mmx\ vorstperiode bracht enige consternatie Korte wel Sport als basis van de karaktervorming Toerisme in ressort van KvK nam in '59 aanzienlijk toe Fusie chr. bakkers- cers-bonden Schijmverpers op de Schiedamse sport en slag* Maar nu denken de hout duiven al aan nestelen Verhoging bijdrage voor de medische sportkeuring Onrust onder agrarische bevolking Koeriersters Onze vogels in februari Kosteloze inenting „The American" nu een N.V. Burgerlijke sland Veel Engelsen in Schiedam Directie-chauffeur werd caféhouder Hans Henkemans solist bij RKO Capelle krijgt een „Lijnbaan" SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio Kunst Na Arbeid: Per Luchtpost Avond met Politie- muziek en G W-toneel Bijeenkomst NVV- BesLuurdersbom] J aar mei aftrek voor leider clialeldienst CASSIÈRE 1. EEN SECRETARIS(ESSE) 2. EEN JUFFROUW Januari weer goede spaarmaand TROUW- TeS. 68210 'Mfiji ^/"oensdag 3 februari 1960 4 f.' •ouV - mis* _j haar |ch tol rui*' niet |.p»r TOEN het op 9 januari begon te vriezen en- hef enkele dagen later zelfs stevig vroorging het er voor de watervogels tegelijkertijd bedenke lijk uitzien. Het was een heel verschil met een week tevoren toen het er eigenlijk een beetje voorjaarsachtig uitzag, aangezien merels en zang lijsters er al lustig op los zongen. Maar na de negende teas hef met de vogel zang radicaal uit. Het leek er zelfs erg op» dat er een behoorlijk strenge winter voor de deur stond. En tal van vogels dachten er blijkbaar net 20 overDe kieviten in de weide hebben de kat nog even vit de boom ge keken, maar toen ze bemerkten dat het ernst ging worden met de winter, hebben zij tenslotte snel hun biezen gepakt en zijn in ijltempo naar het zuiden vertrokken. Zelfs toen het al enkele dagen fel gevroren had boyen de stad meer dan eens de wapperende falanxen van vluchtende kieviten, die van ik weet niet hoe ver kwamen Zit zullen ZT^Z°°rn hCle afttand hebben ™eten ^aggln voordat xat bruikbaarder weer gekomen waren en waar tevens gelegenheid be stond om hun honger te stillen. w-wgemiexa. oe- Ook de vele honderden eenden, die zich in de wateren in de polder ophielden, waren genoodzaakt te eva cueren, omdat sloten en plassen wa ren tocgevroren en zij dientengevol ge niet meer konden fourageren. Voorlopig waren de grote rivieren en de riviermonden het doel van de reis en zo lang de vorst heeft ge duurd zijn zij daar gebleven. Indien de vorst langer zou aanhouden, zou den zij tenslotte genoodzaakt zijn ook dit voedselgebied te verlaten waarna alleen de heel grote rivieren, zoals b.v. het Haringvliet, de rivier monden en de zee hun enig toe vluchtsoord waren. Zulks is b.v. in de strenge winter van 1956 het geval geweest toen hele drommen eenden, zwanen en gan zen daar in wakken en tussen voor bij drijvende ijsschotsen hun lot af wachtten. Er zijn toen heel wat wa tervogels van honger of door be vriezing omgekomen en als met vele vogelvrienden zich over de honge rende dieren ontfermd hadden, wa ren er stellig nog veel meer slacht offers gevallen. Zoals men 2lch zal herinneren werden de dieren zelfs vanuit helicopters van voedsel voor zien. GELUKKIG evenwel is het dit maal niet zo ver gekomen al moeten we wel bedenken, dat fe bruari hoewel de kortste maand in dit opzicht dikwijls ook de kwaad aardigste is. Snelle dooi Deze keer viel het echter bijzonder mee en nadat het ruim een week tang flink had, gevroren, trad de dooi in en het werd zelfs „voor de tijd van het jaar" opmerkelijk zachtzo dat het ijs cven snel verdween als het gekomen was. Na enkele dagen waren eenden en zwanen weer in de polder terug en het vogelleven tnas <r toeer als voorheen. Wederom tel den wij een paar duizend smienten, enkele slobeenden en bergeenden, ve le tientallen wilde eenden en een paar dozijn kleine zwanen. Zelfs een flinke troep kemphaantjes ontbrak niet. Zij aasden in het