Nieuwste toegangsweg voor Nieuwland Thriller-komedie van Alfred Hitchcock Jeugdleiders volgen cursus handenarbeid Willem v. Iependaal bij Singelkwartier Koeriersters AGENDA PHILIPS In Schiedam bestaat weer een schietvereniging Met keu in foudraal onder de arm langs de speellokalen NIEUW SCHIP VAN NOORSE REDERIJ WILHELMSEN Een kleine kans op enkele voetbalwedstrijden Audie Murphy speelt de doortastende boevenvanger „De man die verdwijnen moest" Syclocross van Rennersclub ZICHTBAAR GEZOND door HOOGTEZON Raadpleeg uw arts Kermis van 6 tot 14 augustus KERKDIENSTEN Humoristische Radioprogramma' s Kamerlid stelt vragen over niet-verstrekken anecdotes Kritiek op voorraad gifgas in V.S. SCHIEDAM VERKOOPSTERS MIK, VERKOOPSTERS en HULPVERKOOPSTERS IN MONO POLE- THEA TER: KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 6 februari I960 3 .'V Bellen 1>U ongeval: G-G. en G.D. Tuin laan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64606. Apotheker» nachtdienst: Evers, Lan ge Haven 81. RJSL. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9JJ0 tot 18.30 uur ec iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek- Lange Haven: g opend maandag van 19—20. uur; dinsdag van 93016430 uur en van 1920.30 uur: woensdag van 93016.30 uur; donderdag van 9.30J2./9 uur; vrijdag van 9.30—1630 urr en 19—2030 uur. zaterdag van 9-30—1630 uur. Zondags gesloten. Stede!Uk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags vaa 12 tot 17 uur. „Schiedammers t»y nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2, 6.45 en 9.15 uur: (zondag 1.30, 4, 6.45 en 9.15 u.): „De man die verdwijnen moest". Monopole, 2.30, 7 en 9.15 uur: (zon dag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur): „Sier. De nieuwe Spoelingbrug 11 is gereed gekomen en Hjke richting is al een begin gemaakt. Zoals bekend daarmee heeft Niemuland weer een toegangsweg ge- lipt bet ook in de bedoeling dat de bussen van lijn kregen in de Parkweg. Maar dat betekent nop niet É0 (naar Kethel) van deze aansluiting gebruik dat de gehele omgeving van de Spoelingbrug nu ook maken. al voltooid is. Zo zijn de stratemakers nog druk be- Wat wel een verbetering is. dat is dat er ml reeds 2tg met het leggen van de brug-afritten ide Noord- een verbinding tot stand is gebracht tussen de Parïc- uesfringcl, die nu pas provisorisch in gebruik zijn toep e» de Oudedijk. Het is nog wel een tijdelijke genomen. Dat daar nog heel icat werk aan verbon- weg, die zich kronkelt om in aanbouw zijnde hui- derw is blijkt uit de foto Met de zandbaun langs de zenblokkcn, maar goed, de nerbindtng is er. De Ifoordvestsnigel (met links de gereed gekomen Jiui- aansluiting op de Oudelijk heeft plants even voor de zen van \Vxlton-F\jenoord) en rechts de nieuwe brug, overtorend door de Noordmolen, die volgens plan ook spoedig uicer in het bezit komt van molen- ujteken en een kap. Het verkeer over de Spoelingbrug II is momert- thans met knipperlichten beveiligde overweg in de spoorbaan naar Vlaardingen. In de zomer zullen de bezoekers van het Prinses Beatrix-park hier ge bruik van kunnen maken. Met het gereedkomen is een oude en bekende teel nog niet druk. Dat komt omdat de aansluiting verbinding over de Noordvest verdwenen: het pon van de Parkweg ap de Burg. van Haarenlaan nog ton-bruggetje van de heer Van Vliet.' Vijfennegen- verre van ideaal zyn. Er zijn wel wegen, doch deze tig