Programma's op de helling E Olivetti RUYS 'gtfecfa Divisumma 24 Op zoek naar twintig buitenmodelletjes €8iefariite. v Boerderij brandt af in Groningen Plan van VARA voor jazz-week Dinsdag per XV 144 jaar terug in cle historie Tour de France 4-voudige bestrijding van pijnen en griep! Geen kentering in getij voor de draadomroep Vanavond Radio Het TV-tfo.eater presenteert volgende weeki Televisie I Top weekeotisliow *9 Bij kaarslicht en mistletoe" Flink regisseert toneelmanifestatie Holland Festival SPROETJE SPARKS door FRANK- GODWIN moord aait boord Woensdag 9 decern lier 1959 - R is veel nagekaart ovei de congressen der socialistisrhe partiji-n, die de laatste maanden in een aantal landen van turopa, waaronder Nederland, «jn gehouden. De reden hiervan is, dat in al deze bijeenkomsten iet. aan het lirht kwam van die veranderingen in de soctaal-cronunnsehe Ireland, die de vroeger zo duidelijke ehcid.omlijn tussen „socialisme en „kapitalisme" Hebben doen vervagen. Het is volstrekt ntei 20, dat dc sortal,sten ach tot het kapitalisme held,en bekeerd: de zaak J9 enkel dat liet kapitalisme zozeei van wezen en strekking is veranderd, dat het socialisme van de oude stijl er eenvoudig niet meer op slaat, lu Nederland had men da. al lang begrepen, cn in Engeland in feite ook. al is daar de feitelijke kias*enuta!$rluippij nog een vertragend element: maat in de Duitse bondsrepubliek is het vooral de roiatister uit de oude schoot nwi gemakkelijk gevallen, uit de achterhaalde grenti-sgestHdheid vrij te komen. Aanpassing aan dc nieuwe situatie is onvermijdelijk. Hier en daar bestaat de neiging, zich over deze omwikkeling vrolijk te maken. Wie er over lacht bewijst echter, er niets var, te begrijpen. De zaak is, dat de maatschappij vooral in de vorige eeuw uiterst wreed cn onrecht vaardig «'as. L)e wens om persoonlijk hulp en bijstand te verlenen, ontbrak niet en was misschien zelfs meer ontwikkeld dan heden ten dage; mi ook allerlei instellingen, kerkelijke en andere, hebben naar beste kunnen bij gedragen tot leniging van de nood. Doch dit alles was van g. ringe be. tekenis, doordat het zakelijk handelen der mensen en het optreden van de overheid doortrokken was van de opvatting, dat ieder zijn eigen enge belang moest nastreven en de inrichting van de maatschappi" door even onafwend bare en onaantastbare wetten werd bepaald als een naiimrverschtin*el. In deze maatschappij is het socialisme opgekomen als de hoop en de troost van hen, die leefden in ellende of aan de rand daarvan. MrtrWentie l.M.) Te I.EGENOVER de socialistische eis tot het aan de staat trekken van de produkt'ómiddelert werd van de andere kant de heiligheid van de eigendom als een welhaast goddelijk recht verkondigd. Hier lag de grote tegenstelling tussen „socialisten" en „kapitalisten"; en ale nu wordt verklaard, d3t de socialisten op hun dwalingen zijn lenig- gekomen, dan moe: allercerq worden vastgesteld, dat zij van socialisatie als praktisch middel in bepaalde gevallen niet hebben afgezien, en voorts, dat intussen aan dc eigendom tamelijk sterk getornd is, ook aj is dat op liet eerste gezicht niet zo Huidelijk zichtbaar. Afgezien van het feit, dat de vroegere grote ondernemer, verantwoordelijk slechts aan zich en zijn familie, thans veelal