GfifEp Uitstekend ijshockey van zeer sportief karakter MIKI „Franka '-fabriek komt voor uitbreiding naar Schiedam Ethiopië amusant en anecdotisch bekeken Bespijkerd plankier om jeugd te weren Hoky klopt Canadezen in felle strijd (3-2) Over sportkeuring en sport-hygiëne NYV met tv-cabaret Pipo de clown" en In drie industriehallen van fa. J. v. d. Tempel Industriehal Fa. D. Baron bouwt twaalf huizen aan Meeuwensingel Koeriersters Aan nog ongenaamde industrieweg ï&yf 'ÏFFf -fag*- K. Junius Ingerman voor ..Oost en West'' Burgerlijke stand werkt snel en veilig VOOR DE KANTONRECHTER J. F. G. Jongepier overleden Motorrijder bots te op naderende auto Diefstal Spoelin'gbrug over Noordvest open Surinamers gezond na vliegtuigongeluk WA-verzekering Ieiclt tot vraag Rechten van negers in VS worden beter gewaarborgd Nederlands leren in Australisch Nieiiw-Guinea SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio WERKSTERS gevraagd Voor uitverkochte zalen Norstad' ontevreden' over Deense defensiebegroting ADJUNGT-COMMIES Donderdag .28 januari I960 i- De Rotterdamse ..Fraiika"-limonadefabriek gaat spoedig verhuizen tiaar Schiedam. Want dit in 1871 gestichte bedrijf is in Rotterdam wat je noemt (,ult t'o jasje" gegroeid. Het fabriekspand'aan de Spangemekade is te klein én biedt-bovendicn geen mogelijkheden tot uitbreiding; reeds zijn de op- ■ngruimten naar elders in de stad verplaatst moeten worden, hetgeen een efficiënte bedrijfsvoering allerminst bevordert. Daarom is de knoop door gehakt en gaat „Franka" naar Schiedam verhulzen. grotendeels van beton worden ver vaardigd met (op zeventig heipalen) een vrijdrngende betonnen vloer van 17 centimeter dikte, dakspanten" van voorgespannen beton en een platte dakbedekking. Grote deuren in de Niet alleen de fabriek maar ook de magazijnen en het kantoor zul len gevestigd worden in drie ge combineerde z.g. „industrie-hallen", i onderdeel van een complex van vijf hallen dat door het Schiedamse Aannemersbedrijf J. van de Terfl- r,p| Sc Zoon gebouwd wordt in het nieuwste deel' van het industrie-ter rein ten westen van de Schie, aan een nog niet van een naam voor ziene straat, die parallei loopt aan de hoofdverkeersweg de 'sGraven- landseweg, die het industrieterrein 'rechtstreeks verbindt met de Broers- vest. In. de twee andere hallen ko men het metaaibeverkingsbedrjjf van de heer E. H. Lepolder, thans gevestigd in de Schiedamse Breed- straat en de machinefabriek Hoo- .genboom uit Botterdam. Gistermorgen heeft Franka's di recteur J. Drijver de eerste paal ge slagen voor zijn nieuwe fabriek. Hü is vol goede moed het nieuwe pand in mei te kunnen betrekken, dus nog net voordat de grote seïzoensdxukte voor de limonade-fabriek in de zo mer begint. Maar de heren Van de Tempel kijken wat zuinig bij het horen van de korte termijn die hun gelaten wordt voor het bouwen. Overigens is de „Franka"-fabriek reeds begonnen met de uitbreiding en modernisering van het fabrica- tie-systeem. Directeur Drijver is er van overtuigd dat alleen de bedrij ven die „met de tijd meegaan" en de installatie kunnen moderniseren, zich staande kunnen houden. Vele kleine bedrijven hebben reeds het hoofd moeten buigen. Daarom is een nieuwe machine volgens het monoblok systeem aan- lekocht, "waarmee alle vereiste han delingen automatisch verricht kun nen worden. Deze machine, die bac terie vrij werkt, heeft een capaciteit van-12.000 flessen per uur. De nieu we machine wordt nu in het oude bedrijf gemonteerd, „om de kinder ziekten te ovenvinnen", zoals de heer Drijver dit uitdrukte, maar zal later naar Schiedam overgebracht worden. De capaciteit zal dan op gevoerd worden van drie tot zes mil joen. flessen vruchten-limonade per jaar. Er werkt vijftien man per soneel in het bedrijf, maar in de zo mer, het