EUROPESE TRAAGHEID j Jubel Tierelantijn X Rebel OPKLARINGEN Opnieuw scliip uit Israël aangehouden Opbrengst - -op één Ikaart" ■voor 3/teh.pïsén een kmd ,800.000 WITTE 'li KRUIS IjSNss WITTE KRUIS AVONTUREN VAN PiïtlN RESil - HILVERSUM Vanavond Radic en morgen Radic boord Zaterdag 19 december 1959 I N de Franse regering schijnt, een compromis te zijn bereikt over een onderwijswet, die; eèn subsidieregeling inhoudt voor de ,z.g. „vrije" scholen (voor negentig procent r.-k.) maar de verlening der slaats- - bijdrage toch bindt aan de aanvaarding van enig overheidstoezicht. Het Is een aangelegenheid, die in Frankrijk met zijn ..revolutionaire" tradities nog moeilijker ligt dan'in België. De liberale strijdleuzen tegen bet klerikalisme zijn tot de huidige dag levend gebleven, in de-hele. linker* zijde; en de openbare school fom deze Nederlandse term te gebruiken) ■wordt in deze kring nog altijd beschouwd als een belangrijke verworven heid. Verklaarbaar is dit door de voorliefde, die de r.-k. hiërarchie altijd beeft gehad voor die. regiems, dié de'laatste'anderhalve eeuw za succes sievelijk aan hun ondemocratische neigingen zijn bezweken. Nu is er ook in Frankrijk wel zoiets gaande als, een toenadering: een er kennen van kerkelijke zijde, zowel in politiek opzicht als ten opzichte van bet nastreven dér sociale rechtvaardigheid, "veelszins aan de verkeerde kant te hebben gestaan, en een veldwinnend inzicht, vooral bij de socialisten, van de betekenis der godsdienstige gezindheid ook in maatschappelijk opzicht. Doch wat zich handhaaft; dat is vrees voor de kerk als machts factor. De linkerzijde- wénst krachtig vast te houden aan de lekenstaat, waarvan, de school als een onderdeel wordt heschouwd. En al ontbreekt bet niet aan stemmen; die zeggen, dat het tijd wordt met die vorige-eeuwse voorstellingen, te breken, in de praktijk blijkt toch telkens weer, hoezeer die nog bepalend zijn voor de sentimenten. Er-mag. wat dit betreft, herinnerd worden aan de strijd over de vraag of de doorgeirinterde radicaal Herriot al dan niet terugkeerde in de schoot der kerk voor hij stierf. Zijn'weduwe ontkent het; maar zijn vriend de kardinaal, die hem aan zijn doodsbed bezocht, houdt bet desondanks vol. En Jinks, en rechts vliegen er eikaar over in de harem GEZIEN de politieke verhoudingen in de Vierde Republiek zal de schoolwet er wej komen; en dat wij er over schrijven was minder het gevolg van baar onderwijskundig belang dan van haar betekenis als .politiek 'strijdpunt. Meer nog dan in Frankrijk staan in Italië de taak. de plaats en de invloed van de kerkelijke hiërarchie in het middel punt van de politieke belangstelling. Het merkwaardige van het geval is hierbij, dat- de leidende christelijk-democratische partij zeer uitdrukkelijk .staatkundige beïnvloeding van kerkelijke zijde afwijst, niet alleen in haar eigen gelederen, maar ook in de staat. Dat neemt intussen niet weg, dat zonder priesterlijke steun op grote schaalde C.D.U. waarschijnlijk aan merkelijk minder sterk zou zijn dan op dit ogenblik. Bij de linkse socialisten' en communisten berust het strijdvuur in hoge mate op de opvatting, met een. klerikale staat te maken te hebben. - De proto-typen. zoals men die'aantreft in de grappige Don Camillo-boeken. geven een. uiteraard gechargeerd maar daarom nog niet onjuist beeld van de situatie in Italië. Toch. hoe vreemd het moge klinken, opent de aan wezigheid van een duidelijk anti-klerikale stroming, alsmede van een, uit gesproken sociale vleugel in de C.D.U. in politiek opzicht perspectieven, diein het veel meer verstarde. Frankrijk- voorlopig