- - 18 2^8 6 t.7fl TöEMMNl De eenden, gezellig bijeen, profiteren van zachte weer Viering eerste lustrum groot zwemfeest met C D STEWARD Uitbreiding bij Glas industrie Pieterman Meeuwen beginnen de ,kap* alweer op te zetten VIJF JAAR K Weer Olympische training nu van schoonspringslers Advies Vlaardingse Judo club-ontmoeting in Sportcentrum Schiedam j Geef uw hond altijd aan Koeriersters Onze vogels in januari Jeugd-comité voor V Ju cb 1 cli li gen jaar KAISER wil weer schepen gaan bouwen Tafeltennistoemooi van Hermes-DYS Beekbergen wordt 18 jan. geopend Tewaterlating van examens voor accordeon Aanslagregeling Hondenbela&tin g Ook iets voor Schiedam G as transportlei ding R'dam-Waddinxveen Finale derde klasse libre Bil j artcomp etitie Meer uitlening in bibliotheek CHIEDAN Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO W0NINGRUIL WONING OP NETTE STAND TE SCHIEDAM GOK- EN WERF-MAATSGHAPPiJ WILT0N-FIJEN00RD N.V. SCHIEDAM ST0KER-HUISKNE8HT Burgerlijke stand CAFÉ-PAND *7O lang nog geen ijs de wateren bedekt en de bodem nog niet hard 7* bevroren is, hebben de tenter- en tneideuogels, die nop in ons land vertoeven, niet te kingen. Tot dusver zijn zij nog niets te kort gekomen. Veel eendensoorten honden erg van gezelligheid en zodoende kunnen ivü dikivyis enorme troepen 2icn. In dc vlieten insse» Vkardinpcn en Maasland b.». vinden wij uacfc enkele duizenden smienten hij elkaarde meeste drijvend op he: nu.'er en vele ook nan de kant. waar zij rustig lopen ie grazen. Deze fraaie eenden, ook i»et fluiteenden genoemd. nanr het pefut'a det zij herhaaldelijk prodneereu. oweriaiiiteren in prote rtrn- ratlea te crt2cnt en voor een beetje ijs zijn ;e ook al niet bang. Zoiang er nog maar enkele makken 2Ü>i trekken sy zich daarin terug. En als ook deze tocgcvroren zijn trekken zij nnar tie. zee. Zodra echter de dooi is inpetreden *ün 2{? weer in de polder of op de vlieten terug. VLAAKDINGEN Toch kunnen we niet zeggen dat zij de voorkeur geven aan zoet water, want op cie Beer zien wij ze gedu rende de winter altijd, zowel in de Waterweg als in de Brielse Maas tijdens de warme zomermaanden toen zij ^tengevolge van de grote droogte •weinig of geen voedsel konden vin den, omdat wormen en slakken diep m de grond waren weggekropen. Een Hetzelfde is het geval met de gewone bevroren bodem is evenwel fataal wilde eenden waarvan de meeste j voor hen en daarom als er vorst op mannetjes intussen al weer de sma- komst is. eclipseren zij ogenblikke- ragd-groene koptooi hebben opgezet. li.ik naar zuidelijker streken, waai Ook in de opgespoten polders tussen het voedsel vraagstuk geen moeilijk- Vlaardingen en Maasland en op Ro- j heden oplevert, zenburg ontmoeten wij beide soor- I i i ten en heel vaak in gezelschap grote 1 lUCeilVtcn VfTKlClirPII troepen talingen, enkele fraai ge- In een weidelandschap van enigo kleurde bergeenden en van de niet omvang ontmoeten wij nu steevast minder mooi gekleurde slobeenden, troepjes wulpen. Drzc kromsnavels Als dc winter gaat strengen cn dat azen op hetzelfde voedsel als dc kie- doet hij meestal als dc dagen gaan i vit en zij hebben de eigenaardige ge- lengen, komen er doorgaans nog heel woontc om iedere avond de polder le wal noordelingen bij. In de eerst© verlaten en naar het strand of naar plaats kuifeendjes. voorts nonnetjesde slikken aan zee tc vertrekker» en grote en middelste zaagbekken. 