Jeugd-comité opent deur voor de mm Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Iv. AO puzzelde met dia 's van Schiedam Chr. gym. ver. „Juliana" reikt de prijzen uit Koeriersters Met 't elan dat ouderen misten VOORBEELDIG SPEL QUARTETTO ITALIANO Resultaten bij SVC gezondheid Installatie door Burg. Peek Lezing met discussie van P.J.C.S. Jubileumfeest van V.I.O.S. Auto's reden recht op elkaar in Burgerlijke stand Voor onderlinge wedstrijden J eugctkader-cursus handenarbeid R.K.-colonne naar Oostzaan Li monadef abriek „Franka" komt in Schiedam Schoorsteenbrandj e SCHSEDAIVI Voor „ERRES" televisie en Radio V JONGSTE BEDIENDE (m. of vr.) pent) lal ven-'vm voor een Up de af- lndboUWcr k bij rjj. [toen daar r w°rdüi pJ schuur, ar net op fen. I ongeveer perlarnisc -het Bel. fche mj. fSenelu*. bruarf in [den,.- uit [e redeil poet ge, [van de hdbouu-, Pfod«fer. F zal in p naar winter- zich in he voe- zal zyrj fek aan tt Sankt [n voor pè ko- [heaters ten be- nse ry. pb het pr," zo In,; de fciërd. feden, (somen, pdat" pggen: Inaar leraad luitte In het kregel leerde [iBot- d- en Idie, H, zei [sluit [loon- fcn in iè of theid [ieert fcinet [van [heid |v mi- ka bi jnaar •pok [een rote- Ester, Idrie ham. MA.ru URZUJVtl OPWEKKEND VC RK WIKKEN I» Woensdag 27 januari 1960 (Advertentie LM.) in de plechtstatige sfeer van do raadszaal van het Stadhuis heeft bargemen*®* ïwv J. W. Peek gis- teravand het Plaatselijke Jeugd-co- mtté voor de actie „Doe Open" op eenvoudige doch treffende wijze of ficieel geïnstalleerd. Dit Jeugd-comi- tê op instigatie van de Schledam- ■e Jeugdraad (in oprichting) in het leven geroepen, zal leiding: geven »an de activiteiten onder de jeugd In het kader van het Vluchtelingen- Jaar. „Het is een zinvolle gedachte ge lest om de installatie van het comité hier in de raadszaal te doen plaatsvinden, omdat daaruit blijkt dat de hulpverlening aan de vluch telingen niet enkel bij charitatief ingestelde personen berust, maar dat de gehele burgerij daar rechtstreeks bij betrokken Is," constateerde burg. Peek, die zelf enige vluchtelingen kampen heeft bezocht en dus uit er varing kan getnlgen over het leed dat in die kampen heerst. Be oorlog is nu al bijna vijftien jaar geleden beëindigd maar nog steeds wachten grote groepen vluch telingen Cin Europa zijn dit er al ongeveer 125.000; daarbuiten nog on geveer twee miljoen!) op een be vredigende oplossing van hun pro blemen. „En juist dit doelloze wach ten is voor hen geestelijk zo funest," kon mr. Peek uit eigen ervaring ge tuigen, Daarom vond hij het te loven dat nu krachtdadig in wereld-ver band dit probleem zal worden aan gepakt en zo mogelijk op korte ter. mijn tot een einde gebracht. Kort na de oorlog zou het Neder landse volk, dat toen zelf nog met vele en grote problemen worstelde, niet te porren zijn geweest voor een grootscheepse actie, nu echter weL Zoals bekend heeft Nederand zich daarbij tot taak gesteld om twee kampen in West-Duitsland, waarin duizenden Oost-Europeanen op ver lossing wachten, op te heffen en voor de inwoners betere levensvoorwaar den te scheppen. De Nederlandse jeugd heelt daarbij de speciale taak om voor de oprichting van een ge meentehuis en een jeugdhuis zorg to dragen. Burgemeester Peek vond dit een mooi Idee om de jeugd voor 't werk In te schakelen. Een hoopvol teken dat de jongeren nu het élan op brengen waartoe de onderen In de afgelopen jaren niet in staat waren. Hy had dan ook ee« woord van hulde voor het plaatselijke Jeugd- comlté dat xloh daadwerkelijk In zet o™» voornamelijk door het inza melen van gelden, hulp te bie den aan de vluchtelingen. „Ik hoop dat door deze „Doe Open"-actie niet alleen de deuren voor de vluchtelin gen open gaan en dat zü eindelijk bet levensgeluk zullen smaken, maar ook dat door deze actie de