I Schiedam ging op vrij rustige wijze het nieuwe jaar in &BHSP VOETBAL: niet veel wel belangrijke strijd De finalisten in het tafeltennistoernooi Douwe Egberts Op t nippertje: 300.000e in liet Sportfondsenbad I Hermes viert nieuwjaar met veteranen-ontmoeting Koeriersters r Vreugde vuren van kerstbomen VAN LOENEN 'VOOR LIJSTEN Cefa-voorslelling j Ou teigeni n gspi an j Rijksweg 20 j ..extdat cr-ft S// /ïe/ fabah* .ieteete KERKDIENSTEN Inentingen ?SZ Si> i'h'V» uur ,eïcn ..Geron"' »peell in SG-toneehvedstrijfl Scholieren toernooi van S. C. S Uw liefste wens voor 't nieuwe jaar kan nü worden vervuld personenauto/i w de VOLAUTOMATISCHE. Vanavond de beslissing Jongens gooidenNieuwjaarswens vuurwerk in I van inbreker woonkamer Burgerlijke slaiid ©W(£ O urie j a arsbr and j es Poppenspel voor de jeugd-J)ibliotheek Protest tegen advertentie Havenbedrijf Fietsen gestolen Tegen geparkeerde aulo gebotst SCHIEDAM kunstgebitten" REPARATIES Eerste paal voor j herv. kerk in Hoogvliet januari i960 Biï de jaarwisseling 'k Schiedam rom mel de ditmaal node gemiste Wim Kan te spreken) ^aardig mer de drempel gegaan- Bij het uiter aard globale beeld dat «e flns heli- if-n kunnen vormen over de feeste- gsgg? jyke stemming i» stad. leek het ons dat de stemming wat rustiger was' dan vorig i-wr- Zo» het door het ongewoon zachte weer zijn ge weest dat de meeste stadgenoten binnen zÜ" gebleven? Pas torn de schepen met hun stoomfluiten het «ude jaar uitbliezen en de kerkklok ken bei nieuwe jaar verwelkomden met gebeier, barste de Jeugd war buiten en knalden de rotjes en gil den de keukenmeiden. Opmerkelijk is ook dat veie jon geren hun pyxoronnc neigingen niet hebt=n kunnen bedwingen tot het grote Nieuwjsarsvuur dat de 'Scbiedamse Gemeenschap vanavond op de zandvlakte in het Sterrebns zal ontsteken en dat zij «naar te voren eigenmachtig op pleinen en straten san het kerst bomen-verbran den zijn geslagen. In de Gorzen. <ic Schiedamse wijk waar over het algemeen de wisseling van oud op nieuw het meest op „spectaculaire" wijze gevierd wordt. „„j—.—.-Mooie vuurtjes waren er. op het zat er al direct een brandluchtjc aan Rozcnburgerplein en het, Wilhel- het nieuwe jaar. vermengd met i minaplein. waar de door de wind kruitdamp. In de Groem'laan b.v. i aangewakkerde vlammen minder werd de geur van oliebollen geheel kwaad konden. Maar ook elders in verdrongen door die van brandende r rie stad waren er tal van die „kerst- denneboompjes. 1 bomen-fikkies". (Advertentie l.M.) Niet alleen wet. vuurwerk, maar nok met vuurtjes van kerstbomen heeft men in Schiedam. Oudejaars avond gevierd. Op een hoek in de Groenelaan werd onder grote be langstelling, vooral van de jeugd deze „pracht, fik" ontstoken. De eerste voetbalzondag in het genoten zullen passeren Op de Boi nieuwe jaar levert weinig wedstrij- hoek moet SFC kunnen winnen va den. maar wel belangrijke ontmoe-j hei nie^ sterke DDC. Hierdoor blijf" tinken op. Marlinit en Schiedam strjlden voor hun.posities in de kop groepen en .UrsBs gaat pogen de on derste plaats over te dragen. (Advertentie l M.) In! listen- Van foto's,;platen,en*. 'DAM 41-tó' - TELEFOON' C6I0* Bellen bg ongeval: G.G. en G.D TuinJaan SQ. telefoon 89290. Politie-) varrrnummer 64666. Apotheker nachtdienst: F. H. Eacker, St. Liduinaslraat 58. K.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond tbehalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur; zondags gesloten.. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Hoven: ge opend maandag van 39-20 30 uur: dinsdag van 9.3016.30 uur en van 1920-30 uur: woensdag van 930—1630 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur: Zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten, stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur, „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage. 2. .4.15 7 en 9.15 uur: ..En dat we toffe jongens zijn!" Monopole. 2, 4!15, 7 en 9.15 uur: ..De verleider met de Sombrero". DIVERSEN Beurs. 7 uur; Ta feiten niskampiocn- schappen. i Zandvlakte. 8 uur: Nieuwjaarsvmir. - Musis Sacrum, 8 uur: Alb. Thiim. i Toneel. l Chr. Soc. Bel. 8 uur: Werkende I Jeugd. Bijeenk. Sursum Corda, 8 uur: Harmonie. Feestavond. Irene, 8 uur: Capsulefsbr. Holland. Feest. De burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat ter voldoening aan. artikel 15 dor; Onteigeningswet,; een efdruk van het Koninklijk be- j smids en 3 uur as. H .r Teut«cher Kot sluit van 13 november ÏS59. Nr. 6,\ tot aanwijzing van de percelen, welke vrê&stefk? en Vil' uur ds J aki moeten worden onteigend voor de*n 7 uurds. A Hoffman Kethel. to uur aanleg van de weg Rotterdam-Maas-ds. A. P. v. d. Made. Rotterdam en 7 sluis-'s-Gravenhage. Rijkswegenplanuur ds. s. Bijl. Krimpen a.d. 1 JsseJ t 1958 no. 20. gedeelte Schiedamsevveg- N«H.' lïerv. Geref. Evang. Gebouw i 52*£Sfi!LïS» Sïr^r1"" *5" 'SStw.Slm'ïïSt.f- wSSTÜ» met bijkomende werken, oen en «n- Haven 39. io uur cioopdifi-.it ie Roüer- j der oncier de Gemeenten Schiedam dam. ds. G. Vegwr rn uur ds. R. Rei- en Vlaardingen. welk Koninklijk be- litig. i sluit is opgenomen in de Nederlandse I Evang. Luih. Gemeente. lo uur ds. S. Staatscourant van 4 december 1959.c.yjdöH?.as£P-m no. 236 van 4 tot en met 24 januari A Heb* 1960 ter inzage van een ieder is ne- chr. Gerei". kerk. Warande, hock B.K. dergelegd op de secretarie der ge-; laan, 10 ené uur ds.. P. Dijkstra, Klun- Ned. Herv. Gemeente. Grote kerk 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur dr.-L. J. Cazcmler. Bethel kerk. 10 meente. Derdeklasser DHS krijgt ke tegenstander, Schicbroeft op-be zoek. een van de kanshebbers. Toch zitten,er voor DHS winstkansen in deze wedstrijd. Martinil—DUNO wordt van veel belang voor de bezetting van de bovenste plaats, vooral n» leid- ook SFC op de voeten van Tediro. Voor Hrsus ziet het begin van het nicwp jaar er niet bast uil. De De kosteloze iiumtinsen in het a. rootiwittcn be,mn,« aan bo. bers^, fbEJU„ van de Gemeentelijke Ge- Lrsus d er al m sraljMO de achter- neeFku„,Jlre m Gezondheidsdienst s and mot de lasg5.eeplaats.cn tc Ttllnlaan s0 2Ui,en ,e besinnen op 3 oterbi aeson. maai heel onpoloxkie januari I960 roeelmalie iedere eerste moet um nu mj leider Foomtgatrt Jinsdag ,,,orde„ ge. op bezoek De moeien hoadc5 va„ tot 3 uur cn „el tüe- In hei kader wedstrijd speelt. de 's-Gravenzande niet meer verbetering van de leiderspositie. Ur- Geron op vrijdag 8 januari in ge bouw* Musis Sacrum dc comedie ..De gebroken kruik" van Heinrich von tussen 2.30 en 3 uur"tegen difterie.Kleist. Aanvang acht uur. r hoog- Lcger des lleifs. Lange Haven 2". 10 lur heil igingssa men komst en *30 uur erlossingsbijeenkomst. Gerrit Verboon- traüt 6 30 uur openluctU bijeenkomst i.l.v. majoor cn mevr. M. Souverein. Geref. kerk. Oosterkerk. 