IETS GUNSTIGER BALANS EcaiEai f Verhinderd jus met geschenken overstroomd tdmasmï Tip Top Taptoe internationaal ROMMEIJG KLEINGOED SomnevéM lost Kraaykarap af Juwelenroof in San Francisco: buit acht ton Stereofomsch hoorspel van AVRO en KRO .Zwarte" kijkers en luiste ra ais in België Kijker laar zich niets aanmeten Heller terecht ernuste PoolsefL''SH,f Pracht handen fljTSEfi Eenzame Jcvens TV 'kiekten ?\f« jverstpost m een centrum Neurenberg. trein verbrand m SPROETJE SPARKS moord boord I.N de luwbrtiikr IniIji)? tu^u I..v' o» Ii,k< in Iwt W«lhaasi ver* .Mieken jaar ici> Jen giiiiMr van de vrclc m /.jjn ^rsclum.j,. Natuur, lijk is dm cm voorlopig „„r-lml. Her is <|f. ^-diicJcni*. ,|je bic. uit wijzing zal rfnrn en een defmuievr lijn /,a| nekken i»i«*rn prMj» w wezen. Op één zeer heriiM .mgmi-li:»* fo.-jor mug iiwfr-.-,, de aundci.-lti de» Peve#!i»d: de (-xpaiisic-noigmy^n x^n Ik-i volkrijk ..n nMeluw CJiiita De machthebbers te Peking hebben aan de onderwerping van hei weer* barstlge Hbei nog niet genoeg gehadzij deden lum legers ook gebieden binnentrekken, die sinds mensenliciigenis onder de hoogheid -van Indië •vielen, ook af Was de grens niet officieel vastgelegd. In Indie (dat thans heel wat minder ingenomen, is met. zijn neutraliteit dan voorheen wel een si ziet mén nu met een zekere angst naar het noorden. Ook in de Achter- Indisch* staten is de vrees voor China toegenomen, en niet zonder reden. Intussen kan China, ondanks, zijn honderden miljoenen inwoners, voors hands nog niet tot de.'wereldmachten van de orde van de V.5. en Rusland worden getekend. Zijn industriële produktïe is verhoudingsgewijs niet groot en zijn bewapening is noch modern, noch overvloedig. China is 'in opkomst: op het ogenblik kooit het als machtsfactor in de wereldpolitiek nog tamelijk ver achter de beide genoemde grote mogendheden aan. Rusland is belang- rijker. En in Rusland doen zich Hingen voor. die op een geleidelijke ver andering van gezindheid wijzen. Men moet hei zich niet zo voorstellen/da! Chroesjtsjew en de zijnen plotseling anders zijn gaan denken.'Dat is stellig liiet het gevat. Ln feite rijn hun doeleinden dezelfde gebleven. De wijziging zit hem in iets anders, en wel in de verzwakking van de voortrekt; ersmen- taUtéir, Nu Rusland 'er,méér en meer hovenop komt en de materiële tegen, stellingen met het Westen geringer worden, verliest de ideologie een deel van haar onstuimige felheid. Er valt meer te verliezen dan alleen maar de ketenen. CHROESJTSJEW. dié .ontfer Stalin heeft gediend, is naar oorsprong en zelfs naar mentaliteit een man uit"dé oude school. Maar hij heeft psychologisch aanvoelingsvermogen genoeg om te beseffen, dat.die oude school niet helemaal meer deugt. Op zijn wijze i? hij even hardnekkig als .Stalin, doch voor diens grimmigheid ontbreekt een voudig in het land de voedingsbodem.