Grenzen der bescherming Mi Naar de kadi H3EH33 Nota diensttijd verkorting Iaat op zich wachten „DE PIJNBANK PvdA-motie vraagt om spoed te betrachten Oproep tot onderzoek van eigen standvastigheid meester DEFENSIEBEGROTING AANGENOMEN KWAVYA meer., meest.. V amivund HOEST ÜW KIND...? Eurovisie' van „DooïjdroosJe" i Ook in Amsterdam vloeibaar helium. Dui tse landbouw wil boterinvoer' staken PROETJE SPARKS door FR,' IJK GODWI moord aan boord 't is weer TOCH SNAP liT" r^-J^WlET WAAROM HU l ER ZO 6£UElM7lNNfG - 7 OVER POET. DAT PÖE (K TOCH OOK NOOIT ALS f. i )K JETS. HEB UITÖE- <\haald? nou .ja l.zie ■-T J£ DAT 16UKÊ HUJ6 DAAR op het PUIN? (van Wie ZOU DAT ZDN?' jf/V VOOR F£A/ XAAM VAN HET HVJS W fcn OMccwnNC P£ mon&tkatiE vanJdS ■-gssSpS^ i&CHOONUEJp iop het ST^p^AiAaM^r pgS ifflj IJC WOU PAT IK wist WAAROM?^ IAN VAN OXFORD WERD. - WEGGESTUURD, CAROL PAPS DENKT DAT MU - WAT ERGS HCEFT.;. zov^ n IK ME NIET MEE ■'- tTfinF1 .BEMOEIEN - AIK ;SWAN FEATURES SYNDICATE N-N£Ê. MflR IK WOU DftTWE. JMCêR LICHT fc.HflDDErt!- 6 flflN 3ULUfc MflflR ttROT Vrij flag 11 december 1959 HIER en daarperster de mening, dat i„ verband mei ie. droogte' er een Mnn«ü„k aanbod van, slachtvee de markten zon Urnen tvgen de tijd. dal de koeien op slal moesten. El. daar zou den weer niels bliftbfar'zè eró"f. de het ««">'8 «ün. Aa„Be,.ien r f'nJ d j' ve'Iagmg van prijzen, stoeg liel Landboun. sdiap reeds vroeg de herist alarm en poogde de regering er toe ,e be- wegen, de mvoeivan Deens slachtvee le verhinderen. De regering is ver- S,? S°7 SC"Te5t' dit verzoek geen gevolg te geven. De dingen hebben z,ch dan ook geheel anders ontwikkeld. Van een ongewoon moot aanbod van vee is geen sprake geneest. Het tegendeel nas veeleer hel geval. De reden hiervan nas. dat door hel teruglopen van de produktie van boter, kaas en andere zibvdarrikefen in Westeuropa er hierin plnisrliiiE een gunstige conjunctuur ontslond, en de Nederlandse veehouders letterlijk tot elke prijs noogden hun veestapel le handhaven. Het nas -en sneven dat zich kennelijk niet tot Nederland heeft-beperkl en er toe heelt geirid dal de voordelige Duitse markt intussen overvoerd is. en melkprodukliè /„ro f" belal,Sr,lk II» d'e >a de-lierfsl van liet „alle iaar J.9S8. Het wekt geen verwondering, dat de prijzen nu alom ineenstorten. -Ue boter is hier weer betaalbaar, wat allerminst betekent, dat de verkoop meteen bet oude peil weer bereikt. Het feit, dat tegelijkertijd de schade als gevolg van de droogte een punt van ernstige zorg is van de regering, is typerend voor de ongezondheid van de situatie. ïSatuurljjk, de schade is ook voor een deel geleden in de sector van de akkerbouw, maar daar tegenover tekent zjeh ai weer een stijging van dc prijzen af. Meer dan ooit gaan. voor ieder duidelijk, ten opzichte van de landbouwsteun, zich-bepaalde grenzen aftekenen. De overheid is er-met om een ongezonde situatie te bestendigen of te bevorderen. De overheids- garanties gelden voorliet gezonde en goed geleide bedrijf. A rtverientie t.M.) béste geiderse rookworst Radio ilc kind. Dl VIÏHSKN S.00—9.55 V.AKA. In VAK.Vs Heitrr- cojnpotitic komen twee eerste elftallen van eredivisie-clubs tegen cl Mar uit. j\J journaal (8.00) de NCRV. Uit projjn 8.30 „De -wilde jacht" een film over een reddin^sjachl in hut Afrikaanse Behleti vail dc Zambesi-rivier. 8.55 Ainiisementsprosramma met de Deens-Amerikaanse zanger-acteurdan* isch kunstenaar Freddy ERNSTIGE MUZIEK 11 JU—11.53 VARA, „IV eer klank" inu- ïlekrevtu* met niuws van he( podium van de. serieuze muziek. FOLKLORE l H.5Ü10,J5 KRO. Een causerie van Wi- na Born «ver de viool in de volksnm- j ziek. LICHTE MUZIEK i .411—8.30 KRO. Vliegende schijven, j 10..