Ruïne van Mathenes.se verdient meer zorg ftÈtlltó wam mmm 'Anmw mÊmiY "sIMr MDKiKI Sowjet-strijdniacht blijft even sterk C Palestina en Israel in één reisverhaal De bruilof Is loc hl en de schuivende pijpen Ontslag voor directeur „Comédie Francaise55 J De Paardenkoopers 65 jaar getrouwd! Ayv' mmmi/Vs K. v. Driel: Opvoeding van de jeugd door de sport Koeriersters ii AGENDA Ambtenaren blussen brand "f*-. *F( "'M&smn "-A 'AW 'ik 'MJékmu&i i f Y/ Brom fietsdief gepakt; Ma li nou ski be vestigt Ds. Hebly's indrukken Vuurkracht niet geringer door demobilisatie Drie spelen in v. d. Water beker-serie Gliana wordt .1 juli republiek VOOR DE KANTONRECHTER AYil Lon-Fijcnoord huldigt, jubilarissen Jeugdleiderscu rsus SBL O De Boisanger verliest strijd [Kans op nieuwe luchtlijn SCHIEDAM Bioscoop-loze donderdagen Burgerlijke sland Diefstallen Rubberproduktie in Indonesië daall Getuige gezoebt Voor „ERHES" televisie en Radio tntnnniiiiiinniiiiiiiii'iiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiii lil Donderdag 21 januari 1960 ■^S ij A .11 v lf.h\Pi ij \\U f Oc-tiZc- Bellen by ongeval: G.G. en G.D TuinLaan 80, teiefoor 69290, Politie-alarmnummer 64666. Apotheker nachtdienst; Gouka en Co., Groenelaan 127. R.üv. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag t behalve maandag) van 9.30 tot 16.20 uur en tedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. tSemeenteiyke Openbare Leeszaal cd Blbdotheek. Lange fisven: ge opend maandag van 19—20 30 uur; dinsdag van 9 30—16 30 uur en van 1920 30 uur* woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur zaterdag van 9.30—1630 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tol 17 uur. „Schiedammets to- nen hu» kunstbezit". BIOSCOPEN Passage. Alleen 2 uur: The big coun- try" MonopoJc, 2 en a uur: „Het dagboek van Anne Frank". DIVERSEN Passage, 8 uur: Schïcd. Kunstkring. Operette. Wes tf ra n ke n I a n d sc str. 4fl, 9 uur: J. en E. Koffiesoos. Ook op de bureaus van het stad huis zijn er een aantal goede brand weerlieden; ze hebben vanmorgen omstreeks tien uur zoal niet hun di ploma behaald, dan toch in elk ge- i val een proef van bekwaamheid af- gelegd. i Een Volkswagen-bestelauto, be- sluurd door de heer P. v. d. B., kxvam met eer» brandende uitlaat de Grote Markt oprijden. Bij het pas seren waarschuwde iemand hem. dat 1 de auto in brand stond. De chauf- i fcur parkeerde de auto. toen kwam het stad huispersoneel m actie. Dc brandslang werd uitgerold on bin- tien korte tijd had men het vttur on- der de knie, voordat de brandweer verscheen. Door dit snelle optreden bleef de schade aan de auto be perkt. De omzaak van de brand was een hoeveelheid poetskatoen die dicht bij de uitlaat van de auto vlam geval had. De 15-jarige loodgietcrsleerling J. F H, van G. uit Vlaardingen is door de Schiedamse politie aange- i houden, verdacht van diefstal van een bromfiets. Dc diefstal werd vorig jaar december gepleegd. DIT brok architectuur uil een zeer oer verleden is iedere Schiedammer welbekend, vooral sinds het. kerkhof werd opgeruimd en het bekende laantje üt gebruik kwam. Men passeert nu op enkele t»c- ib'f ENIGE wandelaar heeft het altijd verdroten dat -* de rui/te op zo'n onaantrekkelijke manier in een hoek lagt'lefc uoast e en pemeenreiyk werkterrein. I it vroeger jaren heeft de ruïne ook al geleden door te ra afstand, de drie meter dikke muren. Het slot de excursies die de jeugd er hietd cn ook voor HBS- Mathenesse dateert uit ongeveer 1260. Het was een donjon, een woontoren. Dc naam „donjon" is een gallischc verbastering uarc „dominio", heigeen bete kent: huis won den heer. Aan de woord- en toestz^jde zijn in latere jaren grote woonvertrekken tegen de forse toren aangebouwd, hetgeen