slik naar klein insektengedoe. Tevens ontdek ten tutf een eenzame zwarte ruiter een familielid van onze tureluur, waarvan junuariwaarnemingen ove rigens tot de zeldzaamheden behoren. De kromsnavels van wulpen wa xen tijdens de vorst 20 ongeveer de enige bewoners vara de polder, zij hebben geen enkele dag ontbroken. Zoals steeds in het winterhalfjaar trokken zij tegen de avond naar de zeekant en de volgende morgen wa ren zij weer in de weide te vinden. Behalve meeuwen zagen wij hier en daar een hongerige reiger staan, die bij onze nadering met lome vleugel- slag wegvluchtte en weinige meters j Verder weer neerstreek om opnieuw rijn geluk te beproeven. Veel was er niet voor hem te halen. Wonder boven wonder zagen wij in de laatste week van januari ook weer enkele troepjes kieviten in de weide. 17e hadden er al rekening mee gehouden, dat zij wel weg zou den blijven tot aan het eind van deze of het begin van de volgende maand. Vermoedelijk ivas het dus met de voedselvoorziening in België of Frankrijk ook maar zo. Lastige sneeuw Voor de zangvogels is de sneeuw nog hinderlijker geweest dan de vorst, daar zij op de grond vrijwel geen voedsel konden vinden. Alleen mezen en spechten, die op de bomen fourageren, hebben daar zo geen last van. Moeilijker hadden het evenwel de zaadeters zoals vinken, kepen, groen!ingen, rïngmussen en geelgor- zen maar nóg moeilijker hadden het de lïjsterachtigcn, n.L merels, zang lijsters, koperwieken, kramsvogels en roodborstjes benevens de beggemus- sen (die niets met onze huismussen hebben uit te staan), want zij zoeken hun voedsel uitsluitend tussen het gras en tussen dorre bladeren op de grond en indien een en ander met een laag sneeuw is bedekt, is dit voor hen onbereikbaar. Binnenkort eieren Toen echter de dooi intrad was ook voor deze vogels het leed gauw geleden. Toch moet gezegd worden dat de aanwezigheid van sneeuw ook eert goede kant had en wel deze, dat dc vogels geen dorst behoefden te lijden, want een fikse hap sneeuw kon drinkioatcr gemakkelijk vervan gen. Maar nu, zo lang het weer zacht blijft, is de narigheid vergeten. De houtduiven koeren er weer lustig op los cn het zal zelfs niet zo lang meer duren of ze zullen aan nestbouw ...kolgans aan dc waterrand... gaan denken. Daar zijn ze altijd gauw bij, evenais reigers en aal scholvers, die ook dikwijls eind fe bruari a] eieren in het nest hebben. Het is zelfs meermalen gebeurd, dat van deze vogels de eieren onder de broedende vogel bevroren. Dezer dagen hoorden toy 's mor gens vroeg toen het nop donker was de eerste merel zingen hou en op het dafc en een paar dagen later liet ook dc zanplyster zijn heldere tonen weer horen. Het is verrukkelijk om daar naar te luisteren, want die vogelzang geeft ons de verzekering, dat het voorjaur in aantocht is. al zal het nog wel even duren voordat dit wer kelijkheid is. Eerste zanger Bij mooi weer zal ook de veldleeu werik zich wel spoedig laten horen; hij behoort steeds tot de eerste vo gels die zingen en in het veld is hij onbetwist nummer een. Ofschoon de meeste leeuweriken in het najaar wegtrekken, 2ijn er toch altijd ver scheidene exemplaren, die hier over winteren en dat zijn dan tevens de vroege zangers in de polder. Overi gens keren de vogels die ons in het najaar verlieten reeds in deze en de volgende maand terug. Tenslotte is het nu de tijd om voor nestkastjes te zorgen, waar van vooral de mezen een dankbaar gebruik maken. Als men ze in deze maand ophangt hebben de vogels nog voldoende gelegenheid er aan te wen nen voordat de broedtijd, is aange broken. Bij de Neüerlandsche Ver- eeniging tot Bescherming van Vogels, Reguliersgracht 9, Amsterdam kan men een gratis brochure over deze nuttige vogclwoningcn aanvragen. Bellen bfj ongeval: G.G. en GJ>. Tuinlaan 60, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64665. Apothekers nachtdienst: C. Jansen Swammerdamsmgel 41 enNieuw- Jand-apotheek, Dr Wibautpleïn 17. RJi. Leeszaal «n Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur; zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 8.3016.30 uur en van 10—20.30 uur: woensdag van 9-3016.