Sinterklaas was een extra-goede dit jaar koper Golo vinyl Woningbouw weer in de belangstelling Brigitte loopt naar man aan de overkant Hoewel er weinig gedaan is aan 't scheppen van sfeer AGENDA krommenie Toonkunst-concert R.Ph.O. met Shura Cherkassky „De laatste stormloop - western met volop actie Koeriersters AfpKM- voar Schiedam Nu een FAST0 N1200 Fa. HALLINGSE MIDDENSTAND MERENDEELS TEVREDEN Toonkunst Concert I Brand DIJ Imko Duurdere kaart voor schooimelk Lijn 48 wordt in Vlaardingen doorgetrokken Concert door rauziek-leraren Burgerlijke stand Diefstallen Artsen op zondag KERKDIENSTEN NIEUWE RICHTLIJNEN TE VAAG 677 woningen dit jaar gereed LOENEN LIJSTEN J IN PASSAGE-THEATER: „Brederode" speelt in SG-wedstrijd MONOPOLE VERTOONT: SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN REPARATIES gasgeiser in huurt Zaterdag 5 december 1959 2e {Advertentie IM) -p* -i t -j Advertentie LM.). donderdag 10 dec„ 8 u«r PASSAGE-THEATER HET ROTIERD. PHILH. ORKEST Dirigent: EDUARD FLIPSE, Stilist: Shura Cherkassky. Moussorgsky: Een nacht'op de kale Berg; Tschaikowsky, 2e pianoconc. in G, op. 44; Brahms: le symphonie in c. op. 68. Kaarten: kassa Passage-theater en ten kantore notaris Blaisse. Vanavond gaan we het Sinterklaas-feest vieren? Gezellig scharen wij ons in de eigen kring van gezins- of familieleden rond de snorrende haard en heieven dan weer opgewekt dit traditionele kinderfeest dat een van de hoogtepunten is in het familie-leven. De op zich zelf ook zo gezellige bezig heid van het doen van inkopen is achter de rug en de Sinterklaasdrukte is nu voorbij. Hoe is het nu met deze „Sinterklaasdrukte" in de afgelopen dagen in Schiedam geweest? tn de winkelstraten in het centrum is het dagen lang erg druk geweest: drukker dan in de voorgaande jaren meen den w*e zelf. En de middenstand heeft over het algemeen wel geprofiteerd van deze extra-drukte. Dit is de mening die wij hebben gekregen nadat wü ons licht hadden opgestoken bij een aantal winkelbedrijven in onze stad, van verschillende branches. Let wel, niet overal is dit het geval geweest, maar in de meeste branches toch wel. feestverlichting cn dat terwij! er in Rotterdam en V laar dingen juist «o- i veel werk van is gemaakt. Daarom i is hij maar op eigen boutje begonnen j met een actie, gesteund door een paar buurtgenoten en door de winkeliers aan de Dam, die er dus wèl iets van i hebben gemaakt. Dit zijn zó enige méningen over de j Sinterklaas-inkopen van dit.jaar. Het is dus over het algemeen best ge- gaan. Maar het is wel duidelijk dat de middenstandsorganisaties volgend j jaar wel iets meer moeten doen aan dc propaganda en het scheppen van sfeer. Want dat heeft er dit maal wel i aan ontbroken. In deze gesprekken zijn ook enkele bijzondere aspecten naar voren ge komen. Zo is wel algemeen de mening dat het publiek dit jaar. meer dan in de voorgaande, bij de inkopen het heeft gezocht in nuttige, duurzame en ook wat duurdere geschenken. Het goedkope dingsigheidje. zo maar ais surprise begint er wat uit te raken. Over het later openhouden van de winkels echter zijn de meningen wel sterk verdeeld. De een heeft er veel voordeel uit getrokken en de ander zag er niets ih. „Een enkele dag tot laat open blijven is .best. maar niet vijf avonden. Dan wordt het kopend pu&iek verspreid en je hebt er niet veel aan." was een argument. Maar wat wel algemeen betreurd werd. is dat er dit jaar door de ge zamenlijke middenstanders zo weinig of bijna niets gedaan is om een echte Sint-Nicoiaassfeer te scheppen in het centrum van de stad. „Wij steken wel pover af bij VIaardingen en Delft