VERKEERDE .DOORBRAAK' D TEKEN DES TIJDS NIPO legt TV-kijker op de ontleedtafel h CAROL - DAY Eigen mast voor Singer 3 I V anavond .v .r*« TV-kijkgeld liet hoogst in Italic I 3iï,igby-match op et.1erland.se TV "VARA verstrekt opdrachten aan kunstenaars MET KAMER over bezitsvorming Natuurlijke glans voor Uw haar - natuurlijk Siaarcreme I Het TV-tbeater presenteert volgende week: beroemde geneesmiddelen in 1 tablet doen wonderen! Poolse treiler in nood moord aan Gt O tl» LIJ K kan uonlen aangenomen, «lat dc brochure Sprong in hef dnisfrr van de VAKA-vonrziiter, de heer Hengel ink. in grote trekken weergeeft hoe alle vier de omroepverenigingen denken over de commerciële Mevi-u?. Het oordeel is voltrekt afwijzend. Dit is geen nieuws. Nu moet men srirh over de macht van de omroepvereni gingen geen verkeerde voorstelling maken: en hel feit. dat ?,ii au dit geval zeer duidelijk opkomen voor hun eigen ..standje", kan niemand ontgaan.1 Toch mag dit geen aanleiding zijn om aan hun standpunt schouderophalend voorbij te gaan. Vnoial zou dit verkeerd zijn voor hen. die nooit zulke grote vrienden zijn geweest van het omroepbestel in Nederland en misschien geen al te grote compare voelen, nu eigenlijk voor het eerst na de oorlog een aanslag daarop dreigt. In Trouw heeft de heer Bruins Slot dc dreiging van de commercie!» televisie zo ongeveer voorgesteld a|? een hernieuwd opduiken van de ge dachle der nationale omroep, waartegen bij ernstige bezwaren heeft, tiet zou echter veel te veel eer en eigenlijk ronduit dwaas zijn. in de commer ciële televisie zoiets als een nationale instelling te zien, in tegenstelling tot het huidige, op de „zuilen" gebouwde systeem. Want al is het juist, dat de reclame alle potentiële klanten, ongeacht hun gezindte, over één kam pleegt te scheren, dan heeft dat verschijnsel toch niets nationaals. Het is één van de verdiensten van deze brochure, dat zij aantoont, dat er in het streven paar commerciële televisie geen enkel ideëel argument hoegenaamd schuilt. Men hoort dikwijls aanvoeren, dat eigenlijk een tweede televisiezender nodig zou zijn vanvege de concurrentie. Er zit wel wat in dat argument: doch het verliest aan waarde wanneer er aan wordt toegevoegd, dat de commercialiteit voor deze concurrentie zou moeten zorgen. Want de com mercialiteit moge voor het geld kunnen zorgen, voor het verzorgen van cul turele waarden bezit zij geen enkele kwalificatie. W oensdag 23 december 195 OPNIEUW heeft „TV, het onaf- W«J of Reen TV op maandagavond? hankeiyk weekblad voor kijken*,e 5S v?n ondervraagden en luisteraars" het Nederlands ïnsti- f1 er °°«..5>j3 maandagavond tuut voor de Publieke Opinie op-' somen. to .i zegt. meer prijs E omroepverenigingen zijn niet tegen een tweede zender. Zij achten die zeer wel mogelijk bij een voortgaande stijging van het aantal bezitters van televisietoestellen. Zij zijn ook wel gevoelig voor de argumenten van hen, die niet zo veel van de zuilen houden; nu meer dan ooit. Vandaar de aandacht, die in deze brochure wordt geves tigd op de grote mate van gemeenschappelijke arbeid die wordt gepres teerd. bij de radio maar in nog grotere mate bij de.televisie. Men mag hier van denken wat men wil; in elk geval staan de omroepverenigingen sierk Iting, dat, zo zij ooit nog eens zonden toegeven aan of zwichten a Toor andere meninsen. er than, in eik geval gom reden is om ook maar een j De^radin van de TV-bezitter. duimbreed toe te geven. De'heer Rengelink wijdt (natuurlijk) de nodige aandacht aan het quiz- •chandaal in Amerika; maar