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur, zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 27 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to- hen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 cn 8.15 uur; „Some like it hot". Monopnle, 2.15, 7 cn 9.15 uur: „Tita nenstrijd". DIVERSEN Stadhuis, 8 uur; P.TCS. Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: Politie muziek. Uitvoering. Arcade, 8 uur: Fa. v. Dooremaalen. Arcade, 8 uur: KAV. Jaarvergadering Sursum Corda, 8 uur. Watersportver De Schic. Vergadering. Sursum Corda, 8 uur: Korfbalver Succes. Vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: Kleuterschool B. v. Haarenlaan. Ouderavond. Over „De waardering- van de sport" heeft de voorzitter van de Christelij ke Korfbal Bond dc heer J. Kuilman dinsdagavond in. „de Amsteibron" ge sproken. Voor deze laatste cursus avond voor jeugdleiders, georgani seerd door de SBLO, bestond niet veel belangstelling. De heer Kuilman stelde dat men de vormende kracht van de sport niet mag onderschatten. De speler die ge leerd heeft te verliezen zal in het le ven ook verlies kunnen nemen. Door de sport kan men komen tot de vraag van het waarom. De slogan „sport staalt spieren" geeft zeer eenzijdig het aspect weer. Het hele probleem van de vorming van de mens is aan de sportbeoefening gebonden. De overheid ziet dat wel in want er wor. den subsidies verstrekt. Toch is het heinas nog steeds zo dat de lichame lijke opvoeding een stiefkindje is. Bij de sport komt de karaktervor ming zeker op het eerste- plan in dc ontwikkeling tot sportiviteit. Het moet datgene zijn dat inhoud aan het leven geeft. Men ontkomt er echter mei aan dat de mens zijn Idealen ook m de sport zal willen uitdragen. Bij, die bepaalde leefregels aanvaardt zaJ zoals bij het Evangelie deze regels als richtsnoer gebruiken. Met de zuiverheid van de sport waj het m principe gedaan toen de eersle betalende toeschouwer kwam. Spre ker fulmineerde fel tegen wat hij de balconhouding noemde. De mensen willen nog wel apatisch de zaak van af het balcon beküken, maar men is wars van eigen activiteit. „De ware sport wordt op de achtervelden be oefend" zei hij. De heer F, E. Koelman heeft de bijeenkomst geopend en de spreker dank gezegd. Na de pauze was er een discussie. Op vrijdag 5 februari van 3.30 tot 4.30 uur bestaat er gelegenheid tot kosteloze inenting in het wijkcentrum Nieuwland, Dr. Wibautplein 129; tussen 3.30 en 4 uur tegen pokken en tussen 4.00 en 4.30 uur tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Trouwboekjes der ouders en even tueel inontmgsboekjes der kinderen meebrengen. Door de heren B. J. de Jong en W. de Haas te Rotterdam is de N.V. schoenenmagazijn „The American" te Rotterdam opgericht. Deze heeft o.a. ten doel de handel in schoenen, kou sen en sokken en verwante artikelen. Het maatschappelijk kapitaal be draagt f 1.000.000, verdeeld in 5 prio- riteits- en 3995 gewone aandelen van f 500 elk, waarvan bij de oprichting zijn geplaatst en volgestort alle prio- rileits- en 495 gewone aandelen. De heer De Haas neemt deel voor 10 ge wone aandelen, waarvan de volstor ting geschiedt in contanten. De heer De Jong voor 5 prioriteits- en 485 gewone aandelen, waarvan de vol storting geschiedt door de inbreng van de tot dusver door hem onder de naam „The American" gedreven onderneming. De heer De Jong zal tevens de directie voeren. GEBOREN: Barbara Ch., d. van J. van der Hoek on J. Hoogendam. OVERLEDEN: P. J. Kram, 90 jaar: S. Boogaart, 77 jaar. wed. van F. W. Wiilcken. De bijdrage» voor de Medische i