zijn plaats heeft geruimd voor betaalde krachten, in dienst van een min of meer groot aantal aandeelhou ders, is door allerlei sociale wetten 'en de wijze van belastingheffing het beschikkingsrecht over de produktieve eigendom sterk aait banden gelegd- De grote onderneming heeft een veel socialer functie dan voorheen, en de leiding er van pleegt zich haar verantwoordelijkheid in sterke mate bewust te zijn.'Het kan niet worden ontkend: een stuk vrijheid van handelen is verloren gegaan. Er zijn maar weinigen meer, die dat betreuren; maar'er mag toch aan worden herinnerd, dat die vrijheid van handelen voorheen gold als onverbrekelijk verbonden aan het eigendomsrecht dergenen, die voor hun bedrijf personeel nodig hadden. Er moet aan worden toegevoegd. Hat de ervaringen in een aantal commu nistische landen met de staat als enige ondernemer niet als onverdeeld gunstig kunnen gelden. Afgezien van de ontdekking, dat de staat niet noodzakelijker- wijs een lichaam,, vervuld van zedelijkheid en ethiek, behoeft te zijn, blijkt een zo grote concentratie van economische macht in sterke mate tot bureau cratie en gebrek aan vindingrijkheid te leiden. Het gaat dan ook niet zozeer om het bezit. Het gaat om de wijze en mate, waarop dit bezit in het belang der gemeenschap wordt geëxploiteerd. MEN ziet op het ogenblik, dat in Nederland en elders de overheid, zonder in begirsel aan de eigendom te. willen raken, toch allerlei grote dingen doet, die slechts mogelijk zijn door tegenover allerlei feitelijke eigendom niet al te scrupuleus te staan. Ruil-, verkaveling, grote werken aan de rand van'de steden, industriële uitbrei dingsplannen, zëkunnèn alle slechts worden verwezenlijkt wanneer andere, algemener, belangen doorslaggevend zijn boven de bezwaren van sommige eigenaren. Wij weten wel, dat de onteigeningswet al een eeuw oud is: maar nimmer is ej op een groter schaal gebruik van gemaakt dan in de periode na de bevrijding. De zaak is.eenvoudig, dat de betekenis van het particuliere belang cn het particuliere bezit in verhouding lang niet zo groot meer is als voorheen. Wanneer er iets is veranderd. Jan is het niet dat de doorsnee-mens zoveel beter is geworden: maar veel rechtvaardiger dan in de vorige eeuw is de maatschappij, die immers, ander? dan toen, de sociale rechtvaardigheid puogt te betrachten. Op dit punt zijn er oog gebleken genoeg, en het be- ginsel k3ti natuurlijk ook op zeer verschillende wijze worden uitgelegd, maar het is al belangrijk dat feitelijk niemand er zich meer krachtig tegen verzet. Zien wij bet goed. dan is het betrachten van sociale rechtvaardigheid de enige wijze waarop dalgene. wat nog kapitalisme genoemd zou kunnen worden {al beeft Jiet er maar in bescheiden mate meer mee te maken). kan voortbestaan in de Westelijke landen. Dat de socialisten hun programma's herzien, is het gevolg van rie onderpang ran de vroegere ongebreidelde liberale vrijheid, die voor miljoenen' afhankelijkheid' en armoe betekende. Zonder formele nationalisatie is hun doel vQor een groot deel verwezenlijkt. de schrijvende feï- en rekenmachine AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG HAARLEM UTRECHT ARNHEM EINDHOVEN GRONINGEN kantoor-machines T«4mljcT» ■¥*rtl9<no«n door N«d»*1»nd E teletfteié sectie