1 teneinde daar dc nacht door tc bren- ger. "s Morgens voor ring en dauw Schuw door jacht 'Mn "ccr in dc """d0 ,0"ls- Jammer dat de eenden nu zo bar OOK op meerkoeten mag tot die r* JplAAR vinden we trouwens nog .«.w,» h-M.-,, steeds grote aantallen kramsvo- «nor fin iJmwï i °els en ni(tt le vergeten verschillende f ™r,£ iJTZt soorten meeuwen. Het meest in aan- Ie Ital zé<jn de kapmeeuwen en vervol- %n ifliufnri !S,rf gens in kleiner aantal stormmeeu- «n met 30 januan gelangd worden,wen efl daarnn ZÜVCT. en mantel- tcrwtjl de jacht op deze dieren, ai tn meeuwen. Omstreeks deze tijd is het augustus of september werd geopend >n aardigc spon eens goed op de knp- voorjewone wilde eenden zelfs reeds of kokrneejwen lc te?te«. zoals men vanaf eind jtth. weet is de kop bij de meeuwen in de winter wit met alleccn achter de - ogen een zwarte stip. De voorjaars- lud gejaagd worden doch wij woi bes,aal cnmctl hierin riot da hebben de indruk, dat deze dieren oef,c!e kop d<in chocotadckleurio in. althans in onze contreien by de ja- i gers niet'erg'in trek zijn. Dit wild!■- is niet erg gewild. Overigens wemelt het in vaarten en vlieten op het ogenblik van deze zwart-grijze vo- i gels met de witte bles op de kop. j Het jegsel van de meerkoet is nogal i aan de hoge kant, van 8 tot 12 eieren, zodat er elk jaar een behoorlijk aan- l tal bij komen.. Hetzelfde geldt voor de elegante waterhoentjes, die we ook in stadsvijvers wel aantreffen, j Beide soorten zijn slecht bestand te- gen varst en. als een vorstperiode erg lang duurt vallen er onder hen heel veel slachtoffers. Het laatste was dit het geval in februari 195R en vooral i onder de meerkoeten zijn toen bui- f lengewoon veel slachtoffers gevallen, i Gelukkig hebben wij na die cata strofale winter een paar zeer gunsti ge gehad, zodat de achterstand var toen, weer aardig ingehaald is. Bellen btf ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80,telefoor 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apotheker nachtdienst: F. H. Backer, St X/ïduinastraat 53. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur j er» iedere avond (behalve woens- i dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 j uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge- opend .maandag van 19—20.30 1 uur: dinsdag van 9.30—16.30 uur; en van 192050 uur: woensdag van 9.3Ulb'.30 uur; donderdag van 9,30—12.30 uur: vrijdag van 9-30—18.30 uur en 19—20.30 uur zaterdag van 9.30—18.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van j 12 tot 17 uur, „Schiedammers to- i oen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Fassage. 2 en 8.15 uur:Jin dat wei toffe jongens zijn". Monopole; wegens verbouwing ge sloten. DIVERSEN j Chr, Soc. Bel-, 8 uur: Chr. Besturen- bond. vergadering, i Wijkcentrum, 3 uur: Start, feest, bergeend Nu komt het wel voor dat we exemplaren ontdekken waarvan de kop in januari al bruin wordt (soms zelfs wel eens in december) en aan- j xu de Nederlandse Jeugd gezien kapmeeuwen altijd in grote meenschap te Amsterdam in de j aantallen bij elkaar zijn, is het ge- maanden februari en maart ec» makkelijk, wanneer