Massale inenting in Fréjus nodig I Voorlichting over bevolkingsgroei Opgewonden menigte bij Appèl-kantoor OPGEy OR §em bf&dvmr de fnotut Onverhoedse aanval op VS mogelijk ün//yti/i/une ,j Volk en Ruimtevraagt: Oefenschip voor leerling-vissers Aantal doden stijgt nog SmêÈéÊÊÈSm VLAAMSE SPIEGEL K. R. van Staal gehuldigd door fólêyer Shu/ser 7/lÜtg Spoedig Franse j atoomproef? ■noord aan feoor»! AVONTUREN VAN KAPITEIN Maandag 7 december 1959 fV*D een onzer verslaggevers) DEN HAAG, Het bestuur vat» de stichting „Volk en Ruimte" heeft zich met een adres gewend tot de ministerraad, waarin deze stichting er bij de regering op aandringt ..zich te heraden over de wijze, waarop zij het Nederlandse volk rechtstreeks of indirect kan doordringen van de ernst van het probleem der bevol kingsaanwas onder volledig respec teren van ieders persoonlijke levens, beschouwing". In het adres zegt het bestuur van de stichting „Volk en Ruimte" professor dr. J. J, Fabrenfort, professor dr. J. P, van Rooyen, me vrouw dr. H, M. In 't Veld—Lange- veld en mr. dr. K, W_ P. Klaassen dat het de bevolkingsaanwas van het Nederlandse volk (140.000 per jaar) met verontrusting waarneemt, In de naaste toekomst zullen daar van ernstige gevolgen zijn te ver wachten op economisch, socisal en cultureel gebied, aldus deze stich ting, die ook stelt: ..dat zij. de be perkte taak van de overheid, welke in hoofdzaak slechts een voorlich tende kan zijn, erkennend, consta teert dat een dusdanige voorlichting door de achtereenvolgende regerin gen nimmer is verstrekt". Het bestuur van „Volk en Ruimte" zegt sJch volledig bewust te zijp van de vreugde, die een groot gezin kan schenken en van de hieromtrent be staande omvattmgen op het gebied van religie en wereldbeschouwing. Zij apprecieert dan ook omzichtig heid bij de overheid. Maar toeh ligt het op de weg van de overheid aldus dit adres, om te wijzen op de ver antwoordelijkheid die bij de gezins vorming op de gehuwde paren rust ten aanzien van Nederlandse volk en het nageslacht. Mocht de overheid schromen zich over deze materie uit te spreken, dan vraagt ..Volk en Ruimte" of het niet te overwegen zou zijn financiële overheidssteun aan deze stichting te verlenen, zodat deze zich aan ver antwoordelijke voorlichting op dit gebied kan wijden. VELZEN. De gemeenten Den Haag, Velzen en Katwjjk aau Zee hopen in de loop van volgend jaar gezamenlijk een nieuw vissersvaar tuig in de vaart te brengen. Het schip, waarvan de bouwkosten on geveer ca. één miljoen gulden be dragen, zal gebruikt worden als oefenschip voor de leerlingen van de visserijseholen in Scheven in geil, IJmuiden en Katwijk aan Zee, Het zal zowel ter treil, als ter drijfnet- visserij kunnen uitvaren. De exploitatiekosten zijn geraamd op ruim 250.000 gulden per jaar, waarvan 70 pet. voor rekening van het rijk zal komen. Gedurende de schooltijd zullen de leerlingen vier tot vijf weker» aan boord van het schip verblijven voor praktische oefening. Men hoopt mede hierdoor de achterstand van het visserij- onderwijs ten opzichte van het andere technische onderwijs in Ne derland op te heffen. fAdvertentie 135.) Help U zelf en Uw tafelburen sit de (ZEnr)brand. Hemd altijd Bennies bij ds band*., D»n kan overtolUs maagzuur u tdet deren. Die één oi twee tabletten doven uw pijn bij voorbaat, als