Help de vogels aan voedsel in moeilijke wintermaanden m m^m maast lichts C 3 m TSF haalt kampioen schap badminton DWS-dames wonnen strijd tegen Hellas Jong echtpaar door verstikking om liet leven gekomen ONZE VOGELS DECEMBER Mussen listige rovers van mezen-nootjes succes voor S VC Brug van oud naar nieuw KT^^sfers m Kosteloze inenting Wint Soimevdil bij Sellicd. Kunstkring Feest van „Gruno" Voor hel eerst in Schiedam Wie heeft iels verloren Cefa-voorslellinz Bromfietser bolst tegen bestelauto Hond gestolen MinctwIeH treeg Fietsen gestolen ZAALHANDBAL 1000 voor Doele Miljoenste kist Coca in 'ri jaar Burgerlijke Stand Weer kerstboom bij Groothandelsgebouw SCHIEDAM DRAMA IN WOONWAGEN w Voor „ERRES" televisie en Radio Adverteer in dit blad "Woensdag december 1959 3 XÏÜ de winter voor de deur staat, is het misschien wel goed, om teut over ■L de wmtervoeanig der vogeis.te zeggen, uu-de vanwege het feit, dat mij van verschillende zij den daarom is uetsochi. Reeds nu zorgen wij voor voer voor mezen, roodborstjes, merels en vinken, niet zo zeer omdat ze het al hard nodig hebben, doch om ze alvast uan de giek ie ivennen waar ze in geval van nood terecht kunnen. Mezen houden erg van snoeren olienootjes, die sodmtip icorrien opgehan gen, dat de daaraan bengelende niezen niet door katten kunnen worden belaagd. Geestig is het om te zien hoe steeds enkele mussen onder de nootjes op de loer zitten en als een hard toerkenrte mees ver ongeluk een nootje laat vallen zijn zij er als de kippen bij en kanen dit vlak voor de neus van de verbouwereerde «vees weg. Wet. handig de keken pan die mussen, want zelf zijn zij niet in stam om evenals de mezen (tart het snoer te gaan hangen en de bast van een olienoot stuk te hameren. De gedupeerde meesï begint ver-vindt zich. n.l. nogal vaak op de volgens onverstoorbaar aan de vol- grond, waar hij jzicht ma aki op al- gende noot eu het lijkt wel, dat hij i lerjei insekten Mieren schijnen een door ei dei-gelijk voorval voorzich- i lekkernij voor hem tc zijn, want als tiger is geworden, want ik heb nog hjj een mierennest ontdekt haalt hij nooit gezien, dat hij er twee achter de hele /aak overhoop en met zijn elkaar verspeelde. Behalve van nootjes houden me zen en ook roodborstjes erg van kaaskorstjes, zonnebloemzaden of een flinke lik margarine, die we voor dit doel tegen een tak plakken. Dit vinden zij een bijzondere lek kernij; daar laten zij om zo te zeg gen alles voor staan. Spekzwoerd met nog wat er aan is eveneens goede kost en in de handel zijn bo vendien vetballen verkrijgbaar, die eveneens gerede aftrek vinden. Vinken en groent ingen houden lange kleeftong kan hij ze bij ritst- jes tegelijk naar binnen werken. f>11 uilen Op een rustig plekje in hef. bos, tnaar de bomen wat. dichter bij el- kaar staan, liefst met enkele den- nenbomen erbij, vinden wij past en i zeker wel eens uilen, juister gezegd i ransuilen. Overdag zitten zij door- gaans broederlijk op een rijtje te- I gen een stam gedrukt, soms wel een «vïw££ veel vm'zSnebloëmSd j S2SP2LÏI?P®W« «itmoelen vii nn bennedens van fijn zaad, z.g. kana- Gr«tc bonte specht tegen berken stam xiezaad, en van nennepzaad. Brood voor duiven elkaar. Zodra de duisternis invalt 1 sj,eeds kleine troepjes ringni