ïO— 11.55 KKO. Kaleidosconp. muzi kaal programma v»ti Ton Kool en Aibeck. 9.15 „Attentie" van Hls gastheer. 9.541 Dagsluiting d«< ds. okku Jager. I-SCHIEïN hééft het de aandacht getrokken, dat enige maanden geleden bij de „actie-bictenkoppen" ten behoeve van dé sterk door ^droogte getroffen gebieden enkele dHen van het land niet hebben meegedaan: De reden hiervan was. dat de daar wonende boeren Tan oordeel.waren, dat in een aai.lal kwetsbare zandstreken in evenredig heid tot de beschikbare weide veel te veel vee wordt aangehouden. Dat dit gebeurt is mogelijk èn door een leunen op de melksteunén door de ver wachting dat, wanneer er iets niet goed gaat, er nog altijd de staat is, waarop een beroep kan worden gedaan. Het is duidelijk, dat een op zichzelf verdedigbare, garantiepnjsregeiing voor de melk'er niet toe mag leiden, dat de produktie legen de klippen op wordt opgevoerd, zomin als de bereidheid van de regering om de boer een redelijk bestaante verzekeren, mag worden uitgelegd als een verplich ting, hem van zijn normale risico's te bevrijden. Indertijd heeft minister Vondeling al regels getroffen, die in feite beoogden, het streven naar onver antwoorde uitbreiding van de veestapels legen te gaan. Thans blijkt een krachtig ingrijpen van de minister meer dan ooit nodig. Want de grote melk plas is.voor een deel hei resultaat van gekocht, duur voedsel: en het mag niet zo zijn dat, nu de prijzen door overaanbod vallen, de rekening tenslotte in Den Haag terecht komt. Het ligt-niet-op.de weg van de overheid om door haar .garantiebeleid het aanhouden, van vee, waarvoor eigenlijk geen plaats is, mogelijk té maken. Dit heeft allerlei schadelijke gevolgen, o.a. ook te hoge pachtprijzen. En verder zou eens kunnen worden overwogen of niet een landelijke om- siagregeling. mogelijk is voor droogterisico's: redelijk omdat, naar de er varing telkens weer uitwijst, droge jaren voor de landbouw als geheel vol strekt geen slechte jaren zijn. De maatregel zou ook een prikkel kunnen inhouden voor de boeren om zelf aan te dringen op sanering, waar die nodig mocht blijken- HET bericht, dat de omroepverenigingen nu gezamenlijk het weekblad T.V. voor de rechter hebben gedaagd in verband mei de schending van hét. auteursrecht, waaraan dit orgaan zich door de vermelding van de televisieprogramma's schuldig zou niaken. is in zoverre ver rassend dat men zich algemeen zal afvragen waarom het niet veel eerder is geschied. Men herinnert zich. dat de beperkende maatregelen voor hel ---fotograferen.--"-die' de Televisiestichting te kwader ure nam. eigenlijk alleen maar beoogden om het het weekblad T.V. moeilijk ie maken, al werd dat er niet bij verteld. Voor deze malligheid heeft toen staatssecretaris-Schollen, een stokje, gestoken. Pas nu hebben dc omroepverenigingen kunnen besluiten lot het volgen van de.koninklijke weg: die naar de rechter. Het la hekend, dal het ook de rechter is; geweest/die indertijd de Auteurswet van toepassing heeft ver klaard op de radio-programma's; en het is niet lielenïaal duidelijk, waarom voor de televisié-pogrammaV niet wederom aanstonds een uitspraak is gevraagd, toen werd vermoed dat T.V. de wet overtrad. De rechters in Nederland zijn er nu eenmaal voor dit soort dingen. Zu is (om even een geheel andere zaak te noemen) ook nog altijd onopgehelderd waarom het echtpaar-MenlenbèU zich tot een krant heeft gewend inplaat? van bij de justitie een klacht in te dienen wegens weder rechtelijke vrijheids beroving. Het voorbijgaan