bijvoorbeeld, waar een aliergenoege- lijkste stemming in de stad heerste." „Als er in Schiedam niets gedaan wordt aan verlichting en versiering (alleen aan de Dam met een stuk Hoogstraat en in de Passage is er iets aan gedaan), dan drijven wij de klanten naar Rotterdam", vond een ander. Daar tegenover staat de me ning van een derde: „In Rotterdam is het veel te druk geweest, zodat de mensen niet goed hebben kunnen kie zen. Toen ze moe terug waren, waren ze blij nog in Schiedam terecht te kunnen." Snoepgoed Maar nu de meningen in de ver schillende branches. „Een slecht jaar voor ons," vond de heer Verhuisdenck chocolaterie „beduidend minder dan vorig jaar. toen het een top-jaar was. De ouders zeggen: oma zal wel snoepgoed geven en oma denkt pre cies zo over de ouders. Daardoor is'er minder snoepgoed verkocht." Van mevrouw Van Dijck banket bakkers winkel vernamen we een j ander geluid:.Even goed als de vo rige jaren. En de soort lekkernijen die gekocht worden zijn nog dezelfde sis vroeger. Ook in dat opzicht is er wel sprake van traditie." De steeds groter wordende keus in pocketboeken trok vooral in de avonduren veel mensen naar de boekhandel. Ook daar werd het be- langrijk drukker dan vorig jaar. In- tenslef verkocht werden bv. „Mannen j zijn lekkerbekken" 'echt iets voor de feestdagen», „Kopstukken" van Bo- mans en de Den Doolaard-Omnibus, maar ook een duur gebonden boek als „Opmars naar de Galg" werd veel i gevraagd. Van de gelegenheid om boekenbormen te kopen is weinig ge- I ,bruik gemaakt, wellicht omdat een cadeau-bon als Sinterklaassurprise niet zo geschikt is. Speelgoed Beter dan vorig jaar was de ver koop ook in de Hema. Ook hier wa- zen de duurzame gebruiksartikelen in de meerderheid. Bij de speelgoed- afdeling ging de belangstelling vooral uit naar afwasbare en onbreekbare plastic poppen en naar bet mecha- j pjsche speelgoed, dat met raketten. I spoetniks e.d.. helemaal met zijn tijd meegaat. De spoortrein heeft echter s nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren! De koopavonden zijn in dit warenhuis bijzonder gèslaagd. Ook het personeel kon de gezellige drukte wel waarderen. ..Wij mogen niet mopperen, zeker niet slechter dan vorig jaar," hoorden Van het plaatselijk Schooimelk- comité vernemen wij het volgende. Zoals reeds algemeen bekend is. wordt de melkprijs met ingang van 1 januari I960 met 2 centen ver hoogd. Zodoende moeten de school- melkkaarten. die vanaf maandag 7 december gekocht worden, 32 cent. kosten want de kaarten, gekocht in de week van 7 december tot 12 de cember. moeten in de week van 14 tot 18 december ingeleverd worden, om na de kerstvakantie, dus in het jaar I960, recht te geven op 4 flesjes melk. VLAARDINGEN .Met ingang van dinsdag 8 decmber wordt RE'F- buslijn 48 in Vlaardingen doorge trokken tot aan het Van Schraven- dykplein. De route wordt: Schiedam-Broers- vest. Koemarkt, Gcrrit Verboon- straat. Oranjestraat. Nieuwe Haven, Burg. Knap pert la an. Vtaardmgcrdijk, Schiedamsedijk, Station Vlaardmgen- Oost. Schiedamseweg. Oude Ha ven- brug. Westhavenplaats. Korir Hoog straat. Cronjéstraal. Van Schraven- dijkplein. Buslijn 43 krijgt In Vlaardingen op de Cronjéstraat enkele halten ge meen met de lijnen 43 en 56. Op de lijn blijft het gewone staris- tarief geldig. Op alle werkdagen vertrekt de eerste bus te 5.30 uur vanaf het Broersvest. vanaf het Van Schraven- dijk plein te 5.45 uur. Op zondagen zijn deze tijden resp. 7.30 en 7.45 uur De laatste diensten vertrekken van af het Broersvest op maat. '«m to» en met vrijdagen te 0.00 uur, Op za- terdacen Le 0.03 uur en op zondagen