lissen en worden zij echter actie/ en t-rekken j jn weiden koperwieken, km vogels, kieviten en snippen. Als veel geluk hebben ontdekken wij op cle muizenjacht, dia niet eerder eindigt üau wanneer dé dageraad weer aanbreekt. Zoals gezegd, „roes ten" zij overdag op 'n cn de zelfde boom boomgroep cn dan kan men aan d resten in de vorm van utlebfltïen vinden. EEN muis wordt n.l. met huid en haar ingeslikt en na verloop van Merels en spreeuwen zetten we vooral bij sneeuw en vorst rotte appelen vaor, verder vet en z.g. lijs- tervoer. Aangezien merels be zwaren schijnen te hebben om op de voertafel te verschijnen en lie ver hun voedsel op de grond ver- orberen, verdient het aanbeveling hjd worden de onverteerbEire delen, het fruit daar te deponeren. In ge- i botjes en haar, in de vorm van lang- val van nood kunnen we merelswerpige ovale ballen uitgespuwd, en roodborstjes ook voeren met on- j Indien wij deze ballen gaan. uLtplui- gekookte havermout. Houtduiven i zen komen wij tot de ontdekking, voeren we gesnipperd brood en het dat het poofdvoedsel inderdaad uit moet gezegd worden, ze weten er I muizen bestaat, maar eerlijkheids- raad mee. Meestal verschijnen zij 's halve moeten wij hieraan toevoo rn orgens met vier of vijf stuks tege- gcu, dat wij levens wel eens een lijk en eens waren er zelfs zeven. snaveltje van. een spreeuw, mus of Een flinke hoeveelheid brood is zo- t vink hebben aangetroffen. Mussen doende in no time verdwenen cn i en spreeuwen zijn er overigens in nu moet de winter nog beginnen. overvloed cn als liet geen edeler in de ruigte wel eens een paar geel- gorzen of zelfs enkele fantastisch gekleurde putters. Deze laatste heb- Als de nood dringt voeren we bo vendien erwten en mals. Tegelijk met de houtduiven telden wij vier koolmezen, twee vinken en 'n groot aantal mussen en spreeuwen bene vens enkele merels en roodborstjes. Een heel gezelschap dus. AES er sneeuw ligt komen er nog meer soorten opdagen. Tijdens de winter van februari 1956 kregen wij zelfs bezoek van een grote bonte specht, een aantal kepen cn een paar heggemusjes of bastaard-nach- tegalen. j De kepen kwamen in oktober uit het noorden van Europa cn verblij- i ven wel voornamelijk in het bos. Zij lijken veel op onze vink, waar aan zij ook nauw verwant zijn. A!- leen wat bü de vink roodachtig is is bij de keep lichtbruin of eigen lijk oranje-achlïg, waaraan zij te- vens de naam oranjevink ontlenen. I 'v; De keen is altijd gemakkelijk aan zijn roep, een hees klinkend „kèèp- kèèp," te herkennen. w, ci.aLiuLu toet dier bomen de etens-1 gen het bij voorkeur voorzien op wan mm b®'dryf j distels, waarvan zij de oliehoudende 1"'*> -«--•» zaden eten en waaraan zij tevens de naam distelvink hebben te dan ken. In het 'ons tenslotte horen, ire da gelijks het leuke gezang won de ka bouter onder de vogels, de tiriitïer- fconirifl, die zo klein als hij is par mantig zijn kort staartje omhoog steekt en takop tak af wipt om zijn nietig .maagje, met spïnneëit- jes en zo te vullen. Tussen de be drijven door neemt hij zelfs bij strenge koude erea rfe tijd. om zijn kort schel liedje 'e schetteren. Hij is een geboren optimist en door zijn gezellig gedoe, juist, in het barre jaargetijde, kan hij vel au tot voor beeld zyn. Hy komt de tuinier i.oel door. A. de long Bellen bil ongeval; G.G. en G D Tui n la an 81), telefoon 692ÜU. Politie-alarmnummei 64666. i Apotheker nachtdienst: C. Jansen. Swanuner-.'ion"sir.sc) 4) vil Nicuw- lar.d-apotheek. Dr. Wiboiitpl. 