openers van deze deuren hun leven zullen verrijken." Aldus burgemeester Peek. De kordatè voorzitter van het Jeugd-comité, de heer R, Goettsch dankte daarop de burgemeester voor zijn woorden van medeleven en hoopte dat de. gehele burgerij diens voorbeeld zou willen volgen. Met trots vermelde hij nog dat het de jon gerengroep in Engeland is geweest die het initiatief heeft genomen tot de instelling van het Wereld-Vluchte- lingenjaar. Door het Actie-comité van de Ned Jeugdgemeenschap is een fraai ver zorgd actie-programma opgesteld, op basis waarvan ook in Schiedam de activiteiten worden gevoerd. Een groot deel daarvan zal bestaan uit de straatverkoop van „sleutels", waarbij medewerking zal worden verleend door enkele jeugd-mu2iek- korpsen. Verder worden er werk groepjes gevormd op de scholen, Wordt er een tekenwedstrijd gehou den op de ulo- en middelbare scho len, zal er van jeugdige werknemers één uur loon worden gevraagd en zal de actie, die eind februari be- Het Politiek Jongeren Contact Schiedam belegt op woensdag 5 fe bruari een vergadering in de raads zaal van het Stadhuis, aanvang 8 uur. Het lid van de J.O.K.V.P., de heer J. H. M. Ham zal spreken over het onderwerp: „Is er democratie in West Europa?" gevolgd door een discussie over dit onderwerp. gint, worden besloten op 12 maart met een grote cabaretavond. In het plaatselijke Jeugd-comité hebben twaalf jongelui zitting, ver- tegenwoordigers van middelbare scholen, van jeugd-organisaties en van een enkele sport-vereniging (hopelijk volgen er meer). Burgemeester Peek installeerde gisteravond in de Raadszaal het Plaatselijke Jeugd-comité voor de actie „Doe Open" en wenst voor zitter R. Goettsch succes. Geheel links mej. M. Beer en rechts de heer M. Witsel, resp. secretaresse en penningmeester van het comité. Met het slopen van de oude spoorwegbrug over de Schie bij het station is sinds kort begonnen -en bij stukjes en beetjes wordt het metalen gevaarte afgebroken. Op ongeueer dezelfde plaats zal in de toekomst een hoge verkeers- brug over de Schie gelegd worden. De Schiedamse sportnota is gereed gekomen. Een werkcomité samen gesteld uit functionarissen van de gemeente en vertegenwoordigers van de sportwereld heeft onder voorzitterschap van de heer J. J. Schipper, tuinarchitect, een rap port samengesteld dat richtlijnen aangeeft voor de behoeften van de Schiedamse sportwereld in de ko mende jaren. Dc nota dient ter oriëntatie van de leden van de Schiedamse gemeenteraad. Bin nenkort zullen wij uitvoerig op deze nota terugkomen. Een clubje in de laagste voetbal- xegionen, GSS, deelt niet in de Schiedamse malaise. De Gasto- mannen hebben vaste plannen om dit keer tot goede resultaten te komen. Daarvoor hebben zij in een gedegen trainingsschema ook een indoortraining in sportschool Jans- se met saunabaden opgenomen. De resultaten van de vaste wil van GSS zijn er al. Momenteel tronen de scheepsbouwers trots aan de kop van 2 A en de mogelijkheid voor promotie is inmiddels zeer groot geworden. Stilstand is achteruitgang geldt voor de meeste voetbalteams in Schie dam, hoewel de Schiedamse clubs nogal bevoorrechte posities in nemen in vergelijking met clubs in andere plaatsen die in de winter maanden geen buitentraining heb ben. Toch doet de rust ook de Schiedammers geen goed. Voor TJr- sus dat heel gevaarlijk op de on derste plaats van 4 H was terecht gekomen was de rust een voor- deel. Enkele spelers kregen gele genheid tot herstel. Goalgetler Bep Weeda is inmiddels van het ziekbed naar het sportveld terug gekeerd. Zondag gaat Weeda weer met zijn makkers proberen de kansen voor Ursus alsnog te doen keren. Helaas is nu de actieve se cretaris W. J. Leliveld, IJsselmon- desestraat 66 b. voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen. Een van de grootste (en