f Moriopole-theater kreeg een nieuw „gezicht WILLEMS OPRUIMING IMP KOU n GEVAT/, ITALIANO „Anne Franks-film bij de heropening STERK VERLAAGDE PRIJZEN IN ALLE AFDELINGEN s® SCHAATSEN ZEEMAN de lekkere Steven Candael leidde derde Toonkmistcoiicert Zaalhandbal programma AGENDA -3^ Overreden door autobus ROTTERDAMSEDIJK 431-433-435-437 SCHIEDAM v. d. AREND r Met fiets gevallen Zeeman's Ijzerhandel RUIMT WINKELDOCHTERS OP 1 Auto gleed door en reed kind aan Neijoarsvisite Brandweer maakt de deur open PROF. OR. ARIENS DE ZEE IN ÜANUARl-AANBIEDING „WAAR DAT WIEL DRAAIT" VROUWELIJKE KRACHT BEDIENDE of SCHRIJVER BALANS DIT IS NO EENS GOEDKOOP Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO Vrijdag 15 januari 1959 fAdiiertentie I.M.J Het recreatieoord Prinses Beu- trixpark biedt volop gelegenheid om te schaatsen, al is het ijs niet overal even best. Vooral onder de bruggetjes over dc vijvers zyn zwakke plekken. Dat neemt niet tvcg. dat er gisteren tweer enkele honderden jongelui genoten ucn deze wintersport, zonder elkaar in de weg te lopen. Wanneer het verlichtingsproject voor het re creatieoord dit jaar wordt uitge voerd. ral rncn er volgende win ter ook 's avonds kunnen schaat sen, want het schijnt de bedoe ling te zijn deze verlichtUig vooral mei het oog op deze sport ook langs de waterkant aan te brengen. (Advertentie I.M.J RENA1ÜI.T. Door de gladheid is gistermiddag omstreeks 2 uur de 15-jarige Nelly Griois met haar fiets gevallen op het kruispunt Lange Haven/Appelmarkt. Zij liep een hersenschudding op en is door de G.G. en G.D. naar dé dr. Noletstichting gebracht. f Advertentie LM.) houten cn stalen Broers vest 52 V Schiedam i De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas maakt bekend, dat de secretaris der Kamer van Koophandel Nederland- Israël. op dinsdag 19 januari a.s. des middags van 2 tot 5 uur op haar kan toor Schiedamscweg 49, Vlaar- dingen een ritdag zal houden, teneinde het bedrijfsleven, in het district der Kamer-van voorlichting te dienen ten aanzien van de moge lijkheden die de buitenlandse han del van Israël .voor. Nederlandse im- en exporteurs biedt. Belangstellenden, dié van deze zit dag gebruik willen maken, dienen dit tevoren op. te geven in verband met het maken van een afspraak. (Advertentie LM.) Nooit hebben wl) kunnen den den. dat wij in ome afdeling wollen vesten en jumpers zo drastisch zouden moeten oprui men als nu het geval is. Maar wat wilt U? Wij kunnen ze toch met bewaren? Morgen begint het spektakel, want dan brengen wl] al onze restant series wollen damesjumpers en vesten m de verkoop Honderden wollen jumpers én vesten tri diverse modellenmet: V- hals en hooggesloten, gaan dan weg voor één prijs, voor nóg géén zes gulden. •••Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze wollen damesvesten en pulI- overs, m diverse kleuren w. o- gnjs..geel. koren- blauw. cense enz., in de maten, door elkaar voor ie kleuren, w. o- ó-":/' ,v jk a AdvertentieLM.) BROERSVEST 52 SCHIEDAM 19 cent per rot EEN PkOOUKT VAN KINS' EN RANG FABRIEK EN TONNEMA N.V. SNEEK HOEWEL j tijdens verschillende gas'tdirecti'es in de -• loop der laatste", jaren 'duidelijk, is gebleken," dat de sympathieke, vakkundig uit. stekend geschoolde Belgische, dirigent Steven Candael en het Rotterdams Philharmonisch Urkest elkaar opper best kunnen verstaan, warén er ge durende, het Tqonkunstconcert gis teravond in; passagetheater toch tel. kens momenten, waarop hét leek, als of het