jaar heeft het dienst gedaan (niet altijd de zelfde EÜn indertyd aangelegd om het bouwen van de flat- brug, uiteraard) en vele werkers aan de overkant" blokken mogelijk te maken, tijdelijke wegen dus. hebben er dankbaar gebruik pan gemaakt. Doch die nu dik onder dc modder zitten. Maar met het thans heeft de definitieve Spoelingbrug 11 het ver- iaortrekken van de Burg. van Haarenlaan in ooste- der bestaan overbodig gemaakt. ALFRED HITCHCOCK haalt inien haren van Washington, Franklm de eerste meters van zijn nicu- en twee andere Amerikaanse pre- we thriller North by North- sidenien, wier reusachtige portretten west (De man die verdwenen j in de rotsen van Mount Rushmore moest) een merkwaardig grapje uit, zijn gehouwen, dat hatelijk zou «Un. al* het cc» i Hitchcock heeft nog meer van zul- ander had gegolden. Maar het ls de ke bizarre décors op geniale filmï- gednmgen Hitchcock zélf, die hier eten la het beeld verschijnt als een hollend heertje, dat juist de bus mist Dit grapje heeft bepaald géén symbolische betekenis. Want deze spionage-thriller, die men volgens Hitchcock als een soort divertisse ment moet beschouwen tussen zijn vorige, serieus-psychologische film „Vertigo" en zijn nieuwste, nog op stapel staande macabere fantasie hPsytho" in. is allesbehalve een mis lukking. Wel is de spanning van dit bi zarre verhaal minder wurgend dan gebruikelijk in Hitchcock-films, doordat de sleutel tot het mysterie nog vroeger dan anders wordt aan geboden en het onderwerp niet meer dan een voorwendsel blijkt te zijn voor bravoursiukjes en pratïcal jo kes, die er slechts in de verte ver band mee houden „North by Northwest" is een thriller-Komedie en als zodanig biedt zij inderdaad eer heet spannend toort ontspanning, waarbij niet het doel, maar de middelen tellen. Die middelen zijn wederom heel origi neel en met grote intelligentie en burner toegepast. Het verhaal be staat feitelijk uit één grote achter volging: het wild verandert soms in oe jager en spionnen, geheime dienst on'outsiders vormen een schijnbaar onontwarbaar kluwen. Cary Grant is de brave, bijzonder Seaffaireerde reclameman, die door «n bende buitenlandse spionnen voor een geduchte FB-I-agent wordt aangezien en derhalve hot mik punt wordt van een reeks IJselijke pnslagen, waarbij zelfs een vliegtuig tegen hem wordt ingezet Op zoek naar zijn dubbelganger wordt hij bovendien nog door de politie ach tervolgd wegens het plegen van een woord, die in werkelijkheid door de geraffineerde spionnen is gepleegd. twant ontmoet in de trein een verleidelijke en zeer hulpvaardige Monde vrouw, die hij later als help- ®ler van de bende ontmaskert en "dg weer later als infiltratie-agente pfj». dc F-B.I. van een zekere dood Wt Inmiddels is hem dan onthuld tht de „dubbelganger", naar wie bij «naarstig speurt, slecht een pro per 15 van frhtasie van dc L die aldus de aandacht van de "Pannen wenste af te leiden... De geschiedenis vindt haar specta- pohhe einde m een halsbrekende uterpartij over de oren, neuzen schc wijze uitgebuit. Zo verplaatst de spionnenjacht zich naar het ge bouw van de Verenigde Naties en vindt zij een even opwindende als humoristische climax op een kunst veiling, die door Grant op geraffi neerde wijze in de war wordt ge stuurd. Behalve Grant levert ook Eva Saint Marie als de „spionne" een bijzonder goede vertolking. De ge sprekken tussen deze twee in de