UNGOlOBtGIN I De treinreizigers kregen een nieuwe toegangsweg C Ds. A. Hoffman morgen vijfentwintig jaar hervormd predikant Receptie O.B.K. ma Poppenspel voor de jeugdige lezertjes DWS-dames deden 5t best tegen CWP ^mÊÈÊSÊÊÊHÊ IN HET STA TION IN- OPBOUW AGENDA is het halve 479.- DE KLERKeZN HANDBAL Uiteenlopende resultaten in de microkorfbal-competitie J kantoorruimte Sloper heerst nog op het oude perron - 25 jaar - Burgerlijke stand Oude man viel over bananenschil PARTIJENVERKOOP Finale derde klasse libre Kla verj nsconcours van Singelkwartier Bromfietser gaf Melk op de weg Fietsen gestolen GESCHENK VAN 20 MILJOEN Stoffelijk overschot gevonden in wrak Martin Mariner Demping van Oude Rijn in Woerden Schoolgeld van 5000 gulden per jaar SCHIEDAM NIEUWE CURSUSSEN Nieinvjaars-rede van Burg. Peek INSTITUUT PONT g EERST ETEN WOENSDAG GEHAKTDAG POOT'S KEURSLAGERIJEN v Dinsdag 5 januari 1960 3 T -^l- zonder een omweg te hoeven ma ken. Zo ziet men dat de Js'ed. Spoorwc- gen in de moeiiyke jaren van op bouw er naar streeft om bet de trein-rclzfeers zo geriefelijk mogelijk iyk te maken. Dit is de nieuwe toegang tot de perrons-hal van het Schiedamse station: een overdekte maar verder open gaanderij. Op deze jota is overigens wel het grote verschil merkbaar tussen de oude (rechts) en de nteuwe perrons. Twee smoezelige, berookte bor den met het opschrift „Schiedam", beide slaande in een afbraak-woes tenij, ziJ" de enfge nog aanwezige aanduidingen van de oude perrons van het statfons.complejc in Schie dam. Want nu de spoorbanen, do bovenleidingen, enz, verdwenen zijn, is ook het karakter -van bet oude perron geheel verloren geraakt. Het 1* nu weinigv meer dan een wat las tige en ongerievclijke „blinde darm" van de machtige nieuwe perrons- hal. In afwachting van het begin van de bouw van het nieuwe station twaarinee binnenkort aangevangen wordt) is de sloper nog heerser op het stations-terrein. Van week tot week ziet men hier de veranderin gen optreden. De rails zijn wegge haald, cenkalekiezelbaan. die wat mistroostig aandoet, achterlatend. De oude spoorbrug over de Schie is definitief open gedraaid en ziet er als „gepensioneerde"' extra-ar moedig uit. Van de veel gesmade spoorwegovergang in dc Overschie- seweg is nog alleen maar een hoge bobbel in de weg overgebleven, waar het verkeer, alleen nog maar gehin derd door de te scherpe bocht over heen raast. De spoorbomen en het wachtershuisje lof vat de jeugd er van over heeft gelaten) zijn opge ruimd. Het oude perron is aan de oost kant drastisch ingekort tot het mo menteel nog beslist onmisbare. Daar bij is ook de overdekking voor een f groot deel afgebroken, wat nog een hele kluif was voor dc slopers, ge- zien de degelijke wijze waarop in de vorige eeuw deze overkapping is i neergezet. De oude buiten gebruik} gestelde wachtkamers doen nu dienst i als statiohskantoor en als opslag- ruimte. Aan hot westelijke einde van het oude perron zal ook binnen kort gebroken worden, orn plaats te maken voor het nieuwe hoge sta tions-hoofdgebouw. Andere weg Voor de trein-rcizigers is echter vooral van belang dat sinds enkele weken de toegang tot dc nieuwe perronshal is verplaatst van dc west- naar de oost-zijde. Men komt nu binnen via dc tunnel, die in de toe komst dienst zal doen als „over- *tap-tunncl". Omdat het echter nog minsten» twee jaar zat du reu. voor dat de uiteindelijke passagiers-tun nel als zodanig gebruikt kan wor- den, is de tijdelijke verbinding wat geriefHJker gemaakt. Op de plaats van de oude wacht- kamer 2e klasse is nu een trapje ge- i komen, die naar een overdekte gaan-1 derij leidt. die dan weer toegang j geeft tot. de boven bedoelde over- stapumncl in het nieuwe perrons- complex, i Men kan nu tenminste droog fech- ter onbeschermd tegen rie wind) by de treinen komen en dat is op zich i zelf al weer een vooruitgang op de 1 toestand van de afgelopen maanden, j Bij deze trap naar de gaanderij is ook de kranten, en tijdschriften- i kiosk geplaatst. De haastige reiziger j kan dus nu zijn trein-lectuur kiezen Morgen, 6 januari, zal het vijfentwintig jaar geléden zijn dat ds. A. Hoffman te Schiedam, bevestigd werd als predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Hoewel deze populaire predikant zelf niet veel aandacht aan dit jubileum wil besteden en bet ook niet In zijn bedoeling ligt om ecu herdenkingsrede uit te spreken, zal hij zich wel niet aan een huldiging kunnen onttrekken, wanneer hij zaterdagmiddag 9 januari van 3 tot 5 uur zal recipiëren in het Hervormd Rusthuis aan de Tuinlaan. I De Vlaardingse biljartvereniging OBK bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit feest heeft de vereniging 'n nederlaagserie gehouden, welke een bijzonder goed verloop gehad heeft. Het was gisteravond in Café De Oranjeboom, het clublokaal van OBK. bijzonder druk. want veie Ie- WUWJ>t Jn „l(4B öl,tu. ai twlJ den van diverse verenigingen uit het; hij nog n18sr kort jo Schiedam ge- district gaven acte de presence. De voorzitter, de heer N. Hartog, heeft gememoreerd, dat de vereni ging met dertien leden beschouwd kan worden als een „goede" vereni ging, welke steeds aan alle uitge schreven toernooien deelneemt, Uit het neder la as-toernooi is de biljartvereniging LEV uit Vlaardin- gen als eerste uit de bus gekomen, gevolgd door het Vlaardingse HVO, terwijl de B.V. „De Sluis" uit Schie- dam zich als derde plaatste. Aarj de; voor het gemeente- en jeugdwerk. vnr?**rrrariurnnrrtir«i»i\c van rtDy#» vereni- ...„11. .1—.,.. Voor een dubbel jubileum ovéri- f gens, want op 2 januari herdachten dominee en mevrouw Hoffman het zilveren huwelijksfeest. Dat ds. Hoff- man bovendien op maandag a.s. ver- jsart is dan nog een bijkomstigheid. Ds. Arie Hoffman, die op 11 ja- I rmari 1904 tc Rotterdam geboren is, r volgde eerst een andere bestemming. 1 Maar nadat hij zes a zeven jaar op een kantoor werkzaam was geweest, is hij verder gaan studeren aan het Marnixcollcge te Rotterdam om daar na theologie te studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1S34 werd hij door het provinciaal kerk bestuur van Noord-Holland toegela ten tot de evangeliebediening in de Ned, Hervormde kerk. In het daarop volgende jaar heeft wijlen ds. M. van Grieken, toen nog predikant te Rotterdam, ds. Hoffman te Besoyen in de classis Heusden in het ambt bevestigd. Op 30 april 1944 verwisselde do jubilaris deze gemeente met dis van Schiedam, waar hij wederom door wijlen ds. Van Grieken werd beves tigd. Ds. Hoffman was indertijd te Schiedam beroepen in de vakature vari wijlen ds. P. Bokrna en was eerst ongeveer vijf