CHIEDAMSE MEUBELBEURS ITALIAN0 Meester" BAKKER neemt afscheid van PvdA-bestuur Populair stadgenoot met vele interesses GEVATS P. L. A. Janssen over soldaten in de kunst Postduivenhouders bouwen clublokaal oernooi om eerste klasse libre-titel met acht deelnemers 25 JAAR ACTIEF IN DE POLITIEK KOU de lekkere POOT'S KEURSLAGERIJEN Resultaten j op Broersvest microkorfbal ^innenAT panijen Sporthal Koeriersters A. SCHILPER00RD ZN. EERST ETEN j Tot Steun met „Een Engel kwam voorbij"' Kermis weer prachtige tafellakens bij Hooimeijer vers-bros beschuit. Lakens slopen. Groot verschiJ tussen twee Plail VOOF Wijzigingen in toneelwedstrijd Directrice N.V. Roia overleden V ak an tie B es t e cl in g In aparte sectie j van de S.G. vers-bros beschuit Wie heeft iels verloren M. C. Plooij 25 jaar in gemeentedienst Inbraak in school Burgerlijke stand K08PT S!J ONZE ADVERTEERDERS KOOPJES - KOOPJES - KOOPJES afdelingen Van Gemlt Eikenbroek 600 stuks graslinneo één-persoor,s, 150x210 cm, i van A3X "°or V5, lèihe ïrgc- ïder- tro- •iets friet toon- men- lü de ieten 'san- tkke- f.een Jacobs De Winter 19 januari 1960 5?' (Advertentie LM.) 19 cent per rol. in de Lange Nieuwstraat, de schooi in de Huysmanstraat en tenslotte van 1925 tol 1955 de school aan het Edisonplein. „In de stad waren do arbeiders vaak goochemer zo had- Volgende week wordt „meester Bakker" zeventig jaar. Men tiet het hem niet aan, deze populaire Schiedammer die op velerlei gebied een grote activiteit ontplooide. Maar zijn be langrijkste functie, secretaris van dc Partij van de Arbeid, zal hfj vanavond tijdens een vergadering in liet Volksgcbouw, toch neerleggen. Meer dan 25 jaar is hij dan als zodanig werk zaam geweest dat betekent dus dat hij zeer verschillende perioden, zoals de crisistüd, dc bezetting en daarna dc oprich ting van de P.v.d.A., actief meebeleefde. Het was op 30 oktober 1934 dat de bekende wethouder wijlen Piet de Bruyn, de on derwijzer A. Bakker uitnodigde om secretaris te worden van de SDAP. „Bet is altijd moeilijk om mensen ie vinden voor bestuursfuncties ook nu nog." vertelt de heer Bak ker, „maar ik had al één-en ander onder handen cn dan ben je gau wer geneigd om er nog maar iets bli te accepteren." De heer Bakker had inderdaad al méér functies, naast zijn onderwijl rerschap. dat hij in 190B aJs acht tienjarige jongeman begon. Sinds 19Ió. is bij secretaris penningmees ter van de provinciale commissie van de „Blauwe N.V." voor dc drankbestrijding. In 1922 was hij de mede oprichter van een overkoepe lend orgaan voor de verschillende organisaties die op dil terrein werk ten. Vijf jaar later wordt hij commis saris bij de coöperatie DES en Ud van dc propaganda commissie. ..Hoe heb ik het allemual volgehouden," zcgl hij lachend. Ja. bij is actief bij d:t alles betrokken tot de dag van vandaag. fn de tijd dat A. Bakker partij secretaris werd, waren de werkloos heid en het opkomend nationaal-so- cialisme de grootste zorgen. De pro pagandistische activiteit van de SDAP verschilde weinig van de hui dige maar luidruchtiger iwas het wel eens. De muzikanten gingen mee met dergelijke propaganda-acties er werd een mooi plekje opgezocht voor de redenaar-van-de-dag en als