Beurs klinkt zang efluit van vo en Kleurige veder pracht rondom vijverpark „Puck" op hoog peil met „Pelikaaneiland' DEKLERKeZN Uit de eerste divisie mSSESSmBi Strijd rond de korven L J pi Expositie van Vogelliefhebbers Minder dara halve prijs VOOR KATHOLIEKE KRING Puntig blijspel JANUAfV PARTIJEN VERKOOP Ö4.90 82.50 175.- 2iO.-> 18.90 Zaalhandbal 1- Reral:i™1<ll-Lil«'c-bekor Ilermes naar van Priestley Noördvestsingel afgesloten Oecum. kerkdienst Graafschap Geron-voor gaal niet door Nieuwjaarsfeest van „Giniro" Bromfiets gestolen Vitesse aan de bosrand j SCHIEDAM Koeriersters verschijnt onze uitstekend verzorgde sportbijlage •VllitiWE CrRSÜSSEiV aNSTlTIJUT PONT OLIEBRONNEN N.V. KRIJGT EIGEN TANKVL00T! Het Lingeriehuis BIJZONDERE AANBIEDINGEN! 2.38 Vrijdag 8 januari 1960 3 Er rit weer leven In de Beur». In het midden van de anders zo kale ruimte is een stukje park aangelegd, dat op deze beperkte ruimte meer variatie vertoont dan enig ander park of plantsoen In Schiedam. En zo waar, „daar rufsl een kleine waterval" terwijl rondom dit groen, in de Ha «-Afv,.u ..n„ j. i„ expositie door burgemeester mr. J, W. Peek geopend in tegenwoordig heid van een aantal genodigden, Voor het publiek is zij dagelijks van tien uur 'smorgens tol tien uur 's avonds.te bezichtigen, en wel van af zaterdag a.s. tot 17 januari. Het ontwerp voor de entourage van de tentoonstelling is van de heer A'. Nobel, Wij twijfelen er niet aan dat hij bok bü het publiek veel waardering zal vinden voor de wij ze waarop hij. dit deed. Uiteraard is bel in de eerste plaats om de toe- wading van de vogelliefhebbers, dat (Advertentie IJ13.; j Echt iêuke kinderjosjes van een prachtige, heerlijk warme, w©[- I len staf. Geheel teddy gevoerd j {ook de capuchon!). Dezekin- I derjoïjes, in de nieuwste modé- I kleuren, met teren knopen en onberispelijke afwerking, kosten mal 29.75. Voorradig 2-8 jr. (Advertentie IM>) galerü, de zang on het gefluit van de vogels weerklinkt. Deze vogels, j deze tentoonstelling by het publiek daar gaat het ditmaal om. "Waal de Nederlandse Bond van Vogellief hebbers afd. Schiedam, die vorig .laar oktober zjjn tienjarig bestaan vierde, laat nu alle belangstellende Schiedammers meegenieten van deze bijzondere hobby. Vanaf maart vorig Jaar z(jn be stuursleden en leden van deze ver- onlging al bezig geweest met de voorbereidingen voor deze vierde rogeltentoonstelllng, die dan ook in all opzichten grootser is. Dit dankt men niet alleen aan de groei van de vereniging, dfe nu ruim 130 leden telt. maar zeker «nk aan de betere resultaten die deze leden bereiken bü de kweek, en dit steunt weer In belangrijke mate op het werken in verenigingsverband. dnor middel van contactavonden, voorlichting e.d. Op deze tentoonstelling heeft de Bond van Vogelliefhebbers ongeveer 450 vogels geëxposeerd, waaronder zaad-eters, inscctcneters en vruch ten-eters. F.r zijn 146 tropische vo gels en eveneens IIS klcurkanarles. Beier materiaal Het materiaal van de vereniging Is aanmerkelijk verbeterd. Zo kan men de vogels nu voor het meren deel tentoonstellen In vitrines, waar de kleurenpracht van deze dieren in derdaad beter tot zijn recht komt dan in kooien. De vitrines zijn van binnen verlicht cn erin zijn ook takjes cn planten geplaatst. 