met de veelzijdige DRAADOMROEP PTT CAROL DAY HOOR STUDIOKLANK ALS STUDIOKLANK keuze uit zes mogelijkheden Nederland haakt in hij Geluksketen '59 PIJN OF GRIEP! Ckefarine .4 mmmst door FRANK GODWIN! ROETJE SPARK! Wim Sonne veld op O ud en Nieuw bij Wereldomroep Wegentoericht na -middernacht 'Ctrnstelijkheid van de daad Nog niet op verlopen pas naar Oostenrijk ff W oenndag 30 december 1959 Advenevne I M.) Tv-toesiel de hele dag bruikbaar voor radio-programma's I De veelzijdige, verrassende Draad- 'SI omroep heeft wéé.' een nieuwe 1 J gebruiksmogelijkheid erbrj. H.n wél fr^mfasfr I een zeer belangrijkeDraadomroep £.'f ï|Fap'' ri h t "5 y£ kan nu worden aangesloten op uw v.; -V.-;" televisietoestel 2odat u de ge- S T-i - hele dag van uw waardevolle ap- paraat kunt profiteren! Het is iKii» bekend dat het FM-geluid van de ^1^) televisie-uitzendingen, gesteund .y-MMS door de grote klankkast, een bi;- zonjjere zuiverheid en warmte heelt. Vf^viF ..i.. Vaak hoort men dan ook de ver- zuchtingr 'Kon ik overdag mijn radioorogramna's ook maar zo ■r.'-ltn ontvangen!' Deze v/ens kunt u zélf vervullen door Draadomroep opuwtv-toestelteiatenaansluiten. Het geheim van dc extra druk- toets op uw radio. Er zijn radio's die een extra toets voor Draadomroep hebben. Dat is ook heel begrijpelijk Wie 2»jn radioprogramma's uit Nederland en een selccticuit Belgie.Engeland en Duitsland volkomen storing- vrij wil ontvangen, die heelt belang bij een rechtstreekse lijnverbinding met de studie s (dan hoort hij de muziek even ongestoord en zuiver als daar de geluidstechnicus1)- Die extra toets is eigenlijk de 'fijnproeverstcets'! In de hi-fi-kamer von een klank- purist Bij een vraaggesprek dat wij om- langs hadden met de heer P. W. Goemans, componist en hi-li-ent housiast, stelden wij onder meer de volgende vraag: 'Waarom liet u Draadomroep PTT op uw hi-fi- ïnstallatie aansluiten?''Ik ben hi-fi- enthousias tomdat deze apparatuur het geluid tot in de fijnste nuances weergeeft, ja zelis volkomen na tuurgetrouwheid kan bereiken mits ...de klank ook natuurgetrouvr wordt aangevoerd! Daarom heb ik voor radioprogramma's Draadom roep PTT op mijn installatie laten, aansluiten. Draadomroep geeft pas het hóógste rendement aan mijn hi-fi-installatie.' Inlichtingen: De i oorlkbtings-speeialistetl van PTT zullen u graag inter rerttUen over tint zei mogelijkheden (dit uitsluitend gelden ah u tinnen het gebied van een modern Draadomrtepnit met tier lijnen woont). Vraag inlichtingen aan de Voor lichtingsdienst PTT, Kortmaerkadt 12, 's-Gravtnhcgt. i \7anavorid zal troost voor ons, kan Nederland 7.ich V cje internatio-1 vanavond een vriend »o.ncn voor hen Bw wjlfi nale Geluksketen die nes iedere das nan den lijve et: '^BBS een gemeenschap- gevolgen van de tweede weveldoor- iR'ii' pel ijk rad iopin-log ondervinden, li» gramma van Bei- mjk .{iSÉflis Ric. Duitsland. jSgjjlb Frankrijk. Italic, "Til Luxemburg. Mon- 'W% te Carlo. Ncder- 'iC$» land, Oostenrijk jtgakjf,£.| en 7,wit.sciTand. e^""3 -V-'M een beroep doer. op het solidan- l /l;V.T icitsgevnel van luisteraars in YUL BRYNNER al deze landen met de vluchte lingen, die nu veertien jaar na de oorlog nog steeds verblijven in dc kampen waarin zij destijds een ..tijdelijk" onderdak hebben gevon den. In Nederland wordt dit program ma tussen 20.30 en 21 uur uitgeznn- den over beide zenders. Het opent met een toespraak uit. Radio-Lau- sanne door de Amerikaënse filmster Yul Brynncr. Hierna -wordt, uit vier vluchtelingenkampen een reportage gegeven. Voor Nederland en Brussel j Vlaams zal Henk van Stipriaan de j verslaggever zijn. Hot slotwoord in het Nederlandse gedeelte wordt Uit- i gesproken door prof. Beel. vice- voorzitter, van de Raad van