orkest zich verzette tegen de Vandaag Is het Monopole-theater aan de Hoogstraat heropend, na tien dagen gesloten te zijn geweest in. verband met interne verbouwingen. Devernieuwde bioscoop wordt in gebruik genomen met de'vertoning van de ontroerende film „Het dag boek van Anne Frank", die bepaald actueel genoemd kan worden. In de korte tijd die de verbouw-Lng duurde, Is de entree (het „visite kaartje") van Monopole er inder daad op vooruit gegaan. In de eerste plaats valt nn dat bet rrote reclame bord boven de ingang verdwenen is. Deze aankondiging van de, film maakte door de felle kleuren eigen lijk alljjd een nogal kermis-achtige indruk en de directie van het thea* ter wil het voorlaan wat soberder, en in moderner vormgeving gaan doen. Boven de ingang treft men nu dus alleen nog de neon-letters Mo nopole'' aan en verder niets. Enkele kleine veranderingen in de gevel houden verband met de ver bouwing van de toegangshal. Deze biedt nuhoewel hij momenteel nog afgewerkt moet worden een meer smaakvolle indruk dan voor been hét géval was. Maar ODk dit maal moest er gewoekerd worden met de: beschikbare ruimte. De bin nenhuisarchitect W. A. v. d. Knaap léverde in dat opzicht een mooie prestatie. Het is zijn eerste opdracht en daar heeft hij. het dus wel gé- troffen. want .ongetwijfeld zijn het er 'duizenden die kennis zullen ne men van zijn werk. Het loket voor de kaartverkoop is nu links van de ingang en daar achter ligt het kantoor. De hal zelf, in frisse kleuren tegen een achter- In de Energiehal in Rotterdam wordt in de' zaalhandbalcompetitie alleen een avondprogramma' afge werkt. In de Houtrusthallen in Den Haag draait de. competitie de hele dag door. In de Energiehal ontmoe ten de dames van DWS het Rotter damse Actief. Beide ploegen staan even hoog geklasseerd en de winnaar heeft alle kans te gaan promoveren. We hebben het volste vertrouwen in onze stadgenotes. B. Kouwenhoven speelt niet mee, maar verder is het hele team compleet. De Wilton-dames spelen in de Houtrusthallen tegen Olympïa en moeten wel winnen, om zich veilig te stellen in de tweede klasse. We mo gen aannemen dat de dames met meer é?°h spelen dan bij de vorige wcdstrija^,::. vérden verlorenl Forto is de tegenstander van Wilton- heren in Den Haag. Wilton kan en moet deze. wedstrijd winnen, om zodoende het degradatiespook op,.een afstand te houden. Dames 2 van DWS kan gelijk spelen tegen Meeu- wen'2." Heren 2 van DWS krijgt een zwa re dobber tegen Rotterdam. De 4-jarige Gerardus Nijyeen stak gistermorgen plotseling over, in de 'Nieuwe. -Maasstraat:.: De heer A,v. W. uif; Rotterdam remde krachtig, maar zijn bestelauto gleed door en raaktehet kind.. Meteenbloedneus en..;een wond aan het - gezicht is het jongetje door de GG en GD:, naar de Dr. Noletstichting gebracht, .'^vaai '■het: is' behandeld. ItNeijoarsvisité''. van" ,Gruho'' wordt hollen ,op.' zoaterdagoavend acht uur In 't Volksgebouw,:. Tumlaan., :Noa-: tuurlijk zingen deLiesters weer én 'op toneèljvr,wordt 'speult 1 érendjé Niksnut",bliespul in drijbedriev en deur mèvr. Melles-v.' d. Meul^n: Noa ofloop bal. grond van wit, is vergroot enkele spiegels verhogen het effect daarvan. Het, trappenhuis kreeg een. ruimer aanzien doordat de muurtjes langs de trappen zijn vervangen door hek ken. De vestiaire is achterin de hal gevestigd. Het geheel maakt een prettige indruk op degene die de hal binnenkomt. Het werk is uitgevoerd door de fa. gèbr. Reedijk, Tijdens de verbouwing zal