Industriële structuur is in 1959 weer versterkt Ijs lokte de schaatsers naar vijvers en singels HMMiN] I C Nieuwjaarsrede voorzitter K. v.K. Belangstelling voor vogels is gevarieerd Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Twee propaan-taixks voor de Gasfabriek j Voor bedrijfsleven was pen jaar gunstig Finale derde klas libre Twee,natuurlijke' banen bij het industrie-gebied VORSTbescherm meters en warmwatertoestellen! K.v. d. Linden gewestelijk kampioen Tafeltenniswedstrijden van Hermes in Harga. Goed begin voor SVC Koeriersters Ondanks waarschuwende bordjes IS 8SIS VoorVvetlstrijd 2e klasje libre Klavar Acc. Ycr. treedt op SCHAATSEN Zeeman's Ijzerhandel Voor veiliger reserve SBLÖ-secties bijeen SCHIEDAM Nederlaag voor dc ..Schiedam" Voor „ERRES" televisie on Radio RADIO Burgerlijke stand ,A: Woensdag 13 januari i960 t Advertentie t M.) i niet met overheidssteun Industrieën J tracht aan tc trekken, wordt in deze j contreien het tempo van de ontwik- i k cling door het bedrijfsleven aan- gegeven. De heer Busehmann noem- de dit ecö economisch gezondere om- stand ikheid. De gunstige ligging in het Zuidhollandse zeehaveugebicd j legt, aldus vervolgde de heer Busch- mann, evenredig zware vcrplichtin- - i gen op ten aanzien van eeu harmom- economiscne opleving zich ononderbroken voortgezet, In bet j sche opbouw van bet gehele district. VLAARDINGEN. In de loop van het jaar .1959 beeft de district van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas een district bruisend van leven en groei. is de industriële structuur wederom versterkt. Voor bet be drijfsleven is 1959, over de gehele linie .genomen, in velerlei opzicht gunstig geweest; Dat constateerde de heer C. H. Busch- niann, voorzitter van de Kamer in zijn Nieuwjaarsrede, die hij vanmiddag ïh een openbare vergadering van de Kamer zou uitspreken. Zoals gebruikelijk geworden, waren voor deze ver gadering van de Kamer vele gasten uit het gehele ressort van de Kamer uitgenodigd. De heer Busehmann richtte de bouwnijverheid een ongunstige iiit- ■andacht m de eerste plaats op de zondering. curve van de industriële bedrijvig- j Ook was er na het eerste kwartaal heia. Deze steqg^m cfe ^eerste tien een duidelijke opleving in de inves- maanden van 1959 met S%. Op dit gunstige beeld vormde de scheeps- Voor de finale om het Persoon lijk kampioenschap derde klas libre in hel district Schiedam Van de lyVBB werden gisteravond onder lei ding van de BV, Bcllevue in Maas luis drie partijen gespeeld. De partij Dc Graaf-Stadhouder* moest uitge steld worden. Op maandag iS januari worden dc laatste partijen van bet vastge steld programma gespeeld, doch op nog vast tc stellen datum zullen nng enkele inhaalparlijen plaatsvin den. Aanvankelijk was dc Winter togen v. d- Brugge oardig op sloot. Hierna ging hut nu* niet zijn spel en had v d. Brugge m zijn lfie beurt, dc achterstand weggewerkt. Hij won met ruim vcmmil. C. v. d Balg ge 100 41) H» 2.50 J <lr Winter 03 41) 1*2 1.42 Aanvankelijk was II. Kooi.:—3. van Roeven een gcl:jko|iguandc partij. Het spel van Van Hoc ven wns var. iel* lagere kwaliteit dan wij van teringsdrang. De particuliere .dustriële investeringen in vaste be drijfsactiva zullen over het gehele jaar ongeveer 7%*« "hoger liggen dan in 1958. Door de toegenomen produktie en arbeidsproduktiviteit en door de ho gere winstverwachtingen van het bedrijfsleven is een situatie gescha pen, die rijp is voor het opzetten van ambitieuzere investerings- oil uit