i C D ósitie in de Beurs door mr. J. W. Peek Burgemeester vertrok1 naar Los Angeles Houden van vogels is een boeiende hobby Amerika steunt EEG tegen Britse plannen] Toonkunst-concert van het R.Ph.O. Heinz Rühmann als; Charlie s Tante Bouw liften betaald door benzinestation i ms0$i0% Koeriersters vgr al i? ir t t n ^■1 i i f AGENDA ArtèCnoP zondag 2ÏÏT&Ê^a!Sifi5 j Motorrijder botste Gewond bij botsing Maandag begint-Xipuw boofd van controle op Er— open spatlappen Burgerlijke stand j Brandbeveiliging Meer vergunningen Ligthartscliool A Brits vorstin j maakt op zegel lange neus MINISTER DILLON NAAR PARIJS Drankwet gevraagd Wie heeft er iets verloren? PASSAGE VERTOONT IN TORENFLATS MGR. NO LENSLAAN Ontcigeningyplan Kreupelstraat niet goedgekeurd KUNSTGEBITTEN REPARATIES jSSj&S? j^jsrtsSwSSJjgi' ï2s? ssfssssp* m dic da8r Schaakuitslagcn van Het Zwarte Paard PLATE - Meubeisioffeerdërij ADMINISTR. KRACHT de J meest ■aan la geeft Vdie Ketterij ten', de Jaf 3(aU |an de fu bliek pal te. Jae bus had- ■eekiec te be- pondea ,pu- ,ont- hensen pk te ieu\ve pe bus ■jvraag. Van- •van pd ge- der •.'luxe |alkoe- ÏPO- ver- lik er ■v; van ■chten. peten." y bai ls' een ■-staat, r zijn. I. heb- ■g zich Indi B42 .isters e pers heeft il ge er dag g van mend, an-.de hand i.plan ile' tc reeds werd t een r'van ithan- rijven stuur v.:van P. XL' rover Dale i zijn l> heb Voor even keek erry- H: ip en r ;clui- i soort 1 mijn 1 i'; Le- ezelf n-'i-' ogen ^Hr iiels- 2 den? '.Of-- "zei - H it van p: ta i zei: g ant- :Ver- f idel- puit," leten- tijke Kflijk. uet?" k£zeg- _|&ich ■-welk &ben Gedurende dit weekeinde zijn in Mb. U> 1= G.G. G.D I gggesü" de v0,«cndc Tuinlnnn RO tPjAFnftn ftcnan «^oplegen. -r-i Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politte-alarmnummer 64666- Apotheker nachtdienst: Rembrandt- apotheek, Rembrandtlaan 5, HJK.. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens- dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 i uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en J uur; dinsdag van 9,30—16.30 uur "r en van IS—20.30 uur; SCHIPHOL. „Het land in het algemeen." mïssaris van de KT.V» durende de volgende week de nacht-j p voor de eerste maal Neen ik kan au nog Luchthaven Schiphol, ujaarnjMmt in miiTT Hat tlr aaon ,7. v.i» L. H. Geerdes, Veerslantstrast 2, tel. 68357; L. B. E. van Hoogen- huyze. Nassaulaan 59, - tel. 68067; G. Pet. Tuinlaan 38, tel. 66398. Geopend is de Rembrandt-apo- thcek, Rembrandtlaan 5. die ook ge durende de; volgende wwk dienst waarneemt. in mijn leven dat ik geen bijzonderheden uit dus weet ik wel beter. naar.de Verenigde Sta- die redevoering vertel- Maar ik ben een ten ga" zei de burge- len. Maar als men mij voorstander van de meester van Rotterdam, iets vraagt over Rotter- plannen om Rotterdam mr. G. E. van Walsum, dam zal ik die vragen een luchthaven to ge- toen hy vrijdagavond zeker niet ontwijken, ven in een vorm, waar- met zijn vrouw per DC- Na Log Angeles ver- aan in de Maasstad be- au 9,3o16.30 uur; dmdSaf °P geparkeerde auto jkgyjy Saw^Sanr»»- tótSt uur; vrijdag van De 20-jarige motorrijder E, W. is i^Vo0'30 uur gistermiddag omstreeks half zes op zaterdag van 9.„0 16.30 uur. de Rotlerdamsedijk tegen een stil- staande auto gebotst, toen hij onder StedelQb Mdsciuq, dagelijks êeopend tiet rijden achterom keek. Met een io gs hersenschudding is hij door de G.G. l.esi him v^\fnf^f^^rlrr>er£ en G-D. .naar tiet Gcmeentezieken- ncn BIDSCO|»eV huis ®ebracht waar hij is opgeno- Passagc. 2, 4.15. 