hoogseizoen, worden nog tijdelijke krachten aangetrokken. Wat de industrie-hallen betreft flie door de fa. J. v. d. Tempel Zn worden gebouwd, die zijn elk dertig meter diep, tien meter breed en 4J2Ö meter hoog, een vloeropper vlakte dus van circa 300 mZ. Naar het ontwerp van Vlaardingse archi tecten J. Nuyt en J. M, Heikens zijn deze hallen van enigszins andere type dan de hallen die reeds eer der door de fa. Van de Tempel zijn gebouwd. Begonnen Is nu met een complex van vijf, maar in totaal rullen er de tien hallenkomen. Er veel belangstelling voor en de meeste zijn dan ook al verkocht. Er is naar gestreefd om de hallen voor de gebruikers goedkoop in on derhoud te doen zijn, vandaar dat ze De voorgevel van het complex van vijf industrie-halten door de fa. J. v. d. Tempel te houwen. De twee grote deuren links geven toegang tot de bedrijfsruimte van de Franka limanadefabrieJc, die drie hallen occupeert. voorgevel maken hel mogelijk dat ook zware vrachtwagens dc hallen binnenrijden. Daarnaast een kantoor met een eigen toegang. Doordat de Franka-fabriek drie hallen heeft verenigd krijgt dit be drijf de beschikking over 900 m2 vloer oppervlakte, met daarachter een open ruimte van 600 m2 voor even tuele uitbreiding. Achterin komen het ketelhuis, een spoelplaats, een machineruimte, de opslagplaats en een klein laboratorium. Voor ko men, naast de ingang, de kantoren en de schaft- en waslokalen. (Advertentie l.M.) Bellen bh ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst; ia. Gouka, Hoogstraat 29. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9,30—18.30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9-30—15,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur: „Some like it hot". Monopole, Geen voorstellingen. diversen Passage, 8 uur; Wilton Harmonie. Concert. Irene, 8 uur: Geref Jeugd Centrale. Voordrachtsavond. Wijkcentrum, 8 uur: Geref. Kerk Nieuwland. Bijeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: HBS-ver. Onder Ons. Feest, Westfrankenlandsestr. 40, 9 uur: J. en E. Kofflesoos. Kethel Dc Ark, 8 uur: Animo. Jaar vergadering. GEBOREN: Barbara C„ d. v. P. A. d. Kaper en C. A. van DIest; Theodora M, T., d. v. J. N. Camp- fens en Th. M. L. G. Koning. OVERLEDEN: J. Laaij, wed. van G. A. Zegers, 43 jaar. Het Is, zeer begrijpelijk, niet wel doenlijk om In een lezing van een paar uur een heel land, typografisch en sociografisch, te beschrijven tot In de finesses. Zeker niet een land als Ethiopië, met zijn „mengelmoes van volken" (wat ook de aan het Arabisch ontleende betekenis Is van Abessinië, zoals het land voor 1936 heette) en de totaal verschillende leefwijze. Zo'n lezing moet wel frag mentarisch blijven. De Afrika-ken- ner K. J. Jnnius Ingerman, die vele jaren in dat zwarte werelddeel heeft gewoond en er enkele boeken over schreef, heeft dan ook voor de leden van de Kon. Ver „Oost en West" gisteravond dat wijde land be licht met een reeks van anecdoten. Nu heeft dc heer Junius Ingerman ontegensprekelijk wel de gave van het woord, zodat de niet overtal- rijke aanwezigen zich kostelijk heb ben geamuseerd iriet zijn vele grap jes en humoristische maar opper vlakkige beschrijvingen. Kostelijk was zijn beschrijving over de wijze waarop hoofdstad Addis Abeba of „nieuwe bloem" aan de naam is ge komen, gewijd als ze is aan de meer dan gezette echtgenoten van keizer Menelik H, die op een olifant (omdat zij de muilezels brak) in de plaats van de keizer ten strijde trok en voor haar echtgenoot een oorlog won. Voor de huidige heerser Haile Se lassie (centraal gesteld in zijn uit eenzetting), heeft spreker een grote verering. Diep was zijn verontwaar diging toen hij memoreerde dat de Europese volken deze „leeuw van Juda" (die door Kon. "Wilhelmina is begiftigd met de Militaire Willems