- De Russische machthebbers kunnen zich niet geheel onttrekken aan het. feit. dal de 'gezindheid in het land.neigt naar consolidatie inplaats van naar.verdere verbreiding van de revolutie. Zij kunnen in hun propaganda wel doen alsof de wereld toch eigenlijk altijd nog dezelfde is. maar in bun daden moeien zij iets inbindenzulks tot ongenoegen van die communistische regeringen, welker enig houvast nog ligt in een compromisloos principieel beleid, Er bestaan ongetwijfeld leerstellige geschillen tussen -Moskou en Peking, om dit ene voorbeeld maar te noemen. De communistische wereld is groot geworden, maar de nuances, waaruil van allerlei kan voortkomen, tekenen zich ook reeds dui delijk af. Men mort. wat wij hierboven sekreten, in aelu nemen bij de toenadering tussen Rusland en de Westelijke landen, waarvan than® op bescheiden wijze sprake is. Flct i« dan ook niet juist om tr vlcllen. dat hei Russische optre den de truc is van iemand, die aHem maar mei ecu wat vriendelijker ge. zicht hetzelfde nastreeft als altijd. Ten slot te is |iolj|iek geen <.|»k antotmi- tisme maar een menselijk* hedrijf. dat <lanr\an alle sporen ver loont. \l- liet Westen krachtig en eensgezind is. vallen er misschien sommige dingen te bereiken, vooral op liet «ruk van de ontwapening, nu de f grot el oorlog door rt.io eigen geweld tof een nl-hedieicendr- en volkomen zinloze zaak is gewor den. De. wereld weet wel. dat «Ie Rns.-cn technisch vergevorderd zi.in: maar Chroesjtsjew vooral weet. hoezeer de inwoners va» zijn land er naar uit- zien. dat drz.c technische kwaliteiten worden aangewend tor verhoging van dc levensstandaard inplant* van om rr mee op de wereld indruk ie maken. Donderdag 24 december 195* Iwl® Voor de radio- en lele- vi.ii e- programma' va n vanavond, de beide Kerstdagen en zondag, verwijzen n e naar elders iii dit nummer van ons blad. OEL BALTKN heefl hèt initiatief CTET kleingoed dat" op de woens- \W/M SONNE VELD ssa. JoJinuy i tionale rn" Top1 Taptoe die op'di'ns- dagavond het TV-scherm pleegt viaaykamp in^ hei om en de jaar dagavond 2!) december van 8.05 tol te vullen, groepeert zich de ene keer (■Afji'eflcufte ïM'j net vertrouwde merk geen verband - geen gordel. Veilig - hygiënisch 10 tampons f. 1.20 Zonder inbreng systeem i. I.- AVRO's weekend- show aflossen. In de shows van februari, maart en april zal hfj, de plaats van Johnny Kraay- kamp innemen, die daarna in de laatste week- ondshow van dit seizoen, in mei '60. echter weer de honneurs hoopt waar te nemen. Johnny Kraay- kamp heeft zelf buitenlandse col- om deze „rust- l lega's. voorts het pauze"' ge-orkest van Kurt vraagd;. Overi- Edeïhagcn en uit gens is ook voör het seizoen 'G0-*61 Nederland Frans tussen de AVRO en Johnny Kraay- hg-reikt. Wjm Sonneveld geeft zondag 3 jan. in hei H;i--.se Diligent ia zijn knuste ..Ritn tium"- Maar als zo'n kolonel zich geïnlro-voorstelling, duceerd wij zien als cx-kunstschildèr Daarna zal hij wat vakantie in Frankrijk gaan nemen maar uiteraard tijdig in Nederland te rug zijn om zich voor te berei den op de f eb ru. ari-Weekend- op_ show. Boven over I dien hoopt hij tot een smaakvol geheel. Andere ke ren levert het een rommelig avondje op. Vooral als, met uilzondering slechts van het ..jaaroverzicht" van Dick van Bommels onvolprezen „Te- lediscoparade", de samenstellende delen élk in zichzelf betreurenswaar- dige tekorten vertonen. Het kerkje van Blauwkapel; zijn historie,, zijn herstel en zijn plaats in het protestantse, leven bood perspec tieven voor