AR-raadsleden belichten gemeentelijke problemen mm,-, Over Rijnmond, kerkebouw en demping van Noord vest Twee nieuwe vaartuigen voor Wilton-F ij enoord Salvatore Accordo solist in Tschaikowsky-concert RCH Hermes gaat naar Zaalhandbal programma .mrnÊmm 1959 Voor de eigen kiesvereniging De ..And" en de „Eng: meering DISCO-NIEUWS Het avondgebed in febi ruari R.Ph.O. IN PASSAGE-THEATER V. d. AREND WALDQ-TAXI 64.65.0 (3 fijnen) Burgerlijke stand Din ja de Wolff declameert voor Belgische jeugd Nelvan Prooyen recipieerde SCHIEDAM Jongen botst tegen bromfietser Jongen aangereden NABIJ HET STERHENB0S8H KOMT EEN DIERENPARK Koeriersters Li Kapitein Rob «-/■■>.nr i: Jongeman, dit draag je in 1960! 2.75 H0SMAN fa accuraat meisje Vrijdag 5 februa. i I960 Advertentie IM.) remault- agcnt „Het is goed wanneer er een vorm van wisselwerking lestaat tussen de Kiezers en de gekozenen in de Gemeenteraad, ook al zijn deze raadsleden dan geen verantwoording verschuldigd aan het kiezerskorps". Zo heeft de heer J. Wagenaar, voorzitter van de Alt-Kiesvereniging „Nedertaml en Oranje" het gisteravond in zijn inleidend woord gesteld op de vergade ring van de vereniging, die gewijd was aan de gemeente-politiek. Inder daad ligt hier een taak voor de kiesverenigingen of plaalsclyke afdelingen van politieke partijen. Immers, op deze wijze kunnen de geïnteresseerde burgen. iets meer te weten komen over de zaken en problemen, de ge meente van inwoning betreffende, die zjj anders uitsluitend te weten kunnen komen uit kranten-verslagen. Er wordt zo vaak geklaagd over al de vcrkeers-proüJemen voor gebrek aan belangstelling onder dezyn rekening: vooral die. betrekking burgerij voor de gemeentelijke aan- hebbende op Itet Kocmarktplein. De- gelegenheden. In de Gemeenteraad j ze problemen zouden naar zijn me- is dat meermalen naar voren ge-uing in ric komende jaren zich zelf bracht en ook gisteravond kwam 1 wel oplossen wanneer het Koemarkt- het ter sprake, maar uit de vrij g">- plein van verkeer ontlast wordt door te opkomst kan men toch wel aflei- andere afvocrwegen, zoals de kort- no? meevalt. Ook geleden in gebruik genomen weg uit het grote aantal vragen dat op do leden van. de raads-fractie werden afgevuurd blijkt dat. Maar fractie voorzitter A. Hock had daar een verklaring voor: de accomndatic in terdam de raadszaal is te klein: dc publie- verlengde over dc Noordvestbrug (de naam Spociingbrug werd door hem niet gebruikt!), door dc Burg. van Jïaa- renlaan, die aansluiting geeft op Rol- Vlaardlngen, door het ■an de Broersvest en de ke tribune kan maar een zeer gering j Rijksweg 20. aantal belangstellenden bevatten.Ook by de plannen voor een tun- De drie leden van de A.R.-fractienel in Viaardingen onder de Nieuwe hebben gisteravond dus weer de ge legenheid gehad om tal van gemeen telijke aangelegenheden uit du doe ken te doen; doeken, die klaarblij kelijk niet helemaal door de pers verslagen zijn verwijderd, Want vrij wel alles dat gisteravond besproken is, is ook reeds in dc Raad min of meer uitvoerig behandeld geweest. Rijnmond Notaris A. Hoek heeft- de moeilijke kwestie \ran de stichting van het ho- ven-gemccntelijke orgaan Rijnmond te belichten gekregen, vooral wat be treft de controversen die er bestaan tussen tal van gemeenten en Rotter dam over dc aanstelling van de bur gemeester van Rotterdam als hoofd van Rijnmond. De lieer Hoek bleek het tussens landpunt, ingenomen door burgemeester Reek, wel te kun nen delen, n.l. om eerst Rotterdams burgemeester aan te wijzen als voor zitter van Rijnmond, om hem na en kele jaren te laten vervangen door een andere figuur. Met de geuite klacht dat er teveel gemeentelijke zaken in de raads commissie van bijstand worden af gedaan, waardoor de'openbare be handeling in de raad in waarde daalt, kon hij in zekere zin mee gaan, al was hij van opvatting dat cr onderwerpen zijn die zich nu een maal niet lenen voor behandeling In het openbaar. Kerkebmnv De door de gemeente verleende subsidie voor de kerkebouw, n.L de helft van de grondkosten kon. de heer Hoek niet zó gering vinden, te meer wanneer de gemeente ook de „meerkosten" betaalt, als in verband met de verfraaiing van de stad een duurdere kerk wordt gebouwd dan strikt noodzakelijk is. Daar er ook in A-R.