Orde) zo schromelijk In de steek hebben gelaten toen Mussolini Ethio pië in 1936 binnenrukte. „Let op deze ogenschijnlijk zo onbelangrijke man" zei spreker, „hij is het enige staats hoofd, dat achter de schermen Nas ser op de vingers tikt". Vooral na de aanval op Israel is het tot een breuk gekomen tussen beide Afrikaanse des- poten, want Haile Selassie is een groot bewonderaar van het Joodse volk. Spreker zag de negus ook nog een leidende rol spelen bij de vrijwor ding van de Afrikaanse volken. Hij wacht echter nog op het bloedbad, dat onvermijdelijk zal komen in Zuid-Afrika als gevolg van de apart heidspolitiek. Maar naast deze sombere woorden waren het toch overwegend luchtige anecdotes, die de heer Junius Inger man ten beste gaf over Ethiopië. Na de pauze-met-het-kopje-koffie („wat drinken we toch 'n afschuwelijke koffie in Nederland", vond ex-koffie planter en- expert Ingerman) wer den fragmensten van Ethiopische muziek (op wonderlijke instrumen ten, ten gehore gebracht en vele dia's getoond. Voorzitter A. "W, Unkel heeft spre ker met een kort woord ingeleid. „Het is er een schandalig gedoe, een mens kan er niet meer rustig wonen, ik ga' in hoger beroep" zei woensdagmiddag de Vlaardingse ra diohandelaar J. C. Storm in de hal van het kantongerecht te Schiedam- Sedert jaren heeft de heer Storm last van de Vlaardingse jeugd, die de avonduren in zijn portiek door- bxengt „Onder de meest zedeloze lieten zijn ze daar aan het stoeien en trekken ze de meisjes de portie- ken in" zegt de heer Storm. „Het is er een herrie van jewelste tot ver in de nacht," Dp heer Storm, die meent dat de Vlaardingse politie te lank moedig of in het geheel niet op treedt, heeft jaren geleden een plan kier voor dat portiek gemaakt dat hij na sluitingstijd aanbrengt. Toen werd het kabaal nog erger. De jeugd begon op het houtwerk te bonzen. Vijf jaar geleden sloeg de heer Storm spijkers door het houtwerk zodat de scherpe punten naar de buitenkant staken. Er werd nog wel gebonsd, maar dat bekwam de on verlaten slecht. Begin 1959 bonsden weer twee knapen tegen het houtwerk. Zij dien den bij de Vlaardingse politie een aanklacht in omdat hun kledij door de spijkers zou zijn beschadigd. Op 15 maart 1959 werd deze kwestie be handeld voor het kantongerecht in Schiedam. De heer Storm beriep zich op een artikel m de Vlaardingse Po litieverordening waarin staat dat glasscherven en pinnen mogen wor den aangebracht mits er geen schade voor de voorbijgangers ontstaat. Jjat H bij mij niet het geval want het schot is in het portiek opgesteld en niemand loopt voorbij door mijn por tiek heen" zegt de heer Storm. Op woensdagmiddag 20 januari 1960 heeft de officier van justitie mr. R, A. Schimmel en de kantonrechter mr. P. B. Cos het portiek en het spijker hek eens ter plaatse bekeken. De officier stelde woensdag dat de mogelijkheid bleef dat voorbijgan gers sehade ondervinden. „Het is zo langzamerhand een principiële kwes tie geworden, ik zal daarom de mo gelijkheid voor hoger beroep open laten, Elf gulden boete of vier dagen hechtenis. Mr. W. Schippers ais verdediger meende dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. „Het is voor de radio- zaak op de Westhavenkade in Vlaar- dingen een bandeloze bende. De po litie zegt niets te kunnen doen, men kan er geen wacht zetten. Het luik is er overigens al 11 jaar, er wordt steeds door de jeugd op gebonkt, soms tot het daglicht weer aan breekt. Waar een beroep op bescher ming geen effect had heeft mijn cliënt zelf maatregelen genomen. De spijkers bevinden zich er al vijf jaar en nooit heeft iemand zijn kledij beschadigd. Het luik staat dertig centimeter binnen de rooilijn en kledij kan aan deze zuidzijde niet □aar binnen, waaien. Men kan toch ook afzettingen met prikkeldraad maken. De