bevestigd werd schermen. fuifjes was de mine een zeer gezocht oord. De wilde planten die zich tussen de stenen nestelden en tot grote icockering kwamen hebben eveneens de ruïne geen goed gedaan. Er moeien toch wel methoden zijn om dergelijke historische te erken beier te be door opmetingen die nog niet zo heel lang geleden toerden verrichtDeze vertrekken zijn later weer verdwenen en wat ons nu rest ts slechts de onder- kam van de woontoren. Maar uitemdelyk daagt er toch hoop op uitkomst voor ons oudste Schiedamse bouwwerk, zoals geble ken is 'm de nieuwjaarsrede die burgemeester mr. Peck vorig jaar heeft gehouden. n.l. toen mr. Peek Ook bezot hot slot MMHono.se Mie IrifeeiHMu»» i.f'JSLStVi^oo ^Vbs"'^' ,rtle cf„rl„T> enh„ro-,\ rto-ro cfnurf*» on onn nil). /vTUÖejl Op hel leiTCttl UsttCr 71U 710$ US HBO Staat, Duaroij heeft mr. Peek opgemerkt; „De rume «mat een haar waardige plaats 'm de voortuin van het •nieuwe Stadhuis, iets ioat bij dc oude plannen i»et mogelijk was: de oude joodse begraafplaats kan thans opgenomen worden rn de groenversiering van het op het plein aan te brengen wegenstelsel". Tot zover de woorden ruw het hoofd «au on:e gemeente. Én «»t manr hopen op een spoedige verwezenlijking der plannen. Octave DeComttek coals stallen, schuren. enz. Deze stonden oo een om muurde voorhof, die op de hoeken versterkt was met kleine torens. Men moet zich in gedachten voor stellen dat het hele hof van Mathenesse de volgende oppervlakte in beslag nam: van de ruïne in rechte lijn tot de plaats waar nv, de Brandweerkazerne staal: vandaar tot ongeveer het miniatuur-plantsoen tje met de grote kastanjebomen, aan de Singel: dan in rechte lijn tot de Broersvest en vandaar tenslotte weer tol aan de rume. Om het geheel zal vermoede lijk «set een diepe gracht gegraven zijn gem eest. Evenals dr. L. J. Cazemier, her- Hebiy en vele van zijn dia's toonden 1 vormd predikant Ie Schiedam, heeft J elft ook. ook ds. J. A. Ilebly, predikant by Maar ds. Hebly heeft ook een open i dc Xcd. Protestanten Bond oen va- oog gehad voor de sociologische en j kantic-reis gemaakt naar Israel. Bei- rcligicus-maatschappelij'ke proble- de predikanten hebben hun achter- men waar de jonge staat Israel mee gebleven gemeente-leden laten mee- worstelt. Met de strijd lussen hel ho- Rabinaat, die de staat Israel met wil erkennen en ook een grondwet1 afwijst, omdat de Talmud immers de enige wet voor elke J"ood dient te zijn en de moderne Israëliërs, die de onmogelijkheid inzien om op de oud testamentische wetten een moderne slaat te besturen. Dan het grote pro bleem om Joden, afkomstig uil al le streken van de aarde (verteld werd van één school met leerlingen uit 63 landen afkomstig!) tot één volk samen te smeden. Er is zoveel over te vertellen dat ds. Hebly aan een avond niet ge- MOSKOU De voorgestelde ver mindering van de Russische strijd krachten met ecu derde zal niets af doen aan de vuurkracht cn hei ver mogen van de Sowjel-xveerroacht. Dit verklaarde dinsdag de Russische minister van Oorlog. Dlalinowski, in een bijzonder krygshaflige rede voor officieren van het garnizoen van Moskou. SSijn woorden bevestigden de conclusie van Westelijke deskun digen. dat de demobilisatie in Rus land niets te maken heeft met wer kelijke ontwapening. Malinowski zei: „Bij een aanval op de Sow jet-Unie of con ander com munistisch land zullen de aanvallers met kernwapens letterlijk van de aardbodem worden weggevaagd- Geen ander leger dan het Russisch* heeft ooit over een dergelijke tech niek of vuurkracht beschikt". Dc minister keerde zich in krach tige bewoordingen tegen Adenauer cn diens politiek. Hij zei ook, dat er weliswaar aan wijzingen bestaan voor een verdere internationale ontspanning, „maar