trein zij" een voorbeeld van per fecte fllmdialoog. De fotografie van Hitchcock's lijf- camcraman Robert Burks is weder om voortreffelijk en opmerkelijk ls het functionele gebruik, dat men hier en daar (de scène met de kruiers!) van Technicolor gemaakt heeft. (In PASSAGE). Zondagmorgen organiseert de ren nersclub „Schiedam" weer het jaar lijkse spectaculaire evenement, de cyclocross m het Slerrebos. Het is serert enkele jaren de goede ge woonte van de rennersclub om een dergelijk lastig wielerevenement in onze stad te organiseren. Ook voor zondag is het parcours weer uitgezet op het ongelijke terrein m en om de Zandvlakte. De wielrijders krjjgen heel wat barrières te overwinnen. De junioren uit Schiedam en omge ving starten om tien uur en om half elf vangen de wedstrijden voor de A- en B-k lassers aan. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm, Van Ruysdael- laan 52b, teL 64093; A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel. 67760; W. H- F. Meijer. Swammerdamsmgel 43, tel. 69696; P. van Santbrink, Mgr. Nolenslaan 183 tel. 62562, Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. GEBOREN: Cornells z. v, C. Vrij. land en J. Meijer; Wühelmina d. v. G. J. Noordhoek en W. Coster; Corne lls H. z ,v. A. G. Dïngenouts en P. F. Gödde; Roelof z. v. H, Smit en U_ de Vnes; Elisabeth J, d. v, M. van O pij nen en G. G. Santing; Mannus R z. v. A de Jager en H. Ch. Mom berg OVERLEDEN: A. Winkel, 75 jaar; C. de Graaff, 73 jaar; C van Bree, 83 jaar; F. A. M, Kihan, 57 jaar. Jeugdhaven, S ur tout. Musis Sacrum, 8 Feest. DIVERSEN CJV. Passe-par- uur; Combinatie. (Advertentie LAf.J De kermis zal deze zomer gehou den worden van zaterdag 6 tot en met zaterdag 13 augustus en wel op de Broersvest. Zoals we gemeld hebben zal het dit jaar voor het allerlaat-t zijn dat de kermis tijdens de Vakan tie-feesten. daar worden gehouden. Ook ditmaal gelden de gebruikelijke beperkende voorwaarden ten aanzien van het maken van. muziek, e.d. Aan het Oranjefeest, dat van de Arcade, 8 uur: Het Voetlicht Toneel zomer in Kethel wordt gehouden zul- en cabaret l»n eveneens kermisattracties verbon- Jullanakerk, 8 uur: Cefa. Schiedam e den worden. Deze feesten hebben voor Christus. Film, I plaats van 27 tot en met 30 juli. Dc heren G. Rosman en F. 3. Drcnth hebben eer van hun voorbe reidende werk, want gisteravond is het in de bovenzaal van caférestau- rant „De Amstelbron" gekomen tot de oprichting van de Schietvereni ging Schiedam. Er waren ruim twintig belangstel lenden verschenen, die 2ich alle op gaven als (voorlopig) lid. Men kan zich alsnog opgeven bij het voorlo pige bestuur, dat als volgt is samen gesteld: G. Rosman. Lange Haven 323, tel. 67529 (voorzitter), P, J Drenth, Burg. van Haarenlaan 946. tel. 63838 (secretaris), K. J. van Nederlandse Hervormde Gemeente, Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffmar en 17 uur ds. D. J. Spalmg; Beth cl kerk: 10 uur ds. J. D, Smids en 17 uur ds. M. J. C. Visser (opendeurdiertst); Opsian- dfngskerk: 10 uur ds J. Gras en 19 uur ds. A. Hoffman; Vredeskexk: 3 en 1045 uur ds. D. J. Spallng en 19 uur dr. L. J. Cazermor; Kethel: 10 uur ds. Brummel- kamp en 19 uur ds. M. J, ten Bruggen- cate (jeugddienst). Nederlandse Hervormd Gereformeerde Evangelisatie, gebouw Irene: 10 uur ds. L. Vroegindeweij. Delft en 16 uur ds H Stolk, Scheveningen. ïvangeliseh Lutherse Gemeente: 10 