te 0.04 uur. wij uit het speelgoedmagazijn „De Ooievaar" komen. Hier was duidelijk merkbaar dat de belangstelling uit- gaat naar bet betere en degelijker speelgoed. De mechanische auto's blijven zeer in trek. Wat ook zo goed loopt is het harde plastic speelgoed voor de kleintjes. Hier vooral bestaat enthousiasme voor de verkoop-svon- 1 den: immers, dan zijn de kinderen naar bed en dan kunnen de ouders rustig uitzoeken. Ook de spaaractie met zegeltjes is duidelijk van invloed geweest op de inkopingen. Practische cadeaus In de text iel-branche is de verkoop bevredigend geweest, ongeveer gelijk aan vorig jaar, hoorden we van de bedrijfsleider van Bervoets. Ook hier gaat de vraag naar nuttige praktische geschenken en ook naar het kwali- l teitsartikel. Het openblijven in de avonduren, heeft niet erg veel bij ge- dragen tot de verkoop en tussen 6 en 3 uur was het bepaald stil. liet publiek mag het voor deze Sinterklaasviering dan meer gezocht hebben in het duurdere gebruiks voorwerp, bij Radio van Dijk was men van mening dat het toch niet geweest is in het heel grote geschenk. 1 Wel de kleine radio's, die men als tweede toestel in huis neemt (een ge* woonte die steeds meer ingang vindt) maar niet het. grote toestel. TV-toe- stellen mogen hier niet als maatstaf worden genomen, was de mening. j Geen sfeer „De verkoop is bij ons fantastisch I goed gegaan," verklaarde de heer Hakkerf. Zo zijn er enorm veel gui- taren verkocht. Dit is niet zp vreemd, vond de heer Hakkert. Men zoekt het tegenwoordig meer in de gezelligheid thuis, daardoor geïnspireerd door de televisie, Dan gaat men er toe over om ook thuis te musiceren en daar- I voor is de guitaar een pracht instru ment. Wat ook goed liep dat zijn de bon-geschenken voor grammofoon platen. tVaar dc heer Hakkert echter be slist niet over te spreken is, dat is de beading van de andere Schiedamse winkeliers. „Ze klagen steeds dat het publiek naar Rotterdam trekt, maar ze doen ook niets om het publiek hier te houden. Op z«"n manier moet de middenstand in Schiedam wel kapot gaan!'' Er was geen versiering cn geen Leraren van de Schiedamse Toon kunst Muziekschool geven op woens dag 9 december in gebouw Musis Sacrum een concert, dat toegankelijk is voor leerlingen en belangstellen den. De uitvoerenden zijn: Fred Bienenmann en Jan van der Tak (blokfluit). Rob Koenders igitaar» en Kees Bak (piano'. De directeur van de Muziekschool, de heer C. Bac kers, speelt samen met de heer Bak enkele werken voor piano a qualre mains. Op het programma staan wer ken van Marcello. Valentine, Genz- mer, Sor, Koenders, Ravel, Strate- gier en anderen. Aanvang acht uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ad ministratie van de Muziekschool, Lange Haven. 103. en bij het Stede lijk Museum.. Geboren: Elizabeth d.v. P. A. Planquc en J, van den Berg: Made leine d.v. ,T. Valster en M. van der Ent; Yda d.v. G. van Hezel en A. J. den Ottolander. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D Tuin laan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64686. Apotheker nachtdienst: C. Jansen, Swamtnerdamsingel 41 en Nieuw- land-apotheek- Dr. Wibautpl. 17, K.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. i geopend tedere dag (behalve maandag) van 9.30 tpt.16.30 uu; en iedere avond (behalve woens dag. en zaterdag).van 19 tot20.39 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag Van 19—20.3(1 uur;, dinsdagvan 9.30—16.30 urn en van 1920 30 uur; .woensdag van 9-3016.30 uur: donderdag van 9.30—12.30 uur: vrijdag van 9.3016.30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum. „Kunstverzame ling H- L. Straat" (t.m, 13 dec.) en „Een dichter schildert" en „Nederlandse meesters na 1900" <t.m. 6 dec.). Dagelijks 10—17 j uur. I BIOSCOPEN i Passage..2. 