10 uur dsl J. öe öLr-toneel- j Couvêe en 5 uur ds. E. J. Oomkes, Ju- tonoelgroep lianakerk, 9 uur ds. W. A. Krijger, 10.30 - *r idem. 5 uur idem. Kethel ,.De Ark". 0 uur ds. E, J. Oonskee en 2.30 uur ds. Couvêe. baar is. Beide teams zijn kansheb bers. zodat e<?« felle strijd in hel Volkspark kan. worden tegemoet ge zien, Martinil is zeker niet kansloos. In de vierde klas dienen SFC on Schiedam ie winnen en tevens af tc wachten of rie vele concurionlen uil de kopgroep wensen weg te vallen. Schiedam kan oen goede pres talie leveren dooi' in Rotterdam Dindim terug te wijzen. Schiedam handhaaft zich dan met Tediici op de voorste plaats, maar Dindua hoqfl vul doende 1 capaciteiten om dc balans m even wicht te houden cn èen puntende li ns is niet gunstig voor Schiedam, unidal de overige in de meute dn slad- tast- I sus gaal een spannende strijd tege moet. Wij geloven dat Ursus vol doe no elan kan opbrengen om te tonnn dat Uisus een waardige vier deklasser is. Een puntje verliest Poo nu ga al wel. De reserves: DHS 2—Neptuntis 3: Excelsior '20 2Leerdam Sport 3; Schiedam 2Coal 3 cn CVV 4 Excelsior '20 3. kinkhoest en tetanus. De inentingen op de eerste vrijdag der maand m het G-G. en G.D.-gebouw komen hierdoor te vervallen. In spoedgcvallen zijn cedurende dit weekeinde de volgende artsen te raad plegen 13. tel. A°695: F. Jungerius. Jacob Cats- i laan 8. tel. 67355-, P. 1. W. Beukers. B.K. Dn SUchbns ChrleleUito Ftlnoetie d 1 hok- r. H. St. „Cefa vertoont op zaterdag 9 jaDuari L: duin-astraat 53, die ook gedurende de in gebouw Irene de film ..Moeder-- volgende week de nachtdienst w«ar- kruistocht". Aanvang acht uur. neemt. .n morgens tot elf'uur 's avonds. Na 1 "v- - 23.00 uur kan men het. tnlcfoonnum- Op hw «ipperfje. wnmclijk op de .grote boe bloemen, een doos choco- mer van dit. posthuis nog bellen Malste dag van het ja er heeft hetIade. een lepeltje en een bon '69565). daar dii automatisch wordt i Sport/ondsenbcd Schiedam de 309.000 poor dertig gratis bezoeken-, aan tet Met ingang van maandag 4 januari za'i hel politiepoFthttif in Kethel W. EL F. Meijer, Swarr.n-.erdams.ngel dagelijks bezet zijn. van zeven uur •ergozet op het. hoofd bureau i Lange Nieuwstraat. Ui bézoeker in 1959 ttinuen ontvangen, bad. Petra, die hier door hoofdbad- i i Dat tras toen donderdagmiddag om .meester Garnaa t op de am ij gi-'i I kwart voor twee üe kleine Petra heten, teas er helemaal beduusd vant^ iKater uit de Vnn. Maru.mstraat 14 j Overigens betekent het ouer$chrii*% l hei bad binnenstapte. iden van de driehonderdduizend be» f i Zij werd. ontvangen door directeur zoekers in. één jaar ean nieuw record F. A. Putto (rechts), die deze kleine voor het "v 25-jarig oude Sportfond- 'i jubileum-bezoekster verblijde mei'n. ,senbad Schiedam, ...UN 1 komt thans in steeds grotere aantallen ter beschikking van het Nederlandse publiek Hel aantal Inschrijvingen vhor het scholieren tafeitennls-toernooi van hel Sportcentrum Schiedam is tegen gevallen, doordat dit tegelijkertijd werd gehouden met hel grote toer nooi om het kampioenschap in <le Beurs. Maar in de Paasvakantie zal wederom een toernooi voor scho lieren worden uitgeschreven; hope lijk zullen dan meer jongens en aid'-"* 'Velnemen. Bij de groep NTTB-led en Ring de strijd tussen Isi v. d. Poort (Service) en Martijn Sanders <SCS). door de eerste gewonnen in de allerlaatste beslissircgspartij. Isi won alle par tijen en verloor slechts cén game. van Aadje Zuidgeest. Derde werd René Timmer. 