men daar eens groots opgezette kampagne houdt in aandacht aan wil besteden. Zelf za-j,et kadcr van het Wereld Vluchte- 1 gen wij onze eerste (bijna) geheelimgenjaar 1959-'60 wil ook de bruine kop in het hartje van Rot- Schiedamse Jeugd Raad fl.o.J deze terdam en wel op 21 december j.L: j actje piaatselyk steunen. Het ligt in - een zeer vroege datum dus. In de j de bedoeling daarvoor een plaatse-^ loop van deze maand en vooral in ujk jeugd-comltê in bet leven t« I roepen, waarin de jeugd-organisa- tics. sportverenigingen en scholen vertegenwoordigd zullen zfjn. maar dan door personen niet ouder dan 23 jaar. Teneinde tot de oprichting van be- j februari zullen wij steeds meer brui ne koppen ontdekken. Voorjaar in de kop Zijn er dus nu al vogels die het' -rv- voorjaar aao de fcop hebben, som. öoeld ramite «Wat »P ™J- raige houtduiven hebben, dank zij - ^agavond 15 l^nuan in d. Jougd- hel uitzonderlijk zachte weer, hit 5a"ïn. Lange Haven Ut een verga- voorjaar aan dc kop hebben, som- bering worden gehouden, die om miae houuMae* hebben, dank ai f»»' IS"',,1?'?; T?' BlllvEP' het uitzonderlijk zaelue u-eer, het g* "1 Vluch elingen-tampen e t,oorjaar in de hop. Rond de kerst- Onrnstede ba Oldenburg m West. dnoeu lioyrden we ucrsclieMcne Duitsland.te geweest en dw lid is van lioiitdttlccn koeren dat het een lust ''et Ned. Comité, zal dan de acne was. U ziei.de eerste ooorjaarssymp- toelichten. men syn er al. Troutoens de spreeu wen iafon rich ook niet onbetuigd. Zodra het licht is zitten zij reeds in een boont of op een heining tc zingen van je welste en daarbij slaan ze als het. ware met hun vleu gels de maal. Evenals van onze vriend de winterkoning kunnen we ook van de spreeuwen zeggen, dat hei geboren optimisten zijn. A. DE JONG Maatschappij die 1400 Liberty-schepen bouwde WASHINGTON De Kaiser In dustries Corporation .heeft bekend gemaakt zich na een onderbreking van dertien jaron weer ie zullen gaan bezighouden met het bouwen van schepen. De president der maatschappij, Ed gar Kaiser, verklaarde dat onder handelingen zijn voltooid voor de overname van een scheepswerf, die vroeger werd geëxploiteerd door de National Steel and Shipbuilding Cor poration in San Diego. In het clubgebouw in het Sport-; Er zal een nieuwe maatschappij park Harga worden maandagavond worden opgericht, de National Steel 11 januari de taf ellennis-kampioen- and Shipbuilding Company, die de schappen van Hermes-DVS gehou- werf zal exploiteren, waar evenals den. een evenement dat zich al jaren voorheen naast het bouwen van in een grote belangstelling mag ver- schepen, ook onderdelen voor vlieg- heugen en waarvoor ook nu oen- j tuigen en raketten zuilen worden record-aantal inschrijvingen is ge- i vervaardigd. De aanwezigheid van de kunst* i zwrjmgroep van ZAR uit Amsterdam onder leiding van mevrouw G. Arm brust—Molenaar is. ook een. ..stunt." Immers, deze groep werd I in 1958 officieus kampioen van I Europa tc Amsterdam cn prolon- geerde het bezit van die titel vorig jaar te Rostock. Hetzelfde program- .r ma, waarmee dc groep, waarvan Voor de viermg vau het eerste Lustrum vau het rkoipa-oaa Hettie Balkenende wel de bekend- op maandag 11 januari I960 is een aantrekkelijk programma Ey^peze^^itef1 SE de samengesteld. Een