niet vallen te zien. Wanneer de Nenni-partij zich oog eens definitief van de communisten, scheidt, zal ze een goede kans maken voor het dragen van rcgeringsver- antwoordèlijkheidwanneer zij dat verkiest. Men moet niet vergeten, dat bet ontstaan van Italië zeer nauw heeft samengehangen met het verdwijnen van de kerkelijke staat. Dit heeft, in het land een. mentaliteit achtergelaten, die zekere grenzen stelt aan de kerkelijke macht, hetgeen deze laatste ook. zeer goed beseft. -"•' -' ••- -■ OP zeèr bijzondere wijze is sedert kort de verhouding tussen „linkse" groepen, en kerkelijke opvattingen en macht aan de. orde gekomen in Duitsland en Oostenrijk door de veranderingen in. de pr ogramma's der socialistische partijen; veranderingen,, die mede be ogen deze partijen aantrekkelijk te-maken voor katholieken. Voor Duits land was dit minder bijzonder dan. voor Oostenrijk, waar, gelijk men weet, de rooms'katholieke kerk altijd een. sterke positie, heeft gehad en in zekere mate betrokken- w-as bij. het vege experiment DoHfusz-Schuschnigg, dat zich tooide met de titel: katholieke standenstaat. De kloof tussen rechtgelovige katholieken cn socialisten was hier nog altijd aanzienlijk gebleven, al ontbrak het niet aan verschijnselen, die op bezinning wezen. ;De wijziging'van het program heeft laatstelijk, nu geleid' tot een merk- waardig gevolg, niet in die zin dat het episcopaat heeft gewaarschuwd, maar in de vorm van verzet onder grote groepen van arbeiders. Dit is tot uiting gekomen bij de onlangs gehouden verkiezing voor bedrijfsraden in een aantal steden in het zuiden des lands, o.a. Graz. In hetzelfde land. dat voor de parlementsverkiezingen de communisten vrijwel heeft geëlimineerd, wezen nu de stemcijfers in de fabrieken communistische percentages aan. die hier cn daar de veertig naderden. Er komt hierin een stuk oude onlust en- oud wantrouwen tot uiting, en de leiding van de socialistische partij kan ér uit leren dat conservatisme niet alleen aan de overkant valt aan te treffen. M ET opzet hebben we tn de krant van gisteren onze aerie over de regis seurs van „De pret in de Nederlandse radio" aFgesloten met Tomty Schifferstcin, In de eerste plaats omdat hij er prikkelende ideeën over radio-amusement op na houdt. Daarnaast omdat als kr,oon op zijn op vattingen- vanavond de KRO de honderdste „Tierelantijn" die onder zyn leiding: tot stand Is gekomen, uitzendt. DE opklaringen uit het zuiden, waarover dr, L. de Jong met de hand aan een echte weerkaart vertel de bij het bégin van het VARA pro gramma i het bezoek van de presi dent van de VS aan de president van Frankrijk? heèft onder de ogen van miljoenen kijkers de Franse hoofd stad bereikt. Iedere keer opnieuw brengen der gelijke rechtstreekse reportages ditmaal dus uit het Gare de Lynn in Parijs ons in de ban der moge lijkheden van de TV. Niet slechts horen, maar ook zien hoe de trein door Melun davert en Parijs binnen komt, hoe Eisenhower zijn gastheer nadert; zien hoe zij op de voet ge volgd worden dóór de toik en zien die" hoogwaardigheidsbekleders van- wie we er sommigen herkennen, Eerlijk gezegd warenwe er eerst wat wrevelig over gestemd dat we zo plots en .