7, en fl.15 uur; Char- men" lie's tante". Monopoie: wegens verbouwing ge sloten. DIVERSEN Irene, 8 uur: Cefa. Film. Sportcentrum Schiedam, 8 u.: Judo- I wedstrijden, Musis Sacrum, 3 uur; p.v, Fontijne. Toneel. Wijkcentrum.. 8 uur; Handelsavond-1 school. Feest. Beurs van 10 tot 10 uur: Vogelten toonstelling. Op de hoek van de Burg. van Haarenlaan en dc Ruys de Beeren- bróucklaan zijn gistermiddag de wielrijder L. M. W. en een bestel auto. bestuurd door de héér J.- T. tegen elkaar gebotst. De fietser ie met een bloedende hoofdwond naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, waar hij is behandeld. vertrok met cisco en op de terugreis mfng voor de verlen- bestemmlng New York. bezoek ik Washington ging van de baan la „Ik heb een uitnodi- en. New York. Op 22 door Rotterdam aange ving ontvangen om de januari ben ik terug. *n vraagd, maar we heb- stad Los Angeles te be- dag ns de eerst volgen- ben nog steeds geen. be zoeken en daar op 12 dc raadsvergadering", slissing vernomen,** al- januari als eregast aan zei de burgemeester. dus mr. Van Walstra*, te zitten aan oen lunch „Bij een volgende reis De burgemeester van waarbij de burgemees- naar Amerika, vertrekt Rotterdam en. zijn echt- ter van_ die stad. dé u dan per vliegtuig van genote werden op beer Narris Poulson, Rotterdam?" luidde een Schiphol onder meer gastheer is. Aan die volgende vraag. uitgeleide gedaan door lunch houd ik eert toe- „Daar is geen sprake ir, F. Besancon, dtrec- spraak, waarbij ik als van. Iedereen weet, dat teur van de KLM, en onderwerp heb geko- we van Rotterdam geen de heer R. J. Vogels, zen „De economische en intercontinentale lucht- hoofd Public Relations- verkeersrelaties tussen haven willen maken, dienst van deze maat- Los Angeles en Neder- Bovendien ben ik com- schappij. Met een „druk op de knop" stelde burgemeester mr. J. "W. Teek gis teravond in de Beurs de waters-al in werking, die daar deel uitmaakt van de entourage voor de vogeltenloon- j stelling, die hiermee officieel ge- opend werd, In het licht van de ont- stokeu schijnwerpers verschenen drie i flamingo's hn het water van een vy- vertje aan de voet van de waterval, een papegaal krijste en daar lussen- door klonk het fluiten en roepen van andere vogels. De vele genodigden die t»y de opening aanwezig waren. konden toen gaan genieten van de schoonheid van de vele honderden s vogels die de Ned. Bond van Vo gelliefhebbers afd. Schiedam hier tentoonstelt. Bij de opening waren onder de ge- nodigden ook vertegenwoordigers van enkele afdelingen van de Bond van Vogelliefhebbers uit de omlig- 'gende gemeenten. De heer P. van vollenhovren heette alle aanwezigen ;wrel}com en dankte in de eerste plaats het gemeentebestuur, dat zijn mede- i werking verleende bij het tot stond komen van de expositie, en ook de i leden van de vereniging, die hier voor veel werk hebben verzet. De Een cnïteïe meters hoge waterval ts. één van dc aardige hoekjes van de parkaanleg in. hét mtdden- gedeelte oan de Beurs, teaar om heen de vogels zijntentoongesteld. toekijken, zonder dat men een echte i hobby heeft. I Juist een hobby geeft de mens weer kans om zichzelf te zijn, wat voor velen bij de dagelijkse arbeid helaas niet meer het geval is. Mr. Peek vroeg zich ook af. of het houden van vogels Inderdaad zo af keurenswaardig is, als wel wordt j verondersteld, Terecht verbiedt de j wet het houden van inheemse vo- gels. maar aan de andere kant kan men toch ook niet ontkennen dat een I vogel in 'n kool of vitrine. *s winters beter af Is dan zijn soortgenoot in de kou. De burgemeester sprak dan ook