van de Techier wekt altijd de indruk, dat de zaak zwak staat Het i$ verheugend, dat de omroepverenigingen nu klaar blijkelijk Willen tonen, er een andere mening op na te houden. Th EN zaak heeft altijd twee kan- ien." Dit is een zin uit hel TV-spel „De pijnbank" dat de AVRO- TV gisteravond op het scherm bracht. j Twee kanten, die in de berechting van kapitein Eo 'lall jr. ónverzoen- 1 lijk zijn. Hij heeft verraad gepleegd, hij heeft steun verleend aan de vijand, hij heeft zijn stem geleend aan oproepen om het moreel van de Amerikaanse troepen in Korea te i breken en hij heeft zijn handtekening „The Hack" ais het ..Requiem for a heavyweight" van Rod Sel ling voorkomen in. een Ameri kaans pocketboek getiteld „Pat terns" als deel in de Bantam- reeks onder numnjer F 1832. Het bevat' vier TV-spclen. met een commentaar van de schrijver en foto's van de uitvoering in de V.S.). "LX ET vooi-af lezen van z.n'n TV- spel heeft voor de criticus voor- «nvel als nadelen. Het kan voor ons gezet onder vlugschriften die boven j een nadeel zijn geweest dat we de linies werden uitgestrooid. Maar... j met alle respect voor de prestatie van Henk Rigters als verdediger, Steve Was nik ons deze rol anders bezet hadden, gedacht: meer in han den van een „ruwe bolster, blanke pit" van de allure van een Hans Kaart. Henk Riglers speelde de verdedi ger ondanks de doortastendheid waarmee hij in het eerste bedrijf de woning van Edward Hall binnen stapte en ondanks de „harde" zin netjes, naar onze smaak te sterk overhellend naar de meegaande, me delijdende kant. onoplosbaar is. Als kijkstuk on- A f.N d® commentaar die Rod Ser- geincen boeiend omdat het elke kij- ,3,r" zjJ,n hoek geeft bij ,.De ker dwingt tot een gewetensonder- Punbank ontlenen we nog, dat het zoek vont' een situatie die hem hope- j efrste lezing ervan heeft ge lijk bespaard zal blijven, maar die s.^Dp firüud van „dagbladbe- ook zijn probleem kan worden. I richten over verraad van Amen- Het zal van elks emotionaliteit af- i ^ttanse krijgsgevangenen in Chinese kan iemand gestraft worden voor j daden die hij begaat als door kwel lingen en martelingen zijn wilskracht js gebroken? Ja. zegt de aanklager, want als we Ed Hall vrijuit laten gaan dan is dat een vrijbrief op verraad. „Verraad tegenover je land is als een moord tegenover een persoon." Neen. zegt de verdediger; want voorbij een bepaalde grens van uithoudings- I vermogen kunnen een mens zijn da- J den niet worden aangerekend. j EEN miserabel gegeven, omdat het i HOORSPELEN !U'll1.541 KRO. „Het paard vat 'bealer Andersom snuf - Alexander, de fai ta- i sip van een verwaarloi'-.d mens". i GESPROKEN WOORD 6.15-^15,ZO VARA. V'aamse notiiies van Karet Jonckheere. (Aüuertentze /.tw.j Talm niet langer, grijp dadelijk in.'. Bestrijd kinderhoest met kindes honing siroop (Advertentie LM.) fcMUURVAsr,«,' Wat Abbastlrw t» spijker- of schroef- gat, dat houdt wat Je noemt „muurvast"! Voor het water- M weerfcMcentiijd&lv. tel wn ruden en Hum ALABASTffiK fI.2S n,t«h* tLMSJWL MLUO l». lUmtOUaiTI- UDTIDU DEN HAAG Ir\ de Tweede Ka- j mer heeft staatssecretaris Calmeyer j zich bereid verklaard te bevorderen, j dat noodwachtplichtigen bij de Be- j scherming Bevolking, desgewenst ge- plaatst worden bij de Nationale Re- I serve, als die organisatie van hun diensten althans eën nuttig gebruik kan maken. Na overleg met minister j Toxopeus zou hij dit zo nodig be- t vorderen. zich zn mop«»lnk )nn t gevangenkampen. In die eerste versie legde hjj een zwart-wit neerevenals'veel Ame rikanen deden ten gunste van de beklaagden tegenover de onmense