Gaande en komende man bij de Schiedamse Havendienst Groenhof volgt M. A. van Reenen op DWS heren streden fel tegen St. Lode wijk NCBvO huldigt vele zilveren jubilarissen Vee in hoofdrol van Loeiend geweld 65 jaar getrouwd -SST PB M. v. Kempen (LEY) derde klasse kampioen Pooi's Keurslagerijen Cordemans, Van Gendt en Van der Velde wonnen alle partijen Toch nog korfbal: Schiedam verloor van WION met 7-8 Koeriersters Oorlog Hervormde Vrouwendienst opgericht Hachelijk ZAALHANDBALCOMPETITIE MONOPOLE-THEATER: Chr. Lyceum in staat van voorbereiding „Fluitdub" van DOK jubileert Jon gen botste op auto Diefstallen EERST ETEN Rookspek, per kilo 1-25 WOENSDAG GEHAKTDAG Burgerlijke stand J aarvergadering van Animo Centrale school sportcommissie opgericht Wie heeft iets verloren CO v°°'* SCHIEDAM Overgang Tudderen en EIten raakt 1800 Nederlanders tri 19fJ| dinsdag 26 januari 1960 oprui. I Bomt, sjajj B* te huk* «crjie ■fipt a«i. Wneerho^ ■aar pcei_ 1 een ruit. Bnufc, i, ■licht tre. M hy mooi ■hans ter. natuur, iop. |oort,iap. M on H°o warm zeker. voor hei fflffe va, pAandti I eelaten "an eer, mffelyfcc }n Wier I penne- L Het U A de op- Jhe, loe ien in 'n JeW en mrk tvax ■preciM lad ge ne bo- ►nr« in. voor fcyleer- Itn een |t Tieb. rteren. Imoet I of je, Uuatü, pWe». Tfctffct ■Also/ din- j het juist 'tcer- aan |n t* Jtfpa. ■er in Jedip naar de KEL Wanneer de heer M. A. van Ree- nen, havenmeester van de gemeente Schiedam, op 1 februari wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeftUd, de dienst gaat verlaten, kan hU terugzien op een mooie loop baan. Büoa dertig jaar lang (sinds I juni 1850) is 1»U dan werkzaam reweest bh de Havendienst. De bedrijvigheid In de Schledam- tt havens heeft hU zich zien ontwik kelen in al die jaren dat hij haven loods was. Dal was tot 3943, want js hU havenmeester geworden. Zijn loopbaan begon hjj als stuur man op de grote vaart, nadat htf In Rottcrd»™ de Zeevaartschool had bezocht. De praktische ervaring, die hg opdeed op de grote vaart (hij was o-a. stuurman by de scheep- «ttrtmlj. Van Nievelt, Goudriaan en Co.) zon hem Dij het loodswerk ja Schiedam goed te pas komen. Gedurende de bezettingsjaren speelde hÜ een leidende rol in de illegaliteit en. bij de februari-ramp in 1953 was hij de centrale contact man in Schiedam voor de hulpver lening ï»an de door Schiedam „ge adopteerde" gemeente Goudswaard. De laatste tijd is er voor de Haven dienst inderdaad veel werk bijgeko men. Het werd drukker in de ha ven^ jn de Wilton-haven, maar vooral ook in de Wilhelmina-haven. Rondom deze haven is nu alle grond in gebruik bij bedrijven. Dat het drukker werd, kwam uiter aard in de eerste plaats doordat de N.V. Tankercleaning en de scheeps werf A. de Jong zich hier vestig den. Naast dit loodswerk is er ook het regelen van de waterstand in de binnenhavens en het bedienen van de bruggen in Schiedam zodat de Havendienst in totaal ongeveer veertig man personeel telt. r De heer H, Groenhof, die op 1 fe bruari de heer M. A. van Reenen opvolgt als havenmeester, is op het water al evenmin een onbekende. In 1899 In Makkum (Friesland) gebo ren, voer hij eerst op de stoomboot- dienst die zijn vader onderhield tus sen Workum en Sneek. Later studeerde hij aan de Zee vaartschool in Harlingcn en in Rot terdam, waar hij de 3er 2e en le rang Grote Handels Vaart behaalde. Ka in diverse stuurmansrangen te hebben gevaren, werd hij in 3932 gezagvoerder. Een waar huzarenstukje haalde de gezagvoerder Groenhof in 1940 nik H|J lag met zyn schip In Bor deaux, dat al bedreigd werd door de Duitse voorposten, toen hij op dracht kreeg met 400 evacué'» uit te varen naar Engeland. Onder die „passagiers" waren 226 Tsjechische militairen van de