U. ds A. Johannes, Delft. Lutherse Kerk: zaterdagavond 19.30 u. avondgebed. Nederlandse Protestanten Bond, West- vest 92: 10 30 uur prof. dr. M. A, Beek, Amsterdam. Jehova's Getalten, Volks ge bouw; 18 uur wachttorenstudie, onderwerp: „On schuld door respect te hebben voor de heiligheid van bloed". Dinsdag 19.30 uur dlenstvcrgaderlng en theocratische be- dientngsschool. Oud-Katholieke Kerk, Dam 28: 10 uur hoogmis Christelijk Gereformeerde Kerk, kerk gebouw Warande, hoek B.K-Laan: 10 en 17 uur ds. B. Bijlevcld, Noordcioos. Leger des llells. Lange Haven 27: 10 uur heUlglngssaménkomst cn 19 30 uur verlossingssamenkomst; Gerrit Verboon- straat. 18.30 uur openlucmbljeenkomsr onder leiding van majoor en mevrouw M. Souverein. Gereformeerde Kerk, Oosterkerk; 10 uur ds. J. Couvee cn 17 uur ds. E. J. Oomkes; Julianakerk: 9 en 1030 uur ds. E. J. Oomkes en 17 uur ds, W. A, Krij ger: Kethel „De Ark": 9 30 uur ds. W. Krijger en 14 30 uur ds. J. Couvée. Hartin gsveldt, Westfrankenlandse- straat 6b, tel, 64425 (penningmees ter), C. Bergh, Overschïeseweg, woonark De Vrijheid, Chr. J. Breur, Rotterdamsedijk 12a, teL 66607. Het voorlopige bestuur gaat nu aan het werlc, om de interne zaken te regelen, zoals het definitief vast stellen van de contributie, die voor lopig één gulden per maand be draagt. Op woensdagavonden heeft men de beschikking over de Beurs (Lange Haven, hoek Dam), waar echter met met scherp geschoten mag worden, daar de Beurs op de lijst van Monumentenzorg staat. Er wordt geschoten met luchtbuksen. Dat bij de beoefening van het bil jartspel ve'e factoren de vaak wis selende resultaten van de spelers be ïnvloedden, blijkt elke week op nieuw. Zijn concentratie, de begin- stoten, de stnjdmethode van zijn te genstander en nog vele andere facto ren zijn vaak van beslissende in vloed. Kan hijzelf door bijvoorbeeld slechte aanvangsstoten geen serie op bouwen en maakt daarenboven zijn tegenstander nog een paar behoor lijke series, dan wordt zo'n speler helemaal nerveus en kan geen mo ment herinneringen opwekken aan zijn verrichtingen op bijvoorbeeld de voorgaande speelavond in hetzelf de toernooi. Men hoort en ziet zoiets herhaaldelijk in de grote landelijke en intematnonale toernooien, men zag dat ook afgelopen maandag in ons district met G, van Gendt in de finale van de le klasse. Gestart met een algemeen gemiddelde van 8. over zijn twee reeds gespeelde par tijen, een moyenne goed voor de hoofdklasse, kwam hij tegen Van der Lee zelfs niet tot het minimum van de le klasse Van der Lee speel de met overleg met herhaaldelijk zuiver uitgevoerde lange stoten over drie of vier banden. Hij maakte daarmee de Maassluizer „kapot". Maandag zal blijken of er weer an dere verrassingen uit de bus komen. Dan staan bij MES in Vlaardingen vier partijen op het programma. Het De rederij "Wilh. "Wilhelmsen te Oslo, in Nederland vertegenwoordigd door Cornelder's Scheepvaart Mij. N.V te Rotterdam en Amsterdam, onderhoudt diensten van Rotterdam direct naar de Perzische Golf, India, Pakistan, Australië, Nieuw Zeeland en het Verre Oosten, met een zo druk afvaartschema, dat praktisch iedere dag een Wilhelmsen-schip in de Rotterdamse haven ligt te laden of te lossen. De Schiedamse Jeugdraad i.o. is vrijdagavond in een zaal van de Jeugdhaven met een belangwekkend initiatief gestart. Jeugdleidsters en jeugdleiders van diverse organisa ties en