-kringen geen eenstemmigheid bestaat over dit punt van overheids subsidie en het Schiedamse college het rapport van de commissie Sas sen wil afwachten, kon de AJL- fractie nog geen standpunt innemen. Ook de bouw van het nieuwe Stadhuis en het ziekenhuis werden door hem belicht; hij ontkende daar bij de mogelijkheid om in het nog te bouwen ziekenhuis een speciale afdeling voor prot. christelijke pa tiënten te scheppen; er is ook geen organisatie die de mogelijkheden daartoe zou kunnen opvangen. Ir. K. J, J. Dominions nam voor- (Advertentie IJIJ.J jzeif «tf; fcd), Als U morgen deze wande!- wagen ergens koopt voor 47.50, dan betaalt U beslist te veel. En als U in het voorjaar die prijs overal moet betalen, dan hebt U spijt als haren op Uw hoofd. Maar nu. midden m de winter (maar juist daarom) een wandel wagen kopen van 47.50 voor bijna de halve prijs, dat Is ver standig. Wij kochten van een fabrikant met ruimtegebrek de hele voor raad van deze wandel wagens. Geheel opvouwbaar, met spaak- wielen, gecapitonneerde zit tingen en metgeheel verchroomd bovenkader. Honderden wandelwagens gaan wij morgen verkapen aan her die vooruitzien, voor rtog géén dertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze wandelwagens in de complete voorjaars-kleur- sene, zoals bleu, geel. coral enz.. voor/J Maas door. bleef ir. Dommicus uit voerig stilstaan. „Wees maar blij dat die tunnel niet op Schiedams Rebicd komt, want van de traverses heb je alleen maar narigheid," vond hij. In dit plan zal Schiedam slechts een klem stukje van het sportpark Har ga moeten offeren. Spreker on derstreepte dat de Ncd. Spoorwegen geen plannen hebben voor een spoortunnel onder het water door. noch voor een nieuw station bij Kqthei, waar Schiedam zo bang voor Demping Dat de Noord vest nog eens ge dempt zal worden, kon ir. Domlni- cus niet zien. Iïet dempen zelf zal erg duur worden, door het nazek- ken van de bodem; het Hoogheem raadschap Delfland verbiedt het dem pen en bovendien fa er een plan om van het „dode eind" van de vest een aantrekkelijke singel te maken bij de omle molen. Wel Is In onder zoek om de Korte Haven te dem pen, daar de kaden een heel duur herstel behoeven, maar vooral ook als oplossing van het grote ver keersprobleem by de Vlaardinger- djjk. Een verkeersplein op dat punt zou wei eens noodzakelijk kunnen zijn. Het derde en laatste A.R.-fractie- lid, de lieer W. van Schooneveid, sprak zijn teleurstelling uil dat er geen middenstanders aanwezig wa ren, zulks in verband met het feit dat de grote winkel-galerij in Nieuw- land binnenkort in uitvoering komt, waarover zij dan nu voorgelicht zou den kunnen worden. Want er bestaat grote belangstelling voor die winkels! Op de klacht dat cr zo weinig wo ningen voor grote gezinnen en voor bejaarden worden gebouwd, merkte hij op dat het ontwerp toch geheel in overeenstemming is met de diffe rentiatie in woningen, zoals was ge dacht in het rapport dat daarover tien jaar geleden is verschenen. Dat de woningbouw-verenlgingen nog niet aan bod zyn. gekomen komt door het vijf-jarenplan met Muvri, dat het gehele bouw-confingent ver bruikt. Op het departement is men wat huiverig voor deze verenigings- bouiv, maar toch zijn er mogelijk heden aanwezig. Bellen btf ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poiitie-alarmnummer 646EJG. Apothekers nachtdienst: C. Jansen Swammerdamsingei 41 en Nïeuw- land-apotheek, Dr Wibautplein 17. RJK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en tedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en JS—2030 uur, zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De man die verdwijnen moest". Monopole, 2.15, 7. 