een aantrekkelijker do cumentaire dan hier werd geboden. „Studio B" vulde door gebrek aan stof? moeizaam de toegemeten twintig minuten. "Dan de rubriek over dieven en hun camouflage-kleuren van Ran Ren de kolonel op bezoek. Heus, 1 gen. niet in bewondering voer alles wat zich aandient als experimentele i schilderkunst. gastheer en suggereert dat wat zich thans kunstschilder noemtslechts veiT klodderend queu maakt voor de i staatsruif der subsidies, kijk, dan j drijft hij ons tot ongewilde soJidari-i te it met deze kunstenaars. j Teleurstellend ook Pi Scheffers „Pas geperst". Loggei; en kolossaler f dan ooit vulde hij een der zitmeube- len. Zijn samenvatting van de op merkingen van George Szell akoestiek was beknopter dan be knopt. Het fragment van dé vierde sym fonie van Dwovsjav door Szell's or kest eveneens. Waarom hoorden vyij geen zang van Jo Vincent anders dan als ach tergrond voor het gesprek mei deze kunstenares? Waarom moest het kwartet van Jo Hekster in zo'n vreemd en volstrekt overbodig decortje musiceren? Tegen al deze; middelmatigheid, of erger, vocht, de Telediscoparade een ongelijke strijd. W. Jnn, I960 ook weer enkele ma len voor dc BBC televisie op te treden. I./V/ET een. fotograaf was ik in de v rwineie. i Er werd daar namelijk een ten- loe/wtellim; geopend op het gebiet van de landbouw en de veeteelt ei mijn baas meende niets slechts, dn u daarvoor eer: diepe betanpsteUbic koesten. doch bovendien, dat-ik rm net het aangewezen ventje teas. om daar een pil lig verslag over te schrij. «en, j Goed -. een mens moet door het leven, dus toe gingen. Dc tentoonstellingshal uierd colpe- loeid door landerig stamboekvee dat niet zweeg, toen de heren in de ru-ar- te pakken kwanten voor dc openinv fierst hief de commissaris van dè koningin aan. Terwijl de koeien dapper volhiei- den en zijn papier enerverend in de microƒ00n knisperde Ins hij ons neer- xhtchiig voor van welk een schoon, de vooruitQontj dienend gebeuren mij her. voorrecht hadden getuige te ma- gcii zijn. Toen de tekst op was hij keek nog even aan de keerzijde vak het- papier, «iaar tlttur stond niks waren we to nan de rondgnno. Ter- wijl we langs <h stands met «eeroe- 4et\ landbomaicerfctuipen cn atieren- SAN FIIANCI5CO. Een uiterstkoekjes slenterden, fctcenn dc r-oor- koel bloedige. gesoiRnecrtle. knappe zit ter van het organisatiecomité op e» beschaaf sprekende man heeft In «ns u.f »>n «roep; S«vn Francisco in een cselilsievc ju- „Pers?" wcllcrszaak, voor bijna 80(1.000 r«I- -Dan moe: if, n er eren op Octende- den aan juwelen en 1.600 gulden In rci". vervolgde hij. „dat de spreker. contanten buitgemaakt en is daar- die de opcaingsrede hield, niet de mee in et*u auto verdwenen. wiwisscrris van de koningin was. Hij kwam-tijdens net avondspits- f ï?aï* ™w°>\kelvk werd aangekon'- uur de winkel binnen, toen zich daar^Idt0^ s«n-«aawtenier' vijf klanten en vijf verkopers be- i ls a.aarvan de reden? vonden. Me een-pistool en een" buis- Pe.l?r(taÖ«- je met vloeistof, waarvan hij zei, dat ;.De comnussarts «on de: komnpin het een explosieve stof was. hield z?j' heeft ons meegedeeld, dat hij tot hij dit tiental in bedwang. Hij zei, I'f". Vrorf S^1 $o°t dringende.ambts- reeds m dc grote studio van de West- dat hij niets te verliezen had. omdat i dén vcrhtndml is." deutsche Ktmafunk m Keulen is op- hij wegens een moord werd «ezocht i "e oedankten vriendelijk imor de genomen wordt voor Nederland san- Hij dwong iedereen op de grond te ''ilikhting e. voteerden het. :ekondigei dooi mevrouw Ilse Dub- gaf,n Uggcn. terwijl hij één van de Ar' °,,s 7,00 cen i:0f UUT dooT de or.. verkopers gelastte een grote panic- ''Oorstelbtire rerveltvg van dc ten- i rei. zak met kostbare'sieraden te vul- te hebben hecngesleept, I len. Dit duurde bijna tien minuten. fond«n t'-'e emoelijfc met goed jat- De onverstoorbare bandiet nam de •so®n toep. verkoper "mee. Hij liet. hom enkele "if-' j honderden meiers verder Jopen, en f journaustcn doen na .zo- 9.15 via de AVRO wordt uitgezon den en ook door de Westdcutsche Rundfunk en bel British Forces 1 Network xai worden uitgezonden. Het plan vait de heer Balt:'» mn gezamenlijk eens iets te doen voor de militairen heeft een grote muzikale show opgeleverd, waar aan o.a, meewer ken zangeres Rita Reys. zanger Wil ly Alberti en di verse van hun Poptie en zijn Swing-Specials. Het programma, dat werd belbocr-Wesscl. DANK «en luitiatief van de 1 AVRO en de KRO zaj ra en op dinsdag 26 januari voor hei eerst in de geschiedenis van de omroep in Nederland een ster eufonische nil7.cn- an ecu hoorspel kunurn be luisteren. deze primeur is dc krus ge- op „Even sch ui Ion", een de tective-hoorspel van de Engelse schrijfsters Eileen Burke en Leone Stewart, dat voor deze uilzènding speciaal is bewerkt door Leon Po vel, i die ook de regie zal voeren, t I vrdwecn toen in de menigte.. Er zijn 110 sieraden verdwenen, hoofdzakelijk diamanten ringen, sma- ragden en broches. 'i Neder la vvv^^l ding va Voor vallen i ZIEHIER liet nieuwe element in de interniitinnnle politiek. Hrt liootd. zakvlïikt» gevaar er van. imnr liet on* tncliikt. i* «lat Je men-en ir dc vriic cr nwfen ic vwl v#™-,chtinp,,, »n vcrldr^n, \>r. OT„,üke „,W. )p h« Sdsi^-hc ministerie voor \aarl»]Kft reMillateu zue -Ie e»-r?t komende tml ii(>g met te \ernai-ii-- W. Jrm. Vv Culturele Zaken wordt geschal., ten. en het domste wat de Wesielijke landen zouden kunnen doen. i®. er dat er m hot land oer. half miljoen FRASERBURGH (Schotland) met bun defensiebeleid maar wat op vooruit to lopen. Resultaten zijn na C,lUof,nha«-dc». ra5J'0S Pn IGrtOOO TV-ioesiellen zijn. IJ vo<lr Woensdagmiddag is het zoeken met i u i-i i »- t-i uii i I oCJIHcl Dll CruGT IJl 1 waavvooi gcoo belasting wordt be- 'onderzoek naar de publieke opi- verloop van tijd alleen mogelijk hu feitelijk behoud va» hm maelit^ven- K vaaid De minister heeft aangekon- "'e. het Gallup Institute heeft in ^hepen e» vliegtuigen naar «en ver- wicht. Het zou onwijs zijn. de Russen andere kansen ie bieden dan die.. 4- 1* digd. dat dc controle zal vorcen ver- j de/e dagen, onmiddellijk na de ont- miste l'oolse Ireiler plotseling gc- •welke bereikbaar zijn in do sfeer van een volkomen tocen elk3.tr riin op- -1*- 'StUCIlÖ scherpt, maar oat huiszoekingen hullingcJi over fraude bij radio en Maakt nadat de Poolse ambassade in I r% i l.i 11._ slechts zullen