kantonrechter mr. F. B. Cos intrepreteerde het wetsartikel an ders dan mr. Schippers. „Op of aan de weg daar komt het op aan" zei hij, „Onder bepaalde omstandigheden kunnen die spijkers gevolgen heb ben. Het is een modekwestie. Dames met een uitstaande tas zouden er last van kunnen hebben. Wijde Meren bij winderig weer of mist kunnen geschaad worden" meende mr. Cos „Telefoneert u in het vervolg de po- 'itie, maar speel geen eigen rechter. Dan treft u mensen, die er niets mee te maken hebben." Elf gulden boete of vier dagen, hechtenis. - oud-directeur - De heer J. F. G. Jongepier, oud- directeur van de N.V. Ned. Kantoor- hoekenfabriek Van 't Hoff en Jon gepier, is dinsdag j.3. op 75-jarige leeftijd te Oegstgeest overleden, na een langdurige ziekte. Op jeugdige leeftijd al werd hij opgeleid in het boekbindersbedrijf van zijn vader in Rotterdam. Op 24-jarige leeftijd begon hij in 1998 een eigen zaak in Rotterdam, voor de verkoop van kantoorartikelen. In 1913 kwam hij ia contact met wijlen de heer J. J. van 't Hoff, waaruit voort vloeide dat beiden in het volgende jaar 'n labriek in kantoorboeken be gonnen aan de Lange Haven in Schiedam. In de loop der jaren is dit bedrijf aanzienlijk uitgebreid. Tot omstreeks 1950 is hij actief geweest als direc teur. Daarna was hij nog president commissaris, welke functie hij tot zijn overlijden, vervulde. De 28-jarige timmerman B. V. uit Schiedam is gisteravond omstreeks elf uur op de Snelliussingel tegen een personenauto, bestuurd door de heer A. H. W. van E., gebotst. De motorrijder keek onder het rijden achterom, waardoor hij pal tegen de hem van tegenovergestelde richting naderende auto reed. Hij liep bij zijn val een wond aan het linker been op. De G.G. en G.D. heeft hem naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd, waar hij is behandeld. De expediteur C. v. P. uit Vlaar- dingen deed aangifte van diefstal van een slijpmachine en een elek trische boortol uit zijn expeditie ruimte aan de Bakkerstraat. In de loop van zaterdagochtend, 30 januari a.s., zal de nieuwe Spoe- lingbrug over de Noordvest voor het verkeer worden opengesteld. PARAMARIBO. Een militaire patrouille beeft in "West Suriname, bU het Indianendorp Sabanna, het vliegtuig van de Surinaamse Lucht vaart MU„ dat In het begin van de week neerstortte, bereikt. Piloot en passagier van de „Pipet SupercuV' bleken ongedeerd. De bestuurder, de vlieger Ma Ayong, verklaarde dat hij tijdens de vlucht naar het landingsterrein aan de Kabalebo de koers kwijtraakte en verdwaalde. Uit vrees door de lan gere vliegtocht benzinegebrek te krijgen, besloot hij tot een noodlan ding in het moerassige savanneland dicht bij de samenvloeiing van de Tibiti- en de Coppenaxnerivier. De landing verliep goed, doch door het wegzakken van de wielen ging het vliegtuig langzaam over de kop. De „Piper Supercub" is slechts licht beschadigd. DEN HAAG. Acht de minister het juist dat, nog voordat een wet telijke regeling is getroffen, de rech terlijke macht door middel van het opleggen van straffen een automobi list dwingt tot het sluiten van een w.a.-verzekering? Dat vraagt het Tweede Kamerlid Kodde (Staatkun dig Gereformeerd) aan de ministers van Justitie en van Verkeer en Wa terstaat. Aanleiding tot de schrifte lijke vraag is een vonnis van de kantonrechter in Middelburg waar bij aan een persoon, die met een auto een aanrijding had veroorzaakt, een zwaardere straf werd opgelegd omdat die auto niet w.a, verzekerd was. WASHINGTON President Eisen hower heeft dinsdag aan het Congres voorgesteld, dat de federale recht banken arbiters aanwijzen die be last worden met de bescherming van de burgerrechten der negers tijdens alle verkiezingen. De minister van Justitie, William Rogers, zei op een persconferentie, waarop hij het nieuwe