4.15. 7 en 9.15 uur: „Het 1 licht aan de overkant". Monopote, 3. .5. 7 en 9.15 uur; „De i laatste, stormloop'. Bij de damclub Schiedam zijn de volgende wedstrijden gespeeld: Groep 1: D. v. d. 'Spek—J. de Wil- I de afgebroken, G. Baatsen—J. C. i Onink 0—2, J. C. Sleeuwenhoek—J. van Walsuxn 02, J. VrijlandJ. i Westerveld 2—0. j Groep 2: C. Schouwenburg—M. Visser 20. i A. H. Visser—F. H. Sprang 0—2, J. van StraatenE. H. Breman 0—2. I E. TL BremanF. H. Sprang 20, A- R. VisserJ. van Straaten 02. i Bij de Handelsonderneming N.V. Imko, fabriek van pindakaas en pin- i da's. aan de Noordvest, ontstond brand in een ketel vol met vliezen i van olienoten, pp de derde yerdie- ping. De fabrieksarbeider J'. Boer i. ontdekte de brand, sloeg aiarm en het personeel kon' het vuur toen j blussen met een slang op de water- J leiding. De inmiddels gearriveerde brandweer behoefde geen dienst te doen. De brand was ontstaan door- 1 dat er een vonk in dé ketel te- recht gekomen was. Er was schade aan dakbedekking en aan een partij koffie en thee. l Mevrouw M. J. B.-K. deed aan gifte van diefstal'van een trui en I een vest, die hingen, 'aan de was- 5 lijn voor haar woning in het Dóeie- hofje. i In een - warenhuis is van me juffrouw J. A. B: een loonzakje gestolen, waarin 36,zat. Gedurende dit weekeinde zijn in spoedgevallen de volgende artsen te raadplegen: L. H. Geerdes. Veenlantstraat -2. teL 6S357; L. B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan. 59. tel. 68067; W. A-'.de Ridder. Stadhouderslaan 46. tele foon 67590. Geopend zijn de apotheek C. Jan sen, Swammerdamsingel 41. en de Nieuwland-apotheek, Dr. Wibaut- plein 17. die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waar nemen. VINYL asbest TEGELS OOK IN DENEMARKEN M to ffetfotftntf «ft eve&t a/dtr» tor wvmtti, cd tottor vut van <!a das. toordan Ca/otiityl togato gaiegtf. Terwyl de bewoners can het woonwagenkamp aan de Oude- dijk druk' berïp icnren met h,èt i startklaar maken van hun auto's voor de „trek" naar het nieuwe kamp aan de Schieka.de. bracht Sin te rklaar gistermiddag nog zijn gebruikelijke bezoek aan de kin- 1 deren. Misschien werd hij door hen al niet meer veru-acht want het was erg slecht weer i (,j.on de po ede Sint wel komen") en het leek er op dat het Sin- lerklaasfeest overhet hoofd ge zien zou worden in al dat drukke gedoe voor de verhuizing. Maar hij was er. de oude baas, met een klein gwart Pietje bij zich en het fweetal ging alle woonwagens binnen u-aar kinde ren woonden, om leuke geschen ken uit te delen. Op de foto be halve Sint en Piet een meisje dat kennel uk „zoet" is geweest,, en een jongetje dat waarschijn lijk iets minder zoet ivas, zo te zien. Het gemeentebestuur van Schie dam is nu nog niet in staat te voor spellen wat de gevolgen van het door de minister van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid aangekon- digde nieuwe subsidiebeleid voor de woningbouw voor de gemeente Schiedam zullen zijn. De verklaring van de minister zat zo vol vaag heden en onduidelijkheden (In de Kanier zijn er dan ook zeer veel vragen over geweest!, dat het ge meen tehestuor zich geen helder bee UI heeft kunnen vormen van de nieuwe regeiing en van het daaruit vloeiende effect op de subsidies voor bepaalde projecten. Nadere gegevens moeten worden afgewacht. Zo wordt door b. en w. verklaard in antwoord op vragen van raadsleden. Ook in Schiedam zijn de bouw kosten van woningen aanmerkelijk