er bij mensen in de buurt dan mig een stoei kou worden geleend, dau begon de speech. Tijdens de bezetting waren er klei ne bijeenkomsten in het geheim. Eerst nog in *t Volksgcbouw, maar later werder» het huiskamer bijeen komsten, waarvan A. Bakker zich nog wel sprekers herinnert als W. Drees en J. H. Sc hops. Een enorme r. f. - bdangsteliiiiB m de politiek war! W®1; Do op de eersle er kort na de bevrijding en ook in SI>c':lav'."Kl ,v?" dlt fr 1946 toen de P v d A werd omze- I vereniging LEV namens liet biljart- jswi. toen oe iriv.d.A. neid^opge- aiMrici. Schiedam seorsaniseerüe toernooi ivas zeer bevredigend. Ook den de typografen bier een eigen „ziekenfondsje" gevormd." Ook bij bet onderwijs heeft hij dus in de loop der jaren vele veran deringen kunnen meemaken, veran deringen die uiteraard nauw samen- hangen met de maatschappelijke ontwikkeling. De mogelijkheden voor de leerlingen om verder te stu deren zijn groter, maar de heer Bak ker ziet wel in. dat van de gebo den mogelijkheden nog te weinig gebruik wordt gemaakt al staat daar tegenover dat die mogelijkhe den nog niet ideaal zijn. Veel van lijo aandacht vroeg in de afgelopen jaren hel werk voor de P.v.d-A. De huidige bloei van de ze party in Schiedam is dan ook voor een belangrijk deel zijn werk geweest, vooral ook omdat lij) méér was dan partijbestuurder; een veel zijdig geïnteresseerd mens. Dat se cretariaat zal hij vanavond neer leggen. Die andere functies houdt h|j „nog wel eventjes". Men heeft tegen hem wel gezegd „als je er helemaal van af wilt zijn. verhuis dan naar een andere plaats." Maar dat is h|j voorlopig niet van plan teveel handen met vrienden houden hem vast aan Schiedam. EEK FRODUKI VAN SiKO. EN KAWSFABRIEKEH 10HNEMA N.V. SNEEK (Advertentie LM.) ROOKSPEK 1.25 per kilo LUNCHWORST 0.49 per 250 gram WOENSDAG Gehaktdag 1.45 per 50(1 gram BROEKSVELD 159 MR. NO LENS LAAN 846 SCHIEDAM Het biljarttocmool om het eerste j de indruk kunnen vestigen voor "Van klasse libre kampioenschap (per-der Velde (Schiedam) een gelijk- sooulijk) beleefde maandagavond waardige tegenstander te zijn. Toen in MES zijn ouverture met vier par- de laatste zijn (wedstrijd) zenuw De leden van de poslduivenhou-1 dersvereniging „De Vrü lie ld" zijn in hun vrije tijd druk doende met het inrichten van een eigen clublokaal: aan de Nieuwe Haven 29. Enige tyd j geleden werd dit pand door de ver- enlging aangekocht. Hel Is een win- kelruinite met daarboven ten leeg- j staand woonhuis. j Maar de postduivenhouders zagen wel in, dat er één en ander aan hel j gebouw veranderd moest worden, j voordat men er zich in kon gaan vestigen. De houten vloer was on- bruikbaar geworden, de stenen mu- ren zagen er haveloos uit. j Een aantal leden van „De Vrijheid" is toen aan de slag gegaan. Er werd een betonnen vloer gelegd, waarop men te zijner tijd nog tegels wil aan brengen, de muren werden afgetikt en opnieuw gepleisterd en andere vrijwilligers schilderden het lokaal in heldere kleuren. Dit gebeurde alle maal in dc avonduren en op zatcr- dag middagen, want uiteraard be- schikt ..Dc Vrijheid" niet over in komsten. die uitbesteding van hel werk mogelijk maken. De onlangs gehouden postdu iven - tentoonstelling in Arcade, leverde ,.De Vrijheid" een mooi batig saldo j op, waarvan de tafels en stoelen voor het vergaderlokaal werden aan- I geschaft. Dit vergaderlokaal ligt aan j de straatzijde, latcrr zal achter deze j zaal nog ecu inkorflokaal worden j ingericht. Er moet nog veel werk worden verzet, maar wanneer over j i enkele maanden het ..eigen huis" van I de vereniging officieel wordt ge- j geopend, zal.dit mei enig feestelijk j vertoon gepaard gaan. De conservator van het Stedelijk Museum, de heer P. L. A. Janssen. heeft gisteravond In dc aula van het J museum een boeiende voordracht gehouden over „De soldaten", een „Ontmoeting met kunst", liet was eigenlijk meer dan een causerie over een facet van de kunst - het werd een ongemeen fascinerend beeld va» het fenomeen „oorlog" dat hij voor ons aftekende. j Het was zeker geen onwelluidend begin van deze avond, toen er vóór de aanvang enkele pittige militaire marsen werden gespeeld via de bandrecorder. Men mocht vcrwach- ten dat het er prettig strijdvaardig zou toegaan op efeze bijeenkomst. En misschien was dit het meest op- merkelijke van de „ontmoeting mei kunst". Deze pittige muziek was de parade-zijde van de oorlog, die mis schien voor iedereen iels avontuur lijks heeft zoals de oorlog eeuwenlang door ridders wel werd opgevat als een noodzakelijk „ver zetje". Maar de beelden die werden ver toond van het werk van grol* kun stenaars hun kijk op de oorlog waren ontnuchterend. Niet veel kunstenaars hebben zich eigenlijk gewaagd aan het onderwerp „oor log". Misschien begrijpelijk, omdat het een te massaal verschijnsel is maar ook zijn er meesters die daarin het leed van de enkeling heb ben gezien. De Duilse schilder Otto Dix tekent de lugubere, slagvelden-. ut Vlaanderen tijdens de Eerste Wc- I reidoorlog, dc Engelsman Henry Moore tekent de mens in angst voor j de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog en dan zijn er de i onvergetelijke „reportages" van de j Spanjaard Goya. Nergens is de ['waanzin van de oorlog en de pijn van de stervende mens zó aangrij pend uitgebeeld als in zijn etsen- reeks „De verschrikkingen van de oorlog" - i.c.:.de Spaanse guerilla tegen Napoleon. Alle parade-paard- i jes.- van de -ridders ,en. Renaissance- i figuren zijn daarbij" ver geleken- kin s'dersprookjes. i De heer Janssen .syas sober in zijn commentaar; hij'; liet': de kunst werken een „samenspel" toe en kon" zodoende van begin lot eind zijn pu bliek boeien. De Schiedams? Arbeider® Tonéej- ver. ,.Tot' Steun in dén Strijd" geeft zaterdag 23 januari een toneelavond ir 'Musis Sacrum, aanvang 8 uur. Opgevoerd zal worden fect blijspel „Een engel kwam voorbij" yan Pier- i re Barillel en Jean Grédy. had overwonnen, liep hij ver weg van zijn tegenstander, uiteindelijk noteerde hij hel fraaie moyenne van Bellen by ongeval: G.G. en GdJ Tutnlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apthhekcr nachtdienst; Gouka en Co., Groeneiaan 127. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend iedere dag (behalve maandag} van 9.30 tot 16.30 uur en tedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.39 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal e» Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.30—1630 uur en van 1920.