- onvoorbereid werden weggesleurd uit het cabaretprogram- metje; juist toen het zo leuk was. Maar" lang duurde die wrevel niet. Al zouden we niets van het hoogte punt van de reportage hebben gemist als Bussum "zoals aanvankelijk het plan was om 10.20 uur i.p.v, om 10.00 uur h'ad overgeschakeld naar Parijs. W. Jnn. 5» Schifferstein is ér sterk in merk waardige duo's voor de microfoon te brengen- Vanavond zullen dat zijn Anny Delorie, alt-mezzo 'sopraan hij de Nederlandse radio, die samen niet de revue-artieste en cabaretière Ted dy Scholten een speciale editie varj „Een beetje" zal zingen. De eerste repetities moeten voor treffelijk 2ijn geslaagd, want zo melden waarnemers ons -:de zange- PORT SAID. - De 347 ton meten de Griekse vrachtboot „Astypalea" is vrijdag door dc autoriteiten van de VAR in het Suezkanaal aangehou den, omdat het 400 ton Israëlische cement voor Djibneti aan boord had. De gezagvoerder kreeg de opdracht deze lading te. lossen als hij het ka» naai wilde passeren. In afwachting van instructies van de rederij is het schip te Port Said voor anker ge gaan.-. ,V.- - Daar ligt al sinds mei het 4.000 ton. metende Deense vrachtschip „Inge Toft", dat eveneens met een lading Israëlische cement het Suezkanaal i wilde passeren. DRIE cheques,elk 356.184,10 groot, zijn het resultaat van de AVHO-actie „Alles op één kaart". De cheques verhuisden gisteren hit de handen van A VRO-voorzitter jhr, Th. Riiell tn die van de vertegen woordigers van de secties jeugdzorg van de Nederlandse Jeugdgemeen schap, de Stichting Vakantie verble ven lagere schooljeugd en het Cen traal genootschap voor kinderher stellingsoorden en gezondhcidskolo- nics. - Alle drie organisaties hebben het. geld bestemd voor de bouw van nieuwe tehuizen. De heer Evert Vermeer, hier in zijn kwaliteit van penningmeester van het Centraal Genootschap, dank te „de energieke directeur van de AVKO, de heer -Répko, ,/vpor- de- prachtige: medewerking ,van deze om roep"". -. In zijn inleidende toespraak, zei de AVRO-voorzitter jhr.Th, Röell ge ïrriteerd te raken over de verguizing waaraan de omroepen de laatste lijd zijn blootgesteld.. Men vergeet daar bij de resultaten 'van acties als „Al les, op één kaart" en nu weer „Redt een kind" als tegenhanger'te memo reren. - 'De totale opbrengst van „Alles op één kaart" was 1.058.552;31, de speciale, grammofoonplaat heeft 91.224,98 opgeleverd. De Kosten van de actie hebben niet meer dan 3.254,83 bedragen, niet meer dan een derde procent van het totaal. Anny Delorie en Teddy Scholten i ,,'n Beetje" in zetting voor J j opera en revue. ressen hébben elkaar na afloop van louter enthousiasme omhelsd. Als pianistisch curiosum treedt op een duo van de vaste pianist in „Tie relantijnen", Charlie Wallace, met zijn vroegereleermeester Mariaus FJipse. Dan zijn vrijdagmiddag de opna men gemaakt van een speciaal ge vormd kinderkoor dat aan deze ju bel-Tierelantijn meewerkt. Het be staat uit de tien kinderen van vaste medewerkers aan dit programma, die ervan zingen dat 't zo fijn is. dat hun vaders en moeders elke week een avond niet- thuis zijn vanwege „Tie relantijnen"; te weten kroost van Jany. Bron, Tonny Schifferstein, Mar cel Thieïemans," Jan Blnaser, Her- bert Joeks, Leo Nelissen, Kees Schil- peroort, Cees de Lange, Jaap Mo lenaar en Bep Róode. Het bijzondere van deze uitzen*. ding wordt ook onderstreept door de medewerking .van de befaamde vio list Helmuth Zacharias, samen met de jazz harpist, Johnny Teupen en het KRO dansorkest o.Lv. Klaas van Beeck. Naast dit „pakket" attracties staan in de Tierelantijn no. 100 'pok de vaste medewerkers en is er voor Godfried Bomans weer eens een stoel klaar gezet in dé rubriek Kopstuk-, 'ken.' DE totale opbrengst van de VPRO actie „Redt een kind" Is gestegen tot ƒ1.800.000 en nog steeds stromen de gaven binnen. Op donderdag was het totaal aan girostortingen ƒ94.000 en op vrijdag ƒ84.000. In het bijzonder blijken veel kij kers te hebben gereageerd op de op roep van Karei Prior om per kijker één gulden te gireren. - Honderden girostortingen vermelden' bedragen van 2 tot 12. In de radio-uitzen ding van van avond {VPRO 7.35 tot 7.55 uur) zul len de organisatoren nadere mede delingen over de, resultaten van de actie verstrekken. (Advertentie JJVJ j DE VCkie PIJNSTILLER Een maand gaat vlug! Stop dat opzien naar nare dagen met WITTE KRUIS, Tabletten, poeders of cachets! [niet met OPZET natuurlijk, mawl. 