tevens de oudste) gymnastiekverenigingen in Schiedam THOR bereidt een grootse gymnastiekuitvoering voor. Op zondagmorgen 28 februari zul len de leden van THOR in het Pas sage-theater de schoonheid en de grote waarde van het turnen in tal van oefeningen en demonstra ties tonen. De clubs, die in het sportpark Thur- lede spelen, 2ijn. enigszins veront waardigd dat de zusterverenigin gen in het sportpark „Harga" wor den „bevoorrecht" doordat in Har- ga over enkele maanden electri- citeitskabels zullen worden gelegd voor verlichting en electriciteits- aansluitingen in de verenigingslo kalen. Terecht hebben zij gesteld dat het duister van sportpark Thurlede met de modderige paden al even onaantrekkelijk is als het wandelen in het donker van Har- ga. Naar verluidt zal ook Thurlede. echter in een later stadium, van electrische aansluitingen worden voorzien. Demos verkeert in een enthousiaste stemming, maar de goede stem ming wordt gedrukt door de ge dachte aan de conditie van het terrein. Twee weken geleden won Demos een vriendschappelijke ont moeting tegen Wilton Fyenoord met 91, zondag won Demos met 13—3 van VND. Hetteam is dus In vorm en het is van belang dat de successenreeks kan worden voortgezet. Helaas is het zeer du bieus of Demos zondag op Spie- ringshoek legen SMV zal spelen. Het terrein Spieringshoek is reeds sedert maanden afgeschreven. Men heeft ook de onderhoudsappara- tuur Weggehaald omdat men meende dat de gemeente spoedig op dit terrein tot bouwen zal overgaan. Daardoor verkeert het veld in slechte conditie. In de commissie Betaald Voetbal bij Hermes DVS is oen wijziging gekomen. De heer L. van der Wa ter heeft zich teruggetrokken. In zijn plaats is benoemd de heer W. A. van der Most, bestuurslid en leider van het tweede elftal. Se cretaris D. Lubeek zal ook het se cretariaat van deze commissie be hartigen. De gereformeerde evangelisatie mondharmonicaver. „Vios" viert op zaterdag 13 februari het tienjarig be staan met een feestavond in Irene. De leden zullen daarbij eerst optre den, daarna wordt de klucht „Me neer de advocaat" opgevoerd. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666, Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend Iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 3920.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uur en van 1920.30 uur: woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9.30—12,30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Some like it hot". Monopole, 2 en 8 uur: „Loeiend ge weld" DIVERSEN Amstelbron, 8 uur: SBLO. Lezing. Volksgebouw, 8 uur: NW-Bestuur. dersbond. Cabaret. NPB-kerk, 8 uur: Ds. Hebly. Lezing. Chr. Soc. Bel., S uur; Oost en West. Lezing. Geref. Jeugdhuis, 7.30 uur: NCVB- centrum. Jaarvergadering. Irene, 8 uur: Wijk 5. Lezing. Met een hevige klap botsten gister middag omstreeks half één twee auto's tegen elkaar op de Harreweg in Kethel. De beide personenauto's, bestuurd door de heer J. J. A. S. uit Delft en de heer C. W. H. uit Den Haag, reden pal op elkaar in. Door de hoge snelheid waarmee ze reden werden de auto's zwaar beschadigd en moesten met een takelwagen wor den weggebracht. De heer S. liep bij de botsing verwondingen op aan arm en knie door de glassplinters. Het afsluithek van een boerderij aan de weg werd licht beschadigd. GEBOREN. Marigje, d.v. A. Huisman en J. J. Elderkamp. OVERLEDEN. A. A. Banning, wed. v. B. P, M. Beker, 85 jr.; W. F. Pil, 56 jr. De leden van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (IvAO) bleven gisteravond eens in Schiedam Gewoonlijk maken zij aan de hand (Advertentie Ï.M.) Op de feestelijke contactavond van de chr- gymnastiek ver. „Julia na" in gebouw Irene, heeft voorzit ter A. Soeters by de aanvang de prijzen uitgereikt van de onderlin ge wedstrijden in de afgelopen