zeer gevarieerd programma mei o.a. de ,t,eUi'e e - - kunstzwempioeg van ZAR uit Amsterdam, de bekendste Ne derlandse schoon springsters, de Rotterdamse Springelub „Athuïa" en andere groepen is samengesteld. De aigemene lei- j ciigheidswedstrijd met spêctacïüaüre, ding van het zweml'eest berust bij dè heer J. Traas, die dan f hu„ KiSSttal. evened" tevens zijn eerste lustrum als bedrijfsleider viert. Gedurende i zwemassociatic van douane-ambtéha* de vijfjaren van zijn bestaan werden er in het Kolpa-bad rond j'Jg 2miljoen baden genomen. leiding van hoofdbadmeester J, Schüoncnberg wordt een demonstra- Nadat op S januari 1955 liet Kol-- tic gegeven van verschillende soor- pa-bad officieel was geopend, werd i ten zwemslagen, het bad op II januari 1955 's mid- i Muzikale medewerking wordt dags otn twee uur voor bet publiek j verleend door ..The Colpa's" onder open gesteld. Het bad heeft zich fielding van de heer A. v. d. Vaart steeds in een grote belangstellingband produceert rustige Zuid mogen verheugen. Er werd een aan- i amerikaanse muziek. In het Kolpa- tal belangrijke evenementen in ge-j bad werd deze band gevormd. organiseerd. terwijl b.v. ook de ploeg J Een groot aantal genodigden zal (officieuze) Europeze - wacht sleepte, wordt maandagavond in hel Kol pa bad uitgevoerd. Vlaardingse huisvrouwen en vier Vlaardsngse scholen (in een behen- voor de Olympische Spelen tc Mel bourne er midden in de winter in het verwarmde buiten ba dl tTainde. Het heeft de bedrijfsleiding vrij grote moeite gekost om een pro- gramma samengesteld te krijgen, dat terecht de naam van „groots zwem feest" mag dragen. Met name is het iets heel bijzonders, dat de kan didaten schoonspringen voor de O.S. te Rome in Vlaardingen zullen de monstreren, Zij Oré Lugtbart, Thea du Pon en Annie Gunneman hebben daartoe deze week Vlaar- Beekbergen is verbouwd tot een ge dingen voor Eindhoven als trai- de eerste lustrum-viering van het Kolpa-lxid bijwonen. Daarnaast is er een beperkt aantal toegangsbewij zen verkrijgbaar vanaf zaterdag morgen aan de kassa van het Kolpa- bad. Het complex van het Sanatorium ningscentrum moeten verwisselen, anders zou de KNZB geen toestem ming hebben kunnen verstrekken. Zaterdagavond zullen ze voor de- eerste maal in Vlaardiugen in hel Kolpa-bad trainen. riatrische inrichting. Op maandag 18 januari, om elf uur 'smorgens, zal de commissaris van de Koningin In Gelderland, inr. H. W. Bloemers, d» officiële opening verrichten. Zwane-put Op de traditionele Nieuwjaarsby- 1in de groepen instrumenten thermo- 1 eenkomst, die maandag In de fa- meters en in de productie van bet briekskantine van de Glasindustrie (bedrijf te Zoetermeer is een stijging j Pieterman M. V. aan de Nleuwpoort- t van d« omzet te bespeuren. Dit geldt weg te Schiedam is gehouden, heeft j eveneens voor de export. Hoewel dit dc directie nok ecu overzicht gege- laatste zeer welkom is. wordt er toch ven van heigeen In hel afgelopen naar gestreefd een minstens evenre- jaar is bereikt. dige omzetvergroting op de binnen- Over het geheel genomen is er een latidse markt lot stand te brengen, j flinke stijging van de omzet geweest, wat in 1959 verwezenlijkt, is kun- j maar de concurrentie wordt scherper nen worden. wereldmarkt-prijzen