VALLEN EN OPSTAAN KLEINE WAARSCHUWING CARQl TV-toneel is slechts duivels surrogaat DE BESTE REEP VAN HOUTEN Vrijheid meester DIRECTEUR TONEELSCHOOL: VOORTS, Afwezigheid van publiek is groot bezw aar Staking bij Franse Nieuwjaarsreceptie corps diplomatique I11 Luxem burg- prins geboren Leven weer iets duurder radio en tv Stemwisseling dooÉ. FRANK'OOPWI Radio neemt van 1959 afscheid uit Rotterdam |DL meer., meest.. moord aam boord Dinsflajr 29 fleren)bn* 1959 f AT op de in januari lussen Belgen en Kongolezen te houden ronde tafelconferentie zal worden afgesproken, valt niet precies te zeg genmaar dat het Belgisch gezag daar in midden-Afrika ten einde loopt, is duidelijk. De koloniale periode is uit. Twee rede nen ajn daarvoor: de bevolkingen van de onder vreemdeheerschappij staande lapden schikken zich daar niet meer in; en de volken, die de heer- schappij} uitoefenen, voelen dat de morele grondslag daarvoor niet meer aanwezig, is Onder de omstandigheden, gelijk die de laatste halve eeuw zijn gegroeid, zou voor handhaving van koloniaal bestuur'noodzakelijk'ziji toepassing van bet recept: dat Hitler eens moet hebben aanbevolen aan de onlangs overleden lord Halifax: schiet tien leiders dood, en als dat niet helpt, schiet honderd leiders dood'4 en zo vervolgens. Voor-dé vrije wereld is dit recept uiteraard totaal ondeugdelijk. Wanneer volken zich vrijmaken van vreemde heerschappij, is dat-in het algemeen voor democratisch gezinde mensen iets om verheugd over te zijn Het bezwaar is in sommige gevallen alleen, dat de voorwaarden voor een geordend^ën democratisch béstuur bij hei bevrijde volk in te geringe mate vervuld,zijn, hetgeen aanleiding kan worden zowel tot inwendige als inter nationale spanningen. Wat Kongo betreft, is ér réden genoeg tot zorg. Een kleine groep van de bevolking.heeft eenTvaak nog zeer gebrekkigeV ont wikkeling in Europese zin doorgemaakt;;zij vormt. hét. dynamische.élément in een voor het overige oog tamelijk conservatieve oegerniar.tschappij. Er bestaat geen waarborg. dat bij het vertrek-van de-Belgen machtsmisbruik, gebrekkige inachtneming vail mensenrechten en, in: meer algemene zin, staatkundige en economische verwarring zullen uitblijven.' Bij besprekingen plegen echter overwegingen van déze aard nauwelijks enige invloed uit te oefenen. Doorslaggevend is de onweerstaanbare wéns van de koloniale-volken of althans degenen, die zich als hun leiders opwer pen (en het bij gemis aan anderen,ook zijn) om het eigen- nationale lot te bepalen. Wanneer wordt gezegd: ge kunt het niet!, dan luidt het antwoord dat is niet uw zaak. maar de onze! Om het anders té zeggen/ de vrijheids eis-laat niet aan 2ich tornen door een contra-eis van de heersende vreemde macht, dat .de' geschiktheid, voor een zelfstandig bestaan moet worden, aan getoond. Het zelfbeschikkingsrecht is het recht van vallen 'en ópstaan. Over het feit, dat tal van Belgen moeite hebben, dit in te zien^ mag men bén niet hard rallen in een land, waar zo vel en het- over het hoofd zagen ten tijde van dé Indonesische opstand. In feite hebben de Belgen geen keus, ook al is ongerustheid over de (naaste) toekomst van Kongo aller- minst misplaatst. ER was niet'zoveel gèheurd met die Keulse synagoge-; Er stond wel