breidingsplannen, constateerde de heer Busehmann. De stijgende ten dens van loonkosten zal ongetwijfeld aansporen tot diepte-investeringen, meende hij, om de arbeidsproduktl- viteit door verdere mechanisatie en modernisering van het produktie* apparaat te verhogen. Waar de in vesteringen hoofdzakelijk uit eigen middelen plegen te worden gefinan cierd. vormt de zeer hoge claim van de fiscus een zware last. Toonde de arbeidsmarkt in 1958 een lichte ontspanning, in bet afge lopen jaar waren weer aanwijzingen voor een toenemende spanning aan wezig. De Werkgelegenheid in het district steeg sterker (rond 310(1 mant dan dc toeneming van de mannelijke I beroepsbevolking (rond 1500 man), j Dc gemiddelde werkloosheid beweegt sicli voor het gehele geMed van d« Kamer op een laag niveau: Jn 195S i bedroeg deze 321 mannen, de sei- j zoen werkloosheid Inbegrepen, tegen i gemiddeld 475 mannen in 1958. belangrijke factor bjj de toe- De heer Busehmann achtte he4 maken van plannen voor de ruimte- j Jijke ordening een noodzakelijkheid.I maar dit mag geen oponthoud in de concretisering daarvan betekenen. Er bestaat reeds een grote womrtgbu- 1 hoefte bij het bedrijfsleven. De be staande bedrijven dreigen nog ver der achterop te geraken, omdat 20-" veel nieuwe bedrijven voor hun werknemers ook woonruimte moeten I hebben. j Omdat na de heer Busehmann h\ 1' W. Mulder van de Provinciale Plano- logische dienst Zuid-Holland zou} spreken over verkeersvoorzieningen, i sneed de voorzitter van de Kamer op dit terrein alteen het „tunnel plan" aan.. Hij gaf een reeds be-J leend, o.a,.uit de nieuwjaarsrede van: de burgemeester van VI aard in gen overzicht van de stand van zaken en hoopte op een spoedige realisering van het project. j Tenslotte wees. de heer Busehmann nog op mogelijke gevolgen van de ontwikkeling op ,höt eiland Rozen burg en in het overige Bollekgebïed op het economische leven in de om liggende gebieden: er zijn vele fa cetten, die op korte of langere ter mijn om een oplossing vragen. De belangen van de handel tin het bij zonder de detailhandel) mogen daar- bü niet uit het oog worden verloren. De heer Busehmann constateerde, dat we in deze streek thans staan op, een kruispunt van wegen en moeten zoeken naar de wegwijzer,- die ons aangeeft in welke lichting onze be* stemming ligt. De Kamer van Koophandel ver- Produkt liet. zwieren waren zich weinig van- 1 aan trokken. Want het ij* 'leek 'zo j sterfc en de grote bevroren vlakte in het park was een ware uittarting voor de schaatsliefhebbers. Temeer daar het gistermiddag zo heerlyk schaatsweer 'was. Maar opzichter Van Meur* van de Plantsoenendienst j Bellen bü ongeval: G.G. en G.D Tumlaan 80, telefoon 69290: Polltie-alarmnummer 64666, Apotheker nachtdienst: Rembrandt- apotheek, Rfembrandtlaan 5. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend, iedere - dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en tedere avond (behalve woens dag en zaterdag) .van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke. Open bare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend maandag van "19—20.