dalen. In het afgelopen jaar is de bedrijfs- i boekt. In de wedstrijd-klasse zal W. de Raay zijn kampioenschap verdedi- gen; bij de senioren zet allroun.acr H. Stolk zijn trofee in tegen diverse bestuursleden van Hermes. terwijl ook de ..amateurs" hun beste been- t je vóór zullen zetten. Cock van der Tuyn was vorige maal de prijsw in - naar in deze groep. Tijdens de tweede wereldoorlog bouwde het Kaiser-concern ongeveer 1.400 Liberty-schepen en vl egtuig- moederschepen voor de mari'ie. doch de maatschappij staakte het -ouwen van schepen in 1946. toen '.ie oorlogs contracten afgelopen waren. GEMEENTE tlllf SCHIEDAM j „City of Cork' In een gedeeltelijk volgespoten puf in de Broekpolder onder Vlaardingen bivakkeren gedurende enige weken eert drietal (waarschijnlijk verwil derde) knobbelzwanen en een aantal E.g. kleine zwanen. We telden elf oude en veertien jonge dieren, welke laatste te herkennen zijn aan hun min af meer grijsachtig-wit veren kleed tn tegenstelling niet dat der oude vogels dat helder wit is. Zelfs was duidelijk vast te stellen, dat het familieverband nog werd gehand haafd: er waren ouders met iwee, niet drie of met slechts één jong Deze kleine zwanen ze zijn nau- Maatregelen voor de" verder© toe komst moeten naar de mening van de directie nti worden genomen. Ook ruimte met 1.000 n»2 uitgebreid in de vorm van een nieuwe loods. Di verse nieuwe machines zijn in ge bruik genomen en andere werden besteld. Op het open terrein naast 7 7 t ihet bedrijf wordt binnenkort een sïcJrtj't rvsi/-*■*•» tweede nieuwe loods gebouwd en in C7oo IUU£ tttsll UI f 'n deel van de fabriek zal 'n vrijdra- j gende vloer aangebracht worden. Voorbereidingen lot verdere mecha- i nisa 1 ie zijn getroffen om de produc- j tivitelt per man te doen stijgen. Wat het personeelsbeleid betreft, S er is een nieuwe fabriekskern geko- zen, die om de drie maanden bijeen komt. Bij het College vanRijksbe* Aüe veertien leerlingen van de heer j tveïfjks kleiner dan de bekende knob- deelnamen bekmaan hebben een gele •zwart' rf,""nn omrande snavel, terwijl eerstgenoem de een wijnrode snavel heeft. Het is een machtig gezicht als we de hele traep zien vliegen met de lange hals recht vooruit. De knobbelsioaan is de vogel, die wij in parken en vijvers in tamme staat aantrejfendt'e dvs om zo te zeggen geheel ts ingebur gerd, 'Dit is met de kleine zwaan er» met zijn iets grotere broer de wilde zwaan beslist niet 20. De weiden zijn thans nog aardig bevolkt met kieviten en zelfs ont moeten we een énkele maal nog goudplevieren of zelfs een troepje kemphaantjes. Zolang de bodem nog 2achl is, is er volop voedsel voor hen. Zij hebben het nu zelfs "beter dan Hasscl die zaterdag eii"maandag j middelaars is het omwerp voor een a*. nieuwe loonregeling ingediend die. voor ar- i co rei eon te Rotterdam, zijn gestaagd. De examens werden afgenomen ondeT auspiciën van de Nederlandse Werk gemeenschap, 't overkoepelend orgasm van de meeste organisaties voor ac cordeon- en mondaccordeon-onderwijs- Er waren de examens „elementair", A. B C- Dat allen, geslaagd zijn Is niet alleen een mooi succes voor de heer Van Basset, maar ook voorde vereniging ..Koe»", waarvan bijna alle veertien examinandi lid zijn. De geslaagden zijn: Toos van de Bos, Biet Blomstee 1. Nelly van Gelder. Gré de Haas. Maaike van Haaften, Yvonne Hoekstra. Tineke Hoogstede!