gedaald. In het nieuwste complex woningwetwoningen in Nieuw land is de gemiddelde prijs per woning 16.727.60. terwijl het wel een ge middeld meer dan 19.000 per wo ning is geweest. Dit jaar zijn per I november 404 woningwetwoningen voltooid en 177 particuliere woningen. Vermoedelijk komen er In deze laatste twee maan den van het jaar nog 32 woning- wet-woninsren en 64 particuliere ge reed. In I960 zal een aanvang wor den gemaakt me* de bouw van 595 woningwetwoningen vol eens het vüjf- jareneontraet met de N.V. >Iuys en De Winter. Wat de particuliere bouw betreft zfjn er 301 woningen in voor bereiding. De nodige grond is daar voor beschikbaar, terwijl er meer dere grond geschikt gemaakt ?,a1 worden. De wonin^bouwverenigingen zul len echter helaas in I960 nog niet in actie hoeven te komen (door de ver enigingen zullen tweemaal 200 wo ningen in Kethel-west worden ge bouwd), daar het bouwcontingent nog geen ruimte daarvoor biedt in verband met het lopende vijfjaren- contract. Wel wordt een begin gemaakt met het bouwrijp maken van het Ke- thelse bouwgebied. Aan de toegangs weg wordt al gewerkt, tn die zin dat er voor deze weg, het verlengde van de Nieuwe Damlaan tot aan Tuindorp, een brug wordt geslagen over de Poldervaart, welke brug me dio 1960 gereed zal zijn. In het laat ste stuk van deze weg. ten noorden van Bad Groenoord, worden proef- vakken gemaakt, om te onderzoeken j welke soort weg het best geschikt i zal zijn om dienst te doen bij de slechte Ketheïse bodem. Wensen Bij het onderwerp woningbouw hebben de raadsleden .verschillende opmerkingen gemaakt en wensen naar voren gebracht. In antwoord daarop verklaren b. en w. van me ning te zijn dat de in Schiedam ge bouwde woningwetwoningen de toets van de kritiek kunnen door staan. Ze worden goed onderhouden en er zijn in het algemeen geen on verwachte gebreken geconstateerd. Dat er wel schoorstenen zijn die niet ideaal zijn. komt omdat de architect wel eens andere modellen schoor stenen voorstelt, waardoor de een beter voldoet dan de ander. Zo zijn er schoorstenen (zoals een raadslid opmerkt) waar veertig procent van de voorkomende verwarmingstoe- stellen niet behoorlijk aangesloten kunnen worden, maar getracht zal worden hierin -verbeteringen te brengen. Zowel bö leveranciers als hij be woners zfjn er bezwaren gerezen teti aamien van het ontbreken van bood- schappenliften in de hoogbouw. Deze aangelegenheid is In studie roor wat betreft de portiekwoningen, delen b. en w. mede, maar een besluit wacht op het resultaat van een proef die door het betrokken ministerie Is genomen. Ook zal nader bekeken worden of op die woningblokken waarop geen centrale televisiemast Is aangebracht alsnog zo'n mast tè plaatsen, -maar de kosten zijn wel erg hoog. Ook Is In onderzoek of In de vier nog te bonwen „torenflats" aan de Mgr. Nolenslaan geen cen trale verwarming geplaatst kan wor den: voorlopig is daar nog niets over te zeggen. B. en w. constateren dat er weinig vraag is naar de bedrijfsruimten die er aan de Colijnstraat zijn gebouwd, rppciaal bestemd voor die ambach telijke middenstanders, die een func- i tie kunnen vervullen in het leven in die wijk. Ned. Herv. gemeente. Grote kerk )0 uur ds. A. Hofman en 17 uur D. J. Spaling. j B-thelkerk 10 uur dr. L. J. Caze- mier en 17 uur ds. S. van Bruggen uit Rotterdam, 1 Opendeurcüenst. Opstandingskerk, 10 J uur ds. H. \v. Hemmes en 19 uur ds. H. W. Hemmes. Vredeskerk. 9 en 10.45 uur ds. D. J: Spa ling en 19 ds, mr. G. C. Mulder uit Hillegersberg en dr. C. H. Linde- mefier uit Rotterdam. Opendeurdienst. Kethe! 