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 1920.30 uur: woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—15.30 uur en 1920.30 uur zaterdag van 9.3016,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend vac 10 tot 17 uur én zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to* nen bun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Charlie's tante". Motiopole: wegens verbouwing ge sloten.. DIVERSEN Beurs, van 10 tot 10.'uur: vogel ten toonstelling. Vnlksgebouw, 8 uur:- NVV-Bestuur- ders. Lezing. Opstandlngskerk, 7.30.uur: pers. vei* Coöp DES. De vogcltentoonstelling in de Beurs 1 De kleurkanarms zijn er in tiental* 'Irene, 7-10 uur: Chr. Bedr gr Cen- van de Ned. Bond van Vogelliefheb-' len variëteiten. dank zij een jaren- j trale. Verg* bers afd. Schiedam trekt een ver- j lange kweek. Bij_ deze vogels vooral.chr. Soc. Bel,,'8 uur: Volkstuinders „Nuttige Ontspanning". trouwt In samenwerking met alie betrokkenen een positief aandeel te j kunnen leveren ter realisering van de grnte perspectieven voor deze j streek. (Meer gedetailleerde gegevens uit; het bedrijfsleven hopen "we Ln eerst volgende edities te kunnen plaatsen). „Gevaarlijk ijs" stond er op het kent het gevaar van het lokkende glftlg-rode bordje op dc lange staak ijs. die in een yan de vjjvers van het Pr. „la hoge mate onbetrouwbaar" Bcatrlx-park gestoken was. Een was zijn' mening over de ijslaag die waarschuwing waar de enkele zich na één dag vriezen (wat er schaatsenrijders, die gistermiddag vóór de dooi van zondagavond ge- luslig over de bevroren vijver aan 1 beurd is mag niet meetellen) op de grote vijvers had gevormd. Voor en kele schaatsers zal het nog wel gaan, maar wanneer er tientallen op her ijs gaan, dan komen er ongelukken van. Daarom waren de mannen van de Plalsoen en dienst 'gister bezig met het plaatsen van de waarschuwings borden. Of'het veel geholpen heeft? Maar prettig'schaatsijs is het niet. Zaterdagavond en zondag wèl. Toen was het ijs spiegelglad. Maar daar na, is er.sneeuw gevallen en door de regen zijn er plasjes op het ijs ge komen.; diemaandagnacht bevroren zijn geraakt, maar daardoor waren er gisteren golven op het ijs en vlak ken bevroren sneeuw. Schaatsen was wel mogelijk' (afgezien van het ge vaar er doorheen te zakken dan), maar lang niet ideaal. „Als het nu even gaat regenen en daarna vriezen, dan zal het ijs prachtig worden om te schaatsen." vond de lieer Van Meurs, om.er dan aan toe te. voegen." maar in- datgeval kan je op de straten in de stad ook wel schaat sen:" Door deze gang van zaken op de vijvers in het Pr. Beatrix-park, wor den de bezwaren die de Schiedamse IJs-vereniging heeft tegen het ge bruik van de parkvijvers als schaats- baan onderstreept. Als je het opvrie zen van het. water" niet in de hand kan houden (en dat is bij zom open. vijver onmogelijk), krijg je maar zelden goed schaats-ijs. Het -- blijft lang onbetrouwbaar, terwijl óp kunstmatige banen al lang veilig geschaatst kan worden. Jehoudt'liet publiek moeilijk in de. hand. niet kans op ongelukken. Doordat'ér-bo vendien te vroeg gereden..\vordt,is.óm oppervlakte beschadigd, -er komen krassen en zelfs scheuren. Maar de vijvers van het Pr. Bca- trixpark waren gisteren êcht niet-do enige plaatsen waar. de jeugd'fna- schooltijd heentrok om te schaatsen. Op de. vele sloten die men in Kethel vindt kon je de jongens' al .zien krabbelen. Ook daar slecht en onbe trouwbaar ijs. Op de vele singels in de stad zag je gisteravond 'de jeugd al glijden en 2wieren,- ook''ól spatte meermalen het water onder de te dunne ijslaagte voorschijn. Het was gisteren nog een vrij ge vaarlijk spelletje. Waar men echter, een-natuurlijke» heel grote en goed bruikbare ijsbaan heeft verkregen dat is op de tvcêe plassen die ontst-aan xijn op het-tóe- komslfge industrie-gebied, tussen de bestaande industrieën en de Oudé- dijk In. De kielnste van ,de twee plassen. Iets kleiner 'danleen 'vóét» balveld, had glad Ijs, maar op de grotere was het <js niet best, bedekt niet plassen en. sneeuw. Gistermid dag zagen we. daar.al .een rits jon gens aan de zwier. Veel ander pu bliek zal er wel niet komen, de plas sen liggen wat afgelegen en je moet eerst een eind over bevroren mori lle stappen. Dit zijn zo enkele moge-; lijkheden geweest vooir de schaatsers om op de smalle ijzers te komend Maar de laag sneeuw die vannacht géval len is, heeft wederom voot> lopijEf «en eind gemaakt aan alle sehaatsdromen. Jammer. KiMiii na m tpi'i,» 'vip n ir- ?iin 22c' rn:"'^t- vervolgde de heer Buscli* heugend giool aantal bezoekers De zijn het de liefhebbers van binnen en hroiri 'en uiiino vnnisoione rianF" vormt een r.og altijd niet syn- organisatoren en de inzenders hebber, bu ten de stad die hier geruime lijd i K 1 op I-s 8'n c^'0Cjn dc industriële oniwikke- dan ook eer van hun werk. Vooral 't kunnen doorbrengen. Af en toe word; I)e Directie van de Technische.Be- 1 Ook indien men tot aftapping van drliven verzocht ons plaatsing van 't j de waterleiding in huis overgaat volgende: Teneinde een ongestoorde dient, na het openëh'Vrin de beide levering van gas, water en electric!- I kranen van het toestel, de omwikke- telt te bevorderen en vorstscliade j Ung toch te worden aangebracht. Al ain meters en* toestellen, dié voor ".vorens 'het toestel '"wéér m" "gébruik rekening van de verbruikers moeten te nemen verwijdert men de oimvik-. worden hersteld, te voorkomen wordtkeling. up het volgende gewezen: Ook grote gasgeisers, die in ïiïet Volgens de verordeningen moet bo- vorstvrij te houden badkamers zijp en de watermelerput een luik zjji) fopgesteld, wórden zoveel mogelijk Kou ij *15 13 3„'J3 B v. Roeven '><i dl) 11 2.W' Üc paiëj W. .laenbs— M. vtm Kem pen is wel de ypaiiucndste geweest De HOV-speler Jacobs ging beter 2ïï in 1859 hierop dc a»ndachl Dc '..vnjeie loonpolitiek had De kinderen komen echt niet al- F* bcuilcn had rren tlr lodinu. Mot^ serie van 11 bocmdigdr Van Kern* p'.n de partij' ut zijn vnordrcl Jacobs !>4 31» 13 2 51 v. Kempen 100 36 13 2.711 Voor het persoonlijk kampioen schap tweede klasse libre van het district Schiedam werden gister avond gespeeld bij het Volksgebouw leen om naar de muizen of de eek- j hoorntjes te kijken die er óók - - -nou en vrtii hum «>cit,. luviu i j mxjujtpM doorbrengen. ling afgestemd woningbouwbeleid. feit dat de expositie zo gevarieerd I cr ook een koop gesloten, al kunnen Hierduui; dreigen tekorten tc ont-s is, blijkt een grote trekpleister te we niet zeggen dat er hier sprake is staan, .die voor bepaalde bedrijven] zijn, want ook de "belangstelling er-van een vogelbeurs! grote gevolgen kunnen hebben. Op 1 voor is nogal verschillend, verschillende wijzen vestigde de! - j- Uiterst deskundige en voor de leek vrijwel onbegrijpelijke discussies kan men bv. horen bij de afdeling kleur- kanaries: De vogeltjes zitten in vrij kleine tentoonstellingskooien em zijn voor de gewone nieuwsgierige kijker niet zo boeiend als bv.de vitrines met tropische en subtropische vo gels. (Advertentie tM.) II van Rees 150 48 22 3.12 L. Hoogerwerf 125 48 18 2.60 H. v. d. Veer 150 44 tfi 3.40 C., Grava 44 1*0 2.06 C. Grava 38 31 4 1.22 C. Klos J50 31 22 4.83 B. v. Reeven 150 34 26 4.41 H. v, Rées 100 34 15 2.94 H. v. d. Veer 150 37 16 4.05 C. Klos 72 37 9 1.94 in 1959 de vuile aandacht van het bedrijfsleven. De heer Buseh mann zei, dat voor circa \~Vz(' van het