jaar werkzaam in wijk III in het westen van dc stad. óm in 1950 wijk IV in het cen trum onder zijn hoede te nemen. Vele functies Tï». Hoffman heeft In de loop der jaren v-ele bestuursfuncties vervuld en zitting gehad iu tal van colleges en commissies, Thans is hli o.a. nog voorzitter van de Centrale kerkeraad en van de w\jkgemeente IV; voor zitter van hei Hervormde rusthuis in de Tuinlaan en van de stichting van het gebouw „Sursutn Corda" In rie NJeuwstraal 12; vlccwoorzltler van de Hervormde stichting voor gezondheidszorg en maatschappelijk werk; en ook nog president-curator van het Stedelijk gymnasium. Maar ook „achter de schermen" is ds. Hoffman intensief werkzaam ge weest in onze stad. Dat begon al toen (Advertentie tM.f Als wij zeggen dat onze adver tenties eerlijk en betrouwbaar zijn ..dan gelooft U ons tóch niet. Maar als Vmorgen komi kijken dan wéét U het... voor altijd. Woensdagmorgen begint in onze gordijnstoffen afdeling, eerste verdieping, een onge kende verkoop van honderden fabrleks Coupons gordijn- velours. Coupons in alle mogelijke af metingen, tussen de 2 en 6 meter, m diverse kwaliteiten en kleuren. Woensdagmorgen om 9 uur begint de speciale Couponver koop van deze gordijn velours in diverse afmetingen (ook nog enkele volle rollen meubel stof) door elkaar voor één prijs, per meter voor GEBOREN: Johanna H„ <3. v. J, W. H. van Tïelraden en E. Bikker: Antonïus J-, z. v. A. M. Schuurmans en A. A. M. Wijzenbroek; Marga- retha A. M.. d. v. A. G. Hogeling en C. J- van der Voort; Arie, z. v. T. Kroon e en J. H. de Man; Cornells, z. v. W. van Tiiborg en A. M. Maan: Albert, z. v. A. Schaper en M. van Hoogdalen: Paulus F., z. v. F. H. Hertog en A. Hoekstra: Erika'E. T. d. v. C. C. J. Hellemons en G. I. Kenny: Petrus H„ z. v. L, van Bleijs- vrijk en J. C. van Rijn; Alexandra L. M., d. v. F. van Room en V. L. M. Wette; Adrians, d. v. P. D. Joosse en A. G. Zondag; Ingrid M., d. v. L. Clausing en C. T. M. Klapdoor; Louise A,, d. v. C. W. Pot en A. J. Pols; Hendrikus L,. z. v. F. A. J. van Oosten en H. Noordboek. OVERLEDEN: A de Knegt, 79 jaar, echtg. v. J, Meijer: N. van Weert. 56 jaar: M- van der Kant, £1 jaar: W. van der Stelt, 54 jaar: S. Herstel. <52 jaar. v-'sd. v, D. van Pelt; S. de Lange. 76 jaar. echtg. v, H. J. de Man; H. W. C. Hoffman. 70 jaar. wed. v. P. C. var» der Pant; A. M. C. Brökling. 70 jaar, wed. v, L. L. M. van de Water: P. J. Kerk hof. 55 jaar; W. N. Straatmans, S3 jaar. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 60200. Politie-aJarmnummer 64666. Apotheker nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastraat 58, R.K, Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 1920.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 10—20-30. uur: zaterdag van 9-30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to» Ben hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „En dat we toffe jongens zijn". - Monopol e: wegens verbouwing ge sloten, DIVERSEN Chr, Soc. Bel-, 8 uur: Mob. Kruis. Jaarverg. en contactavond. Prijzen Nieuwjaarsvuur 7n totaal zijn 2500 kerstbomen inge leverd voor het SG-NieuwjKarsvuur, Hieronder volgen de nummers van do prijzen, welke vanaf woensdagmorgen aan het bureau van de V.V.V. in de Plantage kunnen worden afgehaald. No. 64. 213, 482, 610. 727. 