er eens iets verkeerd valt. Gemakkelijk tn te nemen die Rennle? - onopvallend - één voor één hygiënisch verpakt Zn nog lekker van smaak bovendien.,.. (Van onze correspondent) FRÉJUS. Ongeveer 20.000 men sen In Fréjus en omgeving moeten tegen tyfus worden ingeënt. Het to taal aantal doden dat mei» in het rampgebied van Fréjus heeft gevon den, was zondagmiddag tot 283 ge stegen. In de loop van de zaterdag avond en -nacht spoelden verschei dene lijken langs de zeekust aan. Zelfs op het "0 km verder gelegen strand van Nice vond men een slachtoffer uit Fréjus terug. Een aantal mensen is naar zee ge sleurd door de stroom die zich een nieuwe bedding naar de kust had ge- Vervolg tan paii- 1 Vele vermeende prijs-winnaars cproogen op de fiets, in de auto of op de motor en spoedden zich naar de Heemraadssingel in Rotterdam, waar de heer A. 51. Bergers, de or ganisator van de Appèl-acties (die worden gehouden ten bate van de Bond van Nederlandse militaire oor logsslachtoffers) zitting hield met zijn personeel. De heer M. J. B.. bedrijfsleider van het G.E.B. in Pij.nacker, reed met zijn motor naar Rotterdam, waar hij een opgewonden, menigte op de Heemraadssingel aantrof. De rollui ken van het kantoor van de heer Bergers waren echter dichtgelaten. De heer B. stond voor de deur toen deze openging. „D'r uit", zei de heer Bergers vol- r gens de verklaring van de heet- B, aiet goed hebben geluisterd. ..We „Ik wilde vragen.. ,.D r uit", zeihadden hier het zendstation voor nogmaals de heer Bergers. Radio-Luxemburg", zei hij. „Per te- Volgens de heer Bergers zou delefoonlijn waren we verbonden. Ik heer B. toen het huis zijn binnen-1 heb hier de banden, luistert u maar", gedrongen: Volgens de heer B. zou Wat het blokkeren van de brand eer» employé hem uitgenodigd heb- i weer-lijnen betreft, verklaarde hij: ben binnen te komen praten. Hoe!„Ik wil niemand overlast veroorza- de heer B. wegens vrijheidsbero ving. „Ik heb een getuige", 2ei de heer Bergers. „Ik heb een getuige", zei de heer B. De getuige van de beer B. uit Pijnacker was de heer G. H. T. Weijerman, saies-promotor uit Den Haag. Ook deze had zich naar Rot terdam begeven, omdat hij in de veronderstelling was oen prijs te hebben gewonnen. Hij vond de uit zending zeer misleidend en de ont- vangst van de teleurgestelden bij hetnóóit in een keer wordt gegoten, kantoor weinig elegant. Twee dames in ieder geval, de naden tussen de werden op een onplezierige manier delen die in verschillende elanpes weggewerkt en de heer B. werd bij gegoten zijn, vormen natuurlijk een de kraag van zijn jas gepakt. zwakkere piek. Een kolonel had een De heer A. M. Bergers verklaar- half jaar tevoren, in een krant die in de ons zondagavond, dat het alle- Nice verschijnt, tegen de dam ge maal is gekomen, omdat de mensen waarschuwd en voorspeld dat zij te graven. Deze nieuwe stroom vormt de meest directe bedreiging, Zij kan bij de geringste regenval een nieuwe overstroming veroorzaken. .De bur gemeester heeft een oproep gedaan om die stroom allereerst in te di.iken. De giften stromen aan alle kanten toe. De regering heeft snelle hulp beloofd, een regeling voor de nabe staanden is in de maak. Van alle kanten is aangeboden de wezen te adopteren. Maar de regering en de kerkelijke autoriteiten hebben on middellijk verklaard, dat