17. K R. I.ees/ual en Bibliotheek, üiiin geopend iedere cag (behalve maandag) va" 9:511 :°t 30 uui j en iedere avond (behalve woens- d ie cn zaterdag» van l'J tot 2D-3t> uur: zondags -jcflntwi GenieenlclUkc Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven. ge- oaend maandag van 19—2U.3I» uur; dinsdag van y.H»—1H3U uu en van l.')—"JOJO uur: woensdag van 9.311—16 uur; donderdag v-.n 9 3H—1^.3U uur: vrijdag van 93016.30 uur an 19—11(130 um satvi dag van »3n— Hi 30 Uur. i&nhdags gesloten Stedelijk Museum, ..Kunstverzame ling H. L Straat" (i.ni. 13 dcc BIOSCOPEN Passage. 2 on 8.15 uur: „Het licht aan de overkant". Monopole, 2, en 9.15 uur: „Umon Pacific". DIVERSEN Ncd. Prol- Bond. 3 uur: Orgel'oc- soeling. Musis Sacruin. 8 uur: Toonkunst Lerarei ie» meer 1. f.'hr. Soc. Rel. 8 uur: C'ir. Bcdr. gr. Centrale Jsmrverg Opstandingskerk, 8 uur: Jonge Kerk Biiucnk. Arcade, uur Katli. Arb. Vrouwen St. Mie. Üe teams van de Schiedamse Vol leybal Club boekten in de afgelopen dEigen wederom behoorlijke succes sen. Dames 1 moest, de strijd aanbinden met het tweede dames-zestal van SVC. hetgeen voor beide teams geen eenvoudige opgave bleek. Hel eerste won, dank zij de grotere routine, met 3—0. Dames 3 won met 3—0 van Shell 2 uit Vlaardingen, Heren 1. kreeg de grootste concur rent. ZVC uit Rotterdam, op bezoek en bleef door een 2—2 gelijkspel met één punt voorsprong op ZVC op de eerste plaats. Hei was een wat rom melige wedstrijd, waarbij de SVC- heren verzuimden het zaal voordeel uit te. builen. Heren 2 stelde teleur, door een on verwacht gelijkspel tegen stadgenote Juliana 1. Het programma: Dames: SVC 3—Wico tSVC 3— Smash 2; SVC 1—DOS 1. Heren: DOS 2—SVC 2: Sp.cl. Hille. gersberg 1—SVC 3. wild betruit, dan hebben wij er nog wel vrede mee. Niettemin blijven het gelukkig uitzonderingen. Aan de buitenkant van de stad Op vrijdag 3.1 december bestaat er gelegenheid" Lot kosteloze inenting voor kinderen, beneden het jaar in bet "Wijkcentrum Nieuw!and, Dr. Wi- bautplein 129. De pokken-inenting ?.a! geschieden tussen 15.30 en 36 uur; die tegen difterie-kinkhoest-tetanus tussen 16.15 en 16.45 uur. Trouwboekjes der miders en even tueel inentingsboekjes der kinderen meebrengen. Het vijfentwintigjarig bestaan van de Schiedamse Kunstkring wordt op donderdag 17 deeember gevierd met een voorstelling door het En semble "Wim Sonneveld in bet Pas sage-theater. Aanvang half acht. Voor de pauze wordt-hel cabaret- programma „Rim-Ram"' vertoond, daarna is er „een uurtje met Wim Sonneveld." Medewerkenden zijn: Albert Mol. Conny. Styart. Joop Do dere r, Joekie v. d. Valk, Marijke Morley. „Gfimo" viert a.s. zoaterdagoavend zien 35-joarig bestoan in 't Volks gebouw Tuin laan. As 't veurmekoar komt zingen „de Li esters", en mc- neer houtman Gninneger Grnpiwn- moaker» zorgt veur de rest. Noa of- loop daansen. Een luchtfoto van het thans nop aan du aandacht ontsnappende, deel van Schiedam, waar echter in de toekomst het hart van de stad zal klappan. In het midden het grote