„Elbe'' veilig in Honoloeloe St. Joris Doele was reuze-ganzebord Gevallen kraan van Wilton trekt drommen kijk ers maastriebts ...is de eerste coffeïnevrije koffie die zich gedurende zijn 50-jarig bestaan een wereld- reputatie heeft verworven RAP haalt in n rap tempo vele punten binnen Branders bezig met het uitbenen van de reus Vrouwengroep PvdA viert de jaarwisseling En nu: weer met sleep naar Japan! Judo-examens TAFELTENNIS-TOERNOOI Wie heeft iets er toren w Nieuwjaar bij Hermes.DVS Het avondgebed in januari Cafe's open tot half twee zaterdagavond Kapitein Poot over A merikanen die sleper k wamen helpen: „Ze hebben bijzonder knap werk geleverd" Oliebollenactie Herv. Gemeente Tegen stilstaande carrier gebotst Expositiezaal Kastanjesingel 6 januari open Heintje de Vos had Kimstkrïn g j eu gd in vaste greep Consumentenbond Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO Woensdag 30 december 1959 HAG KOFFIE HAG-SPAART HART EN ZENUWEN! (Advertentie l.M.) KOFFIE HAG - rrt ten modem bedrijf bewerkt volgens bet unieke pro- cêdé van de uitvinder dr. L+ Róselius 'betix alle voordelen van zuivere Hoogland koffie en is volmaakt onschadelijk. Imp: HAG-Verkoopkantoor Haarlem Postbus 61$ Spannender dan een gewoon ganze- botd-spel ooit kan zijn, was het „le vende ganzebord", dat gistermiddag in het clubhuis St, Joris Doele werd gespeeld door jongens en meisjes die zich vast voorgenomen liadden om zich in de Kerstvakantie niet te ver velen. Het hele clubhuis daverde van groepjes heen en weer rennende schoolkinderen. Want gewoonlijk mag een ganzebord dan een stuk karton zijn, waarop je af en toe een paar stappen vooruit mag gaan met je pion, nu was de hele St. Joris Doele tot ganzebord verklaard door Karei Scholten sr. Alle kamers en zaaltjes waren onderdeel van dat grote ganzebord en het verhuizen van „put" naar „pot*" of „gevangenis" ging daardoor luidruchtiger maar ook veel leuker. Schiftig cn gehaast renden de kinderen af en aan bij de ,pot' kregen zij limonade en koek. Er waren schavuiten die durfden in formeren „Is dit nou de gevange nis?" En bij het aftekenen van de kaart waarop de limonade-werd ver strekt kon door een boosaardige en keling nog weieens gezwendeld wor den maar.'alles in gemoedc, Bij elke etappe hadden» de jongens en meisjes eén opdracht te vervullen zoals het maken van een Kerststuk- je niet..voor.het volgend jaar, maar om de kaarsstompjes op te ruimen!) het opplakken van lucifers e.d. zo dat zij zich niet helemaal over de kop konden lopen. Een levend ganzebord-spel" in het Clubhuis St. Joris Doele. Bij ob stakel nummer tivaalf - .vesten de kinderen als karweitje een ..stem pel'' zetten met een aardappel waar hier twee kinderen mee bezig zyn. i In de maand december zijn de vol- gende leerlingen van de Sportschool Bishoff voor hun eind-examen ge- t slaagd. Jeugd-judo, gele slip meis- jes: J. de Vries; gele band B. Dijk- i drenth en R. de Jong. Heren-judo: j gele band A. Heynen: oranje-band D. Kruisifix en A. Lap; blauwe band: J. Kleyheeg en B. Lupker. Bellen bu ongeval." G.G- en G.D Tuinlaan 80, telefoon 6929U. Politie-alarmnummer 64866- Apotbeker nachtdienst: fa. Gouka en Co., Groenelaan 127. K.K, Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en BibUnthcck. Lange Haven: ge- Op de tweede speelavond van het tafeltennis toernooi om het kampioen schap van Schiedam, gisteravond in de Korenbeurs, zijn er spannende j=>_ wedstrijden geweest. Er wordt met opend maandag ~van 192(139 j enthousiasme cn vuur gespeeld. On- uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur te verwachting, dat RAP No ad ern- en van 19—2U.3Q uur: woensdag stig het bezit van de verenigings van 9.30—16.30 uur; donderdag prys gaat betwisten, is op de tweede avond uitgekomen: RAP staat van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en'1820.30 uur: zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 1? uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8;15 uur: „En dat we toffe jongens zijn!" DIonopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De vrouw met de zweep". - DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur, SVV, Sport film, Irene. 