wij mogen met vergeten, dat in d* NAVO-Ianden nog sterke krachten. aan het werk zijn, die voortzetting van de koude oorlog en van de be» j wapeningswedloop wensen". De minister deelde mee, dat de vermindering der Russische strijd krachten met een derde in de loop van I960 en 1961 zat worden uitge voerd. Zij moet in de herfst van 1961 voltooid zijn. Een aantal militaire eenheden, bases, arsenalen en militaire scholen zal worden opgeheven, terwijl de admi nistratieve legerstaven aanzienlijk zullen worden ingekrompen. „In totaal zal een kwart miljoen officieren, onder wie een aantal ge neraals en admiraals, worden ontsla gen. Zij zullen zich echter gereed moeten houden om in geval van nood hun functies weer te aanvaar den", besloot Malinowski. genieten van hun ervaringen by die tocht. Zo heeft ds, Hebly, bijgestaan door zü» echtgenote gisteravond in j dc N.P-B.-kerk een reisverslag in I woord en (licht)beeld gegeven van 'die mooie en vooral ook ïulcrcssan- te tocht. i ACCRA. Ghana wordt op l juli een republiek binnen, het Britse Ge menebest en zal op die datum zijn eerste president installeren, indien j zijn parlement en bevolking de re- j Gisteravond werden voor de „Van publikeinse grondwet die thans fn de Water-beker-serie" m het club lokaal .van de b.v. ,,'t Centrum" we derom enkele partijen gespeeld, De eerste pertij ging tussen de dc laatste fase van voorbereiding verkeert, goedkeuren. Dit is officieel in Accra, de hoofd stad van de sinds drie jaar onafhan kelijke staat (de voormalige Britse kolonie Goudkustj. bekendgemaakt. In april zal een „volksraadpleging" worden gehouden waarin de bevol king wordt gevraagd of zij de idee van een republikeinse grondwet goedkeurt cn welke kandidaat zii als nieuw staatshoofd wenst. Waarnemers zijn van mening, dot de overgrote meerderheid der bevol king zich ongetwijfeld voor een re publiek zal uitspreken en dr. Kwaaie Een trouwpartij is een zonnige af- chauffeur B. m Rotterdam 2.8Ö faire, die wtmpelloos dient te ver- vroeg aan de Nederlanders werd het lopen. Dat scheen ook zo te zijn hommeles. Chauffeur B. had de be- voor het bruiloftspaar dat op 14 no- i doeling het geld aan de Schot te ge- vember *s morgens om kwart voor ven want er werd onder diens auspi- elf in een fraaie auto door de Alcida- I cien gereden vertelde hy woensdag straat naar de Burgemeester Knap- aan de kantonrechter m Schiedam, pertlaan reed. Achter die auto reden maar zijn passagiers begrepen het nog drie auto's en de bruiloftsstoet met Zij werden woest omdat B had de bedoeling m een keurige file tweemaal geld zou willen hebben en de BK-laan op te rijden, maar zon- plotseling herinnerden zij zich dat er der schokken zou het niet gaan. Uit geen sprake was van een ..bestelde" de richting Vlaardingen kwam een J taxi. Toen de Rotterdamse politie truck met oplegger bestuurd door ae kwam noteerde deze dan ook ijverig Vlaat'dinger C- de G. Toen deze de dat B. had „gesnord" en dat 8. meer j vier auto's zag, remde hij zo plotse- dan éen oassagier zou laten bctaien j ling dat de stalen pijpen die op de i „Ik zou zulke passagiers maar nicl j vrachtwagen lagen als speren door i meer meenemen," adviseerde de of- de cahine van de truck boorden vlak I ficiet van justitie. „Schuldig zonder langs het hoofd van de bestuurder. De auto met het bruidspaar heeft de weg versperd stelde de justitie. „Nee," zeiden de getuigen «chauf feurs uit dc volgauto's) XL W. H. en A, van der M. „die man had gewoon door kunnen rijden. Hij remde echter zo krachtig dat de wielen geblok- t keerd stonden en toen schoten die pijpen los." „Ik stond stil bij de vluchtheuvel" zei verdachte L. L. M. van L. en dat was voor de kanton- j rechter mr. P. B. Cos voldoende om op