isïlüfa -tarwe "TÏMMiN] Politie Muziekgezelschap vond een dankbaar publiek Srs fa Europese democratie in Nederland belicht Een prettige variatie in het geboden programma Niemand de deur uit Brinta-ontbijt! Resultaten bijSVC TAFELTENNIS Tweede helft van de competitie begonnen Voorbereidingen voor de schoolsporttoernooien Koeriersters 18 ng ïid lR Sprookjesbos Rikketik-revue voor de Kath. Kring iai DEBAT POLITIEKE JONGEREN zondereen Finale tweede klasse libre Feesten van Singelkwartier Confiance wint van LEY In bibliotheek Ruim 25000 uitleningen Er kwam nogal wat kritiek! junioren tonen hun kennis van de spelregels Jongetje uit de haven gered Wie heeft iets verloren Filmexpedilic op Nw. Guinea in last Voor herstel van treinverbinding Apeldoorn-Zwolle Zuid herdenkt op 32 maart gevallen verzetstrijders SCHIEDAM Meisje aangereden Diefstallen Burgerlijke stand Batisla-salarissen moeten terug Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO Vorig jaar werden 83632 huizen gebouwd EER AANKOMEND BEDIENDE (vrl.) EEN ADMINISTR, KRACHT (vrl.) EEN NETTE DISTILLATEURSKNECHT li isj 1 Donderdag 4 februari I960 (istreer<j{ J jf. gedij. I dltjaar, tn toege. ■eceuiber ren narn 1?» 5.758 p32. Het Je» Voor I79 (eind pr vroii. pons die I vervoer tnvegen Jrkspoor een In «hun pan d« j gede. |aël en ■an de let be- ■aarop "I, K. hei l-tfile- Bin de volk. zei Mei S haar liet 15 I voor g om i ten ■leen ■ging lerk- 1van ruist ■ben peel Het Schiedamse Politie JVIu- mant werkje was de „Pelile serena- zïekgezelsthap onder de sym- do ^c.Ue" G' Eoa?iJn- Ds vl?r öe" pathieke leiding van de heer ML Brilleman heeft gisteravond in gebouw Musis Sacrum een concert gegeven, dat zeer ge varieerd was samengesteld en dat door het publiek zeer gun stig onthaald werd. De uitvoe ring door de politiemannen liet dan ook weinig tc wensen over. In bijna elk onderdeel van het programma kon ccn bepaalde afdeling van het or kest naar voren komen en een enkele maal was er een solist. Over het algemeen kunnen we dan ook zeggen, dat het orkest een mooi ensemble is, vooral dank zij de bezielende direc tie van de beer Brilleman. Hoofdinspecteur C. v. d. ïlaagen. voorzitter van het Muziekgezelschap, opende de avond en heette alle aan wezige». onder wie commissaris K. Rijpraa, hartelijk welkom. Met een pittige mars „Mit Klingenden Spiel" van Th. Furter werd hel con cert ingeluid, Marsmuziek was er later op de avond nog meer, toen de tamboers meededen. De ritmisch bijzonder aar- dige „Klompendans" uit de opera „Zar und Zimmermann" van Lort- zing. werd met verve en gevoel voor hutnor ten gehore gebracht. De koper afdeling kwam op haar voordeligst uit in „Nightfall in camp" van D. A. Pope, waarin ook een mooie trompetsolo opviel. Een char- len hierin zijn zeer klem, cn lever den daardoor een merkwaardige on derlinge contrastwerking op. Bekende melodieën uit dc musical „Showboat" zorgden eveneens voor variatie in het programma, waarin ook de succesvolle fantasie „In Sprookjesbos"* van P. B. Bisselink voorkwam. De componist van deze fantasie liet zich inspireren door de sfeer van „De Efteling" bij Kaats heuvel. Het muziekstuk is eigenlijk een muzikale wandeling door dit ..sprookjesbos" dat vooral bij de jeugd bijzonder populair is. De inzet (risoluto) geeft een korte klimpartij weer, met menig humo ristisch trekje; een rustig andante wordt dan plotseling onderbroken door een mars, die een troepje schoolkinderen weergeeft. Ook ïr dit muziekstuk weer de prettige af wisseling, die naar gebleken is. door het publiek