4. Aadje Zuid geest, en j 5. Hans Vroom, allen van SCS. j Bij de niet in verenigingsverband spelende deelnemers stak Guus Mar- tijn met kop en schouders boven dn anderen uit en won dan ook alle par- j tijen. De rangórde is hier: 1. Guus Op de derde speelavond in het la- mer-beker' Marnjn, 2. Chris Soeters. 3. Dick felteniHstoernooi om het kampioen-opbergen. Kroon, 4, 5 en 6. Jan v. d, Dricspche. schap van Schiedam heelt de selec- f. 4230.- in standaarduitvoering zeer gunstige financieriagsvoorwaarden 140 dealers in het gehele lond 'VAH' pÖORNE'S/AUTOMOBlELFAeRtfcK N.V.- WNDHOvEN in de pri jzen kast mag De spelers die zich voor de laatste Wim Trrwki iiVJVCkV -■'T'"11" N, ue spelers me zien voor cie laaisie hei geopende raam van pand 38 naar Anon H-'-Sker. Hans tic plaats gehad voor de vier halve- wcdstrijdcn hebben geplaatst zijn: in i binnen. Er ontstond brand, waardoor A pon. Dubbelspelen: 1. Aad Zuidgeesl. Jan v. d. Driessche; 2. Hans Vroom Guus Martijn: 3, Martijn Sanders Alex.Hulsker; 4. Isi v. d.. Poort 'Hans Apon en 5. Rene Ti miner.'Joop Meilof.. Burgemeester en mevrouw Peek hebben op Nieuwjaarsdag volgens het geldend gebruik in de stijlvolle aula san het Stedelijk Museum, de Nieuwjaars-receptie gehouden, waarbij zij vele honderduit handen van heil-wcnsers heb ben kun nen drukken. De belangstelling wcs zu grcot dat, zaals mè*t op ioio kan zien, er zich er» lange rij van bezoekers heeft gevormd. woning van de hoer P. P. A. B.. 1 Lange Kerkstraat 54. De inbreker - 'schoof een raam op aan de achter- Drie loncens - vani neem elf en 7ljrle van" de „0„in. en kon zo bin. dertjon ]aar waren donderdagtnid- nenkomen. Het hele huis werd door. das in dc Willem Erou-.verstrnat met zm,ht De inbreker nam f 1177.50 moe, vuurwerk naar elkaar aan l gooien, vond iri een kistje in de slaap- Een van hen wierp een sterretje door kamer het geopende raam van pand 38 naar 1 i SCHIEDAM GEBOREN: Albertus M zv C. den Uijl en J. A. de Bakker: Johannes J zv A. P. Liermetjer en T W. van LofisOroek; Boudeu'ina F. A., dv S. A. van der Waal en F. A. Vis- j GÉBOREN: Willem, zoon van J. Kriek en M. Nels. i GEHUWD: J. E. Mietes. 24 jaar cn j G. Plomp, 20 jaar: J. G. B. in 't Veen. 32 jaar en M. W. C. C. Verbeek. 32 jaar: P. van Rosmalen, 23 jaar en j G; C. A. Evens. 21 jaar; H. G. Wijn, i 23 jaar en J. Batenburg. 24 jaar: A. I D. Spring in. 't Velt, 26 jaar cn M. I IC. L. van Geene. 23 jaar: C, M. J. i Haas.'21 jaar en J, M. Visser. 19 jaar, j I ONDERTROUWD: J. H. van Al- j jphen, 29 jaar en C. M. M. Frijns, 26 jaar: W. J. C. Kortland. 44 jaar en W. M. Martens. 35 jaar: T. A. Lij- bers, 27 jaar en M. M. van der Laan. 26 jaar: G. J. Seip. 31 jaar en J. G. Gosseling, 26 jaar: A. J. van Winden. 24 jaar en C. A. M, Souwens. 23 jaar: M. B. de Jonge, 25 jaar cn N. J, van der VInet. 22 jaar. OVERLEDEN: C. M. Kemper, 74 jaar: J. M. Lansbergen. 66 jaar: C. Gisteravond is ingebroken in de O verheul. 67 jaar: W. M. O verheul, 93 jaar. OVERLEDEN: G. van Wij eerden. 49 Jr.: J, P. Osephins. 