de families de eerste rechten behouden. Onder de slachtoffers zijn ook Al gerijnen. Ze worden immers in ge heel Frankrijk voor werk aan de wegen gebruikt. En van die wegwer kers zijn er tenminste zestig verdwe nen. Verder is alle aandacht gericht op het onderzoek der experts. Aange zien geen natuurlijke oorzaak voor de ramp aangewezen kan worden, het slechte weer was tenslotte ver disconteerd in de berekeningen, gaat men vanzelf naar fouten zoeken. Een paar vooraanstaande geologen hebben verklaard, dat naar hun oor deel het geologisch onderzoek dat aan cie bouw van de dam voorafging, niet diepgaand genoeg is geweest. En zij beweren zelfs, dat de geologie voortdurend verwaarloosd wordt. Enige ingenieurs hebben aandacht gevraagd voor de foto die van de stuk gesprongen dam gemaakt is. Iedereen heeft haar gezien, de reu- zenscherf die als het ware in trap pen naar beneden verloopt. "Vanwaar die trappen? Wijst dit er op dat het beton niet homogeen was? De dam is niet in één keer gego- ■Wi. het werk is een tijdlang stilge- .d omdat er geld tekort was en een iveede keer omdat het te koud »vas. Maar andere deskundigen verklaren weer, dat een dam van die omvang Vas t niks Nee dat nu ook weer niet Luxemburg (208 en 49.26 meter), on der de titel „Duizend Vrolijke No ten", heeft de gelegenheid aangegre pen om met zijn wereldberoemde collega Tito Schipa een gezellig bab- I beitje te maken. Morgenmiddag zal dit interview te beluisteren zijn. Schipa vertelt eni- ge grappige voorvallen uit zijn le- j ven, o.a. over een ontmoeting met j de opera-componist Puccini. \X7 Wlllen "iet zover gaan als j v* Trees, (Maya Bouma) van Trees en Gerrit die legen het eind van Ar- j tie stencafé, conform hsar tekst, zei I dat ze er niets aan had gevonden. Nee. *1 was niet om te zeggen, dat er niks aan was; maar zo leuk als we had- den gehoopt dat het zou worden zijn tot dusverre geen van de drie „Ar- erxstige muziek ti est en ca fes geweest. 1 De plaatjes die regisseur De Vriea thuis bezorgde, waren dubbel en dwars het aankijken waard, maar wat te horen viel kon ons ook dit maal slechts matig bekoren. De enige uitzondering geldt de conference van Simon Carmiggelt, vooral toen hij als Smsimon in een politieke conference zijn zorgen als werkgever van Zwarte Piet, die nik ker, uit de doeken deed.. Jan Blokker, die dit keer voor hel eerst vrij leek van plankenkoorts, zorgde voor een boeiende en geva rieerde aflevering van „Filmvenster" met een verrukkelijk voorproefje op de nieuwe film van Danny Kaye. Zaterdagavond hebben we j L'we schamen ons daarover diep onze kijk plichten verzaakt. Tot het moment, waarop Sinter- j klaas aanbelde. Piet op de deur bonsde, de pepernoten ons om de oren vlogen en de pakjes met en zonder rijmwerk ons in beslag na- j men, hadden we een tijdschema in gedachten" waarin als een legpuzzel I ge2insvreugd en kvantenplicht pas- I ten. Toen de stukjes van de puzzel niet passen wilden trok de TV aan het kortste eind. W. Jnn. ■'auavond Radio 7.307.45 AVRO. inleiding totmuzlek- begrip door Henk Stam, 9.10—9.30 NCRV Harry Sevenstern, trompet, speelt met het Radio Fil harmonisch Orkest o.l.v. Bernard Haitink het concert voor trompet en orkest van I,ex van ï»e)Öen. 9.30—10.00 NCRV, Het Vocaal-ensem ble o.l.v. Maarten Kooy niet liede ren van William Byrd. 11.20—11.55 AVRO. Uitv. op &ram.