lijkheid van het paragrafen hante rende apparaat \'an de militaire rechtspraak. Daarna heeft hij drie D weken verkeerd met rechters, aan- E regie van ,.De pijnbank" was klagers en verdedigers en heeft hij een debuut. Het leek ons riskant j meer dan dertig gevallen van in voer een stuk van een importantie middels berecht verraad kunnen be-, als dit een debutant Theun Lam- j Studeren, hangen welke uitspraak hij doet. De i schrijver legde zijn antwoord in de J mond van kolonel Edward Hall sr. in I de allerlaatste zin. na het. schuldig verklarende vonnis. „Ed. ik meen j dat hot vonnis rechtvaardig is. maar I je bent mijn zoon Ed. Je bént mijn i zoon." i mertse. dramaturg" van de Neder landse "omedie en van de AVRO- Hierna kwam Serling tot een her- ziene versie van „De pijnbank", die TV als regisseur aan té wijzen. aan zijn sympathie voor de beklaag- Hij heeft met één slag bewezen een j de geen afbreuk deed, maar waarin aanwinst te zijn in dit vak. Reeds in deze eersteling toonde hij ener zijds begrip voor dé. eigen mogelijk- meer begrip lag' voor de noodzaak uit zélfbehoud van de natie van een strenge berechting om, zoals hij de heden van .TV-toneel, maar levens aanklager in het tweede bedrijf laat zelf! pèrking in het uitbuiten van zeggen: „Geen precedenten te scbep- die moge^'jkheden. [pen om weerstand op te geven te- De vollen, vooral die van de. va-'gen vijandelijke pressie in "krijgsge- der (Johan Kaart), de zoon (Ton vangenen kampen." Lehsink), de schoonzuster (Yda'An-J Twee dagen na. de T V-op voering drea). de aanklager (Guus Osten en j in de VS kocht Metro' Goldwyn de verdediger (Henk Rigters) wer- i Mayer;, de iechtpj> op voor een ver. deii uitstékend; gespeeld. Vande .filming van „Xh^ rack.", in, welke kleine rollen verraste ons die var. de vorm het en kelé jaren ter tig'."Ook soldaat (John Leddy) De ventaling van Gerrit' Koiiwe ll a ar had niet slechts de deugd: dat deze In „spreektaal" was neerge schreven. maar ook dat de overzet ting in or.ze taal zoals we éen paar maal hebben kunnen vergelij ken met het Amerikaanse origineel het oorspronkelijk stuk tot in de tails nauwkeurig volgde. fWie hier belangstelling, vóór heeft wijzen w.e erop dat zowel W. Jnn. Advertentie t.M rfLn HAMEA-G handen ruw of schroai ons land Js vertoond. T IEEHEBBERS van ballet wijzen j wij hu-reeds op- een. Eurovisie- uitzending op zondagavond 20 de cember. j Die avond zal, aansluitend aan het i wekelijkse Sport in beeld, om 10.35 j worden overgeschakeld naar Londen. I Van 10.35- lot 12.05 2al dan op het I wni.j. scherm komen een door de BBC aan- geboden uitvoering van hét ballet j .Doornroosje" van Tsjaikofski. So- (Aran onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De regcriug heeft haar standpunt ten aanzien van een eventuele diensttijdverkorting ni/g niet bepaald. Dit deelde minister Vis ser donderdag in de Tweede Kamer mede bij de verdediging van de be groting van Defensie. In een nota zal de regering baar inzichten aan de Tweede Kamer ontvouwen. De mi nister wilde de socialist De Kadtniet beloven, dat deze reeds in het eerste kwartaal van 19C0 zou kunnen ver schijnen. Deze weigering lokte een mojie van de P.v.d.A, uit. Zü was van oor deel, d5t spoed gewenst was, omdat de regering anders bij de opstelling, van de rijksbegroting 1961 geen reke ning zou kunnen houden met het i oordeel van de Kamer over die nota. Bovendien waren de socialisten ver ontrust over dc opwekking van de C.H. fractieleider dr. Tilanus om bjj het opstellen van deze nota geen overhaasting te betrachten, aange- j zien dit de gedegenheid van bet werk zou kunnen schaden. De K.V.P.