maar wrakke gebouw van de Rijks HBS, dut or er drie jaar. als alles meeloopt, gesloopt zul cv'u om plaats ie maken voor het nieuwe stadhuis, een glorieuze schepping 'jan hut architectenbureau Kraayvanger. Naast de HBS het smalle stuk van de Broers rest. dat veranderd zal worden in cea brede boulevard. Tussen de Svhic eti de HBS ligt het Proveniershuis, .met de fraaie ISe-ceutrse gevel, dal de naam zat geven, aan dc nieuwe en brede brug. die er vlak voor, over de Schic. wordt gebouwd- (Er naast ligt. na nou het oude Spoelingbruggetje, dat binnenkort, zal verdwijnen, tnaar waarvan de naam zal voortleven in de binnenkort gereedkomende brug over rlc Noordvesi). Achter dc HBS is nog (rechts-bovenj dc ruïne van. lduthenesse te zien. die in de toekomst beter tof, ha ar recht zat komen op het Stadhuisplein, rial, tot c en. centrum van verkeer t» Schiedam zal worden. (Foto KLM Acroearlo X.V.) Spechten Thans is het de gelegenheid om tioee soo rten speckle re in '»et bos te ontmoeten. Allereerst de grote bon te, die niet veel groter,is dan een spreetio, ert die zijn aanwezigheid voortdurend verraadt door zijn roep „tsjek-tsjek" cn bovendien door zijn gehamer tegen takken en stammen. Dit is de manier waarop hy aryn voedsel verzamelt. Nummer twee is de groene specht, ongeveer zo groot als een duif. Even als de grote ton te specht trekt hij in het winterhalfjaar overal heen waar insekten en larven te vinden zijn. Zelfs zien wij hem af cn toe in de polder bij boerenhofsteden, als er maar enkele bomen in de buurt zijn, waarheen hij in geval van gevaar kan vluchten. Hij be- Te bevragen bij de vinders: Por tefeuille met inhoud, W. Gunne- wegh, Rembraildtlaan 112a: akten- tas met inhoud. Duchennc. Grofbaan 25-111; damestasje met inhoud; v. d. Sloot 'slagerij.» Lange Kerkstraat; portemonnee met inhoud, Geeren- slein. Buys BaJIotsingel 53b; etui In samenwerkinE met het com'té ..Schiedam voor Christus" vertoont de Cefa op zaterdag 12 december om S uur in de Julianakerk aan de B.K.laan de film ..Zielen in conflict" dié een beeld geeft van het werk van Billy Graham. De 22-jarige bromfietser. J. Aan de Wiel botste gisteren in de Ju- Jianalaan tegen een stilstaande be stelauto, toen bij liet passeren de met sleutels. A. Nels. Mariastraat 18; band van zijn bromfiets klapte. De etui met sleutels, P. van Campen, i jongeman liep daarbij een hersen- Puttershoéksestraat 52a; kamerkleed- schudding op. De G.G. en G D heelt je, Rissema. Hogenbanweg I3d; re- hem naar zijn woning gebracht genbroek, C. den Eisen, Oudedijk i 120b; kindershawl rood-blauw. Kos- j ter, Gem. Slachthuis; l paar bruine i glacé heren hondschoenen, van Win- i garden. Brugmanstraat 39c; combi- i natietang, J. Bergijk, Vlaardinger- i straat 16: broche. Oudemans, Stad- 1 houderslaan 38; gouden ring met i steen, de Gruyter. Bm. van Haaren- laan 664 (na 7 uur), 1 De heer W. D. vermist een zwart bruine Weish-terrier, die waar schijnlijk is meegenomen door «jen onbekend gebleven vrouw. Advertentie l.M.) zijn standbeeld Minckelers is de Maastricht^ -aar, die in de 2e helft van de 18e Cv "w het lichtgas uitvond. Daar profiteren de huisv ouwen vandaag nog van. Petrus Regout' legde in de le helft van de 19e eeuw (125 jaar geleden) de grond' slag