8 ..uur, Geref. Ouders Jaar- feest. St. Joris Doele, 7.30 uur Familie feest. Beurs, 7 uur Tafeltenniskampioen schap. stevig aan de kop. Dit succes is voor al te danken aan de jeugdspelers. !n tegenstelling tot verleden jaar blfjft TSF ditmaal beneden de verwach tingen. In de groep n ie t-NTTB-leden kwam men ai toe tot de laatste drie spelers, t.w. de heren Wijnties. Rost en Van Leeuwen. In Groep A kwam Jan Meuldijk (Noad) als poule-win naar te voorschijn. In Groep B sloeg' W. Maassen v. d. Brink (WF>. Beek en plaatste zich zo in de halve fi- nale tegen De Raay van Noad. 'In Groep C kwam mevr. Mak in de halve finale door een overwinning op Van Ameide (TSF); Van der Wiel iTSF) is de andere poule-winnaar in deze groep. In Groep D plaatsten zich reeds drie spelers van RAP: Meier, Van Slobbe en Kteinekoort i Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: 1 paar zwarte glacé dameshand schoenen. 1 bruin lederen dames- handschoen (1-). 1 paar bruine glacé herenhandschoonen; 1 grijze glacé herenhandschoen (I.), 1 groene por- temonnuie mei inhoud; kinderpara plu; ring met sleutels; bril; bosje planken. Te bevragen bij de vinders: Be drag aan geld, Apotheek Nieuwland, Wihoutplein; doos met ijzeren rin getjes. v. d. Drift, Groenelaan 43; bruin hondje, dierenasyl. St. Anna- zusterstraat; kinderbril in etui, Metz. Schoonderloostraat 53a. Rotterdam; portemonnaie met inhoud, J. Visser, Geervlietsestraat 30b; damestasje met inhoud. Hogeudoorn, Damlaan 14; damestasje met inhoud, A. Mar cus, Riouwlaan 46. Vlaardingen. kin-- dertasje, J. Rissema, BeieAandsestr. 7b; portemonnaie.- met inhoud, C. Boomsluiter, Nic. Beetsstraat 39b; kinderportemonnaie met inhoud. Robberegt, Boerhavelaan 114b; tas met werkkleding, van Noordennen, v. Ruysdaellaan 46 fna 1 jan. 1860 af te halen); 1. grijze shawl. Broe ien, Colij nstraat 32; dameshoed in zak, Feelders, Nieuwstraat 1b; plas tic regenjas, v. d. Burg, Phil, van Bourgondiëstraat 17; zwembroek met handdoek, Overheul, Aleidaslraat 81b; zwart glacé dameshandschoen (r), Koetsveld, Ha ven dijk 214: zwar te dameshandschoen (r). Heijster, Schietbaanstraat 19, Kethel: l paar dameshandschoenen half wol, half leder, Bouman, RotterdamsedSjk 207a, witte kinderwant, Winkes, Dr. Schaepmansingel 52; 1 paar witte balletschoentjes, v. Vliet, St. Lidui- na straat 3. In de finale om de HW-bckcr heeft het a-team van de biljartver eniging Confiancc zich het sterks* getoond en aldus op de wissclprüs beslag gelegd. De finale werd gespeeld bij Belle- vue te Maassluis tussen de poule- winnaars Coofiance a, Bellevue. DGL en Volksgebouw a. Van de in totaal negen te spelen partijen wonnen de Confiance-spc- lers er zeven, terwijl er slechts een verloren ging en één ontmoeting in remise eindigde. De verdere volg orde luidde Bellevue, DGL en Volles- gebouw a. 1 Schiedam heeft, ongewild en onge- j weer een brok kraan werd neerge- wenst, er deze dagen een wat na- haaid'.. Dinsdag echter was men zo- v ran te bezienswaardigheid bygckre- j ver gevorderd dat de meeste uitste- j gen: de omgevallen gigantische hijs- kende brokken metaal verwijderd kraan van Wilton Fijcnoord, dwars waren. Langs de kant van de weg over de Admiraal