hij kan aich ook beroepen op Engeland, waar de B.B.C. nu gedrongen wordt, met liaar televisie-program ma's naar- een lager vlak over te s« hakelen. De commerciële televisie zoekt het niet in kwaliteit, zij zoekt h-t in grote kijkdichtheid (om dit rare woord te mo gen gebruiken). De ondernemingen, die deze televisie bekostigen, willen nu eenmaal waar voor hun geld; liet is tegen hun belang dar door een te hoge kwaliteit van de uitzendingen een deel van de kijkers verstek laat gaan. En men mag liet ze niet kwalijk nemen; wie iets valt kwalijk te nemen, dat asijn degenen die de commercialiteit iets te doen wensen te geven wat niet op baar terrein ligt. Het argument; het komt toch zover, is louter defaitistisch. In België vraagt men Nederland dringend, er niet aan te beginnen, en in Frankrijk wil men het ook niet. En wie wijst op Je vrij onschadelijke ..advertentie*'"" j in Duitsland en Italië, die moge j;oed bedenken, dal dit de boer zijn gauzm i iiiet zijn. Het streven naar commerciële televisie is waarlijk niet op zoiets i gericht. En geld za) het maar weinig in het laatje brengen. Ruclio ERNSTIGE MUZIEK S.tfl10.15 NCRV. \*n*liiiunc met tic \uti>na Hall In Geneve voor de uh- voerlnp van het „Myslcrr de la Nati ve" van rank Martin. Een wereld prrmiére duur lolisien. kuur en ur ine/' h*'t *el,erl An-er. Het werk wordt uiRfU-Irt duur de c-oni|>unm. 11.15—11.3.", VARA. Spontane tractir*. L.lt'IITI' Mt'ZIEK K..IU;.|J0 VARA. De fiarnblejA. ti.US— H.J.» VARA. Hit a Slreivh en Travel /inzen nperetle-inrludieen t zr- platen). 1D.41V— li. ,i|, VARA. Not en-how door hei urkeM van Jan Curduwener met van* van Corrle Brokken. 11.15—11.55 NCRV'. I'latennieitwt. HOORSPELEN X.'.'.W 10.01 VARA. ,.Pe Thermopylae" per Kay, «erejïisseerd jr. BESPROKEN WOORD III,*» VARA. rii|,iilair weten- xdtappetijke cau^etie .d,,or dr. C. RijhinzH. t>l VER ss:N "..av—3fln VPRO. In de ritbriek Rijp en en.en ecu klankbreld van Jan 1 „U «-bonne". Telex iste oor de Publieke Opinie op - - dracht gegeven voor een onderzoek*- sletten op verbetering van de pro- naar de .Nederlandse kijk- en luister-«ramma s op anaore avonden, «r, ee woont en i heelt geen oordcel. gen oom en. x ,)ct NTS journaal en wee En opnieuw treffen we m deze en- -.pj» ]V zicht <b.»»o> een nit/ending v quëte. die voorkomt in het nieuwe] |j Jlï2CiO, Uit Jfc ©3TZ11© i N'CKV. i>e/e bestaat uit: nummer van dit blad zoveel merk- j j f;~e ,Het k^-irje van Blauwkapel. Een waardigs aan, dat we niet kunnen] n,-** TA/ a!h»ct hprsltl Ti"n nalaten iets over te nemen uit vier; CClTCi-'CiT OJ3 -1 v j gPjeKPIII j|. ro° van Utrecht voüe pagina's die „TV'eraan wijdt. s..n> n- Kunstrubriek „studio R". Waar staan de meeste TV-toestellen? j ClDOiT V PHTl li S-50 nick van Bommels spel met <1* ac- Zuid-HoJland opent de rij met 33% van alle apparaten; Noord- T^OORDAT de spanning gister- b.ï« pi scheffers ,Ws%*pMst" Holtanci 26%; Noord-Brabant 10' ;-; J_/av*ond om even voor acht uur «uo Eu hm sesctoêdde in iii<* dagen Utrecht 8%. Onderaan staan de wegviel in de Vitus-televisiestudio in c«>n dtwumouairc «ver Betlehcro zoal' provincies Groningenen Drente, Bussum steeg een andere spanning het *■»-- elk met 1%. daar weer eens tot recordhoogte. Er Bij wie staan de TV's? ;.vevd besloten zoveel mogelijk naar Hoewel NCRV en VARA onge- studio III le verhuizen en vandaar veer even groot zijn, blijken er on- jn ieder geval het NTS-journaal, der VAR A-aanhangers driemaal zo-„Weerman" met weerkaarten in hun opvatting, dat. zo zij ooit nog eens zonden toegeven