van de aardewérkinöustrie. Daar zijn de huisvrouwen van vandaag hem nog dankbaar voor. Immers, meer dan 4000 mensen vervaardigen thans in de fabrieken van de N.V. Sphinx -Céramique v/h Petrus Regout het beroemde Maastrichts aardewerk volgens de oude proeédé's. Maastrichts aarde werk is sterk van kwaliteit, mo dem van vorm, aantrekkelijk van kleuren en decoratie. Kortomhet is waardewerk, dat een standbeeld verdient. Let op deze merken, dan heeft U een' goed product. De nieuwe brug ouct tie Noord- nest. die sinds kort Spoelingbrug is gedoopt, vormt een eenvoudige stenen be og over de oude gracht. Oud en nieuw in de stad wor den hierdoor oer bonden de pas gereed gekomen woningen aan de Parkweg en de oude stadskern, U'-aar namen als Spinhuispad. Vij- gensteeg en v.m. Ho/je nan Belois al genoeg zeggen over de ouder dom van deze wijk. Nog ivordt er op en. om dc nieiuce brug gewerkt, maar af en toe weten voetgangers al een handig gebruik te maken van deze nieuwe verbinding. Wat de naam Spoelingbrug be treft: binnenkort hebben zee in Schiedam dus de beschikking over twee bruggen van die naam, al zal de oudste van het tweetal dan spoedig morden afgebroken. Mej. G. de V. vermist haar fiets. I die zij niet op slot had neergezet in de G. Verboonstraat. De heer J. A. i W. uit Vlaardingen deed aangifte j van vermissing van zijn fiets, die hij op slot op de Vlaardingerdijk had j geplaatst. ïn de Boterstraat is de I fiets gestolen van mej. R. M. v. d. P. Van het Stationsplein verdween de fiets van de lieer J. P. Hel eerste badminton-team van de Schiedamse sportvcrenijjing „The Smashing Fellows" is kampioen ge- i worden van dc derde klasse van dc j j Nederlandse Badminton Bond. Het is j nu 27 jaar geleden dat deze Rond in i Schiedam werd opgericht, maar het j I is voor de eerste maal dat er een j Schiedams team kampioen werd. Op- merkelijk is wel dal TSF met deze j i eer ging strijken. Wan' het is pas twee jaar geleden dat TSF het spel met de pluimbal ter hand nam en in wedstrijd-vet- band begon te beoefenen. Dit. jaar I werd voor h e t eerst a an cle coin pe 1» - tie deelgenomen en het entree is dus meteen succesvol geworden: kam pioen van dc afdeling en daardoor promotie naar de tweede klas. Het kampioenschap werd overigens pas in de laatste wedstrijd behaald S en wel dooi: een 70 overwinning op naaste concurrent Shell. Deze wed- strijd moest met minstens 61 wor- j den gewonnen, wilde de Schiedamse ploeg, bestaande uit de dames C. de i Rooy en T. den Harlog cn de heren i H. Mak (aanvoerden. W. v. d. Heu- vel en A. Bezemer de titel behalen. De uitslagen van deze beslissende wedstrijd zijn: MakSjamier 155, i 156; BezemerTimmermans 155. 157; mej. De Rooymej. Schoevaas 119. 119; mej. Den Havtogmej. Duimei 11—3, 11—5: Mak-v. d. Heuvel Sjamier-Timmermans werd gewon nen: mej. Den Hartog-Bezemermej. Schoevaas-Sjamier 158, 1419, 15—10; mej. Den Rooy-Bezemer mej. Duimel-Ttminermans 135. 