Fikzweerbu hue bozebeestendrt Alleen de KRO heeft nog 'n bonte avond TONNY SCHIFFERSTEIN: FRANK GODWIN SPROETJE SPAR 3NTUREN VAN W>UEfN Vrijdag 18 december 1939 GOSTUUMSTUK Pret, in de Nederlandse radio ;{slot) Elektriciteit uit kernenergie van groot belang Poolse jazzband naar Nederland Grole smeltoven bij Lip?in gebruik moord aan boord jr En op ot ifwrarc fentden VER0WÊEN ZE IN IrtriiTpr/piTiie I M C0QLSINGEV47 - TEL 133261 KERSTPLATEN We troffen het deze week. De zaak van. Dankers was in kerst stemming gebracht: kerstgrocn. stemmige klanken, intieme en ge zellige sfeer. Op de platenafdeling vroegen we Lou .Thiel en Joke Roükens naar kerstplalen. Zij lieten ons negen prachtige platen horen. En dat was nog maar een kleine keus uit de collectie. 1 MUSIC FOR THE A* MILLIONS Beroemde Nederlandse kerstliederen Diverse uitvoerenden ƒ12.50 2. DE KAREKIETEN 11; kerstliederen jf 6-25 3 HET HAAGS KINDER- KOOR Vrolijk Kerstfeest Langspeelplaat met 12 kerstliedjes 12,50 FKIKE ASMA Kerstfeest Suite 12. 5 KERSTMIS IN DE KATHEDRAAL Koorschool St. Bavo, Haarlem 12.95 5- ZINGT ALLEN TEZAMEN Kerstliederen om mee te zingen Simon C. Jansen, orgel ƒ6.25 MAHALIA JACKSON ,.Joy to the World" met o.a. Silent Night ƒ16.51) ï- PAT BOONE White Christmas en aiidcre. nummers 6.25 KERSTMIS BIJ DE MASTREECHTER STAAR Een serie platen in diverse prijsklassen met kerstliede ren uit Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Hupkes meent: HET staat niet ons om te beoordelen, wat er nog te redden valt. Duidelijk is echter, dat de gans van zaken in Kongo niet een uitzonderingsgeval is. Vecleej is verwonderlijk, dal de moeilijk heden voor de Belgen daar nég maar zo betrekkelijk kortgeleden arijnbegonnen. Het komt; er eenvoudig op neer,'.dat, in geheel koloniaal Afrikaeen driftig streven naar ontvoogding gaande i«. en dat in Kongo precies betzeiIde gebeurt als elders in liet zwarte, werelddeel. Ook daarom is deze reis naar onze mening een twijfelachtige onderneming. Het is niet ïueer de tijd, waarin de bewoners van Afrika door de herinnering aan Leopold 1! en andere „pioniers" sentimenteel worden bewogen. Met is «Ie tijd. waarin zij geneigd zijn. met energie en indien hel. uitkomt zelfs met geu'eid het verleden van zich af te schudden. Hoofdpunt van bezorgdheid in deze hele hachelijke onderneming blijft Intussen liet feit, dat de koning meer verantwoordelijkheid opneemt dan hij 3n feite in staat is om te dragen. Juist omdat zoveel hoop en goede wensen uit het moederland hem vergezellen kan het voor hem fataal worden, wan neer hii even machteloos fa lijkt als minister De Schrijver. Van Hemelrijck kon .worden heengezonden - f hei blijkt hoe langer hoe meer een grote ver gissing te zijn geweestDe Schrijver kan worden heengezonden. En de koning?Met het lot van Leopold !fl voor ogen zal niemand kunnen.vol houden. dat in.België de koning of een koningschap rotsen zijn, onwrikbaar in de stormen. Advertentie t M.J SCHIFFERSTEIN wal hêéi de heljt verschrikkelijk fijne high-brow-tek- sten. De mensen moeten er niet over hoeven nadenken. Daarom zult u in mijn programma ook véél humoristen vinden. Een hetebqel lolbroeken.-' Tonny Schifferstein komt zonder een zweem van de valse schaamte die de meeste van zijn collega's zou bevangen, voor de dag met de vol gende. moedige uitspraak: „Wij zijn dc enigen die nog een echt, bont pro gramma hebben. Dat'is dan misschien wel erg eigenwijs van mij, maar voor mij is dat de vorm voor een zater dagavond programma.en dat wil heus niet zeggen dat ik op een ander tijd stip niet graag een 'fijne tekst ge- bruik, maar niet op zaterdagavond En ook niet al te veel buitenlandse I zangers of zangeressen met een grote j naam. Dat begrijpen de mensen toch niét. Laten wij nou wet zijn: van een Frans chanson verstaan wij toch ook maar de helft." En dan na even pauze: „Wat héét de helft. IHVEKSKN fl.nos.50 vara. Pr ra<üft-«d(tle van de quiz „.Te neemt er wat van mee", 9.3U Het r.Hd&epJeincabaret laat iets zien van het projraimnst „Alle rek ken kijken". Om 10.00 in Eurovisie uit Parijs «en reportane van de aankomst van pre sident Eisenhower in de Franse hoofd stad. HELSINKI. .