met- haastige en slordige letters op "geverfd: Deutsche fordern: Ju- den raus, en ook een primitief hakenkruisie liet zich onderscheiden; maar het leek toch meer1 het werk ..van schichtige schut'tlngschilders dan van .uitdagende lieden. Moest daar nu zo'n herrie,van worden gemaakt? Als de politie dadelijk met een paar vaklieden was gekomen, was die smeer boel zo. verwijderd'geweest en vrijwel niemand had er verder iets-van ge. weten. Bij de politie ontbrak liet ook volstrekt niet aan goede wïl'op. dit punt; maar de rabbijn vond, dat de vuiligheid nog maar een paar dagen op de muur moest blijven. Jawel, de rabbijn zelf; wal had die man daar nu eigenlijk aan?. Want nu kwamen de fotografen, en zonden, hun prentjes de helej wereld over. En in bet buitenland zeggen ze: natuurlijk die Duitsers weer! Zo. ongeveer, liebbén zonder twijfel vélen in de Bondsrepubliek gerea geerd. Veilig kan worden aangenomen, dat de gemiddelde Duitser <le,wan daad te Keulen allerminstheeft toegejuicht. De-gemiddelde Duitser doei veel teveel moeite om hét verleden te vergeten dan dat hij zou Wensen, er op deze.wijze vlak voor de Kerstdagen aaii te worden 'herinnerd. Maar hel zwakke punt is juist, dal hij van de twaalf jaar nazi-heerschappij een soort, blinde vlek in zijn herinnering poogt te;maken. En dit is nn .'eenmaal niet de goede manier om met hét verleden af te rekenen. Daarvoor is nodig dat men kennis draagt van dé dingen, die zich hebben afgespeeld; dat méu weet van de misdaden, welke zijn gepleegd en waarvan de Jodenvervolging een der ergste is geweest. Telkens weer blijkt echter dat de moed daartoe .veelszins ontbreekt. En dan is het geen. wonder, dal er waanvoorstellingen en ressentiment blijven hangen. 'En evenmin kan het verbazen, dat de Keulse rabbijn, die dit heter dan wie ook weet, het wel nuttig vond dat het resultaat van de euveldaad nog even zichtbaar blééf;..Het ivas een kleine opfrissing van liet geheugen;'en het .was-.tevens een- kleine...matting.Niemand delgt schuld door zich een houding van onwetendheid te geven. Want de hierdoor gewekte geestesge steldheid kan.maar al te licht voedingsbodem worden vóór allerlei nieuwe onfrisse gevoelens. Deze duidelijke waarschuwing gaat uit van hel gebeur de te Kèuien: Men. jammert daarginds nu over de onjuiste indruk, die het buitenland moetVkrijgen van een volk van vlijtige en brave mensen; doch voor zorg hierover is heel wat minder realen dan vóór bezinning pp de. eigen tekortkomingen!. Mén'"raakt de hnze geesten van liet verleden, nu eenmaal niet kwijt, door er struisvogelpolitiek tegen tc voeren. W/"IE zo'n jaar of -vijf geledén, toen„The .Maggie" in de Ne derlandse bioscopen draaide, deze film heeft 'gezien hoeft niet te wor-' den aangemoedigd om vanavond voor het TV-scherm te gaan -zitten om opnieuw te. genieten van de hu mor van dit werk die men-met een glimlach savoureert/. O Maar er zijn anderen, die dezè film- destijds niet hebben gezien, en hun wil ik graag het advies geven te kijken. Althans, indien, hun 'verlan gen op deze" avond niet uitgaat naar een daverende klucht,- dié onbedaar lijke lachsalvo's verwekt. „The Maggie''is de naam"van een oud lor van een-schip! In-"zijn goede dagen was'het een .klem koopvaar-, dertje,vertwuwd in alle haventjes van de- Schotse kust. Maar nu ligt het aan de ketting,- waarvan het pas weer verlost: zal worden als-het schip wordt opgekalefaterd:- Maar daarvoor is geen geld, De sluwe - schipper, MacTaggert. weet echter-beslag.te,leggen op een lading, die een financieel uitgereken de maar overigens -.argeloze--Ameri kaanse, magnaat hem durft toe- te' vertrouwen. Met zijn .bemanning van drie koppen weet .MacTaggert -het- gezag te misleiden en-:, hij' vaart toch.