de Ruyterstraallagen toen al grotere '-stukken te liggend. Nu is het ook een bizar ge- wachten tot ze met een rijdende zicht deze gevelde reus daar met hetkraan op zware, platte vrachtwagens (Advertentie LM.) PETRUS REGOUT Petrus Regout legde 125 jaar gele den in Maastricht de grondslag van de aardewerk-industrie. Thans de N.V, Sphinx-Ccramique, een bedrijf van meer dan 4000 wer kers. •Hier begint de triomftocht van Maastrichts Aardewerk over heel de wereld. Ook hei moderne Maastrichts aar dewerk wordt hier volgens de nieuwste méthoden gemaakt. Vakkundige ontwerpers garanderen een verantwoorde vormgeving en een decoratief kleurenspel. De technische outillage staat borg voer kwaliteitsproducten. Het is waardewerk waarop Petrus Regout trots zou zijn. Lel op deze merken, dan heeft U een goed product. aardewerk maar dan natuurlijk "an de *.V. KORIHKUIKI SrHIHX.CÉ'SHIClUE Vil) PETRUS REGOUT MAASTRICHT verwrongen stalen lichaam van ge kreukelde balken te zien liggen en boeiend is het om de branders, als witte vliegen, over deze romp te zien kruipen, vele meters boven de bega ne grond. En als zij bovendien nog met hun sny-apparalen regens van belle vonken doen neerdalen, dan blijven de meest jeugdige toeschou wers, kinderen die wegens de vakan tie toch niets beters te doen hebben, geboeid kijken. Het is ook zo begrij pelijk dat dit spcctaclc-sehouwspel hen trekt. Maar daardoor is het nu in de an ders zo stille afgelegen Adm. de Ruy- terstraat ongewoon druk geworden. Voor de mannen die daar aan het werk zijn, zijn de toeschouwers en vooral de overal doorkruipende jon gens een wanhoop. Dc leden van dé bewakingsdienst van Wilton-Fijen- oord moeten dan ook voortdurend opletten, temeer daar er met „zwaar materiaal" van grote rijdende kra nen en dito vrachtwagens gewerkt wordt bij het opruimen van de los gebrande brokken van de kraan. s Zondags was het werken van'de opruimingsploeg er op gericht om de Adm. de Ruyterstraat althans gedeel telijk weer vrij tc maken voor het verkeer. Daartoe is de beweegbare „arm" van de kraan van de romp die tot midden op straat lag, losgebrand. Daardoor werd 's maandags een door gang zij het een nauwe, verkregen waardoorheen de voertuigen voor de verderop gelegen bedrijven en wer ven zich konden wringen. Maar tel kens moest dit ver keef toch even opgehouden worden, wanneer er Hermes-DVS wil er een traditie van gaan maken om op Nieuwjaars dag een wedstrijd te spelen tussen cricketers en commissie- en bestuurs leden. Na afloop daarvan 2al bet bestuur in het clubgebouw „Harga" een nieuwjaars-receptie houden. De ze zal 4 uur 'worden gehouden. Zij wordt dus voorafgegaan door de voetbalwedstrijd op het hoofdter rein op „Harga," welke om half drie begint. Bekende spelers uit vroeger jaren zullen hieraan 'deelnemen, o.a. Stolk, Lex Janse, Tettelaar. Melief v d, Tuyn, Stouthandel. van Dijk, wellicht ook van de Griend en Gou- mare. Er wordt veel belangstelling ver wacht, vooral van de leden. geladen en afgevoerd zouden wor den. Er zal geprobeerd worden om de romp van de kraan, bestaande uit de vier zware „poten" en het nog zwaardere hoofdlichaam, na van de aanbouwsels en ook van de twee contragewichten van elk veertig ton ontdaan te zijn, weer overeind te zetten, hetgeen met behulp van een drijvende bok zal geschieden. Ook bij de tweede en kleinere kraan, die geheel op het terrein van ■Wilton-Fijenoord ligt, zijn de bran ders aan het werk. Het verlies van de twee gevallen kranen hoeft voor de werf geen ou- overkomenlyke moeilijkheden op te leveren, daar andere kranen, zy het niet enige moeite, overgebracht kun nen worden naar de twee gegraven dokken. Bovendien was ér reeds een