zeer gewaardeerd wordt. Nadat de tamboers het orkest ver sterkt hadden voor de finale waarin o.a. een leuke wals en enkele marsen voorkwamen, volgde een langdurig en hartelijk applaus uit de volle zaal. Leden van de personeelsvereniging van Gemeentewerken hebben na de pauze een tweetal aardige kluchten gespeeld. Jeanne van Tllborg was in „Huwelijkscandidaten" een leuk bij dehand meisje, dat haar drie vrijers op de proef moet stellen, wil z« er achter komen wie van dc drie het niet om haar geld te doen is. Ad Spce was haar opvliegende vader; Lcni Schenk haar toegewijde moe der. Joost en Cor van Tllborg en H. Kruisbcek waren de minnaars. Ook om de klucht „De Jas", die hierna werd opgevoerd. Kon naar hartelust ivordcn gelachen. De Katholieke Kring Schiedam geeft op donderdag 13 februari in het Passage-theater een grote revue avond. Een keur van bekende KRO- artiesten verlenen medewerking aan het programma ..Rikketik", zoals Berry Kievits en Gerard Walden.de Sel vera's, Fons Dankaart en Lies- bcth Lunow, het Trio Willy Ré cn the Movers, Nol Kievits, Harry Bo- da en Sylvia de Leur, de Frances Dancing Four en The Harody's, Lya Flocon en het KRO-revueorkest o.l.v. Axidré van Watlingen. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poiitie-alannnummer 64666. Apothekers nachtdienst: C. Jansen Swammerdamsïngel 41 en Nieuw, land-apotheek, Dr Wibautpleia 17. RJG Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uur en van 19—20.30 uur; woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30■12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur. zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 32 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BfOSCOTEN Passage, alleen 2 uur; „Some like it hot". Monopolc; geen voorstellingen. DIVERSEN Passage, 8 uur: Toonkunst-concerl. Irene, 8 uur: Coöp. DES. Contact. Opstandingskerk, 8 uur: Herv. Gem. Jeugdavond. Westfrankenlandsestr. 40, 9 uur: J. en E. Koffiesoos. (Advertentie I.M.) Om het persoonlijk kampioenschap tweede klasse libre in het district Schiedam von de K.N.B.B, werden in het clublokaal van D.K.C. onder staande partijen gespeeld: Van Rees Van Reeven d. Does d. Veer de Koning Weeland Hartog Lcijte 150 67 ISO 147 150 129 150 141 - 28 27 5.35 8 2.39 20 20 3.84 3.76 2.88 2.71 De Vereniging Het Singelkwarticr heeft voor de maand februari weer een aantrekkelijk amusements-pro- gramma opgesteld. Zo komt de be kende Nederlandse auteur Willem van Iependaal op een contactavond op vrijdag 5 februari in gebouw Ma rijke over zijn boeken vertellen. Dit is in een proef, van de belangstel ling zal afhangen of het Singelkwar- tier zal doorgaan met het organise ren van dergelijke contact-avonden. Voor de kinderen van 6 tot 14 jaar is er op zondag 7 februari een film- midda, aanvang 2 uur, waarbij aar dige films vertoond worden. Even eens voor de jeugd volgt dan op za terdagmiddag om 2 uur in gebouw Marijke een ca baret-voorstelling, door de eigen kinder-cabaret-groep te verzorgen. Voor de groten is cr tenslotte op zondag 28 februari in Marijke een Vastenavondbal. De eerste beslissingswedstrijd tus sen Confiance on LEV in de compe titie E van het biljarfcdistrict Schie dam is door Confiance met 62 ge wonnen. Stolpe en Van Heerde zorg den voor een 40 voorsprong voor Confiance. De laatste maakte in zijn 1 partij een serie van 16 caramboles, hetgeen voor deze klasse wel iets heel bijzonders is. Van der Have reduceerde via een zege de voor sprong van Confiance tot 4—2, maar van Wijk liet LEV niet tot een ge lijkspel komen. Hij versloeg met ruim verschil zijn tegenstander. De uitslagen waren (spelers van Confiance het eerst genoemd): Stolpe C4 64 27 8 65 54 27 8 Poot Van Heerde Roozendaal Vink v. d. Have v. Wijk Geelcn 55 55 37 53 52 37 2.37 2.