81 jr. wed. van K. Kok- fflUoerientwe fJVf.) CONGRES VERGADERINGEN finalisten, in elke groep, die f avond rie laatste en beslissende strijd zullen leveren. RAP brengt voor itc- ze finales dc meeste spelers achter de groene tafels, n.l. acht, tegen Nnad maar zeven; IVÜton-Fiienoord. i TSF cn Service worden elk. door i twee spelers vertegenwoordigd. Wat dc strijd om de verenig in.CS- 44 prijs betreft, deze gaat uitsluiteiid Meiek Van Slobbe cn Kleineköort i tussen bekerhouder Noad en RAP. .,„uCll van RAP: en Visser ITSF). J Had op de eerste avonden RAP de Groep E: Sebel en Kleïnekoort (van leiding, wat het aantal punteni be- rap». Van Oort (Service) en Esbach treft., deze positie is nu door Noad UNoad). Groep F (junioren): Dc overgenomen met tien punten tegen Bruin. B. Meier en F, Meier (van RAP neger». Nu echter RAP écn r,\P) en Kreischer (Service). In speler mcerjmeebrengt voor de fma- Groep G (niet-NTTB-ledem wordt j les dan Nnad. is nog cc'^ ?JjeJ tö zeg- hedenavond de finale verspeeld tus- gen wie dit jaar de ,.De Sducdam- - - - Groep A (de kandidaten voor hetvoor ongeveer 180 gulden schade kampioenschap): J. Meu[dijk. A. v. d. werd aangericht. Er was niemand »r Poort, cn H. Aben 'de kampioen), al- thuis bij de familie C. die dit de woning van de familie J. N- Ion van Noad. Groep B: De Winter huis bewoont, maar gelukkig waar- NI., van Iden burgstraat 106, ontstond en De Raay van Noad, Hoogtweg i schuwde een van de daders zelf de donderdagmorgen een keukenbrand- van RAP. en Maassen van de Brink i bovenburen, die het vuur toen blus- r ie- doordat wapperende gordijnen bo-i van Wilton. Groep C: Spithoven i ten met een paar.emmers water. De vc2 ",Gl gasstel vlam vallen. (TSF). Kortenaer 'Noad). mevr. Mak inmiddels goalarmeerde brandweer en Beek ivan WHion». Groep D: H. I behoeide geen dienst te doen. mej. Rost. Tn het Wijkcentrum aan het Dr. Van Leeuwen en de heerWibaulplein wordt maandagmiddag 4 januari, aanvang 3 uur. een poppen- De stand voor de verenigingsprijsspel opgevoerd, dat voor kinderen, is: Noad 10 punten. RAP 9 pnt. Wil-die lid zijn van de jeugdafdeling ton, TSF en Service ieder 2 pnt, en Nieuw]and van de Gemeeaie-biblio- PTTS en SCS 0 pnt. Theek gratis toegankelijk is. De voetbalvereniging Hcrmes-DVS zorgden dat het team van furictio- heeft op Nieuwjaarsdag een sfeervol I narissen deze gezellige strijd won initiatief tot leven geroepen. Een met 3— elftal van functionarissen heeft on-i - - - w danks de regen tegen een elftal van j Na afloop van deze voetbahved- i januari en dinsdag 2 februari in de cricketers gevoetbald. Bij het team j strijd, die-uiteraard louter het ka- I Amstelbron. van het bestuur stonden gerenom- rakter bad van een gezeUigbeidsont- Op 20 januari ..spreekt de heer K. meerde figuren als Aad Stouthandel moeting op het groene veld, is in de van Driel, lid van de Raadvoorde (voorzitter), Dick Lubeek (secreta- j nieuwe kantine in het sportpark een S Lichamelijke Opvoeding-te Rotter- ris). Rien van Dijk (penningmees- j nieuwjaarsreceptie gehouden. On- dam over „Vrijetijdsbesteding van ter). M. Goumare. Lex Jsnsse opge- danks dc regen hebben velen gezien i de jeugd", een week later behan- steld en het doel werd verdedigd i tot welke goede prestaties de be- j delt Ör. J: Stevens de ..Sporthygicne j door good old Manus Stolk- Twee- stuursleden op het veld kunnen ko-en alles wat. daarmee samenhangt". bouwfonds is thans net groot ge maal liet Stólk de bal over de .witte - men, Voor de geanimeerde kout cn terwijl tot slot de heer J. Kuilman, jnoeg om de aankoop van de grond lijn gaan. maar de juniorleiders J, v. t het feliciteren io de kantine was voorzitter C.K.B. ziin visie geeft over J fe bekostigen...maar met een lening d. Gaag, W. Koyers en A; v.d. Graaf daama nog meer belangstelling. '„Waardering van de sport". I komt het geheel, toch voor elkaar. Dc Vereniging van oud-kwekelin- gen voor de zeevaart heeft in de in- De bewoners blusten het vuur zelf.