totaal aantal werkne mers binnen het kader van de nieuwe loonpolitiek een officiële verbetering van de arbeidsvoor waarden tot stand is gekomen. De heer Busehmann wijdde aan du onder wei p, een vrij uitvoe rige beschouwing, waarin hij o.a, zei, dal een loonsverhoging, die niet.is gedekt door een verhoging van* de produktiviteit voor de loontrekkers geen voordeel ziii brengen, omdat de prijzen nood- zakelijk moeten stijgen en zo- doende de loonsverhoging illusoir j maken. De ontwikkeling van het bedrjjls* leven in hei gebied van de Kamer vertoonde over het algemeen een 1 rustiger beeld dan in 1958. Een be langrijke uitzondering vormt de eco nomische expansie in de. haven, en industriegebieden van Botlek co Europoort, Naarmate deze voortgang vindt, zal de invloed slerker merk baar worden in de structuur van de omliggende delen van bet district van de Kamer. Afgezien van Kozen- Dp Schiedamse Klavar Accordeon t Vereniging zal op zaterdag 23 janu- ari.de eerste openbare uitvoering ge- H. Groeneweg zal een programma van lichte en amusementsmuziek worden afgewerkt. Deze S.K.A.V. werd in juni 1956 ge vormd uit een aantal leerlingen die de accordeon leerdenbespelen vol gens het notenschrift Klavarscribo. Hoewel de mcesten nog pas kort les hadden gehad, kon toch ai direct in orkestverband gespeeld worden. burg geldt dit "vwraï" voor de ge- Dank zij de Klavarscribo. menen ze meenten op Voorne en 'Putten. Ook. zelf. zijn evenals de papegaaien, Nee, ook onder'dei jeugd konden de leden van de organiserende vereniging ken ners aantreffen en een enkele koer ook kopers! Andere jongens of meis jes komen weer met 'n heel speciaal 1 doei naar de tentoonstelling. Nauw- j keurig kijken ze in alle vitrines en i kooien, om te zien of een bijzondere I vogel niet een veertje verloren heeft, i De mensen van dc tentoonstelling i zijn dan wel zo welwillend om de 1 j verenVerzanie!ing" van de jeugdi- j gen aan te vullen. - Eén tentoonstelling als deze brengt I altijd risico's met zich mee. Enkele vogels zijn dan ook helaas overle- den. waarschijnlijk omdat zij vooraf niet voldoende gewend waren aan 'langdurig licht, aan beweging voor de vitrines e.d. Maar overigens is cr i op de tentoonstellingvoor kenners. I liefhebbers of louter belangstellen- i den heel wat schoons te bewonderen. I Ir'/' Hpiifen en stalen t Broersvesl 52 - Schiedam U HangebrAcht en zijn dc verbrnikers verplicht de gas- en watermeters af* doende te beschermen tegen, vorst door middel van krantenpapier, dro ge doekenof droog stro. Om bevriezing van gaskeukengei- sers zoveel mogelijk te voorkomen verdient het aanbeveling vóór de nacht en tijdens de uren waarop zij niet worden gebruikt het gedeelte, waar de bedieningskranen zitten, met behulp yan kranten of droge doeken te omwikkelen. Van te voren wordt nog even warmwater getapt, waar door toestel en inhoud op een hoge temperatuur zijn gebracht; daarna wordt de aansteekvlam uitgedraaid. de gemeenten ten noorden van de Waterweg hebben de consequenties van hun ligging onder ogen gezien. In Icgcnatelllns tol andere' gebie den in ons land, waar men al dan In juli vorig jaar werd voor het eerst een uitvoering gegeven, echter in besloten kring. Maar nu meent de S.K.A.V. Sterk genoeg te zijn voor een openbaar optreden. Hel moet vlak na de eerste wereld oorlog in de lucht hebben geze ten. er werden toen vele sportver enigingen opgericht. Vandaar.dat Schiedam vorig jaar jubilarissen had en ook in het komende sei zoen zullen er feestvierenden