- platen van 'l'hreni (l>e klaagliederen van Jeretnia) door Igor Strawinski. j FOLKLORE i 7.09—7.30 AVRO. Causerie door Maya Hoogvele! met muzikale illustraties I over de Mexicaanse folklore. LICHTE MUZIEK j 7.508.15 NCRV. Opnamen van het i orkest van Barnabas von Geczy. HOORSPELEN 8.209.10 NCRV. „De pastorie van Hinten" Het eerstee gedeelte van een tweedelig hoorspel naar de gelijk- i - na mis e film. j om one 3-35 tot 10.30 AVRO. Als Slot j radioscoop het spel „De Scrabs zijn niet thuis". GESPROKEN WOORD I 6.50—7.00 AVRO: Causerie In de reeks „Openbaar Kunstbezit". Prijsvraag Henk van Laar-fonds van.mom. T7 VENALS verleden jaar heeft het MADRID. Bij Moreda in de Henk van Laar fonds, dat gesticht f Spaanse provi DIVERSEN 8.0510.30 gramma in Televisie GEEN UITZENDING. gesticht is ter nagedachtenis aan de radio spreker van die naam, een prijsvraag uitgeschreven voor het componeren van een melodie op een gegeven tekst van eèn sinterklaasliedje. De twee beste inzendingen kunnen be kroond wordeii met een eerste prijs van ƒ250,en een tweede prijs van 100.—. De voorwaarden en tekst zijn ver krijgbaar bij de penningmeester van het fonds, de heer W. C. "Verdoom, Nic. Maesstraat 34 le Amsterdam. Ëminink ontvangt Tito Schipa FT ERMAN Emmink, „De Zingende A x Omroeper", dié elke dinsdagmid dag van 12.30—12.30, uur een eigen programma verzorgt vvia Radio Spaanse provincie Asturië zijn zater dag acht mijnwerkers door een over. stroming in een mijngang van de builen wereld afgesneden. Men vreest dat allen zijn omgekomen. jP OT onze wekelijkse lectuur A behoort het Vlaams-Belgische radio- en TV-blad „Humo". Een van de boeiendste rubrie ken van dit blad is het wekelijks terugkerende „Open venster", waarin nog wel eens onze noord- uederhindse pretenties op de kor rel worden genomen. Zie hier een bloemlezing uit de laatste nummers, Vlaamse /o/ Th ÉN kijker in Antwerpen be- •*-'klaagt .zich over het sport journaal van de Vlaamse TV. Hij. zegt: „Waarom krijgen we niet,: zoals de NTS geeft, een Sport in beeld op zondagavond om tien uur. Wij moeten het stellen met tien minuten flauwe kost op maandagavond, en dan nog enkel voetbalsport." Getemperd genot Th EN kijker in Deurne merkt L< op over de Nederlandse TV- toneelprodukties die Vlaanderen overneemt: „Nederlands toneel zou goed zijn als de Nederlandse akteurs verstaanbaar ABN (Alge meen Beschaafd Nederlands) spraken." Vlaamse kritiek E bedrogen kabaretkijkers" 5? noemt zich een groep kij kers uit Mortsel. Zij schrijven naar aanleiding van een uur TV- kabaret dat Wim Sonneveld met zijn gezelschap heeft gepresen teerd voor de Vlaamse TV. „Wat zich op het scherm af speelde grensde aan het ongelo felijke. Een beetje zelfrespect zou wenselijk zijn. Misschien is dit wel enigszins te wijten aan het legendarisch meerderwaardig heidsgevoel van de Hollanders." Hollandse kritiek EEN inwoner van Den Haag B. H. heeft het Vlaamse blad „Humo" bij 'n kennis in Maas tricht zien liggen. Hij schrijft o.m.; „Ik moet eer lijk bekennen dat. rekening hou dend met het feit dat het een Bel gisch blad is. het nog niet eens zo héél erg slecht is," en een repliek j Tj EZE naar onze smaak node- 4 -*~S loos scherpe en zelfs kren- i kende brief, is door de redactie f van „Humo" van deze voortreffe- lijke