Stale. j Het initiatief tot de Internationale Geluksketen, de Chaïne Internatio- nale du Bonheur, is in 1943 genomen door Radio-Lausannc. Dat eerste, j jaar was het doel van de inzameling de zorg voor het zieke kind. Andere keren gold het bijvoorbeeld del slachtoffers van natuurrampen.. i Zo is Nederland de begunstig- I de geweest in 1953, na de storm- vloed, die in februari van dat jaar aan 1800 landgenoten hel leven heeft eekost. Mede dank z\\ de grootscheepse hulp uit het i buitenland kon toen de hoogste stoffelijke nood van nogmaals tienduizenden op korte termijn worden gelenigd. Ditmaal valt gelukkig ons land de rol toe van gever. Met in de herinnering de inspanning die de Geluksketen zich in 3953 heeft ge- SalzburgerFestspielesmetteloos op da band opnemen - zonder één storing! Een muziekliefhebber, die graag de 'Zauberflote' op de band wil hebben, kan de uilzending uit Salz burg via Hilversum op volmaakte wijze vereeuwigen. Hij sluit Draad omroep aan op zijn bandrecorder en daardoor ontvangt hij deze ver rukkelijke opera alsof hij er zélf bij zit. Want Draadomroep geeft hem het maximale toonbéreik en daar is zijn bandrecorder op ge bouwd. Vooral bij een coloratuur sopraan moet je dat wel hebben... Wat is draadomroep? Draadomroep fs een service van PTT, waardoor omroep program ma's rechtstreeks uit de studieus via beschermde muziekkabels bij de abonnees worden ge bracht. Deze beschermde mu ziekkabels worden bediend door de modernste apparatuur ze zijn de meest directe en vol maakt veilige weg van de studio naar üw oor. Draadomroep PTT geeft vier programma's, die' u kunt beluisteren over uw tv-toe- stel, radio, hi-fi-inslallatie. elek trische grammofoonversterker, bandrecorder en natuurlijk ook via de uitgekiende PTT Draad- omroepluidspreker. WIM SONNE- IfSSSS VELD. rtJC zich zelden Iaat horen voor dc fs®: binnenlandse ra- pf dio za> op oude- w<f 1 jaarsdag vijf maal j i) een uur vullen in |g?. het programma vyT ?-S dat de Wereld- ^L-. omroep uitzendt fesf. naar landgenoten pf waar ook. ter we- t re ld. Op een aan- tal van de ge- WW/*/. bruikte golfleng ten i.s ook in ons land een goede, ont vangst mogelijk en wellicht kan zijn programma, dat voor ec» groot deel bestaat uif fragmenten van zijn laat- j sic eabaretjjrogramma „Rim Ram" overgoten mc( een oml-en-nietiw i saus. iels vergoeden van het gemis van zijn collega Wim Kan in het i óudejaarsprogramma van di.t jaar. j Sonnevelds programma valt te be- i luisteren: I donderdagmiddag 12.25 tot 13.25 uur I in de 11 en 13 meterband en nog- maals van 15 tot 16 uur in de 13, 19 en 49 meter band; I donderdagavond van 20 tot 21 uur j in de 13. 19. .25 en 49 meterband; vrijdagmorgen in alle vroegte van I 1 tot 2 uur ih de 19, 25 en 49 meter- band en vervolgens, voor de laatste maal van 3.30 tot 4.30 uur in de 19.. j 25 en 30.88 me ter band. De beste onlvangstmogelijkheden i liggen, voor Nederland in 25 en 49 f meier. Aan dit programma werken naast 1 Wim Sonne veld mee: Joop Doder er, i Connie Stuart. Joekic van der Valk, Marijke Morley en Henk \'an Dij!?. piano. David Niven, bas en Jan Blok. i gitaar, Gezellig avondje bij 17-jarïgen; muziek van Draadomroep op de elektrische grammofoon! De fuif van 5 A was een daverend succes, iedereen sprak enthousiast over de -nieuwe 'combo',die de dansmuziek had verzorgd. Een 'combo' bestaande uit Draadom roep, aangesloten op een elektri sche grammofoon - dé manier om grammofoon-luidsprekers zo vol ledig mogelijk te benutten! 