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.3(1—-12.30 uur; vrijdag van 9.3016.30 uur en 19—20.30 uuk zaterdag van 9.3016,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van io tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit", BIOSCOPEN Passage, 2 en 3 uur: „The big country". Mono pole, 2 en 3 uur; „Het dagboek van Anne Frank". DIVERSEN Volksgcbouw. 8 uur: P.v,d,A.-verga dering. Amslclbrnn, 8 uur: S.V.V. Jaarverga dering. Voor dc allerlaatste maal Advertentie LM.) De „broederstrijd" tussen de 't Oos- t de Gemeente »ijna iu,icrwij i ue moyenne- cara mooi os van lmj Ksnaorn mmri„, hmvc grenzen voor de eerste klasse 4,50 tot ogenschijnlijk grote wii maar /n nu en '4W zijn. Ook J, v. <1. Velde van de [„vechtjas" Van der Lee v rinirliJliilt naar',,v' „Schiedam" vestigde in tie ope- 1 in de slotfase het algetni mngsparty via een hoger gemiddelde j van de partij in 2gn voordeel. 8,de aandacht op zich. Na een enigszins aarzelend begin Mei een inschrijving van acht spe- ya,ï Vair Genat ilö caramboles in 6 Iers waren ffl in dc eerste klasse beurten met vier pnede s, teüen Ei- Secn rourwedstrijden nodia. Oaar- door is thans reeds de eerste klasse richt, waarvan Bakker meteen se- ze^oarüi ^er^nu ^so^d^voor %/eliswaar i «ni5e eocde prestaties ge- ten -spe Iers Dijkshoorn en Van der ri de invloed va^ de DOlibriteI lcv"<>- De Bellcvue-speler G. van 1 Lee weid een langdurige geschiede- tijen in de raad veranderd na dobijv kivam tot ecu moyenne nis. No een keurige serie van 33 norloa vooral omdat de cemeonte va" 10,~" terwijl de moyenne- caramboles van Dijkshoorn kreeg hij nn financieel gebied minder bewc- *renzc,> voorde eerste klasse 4,50 tot ogenschijnlijk grote winstkansen, cm es vrijheid heeft maar Jï mi en 7'M zijn' Ook J v' iL Ve,dc van de „Vechtjas" Van der Lee veranderde dTkaï tóch nog duldefijk naar V'. Schiedam" vcsUsde Ind^ope-j in de slotfase het algemene beeld voren komen dat de ene partij pro. gressiever is dan de andere. De datum dat hij zelf lid word van de SDAP zal hij niet licht ver geten. Het was op j augustus 1914 de dag dat de Franse socialist en strijder voor de vrede Jcan 'Jauiês werd vermoord. Dit. mauklo zo'n diepe indruk op hem, dut hij met een loetrad. Als „kwekeling" in Rijs- mrd. en later als onderwijzer in Dirkslsnd op Plakkee. kou hij zich een scherp beeld vormen verschillen tussen „rijk" en „arm. Ook in het ouderlijk huis «zijoicei vader was scheepstimmerman in ne Klaassluizei', nadat hij eenmaal de A"*uuiiJiVj.iinfi Slikkerveer) had hij dc noodzaak cadiins it- pakken had. de ene serie van een maatschappelijke verandc- caramboles na de andere aan ri'tg leren inzien. Als dc vader ziek kaar. Iljj was gisteravond ongetwij- was. was er geen inkomen, om maar feid de beste speler van de zeven, een voorbeeld ie noemen. die in actie kwamen; Van Duikeren bcgomiyri, terwijl de derde klasse nog niet is afgelopen en de finale voor dc tweede klussers nog niet is astgesleld „Jongens, die wippen we eruit", hoorden wc zeggen, toen Van Gend; dobozig was m een snel lempo zijn sjool 'in.'' I tegerrstandei ,.op te peuzelen Met pe tot