915 uur: „Siërra". DIVERSEN Jeugdhavcn, 8 uur: Jeugdraad Cur sus handenarbeid. Marijke, 8 uur: Singelkwartier. Voor dracht W. v. Iepen daal. Amstelbron. 8 uur; Oprichting schiet- vereniging. Bij Wilton Fyenoord fa men bezig j een oude en heel aardige traditie te doen herleven, voor wat betref; de naamgeving van de kleine vaartui- i (Advertentie LM.) Cooistngel <t? rei:!33261 WILLY ALBERT! Song Festival San Remo I 12.50 Bovendien: Lcids Studenten Cabaret „Laat je root! studeren" r gen bü IV. P. Het is daarbij de be doeling om de oorspronkelijk naam j van het bedrijf Wilton* Machinefa- j I briek en Scheepswerf (Wilton's Engi- j peering Slipway Co.) bij deze i naamgeving in ere (e houden. I Bij de vaarluigendienst heeft men i reeds boten m< i de „Wiltons" en Slipway" en kortgeleden zijn er nop twee boten bijgekomen die de na- men „Engineering" en „And" kregen. Er is nog een nieuwe sleepboot m bestelling en wanneer hieraan nu, zoals voorheen, de naam ..Company" gegeven zou ivorden. dan zou de oor spronkelijke firmanaam geheel her leefd zijn. De „Engineering" nu is een mo torsleepboot met een vermogen van 300 E.P.K. De romp is omgebouwd door omscholers, die hierdoor een behoorlijk object kregen om dc no dige ervaring m hun vak op le doen. De bouw \an deze boot maakt deel uil van het plan tot moderni sering van de W.F.-sIcepboolvloot. De ..And" is een snelle directie- motorboot met een vermogen van 150 E.P.K. en een vaarsneiheid van 30 km per uur. Het vaartuig is uit gerust met een Schottel roer-propcl- ier. waardoor een zeer grote wend baarheid fa verkregen. De twee boten werden gedoopt door dc tweeling-dochters Isa en Marleen van directeur ir. E. J. Woltjer. Aldus lezen we in „Wilton Pijen oord- j (Advertentie LM.) Alle minsters herenwinterjassen, aenre teddy- i (Advertentie LM.) Hebben nieuwe modellen en kleuren BRILMONTUREN HOOGSTRAAT 91 Ook voor Ziekenfonds HET vioolconcert van Tschai- kowsky moet wel tot de aller zwaarste werken van de vioollitera tuur worden gerekend. Het eist een volkomen beheersing van de streek- en linkerhandtcchmek cn boven dien een zeer grote toongeving, waar over niet elke violist beschikt, hoe groot zijn instrumentaal kunnen dan ook overigens moge zijn. De achttien-jarige Salvatore Ac cordo was in dit werk donderdag avond op het Toonkunstconeert, gegeven door het Rotterdams Phil- Advert entte IM.) Daar de wedstrijd vorige zondag wegens de terrein-afkeuringen niet is doorgegaan, maakt Hermes—DVS zich ten tweede maic op om R.C.H. te bekampen. De Haarlemmers zijn wel de dragers van de rode lantaarn in de afdeling, bovendien kampt te vereniging met een gezags-crisis, maar dat neemt niet weg dat de Schiedammers danig op hun tellen moeten passen, vooral daar het op stellen van vader en zoon. Bies- brouck in het eerste team een mo rele steun is. De wedstrijd Hermes 2—ADO 2, die aanvankelijk was vast gesteld op zaterdag, Z3l nu zondagmiddag om 2 uur gespeeld worden aan de Dam- laan. De blauw-witte reserves vech ten tegen tegen de degradatie en hebben nu de kans om wat punten te verzamelen, maar dan moet op de zelfde wijze gespeeld worden ais te gen Fyenoord 2. Hermes 3 ontvangt om 10 uur op Harga HOV 2 en het vierde kan kampioen worden mits van stadge noot Excelsior '20 3 gewonnen wordt op sportpark Thurleden, aanvang 2 uur. Bij de grote uitslaande bread die heeft gewoed, by de papierhandel van de N.V. Gimnnex aan de IVestuesl, is zo'n enorme rommel ontstaan in hef oude pand, een voormalige