Rond wieg van .Ri jnmor rijzen vele geschillen m Nieuwlaars-rede -mSS&S maar boeiend epos van pioniers Brand in Bum. reek belicht de diverse staiidüiniteii L. Daniels verlaat Monopole Rapport van commissie De Twentsche Bank ere-medaille Contant geld op het- juiste moment VAN LOENEN VOOR LUSTEN „DE WEG GAAT NIET OVER ROZEN5 verantwoord en veilig verkregen door een Persoonlijke Lening KERKDIENSTEN NU is het de beste tijd voor Uw bestelling van *■-»— de VOLAUTOMATISCHE Lichtmast omver Schiedam voor Wereldomroep Fietsen THE BIG COUNTRY" Dubbel afscheid bij M. Cohn NV Inlijsten vanlotoV,"platen,'-enz. ÜA}Vt;4i-^^--'f£LEFOON~6C19'-> VAN DOORNE'S AUTOMOBIRFABRIEK N.V. - EINDHOVEN - TEL OA900-Ó2063 Saversag 16 januari 1960 (Advertentie LM.) TT TT 1 1 "I "I 1 van de „personele Unie" In O WVJ.I.V111 men bij de ontwikkeling mond steeds Rotterdamse -| zal ontmoeten. Voor een g ™-"* V V t-WAlVI-Uil IV11 j ge» van Rijnmond en Rolt J.'-. - coördineerd worden. I Ta Xa -j vreest hii dat "n door de Kr« Bellen bij ongeval: Gü en G D Tuinlaaf) SU lelebinr «9290 - H'HIIu- -<.'..tl'fó»un-t»i - K4KÜ6 - Apotheker na-chtdienst: Gouka en Co., Groenelaan 12?., K.K dl en Bibliotheek. Dam. gc"ix'iïd ieder dag 'behalve, maandag» van 9.30 tot 16SU uur en iedere avond «behalve woens dag en.staterdag» van 19 tot 20.30 uur zondags gesloten. GemevntelUkv Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920'JU uur. dinsdag van 9.30— lfiSU uur en van 1920.30 uur: w«»ensdag van 9.3i>— l«.3o uur: donderdag van y.30—12 30 uur; vrijdag var» .9 30—16.30 uur en 19—20 30 uur taterdag van 9 3(1—16 30. uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur ..Schiedammers to nen hun kunstbezit" BIOSCOPEN Passage. 2 en 3 uur: „The big country", (zondag: t. 4.30 en 8 uur). Monopole. 2 en 3 uur: „Het dagboek van Anne Frank". DIVERSEN* Beurs, van 10 tot 10 uur: vogelten toonstel ling. Volksgebouw, 8 uur: Gruno. Nieuw jaarsfeest. Musis Sacrum, 8 uur: p.v. Noordhoek, Cabaret. Maryke. 3 uur: W F-hengel ver. Feest. Sportfondsenhad, 7.30 uur: WF. DipJo. ma-zwemmen. Sportcentrum, 8 uur: Judo-wedstr, Wijkcentrum. 3 uur: Korfbalver. Suc ces. Feest. Chr. Soc. BelB uur: Werkende Jeugd. Bijeenkomst Irene. S uur: Vegla. Marionetten theater. [„Toen I Ot)ÊT [op een km? Iïc fat heb [den te I op de kt nie- pakken pj u?e~ I Maar- per, je p men- hnzïig. Fc niet. b» dat fc elke [om en be me [est ios wil ik lekke- pie ho- Zelfs bij een goed vast inkomen is het nog lang niet aldjtf gemakkelijk om voldoende geld opzij te leggen voor de onverwachte of onverwacht hoge uitgaven die in ieder huisgezin toch kunnen voorkomen. Een „Persoonlijke Lening" hij De Tweotsche Bank biedt U de mogelijkheid om over contant geld te beschikken in bedragen van f500,- tot f4.000,-. Daarbij geldt de unieke regeling dac bij overlijden alle nog niet opeisbare aflossings-bedxagen worden kwijtgescholden.Bij at onze kantoren zal men U gaarne alle inlichtingen verstrekken over Persoonlijke Leningen. U kunt ook de P.L.