de hoop uit dat de tentoonstelling i van vogels (veelal in hun natuur- tyice omgeving) de vereniging In elk opzicht voldoening mag geven. Dc tentoonstelling Is dagelijks van lien uur 's morgens tot tien uur 's avonds geopend én blijft tot cn met zondag 17 januari. i Maandag begint de verkeerspolitie van Schiedam mét de controle op auto's, die voorzien moeten zijn van i spatlappen. Hiervoor is een eenvou- j dig instrument geconstrueerd, waar» mee de agenten kunnen nagaan of een auto al of niet voorzien moet S zijn van deze spatlappen. Hoewel het betreffende voor-1 schrift al sinds 1 januari van kracht is, heeft de politie op de naleving nog geen controle uitgeoefend, daar j dc spatlappen door de grote vraag plotseling erg schaars zijn geworden, f Wel heeft de politie de afgelopen) weken vele automobilisten inlichtin- i I gen verstrekt omtrent dit wettelijke voorschrift. B. en W. stellen de Raad bij en kelvoudige voordracht voor om tot hoofd van de Erasmusschool f oplei dingsschool) aan de Huysmansetraat (in de vacature C. Remans)te be noemen de heer J. Th. Kóenders, hoofd van een. openbare school te 's-Gravenhage. (Advertentie iJW.j tt i 3e Toonkunsteoncert j lJSD2a.Il Z0IlCI2g Donderdag 1* januari PASSAGE-THEATER Dirigent; Steven Candael Solist: Samuel Brill, violoncello Uit te voeren werken: André Créty; BaLletsuite opera Cé- phale et Procris. Edouard Lalo; concert in d voor violoncel en orkest. Tschaikowskü: Zesde symfonie in b, op. 74 (Pathétique). Kaarten: kassa Passage-Theater -en kantoor Notaris Blatsse. GEBOREN; Daniel, zv J. Poot en G. de Jager: Josina. dv J. F. de Vormer en W. C. van Dijk; Willem. zv G. van Grootveld en P. Scheen- Dc brandveiligheid van "t gebouw van.de Jan Ligthartschool A aan het l Frans Halsplein is onvoldoende ge- svaarbord. De stookplaats van de een- Ook ent toekan is op de e.rparitie te jfen, d.ur.". éérst ziet men de snavel en dan de hele vogel. Het 1» niet uitgesloten dat er zon dag geschaaatst kan worden op de sproei-Ijsbaan op bet tennispark Spieringshoek. Maar dan moet de vannacht Ingezette vorst aanhouden en dan moet het kwik liefst nog wat zakken, terwijl de zon morgen niet. te warm mag schijnen. De heer BI ais. s«, directeur van het tennispark, houdt bet weer in de gaten en als het blijft vriezen <en dat zal wel) dan zal er vanavond gespoten wor» 'den. Of er dan zondag geschaatst kan worden, moet afgewacht worden. LONDEN Verscheidene Engcl- oC7i staarden verbaasd naar cnvelop- 15. vermoedelijk zal het neerkomen pen van hrieueit, u'oorop de post- op het voorstel een studiecommissie j zegels de indruk gaven.dat koningin Amerika s gewicht op de schaal van Elisabeth een lange neus maakte. e scneppen. Bij nadere beschouwing bleek, dat Vast jstaat dat Engelands plan tot het effect, werd teweeggebracht door een Combinatie van de postzegel met de beeldenaar van de koningin en een stempel van het symj van het internationale vluchtel'' jaar, een uitgestrekte ledige hanu fn vele ge vallen raakte de duim van de hand precies de koninklijke neus. De SI-jarige schilderes, die het stempel heeft ontworpen, dame Lau ra Knight, was zeer verontwaardigd. „Ze hebben niet eens genoeg ge zond verstand om er op te letten - - - is wu wu- mijn stempel ver genoeg van de i .en, hulp aan onderontwikkelde struetief lichaam, dat ook politiek beeldenaar van de koningin wordt f vouten.. j pen ffnni naar tfrnlov® rtn^t i aftfedniki" tiriocfo vil In werkelijkheid hangt alles af van deze vierde vogeltentoonsteiiing. De vogelliefhebbers prefereren een grote