371, 1016, 1258, 1339, 1531, 1695, 1806, 1974, 2117, 2363, 2412. De 74-jarige heer P- de Ruiter uit de Donker Curtiusstraat is gister middag op de Broersvest uitgegle den over een bananenschil. Hij kwam met zijn voorhoofd op het trottoir terecht en liep daarbij een bloedende wond op. Hij is op de politiepost aan de Buitenhaven- weg verbonden en vandaar naar huis gebracht (Advertentie: l M.l FLUK VOORDELIGE ■Een beperkte partij luxe import-SLAAPKAMERS Fraaie slaapkamers, uitgevoerd In mahonie met blank rlegel- ahorn. Deze kamers besiaon uit een 3-deurs gareferobekast (125 cm. breed, 1/2 log, 1/2 hang) afgewerkt met metalen lijsten, groot 2-persoons ledikant met 2 nachtkastjes, tafel en 2 stoelen mat stof naar keuze. Ongekend voordelig. B Compleet voor slechU Een uitzonderlijk koopjel Een partfj SALON-SLAAPBANKSTELLEN, uitermate degelijk uitgevoerd en bekleed met diverse prima wollen stoffen. Een luxueus zitmeubel, In eert handomdraai In een comfortabel bed te veranderen. Een uitkomst voor klelnbehutsden. Compleet, inclusief 2 royale verende fauteuils: SA7 1 parsoons voor slechts M 9 2 persoons voor slechts HH BINNENWEG "City Centrum" BEUERLANDSELAAN BOTTERDAM - DEN MAAG - UTRECHT - VLK5JNGEN üfe-aiï-BSBrïLMins.iisrsiKiÉJKfl-'jiisrau raina De Gemeentebibliotheek heeft de jeugdige lezertjes van het filiaal aan het Dr. IVibautplein gisteren een prettige middag bezorgd met een gratis poppenkastvoorstelling in bet "Wijkcentrum. Vorig jaar was er in de jeugdbiblio theek aan de IVestroolenslraat een aardig schimmenspel, maar dB ruim te was daar zo beperkt, dat vele kinderen teleurgesteld moesten wor den. De grote zaai van het Wijkcen trum was nu ook helemaal bezet, vertegen woord igers van deze veren i. gingen reikte de heer Har tog dc prij. zen hiervoor uit. Namens het hoofdbestuur van de KNBB heeft de heer mr. J. Huige het bestuur van OBK gelukgewenst met het zilveren jubileum en na mens de KNBB een zilveren legpen ning aangeboden. Namens de vele aanwezige vereni gingen hebben diverse vertegenwoor digers het woord gevoerd, waarna men gelegenheid kreeg het bestuur te complimenteren. Tal van schrifte lijke gelukwensen waren binnen ge komen. plaatst was en in die oorlogsjaren zich ingezet heeft voor het lenigen van de nood die toen hoog gerezen was, Hy is één van diegenen ge weest die achter de kar aan de Al- blasserwaard introk om voedsel to vergaren voor zijn gemeenteleden. In Hie hongerwinter heeft hij r»og de kindervoeding voor schoolkinde ren georganiseerd. Daarna heeft hjj geijverd voor do oprichting van een eigen centrum welk streven resulteerde in de op richting van de Stichting tot ex ploitatie van het gebouw ..Sursum Corda", Het vroegere tehuis voor halfwezen in de Nfeuwstra^ >s door de diaconie van de Hervormde ge meente te Schiedam aangekocht en verbouwd lot wijkcentrum. Tal van acües, o.a. voor de OpstandingskerK (zoals de grote bazaar naast de Gro te kerk en de oliebollen acties) heeft hij daadwerkelijk gesteund, om do inzameling voor de restauratie van het orgel in de Grote kerk niet te vergeten. Meermalen is ds. Hoffman als le- ger-predikant in dienst geweest. Dat was al het geval tijdens de mobili satie van 1939-'40, waarbij hij de Oor logsdagen van mei 1940 heeft mee gemaakt in Noord-Brabant en Zee land. Na