2odat men een uitstekende indruk krijgt 1 van de wisselwerking tussen de schoonheid van de vogels en de schoonheid van de omgeving. In de Beurs wordt nu ock een papegaaien galerij ingericht, cn verder zijn cr drie witte flamingo's. Japanse nach tegalen. bruine lijsters uit China en een onbekende grondlijs Ier. Bijzonder aardig is wel. dat ver scheidene vogels In volle vrijheid door het Beursgebouw zullen vlie gen, Zoals we zagen, voelen de vo gels zich In zo'n geval even ..als een kat in een vreemd pakhuis." maar kort daarna z|jn ze volkomen gewend aan de omgeving. Een mooie afdeling vormen dr kleurkanaries. niet alleen om de zang. maar zeker ook om de prach-s tigc klcur-varictcilco. Op dc tentcon* stelling kan men zich dan ook een goed bcelfl vormen van wat een deskundige kweek tot resultaat kar» hebben want bijna alle variëtei ten zijn de laatste tientallen jaren ontstaan. Ongeveer 120 vitrines staan er opgesteld langs dc wanden van de Beurs en ook nog enkele zgn. „vluch ten", grote kooien die meer dan manshoog zgn. Eekhoorns De jeugd kan zich ook nog verma ken bij het zien van enkele mooie eekhoorntjes, die er voor de aardig heid bü zijn. Behalve enkele in heemse eekhoorntjes zijn er ook dc razendsnelle driekleurige eekhoorns uit Malakka. Razendsnel was ook de vogel die de heer P. van Vollcnho- vcn. voorzdlcr van de aid. Schie dam van de hond. gistermiddag de vrijheid gaf (binnen dc Beurs!) om de persfotograaf een aardig plaat je te laten maken. Nauwelijks was het kooitje geopend of als een pijl uit de boog schoot de vogel de ruimte in. Bij het inrichten van de tentoon stelling gebeurt het uiteraard wel een enkele keer dat er een vogel ontsnapt, die deze vrijheid niet „ver dient". Binnen korte tijd is die dan weer gevangen. Aile lichte» gaan uit, dicht bij de kooi wordt ccn schijn werper ontstoken en de vogel vliegt huistoe, Vajiavond om acht uur wordt de gunstig onthaaald moge worde». 'AU een pijl uit de body schoot de vogel de vrijheid" tegemoet, toen de heer P.van Vollenhoven het kooitje opende. De fotograaf was gespannen als een jager, en' het was raak!' f. {Advertentie IJW.J- Als wij zeggen dat onze adver tenties eerlijk en betrouwbaar zijn.dan gelooft U ons tóch niet. Maar als U morgen komt kijken dan wéét U het... voor altijd. Een bijzondere aanbieding, spe ciaal voor de mannen die zich zelf scheren en weten {omdat de baardgroei altijd maar doorgaat) cat tij regelmatig staan voor de aan koop van nieuwe mesjes. Maar blijft U doorgaan 40 cent te betalen voor 10 mesjes, als U 2e morgen kunt kopen voor nog géén cent per stuk? Morgen koopt U de bekende Record veiligheidsmesjes, {omdat de verpakking iets beschadigd is) zeer fijn geslepen, roestvrij blank zweeds staal 0.08 mm, .sleufmodel, voor nog géén ne gentig cent per 100 stuks. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze roestvrije Record scheermes jes, per doos van 100 stuks, X. WJÊ :;Van'ii^:yppry Zolang do voorraad strekt; jongen5-enmeisjesïasjes in een weergaloze prijsstunt. Meitos broeken r jongens en meisjes. Tot 8 jaar ALLE MATEN ROTTERDAM: Kont Hoosstraat 11 Meent hk. Goudse- sinzel Katcndr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 Bellen bij ongeval; G.Gi en G.D j. Tüinlaan 8D, teleloon 69290: Politie-alarrnnumraer, 64666. I Apotheker nachtdienst: F. H-. Backer, St. Liduinastraat 58, I R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. j geopend iedere dag (behalve maandag) vah 9.30 tot 16.30 uur i en iedere avond (behalve woeris- j dag en zaterdag) van 19 tót 20.30 uur: zondags gesloten. I Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge- opend tnaandag van 39—20.30 i uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 19—20.30 iiur: woensdag van 9.30—16,30 uur: donderdag van 930—12.30 uur; vrijdag vbd 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur' zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum, dagelijks