15—7. Aanvoerder H. Mak is de sterkste speler van de ploeg er» hy heeft ge durende de competitie maar één én kel-spel verloren. Maar volgend jaar, in de tweede klas. zal het heel wat zwaarderspelen zijn, voorspelde hij. De belangstelling voor deze plotse ling zo populair geworden tak van sport, is vrij groot, doch maar weinig mensen kennen het spelen in wed- strijd-verband; wat hóéJ iets anders is dan het meppen tegen c!e shuttle op straat of aan hel strand. De heer Mak betreurde het dat da nationale sport-tolo nog niet in wer king is, want dan zou deze sport financieel gesteund kunnen worden. Want de beoefening van badminton brengt nogal wat onkosten met zich jnee. Zo is er geen geld beschikbaar voor een trainer, waar toch grote behoefte aan bestaat. Alleen door veel trairen onder deskundige lei ding kan men behoorlijke prestaties leveren. Ook zou de heer Mak 'iet heel prettig vinden wanneer Sportraad in de gelegenheid zou zijn om een Sporthal te bouwen. Voor belangstellenden geven we het adres van het secretariaat, waar men inlichtingen kan verkrijgen, n.l. mej. T. den Har tog. Bocrhavelaan 2A, tel. 68501. A AF? O E WERK Bij de Coea-CoIa-fabriek N.V. Bot tel» in Schiedam is onlangs de mil joenste kist Coca-Cola van het jaar geproduceerd. Het is voor het eerst sinds het begin van de produktie van deze drank in Nederland, dat dit het geval is. i De 24 flesjes uit de miljoenste kist zullen a.s. vrijdag symbolisch j worden geschonken aan organisaties voor jeugdwerk in zeven Zuidhol- land se gemeenten. Dit gaat verge- zeld van de schenking van een geldsbedrag aan deze instellingen. In Schiedam is het Clubhuis St GEBOREN: Pi eter. z. v. P. de Pii- I per en J. W. JRosendaal: Christiaan H. J.. z. v. C. A. J. Stoffer en B. P. Groen ewold. OVERLEDEN: A- Vredebregt. 86 „«„v*,,™ .or™ zper re U M. T. Suisse, 72 echts, ,-sn j. vmartKk «Ttf?^oAU Zr,*T Wilton dames moeste van der Waal; A. E. C. Dutter, 82 j, i lende Mug» verdediging St SS- Traditiegetrouw heeft het Sand\d- ken-concern uit Zweden een enorm© kerstboom voor transport naar Rot terdam in gereedheid gebracht. De spar zal vervoerd worden met het m.s. „Birka" van de „Svea Line", dat 17 december in Rotterdam wordt verwacht. Een dag later is deze met honder den lichtjes versierde boom te zien bij de hoofdingang van het Groot handelsgebouw. De bewoners van het Groothan- delsgc-bouw zullen kort daarop zoals gebruikelijk een kerstfeest aan en ie» honderden minderbedeelde Rotter damse kinderen van alle gezindten aanbieden. In de zaalhandbalcompetitie heb- i zien dat L, Robart. N, Bos-Van Hou- ben de dames van DWS een mooie welingen en N. Robart kort na el- vd ^°P Hel,as in kaar de op 1—4 brachten, met t)en Haag De bchiedamsen waren j welke stand de rust inging, in de vieer compleet en zp kon er een pri- tweede helft toonden de DWS-voor- ma wedstrijd worden gespeeld. N. j waartsen zich enigszins beducht Robart oner.de de score m de vijfde voor de Haagse verdediging. en Hel- mmuut maar Hellas maakte gelijk. las bracht de eindstand op 2b De DUS aanvallen waren zeer ge-: na w wat Kar» -°e dames moesten weer i Haae« «,UeUiSl„E gj» &§f3Si 1 Nog vóór de komende feestdagen 'oent tl voor 680.