-, Rita Lamens, Luudje Mceder. Adtïënnp Renders, Arnold Schmohl. Théa Ver steeg, Nel de Wolf en Ansje Zwaans. na goedkeuring, m^t terugwerkende kracht zal ingaan (per 1 november 1959. f OFFICIEEL NIEUWS 1 Ingevolge het bepaalde bij artikel 7 der verordening Hondenbelasting wordt ieder, die op 31 december 1959 als houder van een of meer honden belastingplichtig was, voor het be lastingjaar 19S0 voor hetzelfde aan tal honden ambtshalve aangeslagen, tenzij hij vóór 31 januari I960 ter secretarie, afdeling Belastingen. Ou de Kerkhof 17, kennis geefi'en des gewenst aantoont, dat wijziging iri de aanslag behoort plaats te hebben of dat geen aanslag behoort te wor den opgelegd. Uitreiking van een aangiftebiljet heeft niet plaats. Voor ieder, die in tfe loop van 1960 belastingplichtig wordt, hetzij door aanschaffing van een hond, het zij door vestiging in deze gemeente, blijft de verplichting tot aangifte binnen 14 dagen bestaan. ARNHEM. Bij de Arnhemsche Scheepsbouwmaatschappij is maan dag de tewaterlating geschied van het 1850 ton metende motorvracht schip „City of Cork" in aanbouw voor de Ierse firma Palgrave Mur phy Ltd. te Dublin. Het schip is bestemd voor het vervoer van stuk goed tussen lerlar en West-Euro pa. doch wordt ook ingericht voor het vervoeren van levend vee. Met het oog hierop worden in de rui men uitneembare stallen, drinkwa- teraansluitmgen. ventilatie, verBch- ting en drainage aangebracht. De oplevering zal omstreeks april plaats hebben. Tot de nieuwe opdrachten van A.S.M. behoort de bouw van een koelschip van circa 1.000 ton voor Engelse rekening en van een dub- belschroefbevoorradtngsvaartuig dal dienst zal gaan doen in de Perzische Golf. De bedoeling is dat ook deze beide schepen nog in de loop van dit jaar gereed komen. Dit geldt eveneens voor het nog in aanbouw zijnde 5600 ton metende motor vrachtschip voor de N.V. HoIJand- sche Stoombootmaatschappij te Am sterdam. Deoplevering zat in hel voorjaar plaats hebben. Voor de eindstrijd om het persoonlijk kampioenschap 3e kl. libre werden ge speeld by d« B.V. BeUevue te Maas sluis: W. Jacobs 100 43 5 3,32 C,.:v.d. Brugge 86 43 7 2.00 J- T.d. Graaf C. v. d. Brugg» Voor de bUjartcompetitie werd in afd. gespeeld de ontmoeting Confiance— Volksgebouw b, uitslag 3—5, C, Coens Helmfch 55 56 38 36 26 26 e 1.46 7 2.15 de Biuyn» A. Vermehrem 43 41 -49 41 34 34 8 1.44 6 1.20 A. V. d. Dnde M- Meijer 40 41 40 30 24 24 7 1.66 3 1,25 3- Verhefl A Vermehrem 37 35 25 35 17.' 17 8 3.47 7 2.05. 6-te aid. E D GLr—Confiance. uitslag A. de Neef A. v. Wijk 74 'f4- 74 53 31 31 Quajm C/v stoipe 71 64 71 61 21 21 14 3.38 9 290 Hoogewerf A- v.d: Linde 65' :.58 29 53 23 23 5 1^5 11 2.52 Tempelaar J- v. Keerde .-so SS 5U 43 27 27 9 1.85 5 1.59 De Gemeentelijke Openbar» Biblio theek heeft in de maand december van het vorige Jaar meer boeken uit geleend dan in dezellde maand van 1953, ui. 24.583 tegen 22.928. De uitge leende boeken worden, als volgt ver deeld: 10.765 romans, 6,362 studiewer ken en 7.43S kinderboeken. De Centrale Bibliotheek aan de Lan ge Haven leende 9286 boeken uit (vo rig jaar 8540); filiaal Dwarsstraat 1884 (V- j'. 