commentaar voorzien: „Ik 4 ken u wel, B. H„ u was vroeger makelaar in koffie en woonde op de Lauriergracht nummer 37." WASHINGTON Volgens een rap. port van de John Hopkins universi teit, dat hij de Amerikaanse Senaats commissie voor buitenlandse betrek kingen is Tngedlend, dient d« mogelijkheid van een onverhoedse aanval op de Verenigde Staten niet uitgesloten te worden. In het rapport wordt gezegd, dat de 'militaire positie van de Verenigde Staten in de korte tijdspanne van 15 jaar dermate is veranderd, dat het land nu kwetsbaar is bij een recht streekse en verwoestende aanval. De mogelijkheid van een onverhoedse Russische aanval op de V.S. kan niet uitgesloten worden zolang de Ame rikaanse vergeldingsk-acht, hoofd zakelijk bestaande uit de bemande bommenwerpers op vaste en onver, borgen bases, uiterst kwetsbaar blijft bij een aanval met raketten, aldus het rapport, (Van onze correspondent) HAARLEM. De heer K. R, van Staal te Heemstede, een van de op richters en lid van het dagelijks be stuur van de Nederlandse Vereni ging van ex-politieke gevangenen uitde bezettingstijd Expoge, is ter gelegenheid van zijn 70ste verjaar dag benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Ten huize van de jubilaris aan de Heemsteedse dreef werd de onderscheiding za terdagmorgen uitgereikt door mr. C. L. W. Fock, secretaris-generaal van het departement van algemene za ken. 's Middags werd de jarige heer van Staal door de Expoge een re ceptie aangeboden in Haarlem. Ve len kwamen hem daar hun oprvach- ting maken. Onder hen waren staats raad M. A. Reinalda, oud-burge meester van Haarlemen oud-commis saris van de Koningin in Utrecht en mr. A. II. van Naamen namens de Stichting 1940'45. 1 Mr, G. Ch. Aaiders, voorzitter van het hoofdbestuur van Expoge roem- i de de verdiensten van de heer Van I Staal voor de zorg voor de oorlogs- 1 dachtoffers en dé bestrijding van het concentratiekampen-systeem. (Adt'énefirte t.M zwak zou blijken. Hij heeft, gelijk ge- kregen. .Maar waarom? Hij zai het i straks voor de commissie verklaren. De ingenieur die de dam ontworpen I heeft herinnert er aan, dat er tal i van ..dunne"' dammen in de wereld bestaan. Allen hebben het gehou- den. Het principe is dus niet discus- Binnen 24 tmr GRIEP VERSLAGEN door 0 dan ook. toen de heer B. binnen j ken. Ik heb vooraf overleg gepleegd sic. maar wel de toepassing die ervan stond ging de deur op slot en werd met de telefoondienst. Draait u maar de politie gebeld. Toen deze per) eens 99R08. U krijgt de brandweer: radio-wagens arriveerde volgden t niet, behalve wanneer u na 99 een twee aanklachten, van de heer Ber-i kopje koffie gaat drinken voor u gers wegens huisvredebreuk, van aan 808 begint gemaakt is in Fréjus. Twee com mis- j Kies houden zich thans met de ramp bezig. Een commissie van experts j benoemd door de regering en een i benoemd door de justitie. HU IS POC Of 2UN mpëpep?, nar Morr ik toegeven, ENFIN, VAX ■ZUL JE 'zélf W£L ZIEN, CAROL. r ueiti JE ZULT ZEKER MET ANNE CAZK KUNNEN NOU JAWIJ STUDEERPE IN OXFORP MAAR HU IS ER WEGGESTUURD OMDAT HIJ TE ONEEDlSClPUNlEffP WAS. DAT DENKT ANNE TENMINSTE MAAR RAUL GELOOFT DAT ER WEL. IETÖ ERNSTIGERE CEBEURP MAAR OÉSCHlErtN CAROLMET HAAR ZOON IAN OCK, HU 16 NEGENTIEN. EEN AARDIG* JONGEN MAAR ffirry pan de rwe£ m&vo&v u/t. HOERA l WE HÊ&6E.N EEN ECHTE 3CH0UW- &L/J26! WEHE&BEN N06 MEEk 0PELER5 N0P!