SVDPW en Martinit missen de aansluiting jyciecross op n moeili parcours in Sterrebos Leden R'dams Toneel accepteren vertrek van Hans Tobi niet Wederom ziet DHS zich J welgerichte schot uit. De de zege ontsnappen Maar de vorst nam de *j^&is£zp grootste handycaps weg Gezin gered van gas vergiftiging Voetlicht" trad samen met „Vriendenkring' NOAD gaf goed partij Demos wint verdiend SCHOONMAAKSTERS Koeriersters De krant VOETBAL IN SCHIEDAM Schiedam SENEGAL" in Heusden te watergelaten Waterklerkenver. dertig jaar voor eo SCHIEDAM proeï-ijsbanen zijn geopend i; Maandag 8 februari 1960 Tx T Tp. zig, maar mede door die sfei gingen hebben deze geli; 1 ^v-^v de stryd beheerst. De /Artverlenlié I.M Winnaor J. uon Geest (r.c. Schie dam) &0 het neinert van een sloot in de cyclecross. r te hebben. Hij kwam vlak 29 minuten en 16 seconden. -* -» me achterstand werd het li Bellen by ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Evers, Lan ge Haven 81. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond CbehalveVvoens- dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.30—16,30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20-30 uur; zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 lot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 1 en 8.15 uur; „De man die verdwijnen moest". Monopole, "2,15. 7 en 9.15 uur; „Com plot met de duivel". DIVERSEN Maison Westhuis, 7.45 uur; Expogé/ WN. Lezing. Arcade, 8 uur: R.K. Werkmeester. Vergadering. Chr. Soc. Bel., 8 uur: B.B.-cursus- avond. 'oorjpiia dit Btjj 1Pha{t: de Jicc Peen vw. [erdarbfi.. pen ia fe; P8 was in i PdbcjtuKn [ab, ml F onts!«3. kwastje, ling va.- f de Ickhj. HEUSDEN. Met goed gevolg is zaterdagop de Verolme-werf te Heusden het motortankschip Senegal tewatergelaten, dat in aanbouw is voor de N.V. Nederlands—Franse Scheepvaartmaatschappij te Rotter dam. De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Tristan Vieljeux, De tewaterlating is de eerste in een reeks van drie, die deze veertien da gen zullen plaats vinden op de Ver- olme-werven. Een bijzonderheid is j dat het schip in Heusden wordt af- gebouwd. Na de tewaterlating werd het woord gevoerd door de heer De Booy, hoofddirecteur van het Ver- olme-concern. Hij bood mevrouw Vieljeux een cadeau aan. Daarna spraken nog heer A. Rijke, directeur van de Heusdense werf, de heer Vieljeux, en de directeur van de N.V. Nederlands-Franse Scheep vaartmaatschappij te Fv tterdam. De Senegal heeft een draagvermo gen. van ongeveer 2,200 ton. Het schip is ruim 62 meter lang bij een. breed te van ruim 11 meter. De Senegal zal worden gebruikt voor het ver voer van minerale oliën, eetbare oliën en. wijn. Het schip wordt uit gerust met zeven middenladingtanks en tweemaal vier zijtanks. Na -Je tewaterlating werd op de vrijgekomen helling de kiel gelegd voor een 22.000 tons motortankschip voor rekening van A- B. Turret te Helsingfors. Op wel zeer ongelukkige wijze heeft SVDPW met 2—0 van Quick Steps verloren. De Schiedammers kregen voor rust voldoende kansen om een voorsprong te nemen, maar de aanvalslinie van de roodwittcn had het goede schot thuis gelaten. Tot tien minuten voor het einde bleef SVDPW in het overwicht. Hier na treuzelde de defensie met het wegwerken van de bal en de voor hoede van de bezoekers was er daar na snei genoeg bij om te scoren. Vijf minuten later had de achterhoede van SVDPW weer voldoende tijd om de bal tot hoekschop te ver werken, maar weer weifelden de stadgenoten en ook deze fout kostte SVDPW een doelpunt. Tegen de ver houding in kwam Quick Steps daar door aan de winst. KranenburgMartinit Het gezin van de timmerman J. J. Dumont wonende in de Gordensir. 