dc oorlog trad ds. Hoffman in 1948 nogmaals in militaire dienst. i terwijl hij vorig jaar nog dc Neder- j Landsc troepen naar La Courtine in Voor de finale om bet persoonlijk I Frankrijk heelt gevolgd, kampioenschap derde klasse libre In de zaalhandbal-competitie won nen afgelopen zondag de dames van DWS overtuigend van CWP, de da mes van Wilton leden een kleine nederlaag, terwijl de ÜVG-dames een ruime 5—1 overwinning boekten op Snelwïek. By de heren verloor Wil ton 1 van Schutters, maar het twee de team van Wilton kwam aan de eerste winst. De DWS-dames startten aarzelend niet een achterstand, maar nadat N. Robert voor een voorsprong had ge zorgd ging het. veel beter. Bij goe de aanvallen en een prima spel ver deling van-N. Opschoor kon met 1—5 worden gerust. In de tweede Helft stimuleerde het keepers werk van A. Veldhoven de gehele ploeg en zo werd het een fraaie 29 zege voor de DWS-dames. De Wilton-dames leverden ver woede strijd tegen Schutters, dat meer geluk had cn tenslotte met een krappe 43 zege de pup ten in Rot terdam hield.,De groen-zwarten had den direct een voorsprong, die wel door F. de Raay teniet, werd ge daan, maar een verkeerd beoordeel de bal van de Sebiedamse keepster bracht de ruststand op 2—1. A. v. d. Horst met een keihard schot en N. Penning-Brokling zorgden voor een gelijke 3—3 stand. Daarna heb ben beide ploegen verwoed gevoch ten, maar.de Rotterdammers waren fortuinlijker. De dames van XJVG kregen weinig tegenstand van het zwakke Snel- wiek 2. Door L. Veerkamp, C Brök ling en L. Bakker werd de rust stand 3—1 en daarna scoorde N. Tbjjssen nog tweemaal. 51. De re serves van DWS waren niet opge wassen tegen. WIK 2 uit .Vlaardin- gen en verloren met 48. ruststand 3—4; Bij de heren startte Wilton niet besl tegen Schutter in de Enert giehal en na tien minuien was er een 25 achterstand. Daarna kv men de scheepsbouwers beter op dreef. Door goed spel, vooral van J. Zonneveld en doelman W. Post werd hel zelfs 7—6 en met 8—7 vóór werd gerust. In de tweede helft deden de schutters echter hun naam eer aan en na zeven mimiten was het al 9—12. H. v, d, Lugl, W. Geerlings en C. Binnekamjp scoorden nog wel maar in de eindspurt bracht Schut ters de stand tenslotte op 1319. Heren 2 van Wilton wam aan eer ste winst; met hulp van de gerouti neerde L. Varewyck kon zij een ver diende' 3—6 zege boeken op Spar taan. Heren-junioren: DWS—Schut ters 97. De ktaverjas-afdeling van de ver. Het Singelkwartier organiseert in zaal Marijke, Broersveld 121 eer» groot kla ver j as-concours, waaraan iedere vereniging met ploegen van zes man kan deelnemen. Er zijn fraaie prijzen. Gespeeld zal worden op 13. 25. 26 januari en 2, 8, 9, 15 en 16 februari. Inschrijving kan vóór 13 januari geschieden bij de secretaris, Buijs Ballotsingel 13a. het district Schiedam van de KNBB zijn gisteren bü de B.V, „Bellevue" te Maassluis slechts twee partijen ge speeld. De HVO-speler A. Kooij heeft aan beide partijen deelgenomen regp. tegen de spelers M. v. Kempen (LEV) en C. Stadhouders (OBK). Zijn partij tegen Stadhouders won hij weliswaar, hoe wel het er in het begin niet naar uit Zag. Kooit 100 43 10 2.32 Stadhouder 75 43 7 1.74 In zijn twede part;-,die tegen van Kempen, ging het minder gemakkelijk voor Kooij. Na ccn drietal poedels maakte