luchtmacht en het waren wei spannende ogenblik ken voor de scheepsbemanning, want Duitse Jnchtverkenners zouden licht in de gaten kunnen krijgen wat er ging gebeuren met dat schip. Men trof het gelukkig nogal b|j de doua ne-controle, want daar wenste men de gezagvoerder veel succes, zonder al te veel vragen te stellen over de Jading" En eigenlijk trof de scheepsbe manning het ook best met die mili taire passagiers, want zij bleken uit- Nu de generale synode van de Ned. Hervormde Kerk landelijk een Herv. Vrouwendienst (H.VJD.) heeft in gesteld, is ook in de classis Schie dam een begin gemaakt (nJ. in w|jk- gemeente 6) met een dergeiyke or ganisatie. De bedoeling Is de geeste lijke bewustwording en het verant woordelijkheidsbesef van de vrou welijke lidmaten ten opzichte van de kerk te stimuleren en naar eigen aanleg en mogelijkheden tot veel- zUdlger activiteit in het kerkelijk leven te brengen. De H.VJD. moet gezien worden als een „pool" van vrouwelijke hulp verlening. Daarbij wordt gedacht aan de verlening van hulp en bij stand. aan bejaarden in de vorm van bezoeken op verjaar- en feest dagen en het begeleiden naar kerk diensten; het brengen van bezoeken, aan chronische zieken en herstellen den en het hartelijk ontvangen van meuw-ingekamenen. Verder het bie den van hulp aan gezinnen oi ver richten van naai- en verstelwerk. Belangstellenden voor dit werk kunnen zich o.a. melden bij de voor zitster, mevr, Van Nieuwkoop, Griek» sestraat 74, tel. 53123. stekend op de hoogte te zijn van navigatie, uiteraard, en de waarne mers onder de militaire deden hun best om het schip veilig door de mijnenvelden te krijgen. Dat was wel een spannende reis. Hij duurde twee dagen door het slechte weer, maar veel werd ver goed door de wetenschap achter af, dat de vliegers vanuit Engeland later weer konden meedoen aan de operaties. Ook daarna beleefde gezagvoer der Groenhof in de oorlogsjaren nog menig hachelijk avontuur zoals toen zijn schip eens getroffen werd door een bom, zodat het ternauwer nood in zinkende toestand de haven van Falmouth kon worden binnengesleept. Daarna had h|j een betrekking bij het Nederlandse Mi nisterie van Scheepvaart in Londen. Bij zijn terugkomst in Nederland na de bevrijding deed hij een wel erg ongewone maar ook org plezierige ervaring op. Bij de Parkhaven stapte hij in een tram, maar hij kreeg te horen dat die niet tiaar Schiedam ging. Totdat de conducteur in de gaten kreeg dat de zeeman Engelse sigaretten bij zich had. Spontaan bood de trambestuur der aan om hem dan maar even naar Schiedam te brengen. „De kapitein is zes jaar van huis ge weest," zei de trambestuurder tegen de passagiers „dan mogen we hem nu wel een extraatje gunnen" en rhemand had er bezwaar tegen. Ja, dat kon toen voor de kapitein van het „turfschip van Bordeaux" was het een niet-officiële, maar alles zins verdiende hulde. In 194" werd h|j havenloods In Schiedam, in 1949 adjunct-haven meester en onlangs werd hij dus be noemd als opvolger van havenmees ter Van Reenen, wiens werk hij ongetwijfeld op bekwame wijze zal voortzetten. In de zaalhandbalcompetitie zjjo alleen de afdellngsieams aan bod ge komen. In de Energiehal in Rotter dam was voor de wedstrijd St. Lode- wijkDWS (heren) veel belangstel ling, mede doordat de Rotterdam mers na een overwinning zouden promoveren naar de districtsklasse. En dat is dan ook gebeurd. Het werd een harde strijd, waarin St. Lodewijk al gauw een 2—0 voor sprong had, die in de zesde minuut door G. v. d. Wal werd verkleind. De Rotterdammers liepen uit tot 6—1. Het laatste doelpunt kwam voort uit een strafworp. SL Lode wijk wist het Schiedamse doel nog enkele malen te vinden, maar hier tegenover stonden doelpunten