-folder aai», vragen bij De Twentscbe.Bank, afdeling L\V. Postbus 407, Amsterdam. noch [hoe/te Rn dan [ooi te |jfj: hoe' [ah de bhte- por de loepen. lejt om Ihoutc- P^zee/: frestne- fiizeTtd reestc- Vi-.geen t60 kan foren in Nederland Ned. Herv. Gemeent»»-, Grote Kerk 10 uur ds. J D. Smids en 5 uur dB. J. J. (Timmer, Woerden. Bethelkerk 10 uur ds. :A, Hoffman en 5 uur ds. J- D. SmJds. Opeiandlngskerk 10 uur dr. L. J. Cazemler en 7 uur ds. A. Hoffman. Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds, JV Gras: (H Avondmaal) en 7 uur ds. J. Gras, Kethel 10 uur ds C. H. van Rhtjn, VJaardinsen en 7 uur ds. J. E. L.Brinn- melkamp. N'ed Herv. Gerei, Evang. Gebouw Irene 10 uur ds. J. J. Timmer, Woer- den. Grote Kerk 4 uur ds.J. J. Tim mer Ned Prot. Bond Weslvest 02, 1030 uur dr. H. Faber, Wassenaar. Jehovah's Getulcen. Volksgebouw uur wachttorenstudie, onderwerp: „De waarheid vinden die mèneeen vrij maakt". Woensdag .7.30 uur dienstver- gadering en theocratische bedienings- school. Oud-Kath. Kerk. Dam 23 ld uur hooj?mis Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wj. rand e,- hoek B.K taan 10 en 5 uur da. W. Zijlema. Hoogcveen. Baptistengemeente. Lange Haven SB. 10 uur ds. G. Vegter en 7 uur ds. S, Reiling. Leger des Hells. Lange Haven 27. 10 uur heüiglngssamenkomst en <30 uur verlossingssamenkomst. Gerrit .Ver- boonstraat530 uur openluchtböeett- komst o.l.v, majoor en mevr. M Sou- verein Geref. Kerk. OosMrkerk 10 uur ds. 35. J Oomkes en 5 uur ds J. Nawijrt; Ju- lianakerk 0 en 10.30 uur ds J, Na- wijn en 5 uur 'ds. J. Couvée. Kethel „De Ark" 0.30 uur ds. J. Couvée ct> 2.30 uur ds. E, J. Oomkes. pr -; jt be. ook l.lvatt- [eet ik bui het pneens In die tentje? Ie, me m uif- fAdnertentte t M J De chauffeur W. v. i. E. uit C?aa]d-, wijk reed gistermiddag op de Vlaar- dingerdijk ter hoogte van Wilton Fijenoord een lichtmast omver, toen hij plotseling moest remmen voor een stoppende autobus en daarbij doorgleed. Een Spaanse verslaggever van Radio Nederland Wereldomroep heeft in de afgelopen dagen een be zoek gebracht aan Schiedam, om voor zijn omroep ailerlei wetens waardigheden te verzamelen. De heer H. van Lohuizen, directeur van de V.V.V. te Schiedam, heeft hem daarvoor door de stad geleid en hem ook gewezen op tal van bijzonderhe den. Ook zijn enkele bedrijven bezocht. Daarbij is druk gebruik gemaakt van een bandrecorder. Het resultaat van dit bezoek zal, verwerkt in een reportage,in het Spaans worden uitgezonden naar alle Spaansspre kende landen. Op de Broersvest is de fiets ge stolen van de heer C, J. K. Deza stond niet op slot. Mejuffrouw J. M. O. vermist haar fiets,, die aan: de Maasboulevard stond. Van de heer A. S, is de fiets gestolen, die stond op het terrein aan de Havenstraat Advertentie IM.S PROFITEER MEUBELEN - GORDIJNEN KOKOS - VLOERBEDEKKING Er is altijd wel iets: voor n hij! Complete Woninginrichting Hoogstraat 184-186 - TeL 67581 Op 29 januari nemen de he ren H. C. de Rouville en J. H.,*. d. IJssel. algemeen procuratiehouders bij M.. Cohn 's Wijn- cn SpiritTialien- handèl N.V., afscheid van het'bedrijf waar zij reap 39 en '32. jaar in dienst ■zijnrgewee'sL' 'e Morgens "er is.eeni'af-" scheidsbijeenkomst voor'h'etc.peraö-.; neel; dorafschei dsreceptie is,"van half drie. tot half vijf in het kantoor TOn het bedrij T e do he en hebben do pettsioengerechtig de 1c eftij d^bereikt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1