aan^of"zwichten i ,iri Struik te zijn ais bij en de wetenschappelijke film uit te NCRV -gevolg. zenden. - \an dC+ LV™Zitt?r' Na ruim een half uur was de r.,-. Heeft u naast de TV ook een ia- verbinding tot stand gekomen ih- dio of een aansluiting op de draad-de hoofdfilm zou moeten vervallt ti. omroep? Drie procent antwoordde naast de TV geen radio te bezit ten, Op de vraag: Zou u uw radio willen missen, was het antwoord want voor de vertoning daarvan ren twee projectors nodig en in Stu- j dip III staat er maar één j Juist toen dat probleem nijpend mm van ST., hei .vel zuncier te kumicii kreeg de Viu.s:studïe - et ivriA-nv Vaio r.ti o.-srt tt IH rt V -illen doen. Verreweg de meesten (41%) die de radio niet kwijt wilden, gaven als re den op: de nieuwsberichten. Bent u tevreden met het huidige Ne derlandse 'f V-systeem? Een ruime meerderheid (58is tevreden, 33% zou het graag an ders willen. 9% heeft geen oordeel. Wat vindt u van recIaine-TV? 67%. ip vóór invoering van recta- me in de TV, 20% is tegen, 13% heeft geen oordeel. j Naar omroepen verdeeld telt de AVRO de meeste voorstanders van reclame in de TV onder zijn leden ~4%), de tweede plaats bezet dei weer stroom. Veie ongeduldig en hadden inmiddels de ..televisie-telefoons" in Bussum weer tot kookhitte laten ra- telen. Door de vertraging konden de intussen binnenkomende Eurovisie- flitsen uit Teheran over 't huwelijk van de sjah van Perzië onmiddellijk ha ontvangst in Bussum worden, „doorgezonden" na de weerpraatjes. Anders was dit pas na de hoofdfilm gebeurd, tJE Sinyerztial in Laren, waaruit al zovele TV-progr«i)imnv rijn uit- gezonden, dat inmiddels genist van de Larense Sirigerstudio maa 'joraen gesproken, is verrijkt niet- een eigen, semi-permanenie 21 vie- - e...... permorteute er hoge tclevme-mast: m de achtertui),.. Zaterdag 2 januari voor het NCRV.-programma „Grote kleine K" zal de mast als televisie- :euder voor het-eerst functioneren- Door vrij intensieve en hoge bebouwing in de omgeving van het Larense Syngermuseum kon al enige tijd geen gebruik meer worden f gemankt var J- r"*"" I om Busstdii te bereiken, i -..^e nie,tufe, -Singermnst" zal direct gericht worden op het nieuure 1 V ideo-scnakelcentrum in Hilversum, geplaatst ««n de Insulindetaan in naaste omgeving waar. vroeger of later, de voorlopig definitieve jvederjpnd.ie televisiestudio's zijn gedacht. j De ïunst i?z Laren zal nog wórclen uitgerust met de Sta pen-lap: blau- I tfe tlKff niet wine rand, met drie witte zwanen en de letter S in het I middenstuk. Ze zal binnenkort wel eens ia her. beeld komen naakt van een zogenaamde PTT-torenw'agen bij het Singerrnuseum direct liet, nog altijd in gebruik zijnde, Video-schaketcentrinn m (74%), de tweede plaats bezet de, t *.-T- j. - t. z, KRO (TJSï.'de VARA de derdB Eumpa 5vra-dt 111 Iwtie het l,oee. de NCRV de vierde (59%) s-1®. tcleVisiekijkgeld geheven, na- I <66V en de VPRO de vijfde GEDEPUTEERDEN van Dreme hebben de burgemeester van Sleen geschorst. De man heeft er nier voldoende op toegezien, zeggen zij. dat het uitgeven van geld voor het sportveld binnen.de grenzen' bleef. De begroting is met hef drievoudige oversell reden. De !