'WOU JA. ZE IS NO&AL NIEUWSGIERIG. DANK U.WEL MENEEKTRACy, IK. BEN NO& STEEPS NlïT VERGETEN UOE U ME TOEN UIT PE MOEIL'JKHEDEN HEW GERAALP U MOET NIET TEVEEL OVER M'J TE6EN JEMNIFER VERTELLEN, OVER DE REDEN WAAROM SK VAM OXFORP GESTUURD BEN. &EDÖEL IK NOU JA, "ZE IS NQ&AL EN IK WIL VOOR GEEN GÖUP PAT MOEDER, WEES FC?ACUTER MAAR NIET KOMT. BAN& DAT IK VAN MUN KANT EEN INPISCRETIE ZAL BEGAAN, BESTE JONGEN DENK DAAROVER TE&EN ETS ZOU O. PAT WAS BUZ0N EG, DIE CAROL, IS GETROUWD- OF VERLOOFD?. Of HfTldifOf MOM&tT W Mff OUO£ THcRJcR. VeRfCLME-Dan WAfiffOM 6CEN &TERVÊLIN6 ooit fv\E£R HcefTötZltM HflO.lt flVOND! len truc ztöjt? •Di&HEKb VERDWEEN' NIET ÉCHT HÊ-? NrTVUkI'jK TRUC Tóón Mus-wordt- in. het zware-pak-gehesen. "Voor hij zich de belm laat opschroeven, geeft Ebb hem ;de laatste instructies. „Neem niet rte. veel .risico, Toon,"- zegt hij, „laat -je: onmiddellijk ophijsen, wanneer' je- gevaar vermoedt Het ding daar be- xifidc» liikt od een onderzeeboot, voor zover ik uit de seinen kan begrijpen, maar het zou ook,bea een raketkop kunnen zijn. Inebt gev-ab .zendt, het ding een enorm hoge frequentier^en«r|ii3,u.t- Ik blijf met je in contact: meld beneden aantreft Toon „kmkt. .HJ heytt. aren lang bij de marine gediend .en hum is cut .Kar weitje wei toe vertrouw d. Dan laat hij. zich in het water, zakken en even later is hij onder de .oppervlakte verdwenen. Rob luistert gespannen door de koptelefoon. Ha,-daar is de stem van Toon. ,.U hebt gelijk kapitein," zegt hij duidelijk, „het is een onderzeeboot." Johnny Teupen cn Helmuth* Zacharias. Romantische TI ere lantjjneii. Advertentie LM.) OESLAAOD dank rij (Bekende Schriftelijke Cursus) Mulo A en B Mfddehst. dlpl. Kerklatijn, Praktijkdlpl.' Boekhouden M.B.A. Wlsk. M.O. Handelscorr. Fr., D., Eng. en Neder!,. ERNSTIGE MUZIEK 7.30—8.20 KRO. in Populaire klassieken concertewt het Concertgebouworkest oJ.v. aafae! Kubellk. jn.r* v. Tihor de Machula, cello, Werken Schubert enSaint-Saëns. LICHTE MUZIEK 6.30—7.00 VARA. Muzipkklosk, 10:1010.80 Vara. Schljvenspeurder draait vergeelde successen. 11,2511.55 VARA. Optreden van de Ramblers. HOORSPELEN 9.40—10.10 VARA. Tiende en laatste deel van het vervolgtioorspel „De z 69" GESPROKEN WOORD 7,35—7.55 VPRO. Verantwoording in de actie .Jledt een kind". DIVERSEN 8.05-7*9-15 VARA. Amusementsprogram ma „Week uit-week in". 8.309.10 KRO. De radio-quiz tussen amateurtoneelverenigingen „Bllj-spcl". S.15—0-40 VARA. Het radiospel „Het hangt aan de muur en het tikt". S.20—30.25 KRO, De honderdste editie van het amusementsprogramma „Tïe- relantijnen". Televisie NA het NTS-journaal (8.00) een pro gramma van de KRO, Dit omvat: 8.20 „Anno", met journaalfragmen ten uit'-de eerste wereldoorlog- 8.35 Cabaret der onbekenden, een reportage van een wedstrijd tussen amateurs nit Carlton in Eindhoven. 9.05 Een film van Alfred Hitchcock „Theevisite". 9.30 „Music Box", een programma van liedjes en melodietjes gepresenteerd door Walter Kous. ERNSTIGE MUZIEK 2.30—3.30 KRO. Rechtstreekse uitzen ding van het optreden van het Con certgebouworkest o.l.v. George Szcll m.m.v, Paul Badura Skoda, piano. Werken van Van Otterloo en. Mozart. 