grote hoogte. Eerst brak een serie van 86 door een vrij ongelukkige klos al. daarna vloeide ecu serie van 48 caramboles uit zijn keutop. ter wijl de gemakkelijk spetende 'Maas- sLuizer met 23 en een daarop aan sluitende slotserie van 22 caramboles het ongelijke duel in 21 beurten aX ,r„r .,r:- Een partij met zeer wisselende kan- vwolul feiïd gmmk rees de Ue- 3ell slSmJtii,n j. Cor&nran» «DKCl r - p .Ui iLUCI U, wU. BO. L(. A I, IJ. wü, £UUdl In 19U kwam hu als ondcrwmrrvsn De bluis moest wegens xiextc„8 M ueurieu Wiltebrantl wker leek RESi. Coi'demaiis j licp„ vei. van zijn tegenstander weg: j 116—30 na 19 beurten. Toen stond dc DKC-er ineens stil, terwijl Wille- brand een aantal nuttige series fa» briceerd: 26. 13. 17, 27, 15, 25, zodat naar Schiedam en daar zou hij Ie? seven tot 1955. Achtereen volgens namelijk versiek la ten gaan. van de overwinning <135159». Na - - Maar ook de andere deelnemers een poedel van dc RES-svieler produ- was dat aan de Blauwe Hiusschoolhebben lalcn zien. dal ze wel hel cet?rde Corncniana een serif Aan 38 I ec» cn ander in hun mars hebben, j caramboles en toen Wille brand wee» Van dor Velde bijv. het een ultste- miste, greep Corderrians zijn kans. koude indruk achter, terwijl enkele i koren Cordemans en Willcbrtuid lot Vau dor Velde fijn, klein spel kwamen, de basis Willebrand voor succes m hel libit:. j In de openingspartij heeft Wille- Van der Lee brand iKES) slechts enkele beurten Dijkshoorn f Advertentie i M j Weer een daverende aanbieding Twentse textiel voor prijzen, die U in deze tijd eigenlijk met meer kunt verwachten. Sterke graslmnen lakens en slopen, echte Twentse textiel voor opruimmgsprijzen. bijna 30% lager dan normaal. 600 stuks grasifnnen lakens twee-persoons. /-,/) 130 x 220 cm, -4 VO van-3.7^ voor kn'r 6* 1100 stuks 56x59 cm. QQ van *30" voor Woensdagmorgen om 9 uur begint deze Twentse textiel- verkoop, grashnnen. lakens en slopen met hotelsluiting, voor prijzen, die geen tweede keer kunt verwachten. j Cordemans Willebrand 200 25 37 8.0D 121 23 17 4.84 2l'0 38 17 5.26 179 38 33 4.7! 2110. 21.' 48 9,52 88 21 18 4.19 200 32 38 6.23 185 32 27 5,78 Finale. He klas libre roaandugavond bij Bcllcvue, j j Flr was maandugavond bij Bcllcvue, In de finale om het derde klasse llbrc kamptüeiiseiiap van liet blljartdistrrct Schiedam, nogal enig verschil tussen dc Karseloon»-speler De Graaf in i zijn partij legen Stndhouders(OBK) j e» dezelfde speler tegen Koiiy (11VO). i hi de eerste party kwam hij slechts lol een moyenne van 1.17, waarmee j hij uiteraard kanaloos verloor, terwijl hij direct daarna niet 2.77 speelde. j Oiibegrjjpeltjk haast, zulk een enorm verschil i Met dé vulkomc» falende De Graaf, had Stadhouders uiteraard geen moei. j ie. Onbedreigd won hij de partij in 34 beurten. Togen Kooy ying het met i De Graaf veel beter: hij produceerde enkele goede series en hoewel de HVQ'er eenmaal zelfs tot 20 curam- t bole's kwam. bleef hij vrij ver achter. Doorlopend had Van Ree ven Legen 1 v. d. Bruggen een voorsprong, die f zelfs dertig caramboles bedroeg, toen •Van Ree ven op 99 kwam. Wel liep v. d. Bruggen nog een flink stuk van rijn achterstand ii), maar deze was te groot geweest om w