verenigingen In Schiedam zullen op tien achtereenvolgende vrijdagavonden tot medio april deel nemen aan een cursus voor „Han denarbeid" die gegeven zal worden DEN HAAG Het Tweede Ka- merhd mevrouw Van Someren— Downer (V.V.D.) heeft aan de staats secretaris van Onderwijs vragen ge steld over het niet verstrekken door het centraal bureau van omroepen van schema's van de avondprogram ma's aan buitenlandse oraroepsorga- nisaties. Het Kamerlid zegt, dat dit in strijd is met de afspraken, gemaakt in de Union Europeen de Radiodiffusion. Zij wijst op publikaties in buiten landse bladen, -waarin deze gang van zaken wordt gelaakt. Verder vraagt zij of het de staatssecretaris bekend is. dat de moeilijkheden met de nieuwsvoorziening door de omroep- door de deskundige op dit gebied j organisaties ontstaan zijn uit de be- Willem van Iependaal heeft gister- ai ond in zaal Marijke in het Broers- vel d, de leden van de vereniging Het Singelkwartier een paar bijzonder plezierige uurtjes bezorgd mei zijn „lezing" over volkstaal en volkshu mor, een onderwerp waarover h(j al eerder een bock heeft geschreven. Van Iependaal schrijft zoals hjj praat sappig, boeiend, pittig en soms Hoewel de sportvelden niet in goe- c°oditïe zyn is er voor morgen sln^n een kans dat de voetbalwed- fyden vooral van de standaard eis doorgang vinden. De velden Jr «chiedam z^jn merendeels van goe- n kwaliteit, behalve enkele terrei- verouderd zijn of die in het 1ceJ_ gelegen veengebied zUn aange- ni^Vcedeklasser Excelsior*20 zal de «Wedstrijd van RKAVV kunnen De derby Schiedam—-SFC is d ,Jbetekenis voor de aansluiting bij i_ ,^°Pgroep. Het veertigjarige SFC «civonet SVDPW kan zich thuis Stm?° jtpark Thurlede tegen Quick Em S de twee^e Plaats heeft in- herstellen van de teleurstel- Haa" ^art'nit is in staat ïn Den win Van forse Kranenburg te Ilen Met Weede weer als aanvals leider gaat Ursus pogen dc onderste plaats prijs te geven. IFC is echt» een kwade tegenstander. Ursus heeft echter het voordeel van het eigen terrein, zodat de roodwitten winst kansen hebben. Of het terrein van DRZ bespeelbaar zal zijn hangt al van regen en wind- De stadgenoten kunnen Nado Vooruitgang in Kethel slaan. Het terrein van Wilton Fyenoord is van goede kwaliteit Mogelijk dat WF voor een huzaxenstunt zorgt doar Steeds Hooger te kloppen. Het is de laatste kans voor WF om te trachten m de eerste klas te blijven. Betwij feld moet worden of Demos op het weke Spieringshoek tegen SMV m het veld kan komen en dat valt te betreuren want een Demos in vorm kan juist nu ongetwijfeld een goed re- sultaat behalen. pikant, maar altyd vol leven. En zo was ook deze avond. Van een „lezing" of „causerie" was eigenlijk geen sprake, maar de leden van Het Singelkwartier zullen wel de laatsten zijn om daarom te treu ren. Hot werd één aaneenschakeling van humoristische anecdotes vrij wel allemaal echt gebeurd dus. Van Iependaal zit in trem of tram waar schijnlijk voortdurend oplettend te luisteren naar de taal van de „ge wone man". Hoe die zelf woorden maakt als de gebruikelijke taalschat ontoereikend is om uiting te geven aan zijn opgekropte gevoelens, zijn levenszorgen of kleine ergernissen. „Hoe maakte je nu die hoorspel serie „Denk om de bocht?" heeft men WilLem van Iependaal wel eens gevraagd, „Hoe verzin je het?" maar Van Iependaal wil van dat „verzin nen" niet horen, „je moet er gewoon