ITALIANO van loen Geslaagde expositie van „De Postduif' Nieuwjaars-toernooi van „Zwarte Paard |Zeg het met bloemen De krant KOU GEVAT RAP verovert op Noad de verenigi ngs-prij s de lekkere Koeriersters 'eerlijk eii betrouwbaar Nasution wijst compromis met rebellen af O11 der invloed tegen auto gebotst T oonkumt-coneerl ;tl,aKen «*"el Met zeer veel deelnemers Dansschool B. Schilperoord Maandag 4 januari 1960 Ativvngniie X-M.y DJAKARTA. De Indonesische minister van Oorlog en chef-staf van het leger, It.-generaal Nasution heef; in een nieuwjaarsboodschap gezegd, dat kort geleden de Indonesische re gering een verzoek tot staking van hel vuren, gedaan door kolonel Ka- wjiarang, van de hand heeft gewe zen. Kawilarang is de leider van de strijdkrachten der opstandelingen op Sumatra, en Celebes. Een compromis met opstandelingen is uitgesloten, 20 zei Nasution, Wel is de regering1 bereid vergiffenis te schenken aan lieden, die bun fouten inzien en in de schoot der republiek willen terugkeren. Nasution deelde mede, dat de be strijding van de opstandelingen krachtiger dan tol nu toe zal worden aangevat- de finale de heer Rost met 21-11. 21-6 vanmej. van Leeuwen. Verenigings-prijs Ock de strijd om de verenigings- prjjs had een spannend verloop en de beslissing viel pas na de een-na - laatste wedstrijd. RAP heeft Jeans gezien de homogeniteit van Noad te doorbreken. Het zijn hoofdzake lijk de jeugdige spelers in de junio ren- cn andere lagere groepen ge weest die de vele punten bij elkaar hebben gebracht. Maar hoe dan ook. Xcad, die de beker In -/.es van de ücn gehouden toernooien, heeft kun nen winnen (één beker is al defini tief In hel bezit), heeft deze beker nu moeten afstaan. Noacis voorzitter C. Marijnen heeft met een sympathiek speechje, waar in hij de hoop uitsprak dat het be zit van de beker ccn stimulans zou mogen zijn om op de succesvolle weg voort te gaan, deze beker over handigd aan dc heer N. Donkersloot, voorzitter van RAP. Deze kon zo gauw geen goede woorden vinden om te antwoorden en bedankte nu maar met 'n RAP-yell, De eindstand voor de wisselbeker is: RAF 11 pun ten, Noad 15 punten. Wilton 4 pun ten; TSF en Service elk 2 punten, PTTS en SCS bleven puntloos. Een breed.lachen.de heer N. Don kersloot toont vol enthousiasme aan 't publiek in de Beurs de wis selbeker dia als verenigingsprijs door zijn vereniging RAP ts Ver overd in het tafeltennis-toamooi- Achter de microfoon de „goede verliezer", voorzitter C. Marijnen van NOAD. EE* PCODUKT VAU KING- EN RANGFABRJEKEN TONNEWA HX StiSSX (AftnertpvUe I M.) Als wij zeggen dat onze adver tenties eerlijk en betrouwbaar zijn ...dan gelooft Li ons tóch niet. Alaar als O morgen fcemt kijken dan wéét U het... voor altijd. Eéperan to-ageudo Jaudon. la Tan de januaro KJub- vespero. Konversacio-vespero ce ka- do Letséh. La sekvonta scmajno ni ïros al la centro ce Menningb. Eert automobilist, die onder in vloed van sterke drank verkeerde is zaterdagavond omstreeks zes uur in de Boerhavelaan tegen een gepar keerde vrachtauto gereden. De vrachtauto botste daarna tegen een exvoor staande bestelauto. De 12- jarige J. P. Oosterman bevond zich op dat moment juist tussen, de bei de auto's en liep bij de botsing een bloeduitstorting aan zijn linkerarm op. De automobilist was na de bot sing doorgereden, maar kon in de Copemicusstraat worden aangehou den. Graflinnen voor lakens en slo pen en findlakenflanei, juist nu hec koud begint te worden en de behoefteaan donzig warme flanellen lakens het grootst is. Breed flanel en graslinnen voor extra zware lakens, voor hen die weten dat het dubbel en dwars de moeite loont om zelf lakens te maken. Twents flanel en jraslinoen voor bedlakens, dio.U