van de AVRO* ,Een laatste mogelijkheid voor de maakt al dagenlang jacht op een AVBQ zou zijn de aankoop van bui- twintigtal service dresses (buiten- i tenmodels uit een.,, dump van leger- modelunifarmen) van het Ameri- j goederen in Amsterdam. Het is ech- fcaanse leger. Die WINSCHOTEN Gisteren is in Beerta de boerderij van de familie B. L. gedeeltelijk afgebrand. Hel vuur ontstond in een schuur met hooi. waarin een tractor in brand geraakte. Door de felle zuidoosten wind stond de schuur in een oog wenk in lichter laaie. De brandweer uit Beerta kon het grootste deel van het woonhuis van de boerderij be houden. Er zijn vijf kalveren ver brand. Zeven paarden en zes koeien konden worden gered. De eigenaar is verzekerd. uniformen nodig vorr de j oproermp van i het TV-spel „De j p\jnbanky' van Rod Serling, schrijver ook i.'öti „Requiem ter de vraag of de aangeschafte uni forme^ de spelers zullen passen en tenslotte is er het probleem van het erkrijgen van authentieke onder- i NA Pasen, namelijk van 17 tot en met 23 april 1U60, zal de VARA een radio-jazzweek organiseren, waarin zjj een globaal overzicht u-U geven van het gehele terrein van de jazz. Er zullen lezingen, concerten, jamsessions, enz, worden uitgezon den, De VARA streeft er naar In deze week zowel de muzikaal-artis- ticke als culturele zijde van de jazz cn de maatschappelijke positie van de jazzmusici te belichten. masters. Uit het buitenland komen: de Chinese goochelaar Sitta, senor Carlos uit Spanje' en Maxim Raft met nieuwe imitaties Van beroemde filmsterren. Aandeze super-Week endshow gaat het programma Teievi- zier vooraf (8.20—8.30), Th R is volgende week op dinsdag- *-* avond in plaats van de „weke lijkse film" voor de Nederlandse te levisie van 9.1010.10 uur in Euro- vis ie-y er band een rechtstreekse re-, portage uit'Brussel" van de Vlaamse televisie. Deze zendt dan een historische re-. (Advertentie I'M.} DONDERDAGAVOND» 'n. Vrol if k'e-rondreis :do<?r Frank rij k 'eindigend dp. Mort t mart re in Parijs, door het Franse;orlièst ROMAN GÓRECKI .in eerGledke jh'ow. ^m.- m..*, de zangeres pi ANC DIS RE en de taogérj GEORGES GIET en FERNANO FRANK. Dit TV-spel loordt aan staan de don- de rdo paw nd van 8.50—10.10 uur uitgezon- den en handelt over de strijd 'in Korea en de nasleep daar van. De in dit stuk voorgeschreven uniformen zou den aanvanke lijk door een Amerikaans le geronderdeel in Stuttgart wor den afgestaan maar de Ame rikaanse bui tenmodels zijn privcbezit van de militairen. Inmiddels zijn de militaire attaché ets de United States Information Ser vice in Den Haag ingeschakeld. Maar tot nu toe eveneens tevergeefs. tA:merlenti« t M Vier Werkt/lijk bebouwbars middelen helpen alkaar »n doen wonderen I De 4 geneesmiddelen van Chefarïne „4" worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt. Tefamen in één tablet verenigd werken 2rj bijzonder snel, krachtig en wel dadi g, vaak zelfs wanneer andere middelen falen. m ;nen ir griep. tifeUiikt wcr de jmsCgwe mug, wan d>t «cdt tescnermd daar hit beuanfldett Cit«'*ro«. 