bestelling geplaatst voor vier kra nen van het type als dc grootste van de twee gevallen kranen. Met het opruimen van de geval len kraan is men zover gevor derd. dat het. verkeer over de Ad miraal de Ruy ter straat deze gi gantische wegversperring weer kav. passeren, aL gaat het soms met moeite. Met een rijdende kraan (beslist geen kleintje.') morden de losgebrande stukken van de gevallen reus op platte sterke vrachtwagens geladen: voor de kwart-finale. In Groep E won Dronkers zijn poule. Bij de junioren is het al RAP wat de klok slaat en hier haalt de/.ts Kethelse vereniging een belangrijk aantal punten. Het waren F. Meier en D. Bruyn, die een ronde verder kwamen, 'terwijl eerstgenoemde ook nog Eikmans (Service) sloeg. Hedenavond wordt het restant van het programma afgewerkt en op 2 januari worden de halve en hele fi nales verspeeld. De stand voor de verenigingsprijs is thans: RAP 7 pnt; Noad 3 pnt; Wilton 2, pnt; SCS, Ser vice, FTTS cn TSF elk één punt. Op sfeervolle wijze hebben de le den van de Vrouwengroep van de Party van de Arbeid dinsdagavond In het Volksgebouw de traditionele Jaarwisselingsbyecnkomst gehouden. Ben indrukwekkende documentaire „Het wereld vluchtelingenjaar" con fronteerde de dames met het leed van de vele ontheemden. Een zang en muziekensemble heeft met dc vertolking van vele vrolijke en vlot te liedjes een prettige bijdrage aan het programma geschonken. Vakverenigingsbestuurder Jan Scheffers, gemeenteraadslid van. Schiedam, heeft op deze bijeenkomst het „ernstig woord" gesproken. De heer Scheffers meende, dat de leden van de Partij van de Arbeid en zeker ook de damesleden nu vooral paraat dienen te zijn. Er is veel bereikt, de conjunctuur is nog steeds gunstig, maar er tekenen zich allerlei don kere wolken aan de horizon af. Het beleid inzake de vrijere loonpolitiek kan niet met welgevallen worden bekeken. Er zijn en komente veel Het oecumenisch avondgebed, dat elke zaterdagavond van half acht tot acht uur in de Lutherse kerk wordt gehouden, zal in de-maand januan worden geleid door: pastoor v. d. Berg op 2 januari; ds. Smids op 9 januari; ds. Oomkes op 16 januari; ds. Spaling op 23 januari en ds. Couvee op 30 januari. Op 22 mei j.l. verleende de bur gemeester bij wijze van proef een algemene ontheffing met betrekking tot het sluitingsuur voor inrichtin gen tot het verbruiken van eet- en drinkwaren. Tiet sluitingsuur voor deze inrichtingen werd n.l. voor de nacht van zaterdag en zondag be paald op 1.30 uur. De ontheffing gold slechts tot 8 november 1959 waarna zou worden bezien of de ontheffing voor verlenging in aan merking kon komen. Aangezien in de praktijk met het verlate sluitingsuur van cafébedrij ven op zaterdagavond geen moeilijk heden zijn gerezen heeft de burge meester bovengenoemde ontheffing tot wederopzegging verlengd, onder bepaling: 1. dat de ontheffing te allen tijde kan worden ingetrokken; 2. het ten gehore brengen van mu ziek, behoudens bijzondere ont heffingen, in de nacht van za terdag op zondag slechts geoor loofd is tot 1.00 uur. HONOLOELOE. Kapitein Arie Poot van de Nederlandse sleepboot „Elbe", die gister avond na een bewogen sleep reis op eigen, kracht in Hono loeloe arriveerde, heeft daar na aankomst verklaard dat schip en bemanning niet in onmid dellijk gevaar hebben verkeerd en dan ook geen s.o.s.