-er Fens zei. dat hij geen behoefte had aan de motie als zijn indruk juist was," dat de regering be reid was de Kamer de bedoelde ge legenheid te schenken. Minister Visser knikte bevestigend met 't hoofd. Tot 'n beslissing over de motie kwam het niet. Zij werd tot a.s. dinsdag aangehouden. Inmiddels kunnen de socialisten zich beraden over de vraag uf zij gehandhaafd moet worden. De nieuwe liberale bewindsman deed zich bij zijn perste ontmoeting met de Tweede Kamer kennen als een welmenend viers Weekblad beeft verspreid, dat hij terzake een slap standpunt zcu innemen. Hij waarschuwde legen verzwakking van de militaire in spanning, zolang geen wérkelijke ontspanning is opgetreden. Op eeri .punt," waarin zijn toehoor ders een eigen liberaal geluid van de minister verwachtten1 te zullen horen bleef dit uil. Ten aanzien van de humanistische verzorging inhet leger, kondigde hij n.l. aan de ge dragslijn van zijn C.H. voorganger Staf te willen voortzetten. Zijn geest verwant v. d. Bergh had bepaald andere-verwachtingen gewekt. De socialist Blom verklaarde zich dan ook zeer teleurgesteld. Velen," zo verklaarde hij, hebben van het aan de macht komen der V.V.D. iets .an- ders verwacht. Toen tapte de minis- ter in tweede termijn uit een heel ander vaatje. Hij verklaarde, dat hu-I manisme en liberalisme niets met elkaar te maken hadden, ja, dat hem een duidelijke definitie van huma nisme niet voor. de geest stond. Hij gaf echter toe, dat hij zich hiermede nooit diepgaande had beziggehouden, j Staatssecretaris Calmeyer zag als een van rijn belangrijkste taken goed personeel voor de krijgsmacht te verwerven. Daarbij veroorloofde hij zich een uitval tegen die 20 pet der scholen, welke het niet noadig i of wenselijk vindt, dat de jeugd voor- i' gelicht wordt over de defensie. zich zo mogelijk zou legitimeren, een plicht achtte hij uilgesloten.. De begroting van Defensie werd tenslotte zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De P.S.P. en de C.P.N. lieten zich als tegenstanders noteren. Evenals vorig jaar maakte de socialist Schurcr symbolisch be zwaar tegen een begrotingspost, wel ke o.a. betrekking heeft op de oefe ning met atoomwapens. Zijn aanhang was ditmaal echter groter. Waren het vorig jaar drie socialisten behal ve de heer Schurer, de heren'Frans- sen en Koopmandie deze bezwa ren koesterden, thans waren het er vijf. Twee Amsterdamse socialisten, mevr. De Roos-OudegeesL en dr. Vérmoten sloten zich ér ditmaal bij aan. AMSTERDAM Het is dezer da gen voor het eerst gelukt in Amster dam vloeibaar helium te produce ren. Dit i-S gebeurd in het natuur kundig laboratorium- van de uni versiteit van Amsterdam aan de Plantage Muidergracht, waar prof. dr. G. W. Rathenau ér in. is ge slaagd het heUumgas. vloeibaar ..te maken. Tot nog toe werd vloeibaar, he lium alleen gemaakt in Delft en Leiden, maar de produktie daar i* zo gering, dat <fe universiteit van Amsterdam; die voor allerlei proef nemingen dringend vloeibaar helium nodig had, zelf over de installatie moest beschikken om' dit materiaal te bereiden. TWEEDE KAMER HAMEAGElEIEEin Hij zag taak vooral gelegen'in bet uit de w ruimen van strubbelingen lussen listen in déze „'itïwrin* 'zullen zijn SoamCesM!"'g0t 1 Mi S^SoJSf i openbaarheid betrachten, ai ach Ue hij de aankoop van een nieuwe Ne derlandse luchtvloot, waaraan tegen woordig zoveel publiciteit wordt ge geven, nu .niet bepaald ten onder werp, dat zich voor perscampagnes leent. Er zijn daarbij zóveel militaire en maatschappelijke belangen be trokken, dat een diepgaande studie is vereist, alvorens er een beslissing kan vallen. Hij sprak dc hoop uit. dat hij daartoe spoedig* in stuat zal zijn. Uit zijn benadering van de ver houding tot de communistische we reld bleek geen spoor van de juist heid van de bewering, welke Else- tussen ontkende hij niet, dat ook de j materiële omstandigheden vair be- j teken is zijn om de belangstelling BONN 1-Iet verbond van dc voor de krijgsmacht op te wekken. 