ó...2ULt£N Vit ÖOCKEN MflRy VRA6ÉN NATUURLIJK, WAAROM NIET?! .EN ÖOMMIGL MEN3EIN Denken oarrnrtR spookt» MOötN WIJ DAN VOORSTEL LINGEN GEVEN IN DE Xhuur? 3P0NNE.NP K had het u wel veel oei der kunnen vertellen, maar ik heb met «pzet gewacht, totdat ik er zeker van was. dat de goede Bint. dc beste Sint. de vi-soud van ieder ktnd. weer veilig en we 1 in Spanje w as teruggekeerd. Had ik hel nieuws, dat ik u spuedig ga ur»t:\ul- len tnog een paar. seconden geduld:): eerder verklapt, dan zou misschien de Sinterklaasvreugde grondig be dorven zijn, en dat wilde ik niet op mijn toch al uvcv.-belast geweten hebben. Ik heb namelijk vernomen tmijn bron is volstrekt betrouwbaar) dat in de Australische stad Sydney 250 Kerstmannetjes werkzaam zijn. Vroe ger waren ze amateurs, maar de laat ste jaren zijn ze beroeps geworden, zoals.dat heet. Professionals, om een nieuw Nederlands wuord te -gebrui- Deze 250 Kerstmannetjes hebben zich bij een vakvereniging aange sloten en ik vind. dat ze daarmee schoon gelijk hebben tenminste wanneer je het probleem dor Kerst mannen van de persoonlijke mate- -riële kant bekijkt. Ze verdienden I i tot dusver ongeveer honderd, zestig j gulden in de week en dat moet een I J hongerloon zijn. vooral wanneer je i j dc overuren er bij rekent. En dat I f laatste doei hun voorzitter, een zr- f ken: Jn'rm Dwvcr. Hij eist voor at' Kerstmannen oen loon van twee I l hurtderd vijftig gulden in de week. "iin arguiutMiV.ui zijn niet kmder- ch'ig. Eon gued I«on (zegt hij beschaafde mei ruik? of grnve taal uitslaat, omdat hij nu eenmaal geen woel hoeft van be hoorlijke omgangsvormen? Zoals ik sl zei: ik hob dit bericht onder de asbak op mijn bureau ge houden. totdat Sinterklaas weer in zijn drie-kamerflatje in Madrid te rug zou zijn. Niet, dat ik geloof, dat de echte, onversneden achttien ka raat Si nier klaas op materieel gewin uit is. Tenslotte konen al die ge schenken hem méér dan het armoe dige beetje hooi en on-cetbure wor telen. die hij als tegenprestatie ont vangt. Maar de na-maak Sinterkla zen. die niet heilig zijn. doch slechts bij gratie, van ecu Middenstandsdi ploma en brevet, hun beroep uit- j ALGIERS In Algerië heerst al gemeen dc overtuiging dat de Franse atoombom gereed is voor een eerste proefneming. Alle grote installaties j ïn de Sahara zjjn gereed en het vast stellen van de datum der explosie is thans een „technische en politiek? beslissing". Een groep van 19 Amerikanen. Britten en Ghaniërs is gisteren aan de eerste etappe begonnen van een tocht van 3200 km naar ds Sahara. Volgens hun zeggen willen zij de Fransen dwingen, hun voorgenomen proefneming met een atoombom te annuleren. De leider is de Britse geestelijke Michael Scott. Ze maken de tocht in twee vrachtauto's. AMMAN. Vrijdagavond zijn in Jordanië veertig Jordaanse commu nisten gearresteerd, aldus is officieel Amman bekend gemaakt. Onder oefenen die knullen azen oo elk i de gearresteerden zijn dokters, ad- duppie. dat ze meer kunnen graaien.vocalen en leraren. Bovendien zijn En, laat ik het maar eerlijk zeg- belangrijke documenten en vlug gen: cr was bij mij wel degelijkdriften in beslag genomen. eigenbelang in het sp«l, toen ik dal bericht achterhield. Met die twee t kleinkinderen van me heb ik al j platte