uiteraard gestegen, ook al wordt het Sportkeuring, die de leden van de I aantal keuringen ieder jaar groter. Schiedamse sportverenigingen die nen te betalen, zijn dit jaar met gang van 1 jan. verhoogd met vijftig cents. Voordien betaalde een ieder, die sport wilde gaan beoefenen of die zich wilde laten herkeuren, per soonlijk een bedrag van 1.50. Se dert jaren zyn de onkosten van het Bureau voor Medische Sportkeuring veel hoger dan de som der bijdragen bedraagt. Ieder jaar moet de gemeente sub sidie verstrekken om het tekort te kunnen aanvullen. Enkele jaren ge leden is er zelfs sprake van geweest dan het bureau zou worden opgehe ven omdat het voor de SBLO iedere keer weer moeilijk was de balans in evenwicht te krijgen. Gelukkig heeft de gemeente het belang van een bureau voor sportkeuring Schiedam ingezien en sinds jaren worden de financiële nadelen gedra gen omdat de keuringen nu eenmaal een belang voor het behoud van de volksgezondheid zijn. De kosten zijn Gisteren is een begin gemaakt met de afbraak van de oude panden die hog tijdelijk tussen de Breedstraav en de Zijlstraat zo eigenaardig in de ^"eg staan. Niet alles zal echter ineens verdwijnen daar een deeH In gebruik zal blijven als opslagplaats van een metaalbcwerkingshedrijf Daarom heeft men het besluit moe ten nemen om dc bijdrage per per soon op twee gulden te stellen. Ove rigens is dat bedrag in vergelijking met de bijdragen die elders worden gevraagd nog gering. Een gevaar van de verhoging van dit keuringsgeld is echter dat de sports!ieden de niet verplichte herkeuringen zullen gaan verzaken. Hier heeft de Sportraad een grote taak. Mogelijk kan men op den duur- door middel van een sa menspraak met alle betrokken bon den en later de clubs tot voorgeschre ven periodieke keuringen en herkeu ringen komen. I dc schepen te Schiedam en brengen allen gedurende minstens een halve I dag bezoeken aan Schiedam en zijn I winkels. De Spido-havenrondvaarten vanuit Schiedam trokken dit jaar geduren- Het seizoen 1959 zal door allerleienkele weken m de maand augus- oorzaken vermoedelijk de eerste ja- *us bezoekers. Verder vonden ve ren niet meer geëvenaard worden.1 t© Schiedam de weg naar het De prachtige zomer, het mooie ca Stedelijk Museum en het likeurmu- vroege voorjaar gevoegd bjj de zo- s©um, terwijl enkele grote onderne- mer.se herfst, hebben het toeristen- mm gen hun bedrijven openstelden verkeer een zeer byzonder aspect v©or groepsbezoek van buitenlanders, gegeven. Meer cn meer vinden velej recreatie-zoekenden uit het Ruhrge- bied de weg naar Voorne; verwacht mag worden dat deze ontwikkeling: Otf jaaroverzicht KüK: zal doorgaan naarmate de motorise ring verdere voortgang vindt. Een nieuwe stimulans voor het dagbezoek aan Hcllcvoetsluis en de Deltawerken vormde de gelegenheid door de Nederlandsche Spoorwegen geschapen om van ieder station in Ne derland uit een gecombineerd biljet te kopen voor trein, R.TM., boottocht en eventueel terug per bus naar het station Maassluis van N.S. Het verkeer over de Groene Kruis weg was gedurende de weekeinden zo intens, dat opstoppingen schering en inslag waren. Vooral de brug over liet Voornse kanaal, die tevens als trambrug dienst doet, bleek de grote hinderpaal te zijn. Met de verbete- rtng van dc weg is thans een bcgm gemaakt en het is te hopen, dat de plannen van de provincie een nieuwe brug aan te leggen spoedig tot uit voering zullen komen. Vermoedelijk zullen de in 1950 te ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) ,.Ik ben er een beetje crlegen van", zei gistermiddag de 41-jange Jac. Heistek, Hij baande zich een weg door de menigte en toonde de talloze bloemstukken, die hij had gekregen De heer Heistek, die veertien jaar lang directie-chauffeur van Anth. Veder was, is eigenaar geworden van Café Blijdorp op het Stadhouders- plein, Gisteren werd de zaak