-uit. -■■■ De Amerikaan komt er achter dat. hij zijn kostbare, bezit heeft toever trouwd aan een dubieuze onderne ming. Hij achtervolgt „The Maggie", komt aan. boord, eist, beveelt, brult en gebiedt maar moet het: onderspit delven tegen de geslepenheid van schipper MacTaggert. Bij dit voorproefje niet meer dan een aanlóopje'tot het verhaal wil ik het laten. De rest blijve een verrassing. Om de sfeer van deze film te kun nen bevroeden is het misschien wél goéd er aan te herinneven,' -dat re gisseur Alexander Mackendiïck. ook dc schepper is van filmkomedies ais ..Whisky .galore". „De man in het witte pak" en ,/De ladykillers"-.'Ook heeft hij als adviseur van Bert Haan stra het zijne bijgedragen tot het succes van de.Nederlandse film klucht „Fanfare". De bekende Vlaamse auteur Ge rard Walschap zal nieuwjaars avond in het. VPRO-programma fragmenten voordragen uit, zijn laatste roman „De verloren Zoon". |)E directeur van de Amsterdamse ■A-' Toneelschool, de héér W. Ph. Pos, vindt een toneeluitvoering op i het televisiescherm in artistieke zin In de serie „Logboeken", samen-1 »ee.n duivels surrogaat". In het tclc- gesteld door drs.-D. J, van Dijk en VlS1espel ziet bij niets anders dan ecu J. J. van Herpen, zendt de AVRO ffedefornieerd beeld van het werke- op 1 januari i960 van 2.00 tot 2.45 1,J'ke toneel- «Tegen deze ontluiste- uur het ..Logboek 1860" uit. de tijd. rm* van het waarachtige toneel kan waarin de kachvlpijpcilinder hecJ de amateurtoncHst, de Jekespoler, ten gewoon was nis hoofddeksel voor s!r,Jde trekken, doch dan is een be mannen. waarin Japan nog maar i tuning op de wezenlijke elementen pas was opengesteld voor de han- va™ h!'t toneel noodzakelijk." 1 del van het ..Westen", waarin de De heer Pos zei dit maandag in! u..c. cer> inleiding, over de technische media film en televisie tijdens het driedaagse congres, dat in Bussum wordi gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ..Ons Leke- spcl". De voorzitter van deze stich ting. de heer Anton Swccrs. heeft dit congres maandag geopend. Niet minder dan 350 lekespelers en ama- luisieraars de namen noteren van tcurtonclisten nemen aart dit congres deel en tweehonderd personen wer ken mee aan de uitvoeringen en de monstraties. De koningin en de prin3 hebben ccn zilveren medaille be schikbaar gesteld voor de-beste pre staties. De heer Pos-zei verder nog ia zijn referaat, dat naar zijn mening de be volking van een veraf gelegen dorp meer gebaat is bij zij het gebrek kig echt toneel, van lekespelers. dat uiting geeft aan een onweer staanbare drang om te getuigen, dan een technisch knap toneelstuk van beroepsacteurs. In een discussie op de inleiding, bracht? de heer Pos naai- voren., de afwezigheid van publiek in de TV- studio als een ernstig bezwaarte zien. •slavernij