mueen worden gedaan 1 "c' puotlek deze vraag voor- gewassen. Bij de Riissi-riie rnachrliebber® Maat met vo-.uop. bet \7ORJGE weck zijn drie schapen n:j ioes'.eirimr,s van de rechter. gelegd: „Wat vindt u van de reela ter wille te zijnda zullen m integvadeel zo veel en zo lang .oogri.jk te- V „aar w TV-studio van 'de BBC Volgens een zojuist goedgekeurd ™e-.m.dedel««gen via de televisie, genhouden. r>»i hen staat voorop, dat ztj door oinvtamlipbeden van atlerlm in Londen gebracht, ter illustratie, webontwerp gaan de Belgen 11 gul- "r.,,Kt u dat '/e S«ftvuik maken van «ard gedwongvu zijn tot oen zeker vergelijk te komen, 1 van een programma over veeteelt, den per jam voor cen rariimoesn-l en v w:.' „„,1/.,. At .1^ v.„.r Het ministerie van Landbouw heeft 65 gulden j»ci jaaivoor en:: W-on:-u Wi, mogen ten, o,te met mulei sroelen en banken Meken. dat de A..«r inmitljels bepaald, dat de dieren de vanger betalen. Voo, de bride tor- ,vra,;i«dp" dat rnclame- nil/iehten op ren liquidatie van de sirijd n» Algene die kortgeleden tiogsi studio niet mogen verlaten, omdat stellen samen zoi de betasting niet1 xe.\ n,<?' °P waarheid bei Ze wreken zich op alle doorstane ergernis cfoo. iu een goed restaurant j uitvoerig en op kosten van de krant I te gaan eten.Toen we daar- net mee bezig waren, at aardig gëresiau- j reerd-. ging de deur open en wie i stond daar? L Coltepa Piét. - Hij u?as zeer welgemoed.-en kwam bij ons zitten. I „Ik had tonh so'n leuk klusje rnn- middagvertelde hij, „Ik moest voor de krant naar de tachtigste verjaar- dag nart. baron zus cn ;o. Die troont kier in rie buurt op een kasteel Nou man. ik. ben er uren gebleven. Gewei- dige buffetten. En. de champagne \j ta i stroomde..."; .En cen hoop gasteii, natuurlijk. De (Advertentie l M.) Uen nimmer ruw ofschrac Jlet is de Hamamelis die het 'in doet fub» ook/' ra», dc koningen i KRONKEL. Londen bekendgemaakt had, dat i geen enkel Pools scliip meer vermist wordt. i mogen -orden. De zij uit een streek komen, wiwr riiond- elijk onlieïl-en klauwzeer heerst. De BBC heelt bnoptol leken, er de laatste dagen niet gun-nger op zijn vorming van een soort Algerijns oorlogska'uiner is een ia....,.,.. «pellend teken. Het merkwaardige van bet geval i«. dat /oaH «Je bereidheid a'e1die%'nateezijrgenÜPSeari,ger VUW' tnt overleg mede was bepaald door He meer e» meer duidelijk wordende j Russische afzijdigheid, de strakkere houding than# voor een niet onbelang-1 rtjk dcc! het gevolg soliijnt te zijn van een Chinese toezegging l«»t hulpver- iAav-nentie t M leninc. Het i« een bewijs te m*er. «Jat China ren element va» hrtekeni* wordt in de internationale politiek en zulk® helaas allermin-t in gun- HOEST UW KIHD...? Talm niet langer, grijp dadelijk in? Bestrijd kinderhoest mee meer dan "f 67.50 bedra; In. de nacht van dinsdag op woens dag was melding gemaakt van noocl- ...v. ,.oa,„c..u uulua. seinen, dié van een Poolse tréiler af ten. Uit het onderzoek bleek ook. dat-;^kohajiig-.zouden zijn. de meer ontwikkelde kijker minder Vjolêhus de laatste boodschap zou Door de „unie van Belgische ad- geneigd is te geloven wat de adver- «e bemanning bij de kust van Aber- v er teerder s", die een