20 tab).D.80. Vooraei.ge aetoisetrDaUiAa 100 ubL 13.50 scheidingstekens. In dit TV-spel ko- constructie uit van de vooravond van de Slag bij Waterloo op 15 juli 1815. Op die avond gaven de hertog en hertogin van Richmond een bal voor meer dan 240 genodigden te Brussel. Op die avond dansten Wellington en zijn generaals met de dames van de Brusselse adel. Terzelfder tijd viel Napoleon Charleroi aan en enige uren later stond hij met zijn legers voor de poorten van Brussel. Wellington hoorde dit nieuws tij dens het banket. Onbewogen en met grote zelfbeheersing moet de Engel se legeraanvoerder toen zijn tegen orders gegeven hebben en wel zo discreet dat zijn generaals de bal zaal konden verlaten en hun hoofd kwartieren bereiken zonder paniek te veroorzaken. DE teruggang van at men voor: vijf kolonels, drie luite nant. kolonels, een majoor, een aal moezenier, drie kapiteins, drie lui- voor een zwaar- j tenants, een sergeant, een korporaal gewicht". en twee soldaten "viit het Ameri - kaanse leger. Met de oplossing van deze „mili taire vraagstukken" is belast de administrateur van AVRO's TV Wim van de Bra kei (27) die bij al deze beslommeringen ook nog taangena me) privé-besognes had in. verband met zijn1 huwelijk met AVRO's scriptgirl Pita Witvoet. Vandaag zijn zij getrouwd. ERNSTIGE MUZIEK 7.15—T.3Ö NCRV. De pianist Cor de Groot speelt kleine lichte klassieke ■werken voor de linkerhand. B.IO10,00 NCRV. De violist Theo Olftf ronccrteorc mee het Radio Fil harmonisch Orkest o.J.v. Bernard I Ilnitink. Uitgevoerd worden werken van Beethoven, Mozart, en Si.ra- j winslcl. j 10.00—10.3(1 NCRV. Eerste uitvoering 'In Nederland van de Cantate de la i Terre van Paul Arma voor soli en gemengd koor door het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel. OPERA i 11,15—11.35 VARA. Derde uitzending j over de Vertil-sopraan ju de reeks} Het puik der zoete kelen door Hans 1 Kerkhoff. LICHTE MUZIEK C.307.0W VARA. Grcgor Serban en zijn Roemeens orkest. 8.115—8.35 VARA. „Malando-meJange" met zang van Francisca Deschamps en Wim v. d. Beek. 11.00—11.55 NCRV. Platennienws. HOORSPELEN 9.25—10.20 VARA. „MÜUcewt" een oorspronkelijk hoorspel door de schrijfster Nick Ftmbe, geregisseerd door S. dc Vries jr. 7.30—8.00 VPRO. Een discussie over dc toto, onder de titel „Om het spel en om de knikkers". 11.00—11.15 VARA. Populair weten schappelijke causerie door dr. C. v. Kijsinge. het aantal abonnees op de draadomroep blijft zich voortzetten. Desondanks is een bedrag van 1.680.000.ten be hoeve van de netuitb rei ding en fi nanciering van vernieuwingen in die netten verantwoord. Dit zegt de mi- nister van Verkeer en Waterstaat, de j XTA 3o.l!IIlaaL weerovcrricht heer H. A.. Korthals, in de.memorie van antwoord op zijn begroting voor de P.T.T. - (Onder voorbehoud van wijzt-- v gingep) ZONDAG Van 5.00 tot 6.20 Eurovisie. Een directe reportage uit .Duitsland van de internationale türmved- strijd Buitsland-f-Sowjet Unie, S Avonds de VPRO. Om te be ginnen prof. Van Hoik met een gesprek aan de schrijftafel. Hier na een directe reportage uit het Concertgebouw va'n de kimste- naarsmanifestntie ten bate van „Redt een kind". Om 10 uur Sport in Beeld. 