van G. v. d. Wal en J. ten. Bosch, zodat de ruststand op 114 kwam. DWS was In de tweede helft beter op dreef, maar toen er bij beide ploegen een speler het veld was uit gestuurd, daalde het peil van de wed strijd. Er kwam weer spanning in, toen DWS tot 138 inliep. Maar St. Lodewijk liet zich de overwinning niet meer ontnemen (1711). Het reserve-team van DWS-dames nam overtuigend revanche op WIK 2 uit Vlaardmgen, Na een 4—0 rust stand, boekten z|j een 100 over winning en hebben nu nog een goe de kans op het kampioenschap in de afdelmgs 7e klas. Dames 2 van Wil ton had bij de rust al een 0—1 ach terstand tegen Oliveo uit Pijnacker. In de tweede helft ging het er nog even spannend toe, maar Oliveo behaalde de overwinning (53). He ren 2 van Wilton boekte weer een monsterzege op het Rotterdamse Meeuwen 2. Nu wonnen zij met 19—4. Bellen "bij ongeval: G.G. en GJ3. Tuinlaan SO, telefoon 69290. Pohtïe-alarmnummer 64668, Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. R.K. leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 1920.30 uur: woensdag van 9.30—1620 uur; donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9.30—16130 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedetijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 Uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Some like it hot". Monopole, 2 en 8 Uur; „Loeiend ge» weld" DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: IvAO. Puzzel» tocht. Irene, 7.30 uur; Gymn. ver. Juliana. Toneel. Musis Sacrum, 8 uur; De Margriet. Modeshow. Stadhuis,.8 uur: Installatie Jeugd- comité. „Doe Open". De jubilarissen van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel zijn van links naar rechts: de Tieren Van Hartingsveldt, Kruyt, Wage naarZonneveld, v, d. Touw, Don kers, Lips, Polderman, Pluym, Veenman en Nieuwstraten. Ook j hun echtgenotes werden in de hulde betrokken. Tweemaal hebben maandagavond groepjes jubilarissen met hun echt genoten op het podium van de grote zaal van Irene gestaan. Voorzitter mr. J. Knape van de afdeling Schie dam van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel heeft eerst de heren C. Sonneveid, W. A. van Harflngsveldt, J. Wagenaar en A. Folderman gehuldigd, die 25 jaar lid z|jn van het CNV. Daarna be traden de heren X Donkers, A„ Kruit, J. Lips, A. Nieuwstraten. J. H- Fluym, F. van der Touw en J, F. Veenman het plankier. De heer Knape schonk de laatste heren allen een fraaie schrijfmap, de zilveren jubilarissen ontvingen het gouden insigne van het CNV, bo vendien kregen de jubilarissen een oorkonde en ontvingen de dames bloemen. „Trouw moet blijken" zei de heer In Monopole draait tot en met woensdagavond „Loeiend geweld", een film van Charles Marquis War ren, die voornamelijk handelt over het enorme transport van onafzien bare kudden vee door de branden de woestijn. Bepaalde gedeelten uit de film, vooral die over dit transport handelen, zyn fascinerend. Het ver haal er omheen doet minder ter zake, hoewel het de western-liefheb- her? plezier zal doen. Het gaat allemaal over een cow boy, John Cord, die na een gevan genschap terugkeert in 't stadje Ha milton. Hij wordt aangevallen door burgers die hem willen lynchen. Een. man die vroeger door toedoen van Cord blind geworden is, bevrijdt hem. Dan krijgt Cord de opdracht om de kudde vee duizend mijl verder te brengen. Dan ook begint de film pas werkelijk. Met een kleine groep mensen waaronder zijn vroegere ver- In januari vorig jaar is te Schie dam opgericht de Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorberei dend Hoger Onderwijs, die zich tot doel gesteld heeft te komen tot de oprichting van een Christelijk Ly ceum in onze stad. Dit Lyceum is er nog