>u r- gemeester is overigens niet de enige schuldige. De wet houders en tie raad hebben er ook duchtig aan meegedaan. Zoiets mag niet voorkomen, ep vooral j ,-BÏet in een gemeente die jaarlijks met grote tekorten zit. Aldus-ongeveer het communiqué, liet is een nogal ongewoon geval;' »c-hqrsing-van burgemeesters korot bij ons weten slecht* lui Hoge ititwnde- i ring voor. Men kan zich overigens bet geval..wel enigszins voorstellen. Een arme gemeente wil ieLs nuttigs doen en stelt geld beschik haar voor aanleg van een sportveld. Weliswaar laaf. de kas het niet helemaal toe. maar dan moet Den Haag maar bijspijkeren. Gedeputeerden komen er tussen en r pogen raad en B. en W. tot enige matiging te brengen. Zo komt er een'; bescheidener raming rot stand. Maar het werk vair tegen en tijdens de aan- Jeg blijken nieuwe moeilijkheden. En dan zeggen de gemeente organen: hij ons moet ook eens iets gebeuren, wij zetten door! j Nu is de burgemeester geschorst: hij had vergeten, dat hij geen gewone j gemeente-functionaris is maar een door de miimter gezondene, wiens taak j terdege is er op toe te zien, dat er geen onbehoorlijke of ongeoorloofde i dingen gebeuren. En wij zien er een typisch praktijk-voorbeeld in van wall kan gebeuren, doordat het zwaartepunt van de gemeen lef inamjermg van de eigen inwoners naar Den Haag i« verlegd en het gevoel van verantwoorde- j lijkhèid geheel anders is komen je liggen dan bij werkelijke autonomie het geval zou zijn geweest. 1 ZATERDAGMIDDAG 9 Januari wordt voor de eerste maal een in- i ter land rugby-wed strijd via de tele- visie in Nederland uitgezonden. De i wedstrijd SchotlandFrankrijk die in Edinburgh wordt gespeeld zal i worden uitgezonden vat.i 3.254.55 u. i T A bes ste te lev melijk ongeveer negentig gulden per j jaar. Daarna volgen Zweden met on- - geveer 75 gulden. Finland en België AA ET het leest van het 35-jarig mei ongeveer zeventig gulden, Zwit-j A bestaan van de VARA in het! scrland. Joegoslavië en West-Duik;- vooruitzicht 1 november 1960 en tand met ongeveer vijfenvijftig gul- tevens naar aanleiding van het be den, daarna Nederland, thans nog 11eiken van' een half miljoen leden. - v dertig en binnenkort zesendertig gul-1 heeft deze omroep aan kunstenaars "e .publiekrechtelijke bedrijfsoigani- den, en tenslotte Engeland met onge- enkele opdrachten verstrekt. sa*'e zo\-eel oositievoi- uitsnrak Han kon het eigenlijk geen verbazing wekken, dal mr. Geertsema zich over veer 'twintig gulden. KAR ATS Jl Zeventien mensen kwamen om het leven en 23 raakten gewond toen bij jtluzzaferabad 'n West-Pakistan een: autobus in een ravijn stortte. (Advertentie t M EG CWfOL.MENEER TRACX ZEGT V NOU...tH - AT U'J CENDES PIEREN fNZ'Kl/GÓEp PAN. Et?6 WEE PT EN OF WE MEE-~< V'RIENPEL'JiC VA HCT GENOEGEN K» GEHEEL AAN MUN KANT, IK WEG» NIET VAAK ZULK CHARMANT GEZELSCHAP/^ IN MÜN...6H.., VR 'JGEZELLENWONIWS.Bv JUFFROUW... .nee, geen juffrouw; GA UE au JE NOEMEN. CAROL. IK VINP DATTOch ÜEVE NAAM GAAN OM TE K'JKEN GA JE MEE MENEER TRAcy jEr worden gevraagd: een koorwerk van drie kwart ter met orkestbegeleiding, doch zo.nder solistenpartijen, geschikt om. te worden opgenomen in het reper toire van arbeiderskoren. een cantate voor kinderkoor met begeleiding door jeugdorkest. een licht instrumentaal werk in de vor:n van een suite. een musical ter uitvoering voor de televisie. satie zoveel positiever uitsprak dan I veie geestverwanten in het verleden, j Hij bleek geneigd te aanvaarden, j dat een bedrijfsorgaan bij algemene j maatregel van bestuur wordt, door- gezet als. 75 pet. tier Reorganiseerden i daarvoor voelt. Dan moet een kieine j minderheid de weg niet blokkeren. Hij oogstte voor dit betoog eén com- i pliment van de a.r. A an ij es. Tamelijk uitvoerig werd door de Kamerleden voorts gediscussieerd over het bekende hoogleraren-adres inzak» de vertegenwoordiging van (Onder voorbehoud van wijzigingen i ZONDAG 's Middags om 4.00 uur oer. (dmdocumrntaire van dc ge waagde beklimming v«n de noordwand van rie Eiger. Van 4 305 13. Een telerecor- chns van dc BBC van eer. op treden van Harry Belafontc m een programma van internatio nale volksliedjes. 