ENGELAND EN EGYPTE RYNB] IDE'S 'jonge' Eten KRO OMSPANT MET KERST DE WERELD VOOR 20 CENT CAROL ■WHITE LABEL' de dubbele klare 1 om Martelers met j D o ru ,s- e r e a i c over de grenzen Vanavond Radio Amateur-werk gezinsbijslag ■rn Koninkiijlsc gift voor VjPjRO-actie j „Redt een kind" Bel an gw ekkende voorfilm in TV van vanavond door FRANK GODWIN Westduitse aken varen Donau af ■noord aan boord HET herrie] der diplomatieke betrekkingen Kirren Grool-Briftaimië en Egypte (ofticieei: de Verenigde Arabische Republiek! gaal in heidelanden met de nodige moeilijkheden gepaard. De raak is dat ne gemoederen nog altijd niet helemaal tot Tint zijn gekomen Een groep Britten van de o'ide stempel weigert tol de huidige dag. zirb iiij de leiten neer te leggen. En in Egypte zijn velen noeer gesteld op de propa gandistische en materiele voordelen, die liet beschouwen en behandelen van Groot-Bnttanntë als een vijandelijke staat meebrengt, dal ril lier veranderen van de toestand maar ongaarne zien. Vandaar, dat hit niet ontbreekt aan pogingen, er iets tegen te doen. Het zou met wat agitatie inderdaad nog kunnen mislukken. Ofschoon het stil is geworden rondom de onfortuinlijke figuur van Am hom Eden, is over. zijn politiek klaarblijkelijk het laatste woord nog steeds niet gesproken. Men ziet het wanneer degenen, die indertijd hun stem verhieven tegen het Suez-avontuur, nu vragen wat dit de natie heefi gekost, aan geld en. aan prestige. Dan brult plotseling de Britse leeuw, dan wordt gezégd, dat het Britse optreden volledig gerechtvaardigd was'en slechts als fout had. dat het niet krachtiger en onverbiddelijker was. De zwakheid van dit staml- punt is. dat het geeu betrekking heeft op dingen, die nog aan de orde zijn. maar op gebeurtenissen van drie jaar geleden. Moet alsnog worden verricht, wat toen verzuimd is? Het zijn de sentimenten, die spreken; sentimenten overigens niet zonder dramatische achtergrond. AX'ant Het gaat niet om Suez alleen, het gsat om de hele positie van Gróot-Brittannië. Wie van builen de dingen zonder harts- tocht en aan de hand van de feiten benadert, ziet in het gebeuren een krachtsinspanning van een land. dat het zich niet meer kon veroorloven. In de landengte van S»e2 zijn de Britten teruggedeinsd, niet voor de Egyptena ren. maar voor de stem der wereld, zoals die opklonk in de VN ie New York. GEVOEGLIJK kan worden vastgesteld dat degene, die stond aan het einde van de periode van Britse grootheid, niet Anthony Eden was. maar Winston Churchill. Anthony Eden, aan de macht gekomen vrij ver ha de tweede wereldoorlog, had te maken met omstandigheden, die anders waren dan hij be?efte en wenste. Er is een tijd geweest, dnt een aanval, gelijk de Britten en Fransen die hebben uitgevoerd op de landengte van Suez, elders in de wereld was aanvaard als iets wat men nu eernnual kon verwachten, al was het dan ook niet zo fraai. Dit wa? anno 3956 niet meer i itp.,.|7ar,[,-rini,, h(i, us-ii"r, i r» r» iii i i .