|i,iud van ren telegram aan b- en w. De brandweer behoefde geen dienst te geprotp- 'eerd tegen een enkele we- doen. Er was voor ongeveer 30 gul- iten g<.;«dcn geplaatste advertentie, den schade. Zoals reeds werd vermeld in onze Een. pan met worst slond don- .-rubriek „Het Hart op de Tong", heeft derdagavond droog te koken bij de de directie van het Havenbedrijf in familie W. dé W., Nieuwe Haven 203. haar advertentie, waarin kandidaten Er ontstond veel rook, maar geen werden opgeroepen voor de functie brand, zodat dc gealarmeerde brand- van onderhavenmeester, alleen ma- weer snel kon inrukken. 1 rineofficieren uitgenodigd te sollici- v:- teren- De heer J. Th. v, \V vermist zijn damesfiets, die op het Stationsplein stond. i De heer H, v. B. deed aangifte van I diefstal van zijn bromfiets. riie_ hij i voor zijn woning aan het Nieuwsticht had neergezet. Mevrouw C. J. v, E.-v, L. deed aan- i gifte van vermissing van eenporte- monnaie met ƒ5,50 in een warenhuis. - Op oudejaarsmiddag Is £n Hoog- - vliet, in de onmiddellijke omgeving T .pyirt trpn.Qprip vnnr 1 de.hutpsecretarle. de eerste paal LjLZiiII^'.11 *-CilC Ut/1 i geslagen voor een hervormde kerk- ->•» -i f Ds. 3. A, Talma, voorzitter van de 1 euccl-leiders bouwcommissie en onvermoeid Uve- J C5 raar voor het plan, verrichtte de -plechtigheid. Volgens het bestek moet de kerk over zeven maanden .worden opge leverd, Het gebouw krijgt een 'on der- en een boven bouw. :De eigenlij ke kerkruimte biedt plaats aan 460 mensen; beneden zijn noe zaaltjes voor 120, 60 en 50 bezoekers, '.f- - Tijdens een saroenztin na het slaan van de eerste paal vertelde: ds. Tal- ma hoeveel moeite het gekost heeft om dit moment te bereiken. Het Een. VJaardingse automobilist, die f onder invloed van sterke drank ver- keerde, heeft vannacht in de :BK-:-5 laan de geparkeerde auto van de heer A. v, M. geramd. De linker achter- zijde van ds stilstaande auto. werd zwaar beschadigd. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedüfc 265 Telefoon 68021 Schiedam Foto, tïlm, optiek De Schïedamse Bond voor de Li chamelijke Opvoeding zal, zoals ge meld, een cursus houden voor jeugd leiders en wel op woensdag 20 en 27 Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106, te- lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Rralfilms vergeten t Auto maat staat voor u klaar. AUe soorten films. Foto K. van Vu uren. Hoogstraat 106. Permanent Wa?« Hél éne permanent met toe stel,, het beste wat eri:i;fa»-v compleet ƒ5.stroomloos 7.50 Op vertoon van deze advertentie ."ƒ.1.—korting l i Dames- en herenkapsaloa ,J4élène". Rembrandtlaan 22. telefoon ,67170 Diversen I<aat uw. spiraal vermakeagp, tot modern opklap-1 of kan- telbed Frima afwerking,'als nieuw terug. Het goedkoop-" ste aorc-s DIJK, Groenendal' -;>i IA 1 Bruevsyelcipad», telefoon 67028 tna 18 uur telefoon 667W): Ledikanten, hutiedi- ,1V\. kanten, kam peerbedden ent ,^'i Kom eens praten. g'~

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1