brandery, dat er vele weken nodig waren om alle ver brande papier-resten op te rui men. Bij vrachtwagens vol werd de rommel afgevoerd. Er is zelfs een houten afvoerbuis (tegen hel wegwaaien van het papieraan de voorgevel aangebracht moeten worden om het storten in de vrachtwagens mogelijk te maken. Maar gisteren was dit karweitje geklaard en dc laatste vrachtwa gen met rommel ziet men hier vertrekkenNaar wij vernemen zal het verbrande pand nu dienst gaan doen als garage voor de N.V. Th. J. L. van den Bergde over buurman aan de West vest. harmonisch Orkest onder leiding van Eduard Fhpse solist en toonde Tschaïkowsky's werk volkomen in zijn macht te hebben. Aan alle hier boven genoemde eisen beantwoord de zijn spel meesterlijk, al viel bij een scherp toeluisteren, een enkele maal een weliswaar niet v'alse doch wel een iets afwijkende intonatie in i de snelle dubbelnoten-passages te constateren. En dit kon wel bijna niet anders, daar Accordo het tem- po soms wel tot een bijna ongeken de snelheid opdreef. Maar dit was ongetwijfeld het gevolg van het jeugdige kunstenaarsvuur, de on tembare musiceerdrang, die overi gens het ccht-violistische in de ver tolking weer ten goede kwam. daar de toonvorming (vooral ook in dc meer gedragen gedeelten) bij voort during bezield groot en expressief was. Het werd in haar geheel ge nomen dan ook een weergave, die een meesterlijke allure bezat en vol komen. boeide door haar spontane musiceortrant. Daartoe droeg intus sen ook de begeleiding heel veel by, want ondanks de exorbitant snelle tempi van de solist hield Flipse niet alleen het musiceren stevig in de hand, doch liet het orkest dank zij zijn vaste directie de begeleiding tevens nog fraai en gaaf uitvoeren. Het programma bevatte twee or kestwerken van het vaste repertoire, waartegen men echter niet het min ste bezwaar kon hebben. Integen deel. Met de onvolprezen tweede Symphonic van Saint-Saëns, die me de dank zij de fraai en lichtvoetige uitvoering een prachtige opening van de avond werd, en met de na de pauze gespeelde symphonïsche suite „Sheherazade" van Rimsky Korssa- kow. een werk waaraan de toehoor ders al evenveel vreugde kunnen be leven als de vertolkers met Willem Noske als vioolsolist aan het hoofd, zijn dirigent en orkest geheel en al vertrouwd geraakt. Het zeer grote auditorium, dat het Passage-theater vrijwel geheel bezet te. was dan ook zeer dankbaar ge stemd en schonk enige malen een ovationele bijval H. van BORN GEBOREN: Johannes, z. v, J. van Nieuwenburg en "W, G. van Seters: Jolanda, d. v. A. van den Hoek en C. Bijioo; Bob J. M., z. v. F. J. A. M, Neijts en E. J. van den Heuvel; Yvonne, d. v. F. M. Romein en B. v. Vliet; Johannes J. I., z. v. J. A. Xuij- pers en M. A. T. Offermans; Marcel, d. v, L. Verhagen en A, P. H. van i Waardenburg; Eduard, z. v. C. H. v, Dijk en B, A. de Brum: Wilhelmus' J. A„ z. v, J. J. Gottenbos en E, van Emmelot Stein. ONDERTROUWD: P. A. J. Appel?, 25 j. en C. J. Putters. 24 j.; C. H. Hol leman. 24 j. en Ch. E, van der Roer, 20 j.; J. M. Hormes, 27 j. en H. J. C. van Son, 22 j.; Ch. Pelgrim, 25 j. en W. R. Wiilemstijn, 17 j.; T. J. Ver meulen, 26 j. en H. Kuiters. 19 j.; J. P. Winkelman, 27 j. en N. Toussaint, 20 j. GEHUWD: J. Boonstra, 22 j. en C F. B. Craane, 21 j.; R. Braat 22 j. en J. M. van Peit 19 j.; J. de Jager 21 j. en M. G. van Straalen 19 j.; W. van der Pluijm 28 j. en C. Keiler 18 j.; T. P. van Scheijndel 23 j. en J. C van den Oever 21 j.; J. M. Wallenaar 31 j. en W, M. Willemse 23 j.; J. H. Zondag worden de laatste wed strijden in de zaalhandbal-competi tie gespeeld van district West B. Dc dames van DWS zijn al kam pioen maar moeten het zich tot een eer rekenen om van het sterke Athe ne 2 te winnen. De Wilton-dames zfj" zeker van een derde plaats en kunnen nu revanche nemen op Vires