geopend van lo tot !7 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen bun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.13 uur: „Charlie's .Tante". Mouopnje:wegens verbouwing ge sloten. - DIVERSEN Musis Sacrum, 3 uur; Geron. SG-to- j. ne'el. j'Chr. Soc. Bel. 3 uur: Oecum. Raad Verg. Beurs, 8 uur: Opening vogel tentoon stelling. De maand december is door de j microkorfbalcompetitie en vele an- dere oorzaken arm geweest aan i jt icrokorfbalwedstrijden. Ook in ja- nyari zijn de programma's maar.nia- ger, maar voor a.s, zondag staan toch vrij wat wedstrijden op de rol. Het zijn er echter slechts drie. waar- j. bij Schiedamse ploegen zijn betrok- ken, Charlois-Succes. Trekvolgels- Schiedam en O.S.C.R. 3-Sucees 2. De laatste veldwedstrijden werden j op 29 november gespeeld en door deze vrij langdurige rust kunnen er j wel eens- verrassingen uit de bus komen. Succes was bijzonder goed opdreef in de laatste wedstrijden en bij Schiedam wilde het niet bijster vlotten. IVe zijn daarom benieuwd 1 welke uitslagen ditmaal zullen wor den geboekt. Charlois is belust op een revanche op Succes, dat op eigen terrein met 32 won. Trekvogels koestert ongetwijfeld dezelfde %'oor- nemensJ want ook Schiedam won (met 75) op eigen veld.We geven Succes de meeste -kans op winst. ONGELOOFLIJK VOORDEttCi Eer» partij orfgineïó „GRIPPERAXMINSTER •KARPETTE^":(-;|'^Vv';" van zuivere SmyrnawoL 16 m.m. hoge pool, Kéura uit al!» 'j over en Afghan efeïïTns.' UiUonderlïjk mooie klajsekar»"' petten. Hen voordelige piirlij GOLDEN DREAM „EXTRA" B1NNENVESINGS- MATRASSEN Golden Dréam. de perfecte matras met het wetenschappe lijk uitgebalanceerde veren- systeem de matras oie tot, slapen noodt en alles in zich heelt om een diepe verkwik kende slaap mogelijk te maken. 5ublfeme vering, bijzonder de gelijke afdekking én overtrek van e^itra zware damast met geborduurde zijkanten; 2 pers. 120,190 99. 20 Junr gnrniifie. 1 pers, 80x190 I 200x135 voor; 300x200 voor 325x225 .voor Een ongekend voordelige fabriekspartij ZUIVER WOLLEN MOQUETTE TAPIJT (een origineel K.V.T. product) met vast geweven pool. gegarandeerd molecht. Keuze uit 5 kleuren, 100 br„ p. mtr. voer sleehïs BINNENWEG ,-City Cenlrum'* BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT, x^UUJJ.XU,Uv(.J/M,l. Gisteravond hesnn hii rip Vi.iv I Dc Toneelgroep „Puck" die In de afgelopen jaren door vele misgrepen in" de keuze van de stukken zo bar beeft teleurgesteld, heeft nu eens een heel goede greep gedaan door het hlocd-warme bJUspel „Pellkaan-cl- laml" van J. B. Priestley «p het re- pertoir te zetten. Bovendien kreeg „Puck" - in dit goed samengestelde, door Froukje de IVaard speels ver taalde stuk, de gelegenheid tc to nen dat er 2icb in de groep talenten bevinden, die in staat zijn de op voering naar een peil le brengen, dat zelfs door liet beste Nederlandse ge- zelschap niot verbeterd zou kunnen worden. Dc leden van de Katholieke Kring, die in niet al te grote getale gisteravond naar het Passage-theater zijn gekomen, hebben dan ook ont zettend veel plezier beleefd aan. dit blijspel. Overigens een typisch Priestley ge val, dit „Pelikaan-eiland". Gevuld mei hec! gewone mensen zoals we ze elke dag zouden kunnen tegenko men, maar dan geplaatst in eer heel vreemde situatie, waaruit Priest ley op sarcastische wijze de karak ters ziuh laat ontwikkelen. Met vee} spitse humor en borrelende ironie. Waartoe kan het plotseling verkrij- gen van heel veel geld niet leiden? Als bet gaat om hét vinden van een