9 MAANDAG Vanavond geert uitzending. DINSDAG Een filmpje in de reeks Weten schappelijke curiositeiten. Hierna een kort documentair programma over de Antillen t.g.v. Konink rijksdag. Tot besluit een relais uit België met een reconstructie van de vooravond van de dag van de Slag bij Waterloo op 15 juli 1815. WOENSDAG 's Middags NCRV-jeugdpro- gramma, 's Avonds de AVRO met Sport» panorama, een kort muzikaal pro gramma met Coba Keiling ais gastvrouw en een aflevering van ..Alles gaat naar wens", met de kinderarts fiedeldij Dop als hoofdpersoon en handelende over het gezonde kind. DONDERDAG De NCRV met Peter van Cam- 1 pens rubriek Filmkader en het TV-spel „De Erfgename". VRIJDAG J De VARA met „Mensen, dingen.1 nu", „Spiegel der Kunsten",- een j telerecording van het optreden van Louis Armstrong en een di recte reportage van het cabaret „Alle gekken kijken". ZATERDAG 's Middags een VFRO-kinder- 1 programma. 4 's Avonds de KRO met. „Anno", I oude joumaalopnamen, een caba- ret van opkomend talent, een t film thriller van Alfred Hitchcock en tot besluit „Music Box" met conference van Walter Kous t TA het Journaal en weeroverzicht j i van de NTS (8.00) J?en ptogram- 1 iVet}.Qis het .Requiem root 'een 1 zwaargewicht'' is het srttfc ran de Amerikaanse TV-schrijver Rod i 5erling. „De Pijnbank", dat mor- J genavond op het scherm komt S uooral een „mannen"-stiik Een van de hoofdfiguren is Ed f Hall (gespeeld door Ton Len- j sink). Op deze foto samen met de J enige trouw -in dit snik: Yda f Andrea, die de rol van rim zus ter Aggie vervult. W HO.LHAVEN. VtóT'N HEMEL_> PLAATSJE Vc-;; pNNE EtlS LEER1 NO& ICENTRALE GEZET NEBBEN jjENNjfEE HEEFT IAN AL ókSTEIKX VOaK 'I |BtX?TTDCHTJE WOE LANG WOl HISC AL, ANNÊ? f IK BSN HIER KOMEN WONEN IN AP AT M'N MAN IN PE OORLOG GESNEUVELD was... JE.-ZULT f ME MISSCHIEN WEL EENS WAT AL TE BEZOFfGP VINPEN VOOR 1 AN MAAR HU IE ALLES MAAK. JE MAAR NIET BANG PAT ZE 0N5 VER GETEN, CAROL ZC PEWBt OVER EEN 0L\F-RAFFINADERIJ. laten we maar- eens NAAR DC TUIN GAAN... j Minister Korthals deelt voorts mee dat (zoals wij reeds eerder bericht ten) thans een rapport over de draadomroep is opgesteld waarover de regering zich beraadt. In verband hiermee kan hij de Kamer nog geen verdere mededelingen doen over be staande plannen. Ook op vragen omtrent de televi siedistributie wil minister Korthals zich nog niet uiten, aangezien ook dit vraagstuk een onderdeel is van het beraad van de regering over het genoemde rapport. IN de Kerstweekendshow van AVRO's T.V. op zaterdagavond 25 december verwacht gastheer Johny Kraaykamp van hait negen tot tien uur verscheidene gasten „Bij kaars licht en mistletoe" uit eigen j.md: Pia Beek, Greetje Kauffeld, Mieke Telkamp, de Weekendshowgirls, Paul Ruys, de Blue Diamonds en de Sky- tna van d& KRO. Dit omvat: 8.2(1 Uet Europese parlement» «en ao- tedop-vij.orlit'htinj: over de taafc en het wezen- van dit insütnnt. 8.33 Bric a Brac, tien liedjes van Jan de Cler >n Emile Lopez, gepresenteerd aMSTFRDAM -Richard Flink Et door Dora Paulsen, Koos Huisman, J U menaraf unit if Herbert Joeks en joke van den Berg. uitgenodigd in het aanstaande Hol- 8.35 Teievitrine met Maria v. d. Eist land Festival de regie te voeren over als explicatrice. j het spel dat voor het voetlicht zal Het iniernatJouaaJvariétépro- j worden gebracht door de Ncderland- Toneelmanifestatie, een groep graninu „Piste* doxderdagmiddao 's Middags van 1.302.25 uur een directe reportage uit de Noorse hoofd stad bij eeleceuheid van de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede aan Philip Noel-Baker. van uit verschillende gez''schappen gerecrtiteerde toneelkunstenu rs. Binnenkort zal een beslissing ge nomen worden betreffende het op t» voeren stuk. Advertentie l.M.