maanden gehouden. De heer Soe ters toonde zich zeer verheugd over de verrichtingen. Hij herinnerde de honderden aanwezigen aan het feit dat een gymnastiekvereniging wei nig inkomsten en grote uitgaven heeft. Dankbaar was de heer Soe ters voor de gemeentelijke subsidie die dit jaar voor het eerst gegeven wordt. Hij vroeg verder activiteit' cp het gebied van de spaaracties als prikkaartenar*,»i en het verzamelen van oud-papier. De beste persoonlijke prestatie schreef dit seizoen de achttienjarige Ria van Heel op haar naam. Zij kreeg de wisselbeker. Ria van Heel is enkele maanden geleden leidster geworden Mevrouw Van der Werf, die deze wisselbeker tweemaal ach tereen heeft gewonnen droeg de be ker over aan Ria .Mevrouw Van der Werf kreeg een kleine beker. Rietje Wuyts, Irene Los, Wilma Wies, Hans Soeters, en Robby Poel man ontvingen eveneens een be ker. Zij hebben met de eerstgeplaats- ten in hun afdelingen gekampt voor de beste totale prestatie. Aan 25 leden werden medailles en diplo ma's uitgereikt voor het behalen van de tweede en derde prijzen in hun groepen. Na de massale prijsuitrei king, die vlot door voorzitter A. Soe ters -werd verricht, heeft de christe lijke toneelvereniging „Het Zuiden" een goede reprise gegeven van het blijspel „De poets van Akkerlust". De heer P. M. Hassel zorgde voor de muzikale omlijsting. Eersteprijs winnaars zijn: Adspiranten meisjes le groep; Carla de Man, Anke Krabbendam, Wilma Wies; en 2e groep: Ada Wassenaar, Joke Roossioot, Tineke Akkerman, Luuk Schip pers. Ie prijs adspiranten jongens: Robby Berkel en Robby Poelman. Ie prijs Dames junioren, lé groep: Rietje Wuyts en Willy Hoorweg en 2e groep: Marian Bouman, Lien Hoogland. Ie prijs heren junioren: Gerard Krabbendam en Hans Soe ters. Ie prijs dames: Mevrouw Wijbenga, Mevr. Ose- phius, Margo Hobbelman en mej. Sperm on De Schiedamse Jeugdraad (i.o,> is er uiteindelijk toch in geslaagd een cursus in handenarbeid te organi seren. Dit is mogelyk gemaakt door dat de Schiedamse Gemeenschap een bedrag voor deze kader-cursus ter beschikking heeft gesteld. De heer J. A. van Dijk uit Krimpen aan de IJssel is de leider van deze cursus van tien avonden. De eerste daarvan wordt op vrijdag 5 februari in de Jeugdhavcn gegeven. Elke vrijdag avond is er dan cursus tot op de sluitingsavond op 1 april. De Schiedamse politie heeft de ar beider C. A. P. aangehouden, ver dacht van diefstal van een. boortol de werf Wilton Fyenoord, De arrestant bekende de diefstal. van kleurendia's immers uitstapjes naar verre en minder verre stre ken, zodat zy tie plaats van hun v.akantie &.h,w. kunnen uitkiezen, maar ditmaal was het iets heel an ders. Er werden kleurendia's vertoond van onze stad, op deze bijeenkomst in het Volksgcbouw. Mocht men als Schiedammer al deze plekjes wel kunnen herkennen, dan was het toch dikwijls verrassend om de bijzon dere fotografische kijk op zo'n stads deel op te merken. Er was een wedstrijd georgani seerd bij dit herkennen van de aar dige plekjes in. Schiedam. De belang stellenden vormden groepjes die in onderling overleg meestal wel wis ten uit te vinden wat er gevraagd werd. Met betrekking tot historische gebouwen werd er b.v. naar de stijl gevraagd, en naar andere bijzonder heden, zodat de hele wedstrijd le vendig en boeiend was. Mocht er al eens „voorgezegd" en „gespiekt" zijn bij deze originele wedstrijd, die door het bestuur van het IvAO bekwaam werd geleid, dan staat hier tegenover het grote voor deel, dat het contact tussen de leden onderling verstevigd werd. De kleurendia's waren van voor treffelijke kwaliteit, zodat er aan het stedenschoon van Schiedam al lerminst tekort gedaan is. De heer P. Spruyt leidde de wed strijd in, met een overzicht van de historische ontwikkeling van Schie dam. Op dinsdag 23 februari