werd afgeschaft in Oost- Indië en Muitatuli zijn „Max Ha-, velaar" deed ontploffen in de ge zapige tuin van onze. lette ren. Om 8.15-uur begint de NCRV een oudejaar savondlu isterwedstrijd on der dé titel „Lichte muziek me lange". De bedoeling is. dat de luisteraars de namen noteren var tien Nederlandse lichte muziek' ensembles en.Kun dirigenten. Deze ensembles treden op in een pro gramma van drie kwartier, waarin de té spelen hummers door de lei ders zelf niet een kort praatje wor- op een van de tien tulbanden, die op 6 januari "de winnaars zullen worden toegezonden. Het ligt in het voornemen van de VPRO op de vrijdagochtenden 8, 15, 22 en-29 januari van 10.00 tot j 10.05 uur telkens een vrouw met een leidende functie in het Neder landse zakenleven een korte voor dracht te doen houden. Zo is ge dacht aan een. ban kei i ree trice, ccn kandidatcnotaris, een makelaar (dessej en een beherend ven note. DEN HAAGDc Koningin en FrinsBerhhaxd zullen woensdag 6 januari om 12 uur het corps diplo matique op de nieuwjaarsreceptie ontvangen in het palcis op de Dam in Amsterdam. De .diners voor de hoofden van missies van het corps diplomatique zullen plaats vinden in het Kuis ten Bosch in Den Haag op vrijdag 8 en zaterdag 9 januari. LUXEMBURG Prinses Alix Ma rie Anne de Ligne van Luxemburg is maandag op kasteel Colmarberg bevallen van een zoon. Het kind zal de namen. Antoine Lamoral de Ligne dragen. Prinses Alix is 24 augustus 1929 - op kasteel Colmarberg. geboren. Zij is de .jong ste dochter, yan groothertogin Char lotte van Luxemburg cn prins, Feljx'. Op 17 augustus ,1959 iszij ih hét huwelijk getreden mét prins Ah torn e Maric dé Ligne, die tot een oude Bel gische, familie behoort. AMSTERDAM Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonder houd van gezinnen van hand- en hoofdarbeiders, zoals dat maandelijks door het Centraal Bureau vóór de Statistiek wordt samengesteld op ha- sis 3951 100. vertoonde van medio oktober 1959 tot medio november 1959 een stijging met 1 punt. Het in dexcijfer inclusief AOW steeg" van 125 tot 126 en het indexcijfer exclu sief AOW van 120 tot 121. Deze stijging speelde zich vrijwel uitsluitend af in de sector „voeding". Vooral de indexcijfers voor aardap pelen, groenten en fruit gaven een stijging te zien. terwijl voorts de prijzen voor schelvis cn eieren op- liepen.. Het totaal indexcijfer vnnr de sector voeding steeg hierdoor 'van 124 medio oktober tot 126 medio no vember 7 NADAT de artiesten van de Fran se radio en televisie hadden be sloten maandag voor 24 uur in sta king te gaan, werd hun voorbeeld maandagavond door de technici ge volgd. Zij zullen het werk dinsdag te middernacht hervatten. De artiesten hebben hierna beslo ten nog,24 uur in staking te gaan. De uitzendingen zullen dus niet voor woensdagochtend kunnen worden hervat. -'• De oorzaak van de staking is een meningsverschil tussen het personeel van radio cn televisie en de Franse regering over de. status van dit per soneel na l januari 1960. Op oudejaars dag kan men in het AVRO-pro- gramma tussen 12.00 en 12.30 uur luisteren naar Greetje KauffcJd, die dan voor de laatste maal als zangeres van AVRO's dansor- kest „The Sky- masters" optreedt. In AVRO's pro gramma op nieuwjaarsdag van 3.15 