30a, heeft vannacht in ernstig ge vaar verkeerd: er was lekkage in de gasleiding onder dc vloer van de gang in de woning. Gelukkig had geen van de gezinsleden ernstige ge volgen van de lichte gasvergiftiging. Omstreeks vijf uur vanmorgen werd de heer Dumont wakker, door dat het 6 maanden oude kind. zo vreemd huilde. De man stond op, en bemerkte toen meteen de gaslucht in huis. Met vrouw en kind ging hij naar de buren. Hierna werden G.G, en G.D. en politie gewaarschuwd. In de buurt ontstond nogal wat bewe ging, doordat ook de buren ongerust werden. De G.G. en G.D. bracht het kind naar het Gemeenteziekenhuis, omdat het onpasselijk was geworden, maar daar bleek, dat het geen schadelijke gevolgen van het gebeurde had op gelopen. Het gezin sliep in de voor kamer van de benedenwoning waar door het vrij dicht bij de lekkage in de gasleiding was. De GTB heeft de gasleiding gere pareerd. IniddéisarE F{5" netten dezegw.' Tegen koploper Kranenburg heeft Martinit op een hard veld goed par tij gegeven. Beide ploegen waren volkomen aan elkaar gewaagd. Na twintig minuten, scoorde de links binnen van de gastheren en reserve doelman H. van Haaster werd kans loos gepaleerd. Twee minuten voor rust vergrootte de rechtsbinnen van Kranenburg de voorsprong. In een gelijkopgaande strijd belaagde Mar tinit steeds weer het doei van Kra nenburg. In de twintigste minuut van de tweede helft maakte links buiten W_ Bos van de rand van het strafschopgebied de verdiende tegen- goal. lie Jood# Nederland r Kerkp- [Israël Ie li- [bond vin I hebtxi erste Ki- pek er bij hgen, <til lening ui rertotm.- fcr» niet (Advertentie I.M.J Bromfiets gestolen Van de heer C. P. T. uit Rotter dam is de bromfiets gestolen, die in de stalling van de scheepswerf "Wil ton Fijenoord stond. GROOTSTE speciaal zaak i In Europa lèbbéh be.1 ut va&rit field tea Isdadigeii fcvan kei lelinqu«r- [vige uüi- De geelzwarten hebben tegen RCD veel pech gehad. De thuisclub kwam gemakkelijk aan de doelpun ten en de Schiedamse aanval leed aan improductiviteit. Van Haagen zag in de twaalfde minuut een goe de kans naast gaan en zes minuten later schoot Roozen in handen van de doelverdediger. Ook in de tweede helft startte DHS met het offensief. Het was echte RCD dat in de veer tiende minuut via de linkervleugel na een scrimmage aan het eerste doelpunt kwam. Toen J. van Unen negen minuten later uit een door loopbat op een goed genomen vrije trap van Struick de gelijkmaker scoorde leek het er op of DHS ein- .delijk zou zegevieren. Zes minuien later echter kreeg de linksbuiten van RCD de bal in buitenspelpositie en hierna klopte de middenvoor doelman Burger, Wat DHS ook pro beerde, niets gelukte. |Ct.r— voor fcUiemiai' W-jJottbd móórden Ich te He- Pgen bot- Korte Lijnbaan 14 Wagenstraat 115 Itokin 136 Rotterdam Den Haag Amsterdam (Van onze kunstredactie) Het conflict tussen Hans Tob!, di recteur van Rotterdams Toneel, en het bestuur van de Stichting R.T, heert geleld tot een vrij dramatische reactie van de leden van de troep. In een brief aan 't stichtingsbestuur is meegedeeld, dat de leden van Rotterdams Toneel unaniem hebben besloten het eventueel verlengen van hun contract afhankelijk te stel len van het handhaven