-. i i r-1 Kerstzang aoot net kmderKoor ..De het geval. De Britten nebben het beseft. toen het te laat was, Eden moest Rietvogeis" o,l.v. Willy Francois Ar» gaan. het land was scherp in tweeën gedeeld, maar kenmerkender dan de opvattingen pro en contra waren de gevoelens van moedeloosheid. Duizenden Britten wilden Ineens emigreren. Sindsdien heeft Macmilfan gepoogd, de aan het volksmoreel toegebrachte schade te herstellen, hetgeen hem, trouwens niet zonder kunst- en vliegwerk, op een verrassende wijze is gelukt. Het Britse incasseringsvermogen i« ongetwijfeld zeer eerbiedwaardig, maar. zo nu en dan blijkt, dat het ook voor een deel bestaat in struisvogel politiek. Men denkt liever niet aan sommige onprettige dingen of men bouwt ër een of ander- stuk fraaie camouflage overheen. Onvermijdelijk echter komt het ogenblik dat,men de feiten onder ogen moet zien. Macmillan en Sehvyn Lloyd hebben dat nu gedaan voor wat Egypte betreft. De l"*euw is gaan brullen, zoals te verwachten was; en het geluid heeft /onder twijfel smartelijke gevoelens bij hen opgewekt. Want beiden stonden zij indertijd aan de kant van Eden. Maar zij hebben begrepen, dat er niet anders opzit dan berusten, in de feitelijke nederlaag (al kan worden volgehouden, dat die niet door de Egyptenaren is toegebracht) en in de schade, die ettelijke mil jarden jjedraagt. VOOR de nationalistische Egyptenaren is de (gedeeltelijke) liquidatie van het grote conflict met Engeland enigermate een aantasting van de mythe. De Britten zijn verslagen en verdreven; het is*één van de grondslagen, waarop Nasser verder heeft gebouwd, ook al biedt: de klaaglijke houding van het Egyptische leger weinig slof tol een heroïsche legende. De terugkeer van Brits ambassadepersoneel normaliseert een toe stand, die vee] patriotten liever abnormaal hadden gehouden. Men moet niet vergeten, dat het de Britten waren, die de Egyptische onvrijheid nog vele tientallen jaren hebben geprolongeerd, nadat in de vorige eeuw het Turkse oppergezag was gebroken. £r was nog een ander ptmt. Toen de Britten zich hadden teruggetrokken, hebben de Egyptenaren met grote voldoening zich voorlopig meester ge maakt van de vele Britse eigendommen, die zich vooral bevinden in de grote steden in de delta. Het jarenlange Britse oppergezag had allerlei onder nemingen uit het moederland veroorloofd, zich in Egypte te vestigen. In feite kwam dit b^zit in-1956 te vervallen: al deze ondernemingen grote en kleine, kregen Egyptische beheerders, die daar veel voordelen van genoten. - ook al ging het met de zaken helemaal niet goed. En zijn nu enkele teruggavc- clausules, maar vrijgevig zijn ze niet; zij het echter nog té vrijgevig voor tal van tijdelijke bazen. Hieruit verklaart zich mede het Egyptisch verzet, dat helemaal niet zo gering is. Maar ook ais alles verder goed gaat, is hel Britse verlies enorni- Hard is dit wel, het is echter een verschijnsel van deze tijd waarover ook de Nederlanders kunnen meespreken. Dinsdag 8 december 1959 (Advertentie LA?.) Hollandss 'jonge* j bij uitnemendheid L4 ET Eurovisie-optreden in het x vorig seizoen van Doms (het i „borstel*; nummer) heeft hem diverse buitenlandse contracten bezorgd die I hij na zijn uitgebreide tournee langs j de VAR A-afdelingen gaat nakomen. De VARA-lrip duurt lot eind augus- tllS. in. hét najaar van I960 en begin f 1^61 zal Tom Dyrus Mandcrs oa. optreden in Milaan, drie weken 0P 2? december, tweede kerstdag, zal de KRO-radio, middags van *A0 uur ecu ..Kerstfeest met de missionarissen" uitzenden. Het zal bestaan uit twaalf gesprekken van Nederlandse missionarissen In twaalf zeer uiteen liggende gedeelten van de wereld b.v. de Phi- iippijnen, de Congo, Takisian, Hawaii, Suriname, elc. met bun familie leden die in de KRO-sludio in Hilversum zuilen zjjn. Het programma wordt omlijst met kerstliederen uit de landen die aan dit programma meewerken. Wat tot hier eenvoudig lijkt en ook betrekkelijk eenvoudig zou kunnen zijn, als gebruik werd gemaakt van alle techni sche kunstgrepen, zoals het op een eerdgre datum op de band opnemen zal een krachtproef zijn voor allen, die hierbij be- gen. maar door de directe uitzen ding. met voor een zeer groot deel communicaties door de lucht zal het /.eer sterk afhankelijk zijn van niet u: voorziene omstandigheden er. zal j het de luisteraars üe sensatie ver- i schaffen van het rechtstreeks mee- beleven van een uitzonderlijke pres tatie* in een zaal on tenslotte met een show voor de Italiaanse televisie, voorts een maand in het grootste va - H. riété theater van Wenen, ook dit ET initiatief voor dit programma wordt afgesloten met een televisic- slattl, IK.n ITR/l YT, I i 11" 7n W IM f' VdMilP TV c>hAtr.[. nnn.. .J ERNSTIGE MUZIEK 10.00—10.3D en 1U.4D—ll.ftfl AVRO. Der de lezing in de reeks over Willem Pijper en zijn oeuvre door Ton do Leeuw. OPERA 7.10ï.40 AVRO. In de reeks Zwerf tochten door Operaland beroemde du etten door vocalisten van weleer. 7.30—9.U5 en 10.50—11.55 KRO. Onver korte uilvoerins van de opera Camion van Geor/es Bizet door solisten, het Radiokoor en het Radio Filharmonisch Orkest, het geheet oJ.v. Bernard Ifal- tink. JAZZ 11.15—11.55 AVRO. Jazz corner door Wouter van Gooi en Roel Balten. C-ESPROKEN' WOORD 6.30—1.00 RVU (Hiiv. I) Derde lezing In de reeks van prof. Smit Sibinga over Klimaatwisselingen op aarde in verband met de ijstijden. DIVERSEN S.ttJ10.00 AVRO. Amusementspro gramma „Uit ben Je met het vierde deel van „Dagboek van een grootvader", rie radioquiz „Wie komt er in zijn hobby?" en een muzikale fantasie van Reus van Dorth over het jaar 1928. Televisie r\ A het journaal en weeroverzictat <8.60) epn XTS-program ma met: 1 S.'SO In de reeks films over weten schappelijke curiositeiten: „Os Mnn- i di" over het spel der magnetische krachten. 8.45 Keil folklorlsche film over zang i i en clans in do Sow jet Unie. j I 9.UV Als hoofdfilm „Alibi", eeu Duitse j i film mei in de hoofdrol O- E. HaS.se. Toegelaten voor personen boven de 18 jaar. .stamt van KRO-medewerker uitzending. Verder TV-shows voor de Ben VBi'ans. die reeds anderhalf jaar in Londen, voor Teleparis in geleden begonnen is met het treffen Parijs, voor Fcrnseh Hamburg, voor trokken zijn, doordat de uitzen- van voorbereidingen. In de loop der he Bayrische Rundfunk in München ding geheel een rechtstreeks ka- j maanden zijn honderden brieven ge- j en voor de Deense en Zweedse tele- rakter zal hebben. schreven en stuitte men steeds op- i visie. Uiteraard hebben én KRO én NRU 'nieuw op moeilijkheden, die thans Dit optreden van Dorua dat hijzelf zich er terdege van overtuigd of dit echter grotendeels zijn opgelost. „mimische clownerie" omschrijft experimentele programma kan sla-De kosten van dit programma "d geheel een solistisch karakter zijn .waarvoor op deze tweede kersida.c eil ^5 minuten duren, i honderden technici, in touw zullen irr zijn schat men op dertienduizend IK !