3.304.00 KRO. Muzikale causerie van Willem Andriessen over de Derde Symfonie van Satot-Saëns. 10.40—11.10 AVRO. 10 de reeks Rijk dom der Welluidendheid een keuze uit het repertoire van de cellist Pierro Fournier. OPERA 2.20—4.05 AVRO. „Mozes in Egypte", een geestelijk melodrama met muziek van Rossinï. Uitzending in een uit gesteld relais van de Italiaanse om roep van de eerste en tweede akte, door solisten, koor en orkest. 8.55—9.30 KRO. In Bel Canto frag menten uit de opera Faust van Gou nod. LICHTE MUZIEK 12.00—12.30 AVRO. Schakelprogramma met West-Dultsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Monaco onder de titel „Muziek kent geen grenzen". 5.005.30 AVRO, Optreden van da Skymastcrs. 6,30—6.35 VARA.- Zigeunermuziek door het orkest van Nicu VladeSCU. I1.20—H.55 AVRO, Ben Levi iaat nieu we Franse plaatjes horen In „Met de Franse slag", HOORSPELEN 1,10—1.30 -KRO. „De "Wadders". 5.30—5.SO VARA. „Het huis mot. de gekroonde karnton". 9.30—10.15 KRO. „Kastekort", een oor spronkelijk hoorspel van Rob Ver- hoeft onder regie van Willem Tolle- GERPROKEN WOORD 6.55—7.30 VARA. Jouttialistenforum „Bij nader inzien" o.l.v, mr. M. Vro lijk. DIVERSEN 7.30—8.00 VARA. „Ik zou zo graag een veerUendaags cabaretprogramma. 8.15—8.45 KRO. „De halve maan(d)", een. veertiendaags cahatetprogramma.- #35—9.05 AVRO. Tn Humpreske vart- eten Jan Derks, Henrl Knap, ""Mies Bouwman en Martle Verdenlus het thema „Vijf dingen die ik me voor I960 ga voornemen". T elevisie VAN 5.00 tót 6.00 een uitzending van het IKOR, eenkerkdienst uit het Betuwse dorp Ingen, uit een van de oudste kerken van ons land. Voorganger Is de hervormde dominee II. A. Visser. 's Avonds een programma van de AVRO, Dit omvat: 8.00 Mr; IIiHermann over de toestand in de wereld. 8.19 Derde uitzending m ae rcess „Kunstgrepen" door Pierre Janssen. 8 35—-9.20 In de serie-uitzendingen „Van A tot 55" komen vanavond de let ters N en O aan de beurt. Hierin zal Clianowskl onder meer de filmster Novak (Kim), dc toneelspeler Oster (Guus) cn dc Nederlandse Opera in net beeld brengen. 9.20 Wclcnswaardighcdcn, een geani meerd verhaal over de komende feest dagen door Alfred H'tirmscr. 9.35 Londen-Parljs-Ncw York. Tmprcs- sics uit deze drie steden door Albert Milhndo, Jan Brosse pil Max Tak. Om tien uur het gemeenschappelijke ..Sport in Beeld". Hierna, van 10.35—12.05 in Eurovisie ■•uit Londen het ballet „De schone slaap ster" (Doornroosje) gedanst op muzieK van Tsjaikofski door o.a. Dame Margot F.onteyn. en Michael Boaroes.- JJET stemt tot grote voldoening dat de boekenlawine, die'in-de- ccmber op onze hoofden pleegt neer tè dalen,^deze keer een werk -bevat van Alexander Cóheri. .Het oehure van deze, in J364 geboren auteur, 'die al vele jaren met zijn vrouw in de buurt van Tonton woont, was al iange tijd alleen maar zo nu en dan 'in antiquariaten te veroveren. Mar jVbrd heeft nu, in een Meulenhoff pocket, onder de titel „Een anders denkende" een bloemlezing gepubli ceerd uit Cohens boeken en zijn eenmans tijdschrift „De Paradox". Ik ben er zeker van, dat er nog eens een uitgever zal komen, die hei comple te xoetk herdrukt. Want, hier is een persoonlijkheid en een sty list van buitengetcoon formaat aan 'ftvoord. Cohens schrifturen zijn. grotendeels" ctitobiopmjtscft.Zijn boeken: in opstand" (1313) en „Van anarchist tot monarchist". (1930) vertellen het verhaal vaneen leven, 'dat in Ne derland. Indië, BelgiëFrankrijk en Engeland vrijwel permanent bestond uit strijd.