CAROL DAY TV trouw in Driebergen AVONTUREN VAN KAPITEIN Nachtmis dit jaar in Eurovisie uit Oostenrijk uw oor, „De Vader" va» I S triad berg als TV«spel Sportman of -vrovnv '59 Grap of abuis? SVETA en zijn tovenuiteirne Vanavond te y^omtï GRAND PRfotr Ponrlertlaj: 10 december 1939 {Aavarieniis tM.) UIT de kerk in het Oostenrijkse stadje Eiseuatadt waar de com ponist Haydn kapelmeester is pe- weest ui dit jaar de nachtmis wor- i den uitgezonden, die door de Euro- visie-landen, waaronder Nederland zal tvorden overgenomen. De uilzending, aan de vooravond i van" Kerstmis,zal aanvangen om 11.45 uur en duren tot 1-15 uur I 's nachts. De kerk, opgetrokken in weelde rige barokstijl, rijkelijk versierd met beeldengroepen is een fraai object voor de TV-camera's Tijdens de dienst za] de luisteraar-kijker kunnen gemeten van de uitvoering van de Xicolai-mis van Joseph Haydn. Dc uilvoering ligt in handen i'.m. van do Wiener Siingerknaben. 'eden van het We ens Opcrakoor en leden van de Wienor Phil harm on.- I kor. I De leiding berust bij de di- :;gen' Ferdinand Grossman. De mis wordt geen J ebree ra door bis- rtrhop er. Stcphan Laszlo. Op de ochtend van Eerste Kerst dag zal fissen 10.00 en il.00 uit straatsburg een protestantse kerk dienst worden uitgezonden uit dc St. Thomaskalbetlraal. Voor het Nederlands commentaar l'Ü deze dienst wordt gezorgd door ds. J. A. van Nieuweuhuizen. KO VAN DIJK. Rieoilhuys »n Joan Rommel ts zullen de drie voornaamste rollen bezeilen in de te levisiebewerking van „De Vader" van August Strindberg. Do AVRO- televisie zal dit stuk op 7 januari uitzenden. Ko van Dijk speelt de titelrol, Rie Gilhuys is Laura en Joan Remmelts de dokter. Twee kleinere rollen, die Van voedster en dominee, moeten nog be zet worden. De regie berust bij Ton Lcnsink. DAT de werkgeversorganisaties niets voelen voor een feestelijke vijfde mei in I960, mag geen grote venvonderiug wekken. De dag ..leeft" niet, 2eggen zij; en «rie hun terzake van deze opvatting een verwijt wil maken, mag billijkheidshalve bedenken, dat zij op een eerder tijdstip deze frase kant en klaar van de regering cadeau hebben gekregen. Men herinnert zich. dat de ene feestdag in vijf jaar het compromis was. waar de regering ziob mee heeft weten uit te redden, toen die vijfde mei bij tal van mensen nog wel zo krachtig bleek le leven, dat het onmogelijk was, hem zacht eu kalm aan de vergetelheid prijs te geven. Volgens de berichten zal de regering nu pogen, de werkgevers tot andere gedachten te brengen; maar bet lijkt een tamelijk hachelijke zaak, wanneer het geschiedt in de geest van lauwheid, die-Den Haag* tan-de aanvang af tegen de bevrijdingsdag heeft betoond. Het gesol met deze dag is klaaglijk en beschamend. Ons lijkt de leer, dat feestdagen spontaan moeten ontstaan, te berusten op een legende. 2e worden eenvoudig ingevoerd, en pas na ver loop van tijd zal blijken, of ze al dan niet „leven". En zoveel waardevols is mei de rijfde mei verbonden, dat het nog altijd ten volle verantwoord lijkt, er het leven in te brengen, dat men deze dag tot nu toe uil kleinheid en kortzichtigheid niet heeft gegund. f Advenèntie l.M.) Sind* ,1S42 Nf CM JU JENNIFER MEE NAAR" HET STK4NP. CAIKJL' IK MOET EIGENLIJK? N06 WAT f j jllè TTVPEWEN V t ;Ö,NE£M ME NIET KWAUUK...jSfi£§! [ZEGVINP J'J CAROLAgggSföfêg* ÏNIET EKG lEUK V' N«L LEUKJAySB fcgl WS&Üjr EN NU MOESTEN WE Kipf MAAI? TERUGGAAN k^t^vf ALS JE VANMIPPAG v.V-':.-X NOG MET HAAF NAAK t V- T/ HET STRA.NO wilt. _^Jq, NOU, EN TOEN WERD PAT ME1&JE SCHOOL AFGESTUURD— NET At_S ju; zeg ian waarom werd^'/v'^ JU EIGENL'JK VAN OXFORD AFGEGOOlP" wat had ue "liHlW*— UITGEHAALD 8.Ü0ifl.eu NCRV Bram ma „Vlag In A m u s e m e ntsp ro- verslaat griep en i eleuiaie Na het journaal en we era verzicht vin rteNTS <8.00) een program ma van tie AVRO. Dit omvat; 8.211 De 43«ue aflevering van „Luipaard up schout". 