her opend. Jac. Heislek is het Horeca-bedrijf ingegaan op aanraden van de heer Veder. „Jij bent in de wieg gelegd om caféhouder te worden", vertelde de directeur van de Oranjelijn hem. De chauffeur sloeg de raad niet in de wind, maar ging serieus aan hel sparen. Hij heeft nu een zaak met twee kellners. De heer Heistek ontving gisteren tijdens een receptie honderden be langstellenden. Hij hoopt, dat V©©1 mensen uit schcepvaartkringen zijn bedrijf zullen gaan bezoeken. De grote Mozart-vertolker Hans Henkemans zal soleren op het con cert in de Mozart-cyclus van het Rot terdams Kamerorkest, dat volgend® week dinsdag in de Doopsgezinde Kerk aan het Hofplein wordt gege ven. Henkemans zal twee pianoconccr- ten van Mozart voordragen, namelijk I de concerten K.V. no. 414 (in A) en K.V. no. 459 (in F.). De organist Koos j Bons zal Mozarts bekende Fantasie no. 2 vertolken. Het Kamerorkest kreeg vele ver zoeken om een spoedige herhaling van de onlangs uitgevoerde Derde Symphonïe van Schubert, Dit werk zal dinsdag ten gehore worden ge bracht. Het concert staat onder leiding van Piet Ketting. Het jaar 2959 zal in de annalen van de land- en tuinbouw wel als een der droogste jaren geboekt blij ven, Gedurende de eerste vier maan den van liet jaar was de regenval normaal, maar de rest van het jaar bleef deze zeer belangrijk aan de te lage kant. Hierbij kwam nog, dat de zomer veel zonneschijn bracht en dc verdamping hierdoor nog werd gestimuleerd. Aangezien sommige ge- Botterdam Te ïoüflënhontoönstelïmg dwltea van dc eilanden bevoorrecht „Floriade"en de verdere ontwikkeling warefl door de omstandigheid, dat van „Europoort" nieuwe stimulansen 1 gedurende geruimo tijd water kon voor het vieemdclmgcnverkecr op wor°en ingelaten, is de groei der ge- Voorn e opleveren. wassen in deze streken nog meege- r» v o «j vallen en werden nog vrij behoor- Dc „Taal" Holidays Ltd. jjevcs- iijke beScl,oltcn verkregen, tfgd tc Londen, welke maatschap- Pil haar vertrekpunt voor de Rijn- Wat de melkveehouderij betreft, reir.cn heelt verplaatst naar Scliie. kan worden opgemerkt, dat deze naar dam. boekte in 1050 1854 passapicrs, i omstandigheden nog mee viel en het uitstallend Engelsen. Deze toeristen resultaat vrij redelijk te noemen is. logeren twee nachten aan boord van j D= vetweiderij was door de slech- i te grasgroei en de teruglopende prij- zen voor het slachtrijpe vee bepaald slecht. Nog steeds heerst op de eilanden Op zaterdagmorgen 20 februari wordt bij C. van. der Giessen en Zonen's Scheepswerven te Krim pen aan den IJssel het turbine- tankschip „Esso Amsterdam" te water gelaten. (Van onze correspondent) CAPELLE a. d. IJSSEL Maan dagavond heeft de raad van Capelle a. d. IJssel zich tegen particuliere woningbouw maar voor particu liere winkelbouw verklaard. Dit ge beurde bij de behandeling van voor stellen tot verkoop van gronden aan de bouwcombinatie De Regt-Bndë Jr. te Capelle a. d. IJssel. Het gevolg is geweest dat het plan Winkelcentrum „Capelse Lijn baan" werd aanvaard. Toen direct daarop de voorstel len van het college aan de orde kwamen om terreinen voor particu liere woningbouw te verkopen ble ken de gemoederen nog zo verhit, dat behalve beide wethouders slechts 2 leden voor stemden. natuurlijk naai PIEKFIJNE SERVICE Rembrandllaan hoekWesdaglaaiL SchiedamJpl._65£34' Tydens een gisteravond gehouden Vergadering ia er een fusie tot stand gekomen tussen dc afdeling en voor bakkers en voor slagers van de Ned. Centrale Bond van Christelijke Werknemers ln Bedrijven van Voe ding en Genotsmiddelen te Schiedam "«e plaatselijke fusie is nodig ge bleken ora tot een meer efficlente ^menwerking te komen van beide afdelingen, gezien ook het vry ge ringe aantal leden van elke afde- J|hg. De bestuursleden van beide onder afdelingen hebben nu zitting in een gecombineerd bestuur van negen le den, waaruit