tegenaan lopen! het publiek geeft je eigenlijk hele verhalen cadeau, als je maar luisteren wil." Zo ongeveer vijftig jaar geleden verkeerde Van Iependaal vaak m Schiedam. De sfeer van het leven in de „hofjes" achter de Hoofdstraat heeft hij o.a. weergegeven in .Dol letje Piekhaar." Maar ook. persoon lijk heeft deze schrijver prettige her inneringen aan Schiedam. Zoals gezegd, het werd vaak een aaneenschakeling van moppen en anecdotes, meestal gekruid en naar bij zelf zei van de zgn. zee mansmoppen „die zijn in deze zaal niet te vertellen, en die wel te ver tellen zijn, zijn de moeite met waard." Maar er bleef genoeg aardigs, over om wél te vertellen, en we geloven dan ook dat de leden van het Singel kwartier zich wel kunnen verenigen met de uitspraak van enkele bewo ners van een gevangenis, waar Van Iependaal eens een praatje hield. de heer J. van Dfjk uit Rotterdam. Op de eerste bijeenkomst is een in leidende bespreking gehouden over de mogelijkheden van de handenar beid. De cursisten hebben daarbij een aantal voorstellen gedaan over de materialen die zij willen gaan be werken. Besloten werd om volgende week te gaan werken met kleurklet Na dit boetseren zal met biezen worden gewerkt en vervolgens zul len lampions worden gemaakt, mo zaïekwerkjes en elke cursist zal tenslotte een marionet vervaardigen. Bezien zal worden wat van andere materialen als carton, kranten, af- valmatenaal en ander waardeloos materiaal kan worden gemaakt. De cursisten zullen in de komende we ken door de heer Van Dijk ïn ruime mate in contact worden gebracht met de mogelijkheden van de han denarbeid, zodat de leidsters en lei ders de jeugd kunnen instrueren voor gevarieerde persoonlijke en groeps» arbeid. De heer K. Scholten heeft namens de Schiedamse Jeugdraad de eerste bijeenkomst geleid. Hij me moreerde met voldoening dat de Schiedamse Gemeenschap zo wel willend is geweest om een gedeelte van de kosten van deze cursus te dekken. Desondanks is er nog veel materiaal nodig als biezen, carton, papier, gekleurd glas, hout en hard board e.d. en dat materiaal zal de heer Scholten in de komende da gen gaan aanschaffen, hoewel de in siders begrijpen dat dit aanschaf fen voor de heer Scholten betekent dat hij bij de Schiedamse bedrijven zal onderzoeken of deze instellingen materiaal beschikbaar willen en kunnen stellen. hoefte van genoemde organisaties om het onafhankelijke blad „T.V." van meuws uit te sluiten, waarover nog een procedure gaande is. Mevr. Van Someren vraagt tenslot te of de staatssecretaris de nodige stappen wil doen opdat de omroep organisaties normaal hun taak ver richten. DENVER (Colorado) Het Ame rikaanse leger is ingegaan op de kritiek van de Democratische volks vertegenwoordiger Byron Johnson, dat 12 km van Denver voldoende van een dodelijk zenuwengas opge slagen is om „elke man, vrouw of kind ter wereld te doden". Kolonel George Allen, de 10m- mandant van het arsenaal in de Rocky Mountains zei, dat de opslag boven de grond in sterke metalen vaten „inderdaad een zeker risico in houdt". Hij zei dat wel een actie-plan bestaat indien een noodtoestand zou ontstaan. Hij gaf geen bijzonderhe den over het plan en hij zei ook niet of dit rekening houdt met de nabij heid van Denver met zijn 750.000 in woners. Vrijdagmorgen vroeg verscheen het motor vrachtschip Tricolor in de Maashaven, als nieuwste eenheid van de rederij, een