tot 4 uur, getiteld „Xieuw- jaarsbal" door hetzelfde dansor- kest kunnen de luisteraars kennismaken met de zan geres Joke van'den Burg! dieGreetje Kauffeld bij dit orkest opvolgt. tAdvertentie LM.) Advertentie t.M.) (Advertentie LM.) T- %t'fï HOE 15 «ET MOGEL'Jk DAT IK NU JE OOM MAPCUS OOK BL'JK I te KENNEN,CAROL; IK OEN MAAI? EEN KLEINE I VERZAMELAAR MAAR NOEM ME TOCH ARNOLD, LIEVE KIND... NEE, GÖEO KEN IK HEM NIET HU is VEEL OUDER DAN IK, VEEL-OUDER... EN WD LÉÉFT NOGAL AFGEZONDERD, KENT U OOM MAPCUS GOED/meneer TRACY 9 2'JH COLLECTIE BEROEMD INDERDAAD MENEER «ACV. IK WfctT ZEKER DAT JU VEEL MEER OP *7 GEZELSCHAP GESTELD GENT DAN H'J MAAR NOEM ME TOCH ARNOLD Atajeauspr Ivo kunnen voor eertiieuTEi Zorgen,meneer danders o nee, dhhr wêrkikniêt HELflfD, Mflfl R 6ENOE& OVER DftT DROE VE: VERLED£N...F0e.6IMfl6 IK Q£ DLEUTELt) HE6B£N VflN Hef OUDE ZoM£RfH£RE£R <K ZOVEEL TRIOMFÉN HEB 6£VlERD? WAREN 01E VERDRON KEN MENGENDE To NBÉliPELERO UirDE SCHUUR béste ge f der se rookworst Radio ERVSTIGE. MVZ-IEK 8.30—9,05 KRO. Uitzending in de reeks De viola d'amore tu de kamer muziek. 0.O5-—KRO. Albert de Klerk speelt werken van Ge org itöhm op liet orgel van dc Sl.TLanibi!rtuskcrk in llcl- niund.: 10.00—10.30 en 10.10—11.00 AVRO. Vierde, uitzending in de reeks Wan programma's van Ton <ie Uoeuiv over Willem Pijper, v'l 1.10^31.55 KRO. Uitvoering op gram.- platen vaii orkestwerken van Kodaly en Dartok. 31.15—11.55 AVRO. liet Pro Artc- kwartet speelt op gram.platen, samen met de pianist Arthur Schnabd en «lc" contra bassist Claude Ilobson, hel Yorellen-HlvSntct van Schubert. OPRRA 9.15-—9.3D AVRO. in Zwerf tochten door operaiand opnamen van werken van zioeey. .Mozart cn Rossini, die gemaakt.,zijn tijdens het Glyndebourne Festival van dit jaar. L1CI1TE MUZIEK 7.10—8.3(1 KRO. Unfit tn vérteren. 8.059.35 AVRO. Een internationale Tip Top Taptoe .m.m.v. artiesten uit Engeland, Frankrijk; Duitsland eu Ne derland: DIVERSEN' 9.3010.25 KRO. Muzikaal jaarover zicht, André Meurs en Herben Joeks T elevisie let .tweede deel van het film van Anthony van Kampen over zijn reis door dc Nederlandse Antillen en Suriname naar aanleiding van Sta- AVRQ nécmt van 11.50 tot middernacht „Afscheid van het oude jaar", met orgelspel van George Stam op hot nieuwe orgel van de St. Laurens te Rotterdam, welke na het - bombardement in -1940 dit -jaar voor het eerst in gebruik' word ge nomen: Ton Lutz draagt in dit pro gramma voor. Om twaalf uur zal de klok van het Rotterdamse stadhuis 't. nieuwe jaar aankondigen, begeleid door de be- groetingsklanken van de schepen -in j. if de Rotterdamse haven... fAduertentie l.M.) Rood Wit Dry 2.75 ïf'.vV?'i-i '-.ïhtiv- igt. /N een 0uiiemvijk .nonrt ik gister. ouond ioat oj.' eer. bus te wachten naast eenoudeman mei een soort schipperspe' 'op Geruime tijd staar, den toe zwijgend voor ons (tit. Aan de overkan' waeen muur. waarop nog eer flard van een oud verfcte- zingsöiïjet kleefde. „Vryheid" stónd er op. Het papie. ivas losgeraakt en het woora flapperde in de wind. We keken et allebe' naar. Toen zei de man, wijzend met zijr ving err .