Reeven nog ern- j sLig te bedreigen. Hetzelfde gebeurde in de partij lus- S scm Jacobs £HVO) en De Winter i (SunlightL Na twintig beurten was j de stand namelijk 60—28 voor Jacobs. Toen begon de aanvankelijk slecht op i dreef zijnde De Winter langzaam aan 1 het wegwerken van zijn achterstand, j De uitslagen waren: Stadhouders De Graaf De Graaf Kooy v. Reeven v. d. Bruggen 100 34 s 2.94 39 34 6 1.17 100 36 16 2.77 70 36 20 1.94 KKl 36 14 2.77 SS 36 7 2.40 100 40 13 2.50 S3 40 12 Z07 Hebben >vji kor! geleden oog mel- Alng gemaakt van de plannen tlic er in Vlaardingen bestaan voor de stichting vau een sporthal waarbij ook overwogen wordt om die hal geschikt Ie maken vuur culturele evenementen, thans vernemen wij van de zijde van de Scliicilamsc Ge meenschap, dal ook deze organisatie plannen in vergevorderd stadium lieclt tot dc stichting van een sport hal in Schiedam. Er moeten echter eerst nog en kele belangrijke beslissingen worden genomen. Zo over het probleem of die sporthal ook geschikt gemaakt moet worden voor het huisvesten van culturele manifestaties, hetgeen speciale eisen zal stellen aan het ontwerp, of dat de hal uitsluitend bestemd zal worden voor de indoor- sporten. In het laatste geval zal de voorbereiding van de: stichting beter geregeld kunnen wórden dóór de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Verder zal nog. een geschikte plaats gevonden dienente worden, voor die sporthal, waarvoor, contact is opgenomen met -het gemeentebe stuur. Tenslotte spelen uiteraard ook financiële overwegingen een grote roL Het bestuur van ,dc S.G. heeft echter duidelijk te kennen gege ven dat de plannen voor de sport hal in Schiedam beslist niet „in dc ijskast" zitten. We zullen er spoe dig meer van horen. De twaalfjarige Paulina v. d. Vel den is gistermorgen in de Willem de Zwijgerlaan met haar fiets gévallen door de gladheid. Zij'liep een lichte hersenschudding op; en moest ic hel Gemeenteziekenhuis worden behan deld. Zondag is in de Energiehal de mi er okorf bal com petitie voor Zuid- Holland voortgezet, maar evenals op de drie voorafgaande dagen hebben de achttallen van Succes cn Schie dam weinig kunnen bereiken. Er werd wederom enlhousiasi gespeeld, maar de tegenpartijen bleken in de meeste gevallen .iuist wal. sterker te zijn. Succes verloor ditmaal met 3—0 van HSV tegen 31 in het eerste treffen. Tegen Het Zuiden 3 werd het daarentegen slechts I0. Dc vo rige maal trok deze ploeg met 1—4 aan *t luRgste eind.' Schiedam moest mei 32 dc eer lnlcn aan Chariot® 2 on legen OSCR 2 werd het 44. De eerste wedstrijden tegen deze clubs eindigden in een I2 nederlaag en een 12 overwinning. De drie overige deelnemende teams hebben ook nici veel winst kunnen behalen, Dc volgende uitslagen kwa men uil de bus: Succes jRozenburg i I—l, Schiedam j Trekvogels j 3I: Schiedam j—Het Zuiden j 1—2, OSCR j Succes j 2—0. Succes 2— Trekvogels 3 1—4. OSCR 3Succes 2 9—0. Dc Gereformeerde amateur-toneel groep ".Gerenzal in hel kader van1 dc ton cel wedstrijd van dé S.G. hel loneêiFtiik „,De Gebroken Kruik" waarvan de uitvoering op 3 januari j.l. wegens omstandigheden niet is doorgegaan, thans op donderdag 3 maart op dé planken brengen. De