'Anders hadden we het jazz-uurtje moeten missen', zei een van de jongelui. Met Draadomroep hoeft men nooit iets te missen - er zijn vier lijnen, er is nooit storing en de kosten zijn miniem! NELSON ROCKEFELLER Stelt zich niet beschikbaar als kamiirlaat voor het Amerikaanse presidentschap. De wijze, waarop hij zich heeft uif gedrukt, is zó duidelijk dat er geen terugkomen op zijn besluit mogelijk b. De redenen, die Rockefeller tot zijn stap hebben bewogen, zijn niet helemaal duidelijk. Bet zal wel juist zijn, dat hij rn brede kringen van leidende Republikeinen een grote voorkeur voor .Nixrm heelt aangetroffen: maar da! hoefde vóór hem geen reden te zijn om zich terug te trekken. Hij is een mail. die de strijd nie| schuwt, ja. er eeh zéker sportief genoegen in vindt. En liet venverven van de kandidatuur in een partijeonven.t.ie door hei verslaan van de favoriet der partijleiding staat als.opwindend avontuur sinds jaar rn.dag hoog in aanzien bij ambi tieuze én niet. geheel conformistische politici,. Maar Rockefeller waagt er zich niet aan: vermoedelijk (doch het is slechts een gissing), omdat hij het gel ij voor zich niet gunstig aclu. Het is wel bekend, dat hij niet zo'n geestdriftige aanhanger is van Eisenhower en diens politiek van toenadering. Maar hij weet ook. dat deze politiek op het ogenblik nogal populair is in de V.S. En misschien overweegt hij dat, zó hij al spelbreker zou w i 11 e n zijn. hij het vermoedelijk Ioch niet zou k u n n e n zijn. Het is Nixon, die hier in een gunstige positie verkeert: de man, dié tegenover de Russen geen hlad voor de mond heeft genomen, maar aan de andere kant zich steeds een overtuigde secondant van Eisen hower betoont. Wanneer de huidige kpers Republikeins mag heten, dan moet Rockefeller zich op liet ogenblik wel te weinig Republikeins voelen. Nixon's aanwijzing als kandidaat voor het presidentschap door de Repu blikeinse conventie mag nu, wel als vaststaand worden aangenomen, lil zoverre is dan de'hoop van de Democraten in vervulling gegaan. Die hebben altijd gezegd: van Nixon kan ieder winnen, ilun optimisme is nu echter niet zo gróót meer. Eisenhower's helctd. na de dood van Dulles, vindt veel instemming. En binnenlands is er sprake van een economische opleving. Zó komt het, dat de Democraten niet mecr.zó zeker zijn van hun zaak. Voor voorspellingen is het intussen nog veel te vroeg. En de Democratische kansen zouden onmiddellijk stijgen, wanneer het beleid van Eisenhower enigermate mocht, leiden tnt die ongewenste gevolgen, die Stevenson. Acheson en klaar blijkelijk ook Rockefeller er van verwachten. 'Thuis', wiac de heet P. W. Goemans lijn eiqen compositie hoort nis in de studio via Draadomroep op zijn hi-fvinswIJatie. V auaTund T.30-—g.iMi VPRO. „RUp en groen" met p.m. Jazzrondr» van Ton van der Horst. - 8.30—9.00 .NCRV vn VARA. Deelne ming- va» „De internationale geluks keten". 9.009.30 NCRV. Documentaire van Jan de Visser over hec verkeer In en met Canada. Teleyisie NA liet Journaal en weer overzicht Van de NTS f8.00) een programma van dc VARA. Dit omvat: 8.20 E«n terugblik van dr. L. dè Tong op de internationale politiek in 1959. 8.40 Spiegel der Kunsten. 9.10 Ontmoetingen, een programma rvaarin Bntce Low enkele personen die hij op zijn weg ontmoette, hij de Itifkers introduceert. 9.50 Bert Garth off in gesprek met prof. nir, dr. G. van den Bergh over mogelijkheden en onmogelijkheden van de ruimtevaart. ERNSTIGE MUZIEK 8.t0—8.30 NCRV. Les solistes de Za greb spelen werken van Vivaldi en Rnusset. 0.55-—10.20 VARA. Joseph Schuster, cello, en Jean AMnnietti, piano, spe len de sonate in F, n: 39 van Brahms, JAZZ 10.10—10.30 NCRV. Do 'pianist ErroIL Garner speelt improvisaties (gr.pla- ten). ,11.15—11.35 VARA, Jam session van het versterkte Pim Jacobs trio. LICHTE MUZIEK 9:oo--9.15 VARA. Een reisje door het stroom gebied aan de llnnau met het Promenade-orkest o.l.v. Benedict Sit- herrnan. 11.