— 16 1.49 7 1.41 73 63 58 53 64 64 80 38 De Gemeentebibliotheek heeft in januari minder uitgeleend dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Dit komt, doordat er toen in januari twee „topdagen." (vrijdag cn zater dag) meer waren dan normaal. Er werden 25.312 boeken uitgeleend (v. j. 29.138), onderverdeeld in 11.081 romans, 6700 studiewerken en 7531 kinderboeken. De centrale bibliotheek aan de Het Politiek Jongeren Contact „Schiedam" fs er bij wijze va» utt- onclering eens vanaf gestapt om de bijeenkomst ie gieten in de vorm van een Jeugd-gemeenteraadsverga- derlng. In plaats daarvan heeft op de vergadering die gisteravond in de raadszaal van het Stadhuis is ge houden de heer J. II. M. Ham, lid van de J.O.K.V.P., het zeer zwaar wichtige onderwerp aangesneden ,Js democratie in West-Europa?" Maar nadat hü in dc inleiding al heel trouwhartig had verklaard „Ik ben zelf benieuwd naar het ant woord op deze vraag," Is hj| ver der heel voorzichtig om de zware problemen rond de Europese demo cratie» heengelopen, om zich in zijn betoog verder te bepalen tot heel wat kritiek op de toepassing van de democratie in Nederland, kennelijk een veiliger terrein voor hem. Als verontschuldiging voor deze wat wonderlijke afdwaling van zijn onderwerp voerde hij aan, dat het in het korte bestek van een inlei ding onmogelijk zou zijn alle demo cratische vormen en toepassingen in alle West-Europese landen onder do loep te nemen, waar hij natuurlijk wel gelijk aan had. Maar dan had hij toch minstens wei de titel van zijn inleiding kunnen veranderen, werd hem zeer terecht vanuit de ver gadering verwelen. Nu kwam de heer Ham via twee langademige citaten van de Spaanse cultuur-filosoof Ortega y Gasset tot de conclusie dat de democratie nog wel niet in discredïet was, maar dat de Europeaan eigenlijk niet meer wist hoe hij het parlement als de mocratische stelling moest gebrui ken. Dit werd dan de basis voor zijn kritiek op de toepassing yan de democratie in Nederland. Zó veel kritiek, dat bij zijn felste opponent, de heer C. Schulze van de Nieuwe Koers (PvdA) dc vraag rees of de heer Ham zelf nog wel in de Ne derlandse democratie geloofde. Vooral het Nederlandse kiesstelsel moest het bij de heer Ham ontgel den. Zonder voorstander- te zijn van het census-kiesrecht, vond hij het toch maar kwalijk dat bij ons stelsel de kwantiteit het won van de kwa liteit van de kiezer. En waarom mo gen jongeren daiy 23 jaar niet kie zen? Weten zij minder van politiek af dan de ouderen die zich niet voor de politiek interesseren? Ons kiesstelsel zou oneerlijkheid in de hand werken, door de beloften bij Lange Haven leende 9667 boeken uit (v.j. 10.867). Voor de filialen Dwarsstraat, Lorentzlaan, Dr. Wi- bautplein en Kethel waren de aan tallen: 1817 (2153), 2851 (4034) 4842 (5476), 1705 (1860). De jeugdafdeling leende 3527 boeken uit (vj. 3861). Het aantal houders van leeskaar- ten is vergeleken met januari vorig jaar gestegen van 5610 tot 5700. Het boekenbezit steeg van 5BO07 tot 59.907. de verkiezingen en het stellen van partij boven landsbelang. De pressie-groepen, die speciale be langen vertegenwoordigen (met als sterk voorbeeld de vakbonden) vond de heer Ham een gevaar voor de de mocratie. Het stakingsrecht noemde hij een doorkruising van de rech ten van de