-. ,JDat bestaat niet". Meent U dat nou?" vroeg ik. „Vrijheid is larie" stelde hy uast. „Ev ik kan het toeten, wam. ik heb er mijn lever lang naar gezocht. Wat ni<jn denken aangaat, heb ik altijd gestoeid o* arie grote geesten op Domela, ap Multatult en op; Bart de Ligt. Wat daarna kwam,- w is. alte- maal lauwe limonade met een rietje Maar dié drie gaven niij'hei 'ajtt^ woora. Ik heb een hele moeilijke' jeugd gehad. Dat. wil zeggen ik ioas geen dwarse jongen;maar ik wou-vrij zijn. Toen al. Als zo'n mees-, ter riep:. „He, kom, jij eens^ hier",'dan' werd toil van drift.Maar lieve mam hel leven hangt aan mekaar vari. iJiê, komjij eens hier". Eerst: die schoot. Toen bij een baas, "Zo'n klein, vats onderkruipsel.En daarna de dienst. „Hé fcöm jij eens hier".- Daar had je hel weer. Ik heb meer in. dè petoet gezeten, dan er buiten: In die tijd ben jk met lezen begon nen. Ik zié me nog in Amsterdam staan, toen ik pas was afgezwaaid. Ik stond voor. het station en ik zag at die mensen, die zich ergens heen- spoedden,, zo bangelijk, weet ie wet: En ik dacht„Piet; nou ga jij leven als een .vrij man".. Ik verstond een goed vak,, maar ïk verhuurde me niet voor-'vast.. Ik werkte een tijdje: Hier en een 'tijdje daar en een grote bek wachtte ik 'niet af en-dis ik wöu deed ik eert paar dagen niks. Dan. ging ik. gewoon'pan het IJ zitten, een. beetje kijken eh een beetje denken. Ik was- vrij, toen. Tenminste dat dacht ik. Maar ik leerde een meisje kermen en ik trouwde en er kwarnen kinderen ev ik zag het gevaar, maar ik bleef 't proberen, de vrijheid. Eerst lukte 't nog wel, maar langzaam brok kei de Het toch af. Kleinigheden. Je moest bijvoorbeeld naar school om te rraten over je jongen en dan zat dctdr. zo'n; meester te kakelen als een kip zonder kop, maar voor dat kind hield je .je kaken op- elkaar en je zei: „Ja-meneer". Toen werd mijn vroiiw ziek, ernstig. Ze kwam in hei BostJntis te .liggen. Ik mocht haar twee keer per week bezoeken. Maar ik wou elke dag. Goed, je kon wel een extra kaartje krijgen, maar dat moest je erg nederig vragen aan zo'n vent, waarvoor ze in de rij stonden en die tuist hoe graag we. allemaal wou'en. Ik deed hel ook. Tk was niet vrij. Ik was net zo bangelijk als die ménsen toen, hoor het station." Hij glimlachte bitter. „Mijn vrouw is allang dood", ver- volade hij. ,.En mijn jongens zijn ge- trrmod. Daar hoor ik niks meer nan. Ik had alleen me dochter nog over, uier en dertig eu een goéd' 'meisje, m«ar zs oogt niet. Een poos geleden krijgt se eindelijk kennis aan een ■jongen. Die jongen is rooms. Nou ge loof il aan geen- God. Een' wijsgeer heeft gezegd; „Als deze wereld door een God geschapen is, zou ik die God niet gmag willen zijn" en zo is het. Afaar dat, kind uias blij, dus ik sy: Eji ze omarmde die jongen geloot~- er tk zweeg. Vorige weck zijn ze getrouwd, in'een kerk-' gehnnw. Vooraf zei me dochter: „Pa, ik weet hoe U denkt, maar ik sou etg bedroefd zoezen als U niet kwam." Das ik ben daar heengegaan. Naar dat kerkgebouw. Ze arriveert met die .jongen. l(>. het wit. Ze geeft-me een zoen op m'n wang en-ze zegt: „Pa, straks gaan We even knielen éii do m4 nou ook nog dat plezier en blijf, dan niet zo stokstijf staan". En het begint'en het moment komt dat ze a.Uemunl op. de vloer gaan en ik denk: Verdommenee" Maar ze keek me oan opzy aan, zo bange tijk, weel jé en toen dacht ik: „Vooruit Piet, daar ga 'jv dan". En toen liet v.torbij was, het. ik haar 'esn zoen' (ieneven ev toen ben ik zo Uit dat regelrecht' de kroeg inx daar heb ik me eens' Ev telkens ais ik mé- in de sjAegel van de tapkast ric: ik: „Hé, fcoih jij eens /lier". IVti twintig keer..." Hij schudde zijn hoofd. Toen sèi h\j: „Ik heb eens in 'n boek gelezen da* er in Voor-tndic of in Achter-lndië, deur wil ik afwezen, heilige viamien zij-.