-seinen werden uitgezonden; maar, zo voegde hij er aan toe: „We wis ten natuurlijk bij die zware zeeën nooit wat er had kunnen gebeuren". De 42-jarïge kapitein uit Vlaardin gen vertelde aldus meldt AP 2ónder enige opsmuk het verhaal van de drie schepen die op de Stille Oceaan in noodweer op drift waren geraakt. Hij had het bevel over de 825 ton metende oceaansleepboot van L. Smit en Co. Zijn taak was twee Amerikaanse baby-vliegdekschepen naar Japan te vervoeren waar zij gesloopt zouden worden. BU ware zee braken op 16 decem ber de twee kabels op ongeveer 13Ö6 mijl ten westen van Hawaii, en de sleepboot, met 26 Nedertanders aan boord, werd negen dagen lang heen en weer geslingerd op de door de storm opgezweepte Oceaan. Om de uarigheid nog ie vergroten, raakte een sleepkabel verward in de schroef vau. de „Elbe". Op de Eerste Kerstdag kwam de Amerikaanse sleepboot „Moctobi" te hulp. De schroef van de „Elbe" werd bevrijd. „Die Amerikanen waren prachtig", zei Poot, „zij hebben bij zonder knap werk geleverd onder uiterstmoeilijke omstandigheden". Maandag is de bemanning van de „Moctobi" reeds gecomplimenteerd door admiraal Arleigh A. Burke, het hoofd van de Amerikaanse marine- operaties. De twee vliegdekschepen, de „Gua dalcanal" en de „Mission Bay", wor den thans door een andere Neder landse sleepboot, de „Clyde", naar Hirado, hun oorspronkelijke bestera ming in Japan, vervoerd. Tijdens de moeilijke dagen op de Oceaan deed zich een prettig ogenblik voor. Het Amerikaanse' vliegdekschip „Bonhomme Ri chard" liet uit een helikopter drie kalkoenen met toebehoren neer één voor elk schip zodat de Nederlandse zeelieden toch nog een opgewekt kerstmaal hadden. Kapitein Poot, die getrouwd is en drie kinderen heeft, is elf jaar kapi tein en heeft 29 jaar hij is pas 42! op zee gevaren. Op de vraag wat hü nu ging doen zei hij: „We gaan nu twee andere vliegdeksche pen, de „Manila Bay" en de „Nato- ma Bay" die door de „Clyde" in Ho noloeloe zijn achtergelaten, slepen". „En waar gaan zij heen?" „Naar Japan voor de sloop". achtergebleven groepen. Het is zeker mogelijk dat in het komende jaar een beroep op de activiteit en eens gezindheid van de leden moet wor den gedaan. De huisvrouw, die toch immer de huishoudkas dient te be heren, heeft belang bij een zuiver loonbeleid en bij de juiste sociale maatregelen die de regering dient te nemen. Gezellig hebben de dames tezamen een aantal socialistische liederen ge zongen. Het Centraal Comité voor Bijzon dere Acties van de Hervormde Ge meente Schiedam houdt ook. ditmaal, evenals vorige jaren, eén oliebollen- actie ten bate van de schulddelging van de Opstanciingskerk in Nieuw land. Het is weer als vanouds „acht olie bollen voor één gulden" en men. hoopt nu circa 20.000 oliebollen te verkopen. Men gaat nu ook en gros leveren, want de Hervormde Ge meente te Kethel heeft al 5000 stuks besteld. Vanavond om zeven uur begint de „oliebolienslag" bij de fa, Schwager- mann in de Beierland se straat 21 en het gaat dan in één ruk doortot morgenmiddag drie uur. Aan dit adres kunnen nog steeds bestellingen worden opgegeven (telefoon 68023). Kerstmis is uoorby. maar de om luisterde kerstbomen moeten vog een laatste dienst vervullen tot plezier uan de kinderen: als brand stof voor het Nieuwjaarsvunr dnt op zaterdagavond 2januari ont stoken zal worden op de Zand vlakte in het SterrebosTwee jon gens zijn met hun buit op weg naarde brandstapel. De 50-jarige heer H. Edwards uit Rotterdam is gistermiddag omstreeks kwart voor zes op de Overschiese- weg tegen een stilstaande motorcar rier gebotst. Hij liep een lichte her senschudding op. De G.G. en G.D. heeft hem naar de Dr. Nolet-stich- ting gebracht, waar hij is behandeld. Dc oorzaak van het ongeval was waarschijnlijk de slechte verlichting op dit gedeelte van de weg en het regenachtige weer. GEBOREN: Hendrikus. z. v. H. Jansen en J. Geveke; Nicolette, d. v. D. Reitsma en M. G. Wentzel. OVERLEDEN: P. Mak. 89 jr; W. Smits. 