te merken dat men de gehele rij baan dient vrij te laten. De brui lof ts- rit met schokkende gevolgen kost chauffeur v. L. daarom twaalfeneen- halve gulden boete of vijf dagen hechtenis. Dc Schiedammer A. S. had op de Damlaan bloembakken neergezet. Dat leek een aardig idee en al vlug had de bloemenkoopman op het on gebruikte stuk grond een goede ne gotie. De officier van justitie mr. R. A. Schimmel zag de fleurige kant van deze openluchthandel niet „U heeft clandestien de straat als etala ge gebruikt" en verdachte S. be aamde dit De beklaagde vertelde er bij dat hij een vergunning had aan gevraagd, maar het papier was niet verstrekt. Hij had daarom weer een vergunning aangevraagd. „Vijf gul den boete" zei mr. Cos. Het is misschien allemaal door die Schot gekomen. De Schiedamse taxi chauffeur p. A. B. kreeg de Schot 22 oktober in zijn auto. Het was al nacht toen de zeeman beneveld uit het Rotterdamse cafe kwam. Toen wilde de man naar een spe ciaal adres in Schiedam. Daar was het café gesloten zoals de taxichauf feur had voorspeld, maar er kwa men twee benevelde Nederlanders Uit dc gelegenheid, die beslist naar Rotterdam wilden. Ze meenden dat er een bestelde taxi arriveerde en j daarom is er voor dat café in oud- Schiedam wat gediscussieerd. Toen heeft chauffeur B. aan de bchot gevraagd of de twee Neder landers eerst naar Rotterdam moch ten. Dat mocht van die Schot. Toen toepassing van straf". Ze waren naar Maasland gereden, de Haagse heer R. H. G. en de Delftse heer J. A. J. In de auto hadden /e ieder een buks en toen ze voorbij een vlucht eenden reden hebben ze ge schoten. Twee eenden Heten het le ven. Dat mag niet zonder vergunning Het is in strijd met de wapenwei Daarom werden dc beide heren woensdagmorgen voor het kantonge recht in Schiedam broederlijk ver oordeeld lot het betalen van twee boetes van ƒ25 of 20 dagen hechtenis cn ƒ13 of 6 dagen hechtenis voor ieder. Bovendien zijn de wapens verbeurd verklaard. Op donderdag 28 januari worden in het Passage-theater dc Vererende Getuigschriften van de Ned- Maat schappij voor Nijverheid en Handel uitgereikt aan de jubilarissen in 1959 van WIlton-Fyenoord. Aanvang acht uur. De Harmonie van Wilton geeft op deze avond een concert, terwijl er na de pauze een amusementspro gramma is met Kudi Carrell als conferencier. Praduk noeg heeft. Daarom zaï de causerie Nkroemah, de huidige en eerste volgende week woemdag voort ge- premier, als president zal ver zet worden op de zelfde manier. 1 kiezen. Met aandacht hebben de talrijke i gemeente-leden deze „reis met de Bijbel in de hand'' gevolgd door het Heilige Land, dal nu geworden is tot de hevig in opbouw zijnde rnoder- nc staat Israel. Want beide facetten, de oude geschiedenis en de moderne opbouw, op plezierige wijze dooreen gevlochten, zijn behcht. Er is veel werk gemaakt van deze reportgge. Niet aLieen heeft ds. Hebiy, met be hulp van een. meterslang ^historie boekje" de hele geschiedenis van Palestina, van 1800 v. C. toen aan Abraham het land voor zjjn nako- I melmgen is toegezegd tot aan 14 mei 1948 toen in Tel Avïv de onafhan- kelijke staat Israel werd geprocla meerd, waardoor de Joden dus weer „thuis" waren opgehaald maar ook heeft mevr. Hebly met teksten uit de Bijbel de toeristische trip tot een historisch overzicht gemaakt. De tevens ten gehore gebrachte toepas- selyke Israëlische muziek, heoft ze ker tot dc goede sfeer bijgedragen Tien dagen heeft liet Schiedamse predikanten-echtpaar met de bus door Israel gereisd en dat is rijkelijk voldoende om een land, kleiner dan Nederland, eens goed van alle kan ten te bekijken. „Van Dan tot Ber- se ba". zegt de Bijbel, raaar ds. Hebly is verder geweest: van Akka, hel door de kruisvaarders reeds veröe- bigde vestingstadje aan de grens mei Libanon tot in_ de Negcb-woestijn toe. Daarbij zijn niet alleen vceJ bijbelshistorische plaatsen als Ti- minister van Cultuur Andre Mal- benas <nu een veel* gezochte bad- jra",?