's Avonds dc NCRV. Ellen Vo gel draagt'een kerstverhaal voor; sluitend uitvoering van ric cantate no. 51 voor sopraan, strij. kers en continuo van J. S. Bach; een film documentaire „Balans v„n een gezin", opgemaakt door een Joodse huisvader en om 9.25 uur dagsluiting. Om 9.35 uur gemccnschappclyiv van AVRO, KRO. VARA er. VPRO het slot van de Eurovisie ui: Duitsland van de operette „Die Fledcrmaus". Hierna, om 10.40 uur: Sport in beeld. MAANDAG Geen uitzending. DINSDAG In het filmprogramma aller eerst het tweede deel van de film die Anthony van Kampen heeft gemaakt in de Westt.g.w Sta tuutdag. Hierna „The Maggie" een Britse filmkomedie van Alexander Mac- kendrick, de man ook van de film „Whiskey galore". WOENSDAG 's Middags jeugdprogramma van de KRO. 's Avonds de VARA met een terugblik op 1959 door dr. L. de Jong; Spiegel der Kunsten; „Ontmoetingen", een programma met en om Bruce Low en-een gesprek van Bert Garthoff 1 met prof. mr. dr. G. van den Bergh 'getiteld „Ruimtevaart of lucht kasteel?" DONDERDAG Het oudejaarsavond-programma begint om 8.30 uur met het eer- I ste deel van het jaaroverzicht van de NTS. J Om 9.00 uur komt de KRO met J een terugblik van Jan Cottaar op sportieve evenementen in dit jaar. Hierna een groot amusements programma tot 10.30 uur. Vervol gens opnieuw een half uur jaar overzicht: van de NTS. Om 11.00 uur een rechtstreekse reportage in Eurovisie van een amusementsprogramma in Via- reggio in Italië. Om 11.45 uur' een oudejaars- overdenking en van middernacht j tot 0.15 uur pauze. Van 0-15 tot 1.00 uur een ge- roéenschappeüjk amusementspro- gramma onder de titel FS 1959. 1 VRIJDAG I Van 12.15 tot 1^0 uur in Euro- j visie een nieuwjaarsconcert door I de Wiener Philharmoniker be-J staande uit walsen en, polka's, van j Johann en Joseph Strauss. J Aansluitend eon Eurovisie-re- 4 portage van internationale ski- t wedstrijden. j 's Avonds van 7.30 tot 8.30 uur I herhaling, van het NTS .jaarover zicht,. 1959'., Aansluitend een programma i van de AVRO. Dit begint met een I blik in ruimte en' tijd;-hierna een programma van Mies Bouwman, t die gastvrouwe is voor Ko van J \oorts komen er twee prijsvragen: de categorale bonden en de positie een voor een kinderhoorspel en een van het hoger personeel bij het ge- i voor „geluidsjagers4- organiseerd leveii. Vrijwel cike spre- I In principe is besloten-in het voor- ker toonde zich'afkerig van organi-.! {jaar van 1961 een landelijk feest te satie-dwang. De socialist .Den Uyï j organiseren ter viering van. het ze- toonde ruim begrip voor de bestaan- nver- j ende lustrum. (Adnerientie IM.) pijn, ghep al ..landerig" gevoel rorgt een enkel «al«t dit L «ter met nlititr U* «erk kunt «een 20 !a HI, 1.0,80, Voorfl el'?je^ineverpak j,m||:l 00 ubi. f. 3.&0 Dijk. zonder schmink en zonder I voetlicht, en hierna weer veen f Perry Como-show. J ZATERDAG *s Middags het NCRV-jeugdpro- J gramma. J 's Avonds opnieuw de NCRV t met: Ter kennismaking, twintig J minuten bij het nieuwe cabaret- 1 gezelschap van Jules de Corte: i een. intermezzo; Chris Reumer in „Van de grote naar de kleine f K"; „Scherzo" en dagsluiting. 