\ël£ï VifflïTITJ gulden. Veel geld; dat echter een: - 11"P fractie is van de sommen die ge-' TDK7.* -f -i -i moeid zijn met sommige TV-pro- 331 77 €€JlCHuS.llOW grammas. TYs^FN KRO-programmachef. de hrer Toon J. R:«-r:!neU, zeide dat met dit pio- u. ma welbewust veel risico's v. genomen. Hij /iet de tcch- n; topprestatie die hiervoor gc- lrvv; /a] moeten worden als een onrieriiee! in de verkenningen Raat- nieuwe activiteiten voor.de radio. (Aduertentifi IJd.) Johny rr 1 1 1 t ging van de kinderbijslag, wet zal GrllOfflTlff Kinder- cn zijn geworden, de kinder- en gezins- i leden bij slag krachtens de compte- DEN HAAG. Het ligt in het voornemen van de minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid om. nadat het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsontwerp tot verho- keren. ment aire sociale voorzieningsregelin- gsn met ingang van 5 oktober 1959 met een gelijk bedrag f2 cent per kind per dag of 12 cent per week per kind te verhogen. Het is de be doeling het kwartaal bedrag voor 't eerst aan het einde van 1959 uit te H frSaslM i NICOSIA. Op Cyprus zullen j begin januari pariemen 1 sverkiezin- i gen worden gehoudetir zo heelt aartsbisschop Makarios maandag in icosia bekendgemaakt. V De verkie- j zingen zullen mogelijk -10 januari worden gehouden, maar deze datum staat nog niet definitief vijst. j V AN hei Koninklijk Huis heeft i v dq actie „Redt een kind" een gift ontvangen,op giro 250,000 ten name van „Redt een kind" in Hilversum. Aan de avond in het Amster damse Concertgebouw, zondag aanstaande om 8 uur ten bate van de actie „Redt een kind" van de VPRO zal extra luister wor den verleend door de aanwezig heid van de minister van mnat- j schappelijk werk, mej. dr. M. A. M. Klompé. Naast het. dertigtal artiesten dat aan deze avond belangeloos mee- werkt zullen ook de T"'-omroepsters van de AVRO. de KRO en van ie VARA op het podium verschijnen. evenals uiteraard de VPRO-om roe p- 5 ter. Op dit nummer kan men momen teel nog kaarten aanvragen voor de liefdadigheidsvoorstelling. De mini mumprijs bedraagt 10 per plaats. Bij bestelling gelieve men op te ge- ven hoeveel plaatsen men wil ont vangen. de AVRO lvraaykainp worden besprekin- gen gevoerd over een spreiding van zijn medewerking, aan de ÏVeekend- shenvs. Joliny Kraaykamp die in ieder geval in de Kerstweekend- sliow als gastheer zal optrede» 'zal vermoedelijk ook nog in januari op het scherm ko- I men. Men beraad l zich fc»jj de AVRO voorts op de mo gelijkheid van *n eventuele karak terwijziging der vveekendshows in de maanden Ie- braari "tn; -u raat april 1060. SBS,"':V'" Voer het leizocm lÜii'J- Hl i« in firin- cipe reeds overeenstemming bereikt over een hei ontreden van Johny Kraaykamp voor AVRO-televisie. IN het filmprogramma av IK HEB Dit WAGEn VEPKOCHT OMCWT IK ME COOR NIET6 M£ER AAN GESCHIEDENIS WIL LATEN HEJ?iNMEI2ÊN JENWIFEg JAMMER CAT JE DIE AUTO NIET MEER WEST WAAR PETER TRIBE JE IN ONTVOERD HEEFT, CAROL PAN HAD IK EROVER XUWN6N OP&CWERPEN 0U CE MEISJES OR SCHOOL