houdt de< heer A. Gols weer een causerie In het Volksgebouw. Ditmaal gaat het over „Moderne kunst en vormgeving in Denemar ken." Aanvang acht uur. De cursus „Azië" begint op woensdag 17 fe bruari. Vrijdagmorgen om half zes ver trekken van de Koemarkt ongeveer 30 tot 40 dames cn heren van de Roode Kruis-colonne naar het Tuin dorp Oostzaan, om daar hulp te ver lenen bU het opruimingswerk na de overstroming. Het hoofdbestuur van het Roode Kruis had de Schiedamse colonne om assistentie gevraagd. Het is niet precies bekend, welk werk 'de co lonne krijgt opgedragen. Er is veel animo onder de colonne- leden, maar er is ook een moeilijke kant aan deze zaak. Zaterdag zou het Roode Kruis in Schiedam een col lecte houden ten bate van de slacht offers van deze overstromingsramp. Wanneer de colonneleden vertrek ken, zal men dus vele collectanten missen. Het Roode Kruis vraagt daarom dringend om vrijwilligers, die zaterdag willen collecteren. Men kan zich hierdoor dagelijks opgeven bij het Roode Kruisgebouw, Lange Nieuwstraat 197 van 9 tot 13 uur en vrijdagavond van 19.30 tot 21 uur. In het nieuwste stuk industrieter rein in Schiedam, aan de toekoms tige 's-Gravelandsestraat, zal het aannemingsbedrijf J. v. d. Tempel en Zonen weer een serie zogenaamde „industrieflats" bouwen. Vanmorgen is de eerste paal volgens het Vivro- systeem voor de eerste vijf hallen leslagen. Daar drie van deze vijf hallen in gebruik zullen komen als fabriek voor vruchtenlimonades van de fir ma H. A. Drijver (Franka-lïmona- des>, thans nog gevestigd aan de Spangensekade te Rotterdam, heeft de directeur van Franka, de heer J. Drijver, deze eerste paal mogen slaan. De andere flats worden be trokken door het metaalbedrijf van de heer E. H. Lepolder en de firma Hoogenboom, TER opening van het eerste con cert, dat gisteravond het Quar- tetto Italiano voor de Kamermuziek- vereniging gaf, werd een kwartet uitgevoerd, dat het publiek meer boeide als historische curiositeit dan als compositie. Van Gaëtano Doni zetti is bekend, dat hij als jonge man gaarne alt speelde in een strijkkwar tetformatie en al ligt zijn bekendheid als componist geheel op het terrein van de opera, toch moet hij vele kwartetten hebben geschreven. Het 7de kwartet in f doet de luis teraar terstond beseffen, met een operacomponist te doen te hebben, al heelt de ervaring als kamermu ziekspeler het hare ertoe bijgedra gen, dat het stuk zeer goed voor de strijkers-combinatie werd geconci pieerd. Opvallend is echter een nei ging lot excentrieke vormgeving, die er op wijst, dat het werk in een nog tamelijk experimenteel stadium is ontstaan. Dat stadium toont Doni zetti tevens als een overtuigd Beet- hovenadept waar het betreft de voorliefde voor tonica-dominant combinaties en de aanpak van de „marcia funèbre", waaraan hij ove rigens dc naam „marcia lugubre" gaf. Ook dit is merkwaardig: de naamge ving van de onderscheidene delen suggereert iets, dat de componist niet of niet geheel heeft kunnen verwe zenlijken. Het „agitatissimo" is daar voor te weinig opgewonden, het „presto" te rustig en de „marcia lugubre" te berustend-droevig. Wel ke opmerkingen intussen toch niet inhouden, dat het stuk geen uitvoe ring waard zou zijn en dat zeker niet, als het zo ideaal wordt uitge voerd als door dit ensemble van we reldfaam. De restrictieïoze schoonheid van klank, die het Quartetto Italiano ty peert, kwam 20 mogelijk nog meer tot haar recht in de weergeving van Bartoks eerste strijkkwartet. Hoewel de leden van de Kamermuziekver- eniging altijd bijzonder veel waar dering voor het werk van de be roemde Hongaar tonen, zal het stuk toch menigeen wel vrij lang geval len zijn. Ook dit bezwaar werd na de pauze geheel opgeheven, toen Schuberts onvolprezen Rosamunde- kwartet weerklonk in een. absolute homogeniteit