van de hui dige directie in ongewijzigde vorm (de huidige directie bestaat uit Ton Lutz en Hans Tobl, RED.). De leden van het gezelschap zijn van mening, „dat waar het stich tingsbestuur de bevoegdheid heeft om aan de wensen van Hans Tobi tegemoet te komen, dit conflict niet mag leiden tot het in gevaar brengen van een bloeiend en goed geleid artistiek instituut". Tot zover de toelichting van de acteurs op dit ernstige besluit. Krachtens dit besluit immers stelt do troep haar aanblijven in het nieuwe seizoen afhankelijk van het aanblijven van het team Lutz-Tobi. Het gezelschap gaat er daarbij blijkbaar gemakshalve vanuit dat Ton Lutz zijn directeursfunctie in het komende seizoen 1360'Cl wel zal continueren, hoewel een daar toe strekkend contract alsnog niet gesloten is. Maar op het ogenblik is «iet zijn positie, maar die van. zijn mededirecteur Tobi in het ge ding. Het besluit van de spelers, dat men in bepaald opzicht zelfs een ultimatum kan noemen valt niet anders te interpreteren dan als een verklaring van hun solidariteit met en hun vertrouwen in Hans Tobi. Van een impasse kan men pij het Rotterdams Toneel nauwelijks meer spreken. Het gezelschap als geheel verkeert in een crisis, waar van de afloop op dit ogenblik on mogelijk voorspeld kan worden. Het onderhoud, dat een delega tie van de troep vorige week met het stichtingsbestuur heeft gehad, heeft voor deze vertegenwoordi ging een blijkbaar zo weinig be vredigend resultaat opgeleverddat men gereageerd heeft met het ge noemde besluit. Zal het stichtings bestuur thans het antwoord kun nen vinden, dat de rust in het ge zelschap herstelt en alle partijen tevreden stelt? Of heeft het be stuur een geheel andere oplossing in pettoVerwacht mag worden, dat van deze zijde zeer spoedig opening van zaken zal worden ga- geven(Red. H.R.P.) pefleb, dal peze'miï' ptsgevoel [roep ten pok grote .brengen bht geen éénmaal Het toernooi om het .biljartkam pioenschap derde klasse libre van het gewest, dat zaterdag en gisteren in Lekkerkerk werd gehouden, heeft de representant van 't district Schie dam, de LEV-speler M. v. Kempen, geen succes gebracht. Zaterdag won hij slechts één van de vier gespeelde partijen; zijn algemeen gemiddelde 2.69 was evenwel heel redelijk. Zon dag begon hij met een heel slechte partij. Uiteindelijk eindigde Van Kempen op de voorlaatste plaats met een gemiddelde van 2.60. Warmerdam 100 27 14 3.70 v. Kempen 98 27 17 3.55 v. Hoorn 100 44 11 2.27 v. Kempen 91 44 9 2.06 Burger 100 25 20 4.00 v. Kempen S3 25 12 2.52 v. Kempen 100 26 23 3.84 v.Deursen 90 26 17 3.4b' Vermeer 100 38 11 2.64 v. Kempen 47 38 9 1.23 v. Breughel 100 27 19 3.70 v. Kempen 87 27 15 3.22 v. Kempen 100 37 16 2.70 Hammer 71 37 10 1.92 Voor het totaal-resultaat verwijzen wij naar „Start,". De Rotterdamse "Waterklerken Vereniging bestaat op 15 februari dertig jaar, Het bestuur zal op die dag van 26 tot 18 uur recipiëren aan boord van de salonboot „Erasmus" (ligplaats Willemsplein). Ook DRZ deelde in de malaise. Op eigen terrein hadden de stadgenoten een veldmeerderheid, maar mede door aanvechtbare arbitrale beslis singen kwam DRZ niet verder dan een gelijk spel. Voor rust miste DRZ diverse kansen. De Schiedamse doel man kreeg slechts tweemaal een schot te verwerken. Ook in de twee de helft speelde de strijd zich meren deels op de helft van Nado Vooruit- af. Het technisch sterkere DRZ slaagde er niet in dit harde NADOV en de