toneelvereniging ..Othello"' heeft zich wegens hel uitvallen van enkele spelers teruggetrokken uit de toneelwedstrijd. Volgens plan zou deze groep op 5 februari in Musis Sacrum „De man jn dc rolstoel" opvoc-rcn. Zo wordt dc eerstvolgende uitvoering in dc toneelwedstrijd, die van de Sehio- dej msc O nd er wij zers T o neclvorc ui- ging. op 19 februari met een nog on bekend stuk. Van de zijde van de Schicdamse Gemeenschap vernemen wij dat de kermis tijdens de Vakantie-feesten :<dit jaar weer op de Brocrsvsét zal worden gehouden. Maar II. en IV., die schoorvoetend de. toestemming daar- i toe hebben gegeven hebben dui- dclijk gemaakt, dat hes dil jaar be- slist de allerlaatste keer zal zijn dat de kermis op de drukke verkeers weg Broer vest wordt gehouden. Het >vord( dus zaak naar een andere ge schikte plaat® uit te zien. Zatordog is in hét Gemeentezie kenhuis overleden mevrouw M. A- G. SiemannHeiher?, directrice van de N.V. Rula Ijzergieterij en Haar- denfabriek aan dc Nimrdvéslsingel. Zij is 53 jaar geworden, fn 1939 be- i gon zij dit bedrijf. na voordien workzHHni -e zijn geweest in het bedrijf van haar vader, de N.V. Me tal tieus in de Overschicsestraat. Hel bestuur van de Schledamse Gemeen schap heeft besloten oin het Vakantie-comité, dat de zeer belang rijke taak had om dc Vakantie-fees ten, een van de incest spectaculaire uitingen van het werk van de Schi'e- dairisc Gemeenschap, tim te gieten Li een Sectic Vakantie-besteding. De overweging heeft daarbij ge- golckin. dat het omvangrijke werk dal aan de organisatie gepaard gaai. hei bcsi in een, aparte sectie kar» worden ondergebracht. Deze interne reorganisatie heeft allang in de be doeling gelegen, maar het is er nooit van gekomen. Als voorzitter van deze seelic Va- kantie-Besteding zal -optreden de heer A. AI. M. de Jongt', bekend als voorzitter van de Sectic Toneel. Se cretaris is dc heer A, Sluyter. j«:n- ningmcosier de heer Kouiman cn le den de heren Rauws cn Groen endaal Knip de waardebowna uit verpaWcmg. Kje« uit d e fraare<jossittsi Voor een zeer bescheiden bo el rag krijgt het tafcib- ken van uw kemspwwtpt thuisi met waard cborw*;**} WIE HEEFT iels verloren Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9.00— 12.30 uur en 2.006.00 uur: Ring met sleutels: zwarte porle- monnaie met inhoud; mandfles. Te be wagen bij de. vin ders; 2 weef- zadel, v. Walstim, Pr. Fred. Hendrik straat 20: damespolshorlogc. Lelie veld, Hoofdstraat 55a: bedrag aan geld, mevr. Wij brand, Rembraudtlaan 6ob; N.S. speldje, T. Dufelmee. Lange Huven 107; bedrag aan geld, T, Lan- gejan, Charl. dc Bour bonst raat 25: spaarzegcls, Heelligersum, Warande 22; gouden trouwring. La Blaehe. Burg. van Hsarenlaan 1343. tel 62234; armband. J. Beukers, J epen laan 8, Kelhcl; slede, P. Visser, Iepenlaan 9; Kinderschaars, P. Driel. v. Ruysdael- laan 32a; autoped. C. A. P'aber, Lo- rcntzlaan 27: boódschappenmandje met inhoud. A. Gluvers. Th. a Kein- pisstraat 34c; poi temonuaie, Verver, Hoogstraat 42: portemonnaie mei in houd. Zijlstra. Burg. -v. Haarenlaan flat) 1246: kinder portemonnaie met inhoud. Bel, Cartesiusstraat löa: km- derportemonnaie mét inhoud, M. Da mon, Mackaystraat 56; 1 p. gebreide