wetsontwerp bekend maakte, dat de toepassing er van zou bijdragen tot het waarbor gen van de grondwettelijke rechten van alle Amerikaanse burgers zonder onderscheid van ras, huidskleur, godsdiensten afkomst (Yan onze sportredactie) De televisie heeft gisteravond een. rechtstreekse uitzending gegeven van een gedeelte van de ijshockeywedstrijd van het HOKY-team tegen een ploeg van de in Frankrijk gelegerde Royal Canadian Airforce Flyers. Voor de ijshoekeysport was dit een voltreffer in de roos. Het is een. uitzonderlijk span nende, snelle, technisch hoogstaande strijd geworden. De HOKY won tenslotte wel verdiend met 32. Maar belang rijker dan die spelkwaliteïten en die overwinning was het feit, dat deze kamp ondanks zijn verbeten felheid ongekend fair was. Slechts viermaal moest de strafbank er aan te pas komen. En hiervan was de beslissing van de Canadese referee Ebson tweemaal twijfelachtig. Van meet af aan gingen de twee partijen tegen elkaar op. Zeer felle aanvallen, waarbij in het Haagse team het Canadese koppeL Adair- Cook levensgevaarlijk snel was en waarbij van Canadese zijde de snel le doorbraken van Sthefenson op vielen, vonden in de eerste speel tijd ondoorbreekbaar stugge verde digingen tegen over zich. Beide doel wachters, Buehler en Westcott, keerden magistraal de gevaren, die door hun voormannen niet in de hand werden gehouden. Door een briljante safe van Feen- stra bij een doorbraak van Sthefen son sloot dit deel op 0—9 af. Na de eerste rust werd het nog feller. HOKY kwam iets in de meer derheid. Adair had bij twee door braken bepaald pech met zijn shots. Een weifeling van scheidsrechter Ebson was misschien indirect oor zaak van het eerste Haagse doel punt in de 10-de minuut. De refe ree floot voor een Canadese over treding, maar zette niet door toen in het vuur liet het spel werd door gespeeld. Een seconde later wees hü echter Hendriks wegens holding naar de strafbank. Onder het ge loei van het publiek drukte HOKY toen door: een flitsende ruh van Adaïr werd door Cook beheerst af gerond (10). De Haagse druk hield toen aan. Drie minuten later kogelde Hor reur de puck uit een voorzet van Patterson hard in (2—0). De Canadezen reageerden met on gekende dash. Thayer spoot ineens door op een snelle voorzet van Sthefenson en Buehler had geen schijn van kans in die 15-de minuut (2—1). En enkele minuten voor het ver- Strijken van de tweede speeltijd trok de o-n-e-i-n-d-i-g lange John Kelly de stand gelijk door te sco ren na een beheerste solorush (22) In. de laatste speeltijd bleef de Haagse druk iets gevaarlijker. Adair was vaak niet te stuiten, Cook en Patterson kwamen er steeds beter in. Ook Arie Klein, liet steeds meer Gistermiddag is de eerste paal ge slagen voor een complex van twaalf t.vrüe" halzen, die door het Aan nemersbedrijf D. Baron ie Schiedam in particuliere bouw worden neer gezet ln Kethel. Het was mevrouw A. N. Bouwens-Busslng uit Schie dam die de plechtigheid verrichtte van het slaan van de eerste paal, waarmee ztf hielp de fundering te leggen voor haar eigen toekomstige woning. Dit complex komt te liggen aan de Kerklaan als afsluiting van de Meeu- wenstngel. Het doortrekken van de ze Meeuwensingel geeft een tweede toegang tot het oude dorp Kethel. Is deze weg gereed, dan. zal ook de Schiedamse weg voor het verkeer af gesloten kunnen worden, om deze smalle toegang tot Kethel te verbre den en van riolering te voorzien. De nu in aanbouw komende hui zen worden gebouwd in twee blok ken van zes, loodrecht geprojecteerd op de Meeuwensingel. Elk huis be staat uit parterre waarin o.m. een garage, woonruimte op de eerste en slaapkamers en badruimte op de derde etage. De animo voor deze huizen is zo groot, dat ze alle reeds hun bestem ming hebben gevonden. De fa. Ba ron heeft nu een