zijn. I Demos heeft in 19.19 een prettig sportcontaet gehad met de Duitse voetbalvereniging GSV uit Gelseij- kirchen, die naar Schiedam kwam. Deze zomer gaan de jubilarissen in juli of augustus een uitstapje ma ken naar. Geisenkirchen. SFC bestaat op 29 maart veertig Hoe zeer dc voetbalpool een hechte] teurvan de gasfabriek is echter K. v. d. LINDEN kampioen ■Be vierde.klas libre kampioen van he* bUjarldistrict Sriiiedam. de Velksgebouw-spelcr K. v. d. Linden uit Vlaardingcn, heeft aan zijn reeds uitstekende locale prestatie dezer da ten een nog fraaiere toegevoegd: met zeven gespeelde en gewonnen iutijen en een moyenne van 2.24 bttcht hij het gewestelijke kam pioenschap op ztin naam. Van der fJnden zal op grond van deze pres- hitie het gewest Tt Westen vcrteRen- ^ordlgen um het landskampioco- 'thap vierde klasse libre. DH tocr- Bool is vastgesteld op 22.. 23 en <.4 januari te Delft. tVan der Linden speelde, een uit-, «tekende wedstrijd. Tcsamen met i>. «e Wit blonk hij uit. De laatste kwam zelfs tot een algemeen., ge middelde van 2.48. maar had des- «ndanks toch twee partijen verloren, van Van der- Linden kan dab ook borden gezegd, dat hij constanter spefild*.;.. jaar; twee maanden later, op «9 mei viert Ursus dit - feest cn veer tien dagen later op 13 juni, ver volgt Excelsior'20 met de viering van het veertig jaar bestaan de rij en Demos viert dit feest op 26 I junj- -• T j tTot'scheidsrechter zijn benoemd de stadgenoten G. Carree,Fabristraat 44a en. B. Korpcl. Anipêrestraat 24. HBSS hoopt in het voorjaar met de bouw van het begeerde prot-chr. sportcentrum in het sportpark „Harga" ie beginnen. De HBSS era spaarden circa vijfduizend gulden voor dat verenigingscentrum, het benodigde kapitaal is nog tiendui- j zend gulden. Vriendschappelijke krachtmetingen; geven soms verrassende resulta ten, Vierdeklasser Martinit moest zondag met 90 de eer laten I aan een Demos, dat in de eerste klas van de afdeling Rotterdam niet tot de sterken behoort. Het veertigjarige SFC heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een jubileumciublïed dat op de grote jubileumfeestavond dient te wor den gezongen. Op zondagavond 17 januari houdt SFC 'een contact- avond. Het secretariaat van SVV heeft een -adreswijziging ondergaan. De neer T. Smidh is verhuisd naar Buys Ballotsingel 74. Het bestuur van Rees (ex-VEC) - gecontracteerd. SW heeft de jeugdige Robbie van Van Rees is sinds weken .een goe de aanwinst voor de roodgroenen •;ey.<é» s«ehi#builenplaat«, plaats verovert bij een ieder be wijzen de verenigingsorganen. Tel kens weer zijnin de clubbladen van de Schiedamse voetbalclubs rijen namen, soms tientallen, van nieuwe leden, donateurs en onder steunende leden te lezen. Wel een Wederom komen B. en W. van Schiedam met een voorstel bü de Gemeenteraad ter verbetering van de gasvoorziening in onze stad. De aan schaf van twee grote gas-tanks wor den nodig geacht. De gemeentelijke Gasfabriek beschikt momenteel over een propaangasberging. dfe het mo gelijk inaakt ongeveer 30 ton pro paan in voorraad te houden. Deze propaan-voorraad dient als reserve voor het geval zich moeilijkheden met de gasproductie voordoen. Door dan op propaan over te schakelen kan de gasvoorzicning één a twee dagen voortgezet worden. De direc tie gasfabriek is echter van aat deze reserve te gering Daarom heefthij voorgesteld nog twee propaantankes mei een ber- gingsmogclijkheid van 50 ton elk aan te schaffen. De Commissie voor 91.CU5JCJiutr acuai IC