} /^flflRUGRflrHer Theater toch mietéCHT fif&RRHOtN? NEE HOOR, KIND IK BEN NIET" BUCiElOVfc... IK M0&T nu Mfia. nier heboe De NftDW MOKTO/V W£6 iS. 'uilen wt met Eén ürhn K'jKtN? TuuRt'jK 2-2ULIEN WE Nier TOT M-MORGEri WACHTEN ZtCz.Dllt jLEUTEL 15 VAN DE DCHUUR! Aan boord van S(-Bir X heeft zich een scherpe discussie ontwikkeld. Nu hel directe gevaar is et voor U- waken, dat zijn aanwezigheid hit bekend woidt Maar Olfia wijst hem er op. zich naowkeurja bet va ars ch erna moet hou den omdat de onderzeeboot anders niet op tijd [opvarenden na enkele uren gebrek aan zuurstof op de'plek aankomt, waar zij aan wal zal worden i zuilen krijgen. w«u«er de u»oi gezet -Het is hier een zaak van leven of dood," water blijft, besluit JTjeiba, omhoog •ijst hem er op. dat hij hrid voor deze expeditie alleen. Laat u dus^maar met behulp van een ooei. waarop tevens teleua nria voo: urzc c.vj/cuiuc «>■-' - ---- aan mij over, wat er moet gebeuren." Omdat de [cameras zijn gemonteerd. orden isie. HOOFDSTÜK VI De gebroken pop Bij toeristen staat Las Pal ma s be kend om zijn sprekende poppen» Uit bijna iedere etalage staren ze naar buiten en zitten in rijen in de ba zaars bij de haven. Ze variëren in maat,, prijs en aankleding. Bij som mige zijn de kleertjes cynisch op het lichaam gespijkerd, terwijl an dere met de hand vervaardigde jur ken van bewerkelijke coupe dragen. Sommige zijn kaal onder hun hoofd-, deksels, andere hebben hoge Spaan se pruiken, van echt haar die be kroond worden door mantilla's van echte kant. De duurste zijn nog uit gedost met halskettingen, armbanden en zelfs ringen en dragen massa's petticoats onder hun gebloemde en gegarneerde rokken. Ze kunnen zo groot zijn als een kind of 20 klein als een vrouwenhand. De poppen hebben twee dingen ge meen. Indien je er eentje bij de arm pakt, bewegen de benen in een pa rodie van lopen en tijdens dat lopen beweegt het hoofd been en weer en kom* mi' net binnenste een pie- peno 1". Ze piepen allemaal op de.-1 iumier met stemmen die schandalig veel op die vsjt kleine kinderen lijken. Bijna ieder die naar Las Palmas gaat herinnert zich wel een of ander klein meisje dat graag zo'n lopende en sprekende pop zou willen hebben, of een volwassen vrouw, die het mogelijkerwijze leuk zou vinden er eentje te krijgen. De maatschappij had een open auto ter beschikking gesteld van ka pitein Bannerman en daarin plaat ste hij mevrouw Dillington-Blick. die er als suikergoed uitzag. Ze reden Los Palmas rond en stopten voor die winkels, waarmee de chauffeur een profijtelijke afspraak met de eigenaar had. Mevrouw Dillington- Biick kocht voor zichzelf een man tilla van zwarte kant met veel me taal erin, een kam om deze te dra gen, wat Portugese sieraden en een waaier. Kapitein Bannerman kocht 'n massa kunst-magnolia's voor haar omdat ze geen echte konden vinden. Hij voelde zich omdat de bewoners van Las Palmas haar kennelijk ten zeerste bewonderden, Ze kwamen bij 'n winkel waar n prachtige jurk lag. volslagen Spaans, van zwarte kant en opgenomen zodat een schuim van paarse- petticoats te zien kwam. De