kinderhandschocncn, L, v. Lochem, .Seringenhof S, Kcthcl; I p. blauwe wanten. A. Pons. Ribeslaan 7, Kethel; dameshandschoen, v. d. Horst. Cel- siusstraat 28; bruin kinderwantje, SchiJperoord. Burg. v. Haaienluan 1293: rood gebreide handschoen. Win ters, Kerkwég 8a, Ketiiel; 1 n. biuine herenslacé'f, M. Damen. Mackaystr' 56: wjt-groene muts, Lansbergen, Polderweg 86. Kethel; l p, witte gymschoenen; P. Zuiderwyk, New- "tonplein 9b: geblokte shawl. R, Du- chateau. E&doornlaan 26, Kethel; ge bloemde ceinlutiT, Hosrnan, Lange Haven 3: ring mot sleutels. Vink er; Co.. garage. Sïadhouderslaan ll:ring mét sleutels,T." Oranje, Villastr, 75. Vandaag viert de heer M, C. Plooij zijn zilveren jubileum als gemeente ambtenaar. Mij is vanmorgen gehul digd met een waarderende toespraak van de Schiedamse havenmeester, d* heer R. J. van Reenen, en met ge schenken. Van B, en W, kreeg hij ven enveloppe met inhoud. Gisternacht is ingebroken in de, Technische School aan de Mgr.-No- lenslaan. Dt> dader kwam binnen via een wc-raainpje. Verschillende loka len werden doorzocht. In één ervan werd een kast opengebroken en daar uit is ƒ100 verdwenen. Uit de directeurskamer zijn sigaretten' 'ge stolen.' Geboren: Martinus J. P. z.v. P. M. r van der Ven en C. T. Olsthoorn; Aaf- je: d-v. H. J. A. van der Hoeven en L. Bijl; 'Ronnld 'z.v', Ll van dén Ende: cn C. G.'van 'i Zelfde: Jrene'M. d.v. J. V. Schouten en D. P. Slavenburg; Nicolaas P. z.v. A.J. -G-.v Lens en A. M. W van der Linden: Maria - J: d.v. A. J. G. Lens:en A' M.; Wi -van dér;,.; LindenPetronella J. d.v 'G.' van" Hattum'en F. L. van_ der Raaf:., Ni- colaas R. z.v» W. Plooij on J, Schaar; Janna M. d.v. C» D.Sche\ve cn:"A.-i Hcrks; Rosalina :K. 1d,y. K. van: 't Hoeft on R.v Waihle. Overleden: R. Verhagen 30 jr; M. A. G. Helbcrs cchtg. .vaa 'W;;F, Sie-V j man 53 jr: J. M. Hoenderkamp echtg.:r'.' van J. A. van Slobbe, 60 jr. DEN. ïLAAG ;-De Nederlandse con sul in Arajutpa Jh Peru heeft;meege deeld. dat bydë' aardbeving die het gebied van Arequipa- vorige- week7 heeft geteisterd, geenNederlanders* zijn om gekomen of gewond'geraakt Heden overleed.tot onze grote droefheid, mijn lie ve zorgzame man. onze beste zwager en. oom, EVERT ST EINDER in de leeftijd van 72 jaar. TJit .alter naam: C. W. Steinder-Gerdt Heemslede,, 18 januari' I960. Cêsar Franeklaan 36. r De overledene; is opge baard in de rouwkamer van bet Sint Elisabeths Gasthuis te Haarlem- Be zoekuren aldaar van 2 tot 4 uur. v Liever, geen bezoek aan huts. .Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats hebben vrijdag 22 januari as. om half twee op de Algemene Begraaf plaats te Heemstede. Permanent Wave Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: Kapsalon JX. de Ruiter, Lange .Kerkstraat 13 Permanrnl vaóaf I S.— com pleet, Tel. 66833: Te koop aangeboden Tafels rond f 56.-, en vier kant,: óok met ronde hoe ken. Gaat naar: Plate.ai tijd keus of kan gemaakt wor den. dubbel aantal jKES-zc- gols. Grote Markt 21, t.o, stadhuisl ;f LANGE HAVEN 95 - N. M. GOOVAART SLAAP NIET IN DE KOU DEKENS, zeer groot (2 per».) 21. ƒ1.per week TUINL,\AN 40 TELETOON 67367 KICK WILSTKA d. WOBdecBddVMT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1