volks-vertegemvoordigers. Uiteraard kwamen in zijn inleiding ook de algemene grieven tegen het democratische stelsel als de onper soonlijke sfeer waarbij het individu zich moet neerleggen bij een par tijprogram zonder daar veel invloed op te kunnen uitoefenen en het ge brek aan inspiratie die van het stel sel uitgaat, ter sprake. Ook de ver zuiling in het politieke loven moest wel behandeld worden, waarbij de heer Ham als goed volgeling van prof. Romme zich uitsprak voor één christelijke partij. Het trekken van de inleiding in de sfeer van de Nederlandse politiek had echter wel het voordeel dat nu de politiek geïnteresseerde jongelui rijkelijk stof hadden voor een dis cussie en daar hebben vooral de heer Schulze (Nieuwe Koers) maar ook de heren Berg van de Arjos en De Ronde van de J.O.V.D. gebruik van gemaakt. De bijeenkomst werd ditmaal ge leid door de heer J. A, van Lecr- sum van de J.O.V.D., die het be treurde dat zo vele politieke jonge ren gisteren verstek hebben laten gaan. Op één uitzondering na hebben alle teams van de Schiedamse Vol leybal Club deze week zonder ver lies gespeeld. Dames l klopte DOP 3 met 30 en blijft dus in de running. Dames 2 verloor met 33 van Smash 1 en speelde 2—2 tegen het behoor lijk sterke Hou Stand 1. Dames 3 speelde eveneens tegen Hou Stand, liet tweede team. en bereikte even eens een 22 gelijkspel. Heren l wist in de belangrijke wedstrijd om de voorlopige eerste plaats tegen concurrent Hou Stand slechts één puntje te bemachtigen. Door deze 22 eindstand staan bei de ploegen dus nog steeds gelijk aan de kop met 20 punten uit 12 wed strijden. Heren 2 tenslotte klopte ZVC 3 met 3—0. Voor deze week staan op het pro gramma: Dames: SVC 3Concordia 2; SVC 2—Rotterdam Zuid 1; SVC 1ZVC 2; Spel. H'berg—SVC 3. Heren- Spel. H'berg 2—SVC 1; Smash iSVC 2; Smash 1—SVC 1. In de kantine van Hermes DVS zijn. woensdagavond de jaarlijkse spelregel testwedstrijden voor junio ren van Schiedamse voetbalclubs be gonnen. Ook ditmaal staan deze wedstrijden weer onder dc kundige leiding van de leden van de Schie damse Scheidsrechters Veiemging. De opkomst van het aantal clubs was niet groot. Slechts acht teams van C-junioren van de 17 voetbalclubs heeft deelgenomen, maar de kennis van de deelnemers maakte veel goed Zo veel weten de jeugdige Schie damse voetballers van 12 cn 13 jaar over de spelregels dat de arbiters aan het slot zelfs aan. twee teams een extra vraag moesten stellen om uit te maken wie de eerste prijs in de C-afdeling 2ou veroveren. De jeugd van SVDPW en SFC had allo antwoorden correct gegeven. Ten slotte plaatste SVDPW zich met een maximum van 90 punten eerste- Tweede werd SFC eveneens met 90 punten. Op dc derde plaats komt Hermes DVS 86 punten. 4. Excelsior "20 82 punten. 5. PP SC 73 punten. 6 Schiedam 70 punten. 7. SW 60 pun ten en 8. HBSS 43 punten. Gistermiddag omstreeks vijf uur is een onbekend gebleven jongetje van ongeveer 8 jaar oud in de Schie damse Lange Haven gevallen. Geluk kig was het op dat tijdstip vrij druk op dc Haven. Op het hulpgeroep van het kind kwamen verschillende men sen toesnellen. Met behulp van een reddinghaak, die bij een stenen trapje in de buurt hangt, werd de jongen naar de kant getrokken en toen kon hij door de heer A, Verdam van de fa. Naumann op het droge worden gebracht. De meesterknecht van de distilleerderij N.V. Vrijmoed, de heer G. N. Ver haar, hielp hem daarbij e" bracht het jongetje naar zijn woning aan het Broersveld. Het jongetje was in het water te recht gekomen, toen hij met een jonger