(1011,35 NCRV. Platenuleuws. GESPROKEN WOORD 11.001,1.15 VARA. Populair weten schappelijke causerie door dr. c. van Rijsingc. DIVERSEN 7.10—T.30 vara. Chauoekalt, een uit zending ter gelegenheid van het Joodse inwijdingsfeest. X>a<iloluisteraarSi die op avonden waarop de AVRO in tie lucht Is hun toestel na twaalf xiul nog even laten aanstaan, krijgen tegenwoordig 'n „toegift" In de vorm van een over zicht van de toestand,van het West- Europese wegennet. Deze gegevens zUri opgesteld door de KNAC-wegen- informatiedfeiist, In dit „wegenbericht" worden om leidingen en andere verkeersbelem- meringen vermeld, yqor zover deze zich Voordoen bp; dé voor Neder landse weggebruikers belangrijke in. tcrnationale routes. De KNAC heeft zich tot de andere omroepverenigingen gewend met het verzoek hieraan eveneens hun mede werking te verlenen.; Vier werlcefijSt betrouwbare middelen helpen elkaar en.doen wónderenf 4 geneetmiJdelen, elk afzónderlijk «I wereld beroemd. Teiamen ïn één table! verenigd, ondersteunen tij bovendien él« kaars werking, waardoor deze nóg krach tiger is dan kon worden verwacht. Dé combinatie Chelarine „4" doet werkelijk wonderen en brengt vaak baat waar andere middelen falen J DE kerstdagen liggen weer'achter ons. We hebben de liederen aangehoord en misschien ook meege zongen. Er is een golf van chrisie- lijke woorden over ons heen gegaan en men heeft ons gewezen óp onze christenplichten. Van alle uilzendingen die ik heb gehoord vond ik in het VARA-pro- gyamma „Dit is uw leven", het ineesie terug van christelijkheid van de daad en hartverwarmende menselijkheid. Ook bij de anderen had ik liever wat minder woorden en wat meer daden aangetroffen. ABONNEE GDANSK In de bossen bij Gdansk (Dan;:ig) is een massagraf vjin 143 vr. -u.- eii ontdekt, die in de winter van 1944 op 1945 door de Duitsers zijn doodgeschoten. DEN HAAG. Naar dé Oosten rijkse ambassade óns meedeelt, is het bericht dat men op een niet meer geldige pas naar Oostenrijk zou kun nen reizen onjuist. Wet .wordt aan een dergelijke regeling momenteel gewérkt, maar het kan nog wel en kele maanden duren, voor zij in wer king zal treden. Tegen p>i"»n en griep. Gsscliikt voor Ce javoslijsie maij. •in; die *ordi besctiarmd deer hel bestanddeel Chelam, 20 laai.O.flO.Voordelifle je?inntrpakkinj 100 lab!. 13,50 Artuenentte f.M j jNOU... EU... BEDANKT VOOR DE THEE, IK tj !GA ND MAAR WEER W^Z'JN MOEDER WEERT B EEN MOGE DUNK VAN W WEM. CAROL, MAAR IK KEN MEM BETER, HEEL WAT BETER DATWEET^ IKNOGNIET.IK-j, C- Mg? IK LAAT JE 4LLEEN (?AAN'. LIEVE KIND, ALS JE ME BELOOFT DAT JE MOBtSEN BU ME" KOMT ETEN - DAT jNWv MOET "JE --W|L—nrv BEt-OVEN PHltlPSi waan* warmte helpt, \i helpt PHIL8PS Inffraphil beter denk daaraan ook bij rheumatiek en verkoudheid Prijzen: 29.75 en 37»5° -4GrÊÊÊÊÊÊÊtF ,K srA ER op- IK H°U MET VOOR W^^^Mi^FGESPROKEN 1 J£ kunt TOCH NIET MET v /ff j^^lAW UIT. DIE.HEEFTEEN STAPEL HUISWERK'.VAN ME. GEKREGEN. HEEFT NOG HEEL WAT IN TE HALEN DIE JONGEN ;2<-5 SWAN FEATURES SYNDIC ATI Htr 15 0N2IM OM 11 DE WARE RtDEflTtVERrELLErH! A ER MOET DftRR D06 Ettl OÜO - PLAKBOEK LIGGEN WUflR VOOR MU VELE HERINNERINGEN riflN VERBONDEN Z!)N, WILT D ON5 VERTELLEN WRAR0MU HET OUDE j THEflTER WILT J V BEK'JKEN? T MENEER MORTON, IKVIND HET Dfi. !K WEETH ET NOÖ \EEN GROTE EER EEN VON MIJN ÜOE0...U &ENT"5RNPER5^ ÖtVJOhOtMBRiTt ONT- DCÜROTE"! J2.M0ETEN Tjerba's besluit staat vast: hij wil het schip ver nietigen. voordat die sleepboot niet dai dok terug komt. Hij weet, dat hem een zware straf te wach ten sta-it. bij zijn thuiskomst.: omdat hij die on gelukkige manoeuvre bij het volgen van het Noorse schip natuurlijk had moeten voorkomen, blear blijft het sch:p vermist, aan heelt hij zijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1