miljoenenschat op een onbewoond eiland door een expeditie van acht personen, "die allen wel iets op de kerfstok hebben, dan moet er moord en doodslag van komen, vindt de auteur. Daarom worden ook hier. dc revolvers getrokken en gaat het gif van beker tot beker. De geestelijke leider van dit troep je maatschappelijke verworpelingen is de verlopen landedelman Sir Gil bert, die in zijn aderen het bloed heeft van generaties van bon-vivants en intriganten, waardoor hij de cor recte gentleman blijft, maar er ook niet tegenop ziet om z'n charmes uit te buiten zodat hij uiteindelijk, wan neer de schat aan de neus van de andere expeditieleden voorbij gaat. cr toch nog het best afkomt. Een fij ne creatie van Erie van Ingeh. Tegenover hem staat dan Nel Kop pen in de frisse rol van de secreta- resse-die-van-wanten-weet, die, om dat zij de enige bewoner van het Pelikaan-eiland is, die niet in de op brengst van de schat mag delen, braaf gaat. intrigeren en- alle moei lijkheden start. Om tenslotte het vin- dersloon van de schat èn: haar Sir Gilbert te krijgen. Eén brok joviale hebzucht\vas de Iuche .expeditie-financier die van Wim van den Brink een geslepen In verband met werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen op de hoek van de'Parkweg en de Noörd vestsingel (Oostzijde) kan er zater dag. 9.; januari van 13 tot 22 uur geen autoverkeer plaatsvinden in de rich ting van. en naar de bedrijven, ge legen aait dit gedeelte van de Noord- vestsingel, V Ook de waterlevering naar deze bedrijven zal. gedurende bovengenoemde tijd gestaakt zijn. 6p;; zondag .10 januari zal. in de Opstandingskerk weer de maande lijkse. oecumenische kerkdienst wor den gehouden. Als liturg is aange zocht de voorzitter var» de plaatse lijke Oecumenische Raad van Kér ken, dr. L': J.- Casemier. De predi-- kingvwordt- gehouden door mej, -M. Souvereim commandant van liet. korps Leger des Heils te Schiedam. Medewerking wordt verleend door het ïangkoor én het/muziekkorps van hét -Leger des Heils. :De.: dienst begint om 10 uur. - - uitbeelding kreeg en die een waar dig vrouwelijke pendant vond in El len de Thoaurs' creatie van Yvonne Prout.' het vlinderachtige domme, naar brandende.hartstocht hunkeren de vriendinnetje vari de aan Jager wal geraakte marine-officier, door Jan Greve zeer verdienstelijk neer- De -i Zestien Schiedamse teams zullen zondag in de Energiehal in Rotter- i Scbwagermanri dam weer strijd" Leveren in de zaal- handbalcompetitïe, zowel in het dis- G. Bezemer trict als in de afdeling. In de districts j J- Pm'» 2e klas dames moeten dc dames van Wilton Pijenoord, willen zü niet te ver achter raken, winst behalen op] GONA uit Den Haag, waartoe de rood-willcn in staat zijn. De dames van DWS krijgen het moeilüker. te- i gen het sterke Hellas eyeneens uit Den Haag. Onze stadgenoten maken een goede kans op dc titel cn kunnen j Gisteravond begon bij de b.v. „De Sluis" de finale om dc Rembrandt Li- bre-beker. j 6 1.44 In de eerste divisie B is de span ning toegenomen nu niet alleen Her- mes-DVS van Leeuxvarden, maar ,vv ook dc andere tilel-candidalen ver- 33 20 36 0.55 i j i - -LY- narwjE* visser, zal ae opvoerinsz van <voiiDiuua Wju ul- .umun-wiueu .1, resterende sehe.grnvers eijn de i WiSeren S toneelstuk „De gebreken Kruik- Hemu» ^^«-tonlddng Ioren. Maar voor Hermes was het oen .tegenslag, die nu dubbel jammer 34 Hl 36 5 0.84 wordt omdat de blauw-witten zon dag a.s. weer een uitwedstrijd hebben tegen De Graafschap in Doetinchem. Op eigen veldversloegen onze stadgenoten de Graafschap met 4—0. doch het lijkt er op