het vele Schiedammers zijn 'opgevallen, dat de oude. naam van - de bioscoop pando ra" weer tevoorschijn kwam. Boven de ingang stond deze naam in st-een gebeiteld _en hoewel hij jarenlang was Cen geacheveerde uitvoering be- volgzaaraheid, dié het, als interpre terend apparaat ten opzichte van zijn dirigent dient te bezitten. Mogelijk is natuurlijk, dat de weer geving-van Tschaikowsky's-6de sym fonie onder Georg Ludwig Jóchum de orkestleden, nog zo vers in het ge heugen lag, dat zij zich, misschien óok ten gevolge van een gebrek aan repetitietijd. niet zo gemakkelijk konden instellen op de eisen, die Candael aan de vertolking van dit stuk stelt. Want al houden wij ter dege rekening met dé akoestische verschillen, tussen de Schïedamse bioscoopzaal en de Rotterdamse Ahoy'hal, eertijds heeft toch het. zelfde orkest onder dezelfde dirigent een uitgesproken temperamentvollere vertolking van Tschaikowsky's Pathé- tique gegeven, dan gisteren het geval was. En'van storende ongelijkheden was toen absoluut geen sprake. Intussen is bet 't vrij talrijke pu blick zeker niet ontgaan, dat. Can- duels spontane musiceertrant zich bijzonder voor hyper-romantische stukken eigent. Echter evenzeer voor de sierlijke, Franse charme, zoals zij wordt gepresenteerd in de ballet suite uit de opera „Géphale et Pro cis" van Grêtry. Dit openingsstuk van het programma/gespeeld in de mooie, doorzichtige instrumentatie van de beroemde dirigent Felix Mottl, „gecamoufleerd" is geweest, was hij nooit verwijderd. „Fandora" was de eerste echte bioscoop in Schiedam, want voor dien werden er uitsluitend films ver toond in enigszins verbouwde toneel zalen. Op 10 november 1321. opende de heer A. Dettmeyer zijn „Pandora", Enige tijd heeft het later nog „City- theater" geheten, maar in 3938 werd bet „Monopole-tbeater" onder direc tie van J. W. de Groot, wiens zoon de huidige directeur Is. schorpnt welk peil van exactheid het orkest later op de avond niet meer zou bereiken, ook niet in dé begelei ding van Lalo's celloconcert. Het kwam ons voor. dat het sier lijke, doeltreffende gebaar van Ste ven Candael hierin iets minder pa raat was, vermoedelijk omdat hij dit concert nog niet zo vaak heeft bege leid en zeker, omdat hij de wénsen van de uitmuntendesolist Samuel Brill ..niet volledig kende of aan voelde. Brill speelt dit cellostuk bij Bellen btf ongevalr G.G. an GJ3 Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poïitie-alarmnumiuer 64666. Apotheker nachtdienst; Rembrandt- apotheek, Rembrandtlaan 5. RJL. Leeszaal en Bibliotheek- Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en Iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 .uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal e® Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 15k—20.30 uur; dinsdag van 0.30—15.3D uur en van 1020.30 uur: woensdag wan 9-30—16.30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 1920.30 uur zaterdag van -9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen bun kunstbezit". f BIOSCOPEN Passage, 2 en8 uur: „The big country*. Monopole, Alleen 3 uur: „Het dag boek van Anne Frank". DIVERSEN Beurs, van 10 tot 10 aur: vogelten» toonstelling.. Jeugdhaven. 