niet, maar dat betekent niet dat de vereniging in het afgelopen jaar heeft stilgezeten. Met het omvangrijke voorberei dende werk is veel tijd heen ge gaan, maar thans is men zover dat de statuten voor de vereniging op het departement liggen voor het verkrij gen. van de goedkeuring. In samen werking met Rotterdam, Vlaardin- gen en Maassluis zijn. de toekomst mogelijkheden bekeken en binnen kort kan een rapport worden ver wacht. Op basis van dit rapport kan een aanvraag tot de Minister van Onderwijs worden gereed ge maakt, Gehoopt wordt dat er in 1960 meer positieve resultaten ge meld kunnen worden. - se De LEV-speler M. v. Kempen toon de zich onbetwist de sterkste in het toernooi om het persoonlijk kam pioenschap derde klassen libre van het bJljartdlstrict Schiedam. Reeds voordat gisteravond bij BelJevue In Maassluis de laatste partijen werden gespeeld, stond reeds vast, dat Van Kempen de titel deel was gevallen. Terwijl de andere deelnemers elkaar onderling de matchpunten afhandig maakten, won Van Kempen de ene party na de andere. In zijn laatste party heeft Brugge (HVO) het Van Kempen, nog erg lastig gemaakt. Des ter merk waardig was dat, omdat v. d. Brugge slechts één partij had gewonnen. Na twaalf beurten bedroeg de voor sprong van de HVO'er 27 caramboles en na de 23e beurt nog altijd 20 ca ramboles. Daarna zakte v. d, Brugge wat af, terwijl Van Kempen met eni ge series zijn achterstand wegwerkte. Tenslotte bleek, dat v. d, Brugge 9 caramboles te kort kwam. v. Kempen 100 38 16 2 63 V. d. Brugge 91 38 11 2.39 Met precies hetzelfde aantal ca ramboles won Van Reeven van Stad houders, terwijl De Winter tegen Kooy wel heel erg ver achterbleef (100-27 caramboles). De eindstand van dit toernooi luid de: 1. M, v. Kempen (LEV) 14 match- punten (uit 7 partijen); 2/3 A. Kooy (HVO) en W. J. Jacobs (HVO) 9; 4. B. v. Reeven (LEV) 8; 5. C. Stad houders (OBK) 6; 6/7. J. v. d. Graaf (Karseboom) en J. de Winter (Sun- loofde en een andor lieftallig meis je waaraan hij later zijn. hart ver liest, trekt Cord met de kuddes on der de brandende zon. Om zich te wreken op de burgers in het stadje, wil hij ze langs een weg leiden, waar ze allemaal zullen omkomen, Zijn geweten gaat echter bijtijds spreken. De opnamen van de kudde, die door de hitte en door paniek be dreigd wordt, zijn bijzonder boei end. Het Cinemascope-beeld en de kleuren dragen het hunne er toe bij deze beelden te vervolmaken. Joel McCrea speelt overtuigend als Cord; Gloria Talbott en Phyllis Coates vertegenwoordigen het vrou welijk element. Het Tamboers- en Pijpcrskops van de Chr. Gymnastiekver. D. O. K. be staat 25 jaar. Dit zilveren jubileum van de „üuitclub" zal gevierd wor den met een grote feestavond op maandag 1 februari in gebouw Irene. Uiteraard zal het jubilerende korps bij die gelegenheid zelf ook een uit voering geven, verder is er een ge zellig toneelstuk en nog wat ande re attracties. Jaudon, la 28an de januaro. Klub- vespero Kio estas via opinio? ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Vizitu la SAT kunvenon en Rot terdam. De 10-jarige jongen A. den B. reed gisteren omstreeks 1 uur in de Van Swindenstraat tegen een stilstaande vrachtauto, doordat hij niet oplette. Hij liep een snijwond op, die ter plaatse door de GG en. GD is ver bonden. De heer J. van G. deed aangifte van vermissing van een damesfiets, die hij niet op slot in de Lange Kerkstraat had neergezet. De heer J. G. J. vermist een damesfiets, die in de Franklinstraat stond. Van. de personenauto van de heer A. J. G. is de „autopyjama" gestolen. De auto stond in de Boerhaavelaan. Knape, die eraan herinnerde dat ve len wel te bewegen zijn lid te wor den van een vakorganisatie als er maar geen