tentoonstelling boven èen klei ine. daar men zodoende meer belnng- De Vereniging „Horeca-bedrijven" stelling kan verwachten, niet alleen Schiedam hebben aan de Gemeente-voor de vogels, maar ook voor het raad verzocht om H. M, de Koningin j doel van de vereniging, nl. het aan- te willen verzoeken het vast gestel- j kweken van liefde voor de natuur de maximum-aantnl vergunningen en het streven naar het behoud van is^gèbiëken dat o.a. nooduit- volgens de drankwet met ingang van i bijzondere vogelsoorten en de ont- j gangen moeten worden gemaakt ïn 3 januari te willen verhogen met vüf wikkeling van nieuwe variëteiten, j noortj. en zujdgevel van het ge- of althans met zoveel vergunningenBurgemeester Peek gat uiting aan bouw met noodtrappen uitkomende ais de Gemeenteraad zal bepalen. {je waardering van het gemeente- op de binnenplaats, terwijl vijf deu- Dit alles volgens de regelingen zo-bestuur voor dit doel, nl. "de stads- ren naar buiten draaiend moeten voor de gehele bovenverdieping de enige uitwijk-mogelijkheid is, ter wij] nooduitgangen en brandladders ontbreken. B. en AF. achter het daarom nood zakelijk dat. er voorzieningen wor den getroffen. Na een onderzoek door de directeur van Gemeentewer ken en de commandant van de brantd- {Van onze correspondent) PARIJS Begin volgende week komt de Amerikaanse minister Dillon naar Parijs om roet vertegenwoordi gers van de groep van Zes en de groep van Zeven te overleggen over r uitbreiding van de vrijhandelszone de byiegguig van het Economisch 1 tot de zes van de EE.G. d.\v.z. op- loov Wilhelmina A M dv P J. J, conflict- dat tüSSfn deze twee Euro- slokken van de Zes door de-Zeven- SnMÏÏrrAftï. groepen op komst is.. I afgewezen wordt. De V.S, zouden al Geboren:. Maarten H. J. B. z.v, H, S v - j ®*°,eeld, hebbeun dat dergelijk J Versteeg en H R Melching' Be- Er ®aan geruchten o\'er grootse bouwsel volgens hen neerkwam op üRie dv J van Óosknen en J Ha- Plarmen: Amerika zou een plan heb- j een Europees front van discriminatie merel ag;' Anita W. d.v. K. Clausing!^, voor gelijkschakeling van de tegen Amerika. Dit is voor de V.S. j en B, Vermeer; Johanna M. d.v. C. J wonetatre politiek der Europese lap- l onaannemelijk. M. van der Velden en J. C. M. Pol- Amerika maakt onderscheid tus- man: Antonius 3. z.v. J. A. van Kal- PP S i wn de E-G. en de vrijhandelszone, wijk én J. M. de Koning: Hendrika i j g€£ch.apen'De laagte is eer belangengroep vao d.v. T. van Knotsenburg en A, de i ^er! ?.TÖ0\.P, zou ^orde" ontwor- primaire aard. De EE.G. is een con- Ronde. j p.e?fr oor hulp aan onderontwikkelde struetief lichaam, dat ook- politiek ONTiFRTRnTiWD- A rraane !S i mi v een ®00' naar grotere eenheid doet. i afgedrukt", brieste zij. ir én I G de Fremerv' 20 ir B J hangt alles af \^an Ter wille van dit politieke doel is; Een ambtenaar van de PTT zei: Koevermans 31 jr en j T, Dantels i Aan'ritn bereid het ongemak dat de 1 -.Dit betreurenswaardige effect zal ">5 jr; J. Booristra, 22 jr en C, P. B,tariefmuur der EK,G. voor hen mee- misschien voorkomen op één per 50 - J ol ir- rt Dröee 25 Ir en I k'1?? Svle^ .de byeenkoInf, brengt, te aanvaarden. brieven, waarop men de postlegel J.J.LD.ro?.?L -Sjï.;n w. brtefcen,,. Z» In» li» Je» 1 oillo„ dus in het conf,ic, tU5.uiterst rerhts op de sen de E.E.G. en de vrijhandelszone bGeft seplakt. Wij zijn niet van plan de E.E.G. plaatsen. Zo gezien is de i stempel in te trekken." positie van Engeland niet ai te sterk. T, de Bruin. 