8.01) Het TV-spri van Rod «i i-rli ng „De pijnbank". verkoudheid BINNEN HOE k[ 'KOM Jfe DAARAAN WJENNIFER' "U£ W PAN OOK IK WIL ÉR NIET OVER PRATS»... de £ümlachjes in het rond en toonde trots de pop. terwijl haar begelei der somber stond te kijken. Sen ores y senorna." annonceerde een stem door du luidspreker en voegde er aan toe iets over de eer om te pre senteren „La Esmeralda," hetgeen kennelijk de naam van de pop was. „Merkwaardig!" merkte Alleyn op. „Wat?" „Die pop is precies hetzelfde ge kleed nis mevrouw D-B." En dat was ook zo in een jurk van zwarte kant met volants en een mantilla. De pop had zelfs een groe ne halsketting en oorbellen en kan ten handschoenen en de vingers wa ren geklemd om een geopende waaier, iiet was een meisje met een brutaal Knap gezicht en een verblin dende glimlach evenals die van de danseres. De pop zag er afschuwelijk duur uit. Aiieyn zat enigszins gea museerd te kijken toen het stel tie tniel naderde waaraan mevrouw Dil- lington-Bliek gezeten was mot de kapitein en Aubyn Dale. Natuu rlijk had het danspanr, even- als de chef-kelner, de gelijkenis op gemerkt. Ze glimlachten en juichten allemaal toen de pop in de richtmg van mevr. DillingUm-Bïick stapte. „Die arme oude Banntrnum," zei Alleyn, „hij is erbij. vrcfS ik." „Tenzij Dale.. Maar Aubyn Dale stak op zijn be kende manier zijn handeli uit en met een glimlach van spijtige op rechtheid maakte hij duidelijk dat het geen zin had hem te benaderen, terwijl de kapitein met rood aan ge lopen gezicht strak voor'zich uit zat te staren mei een uitdrukking van acute passiviteit. Mevrouw DiUing- tun-Bliek schudde haai: hoofd, straal de en schudde weer kaar hoofd. liet (lanspunt' boog, glimlachte on liep door in tie richting van het volgende In feit ic. Dt: vrouw bukte zich en bracht met geforceerde vrolijkheid de pop 'ian het lopen. ..Ma-ma!" piep- ren,'' herhaalde de luidspreker ging deze keer in hot Engels vernifï wo bubbelt de oer u voor te stellen Miss Esmeralda, Kul Hug i a van Las Pulmus." VÓÓR'. OEOÊOtf Dt xEurei f sur! flo eR bin. MEN ttHT 5P0tóN ZUN ZUILEN vvi5 H&rófiuw öENOEówertNy Dflr Ib fiLT'JD 20 rME.T6£60UWen lis H£TDONDER. NOU, HEr ZIE' £R WÊUP0ÜK- RCHflG ülT! „Bestaat er een typisch klerikaal gezicht of denk je aan dorpspas toors m toneelstukken? „Nee," zei Tim langzaam. „Dat niet. Maar kijk eens nam' zijn mond en zijn ogen. Hij is celibatair. Is het niet? Dut zul wel een hele kluif voor hem zijn." „Stel nu eens," zei Brigid. „dat je dringend om een advies verlegen zat en je moest naar een van die twee toe. Wie zou jij dan kiezen?" ..O, Brodenck. Zonder enige twij fel. Heb jij bij geval soms goede raad nodig?" „Net4." „Als dat wel zo is. zou ik het erg op prijs stellen indien je bu mij zoudt komen." „Dank je," zei Brigid. „Ik zal eraan denken." „Mooi. Laten we wat dansen." „Aardig paartje," zei Father Jour- da in toen ze hem voorbij dansten cn hij voegde eraan toe; „ik hoop, dat je gelijk krijgt in wat je zei." „Over, „Over alibi's." Mei. een bekkenslag hit-lei het or kest op. De dansvloer liep leeg en twee lichtbundels introduceerden een un«r tangodansers. Heel woest, als kemphanen. Ze stapten en «lopen, lieten hun castagnetten klepperen en fronsten elkaar toe, „Wat een boos aardige vrijage," zei Tim. Toen het afgelopen was liepen ze lussen de mfels door gevolgd door do schijnwerpers. „O nee!" riép Father Jourdain. „Niet weer een pop!" Dit wfia een enorme cn buitcn- gt-Wurm realistische, die gedragen werd door de danseres. Kennelijk mri gekocht te worden. Ze wieru fUtnen.- Om half tien kwam mevrouw Dil- linston-BHck aan met de kapitein en Aubyn Dale. 2t Was inderdaad, zoals Brigid tegen Tim opmerkte, sensa tioneel. Iedereen keek naar haar. Over de chef-kelner daulde een ze kere religieuze ernst. Ze werd om huld door een sfeer van weelde en opzichtigheid. In één woord', ze was geweldig. „Ik bewonder haar heel erg," zei Brigid- „Jij niet?" Ze liet haar kin in haar hand rus ten. Haar armen, die veel minder weelderig waren dan die van me vrouw Dillington-Blick, glansden in het kaarslicht en haar ogen glinster den. Tim zei; „Zij is het meest vrouwe, lijke wezen dat ik ooit gezien heb, geloof ik. Niet de minste last van i remmingen en een overvloed a«n 1 sok-appeal. Als je dmu' ten minste van houdt. Mij ligt het nicl." Brigid vond dit een zeer bevredi- i gen cl antwoord. „Ik mag haar wel," 1 zet ze. „Ze heefteen warm hart en ze is ongecompliceerd." „Dat is ze indcrckiHd. Hallo! Kijk eens wie daar aankomen!" Alloyn kwym binnen met Father Jourdain. 7.c kregen een tafel aan gewezen op enige afstand van Tim en Brigid. „Belangrijke bezoekers!" zei Bri gid en xvuifde hen vrolijk toe. „Ze zien er inderdaad belangrijk uit. vind je niet? Ik moet zeggen, dat tk Broderiek wel mag. Aardige vent, vind je niet?" „Ja, dat vind ik ook." zei Brigid met nadruk. „En wat denk je van Fat her Jourdain?" Dat weet ik niet. Interessant ge zicht; met bepaald klerikaal."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1