iWAN FEATURES SYNDICATE OOK GOED PAN PRATEN WÉ ER NiET MEER OVEP EN OVER CHARLES LOGAN OOK NIFT ZE KER? maar misschien WORDT JE WEL VSRuEfD OP M'N NEEF IAN t van avond dê hoofdfilm is „Alibi", een Duitse film uit 1955 wordt als Nederlandse bijdrage aan de reekjj „wetenschappelijke- curiositeiten" vertoond „Os Mundi". liet i? een film die in opdracht van Philips is vervaardigd over de toe passing van de magnetische kracht. Regisseur Hattum Hoving laat zijn verhaal beginnen bij de toepassing Jvari het magnetisme door de oude J zeevaarders om hun koers tc be- 1 palen, om te eindigen bij het veel- {/ijdige hedendaagse gebruik tn radio- J c-n TV-toéstéllen en in ..geheugen"- elementen van elektronische reken- machines. f In een aantal beelden, die nog J nooit eerder op een film zijn opge- i J nomen laat „Os Mundi" zior. wat het moderne wetenschappelijke on- derzoek omtrent het magnetisme ont dekte. IN uw bespreking van het hoor- j spel „Tweestrijd", uitgezonden I door de NCRV op 23 november, j zwaait u de schrijver lof toe voor zijn gedegen kennis van de zeesleep- vaart. Die kennis meen ik tn twijfel te moeten trekken, rmnievs; de auteur Iaat aan de roerganger een „rechtwijzende koers" opgeven, iets wat geen zin heeft. De roerganger krijgt zijn kom parkoers op en die wijkt nogal wat af van de reehtwij- zen de'. De roerganger kan geen rechtwijzende koers sturen, die wordt(Iffe (lurd: via berekeningen uit de zeekaart ge- bobbelen haald. Ook laat de auteur de sleper; bij harde tot slormachtige wind bij •jet gestrande schip manoeuvreren bij \i tot 2'i vaam water, gemeten; i met het echolood, derhalve onder de kiel. Een zeesleepbootkapitein zal dit, dunkt mij, niet gauw riskeren. De I kans is dan groot dat de sleper gaat stoten. Voor een gedegen kennis van j de zeesleepvaart komt meer kijken. A. N. DEKKER (Journtifist-scbryrer C. Borstlap, zelf oud-stuurman en om zijn wattii- j sche kennis een welkome gast op de brug van menige zeesleper tcaarmee ere??, niaar als je het derde bord hij talrijke reportage reizen heefi ge- leeg hebt en nog pas op de helft van zeyi: de mogelijkheden bent, i eginje toch „In de zeesleepvaart worden vaak te betreuren, dat het restaurant geen gruie risico's genomen. In mijn hoor- functionaris bevat, die je automatisch spel heb ifc luien uitkomen, dat het op straat gooit als je „help" roept, ■('eer verbeterd was en de zee rus- Ik icerd nog net voor de lichame- tiger u'-as geworden toen de ber- lijke ontploffing behoed door het gingssleepboot tenslotty zjjn ma- feit. dat ik het 1fliegtuig naar Kopen- /fv Stockholm, waar i.k u dit schryf kun je maar niet 20, als je sin i hebt, bij een van je vrienden of ken- nissen aanlopen. Je moet het vooraj i zorgvuldig organiserenDat hangt sa- i men met de Zweedse conceptie van het begrip gastvrijheidWij in Hol land zeggbn, als Piet en Annie onver- ■wacht bellen: „Leuk zeg, kom boven. Maar tve hebben niks in huis". En dan untivoorden ze: .pA'ou, dat geeft tochniet". De Zweed is echter principieel een ,.