schip dat in. zijn uiterlijk sterk afwijkt van het ge bruikelijke scheepstype van de rede- ry. De Tricolor is namelijk het eer ste van een serie van vijf nieuwe eenheden, waarbij de machinekamer alsmede de gehele accommodatie in het achterschip is ondergebracht. Het tweede schip, de „Toledo" door de zelfde werf in Gothenburg gebouwd, is eind januari afgeleverd. Het der de, in aanbouw te Noorwegen, volgt ca. 1 juli an de resterende twee, weer m Gothenburg te bouwen, zullen in het begin van 1961 worden afgele verd. De algehele inrichting en techni sche toerusting van deze serie sche pen, is zo goed mogelijk aangepast aan de wensen van verschepers ten aanzien van ladingsoort en collige- wicht. Een aantal deeptanks voor speciale lading <>n voorts koel- en vrieskamers zijn beschikbaar, terwijl ladingstukken tot een gewicht van 60 ton met eigen laadgerei aan boord genomen kunnen worden. De Trico lor Wordt voortgestuwd door een op zware olie lopende 10 cilinder Bur- meister en Wain motor van 12.500 a.pk., die het schip een dienstsnel- heid geeft van ruim 17 mijL De Tri color ts ingelegd in de sneldienst op het verre Oosten en zal na het inne men van ca. 3200 ton stukgoed te Rotterdam, ia de loop van zaterdag naar zijn bestemming - "kken. WASHINGTON. Tijdens oefe ningen voor de kust van Virgina (Verenigde Staten) zijn elf beman ningsleden van de Amerikaanse tor- pedobootjager Daly bij een snelle draai van het schip overboord gesla gen. Slechts vijf man werden gered. Een opvarende overleed aan de ver wondingen, die bij bij deze manoeu vre opliep. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal 3A (Broersveldpad)telefoon 6 7028 <na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. zijn de duels Van GcndtVan Dui- keren, CordemansEikenbroek, v. d. VeldeDijkshoorn en v. d. Lee—Wil- lebrand. D tweede klasse finale wordt volgende week voortgezet met twee ronden, waarvan wede uitsla gen bereids opnamen, gaan v. d, Does van LEV en Hartog van OBK met 4 matchpunten aan de leiding met moyennes van 381 respectieve lijk 3.53. Met twee matchpunten zijn op het ogenblik Van Rees (moyenne 3 83), de Konmg (3.49), Van Reeven (3,10) en Leijte (3,09) ook nog niet kansloos, terwijl theoretisch de ver liezers an de deze week gespeelde londen, Weeland (3.30) en. v. d. Veer (251), ook nog zich ver horahoog kunnen werken. Maandag en woens dag wordt weer bij De Kleine Con- fiance aan de Rotterdamsedijk to Schiedam gespeeld. Het is ook de laatste week, waarop de hoofdklassers zich kunnen voor bereiden. Zij immers starten op 15 februari. Speellokaal: De Sluis, Lek straat 2, Schiedam. Het toernooi om de P. v. d. Water beker, dat volgens het programma deze week geheel zyn beslag zou krijgen, is nog met helemaal afgelo pen. Door de ziekte van Van Dulke- ren was men enigszins achter ge raakt op het toemooischema. Wel werd de strijd om de Rem- brandt-libre-beker beslist, zij het niet by De Sluis, waar de finale- partyen overigens allemaal werden gespeeld. Eén partij bleef openstaan, tussen Bosman (LEV) en Schwager- manti (DKC). Deze werd vrijdag avond bij LEV gespeeld en door Schwagermann gewonnen. G. Bud- denböhmer (Volksgebouw) en Schwagermann eindigden daardoor :n matchpunten gelijk. Omdat de spelers een verschillend moyenne speelden, moest het percentage de winnaar aanwijzen: Buddenbohmer scoorde 97.5 procent, Schwagermann 95 