* plaats aan het gelijknamige nicer), Maurice Escande, een voormalig te beloven, verhoogde de toegangs- Nazareth (thans helaas een centrum acteur dte eens op het toneel van; prijzen. Malmux, die woedend was van de toeristen-industrie) en Gali- i de Comedie Franchise heeft gestaan, i dat hij hierover niet was gerasd- let bezocht, maar ook is een moderne js benoemd tot directeur ad interim, i pieegd. maakte dit de dag daarop „kibboets" of landbouw-gemeen- J totdat Malraux de juiste vervanger ongedaan. schap temidden van de door noeste Kal hebben gevonden voor de Boi- i Malraux eiste dat de Boisanger arbeid ontgonnen vetden, bekeken, j sanger. Escande is lid van de raad I diens ontslag zou indienen, maar En dan de vele opgravingen die daar van beheer van het theater. deze weigerde. Vermoedelijk zal de aan de gang zijn. „Elke Israëliër isMalraux had de Boisanger, een s Boisanger, die ambassadeur is ge- ecn amateur-archeoloog", vertelde ds.diplomaat, slechts drie maanden ge- i weest, nu wederom zijn diensten lieden benoemd tot directeur van de j moeten aanbieden aan het ministerie Comedie. Aan de Boisanger was de - r taak opgedragen het oude theater nieuw leven in tc blazen. Maar hy heeft kennelijk te hard geblazen, j Malraux had het nationale theater in tweeën verdeeld. Het theatei PAKIJS I Odéon aan dc linkerzijde zou mo- i derne stukken moeten bxengen. ter- j wijl de Boisanger het theater Riehe- I lieu aan dc rechterzijde kreeg tue- gewezen waar de traditie van de Comedie Frangaise moest worden ge- handhaafd door liet opvoeren van de Maurice de Boisanger Franse klassieken. woensdag ontslagen als directeur van de Comedie Frangaise. Zijn ontslag, dat hem werd a*an- gezegd door de ministerraad, wordt gezïeu als de climax In een twist, die aehter dc schermen ïs gevoerd tussen dc Boisanger en de Franse Maar de klassieken brengen niet veel gold m het iaalje. Het theater kroeg met personeeïsmoeilijkheden te kampen en het kwam herhaalde lijk voor, dat vlak voor het halen van het doek een slaking dreigde. De Boisanger. die zich van de me dewerking van zijn acteurs wilde verzekeren door hen meer geld van Buitenlandse Zaken. Shus-speler Kooij en de Centrum- speler Stigter. Kooij moest, met te maken 310 caramboles, 150 car. voor gift geven. Aanvankelijk geleek het er op. dat deze opgaaf te zwaar voor hem zou zijn. Nadat Kooij zijn voor- gilt had weggewerkt kon hij rustiger spelen en gmg het met hot spel van Sljgler „mis". Lage beurten en veel poedels waren oorzaak dat zijn aan tal caramboles slechts traag opliep. Ilij verloor tenslotte kansloos. Koon 310 310 3" 25 8.J0 Stigter 160 106 37 17 2.8« i De Entre Nous-spekr Van Soelen heelt niet veel moeite -haf om zijn partij tegen EikenbmoV zicht) in 22 beurten te >*isjdoor hij een moyenne van oor zich liet noteren. Eikenbvoek was in het begin van de partij niet erg fortuin lijk. Met zeer nuttige, goed gespeelde series liep Van Scelen vjot naar de zege. Van Soelen 409 400 22 51 18,16 Eikenbroek 180 128 22 23 5.81 De Centrum-speler v. d. Water heeft in een prima gespeelde partij kans gezien, om m 22 beurten zijn benodigde 170 caramboles bijeen te stoten. Beide spelers begonnen met een „poedel". Afgewisseld door en kele lage beurten, heeft Schikhof kans gezien door eerst een serie van 30 te fabriceren en vervolgens door beurten van 14. 20, 55. 