ïiitpalcker". Bij een kopje koffie is die ene, hier te lande gebruikelijke cn door het voetbad op het schotel tje wat drassig geworden Weesper- mop niet voldoende, maar hoort een gedekte tafel met schalen vol koek. gebak, chocolade en rindmgrijbc sandwiches. De vreemdeling moei aan deze trek even 1 vennen, want als je net door meneer A. tot de kruin met heerlijkheden benr geuuld, kom je bij meneer B, die onverdroten op- nietuü begint en de ene schaal na de andere voor je neus zet. Honger ts een smartelijk gevoel, dat echter ver- re wordt overtroffen door de diepe I walging, die zich van een volkomen j verzadigd mens meester maakt, als hij er nog een lading delicatessen bij i moet zien te stoppen. Men gaat de i Finnen begrijpen, die zoals hier wordt verteld op feestelijke da gen zich vol eten en drinken, dan hun maag omkeren, een stoombad nemen en welgetnoed. &pnieuw be ginnen Hu is ook dat Zweedse eten een kwestie van ervaring en beleid. Wie de tijger der gulzigheid niet. weet te temmen tot een lief huis dier, dat kopjes geej't, moét zich nooit laten meenemen naar Berns, een groot, oud restaurant in het cen trum ran Stockholm, waar Strind- berg stamgast was en zijn rode ka mer bezichtigd kan icorden. Het is vermaard om zijn Smorgasbord. De ceremonie die je er wacht, is uoor hei karakter zeer vormend. Je betaalt een bepaalde som, krijgt een sloel, een taj'el, bestek en een bord en begeeft je naar het einde van de enorme zaal, tcuar een com plete de iica tessemo inkcl als 'n weer loze prooi voor je gereed ligt. Als kind had ik een prentenboek met een gekleurd plaatje van een ko ning, die aan de dis zit, terwijl een eindeloze stoet «an-koks met prach- - tig opgemaakte schalen langs hem paradeert. Hier In Berns wordt dit sprookje maar. fiendierviees, haring op verschei dene manieren, kalkoenen, kreeft, pa té, zalm, allerlei worsten en kazen, kip. grote garnalen, diverse soorten hamtalloze culinaire grapjes ?net het ei. compote, haas, olijven, salades, romige sauzen... enfin, het assorti ment is onbegrensd en stelt de hoog ste eisen aan je zelfbeheersing. Ten overstaan van zo'n riante overvloed besef je pas goed, dat men vroeger de tafelconversatie beschouwde als de opperste vorm van cultuur. Het lijf tril toetasten, de geest subli meert dit laag verlangen en negeert 'errukkïngeti om puntig Wat doe je, als je voor deze e et- et room staat? Je schept een bord vol. Je gaat naar je tafel terug En je eet het leeg. Een juffrouw haalt het onmiddel lijk weg en zet een schoon neer. Dat is een invitatie. „Kont, ga er nog maar eens heen. Eren kun je weerstand bieden een sigaret lang. Dan sta je op en wandelt terug naar die helse verleiding in de verte. Je begint opnieuw. Geloof meik ?iou i;a« lekker noeuvre ging uitvoeren. Van een rechtici'rende koers is in her begin sprake als de kapitein, zijn rapport opmaakt. Maar zelfs al zou de roer ganger eeu rechtwijzende koers heb ben opgekregen zon dot niet onjuist zijn geweest, wam de giro/co nipos sen ?;a 11 moderne zeeslepers geven wel degelijk een rechlicijzende koers aan. Ot-erfgens is het hoorspel tevo ren nauickeuri." gecontroleerd door een gezagvoerder t!an een zeesleep- boot"}. DE 0UD£ F066 ZtOT DAT IK HEI b£T£R IIS BSfl.ND KflN iTEKÊrt OM VOOR OOt0 VflN D£ NOU jDNóErO.Dt KOOP 10 6tOl0r£N... IK H£E> ER EEN aiNK 5TUKPRflCKrUj üRflOLflND B'J PlUO ZOMfcRï"rtÊftr£G VflfH TWJFÊL flCHTlüt WAARDE... HEX WORDT