'Duitse landbouw heeft de minister doch hij vond zulks wel moeilijk in van Landbouw verzocht onmiddellijk een maatschappij die zozeer -op m- j iedere verdere invoer van boter te i vellering is ingesteld. verbieden, daar het aanbod thans man. nij wekte; Uitvoerig sprak hij ook over de aanzienlijk groter is dan de vraag, geen enkel mo- j kwestie, welke de socialist Blom ter De Westduitse regering heeft on- hsch,Jtl j sprake had gebracht: de wenselijk- j ge veer een maand geleden, besloten al sol mj nu plot- j heid van een legitimatieplicht voor j tot de invoer van grote hocveelhe- seimg een mill- ee,) meerde re-in-burger, die een mi- t den boter, o.a. uit Nederland, ten- laire deskundi- utalr oen bevel wil geven. Hij achtte einde de prijsstijging op de West- het wei wenselijk; dat een meerdere duitse markt tegen te gaan. Advertentie /.Af.) T 15 HIER VUIL MflftR iKZlCfiteK m. spook. m Wanneer de „Bruinvis" de „Bergslröm" in zicht krijgt ziet kapitein Rob al gauw, dat er voor hem waarschijnlijk niels te verdienen is, want .het schip ligt alweer recht cn maakt vaart. Och. des te beter voor die Noor. al is hei natuurlijk spij- tu» voor Rob, dat alle moeite voor niets is ge weest ..Niks le verdiénen, kapitein." zegt stuur- j Op het televisiescherm aan boord van de Si-Bir man Bart van Doorn, „zullen we het dok maar X heeft men ook de sleepboot zien naderen. t Js weer opzoeken?" „Ik denk, dat je gelijk hebt. leen Nederlands schip,'zegt Tjerba, „we moeten, Bart." zoRt Rob „maar ik ga toch evén aan boord (die pottenkijker even m de gaten houden, maar - van die Noor óm te horen, wat er gebeurd is." ik denk, dat hij wei gauw weer zal verdwijnen; Ergens in de scJiaduwrn actater in de zasl wapperde een servet.. De vrouw pakte de pop- op en schreed langs de tafels, gevolgd door haar. partner. De schijnwerper volgde hen. Hoofden draaiden zich om; Enkele mensen, gingen staan. Het was on mogelijk de persoon aan het verre tafeltje te zien. Na een korte wacht tijd kwam dé danseres terug en hield de pop in de hoogte. „Ze heeft haar niet. verkocht," merkte Fathér Jourdain op. '„Integendeel/- antwoordde Alleyn. „ik geloof .van wet. Kijk maar." De pop werd in triomf naar de ta fel van dc kapitein gedragen cn daar niet een prachtige re.vérenee aan mevrouw Dillington-Blick overhan digd. Aan de andere kant van de zaal zei Tim: „Kijk dat eens aan!" „Wal een. succes!" riep Brigid op gelopen. ..Wie zou de arme stakker zijn, denk je?;' „Ik kan het niet zien. Het zal wel een superbe Grande zijn mei blik semende ogen en rode .ceintuur. Wat h;uk voor .-mevrouw Ditlington- Blïëk." Het danspaar maakte gebaren in de richting van hun klant. Mevrouw Dillinglon-BIick, die lachend en tri omfantelijk de pop vast hield, trachtte te kijken. De schijnwerper dwaalde door de donkere hoek. Iemand ging staan. „O. kijk eens!