1932): filiaal LorentzJaan 2570 (v. i. 3122); filiaal Dr, Wlbautplein 4914 <v. i. 4046};' jeugdafdeling 3194 (V. j, 2747); filiaal Kethel 1976 (v, j. 1972). Eind december waren er 5563 houders van leeskaarteri <v. j, 5532). Het boekenbezit, is in vergelijking knet december 1053 gestegen van 33.093 tot 59.667. BLO inzake sporthal jj In Schiedam is irkhet nabije ver leden meermalen h t idee geopperd om In onze stad riten sporthal le stichten, of althans een inrichting waar indoor-sportcn beoefend kun nen worden. Er zou zeker belang stelling voor en behoefte aan zo'n sporthal bestaan. Maor hier in Schie dam is bel daarmee bU ons welen nooit veel verder gekomen dan zo maar een ideetje. In Vlaarüingen echter, waar men eveneens behoefte heeft aan zo'n sporthal, is men al wat verder aan de verwezenlijking van het idee toe, In het gemeentelijke zes-jaren plan voor de stadsuitbreiding is plaats ingeruimd voor de bou\v van een sporthal. Om nu te weten'te komen wat de meest wenselijke vorm voor een sporthal is, heeft de Vlaardingse In Sportcentrum Schiedam van Reinier Hulsker zijn in december, naast een groot aantal witte banden, geslaagd: Gele band: mej, J. A. van Oost, mej. Hoeyenbos en de heren W. H. v. d. Waal, W. v. d. Heuvel. A. de Wil. J.: Jv.de Goejy G. J. Stuyven- beOraiije band: mej. L. M. A. Aales- sie, W. P. Boesscboten, A. J. Ruitten- man. J. W. de Bruyn, R- Bergmans, j. W. Stoker. Joh. de Wit. O-"Booms- ma. H. J> Stolk. Voor de derde graad jiu jitsu is geslaagd W. A. B. Hengel veld. Voor vierde graad: C. W. Visser en J. T. v. d. Waal. Voor-vijfde graad: L, J. van Gaeren, H. C. Apon en J. C. Kinnigin. In 1959 zijn in totaal geslaagd: 79 gele banden, 24 oranje, 5 groene, 2 blauwe, 1 bruine en 2 zwarte. Voor jiu jitsu: 12 eerste graad. 6 tweede, 6 derde, 2 vierde en-3 vijfde. Zaterdag .9 januari ontvangt Sport centrum Schiedam een aantal judo clubs van buiten dc stad, zoals "Uke- nil uit Delft en „Gouda", twee clubs die i« dc Finale kwamen voor bet club kampioen schap van Zuid-Hol land. Voorts zOn uitgenodigd dc clubs van de leraren Blshoff uit Schiedam cn Kapniund uit Den Kaag. SCS komt waarscbyniyk met twee teams uit. „Delft". „Maassluis* en „Dc Maasstad" elk met cêu. Aan de algemene raad van de „Ge- meentelijke Gasvoorzienïng Zuid- Hollend" wordt voorgesteld in be ginsel goedkeuring te verlenen aan i de voorgenomen overname van Caï- j tex-raffïnaderijgas van hot Staats- B„„d voor Lizhe^me Opv„edipS If in het afgelopen jaar een enquete d:-.„ RotterdamWaddinxveen gehouden onder de aangesloten ver- a'J,| enigingen, te»Je de gewenste groot- 0°' riofdcS Het resultaaf; van de enquête is SirïaYanTl.wVtn mhfdertaï nu samengevat in een advies van do komeR vergoedingen van het Staats- n«'TeJl?"te1™1"' i gasbedrijf ad ƒ575.000, aodat er be- Dit boudt allerminst in dat het ge- 3 hoefte is aan financieringsmiddelen adviseerde ook gerealiseerd aal wor: tot ee„ bedrag van 575-000. waar- voor een beroep, zal moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt. den, maar het leek ons toch wel aardig om het advies ook in Schie dam bekendheid ie geven. "Wellicht zal dit inspirerend werken op het ontwikkelen van èen Schiedams ini tiatief. Daar de verlangens van de vereni gingen naar de aard uiteenliepen, is het advies geworden tot de grootste gemene deler van alle wensen. Voor gesteld wordt een gebouw te stich ten van 45x24 mtier, geschikt voor volleybal, tennis, basketball, zaal- ,ss ar„ i.t.1 qt,.. 