JCiCM, r» CJ tzvti m il n -J t» bewijs voor de hoogconjunctuur,Technische Bedrijven en ook B, W lrunrvr>n mnl n,r vnni-atBl mw. het is niet zo lang geleden dat besturen juichten als er één nieu we naam per maand kon worden genoteerd. De Schiedamse gymnastiekverenigin gen, aangesloten bij hel Neder landse Christelijke Gymnastiek- Verbond, zuilen ook hun bijdrage leveren aan de viering van het vijf tigjarig bestaan van het NCGV. Zaterdagavond zijn in de gymnas tiekzaal van de Technische School selectiewedstrijden gehouden voor de kring Maasmond van het NCGV. Uit de dertien verenigingen met de ruim 4000 leden in deze kring zullen de beste turnsters en turners worden geselecteerd, die aan de jubileum demonstraties zullen me dewerken, De christelijke vereniging voor licha melijke opvoeding „Animo" houdt op woensdagavond 24 februari en donderdagavond 25 februari de jaarlijkse uitvoeringen in de zaal van De Ark in Kethel. Het tweeja rige Animo heeft goede plannen voor de vorming van een drum band. Er wordt een actie gevoerd om meer dan duizend gulden te verwerven zodat Animo met .mu ziek door het gymnastiekleven kan en W. kunnen met dit" voorstel mee gaan. Met de aanschaf en plaatsing van deze twee tanks is een bedrag gemoeid van 105.ÜOO, De twee tanks kosten zelf maar ƒ55.000; de rest W. dc Kaav 1* yqor de tweede tal leden van Hermes DVS elkaar maal tafeltenniskampioen van de 0 achter de rmene tafel* bekampt. iS- f.c. „Hermes DVS" geworden. Voor het eerst werden deze tradilio- Maandagavond hebben een ryftig- nele wedstrijden in de nieuwe kanti- ne In het verenigingscentrum in het j sportpark .Harga' gehouden. Vroeger organiseerde de contactcommissie deze wedstrijden in de Korenbeurs. Th de weds! rijd klasse versloeg "W i de Raay in de finale de heer H. Dronkers, hoewel Jan Stahlie in de i voorronden de kampioen sterk heeft bedreigd. Bij de senioren won Ma- nus Stolk in de finale van Rien van Dijk nadat hij daarvoor voorzitter A. Stouthandel had geslagen, zodat ook dé heer Stolk zijn titel prolon geerde. In de middengroep slaagde Cock van der Tuyn er niet in zijn scucces van vorig jaar. te herhalen., Reeds in de eerste ronde werd hij geslagen door J, Heyda. In deze groep ver overde Ed. van der Graaf de titel na een zege in de finale op J. Ber gers. ken van de funderingen, de plaatsing en ook voor het maken van een om rastering. B, en W. tekenden hierbij aan dat de gasvoorziening thans voor. 70e.< gebaseerd is od raffinaderijgas. Bij onderbreking vah de toevoer van dit gas wordt bv. overgeschakeld op propaan. Een flinke voorraad propaan is*als reserve bij elke denkbare ont wikkeling onmisbaar, zodat de aan schaf van de twee tanks niet vooruit loopt op de beslissing-welke richting voor de toekomstige ontwikkeling moet worden gekozen. De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben de eerste wed strijden in het nieuwe jaar goed in gezet. Dames 1 won op gemakke lijke wijze van de reserves van over- gangsklasser DRL uit Rotterdam- Via 15—-10. 