chauffeur kuste zich herhaaldelijk de vingers en gaf te kennen, dat. indien mevrouw Dillington-Blick die san zou trekken rij er uit zou zien ais de hemelkoningin. Mevrouw DUlington- Blick bekeek de jurk me* schuin ge houden hoofd. „Weet u," zei ze, „afgezien van een beetje zuidelijke óverdrijving ben ik geneigd het rnet .iem eens te zijn." Tim Make piece en Brigid kwa- mer. verderop in de straat aangelo pen, en voegden, zich bij hen. Bri- r d zei: „Toe probeert u het eens. J zou er prachtig ir uit zien. Toe. Alleen voor de grap." „Zou ik het doen? Kom dan moe. Zorg dat ik mijn hoofd koel houd." De kapitein zei dat hij naar het kantoor van de scheepsagent zou gaart, met wie hij nog zaken te re gelen had en binnen twintig mi3iu- ten zou terugkomen. Tim. die erg graag rozen voor Brigid wilde kopen, zei eveneens dat hij direct terug zou 7.ijn. In hevige opwinding gingen bei de dames du winkel binnen. De drukkende middag vergleed in de avond. De schemering werd snel gevolgd door de duisternis, palmbo men suisden in een opstekende bries en om negen uur zouden volgens af spraak kapitein Bannerman en roe- vrouw Dülington-Biick in het groot ste hotel van Las Palmas met Aubyn Dale dineren: Mevrouw Dülington-Biick was per auto naar hetschip teruggebracht, waar ze zich verkleed had in de prachtige Spaanse jurk, die ze na tuurlijk gekocht had. Daarbij werd •ze heftig geassisteerd door Brigid. „Wat heb ik u gezegd'" riep Brigid triomfantelijk, „U hoorde in een loge te zitten tijdens een stuk van Lope de Vega met allemaal overdonderen de caballero's om u heen. Het is prachtig." Mevrouw Dillington-Blick, die nooit van Lope de Vega gehoord had, glimlachte half,, opende haar ogen zeer wijd, draaide en draaide nog eens om haar effect in de spiegel te kunnei. bekijken en zei: ..Niet kwaad. Helemaal niet kwaad," én speldde een van de namaakmagno- lia's van de kapitein in haar decol leté.-Ze «af Brigid de briljante blik van een vrouw, die weet dat ze ge slaagd is. „Toch zou ik net zo lief gezien hebben, dat ik met de G~B. uitging. „De G.B.?" „Lieverd, de Glorierijke Bruut. Of Glanzende Broderiek ais je dat lie ver hebt, Ik heb wenken met lan taarnpalen gegeven maar het heeft jammer genoeg niet geholpen." „Doet er niet toe," zei Brigid, ,.u zult een enorm succes zijn. Dat be loof ik u." Ze rende weg om zichzelf te gaan verkleden. Pas toen ze een van da rode rozen van Tim Makeplece op haar jurk bevestigde^ drong het tot haar door dat ze minstens zes uur niet aan haar verdriet gedacht had. Maar ten slotte was het ook wel erg plezierig om te gaan dineren in een vreemde stad op een vreemd eilana met een aardige jonge (mm. Het liep allemaal voortreffelijk, 00 bekoorlijke avond hint 1 als oen droom tussen dc vreemde pauzes van een zeereis. De straten waardoor ze reden en het voeds=cl dat ze aten, de muziek waarop ze dansten, de bloe men. de buitengewoon romantische verlichting en dc exotische mensen waren allemaal, zoals Brigid aan Tim zei „uit een andere wereld." Y.e zaten aan een tafeltje aan de rand van de dansvloer, spraken zeer snel o*,cr dB dingen die hen interesseerden cn wa ren opgetogen toen ze ontdekten hoe zeer zé elkaar apprecieerden. (Wordt vervolgd?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1