- de trotse bezitter van een orig. ART1FORT-BANKSTEL Naar wens 120.vooruit en het restant via kredietservice van de woninginrichters- federatie (Van een onzer verslat'gevers) Ooor giftige gassen uit een oliehaard is gistermorgen een echtpaar, dal pas drie maan- j den geleden was getrouwd, in - T-, Ieen woonwagen aan de Ke- DDt'10 de s^iuick.ge. te m- („elscwt-K 0m het leven Kcko- maar dar* natuurlijk van ».V. KQWMICUJKE SPKIHX-CÉRAMIQUf VW PETRUS REGOUT MAASTR1CHI stelling ontvangt duizend gulden. De l.OOO.OOlste kist werd vanmor gen afgeleverd bij Inbro's Levens- micldelenbedriif in de "Westfranken- landsestraat 110b. De winkelier krijgt dankzij dit gelukkige toeval zijn om zet van dit jaar In 1960 gratis van de N.V. Bo nolo. echtpaar erin getrokken- Mevrouw Van der Loos. die na haar huwelijk was blijven werken, werd gister morgen door een collega afgehaald, echtpaar,^ dal pas drie' maan-S",Üt de vrouw op haar kloppen geen ge hoor. Zij ging toen de wagen bin nen en in het woonvertrek trof zij het echtpaar dood aan. Volgens de politie konden rie gif- t'ge gassen uit de oliehaard door een gebrekkige afvoer niet naar buiten ontsnappen. Hierdoor ont stond er gebrek aan zuurstof in de kamer, wat het echtpaar niet heeft bemerkt. Vermoedelijk zijn de man en dc vrouw reeds maandagavond door verstikking om het leven ge komen. men. Het waren een 27-jarige timmerman, de heer C. W, van der Loos, en xijn 24-jarige echtgenote, mevrouw M. P. C. van der Loos-van Winden, De man had de woonwagen, zelf getimmerd. In oktober ji. was hei op bezoek. Nadat GONA de score had geopend, maakte A. v. d. Horst gelijk, maar de tegenpartij nam op- nieuw een voorsprong voordat de rust inging. Daarna benutte Fr. de Raay een penalty en maakte gelijk 22). De Haagse dames zagen bet gevaar en scoorden tweemaal" (42). Fr. de Raay maakte er nog 4—3 van, maar verder kwamen de Schiedam- tners niet. Bij deze wedstrijd was het spelpeil niet bijster hoog. In de districts tweede klasse heren moesten de Wilton-heren de over- winning in Den Haag laten bij AHC- 28'. Voor de rust ging de strijd nog gelijk op. Opvallend goed spel was te zien van de Schiedamse invallers W. Post en B. v. Noordennen. C. Binne- kamp wist tot driemaal toe gelijk te i maken en met de rust was de stand 9—8. In de tweede helft daalde het peil aan beide kanten. Wel maak ten H. Overheid en H. v. d. Lugt mooie doelpunten, maar konden de nederlaag niet voorkomen do—14;. De dames van UVG hadden pech tegen RHC uit Reeuwijk. Zij moes ten de keepster missen en in de j tweede helft ook haar plaatsvcrvang- I ster, toen deze geblesseerd raakte. K. j Thijssen maakte een 0l voor- sprong, maar de Reeuwijkse ploeg zette daar vier doelpunten tegenover. C. v. de Valk zorgde nog voor een 42 rusistand. in de laatste minuut van de tweede helft benutte L. Veer kamp een penalty en bracht de eind stand op 4—7, i Heren 2 van DWS verloor met 1 148 van Parthenon uit Dordrecht. BROERSVEST 64 Telefoon 67929 Schiedams enige Artifort- dealer. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rcmbrandtlaan boek Mesdaglaan Schiedam Tel.65734 Foto, -film, optiek Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106, te lefoon. 66720. In spoedgeval desgewenst ia I uur klaar. Ont wikkelen van ralfilms. bakkerijgrondstoffen N.V„ des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuu- ren. Hoogstraat 106, Schie dam. Personeel gevraagd Gevr. voor zo spoedig mo gelijk: enkele maiuielyke ar beidskrachten voor onze fa briek J. M. van. Velzet Bakkerij gro ndstolle u N.V, Warande 44, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2