daken, betere kwaliteit f Kerstman te worden. En beier voor de kinderen dan tman, die niet naar de whi.s moeite genoeg gehad. De oudste (twee jaar» zong: ..O kom ereis kij ken... alles gekregen van opa," e'n de kleinste kijkt me nou al aan met een gericht van: je moet je soort beduvelen met die flauwiteiten van Sinterklaas, k- Stel u voor. dat ik die twee arg- wanende schapen had moeten vertcl- len: Sinterklaas gaat dit jaar niet m door, want de Sinten zijn lid gewor- f'J"den van dc Algemene Nederlandse •u Bond van Sinterklazen en Pieter- "y manknechten. Zr; eisen méér loon. hooi. en wortelen, die voor de con sumptie geschikt zijn. En bovenal eisen ze vertegenwoordiging in de S.E.R. En omdat ze hun zin niet hebben gekregen, staken ze, die GocdheUigmanneu, ze staken'. Nee, dacht ik zelfzuchtig, ik pu- - biiceer dat bericht uit Sydney pas na 5 december. Volgend jaar... och, beste kinderen, in dat jaar gebeurt er vermoedelijk zoveel, dat we in december 1960 allang niet meer den ken aan het stukje van mij, dat u nu uit hebt. Alleyn werd plotseling bevangen door een gevoel dal helemaal niet thuishoort bij een ijolitie-umbtenaar belast met een onderzoek; hij voel de voor deze mensen een warme ■mate weerzinwekkend. Maar hij is geen kwade kerel. Ton minste dat denk ik niet. Helemaal geen kwaad mrt vent." Alleyn zei: „U wilt me eigenlijk iets anders zeggen, is net niet?" ..Dut is zo. muar ik aarzel een genegenheid. Hij respecteerde hen beetje. Ik ben niet helemaal zeker omdat w niet met de Cuddy"s wil- Van mezelf. U zult me wel uit- den roddelen over het verdriet van lachen wanneer ik u zeg, dat ik, zich dank zij mijn opleiding en mis schien. ook dank zij een zeker in stinct. speciaal gevoelig ben voor... voor een soort geestelijke atmosfeer." ..Ik weet met of..." Father Jourdam onderbrak hem. ..Ik bed oei, dat wanneer ik voel dat vr iets mis is in het geestelijke vlak -- ik gebruik.dit woord omdat ik geestelijke ben onder een groep mensen, ik gewoonlijk gelijk heb."' „F.n hebt „Heel ste eën juffrouw Abbott en omdat J behoorlijk en medevoelend gear; jgen hadden toen deze laatste in- i stortte. Hij zag Brig id met mevrouw J Dill in gtor.-Bliek praten en daarna 'uit de kamer wegslippen cn hij wist Sdat ze naar juffrouw Abbott ge- 4gaan waren om le zien of ze kuu rden helpen. Hij voelde zich erg ont- Iroerri. Father Juurdain kwam op hem toe en zei: „Zullen we daar gaan zitten?" Hij leidde Alley» naar het verste gt-doeite van de salon. ..Dat was erg ongelukkig," zei hij. ..Hel spijt mé hw! erg." .,U kon ook niet weten wat ér zou gebeuren. Dat is een erg on- ■Itikkige vrouw. Zo straalt ongeluk ellen ei i komen duin. ..?>iaar ik k brengen.'' ,.K.ütacrine Abb' ..Ik weet het I niet." dat gevoel nu?" ik vermoed dat hot L tot uucu'ukktng ge- is." zet Father Jour- k kan liet niet thuis- et. Ik weet het niet wat De drie runners op de sleep krijgen een seintje, i dat het dok wordt losgegooid. De zee is zo glad als «en spiegel en er is dus geen enkel gevaar bij. Dan gaat de „Bruinvis" er snel van door, op zoek naar het Noorse schip, Aan boord van de Si-Bir X heerst een gespanner 'ocv. De boot ligt eniaszins scheef op de bodem van de zee. De dieptemeter wijst 31 vadem (ruim 88 meter) aan. j boord van de Si-Bir X de seinen van de ..Berg- maar het schip kan dc