10 en 35 zijn voorgtft in de twaalfde beurt geheel weg te werken. Doch v. d. Water gat zich met gewonnen. Deze speler werd in zijn kans op de overwinning moreel gesterkt door liet feit, dat Schikhof hierna zeer lage beurten maakte, waar tegenover de beurten van v. d. Water hoger waren. De Centrum-speler bereikte in zijn 22e beurt mot acht caramboles zijn be nodigde 170. V. d Water 170 17(1 22 34 7.72 Schikhof 322 256 22 80 11.63 Rembrand L-libre-bekei' Voor de Rembrandt lib re beker zijn gespeeld in het clublokaal van. de b.v. „De Sluis". Over „De vrijetijdsbesteding voor dc jeugd" heeft dc secretarls_ van dc Rotterdamse Raad voor de Lichame lijke Opvoeding, dc heer K. v. Driel, woensdagavond gesproken in de be nedenzaal van De Amstetbron. Hij deed dit op uitnodiging van de Er is een groeiende belangstelling voor sportbeoefening en de sport leent zich ook zo,goed voor de aan dacht van de jeugd, want de jonge ren kunnen hun prestaties contro leren. De heer Van Driel meende, dat de jeugdleiders dienen te besef- Schiedamse Bond voor Lichamelijke l fcn om welke redenen de kinderen Oefeningen, die liet goede Initiatief I naar de clubs komen, maar dat moet heeft genomen ccn serie lezingen voor de Schiedamse jeugdleiders te beleggen. Helaas was de belangstel ling maandag niet zo groot als had mogen worden verwacht. De heer Van Dnel stelde dat dc jeugd naast gezin en school veel belang heeft bij de vorming in bet j* „derde milieu". uiteraard met inhouden dat de clubs zich met louter sportbeoefening be zig houden. De heer Van Driel is tegen sportverdwazïng en -verru- wing. Naast die sport krijgt de leider echter zulk een goede mogelijkheid i de hem toevertrouwde jeugd tot goede mensen tc vormen. De kïnde- j ren dienen zich bij het spel aan te passen, dat draagt al heef wat tot ijiv i de karaktervorming bij. Daarnaast f vickers Viscoünt" zal de soede jeugdleider er immer ..Frienciship"-toeslellen j op wijzen dat sportbeoefening met het belangrijkste is in het leven. Hi] zal de jongeren animeren tot het beoefenen var» spelletjes, hij zal i trachten belangstelling te kweken 'f voor kunst en cultuur. Na de pauze was er een geani meerde discussie. Voorzitter J, Bij- ioo heeft de heer Van Driel ingeleid. DEN KAAG, - De op het vlieg veld Gatwick in Surrey gevestigde Britse luchtvaartmaatschappij ..Air Safaris Ltd" heeft bij de Britse luchtvaartautoriteiten een aanvraag ingediend voor het openen van ceh dienst van Bournemouth via Rotter dam of Amsterdam naar Busseldorp. Het is het plan van de maatschappij deze lijn nog dit jaar te openen, aanvankelijk met een frequentie van twee retourvluchten per weck, la ter oplopend tot vier retourvluch ten per week. De vergunning wordt aangevraagd voor de duur van ze ven jaar. De dienst zal in het be gin worden uitgevoerd met „Viking" of „Hermes"-viiegtuigen en later ook met Handly Page „Herald", Fokker Met ingang van volgende week hijgen we in Schiedam een bioscoop loze donderdagavond. Bij het Fassa- fie-theater is dit in het seizoen al ja- Tenlang het geval, maar na de her opening van bet gemoderniseerde Monopoie-theater heeft de directie oesloten om op donderdagen dit Jheater te reserveren voor eventuele besloten avonden. Voor de Kath, film-Actie, de Cefa en andere orga- Zaterdag 23 januari is het precies vijfenzestig jaar geleden dat liet echt paar C. Paardenkcoper-van Wagten- rlonk. nu wonend in de Visscrslraat in de Gorzen, in het huwelijk trad. Beiden zijn nog gezond cn „op de de licen", zodat z]j toch wel be nieuwd zyn naar wat de vele na- komelingen van dit feest zullen ma ken. Natuurlijk wordt dat feest niet uitbundig, maar veel belangstelling zal er ongetwijfeld zijn voor dit bij zondere h uwel yksf eest- Vijfenzestig jaar geleden was dus de grote dag in het leven van dit echtpaar. De 87-jarige mevrouw C. Paardcnkooper-v. Wagtendonk weet er nog van te vertellen