Üal de kracht van de tegenstanders daarna is toe genomen, zodat Hermes op zeer zwa re tegefistand moei rekenen. Doch Hartog-Visser, zal de opvoering van kansloos zijn.de blauw-witten niet. simpele marconist van Willy van Seist, de agressieve, hoogst onbe trouwbare huisknecht van Sir Gil bert van Egbert Paridon en Diny Sprock als zijn trouweloze, vaardig gif mengende vrouw. In een heel klein rolletje zorgt Theo Kling als marine-officier voor de onverwachte ontknoping van het geestige drama. Walter Kous heeft'vaardig met vele. aardige vondsten dit sluk geregis seerd tegen een zeer suggestief de cor van Hep van Delft. In zijn voorwoord heeft voorzitter N. J. van Baarle de leden de beste wensen voor hel nieuwe jaar aauge- bodeA en er bij hen op aangedrongen om Iedén te werven voor de Katho- j-, Li. wrü' door - Geron;' in 'het kadèr '-van de óa'f drie een interessante ontmoe< Wilton Fijcnooid nis enige hercllploeg toneelwedstrijd van de" S G ™- tinE met Fevnoord 2. De Bötterdnm t district vertegenwoordigt, moeten "Jnd in Ssis SncrSm niet d™r m«s komen met vele bekende »p» wïn Vi Het sS wortlS il?:! ft Bak, Hans v. d. Brok. 6—1 werd ge wonnen. Wat SVV betreft was de laatste wedstrijd iti Veendam niet zo slecht als de; uitsiag. zou dóen vermoeden. Het heeft de roodgroenen echter aan een goede afwerkingontbroken", waardoor de doelpunten uitbleven. Waarschijnlijk zal trainer Croon zon dag de voorhoede van SW tegen Vitessewijzigen.- want alleèh - niét een verrassend aanvalsspel zal mén de hechte Arnhemse verdediging in het nauw kunnen brengen, SVV 2 gaat een lastige uiHvedstrijd tegemoettegen het sterke reserve team van VVV. Het derde team ont vangt om tien uur aan de Polderr vaart VFC 2 en SVV 4 gaat óp be- zoek bij De Musschen 2. (Advertentie I.M.J' hun tellen gaan passen willen zij het volgend seizoen niet degradéren. De rood witten hebben nog geen winst behaald. Kunnen zij het tempo nu bijhouden dan zijn er zeer zeker suc cessen voor deze ploeg. Zondag kun nen zij dit bewijzen als A.7.I.C.'28 op bezoek komt. j De Groningse vereniging „Gruno" r_ - L: te Schiedam houdt op zaterdagavond fn de afdeling 6e klas moeten de jg januari de traditionele ..Neijoars- heren van UVG, nog. steeds kop- verzïede" in het Volkseehnnw Hel loper, kunnen winnen van t tweede' zangkoor „De "Liesters" zingt en de tnnin 'ir-oti AriiiAnfln' i\ia»0n „on I - zustervereniging ..Groningen,,,f team van Advcndo, Meren 2 van Wilton zal de goede weg van vorige weck wel blijven bewandelen RENAULT «Een i lieke Kring, die dit jaar het derde X?" Meeuwen 3 winnen. Dames 2 van lustrum zal vieren. Met welk pro- .in e'. veld tegen St. Delft zal het blijspel „Berendje Niks- nut'* opvoeren. gramma zal echter eerst later wor den bekendgemaakt. (Advertentie LM.) Als wij zeggen dat onze adver tenties eerlijk eri betrouwbaar zijn,., dan gelooft U ons.tóch niet. Maar ais U morgen komt kijken d an wéét U het.voor altijd. „en- deze .winter.aile kinderen met heerlijk warme pyjama's naar bed ook Uw kinderen, want de prijs kan nu géén bezwaar meer zijn. Zaterdag gaan er als een,bijzon-:' dere aanbieding In deze serie... 