10 uur A. S. Klüsener. Boskoop en 19 uur ds. Vaa Noordennen. Berkel. Ned. Herv. Geref. Evattg., Gebouw Irene 10 en 16 uur G. Veldjesgraaf uit Utrecht. Evang. Luth. gemeente, 10 uurds. S. G. v. d. Haagen. Lutherse kerk, zaterdagavond 19.30 uur avondgebed. Baptistengemeente, Lange Haven 39. 10 uur ds. R. Belling en 1 uur ds. R. Rei ling, m.m.v. tenor en orgel. 1 Oud Kath. kerk. Dam SS, 10 uur i Hoogmts eri uur Vespers. -i Jehovah's getuigen. Volksgebouw. 6 uur wachttorenstudie, onderwerp; „Vrees' Jehovah nooit mensen". Woensdag 1,9.30 uur dienstvergadering en theocratische bedleningsschcrol. Ned. Prot, Bond, Westvest 92. 10.30 uur dr. j, F. van Royen. Rem. te j Rotterdam. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa- randa. hoek B- K-laan 10 en 17 uur ds.I. de Knijfb Den- Helder. Leger des Hells, Lange Haven27. 50 uur heilJgingssamenkonnst en. -19,30 i uur verlossingssamenkomst. Geirit Verboonstxaat 18.30 uur openluchtbij- een komst 'oi.v, majoor en mevr. M. SouvereJn. Geref. kerk; Oosterkerk. 10 uur ds. S. j Couvée en 17 uur ds. E, J. Oomkes. JuJianakerk, 9 en 30.30 uur ds. E. J\ i Oomkes en 1.7 uur ds. W. A, Krijger, i Kethei ..De Ark" 9.30 uur ds. W. A. Krijger en 2.30 uur ds. J. Couvée. - Dourzem# doelmatigheid, d* o#» dracht aan da bouwer* van der mod*rrw» H*ndei*hogoschool te Aal borg. Scandinavisch stijlgevoel zórgde vot* perfecte hermonie tuseer» de funoüoneia» »n etrthetïeehe eisen. Nfet verwonderiijls dat Golovlnyl tegel» QOk h Het Botterdam» Philharmonisch Orkest zal onder leiding van dirigent Eduard Flip&e voor de Schiedamse Toonkunst op donderdag 10 decem ber weer een concert geven in het Passage-theater. waarbQ de pianist Shura Cherkassky als solist zal op treden. Op het programma staan „Een nacht op de kale berg", een fantasie voor orkest van Modeste P. Mous- sorgsky; van Peter Iljitsj Tschaikows- ky het Tweedé Pianoconcert in G op. 44 met Allegro brillante e 'molto vivace. Andante non troppo en fi nale: Allegro con fuoco. Na de pauze van Johannes Brahms de Eerste Symphonie in c op. 68 met Un poeo sostenuto-allegro, andante sostenuto- un poco allegretto e gra zioso en adagio. Wat de solist van de avond, Shura Cberkassky betreft, kunnen we ver meiden dat hjj in 1911 te Odessa in Rusland werd geboren. Zijn eerste pianolessen, kreeg hij van zijn moeder, die zeLf een begaafde concert-piamst.e was. Op 11-jarige leeftijd emigreerde bij met zijn ouders naar Amerika, i waar hij kort na aankomst zijn debuut maakte. Dit eerste optreden in New 1 York wekte groot opzien door de fe- I nomenale begaafdheid van dit „wn> j derkind". Onder leiding van de b®- roemde pianist Jtisef Hoffman zett® j Shura Cherkassky zijn studies voort, I In 1929 maakte hij uitgebreide eon- i eertreizen en toemees door Noord- en Zuid-Air.erika. Australië. Zuid- Afrika en ook Europa, Gedurende de oorlog bleef zijn optreden beperkt tot Amerika, maar daarna volgden weer concertreizen naar Europa. Shura Cherkassky trad reeds veel vuldig in Nederland op. Met het RPh.O, vertolkte hij meerdere malen met groot succes het ook nu in-Schie dam uit te voeren Pianoconcert van Tsehaikowsky. gRIGIITE BARDOT beeft zeer moeilijk in „Het licht aan de overkant" (La lumière d'en face). Het arme kind wordt weer erg ge- i teisterd door de demon .natuur" die in haar ranke, wél-geëtaleerde li chaam woedt. Toch weet ze zich lang te beheersen. Dat is haar dure plicht, als echtgenote van Raymond Pelle- grin, die na een ongeluk met een vrachtauto zich op doktersadvies zeer kalm moet houden, in alle op- zichten, Met iemand als B.B, voortdurend i om je heen, valt dat ook al niet mee