1 de moeilijkheden. Hij wees ei: echter j op, dat een aparte vertegenivoordi- ging van het hoger personeel de be staande paritéil tussen werkgevers en werknemers op onderhandehngs- niveau zou doorbreken. Deze door breking achtte hij pas op langere ter- i- mijn mogelijk, nl. als het on'deme- i mingswezen zodanig is hervormd, dat niet het kapitaal de arbeid in dienst neemt, maar de arbeid zich i van het kapitaal bedient. Staatssecretaris Schmelzer liet merken, dat.het vraagstuk hém zeer; lC interesseerde, doch dat de regering; (Schotland) - ^oor a» terzake nog geert standpunt had be- oostkust van Schotland is een Poolse paaid. i treiter ztnkcnde. De bemanning ia j in de boten gegaan. Er is een red- dingbóot uitgevaren om de opvaren- STOCKHOLM De sjah. van den van het vissersvaartuig hulp te Perzië zal op 5 en 6 mei een officieel i verlenen. Ook schepen in dé om- bezoek aan Stockholm brengen. Hjjgeving zetten koers 'naar de treiler, zal worden vergezeld door zijn echt-; die zich ongeveer 35 mijl ten.noor genot e. 1 den van Fraserburgh bevond. nou, ik euj oar v noc> le.£fT3fmDtRS.,.H0£Wft ik EEI1 Ó&tMBUK CMCHrDHTU Lilr DE üOLVErt w© 0P6ftrnrtr y De BÉRiCHren ouer Mijn UERDWUfllNÓ WflBCM CUEgOCËU£rt, ...MflflR HELfllW.Mijrt MEraEIÊLLErt Of BATTRO'St.vROt.'ML JflCHrWflEert Mier 30 FORTOIrtUJK...OM6CKOMtrt "M 7££ WXi laOLna «3 i£/Y BfJCOtiVtXrfir if/MDSfö" en reocnee» wn in een sare jreriM/rttj... „Vormt spijsvertering- een psychiater ten opzichte van deze mis daden dat ze allemaal ontstaan zijn maatschappelijke blunder had be gaan. „Ik merk, dat ik u in verlegenheid heb gebracht." Tim mompelde iets over dat ieder een recht óp een eigen mening had. Aileyn zei: „Ik vrees dat ik ook niet weet wat ik nu moet zeggen h Neemt u me niet kwalijk, maar be- booril doelt u, volkomen letterlijk, wat u zo juist hebt gezegd? Ja, ik zie het," „Volkomen letterlijk. Het is een geval van bezetenheid. Ik heb er te veel gezien om me daarin te vergis sen." Er volgde een lange pauze, waarin - - fj,9et* uit een of andere emotionele yersto- Aileyn zich in herinnering bracht dat antwoord?' vroeg Aileyn aan Tim. ring, waarvan de misdadiger zich cr eon groot aantal niet onmtelligen- „Hij slikt alle mogelijke tabletten." niet bewust is en ook niét in staat is te mensen op de wereld bestaat, dia „Maar niet alle mensen met een om. die te bedwingen?" kans zien. om met enige voldoening slechte spijsvertering zijn vrouwen» £>at js j,et." voor zichzelf in duivels te. geloven, haters. Ik vermoed dat zijn indigestie ^£.n volgt daaruit dat hij, op een Tenslotte zei hij: „Ik moet zeggen geassocieerd is met een psychische bewust niveau, verafschuwt wat hij dat ik in dat geval graag zou willen stonng van lange duur. doet, wanhopig er tegen vecht en dat u die exorceerde." „Zoiels als dat zyn kinderjuffrouw £cdet.e kccr mej afschuw vervuld Met volslagen ernst antwoordd» lijn rammelaar vegEraomen h™£.! worclt ais hij daarin niet in geslaagd?" t.Mi die aan z n vader heeft gegeven? -- - !);m zou je er niet eens zo ver T i zijn." '•Ja- inderdaad, zei Father Jour- „Kn hoe zit het met Dale en Mc An- dain met grote nadruk. „Inderdaad. gus1»" AUeyn wendde zich tot hem. „Ben zei Tim. .,'t Zou me niets ver- P-U1?,1 dus_met_ Makepiece eens?" bazen als Dale tenslotte niet een ta melijk geslaagde sublimatie had be- witte hand over zijn donkere weel- ^je politie Sn dit reikt met zijn tele-therapie. Dat is dertge haar. „Ik ben er zeker van dat te bent u desku een exhibitionist, die denkt dat hij Makepiece de secundaire oorzaak en Hetamaal ni flaters zijn karretje in het on gerede doen geraken en hem zijn „zenuwinstorting" bezorgd.'' „Ik wist niet dat hij er éen had," zei Father Jourdatn. „Dat zegt