15—2 en nogmaals 15—10 zegevierden de Schiedamse meisjes met 3—0. Dames 3 kon het helaas niet bol werken tegen het Vlaardingse Shell - -- - 2 en verloor, tegen de verwachting vnn het bedrag is nodig voor het ma- I m met 3—1. Dames 2 was vrij. Heren t won eveneens na een spannende strijd tegen het Rotter damse Phoenix, dat sterke tegen stand bood. Met 30 bleven beide punten in Schiedam. Heren 2 speelde: gelijk tegen WIK 1. hetgeen de juiste verhouding weergaf. Op'het programma staan: Dames: SVC 3—ZVC 3; SVC 3— Smash .1: DOS 1—SVC 1. Heren: SVC 3—Shell 2; SVC t- DRL2. afgetapt. Ten aanzien ypn .elektrische heet- watertoestellen wordt opgemerkt dat deze zolang met heetwater ge vuld geen bescherming tegen vorst behoeven. Voor het afsluiten en lceg- tappen van waterleidingen raadplege (- men de bij "het toestel behorende in structiekaart. Daar bij vorst veel extra-werk zaamheden ontstaan zal men om I wachten te voorkomengoed doen reeds thans de afsluiter bij de water- 1 meter op gangbaarheid en. dicht heid te beproeven; functionneèrt deze afsluiter niet dan wende men zich tot Installateur of huiseigenaar. Maandag en dinsdagavond heeft da Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefeningen een aantal sectieverga- deringen voor de .aangesloten vereni gingen gehouden. De veriegenwoor- digers van deze clubs hebben hun (merendeels roods bekende) woose» A geuit. Bovendien werden de vacatu- res in het bestuur van de SBLO be- sproken. Voorzitter'J,Bljloo. die evenals penningmeester J, J. Kloos. definitief aftreedt, sprak er-,zijn ver- wondering over uit dat er geen jon-A ge energieke krachten, in Schiedam te vindon zijn die de opengevallen posten kunnen bezettea Op de bij eenkomst van de sectie voetbal i* 7 een commissie samengesteld, "ge vormd üit de heren J. van der Touw W - (Schiedam), A, Molenaar (DHS) 'cn N. Ondcrdelinden (PPSC) die naar kandidaten inde sportwereld zal uit zien.- '*ti- -':^V De amateur teken--en scbilderclü)» ..Overschie" houdt in hét .atelier. Schout van Groenewegenzfcraat 48*Y enkele openbare werkavonden, die vrij toegankelijk zijn,<n.l. op lS, 22."': 25 en 29 januari van 19.30uur <tot'.A: 22.30 uur. r. 'Y 'A-. De damclub „Schiedam" speelde te Bolnes tegen damclub Ons Genoe gen. De Schiedammers leden hun eerste nederlaag met 12—8 en zijn zodoende iets achterop geraakt op de- beidf koplopers ConstanL 2 en CDR 2. De persoonlijke uitslagen luiden: Ons Genoegen—Schiedam: M, H. KooyJ. Vrijland 2—0; G. Velthuï- zen—-J. de Wilde 0—2; A. Groenen dijk—D. v. d. Spek .1—i; P. Reugen- brink—L. Vrijland 0—2; A. v. d.: GrientJ. Westerveld 1—1; B. van Driel—L. Breevoort 11; J. v, Dee- len—H, Semeyn 20: Chr: Buae—C. Sleeuwenhoek 2—0; B; Maliepaard— J. van Straaten 3—-O; P. v. d. Wal— G, Baatsen J—1. ,J' natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan hoek Mesdagiaan Schiedam Tel. 65734 T* koop Mqcbo^M Rotan, Rotan clubje* vanaf -16,75. Keus uit 80 stuks, zie 4e etage. Plate, Grote Markt 21, Schiedam. GEBOREN: Martinus NV. z- v. H. j van Doeveren en T. M. Godijn; Mar- garetha C. B„ a. v. G- S. ICneppers j en A. van Gelder; Helena M. C., d..j v. A. H. Langelaan en P. E. M. Derk-.j OVERLEDEN: B.. Natte, 77 jaar. echtg. van L. A. Hui venaar; J. van Munster, 82 jaar. Te koop aangeboden: prima Bekers-baard. 3 jaar oud, netto capaciteit 900 kcal. t.e.a.t>. Na telefonische 'af spraak ta bezichtigen. Tel, 64003. foto, film, opttak Voor pasfoto's naar K.. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720. ïn «poedgeval desgewenst Jn 1 uur klaar. Ontwikkelen van rolfilma, des morgens gebracht, dea avonds klaar. K. van Vuurea, Hoogstraat 106. Schiedam. Permanent. Dame*, voor een goede permanent en prettige bediening: Kapsalón J. d# Ruiter, Lange Kerkstraat 13. i Permanent vanaf 3.— com- pleet. Werhster gevTSagd voor 4. ochtenden per week. Aan melden tussen 20.00 en 21.00 uur. Stadhouderslaan 95. Adverteer REGELMATIG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1