7.30 uur: Jeugdraad. Op- richtingsvcrg. Wijkcentrum, 8 uur: Gesprekscen- trum. Causerie. De brandweer verleende gister morgen een ongewoon soort assisten tie bij de bewoonster van een. pand aan de Nieuwe Damlaan. Deze had de woning verlaten en baar driejarig, kind had toen de deur in het slot geduwd. De vrouw was bang, dat het kind tijdens haar afwezigheid met lucifers zou kunnen gaan spelen, maar kon niet meer binnenkomen- Zij waarschuwde de brandweer, die toen via het balkon aan de achter zijde (op de tweede verdieping) 'binnenging en de deur opende. Door oververhitting van een kachel zijn vanmorgen de gordijnen in de huiskamer van de familie. W. v. d. Hek aan de Oudedijk in brand geraakt. Met emmers wa ter en natte doeken konden de be woners erger voorkomen. Er werd voor ƒ2000 schade aangericht aan gordijnen en vloerbedekking. Aan wezig waren de bluseenheid 122 en de gereedschapswagen 7. Do leiding berustte bij onderbrand- meestcr J. L. Ouwerkerk. uitstek altijd met een prachtige ly rische loonvorming, welke nergens gehinderd wordt door technische remmingen. Zelfs nu hij clementie moest lateii inroepen vanwege een vingerblessure klonk/ zijn vertolking warm en gaaf, hetgeen na het slot akkoord zowel de collega's in het or kest als de luisteraars in de zaal ccn spontaan „bravo" ontlokte. In het gulle applaus betrok Samuel Brill nadrukkelijk dirigent en orkest, die ook na Grétry er) Tschaikowsky har telijk werden -gehuldigd. ELLY SALOMÉ (Advertentie LM.) Drt is geen aanbieding van dun ne. goedkope, baddoeken, neen, dit is een aanbieding van: zware baddoeken in grote ma- ten (50 'x 100 cm) W» meest moderne dessins. Prachtige zware baddoeken met •body. baddoeken om vele jaren plezier van te hebben uit dê series van rond vier gulden. 1e en 2ekeus.®,<Joor 1 'elkaar, koopt U '««/.yóbr/»og géén twee gulden. X 100 cm- Zaterdagmorge* oim ;9 begint 'de -verkoop van deze: drie series izware baddoeken Jn* mo derne dessins (ook donkere kleuren) i. door-elkaar voor De 53-jarige heer M. de Graaf, wonende aan de Snelliussingel, 5s vanmorgen omstreeks negen uur op de Koemarkt overreden door een RET-autobus. Vermoedelijk liep hij een bekkenfractuur op en gebreken benen. De man was uit een RET-bus ge stapt en liep achter langs naar een andere bus, van lijn 48. Deze bus, bestuurd door de chauffeur L. O. uit Schiedam reed al en de deur was gesloten. Toch sprong het slachtoffer op de treeplank. Hij gleed er al en kwam onder het rechterachterwiel terecht. Met zware verwondingen is hij in het gemeenteziekenhuis op genomen. Na de geslaagde poging van'de Prof. dr. Ariens örn 't;snel- heidsvliegrecord te breken vorige week, gaat 'de oliebaron, van-.het sterrebos opnieuw, voorpaginanieuws leveren, De prof. dr. Aniens zal nL als eerste een poging, gaan doer, om in'de maand januari'bet kanaal over te zwemmen, met als startpunt Calais. Een ieder vraagt zich reeds af of hem dit zal gelukken, doch naar de persdienst van het olieconcern ons mededeelde, zal hij daarin zeker slagen. Reeds jaren heeft hij in alle stilte zich op deze gigantische onderneming voorbereid. Hij volgt sinds kort een speciaal dieet en één van de bestanddelen is knoflook, dit, om de eventueel afgedwaalde haaien op een afstand te houden. De sportieve préstatie dient ook wel gezien te worden als een reclamestunt voor een nieuwe vloeistof, waarmee het lichaam ingevet wordt cm "t tegen de kou te beschermen. Dit procédé is tot stand gekomen op 't laboratorium van 't Ariens-concern. Het zal als I wie waai weg kou verdrij vingsmiddel de handel ingaan.. Uit betrouwbare bron is reeds vernomen,, dat'eskimostammen hun waarnemers zul len afvaardigen naar Calais om meer over deze vloeistof te weten te" komen. Ook voor dit evenement "bestaat grote belangstelling, doch het zal nooit' zo druk kunnen worden als op Broer5vest,54, waar de politié de menigte bijna niet meer in toom kan houden. Het lijkt wel of iedereen wil profiteren van de bijzonder voordelige koopjes in Ariens- schoenenhuis. Haast U, ook U kunt ih de opruiming pro fiteren van de bijzonder laaggeprijsde heerlijke pasvorm- schoenen. en pantoffels en voor de kinderenals extra attractie een daverende 'kanaal-zwem-oversleek-oprui- mïngskoopjes-ballon cadeau: 2 BUITENBANDEN en 2 BINNENBANDEN 28xVh samen Koplampen vanaf. 205 Sleden vanaf Dynamo vanaf 5.75 Ijsschaatsen vanaf 9.90 Bellen, vanaf Spatlappen vanaf Handkappen vanaf Handschoenen vanaf Oorkleppen vanaf Bromfietssjaals vanaf 0.50 Stalen schaatsen 0.65 Rolschaatsen vanaf 3.25 Tochtband, p. m. vanaf 6.50 Dorpel tochtstrin i 0.65 Kolenkitten vanaf. 3.75 Elektr. .kachels Dikke kwaliteit HAARD-MICA VERLAAGD IN PRIJZEN: PHILIPS .LAMPEN Komt u eens kijken Té veel om op te noemen 9.75 3.95 1750 13ü0 0.20 1.85 2.30 9.90 Hoogstraat 67—-69 - Telefoon 6S436 KES-ZEGELS NIET OF 'RIJWIEL-ARTIKELEN Op het Districts Consultatie Bureau te Schiedam - Stadhouderslaan 98 - kan geplaatst worden een die opgeleid wil'worden voor laborato- riumwerkzaamheden. Diploma Mulo of overeenkomstige oplei- v'ding is gewenst Salaris volgens rijksregeling;.;/ /'v Sollicitaties te richten aan de Geneeshèer-Directeur, GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling Algemene Zaken der secretarie van boven genoemde gemeente kan een „worden geplaatst óm té worden- opgeleid in de ;gemeenté- adininistratiG. 1 - - -Bezoldiging, naargelang van /leeftijd en bekwaamheid. Bij gebleken geschiktheid en; na hét behalen van het di ploma „Gemeente-administratie'I":zijn aantrekkélijke pro- motie-mogelijkheden aanwezig. l Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan: het' Col lege van Burgemeester en Wethouders dienen binnen 8 dagenna.: verschijning dezer advertentie te worden inge- zonden:aan de'chef van het/Bureau .personeelszaken" van de. af deling. C „der gemeente-secretarie, Nieuwstr. 26 .boven, .alhier. r-'niïirm LOEPEN vanaf ÖAl KOORTSTHERMOMETERS L98 KAMERTHERMOMETERS 0.79 FOTO-ALBTJMS (moderne dessins) 1.79 VERGROTINGSAPPARATEN KB. nu 89JÏ5 500 vel AFDRUKPAPIER 6x6 7.98 500 vel AFDRUKPAPIER 6x99.98 100 vel VERGROTINGSPAPIER 7x 10% 239 ELEKTR. SCHEERAPPARATEN merk:Thabur, overal 68.alléén bij ons 37.50 Verder nog vergrotingsramen, bellchtingsmeters, camera's 8 mm en diaprojectoren enz. enz. ZIE DE ETALAGE HOOGSTRAAT 91 ELKE DAG NIEUWE KOOPJES natuurlijk, naar, PIEKFIJNE SERVICE RemfcramJilaan hoek MesdagSaan Schiedam Jel. 65734 In LA GAITË - Passage 9 speelt voor u hct Duo KATJA DICK Geopend tot 3 uur 's nachts Te koop Linnenkast 149.-. Blank eiken half leg-half hang. Te zien 3e etage. Plate. Grote Markt 21, to. stadhuis. Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Broekenko- ging". Hoogstraat 85. Personeel gevraagd Schoonmaaksters gevraagd, voor ochtend, avond en/of overdag, op diverse kanto ren in Schiedam., omgeving Ko e mark t InLN.V. Dróp, Oude Binnenweg 132, Rot terdam. tol Voor direct "gevraagd een couranten-bezorger voor Schiedam. Aanmelden: Al- gemeen Han delsblad, Mes dag! aan 29, Schiedam. Tel., Permanent Wave Permanent. Dames, voor een v goede permanent en prettige bediening: Kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8,—'com- v pleet. - r r -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1