buïtenspelmoeilijkheden te overwinnen. SchiedamSFC 00 De sfeer van de derby was in deze plaatselijke ontmoeting wel aanwe- liddelaari Ijkevoor- Ien werk- Iging v» Irdj'waar- I eeti td bpend. (Advertentie LM.) Als U Ir» het seizoen Uw Sico cocos gaat koper» voor de nor male prijs terwijl Unü dezelfde cocos kunt kopen voor bijna de helft... dan zuit U zich onze vraag herinneren: „waarom betaalt U te veel?" Want morgen begint de ver koop van originele Sico cocos. de beste cocos die *r is. De 18-jarige Marinus van Bcrgsen, die zaterdagrnïd- midag in de keuken van zijn ouderlijke wonïn gaan de Polslandstraat in brand raakte, heeft vermoedelijk zijn leven te danken aan zijn buurvrouw, de 45-jarige me vrouw J. W. van Oers. Toen de jong enmet brandende kle ren het buis uitrende, was me vrouw De Boer bezig met een Tafeltennis ruitkoiat i-Alleji!- port van Stond u heer Mc- L'. Hoewel XOAD niet tot winst Is ge- komen in de moeilijke uitwedstrijd V |,e*en kanploens-kandidaat 21 Up (op gi; de tweede plaats.met écn punt ach- terstand), mogen de Schiedammers op een goede wedstrijd terug zien, te- fgï daar weer twee Invallers Inge- Schakeld zijn geworden. Zo kon invaller Wim de Raay in 5|| V'ee van de drie partijen pas in een !^erde game verslagen worden tegen Berkenpas werd het zeifs 21—18), fT terwijl ook Theo van Zuylekom als ;f,\ mvaller tot behoorlijk peil kwam, j Henk Aben tenslotte gaf zijn tegen- 'A standers handen vol werk en zag dit heloond met een' overwinning. Met y hn dé Raay zag hij zelfs nog kans het dubbelspel te winnen. Ondanks ïfS? de 82 nederlaag is Noad niet onte- p;- '•'red«?n- 11 A Persoonlijke uitslagen: Gunncman— ;gr Aben 2112, 2113; tegen De Raay 17—21, 21—10, 21—16; tegen Zuyle- |p; korn 2111. 21—17 Baumgarten— Aben 21—19, 17—21, Ï9—21; tegen De gl Haay 21—18, 21—18; tegen Zuylekom -1—9, 21—13. Berkenpas—Aben 24— m f2- 21—12; tegen De Raay 15—21. 21— 18, 21—18; tegen Zuylekom 21—17, s'y' fl*—6. Gunneman/BerkenpasAben/ m De Raay 17—21. 18—21. pij. Zaterdagavond komt Vanhessen om jfe zeven uur In de Beurs op bezoek. |pj Hier zit voor Noad wel winst in, mits Noad over de goede spelers de he lp schikking krijgt. Allmendinger zou de partij zijn. [zicht Cllr Llekk'erlj ."zei me- iuard Uit de afdeling ctn breed 4 Vandaag zijn de gehele dag de sproei-ijsbanen van de Nenijto, De Enk, het Oostelijk Tennispark en Kralingen geopend geweest. Indien enigszins mogelijk zullen ook van avond de toegangshekken voor de schaatslustigen open gaan. gevraagd, voor het schoonhouden van kantoren, omgeving Koemarkt en op di verse plaatsen in Schiedam. Werktijden: 's morgens en/of 's avonds in overleg met u te regelen. Inlichtingen: N.V. Drop, Oude Binnenweg 132, R'dam, tel. 1103 92 voor Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Sico cocos, geweven var» de mooiste doorgeverfde garens met Sico inslag. Eén dag, alléén Dinsdag verkopen wij deze Sico, in drie breedtes, guldens goedkoper dan normaal. De secretaris van de Federatie van Bonden van Ouden van Dagen, de heer F. Assendorp, heeft zich tol staatssecretaris Scholten gewend met het verzoek bejaarden, die 'n AOW- uitkering genieten, vrij te stellen van kijkgeld voor de televisie. Voor de luisterbijdrage bestaat reeds eea der- gelijke regeling, zo zegt de heer As sendorp in zijn brief, Permanent wave kunt U niet missen Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 66833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1