alsof het gisteren was. En als zij eenmaal aan het vertellen gaat komt zij van het één op het ander en een heel stuk geschiedenis wordt weer levend. Op die trouwdag was het weer even guur als gisteren regen, hagel en natte sneeuw, afgewisseld met een paar opklaringen maar per rijtuig gingen, de pasgetrouwden oen ritje maken door de stad, óók j over het Hoofd, dat helemaal onder water stond. Het was spannend, en onder het vertellen, geniet de 87-ja- I rige er wéér van, j Maar zij weet beter dan wie ook, dat het leven vroeger niet uit enkel pretjes bestond. Het was vaak ar moe en honger. Maar humoristisch is weer haar verhaal van vechtpartij tjes tussen stakers cn werkwilligen. De heer Paardenkooper was lange tijd werkzaam op dc kaarsenfabriek Apollo aan Se Voorhaven, waar hij inzag dat een vakbeweging veel kon betekenen voor dc arbeiders, In deze vakbeweging heeft hij dan ook be langrijk werk gedaan. „Het zijn er zeker wet tachtig!" zegL mevrouw Paardenkooper als we haar vragen naar de nakomelingen. En er zijn ook achter-achter-klein kinderen bij! Nu, als die alleen maar komen feliciteren is het zaterdag al een hele drukte in het kleine huis in de Visserstraat. Ook burgemeester mr. J. W. Peek zal hel echtpaar za terdag zijn gelukwensen aanbieden, GEBOREN. Johan W„ z.v. L. van Locnen en J. H, "Weber; Leen- dert. z.v. F. den Breeijen en M. L. F, Grandia; René, z.v. A. Fortes en J. II. Kramer: Stefanus J., z.v. P. Hol leman en P. J. A. Bijkerk: Johannes B., z,v. M. J. van Est en M. A. Hui zing; Elizabeth, d.v. D. Weber en A. Geelen. OVERLEDEN. G. van der Horst, oud 67 jaar; D. van Biesen, oud 72 jr. Van de lieer G. H, B. is gisteren een „aulo-pyama" gestolen van zijn auto, die voor zijn woning in de Laan geparkeerd stond. Op de Nieuwe Damlaan is de DJAKARTA Indonesië heeft volgens de produktiecijfers van dc West-Javaanse landbouwdienst zijn eerste plaats als rubberproducent i verloren. De produktïe is van 608.010 ton in 1938 tot 243.913 in 1953 ge daald. Zeventig procent van dc be staande rubberbomen zijn meer dan 30 jaar oud. Malakka dat do tweede plaats innam onder de rubber pro ducenten. verwacht als de telling voltooid is tot een produkticcijCer van 700.000 ton voor 1959 te komen. OEGSTGEEST De groepscom mandant van de Rijkspolitie te Oegst- geest zoekt een getuige van het on geval, dat dinsdagmorgen omstreeks tien uur is gebeurd op Rijksweg 4 te Oegstgeest en dat aan een persoon het leven kostte, terwijl drie mensen ernstig werden gewond. Bij dit on geluk was een dame aanwezig, een automobiliste die passeerde en die voor een gewonde een reisdeken be schikbaar stelde. Deze dame wordt door de politie verzacht zich in ver binding te stellen met de politie in natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandflaan1)OBfeMèsdagIaanSchiedainTeL65734 N. v. hetaalbuizenfabriek MIJ. „EXCELSIOR" vraagt voor haar afdeling EXPORT een TYPISTE Leeftijd 18 tot 20 jaar. Tevens vragen wij een STENO-TYPISTE Diploma steno-Engels gewenst. Soil, tc richten aan dc afd. Personeelszaken, Buiten- havenweg 52. fiets gestolen van de heer S. F. v. D. Oegstgeest (01410-20360) of met die De fiets stond niet op slot. in haar -woonplaats. Permanent Wave Diversen j Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: Kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf f8,com pleet. Tel. 66S33 Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modern", BoerhaaveJaan 124, telef. 684)5, Schiedam Soto, film, optiek Vermager zonder dieet met ^«acfal. 50 dragees 1.98. Bij apotheek en drogist. Rolfilnis vergeten Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vu uren. Hoogstraat 106. Pl M PJs l|i 1^1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1