bij weliswaar twee goede beur- -- ten. resp. van 17 en 12 caramboles, iopcud geweest. De teams, die Scnic- doch hiermede had hij zijn kruit ver- dam m het veld bracht, nebben nog schoten. Van Kempen maakte goede dc meeste punten binnengehaald. Het beurten en noteerde in zyn elfde beurt reeds 65 tegen Kooij 36 Deze voor sprong behield hij. v. Kempen 100 36 15 3.84 Kooü 63 26 17 3-ta Biljartcompetitie In afdeling E van de competitie werd in poule l gespeeld de ontmoe ting De Waal-LEV. Uitslag 6—2. Als volgt: 70 70 31 9 2.25 De bromfietser J. A. V. uit Rot terdam botste gistermiddag op het kruispunt SingeiProf. Kamerlingb Onnestaan tegen ecu personenauto, toen hij deze geen voorrang verleen de. Hij verwondde zijn rechtervoet, waarvoor hij in de Dr. Noletstich- ting behandeld moest worden. In de Gerrit Verboonstraat moest gistermorgen een trekker met opleg' ger plotseling remmen voor een ra kelings passerende personenauto. Een bus melk cn een paar flessen vielen van de vrachtauto, waardoor ongeveer 20 liter melk verloren ging- De heer A. J. J. D. vermist zijn fiets die niet op slot in de Warande stond. Aan de Nieuwpoortweg is de fiets gestolen van de heer A. 5. uit Rotterdam- In het Gemeenteziekenhuis te Schiedam slaagden voor het op 29 december 3959 gehouden examen voor de aantekening kraamverple ging, de zusters: A. A. Gumbs en J. L. Jordaan. NEW TORK, De Columbia uni versiteit in New Tork heeft van een oud-student een gift ontvangen van vijf miljoen doller, bijna twintig miljoen gulden- De schenking is afkomstig van William Black, stichter en presidént- directeurvan een groot filiaalbedrijf van restaurants- Black verklaarde dat hij geen belangstelling had voor gedenkstenen. „Ik wS met eigen ogen de resultaten zien van mijn goede bedoelingen," zei hij. De universiteit zal met het. geld de bouw financieren van een 18 ver diepingen tellend medisch onder zoekscentrum. Hét achterste gedeelte van de romp met de staart van het op 37 december vorig jaar in de Papïpi-baai in Ne der! andsch Nieuw-Guinea veronge lukte Martin Mariner van de Konink lijke Marine is op l januari geborgen, aldus deelt de Marinevoor.Uchtings, dienst mede. Het stoffelyk overschot van een van de bemanningsleden, korporaal-vlieg tuigmak er cons tabel. A, T. G. van Baaien, werd in de wrakstukken aan troffen en is inmiddels te Sorong terwijl alle jongen* en meisjes de gebeurtenissen in de poppenkast van begin konden volgen, Mej. Mies Lampe uit Venlo was naar de Schiedamselezertjes geko men met het aardige poppenspel „Hoe het ondeugende engeltje Sera fijn gestraft werd." Het ondeugen de engeltje had een heel lijn piep stemmetje en mej. Lampe verzocht de kinderen dan ook héél gtil te zijn. Nu. daarover heeft zij niet te klagen gehad, want van begin tot eind was bet jeugdige publiek geboeid door het spet Serafijntje, de ondeugende lieve ling van Oom Petrus, had door een gaatje in het wolkendek het bezige leven in Schiedam gezien, en was daarop, samen met het paard van Sinterklaas dat omstreeks deze tijd ook in hoger sferen vertoeft naar de aarde afgedaald. Ook hier beneden was het engeltje ondeugend, maar daarvoor wordt het dan ook gestraft.. Moraal: niet ondeugend zijn. WOERDEN". De demping van de Oude Rijn in de binnenstad van Woerden zal zeer binnenkort