2- jr; A. van de Beek betekenen xvanneer de V.S.. actief va2 v' 1 deel gaan nemen aan het economi- GEHUWD: J. H. M. van Kessel, i sche politieke leven van Europa. -6 3r en A. van den Berg, 21 jr. j is achter meer dan waarschijn- - o,=if. --j OVERLEDEN: J. Ploeg, 66 jr. wed. j lijk. juist daarom, dat de bagage, die bft probleem der onder- j van J, Jonkman. de heer Dillon meebrengt, bescheiden j o=r.eiL. sfhynt be-het stempel van het Westelijk blok hoefte te zijn aan een gebaar of I dragen meer te maken tegenover deze Een f. sis die in de Drankwet is vervat. i contact te brengen met de worden gemaakt. De totale kosten Aan de Raad wordt. voorgesteldnatuur, waar men een zekere g<?- van deze voorzieningen worden ge- het advies van B en W^. jn deze aan- j prikkeldhcid door gebrek aan rust. raamd op ƒ8.000. De Raad wordt j ;£an compen£eren. Tn zijn vrije lijd gevraagd een extra-krediet tot dit j blijft men veelal bij het passieve bedrag te willen verstrekken. j gelegenheid in te winnen. Voor l ffeeft Te bevrsgen aan het Hoofdbureau I van Politie te Schiedam tussen 912.30 j uur en 2—4 uur, Zwart lederen motorwant (L;); 1 pr. gry?e herenhandschoenon, t pr.-blauwe dameshandschoenen en zakdoek. 1 f br. glacé herenhandschoen (r. j. heren- portemonnee met inhoud, parapluhoes Te bevragen bij de vinders: Autoped. A S: ring mot Mathenesserstraat 95b: brij. Glnne-n„ km. tetoa bU Kljkswitersteblt j JSÏKk-S" S Havenstraat 12: ring met sleutels en zakmes. Grashof. Dr. Kuyoertasn 235: portefeuille met inhoud. A. Vermeer, Rotterdamsedijk D4a; portemonnee mei inhoud, Spilters. Rntterdamsedfjk 224c: lederen dameshandschoen (r.i, Flipse, Doelenhofje £5: 1 pr. grijze stiède he- renhandschoencn, Christen, Rotterdam- ïcdijk S8a: J pr. blauwe wantjes.D. - de Bruin. Broersvest 70c: l pr. bruine d voor violoncel en orkest van af als eerste solo-cellist aan het hcrenglace's, v, d. Touw. Nlc. Beets- ^ouard Lalo (1823-1892) en na de Concertgebouw-orkest verbonden straat 7 b; I pr.rode dames glar®c - - Als het waar is. dat verhaaltje gewaardeerd worden. De Berlijnse (bü lachfilms hoeven de bioscopen J makers van deze zoveelste Charlie 's winters m'et zo hevig te zorgen fjlm. die uiteraard het gegeven weer voor verwarming.3Is by films In het I eens behoorlijk vrij hebben bewerkt, ernstiger genre)., dan heeft het Pas-i hebben eer van hun arbeid. Maar daarvoor moeten zij vrijwel uitslui tend de onverwoestbare Rühnaacn danken. tv i -j£!e*?ver dG?-! r Een fonds van gemeenschappelijke hn ?on H? w 1 ze^r behoefte aan, dit aard ligt in de lijn.. Maar Amerika w ev* a :P'i doen fan««ien zal zeker nooit een groot bedrag af- het N.A.v.C.-etikel te veel op een staan aan een college, dat het niet bpfivlk Wzou hehcei-sen. Öok hier zal een net ook niet in N.A.V,O.-verband te studiecommissie ervoor moeten zor- "éWi.'K i g5" .dat dc «O*»»* «oom San wtdtn dit doel opgericht, zou toch duidelijk 1 afgeblazen. sagetheater deze week geen zorgen om de lagere temperatuur. Daar wordt nameiyk de aloude Heinz Rühmann op het witte doek ver toond In de nog oudere rol'van De Tante van Charlie. De hoeveelste verfilming van dit geval het nu al ls. de Toonkunst afd. Schiedam iterdam geboren. Hij studeerde, bij weten we echt niet, in ieder geval Rotfcrdams PhHhnrmoniscfc bekende pedagogen als Isaak Mossel t *,as ef enkele jaren geleden nog een Hoffmans. Wibautpicin Orkest op donderdag 14 dezer het en Marix Loevensohn en daarna in Amerikaanse versie van te zien. sleutels nhoimemeiMs-couceri in liet Parijs Mi Gerard Hïkking Al vroeg m .CtarUgl TinU" te Babmwm I tt L J esse- taw legde Brill zich toe op kamerrau- i