plan op stapel voor de bouw van 24 panden, van andere samenstelling, waarmee men in de tweede helft van dit jaar hoopt te starten. van zich spreken. Uitstekend verde- digend, snel als een valk aanvallend. Een Haags doelpunt was verdiend. Het kwam na acht minuten. En toch was het een spijtige goaL Want het was de onfortuinlijke Cana dees Corru, die in eigen doel sloeg, toen hij Adair wilde afremmen, die op een gevaarlijke voorzet van Cook toesnelde. Corru brak hierbij zijn stick. Zelf zoch hij gebroken en snikkend troost in de rustbank (3—2). Verbeten hebben de Canadezen daarna nog geprobeerd om gelijk te komen. In de laatste seconden stond zelfs doelman Westcott voor de kooi van zijn Haagse collega. Het gelukte echter niet. En het zou al scheelden de krachtsverhoudingen weinig ook niet verdi nd zijn ge weest. In zijn geheel was liet een wed strijd, die een schitterende propa ganda vormde voor liet ijshockey, dat maar al te vaak in een niet zo beste reuk heeft gestaan. In de tweede pauze was er een charmant, harmonieus kunstrijnum- nummer van de dames Daudy-Lom- men, Van Groningen Maywald en Mattheyi. PORT MORESBY Op twee mid delbare scholen voor de Papoeabe volking, die in het begin van fe bruari zullen worden geopend, zal er in Australisch Nieuw-Guinea les wor den gegeven in het Nederlands. De directeur voor het onderwijs heeft in Port Moresby verklaard, dat de studenten aan deze middelbare scholen (in Port Moresby en Rabaul) zullen worden aangemoedigd deze lessen, die facultatief zijn, te volgen. „Aangezien Nederlands Nieuw- Guinea onze nabuur is, en er in Papoea een aanzienlijk aantal Ne derlanders woont, is het leren van de Nederlandse taal zeer belangrijk", aldus de heer Roscoe. VLAARDINGEN Gemaskerd1 bal "VZC organiseert op zaterdag 6 fe bruari in zaal Harmonie een gekos tumeerd en gemaskerd bal. natuurlijk naar De Schiedamse arts, de heer J. Stevens heeft woensdag-avond in de benedenzaal van de Amstelbron op de tweede cursusavond voor jeugd leiders. georganiseerd door de SBLO, gesproken over de lichamelijke con ditie van de sportsman. Grote na druk legde de heer Stevens op een goede llchameiyke verzorging. PIEKFIJNE SERVICE Remb'rantHfaan Wk Mesdaglaan Schiedam Tel, 65734' GEMEENTE SCHIEDAM Voor 't schoonhouden van gemeentescholen worden Indienstneming zal geschieden op arbeidsovereen komst voor enige uren per week of voor een be trekking van 26 uur per week. Bruto bezoldiging voor 23-jarigen en ouderen 1,08 per uur. Vakantietoeslag 4 procent per jaar. De werktijden zullen voornamelijk vallen van 12.20 tot 17 uur. Gegadigden dienen zich zo spoedig mogelijk monde ling of schriftelijk te melden-bij het bureau „onder wijs", Hoogstraat 200, te Schiedam. Het Is wèl een grote uitzondering in deze televisie-tijd, maar de NW- Bestuurdersbond Schiedam heeft gisteravond een volle zaal kunnen krijgen bij de jaarlijkse feestavond In het Volksgebouw. Maar dat kwam zeker doordat het programma werd verzorgd door een groep televisle- artlsten! Het heeft enige moeite ge kost om alle genodigden aan een plaatsje te helpen, maar met enig Inschikken ging het net. „Nu zyn dan ook eens vrijwel alle NW-bestuurders met hun echtgeno tes bijeen" heeft voorzitter A. M. v. cL Wel in zijn korte voorwoord op gemerkt. De heer Van der Wel wilde op deze feestavond geen vakbonds- en loonpolitieke problemen aansnij den „maar aanleiding daartoe is er zeker wel", met een verwijzing naar de huidige crisis bij het vervoers wezen. „Het lijkt wel of onze beste propagandisten op het ministerie van Sociale Zaken zitten!" - Maar daarna kreeg TV-regisseur Jan Dassen met zijn TV-artiesten het woord. Christel Adelaar, Jan Pruis, Guus Verstraete, Cor Witsche en Joop Reynolds hebben tezamen een heel plezierig cabaret program ma