belangrijke teerder beweert dan de minder ont- deenshu-e het schip verlaten en in groep ondernemingen vertegen ivoor-j wikkelde. j reddingboten stappen. Twee zoeken- i i de treilers meldden iets in het water gezien te hebben, dat leek op een reddingsvest. j PALERMO Oost- en Midden-LONDEN Hugh Gait?kell. de Sicilië zijn getroffen door een aard- leider van dc Britse Labourpnrtij. beving De muren van wwchcidcn. Ml vo, de d bw0,k huizen m Catania en Rugusa zouden gescheurd zijn. Er zijn geen doden de brengen, waar hij onder ar.- of gewonden. Here c«*n a.mial lezingen 7.al houden. KINDER HONING SIROOP digt. vvordt aandrang uitgeoefend om ook in België te komen tot reclame i in de TV. j HET „Dit is uw le ven "programma op de avond van de eerste Kerstdag heeft de VARA geïnspi- reerd tot het thema „Dit is uw een- i j zame leven", Enkele „vereenzaamde" levens I worden op deze avond door middel van de radio uit hun eenzaamheid gehaald. VOOR D1EPEM MEWEER TRACy K^K MAAR. DE MEESTE DIEREN HOUDIKINC» VERTREK EEN VCAMEB- EN VECHTEN DAN ALLEMAAL ALLERLEI SOORTEN, BESTE JENNIFER DAT ZUL JE ZIEN*! EN TAM "Z'JN ZE OOK, HEEL TAM... SWAN FEATURES SYNQICATE HET Britse medische tijdschrift „The Lancet" heeft h» laatste nummer een aantal zi< i verschijnselen gesignaleerd .kunnen optreden als gevolg van langdurig en onafgebroken k^ken naar de televisie. -Om nodeloze ongerustheid bij i voorbaat weg te nemen, wijzen erop, dat het aantal uren I i jy 1 schenken uil het Duitse spei ui J!.1 Len vliegtuig is gisteren c «ekte-J i 1 1 vliegveld in Nice geland en waarop de TV in Engeland in de j ether is. vele malen groter is dan f in Nederland. Toch kan het geen kwaad de contiusie vart het blad óver nemen. Het raadt de kijkers aan niet al t te lang achter elkaar in dezelfde j houding te kijken en dit zeker J niet te doen in ongemakkelijke houdingen. Men zou zo eens in trrtola ttlli |ini*. I Van allé kanten stromen de gaven toe. Hel postkanLoor ontvangt 500 tot 600 pakketten per dag. De meeste ervan bevatten geschenken voor de kinderen, Woensdagav'ond arriveerde een zwaar beladen vrachtauto met ge- speelgoed- het heeft verscheidene tonnen snoep afgele verd afkomstig uil plaatsen in" geheel Frankrijk. Êen deel ervan en van het speelgoed wordt bewaard tot 4 januari voor kinderen, die de feest dagen elders in hot. land doorbren gen: Duizenden pelgrims en toeristen stromen Jeruzalem binnen vanwaar zij naar Bethlehem zullen gaan om AMSTERDAM Brand in cen postrïjtnig van de sneltrein Maas- trichlAmsterdam heeft een aantal j postzakken.vernield, waarin vermoe- (lelijk veel kerstpost uit Duitsland zat. De trein, die om kwan voor vijf* gisterenmiddag op het Amstelstation j 5 Ö«istU#"gél»órte te'ïlsST binnenliep, bevatte een posmjtmg. WoemdagoChtend .varen reed» i ni" "P' de elewnsche verwar- 3Jsm pe]/dms «jtrivMTd Deae mme van de andere wadona was TOeek ,F0,5cn ,5.000 pelgrims en toe- aaneerttnen, De postzakken hadden riïte0 jn /eruaalera- Yenvacht. te dicht bij een kolenkacheltje ge- staan. i Blussing geschiedde met enkele hel uur even moeten opstaan en' f schuimblussers. Enkele postzakken een paar stappen door de kamer J d'c niet door hel vuur .werden