nnhatwi^ h» oearhar..i Hemmes en uur ar. l,. u. k,»ze SCHIEDAM KF.RKDIF.XSTEN Ned Herv Gem eert*. Grote Kerlc 10 uur «H Avondmaal) en 3 uur d$. •t ;g. Jansen: Bethtlkerk 10 uur -ds. j. Spaling en 5 uur ds. H. W. Hem- j onbetwist de overheersende figuur j en maj. M. Souverein loecum. dirigent Steven Candael met Samuel; 2iëk en toonde zich een warme voor- ien nu denken we nog niet cens^aan dVenct)"vrodeskêrk i «n 1ÖA5 uur ds. j Srilf. utoloncéUo, «ls solist. Uitge- stander van de moderne muziek. Hij i 2-n figuur letterlijk jn de tra- J. c'ras en 7 uur ds. E. van Bruggen, iroerd worden dc ballet-suite uit de introduceerde o.m. de cello coticerten \'estirol van tante Carlotta uit Rio Rotterdam (Opendeurdlensti. opera ..Cêphnle et Proci-s" i nn An-1 van Orthel, Elgar, Honegger. Mil- opgevuld met een paar apel- I Ned. Herv. Geref, Evang. Gebouw drc E. M. Grélry (1742—1813-) in de f baud en Tscherepmne. Ais solist trad tjes als hy dan rondsjokt en zowaarIrene. 10 uar tervr. heer J. Veldjes- bewerking van Fétix Moitl in dc rfe-;hij veelvuldig in het buitenland op nog een potsierlijk Zuid-amerikaans 1 Pfaaf- Utrecht en 4 uur ds. a. van ten Tambcurin, ATenuetfo (les jtj/m- en speelde met alle orkesten in i dansnummer ten beste eooftb i Eijk. Bergschenhock: phes dc Diane) m Gigue; het^oncen j NederlandImee.Jr UI. Me van 193B j De ™fs goïd vankiur'het ca-EvsngLuthG5me,nte, uur prof. m era werk mag er zijn, en. waarach- HoJsin Kon, sUml tea" 5i ïëZü 'dt zêsde" Sy.ophonio ill 6 op was. is "sinds 1933 «rat, soi«.cellist (Ifm^tostelUk.1'^"dan Dkomt gele kinderwantjes. L. Rietstap. '4 (PathétiqtteJ van P. I. Tschax- van het R-Ph.O Kortgeleden con- wel een ruwer, platvloerser soort eerteerde hij met Marinus Fhpse m j Parijs. Touw, Dirigent Steven Candael geboren op .1 pr kindcrwane- «6 september 1915 te Antwerpen als jes, R. van Noort. Frankenlancieo- _non ^e erote Vlaamse tcion- «raat 154SI beige wollen kinderhimd. i J3" °e. I™Ïl l schoenen (l.t, wigmans, Archlme- 1 dichter Karei Candael. an u, ïe rnj j....... Zlin cerste muziekonderrtclit kreeg j aan het Kon. Vlaams Conservato- Tium. Hij zette zijn studies in orkest- directie voort aan het Kon Conser-j öerwantenA. v pëït. V.' Marumstraat vatorium te Br^sel onder leiding I 18c: grüs-blauw wantje. R. Nclcns. v. van dirigenten als Frailz Andre cn - wart glacé da- ÜésJré Defauw en behaalde daar een ■■- - directieprijs. Hij leidde herhaalde- lijk het Nationaal Orkest van Belgie dirigeerde in de voornaam- T™'i.1SttaSraii Madrid. Parijs en in grijns om de hoek kijken de lol zogezegd maar dat wil weleris erg desstraat 20a: dameshanrischoen J. Klop. Floegstraat 18; wollen hand schoen (r.i. P. v. d. Berg. Leliestraat 19; rode tlameshandschoen. Th. Brons- geest. Oosterstraat 80: 1 pr. rode kin- A. v. Pt' grijs-- Tempelstraat- meKhandschoen (r.i, p. vao Gruijthulj- zen, Nic. Beetstraat i3a: hangslot met sleutels cn balpen, v. d. Heiden, Dr. de Visserlaan 64: kabelslot. S- den Bcleic pn in het bui- Ouden. Nw. Mathenesserstraat 85b; br, PL 5" il, v. Pek. Alb. Rotterdam het R. Pb. O. Na een sue- Het college van B. en W. van kelgalerü zal door mm, J. G. L. van J Schiedam heeft een originele metho- der Ende*. eigenaresse j Nieuwland te betalen: uit de i goedlng van het te verlenen recht >m naast die «inkelgalcru en ben zine-station te mogen vestigen: Zo her recht om op die plaats dat ben. Thjjmstraat 49b: bedrag aan geld. A. cesvolle toemee door Spanje in 1949 nf" f?fn A f^r d Wetstein. Rldderkertcsestraat I6b: zil- ^.erd hi{ verbonden aan de