echter weer een dage lijks bestuur van vier leden tevoor schijn is gekomen. Eerste voorzitter >s de heer Th. Bezemer (bakker) en 2e voorzitter de heer J. T. de Vaal (slager); deze twee voorzitters zul len btj afzonderlijke vergaderingen van de onderafdelingen elk weer de leiding hebben. Verder zitten in het dagelijks bestuur de penningmeester H. Flanken (bakker) en de secretaris A. Krommenhoek (bakker) Op doze door de heer Bezemer geleide vergadering is verder ook nog gesproken over de nieuwe cao's, die nog de goedkeuring van het col lege van Rjjksbemiddelaars behoe ven. Twee leden, zijn gehuldigd om dat zij veertig jaar lid van de orga nisatie zijn. Dit zijn de bakkers P. van Noortwijk en A. Krommenhoek. Namens het hoofdbestuur heeft de voorzitter hun een zilveren asbak aangeboden. Tenslotte is ook nog ter sprake gekomen de grote veertien dagen durende actie die in april zal worden gevoerd voor het C.N.V. Begonnen is met de aanleg van het nieuwe sportterrein aan de Oude- dijk tussen de spoorlijnen Schie- dam-Delft en Schiedam-Vlaardin gen. Voordat de nieuwe competi ties beginnen heeft Schiedam er hier een sportveld, dat bezood zal worden, bij. Dit terrein, zal in. be heer komen bij de handbalvereni ging DWS. Momenteel bespeelt DWS tezamen de voetbalveren! ging SVDPW twee velden aan de andere zijde van de Oudedijk m het sportpark Thurlede. Op die vel den heeft DWS kleedlokalen en. een kantine. Het is een moeilijke zaak voor de instanties om er voor zorg te dragen dat beide clubs dp de terreinen over redelijke vereni- gingseentra kunnen, beschikken zon der dat de betrokkenen worden gedupeerd. Overigens heeft Schiedam inmiddels meer terreinen ter beschikking kregen. Achter de twee velden van de s.v. h.v. „Schiedam" raar de kant van Vlaardingen zijn twee velden gereedgekomen. Deze vel den kunnen echter nog steeds niet bespeeld worden omdat de accom modaties ontbreken. Gegadigden zijn er echter weL Binnenkort zal de gemeente een beslissing inzake de toewijzing nemen. Enkele clubs zijn bij een herverdeling en herin deling van de velden in sportpark Harge betrokken. In enkele takken van sport hebben stadgenoten, de laatste dagen uit geblonken. Zo plaatsten zich vele leden van Schiedams^ clubs voor de landelijke selcHniwedstrijden van het NCGV, die op 20 februari in Musis Sacrum in Arnhem wor den gehouden. De boste turnsters en turners van dit duel voor ver tegenwoordigers van de vier ge westen mogen deelnemen aan de demonstraties op 26 maart, die ter gelegenheid van het gouden jubi leum van het NCGV worden ge houden. Voor de strijd in Arnhem plaatsten zich na de selectiewedstrijden van het Zuidergewest in Rotterdam de heer J. Groeneweg van DOK voor brug en rekstok. Bij de dames plaatste mevrouw J .Herlaar-Win kelman zich op de onderdelen evenwichtsbalk en lage brug ge decideerd als eerste. Bovendien zal zij voor het onderdeel paardsprin- gen worden afgevaardigd met club genote A. den Dunne. Animo uit grote onrust, vooral onder de agrari- l sehe bevolking en de zakenlieden i die met deze bedrijfstakken zijn vcr- bonden, over de onzekerheid van hun bestaansmogelijkheden in ver- I band met de industrie- en havenwer- ken en de recreatieplannen. Voort- i durend hoort men van wijzigingen 1 en nieuwe plannen, die nog honder vertegen woord igd door mej. C. de i den hectaren bouw- en weiland zul- "Winter en GDO zag gekozen de'en vergen. leden A, van der Heiden en Y. van '1 Hof. Het Zuidergewest wordt i bij de domes op lage brug door' een vrijwel geheel Schiedams team vertegenwoordigd. Bij de kampioenschappen, van de RTB leveren Tntus Woord, en P. J. Boender van THOR goede prestaties. Bij de zwem wedstrij den voor de -ZRO trokken enkele leden van SZC de aandacht. De Schiedamse Arbeiders Toneelver. „Kunst Na Arbeid" geeft op zater dagavond 6 februari een opvoering van de