olivetti VÖÖR U.H Divisumma 24 «s» Prior (Avro) zocht het in de variatie OPGEVANGEN SPROra&SPAi andaag Vanavond Fret in de Nederlandse radio (1) Kind gedood aann boord Dinsdag 15 december 1959 Advertentie l,M.) AM STERDAM ROTTERDAM DEM HAAG HAARLEM UTRECHT ARNHEM EINDHOVEN GRONINGEN Uanto&rmachines de schrijvende te!- en rekenmachine T*cJin1»eU xuHgfnj** VOOR Frankrijk is de stloop var» de Hemming in de Algemene Ver gadering der VIN. over de AJgerië-resolulie gunstig ie noemen; maar toch niet zo gunstig, da! de Gaulle en zijn regering mogen denken, dat er te New York geen vuiltje aan de lucht i«. Genist kan worden gezegd, dat de resolutie was aangenomen, wanneer de Gaulle niet Ji-n zelf beschikkingsrecht van de Algerijnen had erkend: on even gern.-i kan worden aangenomen dat een uitblijven van besprekingen door al ie grol* onwilligheid vao Frankrijk volgend jaar een andere uitslag van de «.lemming tengevolge zou hebben. Van de Fransen wordt dtwJelijkerwijs iets verwachi. De gang van zaken is in het voordeel van Frankrijk verlopen mede door de terughoud endheid van Rusland- De Russische delegatie had in de de batten de felle eo dreigende toon kunnen brengen, die de voorsteller» van de resolutie gaarne hadden gewenst. Maar Koeunetzow had instructie om de dmgan.niet op de spits te drijven. Het paste in de zachtzinnige houding van Rusland jegens Frankrijk, een lakiick die er op berekend is het aangekon digde bezoek van Chroesjtsjew te doen plaatshebben in een vriendelijke aleer. Hiermee kwamen vooral de algevaardigden van de Arabische landen %en beetje in een luchtledig te staan. Hun stem droeg niet ver. Eu van het propagandistisch effect ten gunste van de voorlopige Algerijnse regering, dat was beoogd, kwam dan Ook weinig terecht. Het is aan de Ganlle om te trachten, uit de thans geschapen situatie het grootst .mogelijke profijt te trekken. Hij heen liet zdtbr-ehikkrngsrerhi erkend; de vNIgcmene Vergadering heeft in oen wê| aanvaarde claii.-iile j hierop nog eeoe de nadruk geleed. De situatie lijkt voor het transe «taats- j hoofd voldoende gunstig om hem te veroorloven, ten -opzichte van de van heide kanten gewenste besprekingen over enkele prestigekwesties heen te •tappen- ZO, ZO- J'J HEET pus JENNIFER, HE EN U KUNT QNMOöEL'JVC HAAR MOEDEP Z'JN- NATUURL'JK MET DAARVOOt? BENT U N06 \TE JONG l M'JN NAAM IS iVTRAcy, IK WOON IN DAT HUIS DAAP OP UET WN- EIGFNL'JX flE, i^^^SCHOUW IK" DIT STW ST PAND AL5 JHWTOk. PglVfc. JO'5 fsW AN FEATURES SYNDICATE ..AOVtMDlEN KOM 3E VHM/ Jfl.lKVtfflflfc ME BU£3 VtKWflCHTEN /N00 flF WflRROM Mfl Dflf 5POOKI/ÉR- HU DENKT 0ATHET HflflLVflM MtNE.tR vL HIÉR SPOOKT... POOG. S^,_ "Ji LATEN Wt HEM DflN OPZOEKEN. NOU, DflBR ZOU ItOtRtErt «VArtGftCHfflfC KEN ZtfrL. lKZOUDERÊtrTVflrtHtT VERHflflLWEL ECHO Jl 'WlUÉN HORtH. lKWtÊT DftT HET KINDERACHTIG WR5 OM TC 6lUEN...MflftR IK ÓCHROK VREOllL'JK TOtM IK -DIÉ AAP Zfl6. j wutei' zier. 'verdwijnen: ïWuav wat? Rob vindt het maar vreemd en zijn nieuwsgierigheid is nu vol doende gewekt' om-vol te houden.OJga maakt zich ongerust Als die sleepboot hier bjijft rond- i varen, korrit zij zeker diet op lijd op haar plaats I van bestemming. Maar aan boord: van de Si-Bir X ziet men ook de. heV aantal slagen van.de schroef van hel naderen, sleepboot paderen en Tjerba geeft order onmid- 1 de. schip, err hoor, nu wordt er ook geseind. Het cieliyk de tele-periscoop in te halen..Alle luister, i is een oproep van de „Bruinvis" aan het dichtst posten worden nu ingeschakeld. Heeft de kapitein' j bijzijnde kuststatïoh. Rob. cn zijn stuurman zien van het Noorae schip toch iels yan.de onderzee- 'nu duidelijk, dal de zee hier vreemd paarsrood boot-gezien èn:.üé>Tfn dié sleepbopl nu een,onder-.;} gekleurd is-eti bovendien hebben zij iets onder zoek" instellen?'Óe^sdic registreert nauwkeurig-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1