flURflr.JK WOU DAT VADER TERUGKWAM ULOeK" HF IUW.' - hagen moest halen Toen ik aanmechtig in rJ" lucht hing. begonnen ze met het - wren nan het diner KRONKEL REGENSBURG Voor het eerst sinds het einde van de tweede we reldoorlog varen weer Westduitse aken de gehele Donau af tot aan de Zwarte Zee-ha\*en Ismail. Tol dusver voeren Westduitse aken altijd naar Zwarte Zee-havens onder Oostenrijkse vlag. maar onlangs heeft het Russische staatstransportbedrijf Basin bij Georgetown ineen en over- Sowfronsport een Duitse firma ver leed vermoedelijk aan een harlaan- j J'ucht met eigen schepen naar de val. Zwarte Zee te komen. GEORGETOWN (Colorado - V.S). Tijdens een skJexcursie is zondag de 39-jarige Nederlander J. v. d. Spek, distrlctsvertegenwoordiger van de KLM. om he' leven gekomen. Hij /.akte op het skiterrein te Cleveland „Ik heb ten minste jouw alibi de vijftiende januari," zei Alleyn dageri. lichtjes. ,.Je vertrouwt me natuurlijk niet." „Dat is de kwestie niet. Zoals 3e t ontdekt hebt behoor ik tot de politie." j „Ik verzoek je me te vertrouwen. Daarvan zal je geen spijt krijgen. Je kunt mijn alibi controleren, is het J niet? En die andere keer van dat me kind dat naar de kerk geweest us wanneer was dat? De vijf en twintigste zat ik op een conferentie in Parijs. Dat kun je onmiddellijk J bewijzen. Je staat zonder twijfel in J contact met je collega's. Natuurlijk kun je dat." ..Dat zal ook wel kunnen." S ..Doe hef clan. Ik smeek je dat te doen. Indien je hier bent wegens de r fantastische reden, die ik vermoed, schijnliik een bemoeial zult vinden." zei 'hij. „Maar dat Ls het niet. Het is heel simpel dat ik een goede neus voor liet kwade heb en de plicht om ais ik dat kan, de zonde te voor komen. In feite ben ik een spirituele politieagent. Misschien heb je-nu het gevoel dat ik beroepsmatige wartaal uitsla." „Ik respecteer je standpunt," ze! Alleyn. Een ogenblik keken ze elkaar aan. „En ik ben geneigd je te-ver trouwen." „Dat is ten minste een. stap in de Alleyn zet: „\andaag is het de 7.0- „0t.tje richting", zei Father Jourdain. m.rf.*,» „Zullen we het hierbij laten lot je mijn alibi's gecontroleerd hebt?" „Als je daarmee tevreden bent." „Ik heb geen keus," merkte Fat hor Jourdain op. Hij voegde er even later aan toe: „En in elk geval lijkt het erop dat we een adempauze hebben. ven de" februari. Deze misdaden ?.ijn gepleegd met tussenpozen van tien t je kunt „Dat kom ..Maar er zijn er slechts twee ge- weest." „Er is een poging gedaan op de vijfde januari. Daar is geen rucht baarheid aan gegeven." „Inderdaad! De vijfde, de vijftien de en de vijf en twintigste. Maar dan zijn er al meer dan tien dagen verlo pen sinds de laatste misdaad. Indien jij gelijk hebt 'en die tussenpoos kan eên toeval zijn.» dan bestaat er acuut gevaar." „Integendeel, indien er iets waars zit in die tien-da gen-theorie dan ver keert mevrouw Dillingtun-Llick op het ogenblik niet in gev.