aan paar stappen maken. Ook geeft het blad de raad bij het TV-kijken het dragen van nauwzittende riemen of gordels te vermijden. (Advertentie LM.) Aijc/i/f w?o Mr ócwsld ötorn/io, Z£órómDf/frr a/wt/* tmae aaen- öi?Ktc£rt KéfiOMG rter wer Man etisiu/d!" JR ZEKtR.Jfi ZtxtR PLOTOtUW6 bTAK ER CEH VCROCHRmKtl'J- Ké ifORM OR HÉT LKHTft EN 0NWEER0C. HDI2ENHOÜE ÜOLVEN NftMErt HETótHCtP JEOPRLb £EN NorcDOP? Wflb ER EEN DCHIPBRtUK? GEBEURDE. £R TOEN? i getast beschadigden door het blussen. j Het treinverkeer ondervond geen j i vertraging. De treinen, die achter de i sneltrein binnen moesten komen I werden langs cen ander perron ge- 1 I leid. dé inconsequentie van een gedicht van Verlaine. Boven hun hoofden genoot kapi tein Bannerman van zijn middag wandeling op de brug waarvan hij de eentonigheid opvrolijkte door blikken op Brigid te werpen die er bekoorlijk uitzag in jeans en een paarse blouse. ZoaJs hij voorspeld had, vormde ze een razend succes bij zijn jonge officieren. Ed bij de officier van gezondheid ook, bedacht de kapitein. Misschien getrokken door zijn blik keek Brigid op en wuifde hem vrolijk toe. Behalve dat ze aantrekkelijk was, was ze ook nog wat hij noemde een door en door nu?» Vj^i- +1 aardig onbedorven dametje; echt nog niet „Als ik in zijn .schoenen stond,' zei AHeyn, „zou ik het zeker doen, Father Jourdain zei: „Je bent ten Kom mee." slotte een gevoelig mens zie ik". - Er Alleyn vond deze opmerking warrend ,1 vond deze opmerking ver- schaduwde plekjes op het dek te een iTef ionfi meisie, vond' hij. 2 1 en met-toepasselyk. Snel zei vinden en er was dan ook een aan- hrwmd van een misschien i lt. doGl ,n,et. Ie.I??:'nd zienlijk maar beheerst gemnnoeu- 1 Mwen ste eed achten gang. nlijk maar beheerst gemunoeu- .4[ gewenste gedachtengang, die ondtT de passagiers om die te door deze overpeinzingen wórd op- hij: „Dat die met het onderzoek van- de lijken van meisjes beiaSlJS. die JeTekT besioS^'SitëiTSp"laa'ïs" gestorven zijn na een cresendo van voorkeursplaatsen. Meneer Merry- da-irvin -nh mevrouw Dillington- angst en fysieke doodsnood is met n.anliet zijn luchtkussen en zijn SeÜken een geesSüfce by voorbaat geneigd om mede.udeu panama op de prettigste dekstoel oefening die hem erg gemakkelijk mot de worger te voelen. Dan valt t achter. De Cuddy's probeerden zich ,.Mna niet gemakkelijk te bedenken dat altijd ergens tussen te wringen en „^r» iht^p nok hij geleden kan hebben aaneen stoelen opa» te schuiven, wanneer Ertgid haalde uit voor een lange complementaire geestesnuod, ln veje pr „iemand in de buurt was. Meneer «lag tegen de schijf >anhajr tegen gevallen is dat zelfs helemaal niet McAnglis legde zijn plaid op een van stander, verknoeide daarb;., diei van waar. Dan is hij al veel te ver heen". de „05ten banken, maar daar nie- uh»~M' „Moet de vraag niet gesteld wor- mand tluorop.erg hafipig was veroor- den". vroeg Tim, „of er iets gedaiui zaak te deze procedure geen spannin- had kunnen worden vóór zijn obses- gen> sie tot een climax leidde?" Aubyn Dale en mevrouw Dilling- ..Natuurlijk", stemde Alleyn gere- ton-Blick gebruikten hun eigen lu- deiijk toe. „Daar zijn jullie, voor", xtieuze chnise-Iongties met