een feit' worden. Dit werk is gisteren aanbe steed. Het werd direct aan de laag ste inschrijver, het, aannemïngsbe- drijf „Trio" N.V. te Woerden, voor 409.400,gegund. Hoogste inschrij ver was de fa J. Schouten, Rotter dam, met een bedrag van ƒ548.000. Ds plannen voor de demping van de Oude Rijn in Woerden hebben in dit stadje bijna honderd jaar, afwis selend in intensiteit, onderwerp van gesprek uitgemaakt. LONDEN. Onderwijs: en opvoe ding van jeugdige aristocraten wordt in Engeland steeds duurder. Harrow, een der meest exclusieve scholen heeft medegedeeld dat het schoolgeld, kost en inwoning incluis,' is verhoogd tot 462 pond sterling, circa 5000 gulden per jaar. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM betuigen met wederkerige heilswens hun dank aan al len die bewijzen van belang stelling hebben getoond. k>oo<x><xxxx><c<><x><x><>< Alle kiosken nemen gaarne uw Koerierster aan. Indien vóór 1 uur opgegeven is plaatsing d« volgende dag gegarandeerd. ENGELS HAND.COftR. ENGELS BEGINNERS DUITS UAND.CORR. DUITS BEGINNERS Ned. hand.corr. BOEKHOUDEN MIDDENST.CURSUS STENOGRAFIE MACHINESCHRWVEN MAANDAG 6.30—7.30 DINSDAG 9—10 u, MAANDAG 7—Su. MAANDAG S—u. DONDERDAG 930—10.30 U. MAANDAG 7—8 U, DINSDAG 8—13 u. DONDERDAG 8.30—9A0 tl. •SMORG. en 'S AVONDS Ook op de" derde dag van de mi- crokorfbalcompetitie Zuid-Holland in de Energiehal zijn de prestaties van onze stedelijke korfbalclubs uiteen punten eerste presteerde het om zowel tcgeu Hou Stand 2 als Regenboog 2 een gelijk spel te behalen. Het. werd respectievelijk 11 en 2—2. Het Leidse Algemene bleek voor Succes veel te sterk te zijn. De tegenpartij, won met niet minder dan 60. De blauwwitte» wonnen, daarentegen op fortuinlijke wijze van Charlois (2-0). De overige uitslagen waren Suces j— Trekvogels j 24. OSCR j—Schie dam j 00, Schiedam j—Succes j 2—1. Het Zuiden 6—Succes 2 3-^1 en Spangen 3—Succes 2 2—0. Dè burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek zal tijdens de eerst volgende vergadering van de Ge meenteraad op vrijdag 15 januari zijn Nieuwjaarsrede uitspreken. getroffc begravt Invi verband met de grote, water diepte namelijk 41 meter stroom, modder en de op die diepte heersen de duisternis, alsmede de beperkte hulpmiddelen, die in Nieuw-Guinea beschikbaar zijni bleek het helaas niet mogelijk het zwaardere gedeelte van de romp ook te bergen. LEÓPOLDSTAD Koning^ Bou- dew:jn van België heeft ter ge legenheid van zijn recent bezoek aan Kongo en Roennda-Oeroendi enige gevangenisstraffen en boeten die aan met-politieke detinquenten zün opgcleg, gedeeltelijk kwijtge scholden. OVERTREKKEN van stoelen, clubs, bankstellen. Nieuwste stalen, prijsop gaaf vooruit, in 10 dagen klaar. Doe het nu! Nog verjaagde winterprljzen. PLATE MEUBELSTOFFEERDER!J GR. MARKT 21 - SCHIEDAM - TEL. 67762 Het goede leven behoeft niet duur te zijn, Heerlijk mild gezouten ROOKSPEK 1.25 per heel kilo Fijne LUNCHWORST ook met knoflook0.49 per 250 gram f 1.45 per 500 gram met zakje kruiden Het is heerlijk smullen U' van keurslagers spullen BKOBRSVELD 159 MGR. NÖLENSLAAN 846 SCHIEDAM Gevraagd te Schiedam liefst in de omgeving van Lange- Haven, of winkelruimte in het cen trum. Brieven onder nummer UZ-4111 bureau van dit blad-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1