et Celeritas, dat \-orige keer won. Dc dames van UVG hebben geen kans meer op de titel en moeten na enkele weken rust de strijd aanbin den tegen RCH; evenals vorige keer zullen de punten ook nu wel weer naar Reeuwijk gaan. Dames 2 van DWS heeft aan een gelijkspel genoeg om kampioen te worden in de af- delmgs 7e klas. Lukt het zondag niet tegen Mtncrva 2, dan mogelijk wel over twee weken tegen het zwakke Victory 2. Dames 2 van Wilton heeft theoretisch nog een kleine kans op de titel, maar zal doen moeten winnen van ADO 2, wat moeilijk zal gaan. Wat de heien betreft is Wilton 1 in gevaar: zondag moet gespeeld wor den tegen titel-kandidaat Hellas 2, een te zware opgaaf. Als ook AHC verliest (waarschijnlijk wel) dan moeten Wilton en AHC m twee wed- strijden uitmaken wie degradeert. De DWS-heren prijken puntloos aan de staart, wanneer zij van Dynamo 2 verliezen is hun lot bezegeld. Junioren dames: Wilton—Schutters (met kans op titel) en DWSRoda. Heren: DWS—Schutters en Wilton Activitas, Het oecumenisch avondgebed, dat iedere zateidagavond van half acht tot acht uur m de Lutherse kerk al- hier wordt gehouden, zaJ ui de maand februari 1960 worden geleid door dr. Cazemier op 6, ds. v. d. Haa- gen op 13. ds. Gras op 20 en ds. Na- wijn op 27 februari. (Van 0112e kunstredactie) De Rotterdamse voordra chtskun stenaxes Dinja de Wolff zal op uit nodiging van het Belgische minis terie van openbaar onderwijs medio februari enige voordrachten van Ne derlandse poëzie door de eeeuwen heen, geven voor leerlingen van middelbare scholen te Brussel, Ant werpen en Brugge. Deze voordrach ten in het leader van de Belgisch- Nederlandse culturele samenwer king zijn m zekere zin een vervolg op de zogenaamde „kunstuurtjes", die Dinja de Wolff gedurende vele jaren te Rotterdam heeft gegeven. obey, velours enz. worden één dag door ons verkocht voor de beiache ijk logo prijs 29.75 >y.i. NORMALE PRIJZEN 69.-.„79.- deze je sten In alle uitvoeringen Geen post-oF telefoonbestellingen. Groenendijk 23 j. eu N. Ouwendijk 21 j.; J. B. Ahiers 28 j. en M. J. L, j de Groot 27 3. I OVERLEDEN: Q, A. OJsthoorn, 78 j j.; J. M. van Noord, 61 j.; W, J. Ick- i Ier, 78 j. wed. van P. W. van Andei. Nel van Prooyen heeft het gister avond zelf gezegd en dus kunnen we er zonder meer van op aan dafc het inderdaad zo is en zo zal blijven. „Mensen die van muziek houden, kunnen niet boos kijken of het zou de muzieklerares moeten zijn die haar leerling of leerlinge op een foutje betrapt". Nel van Prooyen jubileert nu. Pre cies veertig jaar lang heeft zij 2ich als piano-, orgel- en zanglerares ver dienstelijk gemaakt en zij is het ge- ROTTERDAM: Kort* Hoogittaat 11 Meent hk. Goud*«- singet Kiiendr. Lsgedijk hk. Donjiweg Weu-Kniljk*ie 3S LEIDEN: Haitlomnentranc 25 T weest die talrijke leerlingen opge leid heeft op vakkundige wijze. Het was gisteravond in het ge bouw „ZendingskapeT' aan de Ge rard Scholtenstraat een. drukte van belang, want de jubilaresse reci pieerde daar. De vriendelijke woor den die tot haar gesproken werden, betroffen natuurlijk allemaal ,het zelfde onderwerp. Veertig jaar in het muziekleven, dat is heel wat! Dut er. ondanks het late uur waar op de receptie begon, toch nog zo veel belangstelling bestond, kon de feestvreugde alleen maar verhogen. Voorafgaande aan de receptie was er gelegenheid genoeg om het piano spel van de leerlingen van de jubi- laresse te beluisteren, terwijl ook het onder haar leiding staande kin derkoor „Zendingskapel" spranke lende liedjes zong. De ll-jarige Jan Smit is gistermid dag in de BJL-laan met zijn fiets tegen de bromfietser J. de R. ge botst. waardoor deze kwam te val len. De bromfietser liep een hersen schudding op waardoor hij in de Dr, Noletstichting moest worden behan deld. Het ongeluk gebeurde, doordat een kameraadje