„Hij heeft - nimmer, ook 1 uiaar het geringste compromis met zichzelf, of .met anderen kunnen slui ten", zégt Nord in zijn inleiding en hij citeert Cohens, voor zijn karak ter zo typerend journalistieke ge loofsbelijdenis: ■„Ik-.durf zéggen, dat ik, tn ruim veertig jaar van journalistieke ar beid, geen artikel,geen regel ook maar heb geschreven met de gedach te, dni .dit mijn broodwinning was, en ik dus op moest passen, die nief te verliezen/ Gediend heb xfc de me ningen der kranten, van uiteenlo pende politieke kleur of schakering, waaraan ik, successievelijk meewerk- tefdan ook nooitl Ik Heb deze bladen altijd beschouwd, en, binnen de gren zen vah het mogelijke, gebruikt, als de vehikels van mijn persoonlijke ideeën, opvattingen, sympathieën en antipathieën", Wat is vandaag,, op deze dag, het verkwikkende van Cohens werk? In zijn boeken is „een lastige man" aan het woord, ook onder de oppo santen pr incipieel in de oppositie. Zijn vechtlust verlaat .hem' nogit, maar zijn humor evenmin. Steeds blijft zijn geest in beweging..De ver goelijkende tederheiddie- vaak het verkeer tussen -„partijgenoten" be heerst, is hem volkomen vreemd. Zijn, in-deze bloemlezing opgeno men beschrijving van het Londensë anarchisten-milieu is daarvan, een fraaie illustratie hij beoordeelt zijn politieke geestverwanten een voor een op hun menselijke merites en velen'komen er slecht af. Zijn -explosief'knetterende, zwieri ge stijl is nergens verbleekt. Grote schrijvers kennen dat geheim- Ook op de stijl, van een Nescio &üt he! knaagdier, tijd de tanden, bot. Cohen kan geniaal schelden.' „Vrageheeft ooit een groteren grotesker als Staatsman en Di plomaat verkleed, crimineel .imbe ciel op Gods aardbodem rondgelopen, dan A ris tide Briand." Oj dit staaltje, over het Esperanto: „Taalrats, taalsmurrie, ter absorb- tie door verweekte hersenen^ 'hope loos onbekwaam tot- de verstande lijke inspanning, vereist voor het be- grijpen, vatten, zich eigen maken van het genie ener levendei gegroei de taal". Maar' waar hij menselijke kwali teit ontmoet is de toon van.zijn be wondering warm, oprecht en zonder terughouding, zoals in de bladzij den over Isabel Meredith, een rijk, uit een. aristocratisch, artistiek mi lieu. afkomstig Londens meisje, dat uit idealisme redactrice werd van „The torch of'anarchy". In zijn lang, - veelbewogen. leven heeft Cohen veel, dat voor ons al he lemaal geschiedenis ge-worden is (hij woonde bijvoorbeeld in Parijs, toen de eerste affiches van -Toulouse Lau- trec werden aangeplakt en haalde ze van de muur om ze thuis op te hangen!) actief meegemaakt. Zijn gave om, er- geestig en meeslepend over te. vertellen, maakt „Een. anders denkende" tot 'n zeer boeiend getui genis van V geest, die steeds is uit gegaan van het enig juiste schrijvers- beginsel: „Ik schrijf zonder de min ste hoop en alleen uit behoefte aan uiting". KRONKEL (Advertentie IM.) Sinds 1842 Bïioord Dismiss the dreams that sore af fright. Phantasmagoria of the mgnt. Confound our carnal enemy Let not our flesh corrupted-be. Verban, de dromen die angst aan jagen' Schimmenspel van de nacht. Beschaam onze lichamelijke vij and Laat ons lichaam met bezoedeld worden, „Nee! Nee! NEE!" schreeuwde meneer Merryman die heel dichtbij kwam en hem een inschepingskaart overhandigde, „Je hebt het hele -ge dicht niet begrepen. Mijn compli menten aan de kapitein en vraag hem om zes stokslagen." Daarna sperde meneer Merryman zijn mond wijd open, veranderde ih méneer Cuddy en sprong1 over boord. Alleyn begon met mevrouw Dillington-Elick op zijn rug een touwladder te beklimmen, en aldus belast viel hij eindelijk in een diepe slaap. HOOFDSTUK VÜ -Na- Las Falmas De passagiers'kwamen om. elf uur altijd in de salon bijeen voor de /koffie; Op de ochtend na Las Falmas was dit ceremonieel tevens het eerste levensteken: van. mevrouw DiUing- toii-Blick en .van Aubyn Dale, die beiden niét aan het ontbijt versche nen waren. Hét was een dag niet eern 1 enerverend zwakke wind en de kof fie was met ijs gekoeld, Alleyn had dit ogenblik, uitgeko zen om mevrouw Dillington-Blick de restanten van Esmeralda te overhan digen. Ze had Dennis er al op uitge stuurd om die op te zoeken en was zo knorrig als een goedgeluimde vrouw maar kan zijn, toen hij met lege handen terugkwam. Alleyn ver telde haar dat hy en Father Jourdam Esmeralda op het dek gevonden had den. Hij wees toen naar het pak m krantenpapier dat hij op de tafel ge legd had. Hij deed dat op bet mo ment dat de mannen met Kathcrine Abbott rond het koffieblad stonden. Mevrouw Cuddy, mevr. Dillington- Blick én Brigid lieten zich al tijd door de heren bedienen.. Kathe- rine Abbott echter ging altija re soluut in de rij staan en geen van de mannen had-de moed om deze pro cedure te kritiseren. Mot medewer king van Father Jourdain en Tim Makepiece onthulde Alleyn Esmeral da op het moment dat Aubyn Dale, meneer Merryman, meneer Cuddy, en meneer McAngus dicht bij de tafel waren. „Hier is ze", zei hij, „en :k vrees 'dat het maar 'n treurige aanblik is." Hij trok in één ruk de krant weg. Mevrouw Dillington-Blick. liet een scherpe kreet horen. Esmeralda lag op haar rug met haar hoofd over haar schouder en de kra len en de dóde hyacint in de juiste positie. Na die éne uitroep van de eigena res werd- de onthulling van de pop gevolgd door een doodse stilte en daarna door een heftige vloek van meneer Merryman.. Bijna gelijktijdig riep Katherme Abbott: „Doe dat niet!" De inhoud van haar koffiekop stroomde over de handen van me neer Merryman. -j Juffrouw Abbott bevochtigde haar lippen en zei: „H moet tegen mijn arm gestoten hebben, meneer Merry- Waarde dame, iets dergelijks heb ik niet gedaan!" sprak hij naar te gen en sloeg boos zijn handen ax. Druppels ijskoude koffie vlogen m het rond. Eén daarvan kwam op de neus van meneer Cuday terecht. Die scheen er'niets van te merken. Hau glimlachend staarde hij naar Esme ralda, en draaide met lichtjes gevou wen handen met zijn duimen- Aubyn Dale zei hardop: „waarom hebt u dat gedaan? Set.ziet er^on smakelijk uit." Hij stak zijn hand uit en veegde met ccn snelle beweging de dode hyacint van de pop. De Kra len vielen kletterend neer en rolden over de tafeL Dale legde het glim lachende hoofd goed. „„„ut. Meneer McAngus mompelde zacht, „Zo lijkt het er. weer op, is het met. Misschien kan- ze nog gemaakt v.or- e„ik .begrijp niets yan dit alles", zei Dale kwaad tot Alleyn, „Waarom hebt u dat gedaan?" 1 „Wat gedaan?" „Die pop zo neergelegd. Precies als Mevrouw Cuddy zei met kenne lijk genot: „Net als een van die arme meisjes. Bloemen en kralen en alles: het is om je dood te schrikken. „De pop," 'zei Alleyn, „hgt op pre cies dezelfde manier als Father Jour dain en ik» ze gisteravond geyonaen hebben. Het spijt me als. ik ïemana verontrust héb." Mevrouw Dillington-Blickwas naar.de tafel toe gekomen. Ket was de eerste keer, bedaéht. Alleyn, dat hij haar gezicht zag zonder een spoor van een glimlach. „Was het zo. vroeg ze. „Waarom? Wat is er ge beurd?" ri Dale zei; „Liefste Euby, trek het ie maar niet aan. Iemand moet erop getrapt hebben en de kralenketting gebroken hebben en .de hals. „Ik heb erop getrapt, zei Father Jourdain. „Het spijt me verschikke- lijk, mevrouw Dillington-Bbck, maar ze lag op het dek. in inktzwarte schaduwen.". - 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1