druk van het water ge- ström" opgevangen en het ligt voor de hand, dat makkelijk weerstaan. Tenzij er door de aan- de te hulp snellende schepen zullen proberen na varing ergens een /wakke plek ii nnistaan J te waarop he? Nocrre schip 13 gebritst. En Een nauwkeurig onderzoek toont echter aan, dat j de aanwezigheid van de onrtetz.eeboot mag niet i er nergens een lek is. Maar men heeft ook aan i bekend worden: 1 1 uit." De aanleiding was die tuospeling op die vervloekte geestelijke uit- kleedpartij van Aubyti Dale," zei Alleyn. „Ik vermoed dat ietin het programma haai.1 van streek ge- braclil heelt." „Ongetwijfeld." zei Father Jour- duin roet een glimlach, „Dat is een afgelopen is, zoudt u clan even wit goede definitie: uitkleedpartij. U 2ult len nablijven'F' wel denken dat ik weer over mijn „Zeer zeker." ambt praat, wanneer ik zeg, dat Father Jourdain zei zó zacht, dat men een belijdenis beter kan over zcifs Alleyn het nauwelijks kon ver- Zelfs dat." zei Alk U roe wilde zeggen." >.U bent zeif ook heel erg bevat telijk." Father Jourdain keek hem strak aan. „Wanneer dit partijtje laten aan de ..Dale zou ,AVat hii «Li Father Jmtrdsi: heid, „i.« vulgair cpsinstanties." staan: ./U bent Roderick Alleyn, ■'*>f toch wel een Het niet?" J te doen." zei met enige heftig- De verlaten saiori rook naar siga- ge vaar lijk en uiter- retteneindjes cn achtergebleven bor rels. Alleyn opende de deuren naar het dek: de sterren stonde li aan de hemel; de scheepsmast stond te zwaaien en de nachtelijke zee gleed sissend on bruisend langs de flan ken van het schip. „Het spijt me dat ik u heb laten wachten," zei Father Jourdain achter zij ii rug. Alleyn sloot de deuren en ze gin gen zitten. „Laat me u direct verzekeren," zei Father Jourdain, „dat ik uw ano nimiteit misschien is dat niet het goede wooro maar dal ik die zal eerbiedigen. Of zuilen we incognito zeggen?" „De woordkeus vind ik niet erg belangrijk," zei Allevn droog. „U behoeft hot u helemaal niet aan tc trekken, dat ik u herkend heb. Het is een vreemde samenloop van omstandigheden. In feite zou je kun nen zeggen, dat uw vrouw de in troductie bewerkstelligd heeft." „O ja? Hoezo?" „Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik bewonder haar schilderkunst. Een tijd geleden ben ik naar een tentoon stelling van haar geweest en daar kwam ik erg onder de indruk van een klein portret. Het was anoniem, maar een ambtsbroeder van me, Father Copelond van Winston St. Gi les. die u beiden kent. vertelde me, dal het een portret van haar echtge noot was. de beroemde inspecteur Alleyn. Ik heb een uitstekend ge heugen wi..>r gezichten cn de gelij kenis was frappant. Ik wist zeker dat ik me niet vergiste." Alleyn. zei: „Troy zal zich erg ge vleid voelen." „Dn bovendien: die weddenschap van meneer Merry man was tevoren afgesproken, was het niet?" „Mijn hemel, ik schijn mc wel ezelachtig aangesteld te hebben:" „O nee. Helemaal niet. U deed erg overtuigend. Het was de kapitein." „Zijn mom van spontaniteit was misschien een beetje al te massief." „Precies." Father Jourdain boog zich naar Alleyn en zei: „Allevn. waarom werd dat gesprek over de Bloemen moorden aar geënsceneerd?" Alleyn zei: „Voor de grap. Waar om?" „Je gaat het me dus niet vertel len." (Wordt v'-rv.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1