-' riep Brigid, „Wel heb ik ooit!" zei Tim. „Dat is heel verbluffend." merkle Father Jourdain op,, „het is meneer Mc Angus." „Hij heeft een wedergebaar ge maakt," zei Atleyn. De Caps Farewell vertrok om twee uur 's nachts en de passagiers moes ten allemaal, om half twee aan boord zijn. Alleyn en Father Jourdain wa ren om middernacht al teruggeko men en A lie yn was naar zijn hut ge gaan om zijn post door te kijken. Daaronder bevond zich een rapport van de Yard over de aanval die op vijf januari op Byou Browne.' ge ploegd was cn een brief van zijn chef, waarin doze zei dat er zich niets bad voorgedaan dat veranderingen in Alley ris plannen zou kunnen bren gen. Alleyn had in het politiebureau van Lus Palmas met de Yard getele foneerd en htul mot inspecteur Fox gesproken. Naar aanleiding van het radiobericht van AUeyn van de vorige avond was de Yard onmiddellijk be gonnen met de controle van de ali bi's vmi de passagiers. Dat van Father Jourdain, zei Fox, was zo zuiver als goud. In de bioscoop van meneer Mcrryman hadden 7.0 op di: bewuste avond inderdaad de film The Ledger gedraaid, maar er \v-.is i.mk nog een tweede hoofdfilm geweest. De naain van de geliefde van Aubyn Dale was dour de Yard nog niet achterhaald kunnen worden, maar Fox hoopte,, dat dit spoedig zou gebeuren en zou, zo verzekerde hij, wel een of ander verhaal fantaseren dat hem de gele genheid zou geven haar over tie avond yan de vijftiende te onder vragen.' De rest van de verklaring van Dale was juist gebleken. Fox was ook in contact getreden met de loge van meneer Cuddy, en had daar verteld dat de politie een onderzoek instelde naar een kostbaar horloge. ijl u e-u vre 20 ets reep voor 10 Kwatta-soldaatjes bij Uw winkelier Uit ontvangen inlichtingen- meenden zij te moeten opmaken dat het ge stolen was van de loge op de avond van de vijftiende. Een presentielijst toonde aan dat meneer Cuddy in derdaad getekend had, maar .de se cretaris herinnerde zich dat hij vroeg vertrokken was/omdat liij zioh niet goed voelde. Afgezien van het feit, dat meneer McAngus vier dagen na de bewuste datum een geperforeer de blindedarm kreeg, vervolgde Fox droog, was het verder ónmogelijk om zijn wirwar van herinneringen te controleren. Ze zouden echter nog eens verder neuzen en kijken of zich nog iets wilde voordoen. Een onder zoek in het ziekenhuis van dr. Ma- kepiece bewees afdoende dat hij daar tot middernacht dienst had gedaan. Naar het scheen was kapitein Ban- nerman inderdaad op de avond van de vijftiende in Liverpool .geweest en 'n verder onderzoek had alle andere officieren uitgesloten. En bovendien kon. men aannemen dat de scheeps bemanning niet aan boord ging roet insehepingskaarten van passagiers in hun hand geklemd. Het ontbrekende gedeelte van de inschepingskaart was niet gevonden,. Enkele- 'autoriteiten op het gebied van de psychiatrie, waren geraad pleegd en ze waren het er allemaal over eens/dat de tussenpoos van tien dagen vermoedelijk gehandhaafd zou worden en dat de veertiende februari derhalve nog steeds als fatale datum kou gelden. Éen van hen had er ech- c. ter aan toegevoegd, dat de moord zucht van de betrokkene door onver wachte gebeurtenissen wel eerder op gewekt zou kunnen worden. Hetgeen betekende, veronderstelde inspecteur Fox droogjes, dat hij ook wel vóór de veertiende tot uitbarsting zou kunr non komen als een geschikt slachtof fer zich zou voordoen. Fox besloot het gesprek met te in formeren naar het w*er en toen hij hoorde dat dat half-tropisch was, had hij opgemerkt dat sommige mensen toch altijd geluk hadden. AUeyn had geantwoord dat indien Fox een lange reis mei een moorddadige gek (in- deoülcil onbekend en in voorberei ding van. nieuwe mogelijkheden» en met ten minste twee uitstekend ge schikte slachtoffers aan boord ais een sóorl geluk beschouwde, hit graag met heré zou willen ruilen. Daarna beiden ze. af.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1