1000 flanellen jongenspyjama's van gestreept Twents flanel in de verkoop voor prijzen 25% tot 30% lager dan normaal. Lodewjjk. Het moet maar niet al te zeker zijn van de overwinning. Datnes 2 van DWS komt in de zeven de klas uit tegen Victory 2 uit Dor drecht en kan winnen als.de ploeg volledig in het veld komt. De heer M. J. K. vermist zijn bromfiets die hij niet op slot had neergezet voor zijn woning in dc Van Marumstraat. Iers als: Bak, Hans van der Hoek; j Meerman, Favier. Van Woerden en Temming en waarschijnlijk Pauke Meijers. terwijl het niet uitgesloten is dat ook Rijvers van de partij zal zijn; Het derde team speelt zondag om 10 uur op Harga tegen RFC 3 en Her mes 4 (10 punten vóór op-nummer 2!) gaal op. bezoek bij Overmaas 4. Het Arnhemse Vitesse komt zon- De afd. Toneel van de perso» dagmiddag aan. de bosrand spelen, I neels-vereniging „Fontijne" geeft'za- ArnhOTS?Prtoi°vi°^w?eveS° 1 '««lasevond, aanvang 8 uur. een op- sende uitslagen gezorgd, zoals' kort- voering van /t toneelstuk „Een meis geleden nog tegen NOAD, toen met -je om te stelen". PV Fo hl. ij/ie.fMeisje: "om ie stelen" fU inellen G jongens pyjama's 2-4-6 jaar van-3r9!r 3-10-12 voor ^an-5rxS~ voor 14-16 jaar an^6r45" voor Zaterdagmorgen om 9 uur [begint .de. verkoop van deze 1000 lekker, warme flanellen jóngehspyjama's In moderne strcopdessins, voor een prijs, die U geen tweede keer kunt ver wachten. Diversen Onthoudt cêh ding: voor.uw pantalons „De Broekeako- ning", Hoogstraat'85. Te koop aangeboden Linnenkast 149.blank eiken, half leg half hang. Te zien 3e etage,; Plate, Grote Markt 21, t.o. Stadhuis. ENGELS HAND.COItR. ENGELS BEGINNERS DUITS HASD.CORR. DU ITS BEGINNERS NED. HAND.CORE. BOEKHOUDEN iMIDDENST.C urs us STENOGRAFIE MACHINESCHIUJVEN MAANDAG 6.30—7^0 U, DINSDAGS—10 u. MAANDAG 7—8 u. MAANDAG 5—9 u. DONDERDAG 9.30—10.30 |l. MAANDAG 7—8 U. DINSDAGS—10 u. DONDERDAG S.309.:»0 a. 'S JIORG. en 'S AVONDS In LA GAITÊ - Passage 9 speelt voor u het Duo KATJA DICK Geopend tot 3 uur's nachis Prof. Dr. Ariëns, beter bekend als directie der olie bronnen n.v, in het sterrenbos is er toe overgegaan een eigen tankvloot- te laten bouwen. De eerste van een série, van 6 schepen zai; a.s. zaterdag te water lopen aan de Merwe-haven recht over de grensflat. Deze tanker de t(ARI-IN~DE-OLIE I" heeft een ton nage van 30.000 ton. Zondag reeds zal'de proefvaart gésclriedeti naar dé Italiaanse .Rivièra, Vertrek vanaf ds oliebronnen in het sterrenbos 'smiddags om 2 uur. Daar deze tanker leeg deze cnrisercis aanvaart, komt hij begin januari terug met een volledige collectie- Italiaanse import schoenen, welke waarschijnlijk nog hall januari in de verkoop komen. Daar deze Ari-olie schepen op verschillende werven In bestelling zijn. zal de gehele serie van R schepen reeds half februari in de vaart zijn. Daar deze 1ste tewaterlating door de olie n.v. niet zonder meen- zal geschieden, zullen uw kinderen a.s. zaterdag op alle schoenen voor dames, herer» en kinderen, ja zelfs op pantoffels een pracht ARI-OLIE-AR1S- TELES-OJASSIS-BALLON cadeau krijgen. start ook in 136O met een reeks SOOO Ïtuks DAMESPYJAMA'S/ van rwansdons flanel 2400 paar NYLONKOUSEN; volledig geminderd, In donkere modetinten gm w*' f400 paar Llnksgeweven y* DAMESKOUSEN - SA gauge, In taupe- M9 kleur. 30G0 ttuk* DAMESDIRECTOIRES Vj'^5 - faniasiegebréCd - maten t/m 50 98 ei 2400 «tuks CHARM EU SE - j-11 DAMESONDERJURKEN met rijke W' -jiS kancgarnering T, 2#'*" 2000 stuks i HEREN OVERHEMDEN, h-fff verköopprtjien 12J5 13.95''; alleen-Klei*: 18ÖO «tuk» HEREN WEEKENDERS «n 8LOUSONS; yV Iverkoopp rijzen 8.95 - 9.95 r al I ee nlil ep I200 HEREN BORSTROKKEN, ptima kwa liteit Interlock" I WOO stuks GROTE BADDOEKEN, 50 x: 100. verkoopprijs 2.45 alleen'hier BIJPASSENDE WASHANDJES 35 ct Ziet onze etalages en ook U koopt in WEtlit GEDEP0N££RD v. 't HOFFPLEIN 8. - 1Ï00GSTR: 42 Wij nemen spuarzegeJs van Mij .JDe, Voorzorg" en ,.De Schakel'! in betaling aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1