—- In Helsinki wordt een 230 meter hoge televisietoren ge bouwd waarin op 136 meter hoogte een uitzichtpaviljoen komt en tien meter daarboven een restaurant dat per uur een hele omwenteling maakt zodat men naar alle kanten van het panorama kan genieten. van IC januari tot 2 februari 1960 een tournee door Nederland maken. De organisatie van deze tournee is in handen van de heer Ben Essing uit Blokker. Deze band, het „Modern Jazz LEIDEN Door bemiddeling van Quartet" van Jan Krasnicki uit Gli- het Nederlandse -Bur&tu voor Bui- wice, wordt in Polen besehouwcl al? tenlandse .Studentenbetrekkingen een bijzonder goede exponent van de (NBBS) zal een jazzband uit Polen moderne Poolse stijl. MISSCHIEN is het allemaal wel ij verschrikkelijk eigenwijs van I a Tonny Schifferstein. maar de feiten j hebben hem voorlopig nog niet in i het ongelijk gesteld. Wat er ook aat> j post op zijn bureau mag vallen, brie- ven die vragen om een „fijnere" of j „beschaafdere" tekst zijn daar nog I niet bij geweest. .1 Speitnoment uif „De erfgenavie" Max Croiset (als dr. Austin. Slo per) „ONWRIKBAAR"— W»e AUbastin* op de zijkanten van de tegel en na droging zit hii „onwrikbaar" vast! DRUNEN. Bij Lips N.V.. te Drunen is een elektrolaagfrequent- inductie-ovencombi natie voor het smelten van nonferro metalen in be drijf gesteld. - Deze ovencombinatie heeft een capaciteit van tweemaal 25 ton. en is daarmee, naar de mening van de directie van Lips, de grootste in Europa. Met deze oven kan men ook het gietproces beter in de hand hou den dan voorheen. JOU ZA1_T NIET", klS&EN^gggl! [DIE AVOND B'Jm/<IOU> TRACY..!^* IS IE MANNEO.U1N, ZE» JÉ JA,JA DAAR IS ZE WEL EEN TVPE VOORT.. nou, ik uoop haar nog eens re ontmoeten^^^^HB j BESCHOUWT MFWEER rtwcy zicn2Éir als'n CASANOVA, lAN? W»É >7 I5XASANOVA? NIET T<?£ ^V"^V/'jSNEUS! - INDLR- MF DAAD, CAROL.W6 KENNEN W HEM Al JAREN. Ik KR'JG F B'JtFSAEN VAN'M VANAVOND MOET IK TOE. VAUf6 WEER NAAR'm TÖf- BEh &ENIEUWD OF HU OVB? s. JOU BEGINT.. I /f^DAT ZAL NOS WEL ÉENC, GEBEUgEN, jp* Z£ LOGEERT B'J ONS. IK WOU VJ ALLEEN SS- WAARSCHUWEN. we ook weten wie dat is?" vroeg Father Jourdain. AUeyn zei het hem, „Hemel!" zei hij. „Wat enorm stom van me. Maar natuurlijk." „Bovendien bestaan cr voor twee van de anderen nog bepaalde indi caties," ging Alleyn verontschul digend verder; geen zekerheden zo als u zoudt kunnen tegenwerpen, maar die ik toch genegen ben te aan vaarden als werkhypothese." „Maar luister eens!" zei Tim, „Dat zou betekenen Hij werd door kapitein Bannerman onderbroken. „Wilt u soms hier rustig zitten beweren," brulde hij, „dat u denkt te weten wie het... wei alle duivels. Wie heeft het gedaan?" „Ik ben er niet zeker van. Niet zé ker genoeg althans, maar ik denk dat ik het weet." Na een lange pauze zei Father Jourdain. „Nogmaals: mogen we we ten wie het vermoedelijk is? En waarom?" Alleyn wachtte even. Hij keek naar 't gezicht van de kapitein, paars van ongelovigheid, en toen naar de ande re twee, twijfelachtig missclii 2n zelfs met iels van verontwaardiging. „Ik geloof dat 't beter is van niet," zei hij. 1 SWAN FEATURES SYNDICATE EK /£1SVEIöCHRlKKtL'JSZflL6EBEUR£N MET IEDEREEN DIE OOlf NOG DIT jSK^I kb. TONEEL BETREEDT.? mmSS»*y| filfflND.flflN HET EIND VflN HET LflROreOEIZOCH RIEP EereRwuLHerDOEK VIEL... T3EE.' BEDOELT U DOT IE EEN eCHTÊ HEKS Wflö? >4 J Veen rookwolk! Toen hij eindelijk naar bed kon gaan, was Alleyn niet in staat om te slapen. Hij luisterde naar het ge dreun van de machines en scheen daarboven uit een dunne fluitende stem te horen, die klaagde rver een gebroken pop. Als hij zijn ogen sloot zag hij het gezicht van kapitein Bannerman, opgezet, obstinaat, dom en onhandelbaar en dat van Esmeral da die over haar schouder grijnsde. En .zelfs toen hbij zichzelf 2ei dat dit liet begin van een droom was, werd hij weer wakker. Hij zocht naar een of andere oefening om zijn gedachten onder bedwang te houden en herinnerde zich het gregoriaanse liedje van Katherine Abbott. SteL dat meneer Merryman hem de op dracht gegeven, had er een Engels vers van le maken? (wordt vervolgd) aan boord. Toon Mus is direct bereid om af te dalen. „Ik heb er geen idee van, wat er op de bodem ligt." zegt Rob, „maar het kan een onder zeeboot zijn: kijk: in eik geval goed uit." „Dat komt wel'in orde. kapitein," zegt Toon laconiek, „ik ga wel eens even kijken." De marconist begrijpt er niets van. Zijn radio apparatuur is ogenschijnlijk toch helemaal in orde',-maar hij slaagt er niet in ook maar een letter uit te zonden of te; ontvangen.'„Zeker een atmosferische storing,", veronderstelt' Rob. Die tegenslag komt wel erg ongelegen, want Rob

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1