Kon', aanleg tan liften in de vier toren- veren kettinkje met hangertje. Smit, Vh Oocra te Antwerpen om in ,a^ bnven de Srole winkel-ga- Burg, van Haarenloan 1211: bedrag aan Vlaamse Op« a w8 r i lery aatt de Mgr. Nulenslaan in geld, G. Swartjes, Newtonplein 18b; 1955 benoemd te wcrden toR leraarNjeuv.,ai)d t betalen: uit de ver zilveren kettinkje met kruisje, ai. aan het Kon. Vlaams Conservato- >leinsbroek, Gasstraat 27: ring mei 1 rjum te Antwerpen. Hij is medeop- sleutel en fiesopener. H. Krowinkel. rjchter cn dirigent van de Antwerpse Marconistraat 43a: geel-bruine paraplu. rfcp^vfJ rje Philharmonie" ds Brnfjn. Broersvsst 70c: eiui msl foto's. P. Hollewijk. Hereupad 14: por- Samuel Brill werd in 19DJ iemonnee. met inhoud. Portier Ver Glasfabrieken. Buitenhavenweg; por temonnee met Inhoud, het Poppenhuis, Singel 1S3: portemonnee met inhoud, C. van Tip], Schiedamseweg 204. Ke- thel; rode portemonnee met inhoud C.. L. Kruijs. Fabristraat 64: kindertasje met inhoud, A. J. Kerklaan, Nw» pamlaan 599: zwarte handias, Rozen- éerg.-'Dr. schaepmansingel 94: blauw-e kinderportemonnee met -inhoud. M. W. Engel?, tVillemshofje 4: fietstas cn 1. a Pr. glacê's. 'j. Post. Nwe Maasstraat De Gemeenteraad van Schiedam nomen voorste] van B. en W. stond genomen. 30«b; duimstok. Hoorman. EK Liduina- heeft'in mei 1959 besloten tot de de- f eqh1er niets vermeld van liften bi die - Dé Di; van een reis bureau te Schiedam, een benzine station worden opgericht. Bij de onderhandelingen daarover is echter bedongen dat mevr. van dér Ende zich zal verplichten gedu rende een periode van twintig jaar ƒ7.000 per jaar te vergoeden voor I te Rot- Mtfkt uit het voorstel dat het colle- ge nu aan xle Gemeenteraad ter goe- keuring voorlegt. zine-station te mogen hebben. Üit dit bedrag nu willen B. en W. de jaarlijkse rente en aflossing van de I In oktober heeft de Gemeenteraad kosten van het plaatsen ,van de liften neg besloten tot de spoedige afbouw J- J- ;- van deze winkel-galerij, waarin 28 1 winkels, aan de Mgr. Nolenslaan, b'o- betalen. in de overweging dat te- zenover delast en/die de verwezen lijking van dit bouwplan meebrengt, dr \V.~J. Kooiman, Amsterdam; Lutherse Kerk. Zaïerdagavond 7.30 uur cecum avondgebed. Ned Prdt. Bord, Westvest 92, 10,30 uur ds, J- B. Schouwlnk en 7 uur in O.L.S.. Loreritzplein, ds. J. B. Schou* wink. Jebovah'ï Getuigen. Volksgebouw 6 uur wachttorenstudie, onderwerp: .De waarheid vinden die mensen vrij maakt". Woensdag 7.30 uur dienst- %'ergadering en theocratische be- dieninRsschool, Oud Katta. Kerk. Dam 28. 10 uur hoogmis. Chr Geref, Kerk. Kerkgebouw Wa rande' hoek B.K.-laan. 10 uur lees- dienst' en 5.30 uur ds. D. Slagboom, 's Dravenrande- Bapdstengemeentr. Lange Haven 59. 10 uur ds R. Rciling (H. Avondmaal) en 7 uur ds. R. Reüing, Leger des Hells. Lange Haven 27. 10 uur heiligingssamenkomst cn 7 uur oecum. dienst (n de Opstandingskcrk. Geref. Kerk. Oosterkerk 10 en 5 uur ds. Vr'. A. Krijger, Julianakerk uur, 2.30 uur en 5 uur ds. E. J. Oomkes. Kethel „De Ark" 8^0 en 2.30 uur ds. J. Couvce. Heden is tot onze diepe droefheid zacht en kaun van ons heengegaan onze lieve zorgzame man, vader, behuwd, groot- en overgrootvader de heer FREDERJK VAN DEN' TEMPEL echtgenoot van Elizabeth vao Bel in de ouderdom van 86 j. Uit aller naam; E. VAN DEN TEMPEL— VAN BEL Schiedam. 8 januari I960 Marconistraat 65. De teraardebestelling zal plaatshebben op de alge.- menc begraafplaats te Schiedam maandag 11 januari a.s. circa 2 uur n.m, Vertrek van het sterfhuis 1.30 uur n.m. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 68021 Schiedam Foto, film, optiek ven welk winkel-centrum dan vierook de baten van "hetzelfde plan t hoge flatgebouwen in zes woonla- gesteld mogen worden. De jaarlijkse [gen. elk bevattende 24 woningen onderhouds- en verbruikskosten der alsook 36 woningen in twee lagen liften zullen échter wél in de huur- zullen verrijzen. In het toen aan ge-prijzen van de woningen worden op- i nomen voorstel van B. en W; stond genomen. ÏTZ--VY" hééft'in mei 1959 besloten tot de de- f echter niets vermeld van liften bi die De Directeur-generaal van de (TÜSS. nn«.i«nen van cn bebouwd, cn toeb hord nodig. lege. Molenaars, Luzacstraat 12b. Rot terdam; zilveren ringetje. J. Groot en boer. Broerevest 21 b: kettinkje met hanger. Eggink. Rotterdamsedijk 32c: mancherter jasje. mevr. Been. Lek straat 115: regenbroek. H. Zandwijk, ynjastraal 20: wit kJnderschoentjc. Jorunpjn. Hoofdstraat 183-13. 1 heeft al verklaard geen bezwaar te onbebouwde eigendommen aan de i De aanleg van vier liften, voor hebben tegen deze wijze van finan- Lange Kerkstraat, de Kreupelstraat elke ...torenflat" één.: kost echter ciering: onder voorbehoud dat' ook en de Boterstraat. zulks in het be- 191.503.96. Een héél bedrag om. dal Gedeputeerde Staten er mee akkoord lang van de volkshuisvesting. Bij J-*J- "-*- - L Koninklijk Besluit ïs echter aan dit besluit van de Gemeenteraad de goedkeuring onthouden. door de huurders van de flats te la- gaan. Maar B. en W. hebben goéde ten opbrengen. Daarom hebben B. verwachting dat Ged. Staten er in- en W. er iets anders op'gevonden i derdaad dé goedkeuring, aan willen Aan de oostelijke, zijde van de wm-J héchten, - - De uitslagen van de schaakwed strijden Het Zwarte Paard. I—Wes- 'tertoren IL die werden gespeeld in de NRSB-competitle, zijn: Th. RavesteynM. v. d. Wetering 0—1. A. de Bruyn—Th. de Groot 10. H. v. d. Kraan—F. Willemse afgebr.. J. - ZwartW. Baartman ls9 J. MoererH. Marguard 1—0. A. van Bommel—J. Venvey 1—0. P. v. d. WaalJ. Brouwer 10. F. v. d. KraanA. Koene 1—0, p. Paulus—J. Leeflang 10, C. van Meeréndonk— J. Leerentveld 'AJé. Mevrouw N. D. is gistermiddag op de weekmarkt in het Broersveld gevallen overeen uitstekende tegel in het trottoir. Zij liep een wond boven haar rechteroog op. De G.G. en G.D. heeft haar naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd, waar zij is behandeld. Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106, te lefoon 66720. In spoedgeval, desgewenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveidpad), telefoon 67028 (na 28 uur telefoon 66789). Ledikanten, hutledi kanten. kampeerbedeïen enz. Kom eens praten. Te koop aangeboden Kapstokken. Keuze uit 60 stuks, nieuwe modellen en dubbel aantal K.E.S.-zegels. Plate to. stadhuis. Grote Markt 21. Schiedam. Permanent Wave Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—; stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène" Rembrandtlaan 22, telefoon 67170; Adverteer REGELMATIG OVERTREKKEN van STOELEN - CLCBS - BANKSTELLEN Nieuwste, stalen. Prijsopgaaf vooruit. In 10 dagen, klaar. Doe het. nu! Nog verlaagde xvinterprijzen GROTE MARKT 21 SCHIEDAM - TELEFOON 67762 Op distillateurskantoór gevraagd voor SPOEDIGE INDIENSTTREDING: (mnL of yrL) vanaf 21 jaar, voor de boek- houding. Volledig bekend met doorschrijf- systeem. Eigenhandig geschreven brieven met voll. inlich tingen betreff. leeftijd, opleiding, dipL, huidig sala ris, verrichte werkzaamheden etc.. onder nr.; S-769 aan het bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1