- en die mannen zitten op een lte;t.r reftop en za laten hun haar groeien en hun vuil lopen en ze worden ge voed door de bevolking en ciie ma«- nen staren -roerloos voor zich uit en denken - Zov dat de vrijheid zijn?. Maar gesteld, ik wist hier 20*n neu- vcl top en ik ging er ap. zitten, ach iieve maft, dat mag niet". KRONKEL ftCIAJC'W'IVi IC galopen en da }/ink bezopen. J zeij zag staan de smaak viel van Mercyman. scheen dat Alleyn, Father Jourdam en juffrouw Abbott allemaal in de discussie betrokken geworden waren, terwijl Mc Angus en Cuddy toeke ken,, de eerste mét bewondering en de. laa,tste met zijn karakteristieke uiterlijk van ongeïnformeerde min achting. V, V Brigid en Tim gingen aan dek zit ten en werden door meneer. Jvlerry.- myn aanvaard alsof ze te laat in de klas gekomen waren maar wel een geldig .excuus 'hadden. AÜeyn keek „Braaf meisje," zei Atibyn Dale en hen aan en hoopte dat dit'bij tvijpa klopte haar op de schouder. Tim van uitzondering nu met eens een Hij had een armvol kussens, en de- mompelde, dat het theetijd was en voorbijgaande s^eepsverlieianeia kens die hij op de ligstoelen begon trok Brigid vastberaden mee na&r zou bluken te zuu.. Te^lotte was nu te arrangeren. „Madame staat op het .stuurboord. Het was een opluchting zelf ook onherroepelijk veriieiö ge punt te voorschijn te,komen voor voor hem om kwaad te kunnen zijn. worden tijdens een .reis van Austra- een kop thee," legde, hij uit. Hij „Mijn hemel, wat een vreselijke lië. Hij vestigde-zijn aandacht weer duwde zijn vuist in een kussen met vent," fulmineerde hij. „Dat wil maar op de lopende zaken. ai het aplomb van de bediende in de toffe jongen speleii! De onbe- <Jk kan eerlijk niet begrs.ipen, „De Tante van Charley".en smeet het schaamdheid van de kerel! Die onbe- zei Father Jourdam, „hoe u de voor in de góede positie. „Ziezo," zei hij: schrijfelijke welwillendheid!" keur kunt geven aan Hij ging overeind - staan,? haalde een „Doet er niet toe," zei Brigid. „Hij of- j^ö^.bovon^ AV/_ pijp te voorschijn en klemde dié'zal wel in training moeten blijven. mannelijk tussen zijn tanden, slaagde En tenslotte: hoe ongaarne ik het erin boven Brigid uit te torénen en ook toegeef: hij had een beetje ge- ging de oude oom uithangen. „En lijk. Ik vermoed dat mijn verbeet- wat jou betreft, jongedame," zei hij ding inderdaad op. hol geslagen is." en hield"'zijn hoofd onderzoekend Tim hoog zich over haar heen, schuin. ,.Je hebt een bijzonder lè- hield zijn hoofd scheef en slaagde in vendige-verbeelding "je.de baas laten een vrij redelijke imitatie van worden. Is het niet?" Aubyn Dale. „Braaf meisje" zei hij Dit werd gezegd met zo'n nauw- zalvend en klopte haar op de schóu- keurigc reproduktie van zijn tele- der. visiemanieren, dat Tim. niettegen staande zijn eigen agitatie, zich Brigid vond een bevredigend ant- .,Of waarom," blafte