van Jan Smit op de stang van de fiets sprong, zodat de fiets zwenkte en tegen de bromfiet ser botste. Op het kruispunt Buitenhavenweg- Maasdijk is de 13-jarige L. V. op de fiets aangereden door een personen auto, bestuurd door de heer G. J. H. uit Rotterdam, toen hij deze geen voorrang verleende. Met een wond aan zijn linkerkuit is de jongen naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Het zal niet lang meer duren of prof. dr. Ariëns zal achter zijn oliebronnenconcern een aanvang maken met de aanleg van een commercieel dieren park. Er zal een grote verscheidenheid dieren ie vinden zijn. Het doel van dit dierenpark is uiter aard gebaseerd op een groot commercieel inzicht van onze grote eigen oliebaron, prof. dr. Ariens. Het zal dan ook met lang meer duren of prof. dr. Arièns zal het systeem groenten uit eigen tuin ook waar gaan maken in de schoenenbranche. In de vorm van schoenen uit eigen park. Om in korte tijd de dieren schocnrijp te maken is een speciaal laboratorium ontworpen, waarbij vele dieren tege lijk door een felle bestralen een 5x zo sterke groei zullen doormaken, op dit proces is reeds patent aangevraagd. De onderzoekingen hebben plaats ge had in het Ariën-ohe-concern. In de toekomst zul len iedere week andere dieren te bezichtigen zijn in het A-nëns-schoenenhuts en voor belangstellen den zal er ook een filmpje vertoond worden over dit groeiproces. Iedere dag doorlopende voorstel ling, komt dat zien, komt dat zien. Reeds deze week wordt een aanvang gemaakt met de expositie: „Wilde dieren voor de schoenenindustrie". Als eerste soort treden a.s. zaterdag een grote partij witte muizen op, zij eten uit de hand. Laat uw kin deren ervan genieten en kom eens binnen lopen. Ook u kunt dan eens een oogje wagen aan onze collectie pasvormschoenen. Als u deze collectie ziet, moet u er ook een paar van hebben, zo mooi vindt u ze en ongekende kwaliteit. Vergeet niet uw kin deren mee te nemen want zij krijgen naast uw KES- puntcn een dubbel-grrote-wItte-muizen-keurcoUcclic- Ariëns-pasvormschoen-ballon cadeau. Het adres is Broersvest 54. In LA GA1TÉ - Passage 9 speelt voor u het duo KATJA DICK Geopend tot 3 uur 's nachts Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons „De Broekenko- ning", Hoogstraat 85. Permanent wave Permanent l Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapselob J. de Ruiter, Lange Kerk straat 13. Permanent vanaf 8.-— compleet. Telefoon 66833. Vraag een boek van de spannende avonturen van Ze kosten slechts 75 ct p. deel Verkrijgbaar bij uw bezorger of boekhandelaar pantalon van super-rayon (fijn-geribd) compleet met stofrïem en koperen gesp. Belachelijk lage prijs: 17.^ koop hem MIS» meteen Smoorenburg Self Service SCHIEDAM KOOGSTRAAT 39-43 - ROTTERDAM BINNENWEG 42-54 (Qty-Cantrum) - AMST6RDAM MEUWENOUK 18M90 Het gouden wijnjaar De oogst dezer eeuw CHATEUNEAU Vin cfe France Rouge en Blanc ELKE WIJNLIEFHEBBER PROEVE DEZE WIJN Vormt van dit wijnjaar een voorraad voor jaren Extra kwantumkorting afd. Wijnen Lange Haven 3. Tel. 67799 JUIST NU ADVERTEREN VWVaA^VWI/UIA'WWUVi 1 koninklijke hoSlandia fabrieken van melkproducten EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. VLAAROINGEN Voor de Mechanische Administratie op ons hoofdkantoor vragen wij een Voorkeur genieten zij, die tenminste enige jaren Uitgebreid Lager Onderwijs of Handels avondschool hebben gevolgd. Ervaring is niet noodzakelijk, nauwkeurig heid en enig gevoel voor cijferwerk worden evenwei als eis gesteld. Geboden wordt een prettige werkkring met gunstige arbeidsvoorwaarden. Sollicitatiebrieven worden ingewacht bij de afdeling Personeelszaken, Oosthavenkade 42 (postbus 9). Eenonderhoud kan ook telefonisch worden aangevraagd, tel. (018 98-) 2941, toestel 19.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1