tegenslag komt. Deze ju bilarissen hebben de vakbeweging ook in. de moeilijkste perioden ge diend. Zij hebben steun gegeven en steun ontvangen. Ook secretaris J. Boort, die af treedt, ontving een geschenk en zijn echtgenote kreeg een. bloemenhulde. Voor de pauze heeft de heer IC van Zwieten, chef van de nropa- ganda-afdehng van Diergaarde BLïj- dorp, een serie belangwekkende dia» positieven over uitgestorven en uitstervende dieren vertoond. Hij noemde daarbij indrukwekkende cij fers van slachtingen die de mensen nodeloos onder vele soorten dieren op de wereld heeft gehouden en houdt Na de pauze werd de kleuren, film „Blijdorp, oase in een wereld stad" vertoond. In deze documentaire wordt eerst het beeld van de haven stad Rotterdam getoond waarna de camera een uitgebreid „gezoek" aan diergaarde Blijdorp brengt Advertentie l.M.) Lunchworst, per 250 gram 0.49 per500 gram1.45 Broersveld 159 - Mr. Nolenslaan 846 - Schiedam Aan de Landbouwhogeschool te Wagemngen slaagde de heer Q, P. van der Meer uit Schiedam voor het kandidaatsexamen Tuinbouwplanten- toelt. ligh) 4; 8. J. v. d. Brugge (HVO) 2.jaar. Geboren: Maria d.v. J. H. Tettero en J. M. T. Siermans; Max E., z.v. L. Muré en M. H. C. van Alphen; Maria R. W. d.v. D. van Rosmalen en M. R. Beerewout; Wilhelmina J. M. d.v. N. L. van der Vliet en M. J, Ruijzenaars; André J, z.y. J, Bakker en A. T. de Kooter. Overleden: E. P. van Duikeren, echtg. v. R. J. B. Leenders, 76 jr; M. de Graaf 53 jr; P. den Engelsman, De Christelijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding „Animo" te Kethel houdt op donderdagavond januari in gebouw De Ark de derde jaarvergadering. Op de agen da staan de jaarverslagen, verkie zing van een jeugdbestuur. Aftre dend in het bestuur zijn secretares se mevrouw J. Verkade- Meijer en alg. adj. mevrouw L. Kegel-Baggen. Beiden stellen zich herkiesbaar. Ver der is er een bespreking van het wedstrijdprogramraa en het voorstel ds. J. A, Kret ter oplossing van fi nanciële vragen voor het NCGV. Drie deelnemers aan het toernooi om het persoonlijk kampioenschap eerste klasse Ubre van het district Schiedam van de Kon. Ned. Biljart bond lijn na. twee speelavonden bü MES in VJaardingen nog on geslagen: met drie wlnstpftrt|jen leidt de DKC'er Cordemans met een moyenne van ruim 7.terwfil Van Gendt cn Van der Velde tweemaal aantraden en wonnen en nu met moyennes van respectievelijk bijna 9.cn 7.40 mede aan het hoofd van de ranglijst toeven. Hoewel het na twee speeldagen hachelijk is progno ses te maken, lijkt het ons wel aan vaardbaar te voorspellen, dat aan één van genoemde drie spelers de titel ten deel zal vallen. Van Gendt speelde met het hoog ste moyenne tot op heden, maar gis teravond bleek, dat een outsider wel degelijk invloed op de uitslag kan hebben. Trouwens, het hoogste par tij-gemiddelde heeft Cordemans (10.evenals de hoogste serie. De strijd is derhalve valkomen open. Bovendien zal de staartgroep zich ook wel gaan weren. Eikenbroeks moyenne is wel bijzonder laag, ter wijl Dijkshoorn ook beter kan. Zij zullen dat willen bewijzen. Ondertussen speelde Van Duikeren In zaal Eurcto aan de Willem Brouwerstraat ontuina Seliiedamsoudste echtpaar C. Paerde.nkoper-vtm Wagtendonk (CS jaar getrouwd) de fle- lukteensen van vete familieleden en bekenden by dit bijzondere hu welijksfeest. Ook burgemeester mr. J. W. Peek kwam zaterdag ztin ge lukwensen aanbieden, die hij deed vergezeld gaan van een momet pant- mand. De burffemeesler hoorde ook, dat ae heer en mevrouw Poartten- koper nog niets van Wieutoïond hebben genen en dtwram bood hv hen een rondrit door deze wijk aan, op een dag dte het echtpaar het best schikt. In de Visserstraat, waar het echtpaar woont, waren