vriendje aan het spelen was bij het stenen trapje langs de wal kant ter hoogte van de Taansteeg. Wijziging in opvoering j van K.N.A. Daar een van de spelers verhinderd is, heeft de Toneelver. Kunst Na Arbeid de opvoering van „Per lucht- post" moeten verschuiven van za-1 lerdag 6 tot zaterdag 13 februari in tweede helft begonnen. De twee het Volksgebouw. Schiedamse kanshebbers op een In de tafeltennls-competitie zijn vorige week de wedstrijden voor de In 1960 zullen weer toernooien voor Sohoolvoetbal, -handbal en -korfbal worden gehouden. Maar. zoals bekend, er Is een Centrale Schoolsportcommmissie in het leven geroepen, die zich met het aange ven van de grote lijnen voor de di verse schoolsporten zal bezighou den. Tevens zal in de toekomst ge tracht worden aan deze Schoolspor ten wat uitbreiding te goven. Maar de commissies die zich tot nu toe voor de schoolsport hebben Ingezet zullen de leiding over de diverse activiteiten blijven behouden. Het voetbaltoernooi wordt gehou den op 19, 20 en 21 april, terwijl de finales worden gespeeld op zaterdag 30 april (Koninginnedag). Gespeeld wordt in vijf groepen, a.l. A voor de eerste elftallen van gymnasium, lyceum. HBS. bedrïjfsscholen. tech nische scholen on ULO. Groep B voor de reserve elftallen van ge noemde scholen en Groep C voor de resterende elftallen daarvan. In Groep D zitten de elftallen van de eerste klassen van genoemde scho len plus de vglo-scholen en tenslot te zitten in E de elftallen van de la gere scholen. Bij het handballen zullen dit jaar voor het eerst ook de jongens aan het toernooi deelnemen, zij het dan ook in afzonderlijke klassen. De wedstrijden hebben plaats op 22 april, met de finales op Koningin nedag. De leerlingen van de lagere scholen spelen zevenhandbal in twee groepen. Dan twee groepen voor jon gens- en meisjes-elftallen van de middelbare scholen, terwijl de re serve-elftallen van die scholen in een vijfde groep spelen. Het schoolkorfbaltoemooi zal eerst op 7 juni worden gehouden Bij zonderheden over de indeling zijn nog niet bekend. kampioenschap, TSF in dc derde cn RAP in. de vierde klas, zfjn meteen weer goed gestart door beiden te winnen. Een mooie prestatie, vooral als men In aanmerking neemt dat zowel TSF als RAP vorig seizoen pas zijn gepromoveerd. Verdere prestaties zijn er vorige weck niet geleverd, zodat we zullen volstaan met dc vermelding van de resultaten. Eerste klas: Noad 2— Milkgteamcrs 2 55; Noad 2Ko- teb 1 82. Tweede klas: Eendracht 5Noad 3 37: 'Wilton—Tava 2 6—4; Stavero 1Wilton 2 37; PTTS 1—Eendracht 4 64. Derde klas: Gakaro 1Noad 5 010; Noad 5Mullerco 1 10—0; RET 2—Noad 4 2—8; VKU 1—Noad 4 1—9; TSF 2 Contact 2 7—3; TSF lEendracht 6 91. Vierde klas: Tava 3RAP 1 3—7; Laagland 1—TSF 3 10—0. Vijf de klas: Noad 7Cincinatie 4 9i; Noad 7—Pelmolen 4 7—3; Noad 6 TOGB 6 10—0; RAP 3—Emba 3 4—6; Noad 6—Hobart 1 4—6, Her mandad 4Noad 8 64; Schiebroek 2—Noad 8 1—9; RAP 2—Elan 8 10—0. Deze week staat de belangrijke wedstrijd TSFWTV op bet pro gramma, als onze stadgenoten deze gevaarlijke klip weten te omzeilen, dan hebben zij zich losgemaakt van een gevaarlijke medestander. Eve rest 2 is de grote rivaal van RAP ('t eerste treffen werd 55) en komt over twee weken, in Tuindorp Kethel op bezoek. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur cn 26 uur: Plastic regenjas in étui, klein hou ten stepje. Te bevragen bij dc vinders: por temonnee met inhoud, v. Herwerden, Bm. van Haarenlaan 1280 (flat); mesportcmonnec met inhoud, Faas- se, Hobbemastraat 3b; zwabber, F, Filius, Schietbaanstraat 7, Kethel; leesboek, G. van Geenen, Ant, Muijs- straat J8; paarse want (r), K. Post, Hargsingel 43, Kethel; 1 paar. glacé heren handschoenen, C„ Huijzer, Hal- loystraat 36; blauwe kinderhand schoen (r), Kuijpers, Bm. van Haa renlaan 746; 1 p. werkhandschoe nen, v. d. Kuil, P. de Kooghstraat 22; dameshandschoen leder met ge haakte bovenkant (r), v. Katwijk, Heemskerkstraat 30; beige glacé bandschoen, Nootcboom, Rozenlaan 7 Kethel; 1 paar glacé dames-hand schoenen, P. Plooij, Hargsingel 17 Kethel; glacé dameshandschoen (1-), "W. van Gcijl, Buijs Ballotsingel 78; 2 wollen kmderhandschoenen, P. Post, Daltonstraat 60a; bruine glacé kinderhandschoen, G. van Eijk, Gor- donstraat 25c; 1 paar bruine motor handschoenen, van Loopik, van Ma- rumstraat 16b; sleutel in. étui, Schoof belastingkantoor, Oude Kerkhof; zwarte vu2pen. Bergwerf, Bm. van Haarenlaan 894; Mndemngetje, H. van Geloven, Singel 175; blauwe au toped, Oosterwaal, Hogenbamveg 83; bedrag aan geld, v. d. Steen, Troel- stralaan 83; rode autoped, S. Brou wer, Schietbaanstraat 9 Kethel; da- inesjasje, gebloemd, E. van Klin ken, Vlaardingerdijk 159a; pakje da meslingerie- Hogendijk, Scbiekade 75; 2 badbroekjes, Kuijpers, Bm, van Haarenlaan 746, HOLLANDIA De filmexpeditie van de Fransman Gaisseau m Ncd. Nieuw-Guinea bevindt zich nog steeds aan de Prinses Manjkerivier. De deelnemers hebben een stuk mot tien vlotten afgelegd, doch kwamen in onverwachte stroomversnellingen terecht, waarbij twee vlotten verlo ren gingen. De expeditie verwacht nog meer stroomversnellingen op deze tocht te zullen moeten oversteken. Daarom zullen de leden, na bevoorrading uit de lucht, te voet verder trekken tot alle stroomversnellingen achter de rug zijn. Daarna zullen zij trachten met vlotten de Idenburgrivicr te be reiken. De boa tv van het pand van hak- J kerij Vlug aan het Broersveld is thans reeds zó ver gevorderd j dat de naam op de gevel aange- I bracht kon worden. Een opval- lende gevet overigens wel. ROTTERDAM APELDOORN In Epe is gisteren een vergadering gehouden van het Veluws actiecomité, dat ruim een jaar geleden in het leven werd ge roepen om een actie te ondernemen tot herstel van het treinverkeer tus sen Apeldoorn en Zwolle. Thans is er tussen deze plaatsen slechts goe derenvervoer per trein. Er werd besloten een telegram aan de Tweede Kamer te zenden, waarin wordt verzocht bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat te bevorderen, dat het (Van een onzer verslaggevers) Het ligt in de bedoeling van het comité „Dodenherdenking I960" op 12 maart a.s. een krans te leggen bij het monument „Treurende vrouw" achter „Het Schuttershof" jn Zuid. Dit ter nagedachtenis aan de groep verzetsstrijders, die 15 jaar geleden op deze plaats door de Duitsers werden gefusilleerd. Op 4 mei, de officiële dag van de dodenherden king, zullen er 's morgens kransen worden gelegd bij de Breekerk en het monument „Treurende vrouw", 's Avonds vindt dan de gezamenlijke herdenking plaats bij het monument „Vallende ruiter" aan het Zuidplein en in de Groote Schouwburg. Dit werd gisteravond medegedeeld in de wijkraad voor Oud-Chariois. passagiersvervoer op de lijn Apel- doorn-Zwolle ten spoedigste wordt hersteld. Het 5-jarige meisje E. B, M. v. Veen is gistermiddag in de Tuinlaan op de fiets aangereden door een per sonenauto. bestuurd door de heer A. M. Het meisje kreeg een wond aan het achterhoofd. De bromfietser P, L. is gister morgen op de Hoofdstraat aangere den door een passerende scooterrij der. Hij liep lichte