procent. En dat hield derhalve in, dat Buddenbohmer voor een jaar da beker in zijn bezit krijgt. Het driebandentoemooi om het Bliekendaalbiljart werd in de ge vormde vier poules voortgezet Wel ke spelers t.z.t voor de eindstrijd in aanmerking komen, valt nog moeilijk te zeggen. Het opvallendste resultaat van deze week was wel de partij tussen Smit en Dries, waarin de spe lers voor de te maken 30 carambo les 160 beurten nodig hadden. Ccnfiance heeft na de fraaie 6—2 overwinning op LEV een uitsteken de kans het kampioenschap van da competitie E op zyn naam te bren gen. De returnontmoeting is inmid dels bepaald op donderdag 11 febr, bij LEV. De verenigingen Confiance en PGL beëindigden inmiddels hun twee kamp. Confiance won met 6333 punten. De partijen werden gespeeld volgens het systeem 30x moyenne. De DGL-speler De Neeff zag kans zijn partij in 14 beurten te win nen, Van Stolpe van Confiance maakte voor zijn vereniging de kort ste partij: 20 beurten. Daarentegen speelden de DGL'ers P. en C. Dijks hoorn hele slechte partijen: P. Dijks hoorn maakte slechts 9 caramboles in 25 beurten en C. Dijkshoorn 10 in 30 beurten. Voor de biljartvereniging RES uit Schiedam staat een tweekamp tegen Schanswijck op het programma. Op 15 februari wordt bij RES gespeeld, de daarop volgende maandag bij do tegenpartij. Voor hen, die vandaag en morgen Van Kempen willen aanmoedigen in het gewestelijke kampioenschap der de klasse libre, zij tenslotte nog ver meld, dat het gewestelijke toernooi wordt gespeeld bij Alblas te Lekker- kerk, Voorstraat 9. GEVRAAGD: voor direct of later voor onze afdelingen mantels en japonnen. Hoog salaris en prettige werkkring. Aanmelden daelijks van 9 tot 18 uur of na teleL afspraak: 6 84 28, na 19 u. 6 55 16 Dames- en kinderkledingmagazun HERMAN EIJL 'Hoogstraat 58 - Schiedam. y^UDIE MURPHY was nog maar een heel jong broekje, toen hij op het witte doek verscheen, in. „Siërra". De film in Monopole is dan ook al ne gen jaar oud. Top-ster Tony Curtis mocht er een heel klein figuranten- rolletje in spelen. Een primitieve western, waarin Audie een doortastend jongmens is, „Komt u nog eens terug we zijn dat zich met zijn oude vader heeft altijd thuis,'hoor," zeiden ze daar. i teruggetrokken in de bergen, omdat1 de laatste ten onrechte van moord verdacht vogelvrij is verklaard. Flinke Audie ruimt aan de lopende band de boeven, die zijn paarden stelen en zijn papa belagen op. Het wordt een emd-goed-al-goed met een mooi meisje CWanda Hendrix). Ner gens hoogspanning, steeds zwak stroom. Al moet gezegd worden, dat 'de ballade-zingende Burl Ives weer aardig is en de opnamen van de kuddes wilde paarden boeien. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 68021 Schiedam Permanent wave Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8com pleet, Telefoon 66833. Hélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet f5.—; stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 1,korting 1 Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Fofo, film, optiek j RoUIIms vergeten 7 Auto- Diversen soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. SlUpery „Solingen", Nieuw- straat 43, Philishave slijpen, Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 105, te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's-Mor- gens gebracht, 's-middags klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1