-.ar." „Maar..." F ther Jourdain staar de hem aan. ..Bedoelt 1. dat er nog Sedert w afgevaren zijn? "Waarom anders. „Ongeveer een half uur voor jullie verirck en op een afstand van on- lUWL'Il. altijd van pas." „Die vrohv.i'ii inoefen niet alleen gelaten worden." Father Jourdain was opgestaan cn staarde door de glazen deuren naar builen. „Kijk." zei hij. Mevrouw Dilhnglon-Blick maakte een wandeling op het dek. Terwijl ze Jourdain. voorbij do verlichte vensters kwam „Op het ogenblik weet dit geen van boven de machinekamer bleef ze de passagiers, behalve tatuurlijk de staan- Haar oorbellen cn halssnoer moordenaar, en teivj iemand de hmkelden. de rode sjaal. d'C ze om moeite neemt om dit nieuwtje door haar hoofd geslagen had. wapperde te seinen naar Las Pal mus komen zo de nachtwind. Een man kwam het daar ook niet te weten Tot de veertiende februari? „Alleen ais die tijdtheorie juist is. Maar die kan ook fout zijn." „Ik vermoed.een psychiater?" „Dr. Makepiece. Dat is er een. Ik denk erover hem te consulteren.'* „Maar. ..Ja?" „Hij had geen alibi. Dat zei hy zelf." „Ze leren ons," zei Alleyn. „dat de schuldige in dergelijke gevallen nooit zegt dat hij geen alibi heeft, Zo zeggen dat hij er altijd een produ ceert. Hoe dan ook. Zullen we naar buiten gaan?" on on- 2e gingen aan riek. Een lichte bries ge veer tweehonderd meter van het woei nog steeds, maar het was n iet schip. Op de avond van de vierde, koud meer. Het schip dat zien door Hij was tot bijna op de minuut pune- het duister heen ploegde, trilde van mëtfi eigen leven en maakte kleine passen- ..Genaciige hemel!", zei Father toch 1 hing ér een Rob heeft uitgerekend, dat hij binnen twaalf uur ook de laatste elektronische instrumenten op de plek kan zyn, waar de ^.Bergström" is aan. het opsporen van wrakken. Hij bfstudeert nauw- 2 e var en. Het zal hem benieuwen, of er iets voor i keurig de zeekaarten en vraagt zwn at hoe ene hem is te verdienen. De „Bruinvis" is een gloed- 'aanvaring kan zijri ontstaan Want oe nceaan- nieuwe sleepboot met alle moderne hulpmiddelen bodem ts op die-plaats overal evw diep, Lnrm, aan boord: pompen, een br a ndb lus-installs tie en j over enkele uren zal hij wei meer weien Aan boord vdii hei huk zu boot met volle kracht in zuidoostelijke richting verdwijnen. „We /.uilyti maar een kaartje leggen jongens." sic li ♦•<>;-> hunner voor, „het duurt wel even voordat-!'' '<*rug is." uit de schaduwen te voorschijn en liep op haar toe. Hij 11am haar arm. j Ze keerden zich at' en verdwenen uil uiiiitus rJeeii-1 net gezicht. Het was Aubyn .Dale ge estelijke richting J weC!st. „Zie je", zei Father Jourdain. ..In dien ik gelijk heb. is dit het soort even doen." Altevn opende de deu- vnorvaL dat wc niet moeten tol ere- ren. Father lour da in liep ernaar toe. ren." „Het kom me voor, dat je me waar seerden den. Mevr u,ifU uur JJitn tc wcitru. De veertiende", mompelde Father Jourdain. „Je denkt dat wc tot de veertiende veilig zijn." „Dat hoop ik alleen maar. Zullen wo nog een luchtje scheppen voor we ar kooi gaan? Dat konden wc best grote rust. Terwijl ze langs stuur boord voortwand Iden sloeg een scheepsklok vier groepen van twee. ..Middernacht." zei Alleyn. Ze pas je» rtbewegende zeelie- Dillingtou-Blick en -ouden op aan de an- het luik, op weg naar wblijven. Ze wensten "usten on verdwenen. Father Jourdain tuurde op zijn horloge. ...En vanmiddag arriveren we in Las Paimas," zei m}. (Wordt vervolgd) dere kam de passage elkaar wc!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1