verwondingen op aan armen, hoofd en benen, die ter plaatse zijn verbonden. De heer M. M. vermist een ijzeren vlet, die in de Schie lag, ter hoogte van het viaduct. De heer J. v. M. deed aangifte van diefstal van zijn bromfiets, die op slot in het Broersveld stond. Van mejuffrouw C. A. M. B. is de üets gestolen, die op slot in de Hoog straat stond. GEBOREN: Albertus C„ z. v. A. van der Meer en C. J. Touw; Clara E„ d. v. P. Voorburg en A. de Wit_ Volstrekt enige en algemene kennisgeving Op 1 februari I960 over leed te Schiedam onze beste broeder, behuwd, broeder cn oom PIETER JOHANNES KRAM in de ouderdom van 90 jaar. Namens de familie J. C. Kram Sr. Kappelle-Biezelïnge Biezelingsestraat 38 De begrafenis heeft, over eenkomstig de wens van de overledenee in alle stilte plaats gevonden, op de algemene begraafplaats le Schiedam. Te huur gevraagd Heden nam God tot zich onze lieve vader, de heer c. VAN BREE De k'nderen Schiedam, 3 febr. 1980 Emmastraat 10 De teraardebestelling zal plaats hebben op de alge mene begraafplaats te Schiedam, zaterdag 6 fe bruari a,s. circa 11.30 uur voorm, - veertig miljoen gulden - HAVANA. Meer dan tweehon derd functionarissen die officiële ambten hebben bekleed gedurende het bewind van ex-dictator Batista zullen vóór ïondag een totaalbedrag van naar schatting veertig miljoen gulden moeten terugbetalen, dat ze tussen 1954 en 1958 aan salarissen hebben ontvangen. Het „Bureau voor Invordering van Misbruikte Openbare Fondsen" heeft meegedeeld, dat alle bezittingen van deze functionarissen zullen worden geconfiskeerd als ze de salarissen niet binnen vijf dagen terugbetalen, Dc functionarissen 2ijn voorname lijk gewezen senatoren, burgemees ters en regerings-adviseurs. Bewijs dat de salarissen en andere vergoe dingen destijds illegaal werden, ver worven is door het bureau niet ge leverd. Gevraagd net kosthuis met eigen slaapkamer voor jon geman, 24 jaar, omgeving station. F. van Harmeien, Bergselaan 340 A, Tel. tussen 7 en 9 uur 46911. Te huur aangeboden Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modem", Boerhaavelaan 124. telef. 68415. Schiedam. Te hoop aangeboden Nog enkele restanten wollen en wevenit damesjaponnen, enz. tegen lagere prijzen. W. v. d. Burg, Lange Kerkstraat 15, Schiedam, tel. 6613d. Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en. prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerk straat 13. Permanent vanaf 8.compleet. Telefoon 66833. Diversen Vermager zonder dieet met Graclal, 50 dragees 1.9S. Bij apotheek en drogist Foto, film, optiek Ktilfilma vergelen Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandllaan hofikMesdaglaan Schiedam Tel. 65734 DEN HAAG Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek is het definitieve aantal wo ningen, dat in het afgelopen jaar in Nederland is gereedgekomen 83.632. Dat is ruim 200 meer dan het voor lopige cijfer, dat onlangs werd be kend gemaakt. Het aantal in december 1S59 op geleverde woningen, beliep 9.635. Dit aantal werd nog nimmer in enige maand bereikt. Gerekend tot en met 1959 werden sedert de bevrijding' 769.227 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 78,768 systeemwoningen. 1 GEMEENTE SCHIEDAM Het Gemeenteziekenhuis tc Schiedam vraagt voor administratieve werkzaamheden en Diploma mulo en machineschrijven gewenst. Sollicitaties te richten aan de geneesheerdirecteur. Gevraagd voor zo spoedig mogelijk Aanmelden bij J. J. MEDER ZOON N.V. Noordvest 9395 -e; J i4rr v~4kA>. il

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1