bekleding hjiar zelf.riep: Verduiveld' en barstte in lachen uit. De jonge officieren, die erg hun best gedaan hadden haar te latenwinnen, maakten nu hot spelletje even af en keerden met spijt naar hun plichten terug. Brigid zei; ,,0 Tim, dat spijt me. Samen met Toon onderzoekt nu ook Hob zelf de commandotoro». Ja. dat luik zit muurvast. Maai* het schip is bepaald nit-i lek. Hebben ze daar binnen soms at gebrek aan zuurstof? Dt* stuur len. als we het dok er boven leggen?" Het dok Ja. flat ding is met sterke hiis'wprktuigen uitge rust Wie weet „Daar zeg je zo wat. stuur." antwoordt Rob, „ik. geloof, dat het wel K°u kim man die nu met Kob.telefonisch in contact staat. r.en. Het is alleen zo verdraaid lastig, dat w krijgt opeens "een idee. „Hallo, kapitein." zegt hij. geen radiocontact kunnen krijgen." Aan boord „zouden wc die onderzeeboot niet kunnen Itch- van de Si-Bit* X hoort iedereen het gesprek tus sen de duiker tui de sleepboot. Wat voor taal «s dut toch? Soms lijkt het op Duits..,. De derrie stuurman Stephan probeert af en toé een woord, dat hij meent te begrijpen, op te schrijven. Hü is nerveus,. De toenemende spanning kan hij moei lijk verdragen. Tim ging slaan. „Het is drie uur. van schuimrubber en ze hadden die Je moet maarkeen andere partner Ik moet dekgolf gaan spelen. "Wat opgesteld in de kleine veranda die z'en te vinden, spreken we nu af? Waakzame paraat- daardoor vrijwel vol was. Ofschoon „Ilcb je genoeg van me?" ant- heid?" de ligstoelen pas na de thee gebruikt woordde Tim. „Wat zuilen wc nu „Dat is hel". werden, mankte er toch niemand in doen? Wil je een enkelspel doen?" 1 Father Jourdain ging eveneens de tussentijd gebruik van. Zodat toen „Nee, liever niet, dank je wel. staan. „Ik ga kruiswoordraadsels op- Tim, Brigid en twee van de jonge ik heb steun nodig van een vriende- lossen met Katherine Abbott. Zij officieren golf speelden; juffrouw Ab- lijk en verdraagzaam iemand zoals heeft de nieuwe Penguin. Meneer bott en vijf mannen gegroepeerd wo- jij. Misschien willen de anderen wel Merrymnn is van de standaard van ren in do schaduwplek gevormd door spelen. Meneer McAngus bijvoor- Ximenes"; het stuk bovenbouw van het schip beeld. Zijn. spel is zowat gelijk aan „Zelf doe ilc ze uit de Times", zei tussen de deuren naar de salon en 't het mijne." Alleyn. middenluik. Meneer Cuddy sliep „Meneer McAngus zit zalig te sla- „De middagen hebben althans het luidruchtig met de Reader's Digest pen en je weet heel goed dat je on- voordeel," zuchtte Father Jourdain.- over zijn gezicht. Meneer Mr Angus zin uitslaat." „dat de dames geneigd zijn zich in doezelde, meneer Mcrryxnan en Al- „Wel. wie dan?" Brigid streek ze- hun hut terug te trekken." - levn lazen. Father Jourdain en juf- nuwachtig haar haren naar achteren 1 „Stel," zei Tim somber, „dat Cuddy frouw Abbott zwoegden over hun en zei: „Misschien is het ook wel te i onze man was. Denk jij dan dat hij. kruiswoord raadsel. .Het was een vre- warm. Laten we maar niet spelen." in staat zou zijn mevrouw Cuddy te dige aanblik. Losse zinnen en kleine worgen?" opmerkingen dreven ln het rond met (wordt vervolgen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1