hij tenmimsle. Het is een itdrukking, die psychiaters niet aan- ■n Het is I Rub is in zijn eentje in staat de boot te bergen. iedereen vol spanning op de dingen die gebeu- anSS A?s Sj nu MM* SifaaaalMl mei de wal kon reu |.an, Olga riet de wi.uera van de Ltuk draaien aheen de kriiaen..Weet je wat. Toon." zegl hij dan, J en pwindt r.ch al meer en meer op Die verloren Rob weet niet goed, wat hij nu moet doen, duidelijk, dat die onderzeeboot een aai heeft gehad met het Noorse schip, maar alleen de krijgenweet je w«l. iiwb »v 1 ";""n"nit;'meer'in "De enige die ogen- toren is zwaar beschadigd, meldt Toon. en het [maak je gereed (i'" w-1 irhiinliikhelem^i is/'taTjerfioiga volgt schip heeft geen enkel^Jck. Waarom hebben de Jw/^^'/an^bciÓrd' van. de tii-Bir X wacht zijn doen en laten met een. wantrouwende blik. opvarenden dan niet op zijn signalen gereageerd. ecna zien. Aan bourn \an oe mr wac u Kan de onderzeeboot niet meer manoeuvreren? Father Jour.dain dat er enkele -moei- lijkheiden waren. „Natuurlijk zal ik oor hem bidden", zei hij, Tim schuifelde met .zijn voeten, ak een sigaret op en.met. het .uiter- I «CL tl U-s mei iviaKeoiece een»- lïjk :van iem'and die. pogingen doet Faihrr Jourdain streek met eer. dit soort zaken.. „Tenslot- jij; Makepiece de secundaire oorzaak en TT*',' MNeL at bèt ^"^'.'"biKÜwi^hêtówB" die tie daaruit volgende resultaten ave- On?e baa/is SCi?P?Cte"rt"EU MUWke0n< in dé e'erjie plaats om de^tiaatsehapi pij te beschermen en als gevolg daar- ,rDe secundaire oorzaak? nep Tim Van een misdadiger in te rekenen.. En V't- d't soort misdadigers'vormt dikwijls „Ja. De onderdrukte angst of ach» onze ergste hoofdpijn. Zè hebben teruitzelting uf was hel dan ook was, geen beroepsgewoonten. Ze lijken de terminologie heb ik nog niet on- slechts op elkaar in hun lust om te vaarden. Wat McAngus betreft: die der de knie." zei Father Jourdain moorden uit bevrediging. In-het da- is inderdaad interessant; al die ver- met een flauwe glimlach. „Maar gelijks leven kunnen ze van alles tegenheid en verstrooidheid en de daarin zult u zeker wel gelijk heb- zijn. Gewoonlijk krijgen we ze wel, draad in zijn eigen verhalen kwijt- ben: u weet dat allemaal als weten- maar laug niet altijd. Waai- je naar raken heel karakteristiek." schappelijk mens. Maar ik zou die uitkijkt natuurlijk is een afwijking „Waarvoor?" vroeg Aileyn. vroege tragedie én de daaruit vol- van de routine. En als'er geen vast- „Voor een maar al te bekend type. gende manifestaties 'willen bezien als staande routine is, als je man een Volslagen geremd. Zit vol met ang- de modus operandi van een eenzame figuur is zoals Jack. the Rjp- sten en teleurstelling. En hjj is zich oneindig verschik kei ijker kracht" per was, verminderen je kansen aan- naiuurlijk volkomen onbewust van „Dat kan ik niet volgen," zei Tim. zienlijk". Aileyn wachtte even en hun origine. Dat hij die pop aan me- „Een verschrikkelijker kracht?" voegde er toen met veranderc stem vrouw D-B gaf was zeer suggestief. „Ja. De duivel." aan toe: „Maar wat. het waarom be- Hij is vrijgezel." „Wat zegt u?" treft waarom is hij zó? ih dat O, hemei'." mompelde Father Jour- „Ik geloof dat deze arme ziel van opzicht zijn we onwetend. Als we dain en voegde er onmiddellijk aan de duivel'bezeten is." het wel wisten zouden we misschien toe: „Lel er niet op. Ga maar door." Tot AHeyns vermaak bloosde Tim onze baan ondraaglijk vinden". „Dat is dus het standpunt van de alsof Father Jourdain eeo of andere (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1