zaterdag de vluggen uitgestoken! Tegen de verwachting in is cr toch nog gekorfbald. De wedstrijd Schiedam. WION heeft doorgang kunnen vinden. De Rotterdammers wonnen dit treffen met "—8, Een puntenverdeling zou niet onver diend voor Schiedam z(jn geweest, want de roodzwarten waren beslist niet zwakker. Reeds binnen drie minuten nam Schiedam een 20 voorsprong door doelpunten van mej. J, Euster en F. Veer. In tweede opstelling haalde WION op tot 2—1. maar D, Vermeu len en mevr. J. Verschoor brachten de stand op 4—3. In het laatste kwartier voor de rust drong WION sterk op en slaagde men er in de ach terstand geheel weg te werken. On middellijk na de rust werd het zelfs 45 en na de gelijkmaker van J. v, d. Tuuk 56. F. Veer herstelde het evenwicht andermaal, maar met een tweetal gelukkige worpen kwam WION met 68 voor. Kort voor tijd knabbelde J. v. d. Kooy nog wat van de achterstand af en in nog de laatste seconde was een puntenver deling bijna een feit geworden als de bal niet juist aan de verkeerde zijde van de korfrand was gevallen. i.og geen enkele partij. Hij staat nog op de ziekenlijst. Na twintig beurten was de stand tussen Van der Lee en. Cordemans nog gelijk. Toen liep de DKC'er langzaam van zijn. tegenstander weg. Merkwaardig genoeg maakten do combattanten in hun laatste beurt de hoogste series. Het antwoord van Cordemans op Van der Lee's 27 was nl. 34 caramboles. Verder kwam h|j niet: de 200 was vol. Het partij moyenne werd door beiden daardoor iets omhoog gebracht, In de ontmoeting Eikenbroek—v. d. Velde was het slecbts de vraag hoe groot het verschil zou zijn. Door de geringe tegenstand kon Van der Velde ook niet geïnspireerd spelen. Opvallend waren zijn uitstekende massé's; minder gelukkig was hij met zijn trekstoten. Ook in de derde partij van de avond, tussen Coidcmans en Dijks hoorn, bestond geen twijfel wie de sterkste was. Toen de 't Oosten-spe ler reeds in geslagen positie verkeer de, produceerde Cordemans de hoog ste serie (tot nu toe) van het toer nooi: 49 caramboles. In slechts 20 beurten voltooide hij de partij. De laatste partij was tevens de spannendste. Willebrand toonde, dat hij veel beter kon dan hij vorige week had laten zien. Met somstijds ogenschijnlijk wat nonchalant spel, maar in wezen technisch toch wel verantwoord, nam hij tegen de vin nige Van Gendt met een fraaie sene van 46 caramboles in de elfde speel beurt de leiding. Eerst na de twin tigste speelbeurt stand toen 385- 188 viel de beslissing ten gunste van de Bellevue-spelcr. In dc na- stoot miste Willebrand de kans op een remise-resultaat, maar zelfs hij, de verliezer, bleef boven de eerste klas moyenne-grens. De uitslagen waren: Cordemans v. d. Lee v. d. Velde Eikenbroek Cordemans Dijkshoorn Van Gendt Willebrand Een dezer dagen is men op het bu reau van de Gem. Inspecteur van het Onderwfis gekomen tot de op richting van een Centrale School- sportcommissie. Deze stelt zich ten doel te bevorderen, dat tussen de reeds bestaande commissies overleg gepleegd wordt bij het vaststellen van tijd en plaats waarop en waar de toernooien zullen plaats vinden. Tevans zal getracht worden in de toekomst aan deze schoolsporten een bepaalde uitbreiding te geven. Ten einde van een goede samen werking verzekerd te zijn, hebben afgevaardigden van zowel deschool- handbal-, schoolkorfbal-, schoolvoet- balcommissie als van iedere richting van onderwijs zitting in deze Centra le commissie. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de drie bestaande commissies, voor wier belangeloos werk veel waardering bestaat, de leiding van de diverse activiteiten zullen blijven be houden. De Centrale Schoolsportcommissie bestaat uit de heren J. Bijloo, le voorzitter; J. v, d. Griend, 2e voorzit, ter; J. C. Bronneman, secretaris; Eer waarde Broeder Hermano; G, Rens; H. Siemens; J. P. v, d. Tuuk; A. M. Vogelij en een vertegenwoordiger van de S.G., leden. De heer C. A. Kamp, Gem. Inspec- teur van het Onderwijs, heeft als ad viseur zitting in deze commissie. Het secretariaat is gevestigd ten kantore van de Sportraad voor de Gem, Schiedam, Oude Kerkhof 19a. 1029; witte handschoen, F. de Ridder, Seringenhof 4, Kethel; rood-wit- biauw kinderwantje (D, T„ Hessel- berth, Fultonstraat 32a; 1 p. jaeger kinderhandschoenen, B. Winters, Van Kuysdaellaan 28a; bruin glacé hand schoen <r), A. Peters, Lange Achter weg 6a; groen-wït kinderwantje (r). Timmers, Mesdaglaan 8; rood-blauw kinderhandschoentje (1), Leeuv/en- pleijn, Rotterdam sed ijk 275a; driewie- 2ig houten stepje, F. Lowes, Brug manstraat 55. (Advertentie LM.) 200 33 34 606 155 33 27 4.69 200 29 34 6.89 86 29 18 2.96 200 20 49 10.00 73 20 15 3.65 200 24 31 833 189 24 46 7.87 Te bevragen aan het Hoofdbu. van Politie te Schiedam tussen 12.30 uur en 2—6 uur: Duimstok. Te bevragen bij de vinders: Plastic koker met schroevedraaiers en pen nen, Hollemans, Hogenbanweg 31c; herdershond, H. "Wessel, Boerhaave- plein 8a; leesbril, B. Schippers, Van Swindenstraat 54; bedrag aan geld, Rensma, Prof. Kamerlingh Onneslaan' 84a; bedrag aan geld, Kok, Broers- vest 93; herenportemonnaie met in houd, H. van Es, Ampèrestraat 14a; rode portemonnaie met inhoud, Zet. teler. Singel 72; rode portemonnaie, Van Dijk, Burg. van. Haarenlaan 933; beige portemonnaie met inhoud, Van Amen, Potgieterstraat 73, VJaardin gen; dames-paraplu, De Jong, Hujjs. mansstraat 42d; theedoek, gehaakte kleedjes en kanten kleedjes, Faasse. puttershoeksestraat 26; witte ijsmuts. Achterberg, Schaperlaan 43 (na 5 uur); groen geruite shawl, Verlinde, Alb. Thijmstraat 16; alpinomuts, v. Ekelen, Fabristraat 3; judopak en badhanddoek, M. F. v. d. Windt, Lan ge Kerkstraat 18; rode shawl, Van Wely, Kersenlaan 3. Kethel; rode muts, J. v. d. Heuvel, Lange Kerk» straat 6; regenbroek, Rooderfcerk, Halleystraat 5a; wit kinderwantje (r), Kuijpers, Burg, van Haarenlaan Wij behoeven U toch niets over Colovïnyl te vertellen? U weet toch de vastgestelde prys van die leuke, gezellige tegels' U weet hoe ze l/w keuken, gang. huis- of slaapkamer enz, een heel ander aanzien geven? Maar wat U met weet is dat wij in deze opruiming een grote partij van deze originele „colovinyl" tegels In de uit lopende kleuren verkopen voor bijna de halve prijs. „ao -O- Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Co lovinyl tegels, 25 x 25 cm, in de kleuren groen, brum en oker en U betaalt met de normale prijs: 8.15 per vierkante meter, maar U koopt ze nü voor bijna de halve prijs. DEN HAAG Het is niet met volstrekte nauwkeurigheid te zes gen hoeveel Nederlanders bij een eventuele afstand van Elten en Tud deren, op een niet bekend tijdstip in de toekomst, op Duits gebied zou den komen te wonen. Naar schat» ting, op basis van de huidige ge gevens, zouden hierbij ïn de drost ambten Tudderen e-> Elten respectie velijk ongeveer 3000 en 800 Neder landers zijn. Het merendeel van deze Nederlanders, woonde vóór 1949 reeds op Duits gebied. Dit heeft de minister van Buiten landse Zaken medegedeeld ia een nota aan dc Tweede Kamer. Te koop aangeboden Een partij Colovinyl, moet weg. Alle kleuren voorra dig. Eerste soort, ƒ6.— per vierkante meter. Mariastraat 20. telefoon 62959. Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet Telefoon 66833. Te huur Aangeboden: vierkamerwo ning, nieuwbouw Hoogvliet Huur 19.per week. Voor vierkamerwoning Schiedam. Telefoon 01807—823.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1