cn gave expressie, zo als men die zelden hoort Op het langdurige applaus liet het ensem ble nog een vederlicht uitgevoerde finale van een kwartet in Es van Haydn volgen. ELLY SALOMÉ De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben in de afgelopen week hetzij de volle, hetzij de halve winst binnengehaald. Dames 1 verspeelde haar kans om de eerste plaats over te nemen. Het sterke Smash; met één punt voor sprong aan de top van de ranglijst, kwam in Schiedam op bezoek. De zeer spannende op hoog peil staande wedstrijd eindigde onbeslist, 2—2, hetgeen de verhouding juist weergaf. Dames 2 won met 30. van DOS. dat zich bij voorbaat gewonnen gaf. Dames 3 stelde teleur. Tegen Wico en tegen Tenaco speelden de SVC- meisjes met 2—2 gelijk, wat beslist niet nodig was geweest. Heren 2 won met 3—0 van RANG, terwijl de wedstrijd van het eerste herenteam door de bond werd uit gesteld. Voor de komende dagen staan, op het programma: Dames: 'DOP I—SVC 1; Hou Stand 1—SVC 2; SVC 2—Smash 1; Hou Stand 2—SVC 3. Heren: SVC 2—ZVC 3; SVC 1— Hou Stand 1. Bij de familie Langere aan de Schietbaanstraat in Kethel is gisteren de schoorsteen geveegd door een klein brandje. De brandweer was uitgerukt voor een schoorsteenbrand, maar dit bleek nogal mee te vallen, Alleen het roet in de schoorsteen was verbrand, waarbij geen schade ont-. stond. Heden overleed tot onze diepe droefheid op 75-jarige leeftijd na langdurig, geduldig gedragen lijden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, mijn innig geliefde man, onze onvergetelijke vader, be huwd- en grootvader JACOBUS FRANCISCUS GERAIUDUS JONGEPIEK Ocgstgeest, G. A. J. Jongepier-v. d. Fiuym Schiedam, M. A. Jongepier M. Jongepier-Verhoeff "Wassenaar, J, C. Jongepier Rotterdam, M. Lagemann-Jongepïer Th. C. Lagemann Oegstgeest, G. Jongepier F. Jongepier Dordrecht, A, J. van Ypcren-Jongepier P. C. J. van Yperen .en kleinkinderen Oegstgeest, 26 januari 1960 Leidsestraatweg 7 De stille H.H. Missen worden opgedragen vrijdag 29 januari, om 6.45 uur, 7 uur, 7.30 uur en 8 uur. De solemnele H. Mis van Requiem vindt plaats om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Wiliibrordus te Oegstgeest, waarna de begrafenis in het familie graf op het r.-k. kerkhof te Oegstgeest. Rozenkransgebed woensdag- en donderdagavond om half acht aan huis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de pastorie aan de Rhijngeesterstraatweg te Oegstgeest, Met diep leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onze president-commissaris, de weledel geboren heer X F. G. JONGEPIER mede-oprichter en oud-directeur van onze n.v. Zijn energieke persoonlijkheid zal ons een blijvend voorbeeld zijn. Wij houden zijn nagedachtenis in dankbare herinnering. Directie en commissaris N.V. Ned. Kantoorboekenfabrièk Van 't Hoff en Jongepier Schiedam. Schiedam, 26 januari 1960 Hiermede vervullen wij de treurige plicht u kennis te geven van hét overijden van onze hoog geachte oud-directeur, de weledelgeboren heer J. F. G. JONGEPIER Met gevoelens van respect en waardering blijft zijn nagedachtenis bij ons in grote ere. Gezamenlijk personeel van de N.V. Ned. Kantoorboekenfabriek Van 't Hoff én Jongepier Schiedam Schiedam, 26 januari 1960. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 I HANDELSKANTOOR TE SCHIEDAM 11 I zoekt voor spoedige indiensttreding J 1 Leeftijd circa 16 jaar M.u.Lo.-opleiding gewénst. I 8 Sollicitatiebrieven onder no. S—773 bureau' blad. [j Permanent wave Foto, film, optiek Permanent. Dames, voor. een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8— com pleet Telefoon 66833. ""::r Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 186, te lefoon 66720. In. spoedgeval desgewenst in X uur klaar. ADVERTEREN doet VERKOPEN Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1