92 jr; G. Baas, 77 jr; J. M van den Berg, 75 jr. GEWEEKTE SCHIEDAM I OFFlCiElL NIEUWS 1 Aangifte ter inschrijving voor de dienstplicht lichting 1960 De in 1940 geboren mannelijke per sonen. die in een Nederlands bevol kingsregister zijn opgenomen of daarin behoren te zijn opgenomen en geen bewijs van inschrijving voor de dienstplicht hebben ontvangen, zijn verplicht zich vóór I januari 1960 aan te melden ter gemeente-secre tarie van hun woonplaats of gewone verblijfplaats. De aanmelding geschiedt door de bedoelde personen zelf. btj hun ver hindering door hun wettelijke ver tegenwoordiger. Is een rechtsper soonlijkheid bezittende vereniging, een stichting of een instelling van weldadigheid wettelijk vertegen woordiger. dan rust bij verhindering de verplichting tot aanmelding op de bestuurders. Schiedam, 29 december 1959 De Burgemeester, J. W. PEEK SCHIEDAM Op 6 januari gaat de nieuwe ex positiezaal aan de Kastanjesingel officieel open. De eerste tentooti- stelling is gewijd aan de aardolie winning. Het wordt een reizende tentoonstelling, uitgebracht door ds B.P.M. Aan de Kastanjesingel zuilen de wetenschappelijke collecties van het natuurhistorisch museum worden on dergebracht. Men hoopt hier in de loop van het jaar verscheidene ten toonstellingen op dit gebied te kun nen houden. Als eerste expositie staat op het programma „Voorjaar in de Stad". Het museum aan de Kastanjesin gel zal als proef dienen voor een wijkmuseum. Mocht de proef slagen,., dan is het niet uitgesloten, dat in de toekomst meer van dergelijke zalen in de stad geopend zullen worden- Reintje de Vos. de held, naar wis Frank Kooman zijn poppentheater noemde, is voor de kinderen van de leden van de Rotterdamsche Kunst kring lang geen onbekende meer. Elk jaar bezoekt dit slimme dier het. ge bouw in de Witte de Witbstraat en telkens wordt hü weer even enthou siast ontvangen. Het dappere beest verdient die toejuichingen ten volle, want in tegenstelling tot zfjn Mid deleeuwse naamgenoot is hij zacht aardig en ook In" de ogen van „ethi sche" mensen sympathiek.. Reintje was gistermiddag verwik keld in de avonturen met „De Mu- ziekmarmetjes", kleine wezentjes, die leven in draaiorgels en zorgen voor de juiste klanken. Het was een grap pige geschiedenis met een muzikaal slot. De poppen maakten herhaaldelijk toespelingen op de schilderijen van Karei AppeL die in de zaal hingen. Veel complimenteuzer waren de woorden, die zij richten tot TV-om- roepster Karin Rraaykamp, die haar zoontje vergezelde. De Nederlandse Consumenten bond heeft in een. brief aan bur gemeester en. wethouders met klem aangedrongen op het instellen van een koopavond. Naar aanleiding van de discussie in de Rotterdamse raad over de koopavond brengt de consumenten bond als haar standpunt naar vo ren, dat de huidige openingsuren van de winkels voor verscheiden groepen klanten ongunstig zijn. Zij denkt daarbij aan moeders met kleine kinderen,-, aan werken de ongehuwd en en aan gehuwden, die samen inkopen willen doen. Al deze groepen zijn -thans op de za terdagmiddag aangewezen. .Ten aanzien van de werktijden van het winkelpersoneel stelt de consumentenbond, dat deze groep in de stille morgenuren makkelijk compensatie zal kunnen vinden. natuurlijk naar piekfijne: service RembrahdHaan hoëk Mesdagtaan Schiedam Tel. 65734 Foio, film, optiek Outwikkeleu van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Schiedam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, te lefoon 68720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. »<><><><><x><x><><><>^ Onze 4-KLEtmEN- FOTOKALENDER is. verkrijgbaar bjj onze agenten, bezorgers en bij de administratie van ons blad^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2