Geïrriteerdheden, ruzies, jalouzie. B B. moet haar bloesje hoog dicht knopen. want haar trieste man gunt zijn etensgasten geen inkijk. Het wordt allemaal steeds moeilijker: het echtpaar in aparte kamers slaapt niet, zit vol nare gedachten. voelt de explosie naderen, j T)lE komt, als de overbuurman ■*-*'van het echtpaar, de tankstation- i chef Pietri, een flinke knappe man wat (onschuldige) aandacht aan B.B. i gaat besteden. Hunkerend en veel- vuldig !n het gras liggend, beheerst deze Franse Baby DoLl zich echter Tot haar echtgenoot, in razernij ont- j stoken, gevaarlijk begint te doen i Dan begeeft zij zich om hulp naar de overkant van de weg. Voor wrok kende, opgeladen Raymond het sein om zijn geweer te pakken en op hei paar aan de overkant leeg te schie- ten. Tn een delirium stort hij zich vervolgens voor een aansnellende i ^Tachtauto. Brigitte blijft nu over Alleen? Er is nog die aardige tank- I stationchef. De regisseur Georges "Lacombe heeft dit dramatisch aangezette ver- i haat dat kennelijk om de figuur- j Bardot heen is gebouwd, in felle i beelden verteld. Het is eigenlijk ver- geefse moeite, want het staat bij voorbaat vast, dat B.B. het moet I doen. Shura Cherkassky Het r.k. toneelgezelschap ^rede- rode" geeft op vrijdag 11 december in Musis Sacrum een opvoering van „Het huis van de nacht". Aanvang acht uur. Het is een opvoering in hei kader van de SG-toneelwedstrïjd. -De laatste stormloop" een wes tern geregisseerd door Cecil B. De 51111e, heeft enkele uitstekende kwa liteiten. Het verbaal Is gebaseerd op historische gegevens; het speelt zich af in Canada Ln het Jaar IS55. De Metl-halfbloeden doen een poging het Engelse Juk van zich af te schud den; zij proberen daarvoor de mede werking van de Indianen te krftgea. Een kleine groep dappere Engelse bereden politie moet zich. tegen een enormeovermacht te weer stellen. De Engelse roodjassen" worden in een val gelokt, waarbij er velen sneuvelen. Dan begint de strijd pas goed. De spanning viert in déze film hoogtij. De rollen rijn goed bezet, j met o.a, Gary Cooper, Madeleine I Carroll, Pa u Iet te Goddard, Preston Foster, Robert Preston, George Ban- croft en Akim Tamiroff. Mede dank I zij de regie van Cecil B. DeMille ont stond er een actie-film van formaat. Speciaal voor spoedgevallen Rbtterdamsedijk 265 Telefoon 68021 - Schiedam Diversen Laat nw spiraal vermaken tot modern opklap- ot kan- telbed Prima afwerking ah nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK Groenendal IA (BroersveidpadK telefoon Ö7Ü28 (na 6 uur tel. 66789) Ledikanten, hutiedikanten kampeerbedden enz. Kom eens praten. Foto, film, optiek Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, te lefoon 06720. In spoedgevaj desgewenst tn 1 uur klaar Permanent Wave Helêne Permanent met toe stel. het beste wat er is compleet i 5.—; stroomloos f730. Op vertoon van deze advertentie korting Dames, en herenkapsalon .Hêlène" Rembrandtlaar» 22 telefoon 67] 70- Personeel gevraagd Vrvr»T direct jjcvi*a»sd' eon flinke buip in dc huishou ding van 8—5 uur of 82 u. Mevr. v. Wi erin gen. A mal ia Soimstraat 14, Schiedam. Eindelijk bent u in de gelegenheid tegen bijzonder aantrekkebjke voorwaarden een Fasto N 1200 keuken- gasgeiser te HUREN. kuttÏ£nt*zUn:ler¥*n tUD Ll4S' dMe SWn berwaar De F». HALUNGSE - Boomgaardstraat 109—111, ?«"v S^akkellike ivijze van verhuur van Fasto N 1„00 keukengasgexser m Schiedam en Rotterdam. door°on? verargd! huur®aiMr wortt grate Inlichtingen verkrijgbaar b^: BOOMGAARDSTRAAT 109-111 - ROTTERDAM Telefoon 115329 127460 71548

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2