comcdie „Per Luchtpost" van Norman Krasna. De opvoering be gint om 8 uur in het Volksgebouw, Het Schiedamse Politie Muziekge zelschap geeft vanavond in Musis Sa crum het jaarlijkse concert onder lei ding van dirigent M. Brilleman. Naast een paar marsen wordt ook een se lectie uit de operette „Show-boat" ten gehore gebracht en de muzikale fantasie „In 't Sprookjesbos" van P. B. Eisselink, geïnspireerd op de Ef- teling in Kaatshemfel. Na de pauze brengt de personeels- ver. van Gemeentewerken twee één- acters op de planken, n.I. het blijspel „Huwelijks-candidaten" van Jac. Braun en de klucht ,,De jas" van F. P Schweden en A. v. d. Lugt. Na afloop is er bal op muziek van „The rythm aces". De NVV-Bestuurdersbond houdt op dinsdag 1 maart in het Volksgebouw een bijeenkomst, waar de heer A. Kloos, secretaris van het NVV en commissaris van CO-OP-Nederland een inleiding zal houden over coöpe ratie en vakbeweging. Er worden en kele films vertoond; hoofdfilm is „De AMSTERDAM De rechtbank te Amsterdam heeft de 39-jarige rij schoolhouder J. van D. uit Uithoorn veroordeeld tot een jaar gevangenis straf, waarvan drie maanden voor waardelijk en met aftrek van drie maanden voorlopige hechtenis. Van D. had drie auto's en twee scooters verduisterd, die lifj in huurkoop had ontvangen en nog niet had afbetaald. Toen de rijschool niet voldoende werk bleek te hebben om aan de af betalingsverplichtingen te voldoen, had de man de Chaletdienst Austria opgericht Hij verleende zijn bemid deling bij het huren van chalets in Oostenrijk, Hij maakte echter geen duidelijke afspraken met de verhuurders en tal van klanten hadden een totaal be dorven vakantie. Enkele gedupeer den konden zelfs T opgegeven adres in Oostenrijk niet vinden. Bijna vierduizend gulden had Van D. van zijn klanten verduisterd om uit zijn afbetalingsperikelen te ko men. Veertien dagen geleden eiste de officier van justitie tegen hem een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorlopige hechtenis. Ons filiaal te Schiedam heeft plaats voor een Gevraagd wordt een accurate kracht die interesse heeft voor dit werk. Pers. of schrift soli, aan ons filiaal Broers vest 59—61, Schiedam. Gevraagd bij DANIEL VISSER ZOONEN Distilleerderij en Likeurstokerij „Dc Graauwe Hengst", Lange Haven 28, Schiedam respectievelijk typist (e) Nederlands als aankomend bediende voor administratie van emballage. Aanmelden Lange Haven 28. AMSTERDAM De besparingen I bij de Rijkspostspaarbank zijn in de eerste maand van het jaar steeds j gunstig. Het spaarversch.il van janu- j ari i960 maakt daar geen uitzonde ring op. Evenals vorig jaar werd in j deze maand bijna 21 min gld. meer ingelegd dan opgenomen. Bij de rijkspostspaarbank werd in j januari 1960 ingelegd ƒ74,3 min en terugbetaald 53,6 min, hetgeen een positief spaarverschil opleverde van 20,7 min (vorige maand -f- ƒ10,9 min en. in januari vorig jaar 20,6 j min). Het saldo-tegoed Inclusief de bij- geschreven rente per ultimo januari j 1960 bedraag ƒ2.393 min (vorige i maand ƒ2.372 min en ultimo januari! AUTO'S „WESTER GARAGE" Royale Chevrolet» Personeel gevraagd Voor onze winkel in woning textiel zoeken wij een leer- ting-verkoopster. Melden: Schrijver's Woninginrichting Large Nieuwstraat 59. Kethel zal op lage brug worden gestadige stroom". Aanvang acht uur. vorig jaar 2.163 min). TJJdelyke krachten gevraagd voor ons magazijn. Schrij- ver'y Fostordere, Lange Nieuv.-traat 59, Schiedam. Telefoon 69390. Tijdelijke mannelijke krach ten gevraagd voor avond werk op onze adresseerafde- ling. Mogen met in loon dienst zijn. Schrijver's Post orders. Lange Nieuwstraat 59, Schiedam. TeL 69390. Foto, film, optiek Ontwikkelen van rolfllms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerk straat 13. Permanent vanaf 8.— compleet. Telefoon 66833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1