juffrouw? Ab bott, „u Othello zoveel, beter vindt dan alle andere." Meneer Merryman voelde inZijn vestzak voor een pepermuntje ^en merkte onverdraagzaam op d»t bet werkelijk onmogelijk was om smaak- criteria te bespreker» waar de rudi menten van 'n smaak manifest atwe- zig waren. Hij trakteerde zijn weer spannige gehoor op een samenvat tende ontleding van Hamlet en Mac beth. Hamlet, zei hij, was een rara- vófrivoócen Wide om 'pTric woord op deze uitvai en scheen heel meiend. gebrekkig en overbodig op- memeet gedwongen voelde om opgcvrüljjkt te zijn. „Natuur-, kooksel van een of ander absurd 1,,-, Vnnr" Trnnhfp«! 1p paan fluiten wac uPgCVTUigitL LU Zijn. „NatUUl'- kOOkSCi van Ma J hU 5 srnll „Het was niet a WV w. „dacht ik niet echt dat Buita melodrama, ziekelijk als het leek. Brigid cn ik "Voor Rob koers óp de plaats, vaart de „Beu kond. dat hij op zijn vroegs: n zijn. i koers zet naai. hef. «ok legt lij een boei. èiits,waar de' onderzeeboot Ugt. Dan „Bruinvis" snelweg; Rob heeft uilgere- weer terug zal de radio niet hij kan. maar En nog altijd kan' f de radio niet gebruiken. De mnrcomsi doet wat aar hij krijgt geen enkele vcrb;nemg A&ti üuord van dé Si-Bir A worut ue spaumna steeds groter. Olga meent in Stcphan een bond- sbang. dat 21e je soms in'staat eei hij zich anders ULvOii osiseiUiusjijk mulu.*». Dan kan -Stephan heb commando'over de Si-BirX in'handon nemen. Stephan redt daarmee'het leven van zichzelf en van de anderen, dc nnderzeéboot komt niet in verkeerde handen en wellicht bereikt Olga nog op tijd haar plaats van bestemming. we een moordenaar aan boord had- Het viel niet te verwonderen, zei 1 hórf'HÓii'WWpmnasvórschïï'nvor die den; het was maar een idee." .Ze meneer Merryman. dat Hamlet met 1 aLhiw^W tot keek '^mï aan. in staat was een besluit, te nemen. ïotLc a! „Brigid!" zei hij cn nam haar han- daar zijn schepper zelf eveneens het 1 -pcculaties ovci de den iu de J.jjne slachtoffer was van een nog grotere bloemendeskundige. „.Nee. niet doen," zoi ze snel. aanval van besluiteloosheid. Macbeth „M-m-m-," mnmpeLde Dale begry-:. „Niet doen." was 'n doodgewone stomme knoeier. 1 pend en keek nog steeds naar Bri- „Sorry."Neem de taal weg en wat blijft er- gid. ,,Ik snap liet." Hij vertrok zijn is iiiets om sorry over-te ziin. over? Een saaie onwetende expressie gezicht tot een grillige grimas. „Weet Let cr msar niet: op. Laten we wat. van defaitisme. Meneer Merryman je. Brigid. ik heb het idee dat we; raet Mr. Chips gaan praten." stopte het pepermuntje in zijn mond- van dat onderwerp van gesprex nu Ze troffen Merry man op zijn best. „IK weet niets van Shakespeare wel genoeg hebben. Het is tenslotte hü had Brigids boek: The Elizabeth-, af.begon meneer Cuddy en werd ook niet het prettigste wat er te be- ontdekt, dat ze op haar dek- onmiddellijk tot zwijgen gebracht, denken valt. Wat vind je daar van? $t0el had laten liggen en was bezig - „Het is tenminste iets." zei me-. Rood van verlegenheid zei Brigid er college over te geven. Het was neer Merryman, „dat u voor uw on-., koel;: „Ik weet zeker dat u gelijk van een gezaghebbende schrijver, gelijk uitkomt. -,-üV'-.' (hebt." maar een, die klaarblijkelijk niet in lwordt vervoign.»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1