net zo lang kunt' maken als U wik. nu voor nog .géén- twee- gulden de meter. Het Rotterdams Phllharmonisch Orkest geeft op donderdag 14 januari het derde Toonkunst abonnements concert in het Passage-theater. Als dirigent zal optreden Steven Candael met Samuel Brill, violoncello als solist. De uit te voeren werken zijn: Ballet-suite uit de opera„Cèphale et Frocris" van André M: Gréty; con cert in d voor violoncel en orkest van Edouard Lalo cn de zesde Sym fonie in b op, 74 (Fathêtique) va.n Tschaikowsky. *an cn> breed lS»mr>e" cm breed. van ïsltnne" cm breed, van door e'.Koer meter l voor M Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dit Twents bedlakenfianel. fhecr/yk warm er» snu-rtjeunmlscbj en graslinnen. Een ongekende aan bieding. die U niet mag missen. Zaterdagavond is op de zandvlakte m hel Sierrebos weer het grote Nictuojaarsvuur ontstoken. Ondanks het onprettige weer en de -mieze rige regen icas er toch nog vrij veel belangstelling, uiteraard voorat «a»r de zijde van de jeugd, voor dit vreugdevuur. Wat ook nog erg mee viel was het aantal kerstbomen, dat aangesleept is om als brandstof le dienen. Gezien de veie clandestiene vuurtjes die op oudejaars-ovond ert daarna op tal van plaatsen in Schiedam hebben, geflakkerd, eveneens met oude kerstbomen gestookt, viel de grootte fan de brandstapel, echt nog mee. Over de tweeduizend lootjes zijn er uitgereikt, als premie voor elke aangevoerde boom. Geboeid "hebben de jonge en oude pyromnanijCf gekeken naar het hoco- op vlammende v,uur, terwijl het cu«rircvk. «lui. tinnr tussen doof knalde een bijzondere attractie meende te zijn. Ook voor een opgewekt mu ziekje -u>23 gezbrgd. WALVISSTRAAT i wenst leerlingen. oud-leerlingen en vrienden EEN VOORSPOEDIG I960 (Januari inschrijving nieuwe lessen) De r.k. toneelvereniging „Alber-- zonder bankiershulp. dingk Thijm" is het nieuwe jaar w- Miep Eyhenbroek speelde de echt- terdagavond goed begonnen ntel een genote van de zakenman. Corry van voorstelling van het kluchtige spel' 'wijk en Henny Eykenbroek waren 2 „Zeg het met bloemen" voor een tal- schatten van dochters met .Jacq. van I rijk publiek in gebouw Musis Sa- 1 Haasteren en Jacq. de Vries ais en- crum. Er komen in dit stuk vele tbouaisle minnaars. Truus dé Vries- grappige situaties voor en de toneel- Kemper speelde voortreffelijk het spelers verstonden 't ook om enkele j enge. verwende bankiers vrouwtje, aardige figuren, levend tg maken. Mar) van Haasteren was een klucli- zodat de. volle zaal "naar hartelust tige verschijning als bijbelverkoper, van deze toneelavond kon genieten, terwijl Ineke van Gerveit 't onnozer Piet Middendorp was vermakelijk le dienstmeisje speelde dat voortdu- als de zakenman zonder geld, die van j rend verzekeringen loopt af te.slui- een bankier fGé Kleinenkoort) een ten omdat zij in zo'rt raar buisbou- lenjng wil krijgen: Hij probeert hem i den werkt. in te palmen met .praatjes over zijn i Na afloop van de-voorstelling wer- mooie rozentuineén'hobby van de den enkele leden van de vereniging bankier maar als de goede man. die gehuldigd. De heren M. v.. Haasteren, wil laten zien, blijkt zijn dóchter al-J. v. Slobbe, W, Vierboom waren les afgeknipt te hebben.' Gelukkig veertig jaar;lid, de heren G. Kleine- komt er net op. tijd een erfenis op- j koort en Jacq.,vanHaasteren vijfen- duiken. zodat alles tóch weer op zijn twintig jaar. Zij ontvingen de pen- jpootjes terecht komt zij het dan 1 ting van verdienste van de.WKA- Personeel gevraagd kunt U niet missen Kappers. Gevraagd een be diende voor herensalon, van 85 uur-J. v. Schooneyeld, v. Vollenhóvestr; 34, R'dam, na 5 uur., tel 54277;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1