1 i,n-fK.i 1 Houders van bonden en zit, ois ui Handbal, micro—KOrxosi Cn Iiadjntn— j l rt ton. Ter vergelijking: de sporthal op De Vüfsluizen is 35x18 m-'-r. Tevens is gedacht aan ..uit bouwen" van 10x4 niett- het plaatsen van vier weds «rijd laf els voor tafeltennis. In hel rapport Is eveneens rekening gehouden met het aanbrengen van twee was- en kleed gelegenheden en een ruimt© voor het opbergen van attributes De V.B.L.O. is voorts van mening dat een dergelijke sporthal, mei een natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandllaan boek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 Café-Restaurant EUROPOORT Maasboulevaxd, Schiedam vraagt voor één harer staforaployé's: voor 4 personen, liefst beneden of vrije etage Aangeboden wordt: 3-kamerwoning. Jè etage, aen dc Bergse- laan. Rotterdam-Noord. Brieven aan de directie Café-Restaurant EUKO- POORT, Maasboulevard. vraagt voor spoedige indiensttreding een ervaren voor tewerkstelling in de koffie- en lunchkamee van de afdeling Reparatie op het Hoofdkantoor. Kennis van de Engelse taal is een vereista. Leeftijd 40—50 jaar Met de hand (niet met', ballpoint) géschreven sollicitatiebrieven, postbus 22, Schiedam naar de officiële kennisgeving in dit blad, betreffende hondenbelasting. Uit deze kennisgeving moge belang hebbenden blijken, dat het, ter voor koming van onaangenaamheden, wel raadzaam is, vooral voor degenen, die tot op heden geen aangifte van hun hond hebben gedaan, zich voor de regeling van een en ander in verbinding tc Stelten met de secre tarie, afdeling Belastingen, Oude „HET ZONNEHUIS" (Prot.-Chr. verpleegtehuis voor langdurig zieken), Boerhaavelaan 1, Schiedam, vraagt per 1 febr. ».s. •Extern In), en soil, bij de Directrice. accommodatie voor vijfhonderd be-i Kerkhof 17. zoekers, ook gebruikt kan worden De houder van een houd, die tn de voor andere belangrijke culturele mening verkeert, dat hu geen be- manifestaties, terwijl het gebouw I lasting voor zijn hond is verschul- overdag gebruikt kan worden voor digd.ris niet ontstegen Vsn dcjver- schoolgymnastiek en -lennis. OVERLEDEN: A. J. Schneijder- berg. 87 jaar: C. F. Kcens, 75 jaar; L. dc Necff, 31 jaar. plichting tot het doen van aangifte, j Op een aangifteformulier volgt niet I automatisch een aanslagbiljet, j Indien de op het aangifteformulier gestelde vragen volledig en naar waarheid worden beantwoord, zül- j ien bij de aanslagregeling geen I moeilijkbeden ontstaan, waaruit ten j onrechte opgelegde aanslagen kun-; j nen voortkomen. j Te koop een Bouten uitneembaar, groot 60 m-. serre 3Q m~ met complete inventaris, in prima staat, tegen elk aannemelijk bod, Zeer geschikt voor verkeersweg, strand, can- •tine enz. N. v, Houwetingsn, Café- Restaur.-Paviljoen. West- Frankelandsedijk 5 Schie dam, telefoon 67342. Foto, film, optiek Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106. tele foon66.720. In spoedgeval desgewenst in 3 uur klaar. Ontwikkelen van roUUcw, des morgens gebracht, dé* avonds fclaaT. K, van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1