afgewerkt, waarbij uiteraard ook de televisie zelf meermalen stevig in de maling is genomen. Zo kregen de aanwezigen ook eens een ideetje hoe het achter de TV-came- ra's gaat, althans volgens de humo ristische opvattingen van Jan Das sen dan. Maar ook de kinderen waren niet vergeten. Want het gezel schap van Jan Dassen heeft 's mid dags in een eveneens uitverkochte zaal (vijf voorstellingen zouden ook uitverkocht zijn geweest!) „Pipo, de clown", bij de TV-kindercn maar al te bekend ten tonele gevoerd. Zo als de ouderen lachten, zo hebben de kinderen gegierd om de fratsen van Pipo die de twee vrekken een „les in lachen" kwam geven. Wel, de vrek ken hebben gelachen, maar de jonge bezoekertjes nog veel meer. En daar is het maar om begonnen. Mevr. Erand-Dijkhoffz heeft de kinderen hartelijk welkom geheten en hen een tractatie in dc pauze be loofd. Wat eveneens een succes nummer was! I De kleding moet behulpzaam zijn bij de noodzakelijke transpiratie. De sportman, die door zijn grotere pres tatie meer transpireert dan gewoon lijk, mag geen last of nadeel onder vinden van zijn kledij. Verkeerd is het om in de winter meer onderkleding te dragen dan 's zomers. Men kan het bij huiska mertemperatuur niet kouder hebben dan anders. De heer Stevens meen de dat het extra wollen ondergoed uit den boze is. De normale inter lock is voldoende. Men dient goede kleding te hebben, die het vocht op neemt waardoor men behoed wordt voor snelle afkoeling. Een regelmatige Medische Sport keuring is absoluut noodzakelijk. Men. kan niet weten in welke toe stand het eigen lichaam is en aan welke sporten men kan doen. De medicus moet dat bepalen. Hij moet ook de eisen van de sporten kennen. De conditie van het hart is daarbij een belangrijke factor. Het is onver antwoord sport te beoefenen zonder medisch gekeurd te zijn, die boven dien periodiek dient te geschieden. Er kan een schadelijke overtraining ontstaan, daarom dient men het trai nen geleidelijk op te voeren. De heer Stevens verduidelijkte zijn stellingen met tekeningen op het schoolbord. Na de causerie was er een discussie. KOPENHAGEN De NAVO zou een hogere defensiebegroting op prijs gesteld hebben, aldus een brief van de NAVO-opperbeveihebber ge neraal Norstad aan de Deense mi nister van Defensie, Hansen. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de gemeentelijke dienst voor sociale zaken te Schiedam kan een administratief ambtenaar worden geplaatst in de rang van jaarwedde 3.612.in minimum en ƒ5.526.— in maximum te bereiken na 9 dienstjaren. Bovendien 5.6 procent compensatie voor ingevolge de algemene ouderdomswet te betalen premiën, 4 procent va kantietoeslag en huurcompensatie. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Vereist wordt het bezit van een u.Lo.-dipI. en van een praktijkdiploma boekhouden, alsmede prakti sche administratieve ervaring. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen, binnen 14 dagen na verschijning van dit blad te worden ingezonden bij de directeur van genoemde dienst, Broersveld 142, Schiedam. Opruiming damesjaponnen Voordelige aanbieding in zuiver wol Ook ln grote maten W. v. d. BURG LANGE KERKSTRAAT IS SCHIEDAM - TEL. 66135 Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf f 8.— com pleet. Telefoon 66833. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. Bij apotheek en drogist. Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien, van nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modem", Boerhaavelaan 124, teief. 68415. Schiedam. Te koop Een partij ColovinyJ, moet weg. Alle Meuren voorra dig. Eerste soort 6.per vierkante meter. Mariastraat 20, telefoon 62959. Foto, film, opfielc Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Folo K. van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1