,Ons Huis" centrum voor Kethelse gemeenteleven ■m&iMiK] Weldra draaien de wieken van „De Walviseh weer Nog steeds in bedrijf voor de bakkerij Schijnwerpers op de Schiedamse sport ONTWERP IS GEREED Eenvoudig van opzet Politieagent houdt drietal jonge bromfietsdieven aan Koeriersters Coördinatie nodi g in belang van de zeehavens Staatssecretaris opent expositie Chauffeur liet auto achter na aanrijding SS V-voetbaltest Turfmolm in brand Grutten] Oud geslacht Stichtin'g NSEC richt NV op NCRV -jengdconcert in zendingskapel SCHIEDAM Lost geheel op Voor „ERRES" televisie JONGSTE BEDIENDE Permanent wave RembrancMaan hpek Mesdaglaari Schiedam Tel 65734 Woensdag ""0 februari 1960 AMSTERDAM. De directeur van de gemeentelijke dienst der Haven- en Hanöelsinricbtingen te Amsterdam, ir. N. Snijders, is van mening dat een meer reële samenwerking en een dito gecoördineerd beleid in Bene- luxverband noodzakelijk zijn voor het oplossen van een groot aantal ge compliceerde vraagstukken, die ten nauwste samenhangen met bepaalde, geheel ei gen, eisen en verlangens van elk der drie grote zeehavens in dit.gebied. £4 Hijzei dit in een voordrachtover het onderwerp „Havenpolitiek in Benelux- en E.E.G.-verband" tijdens een lunch te Amsterdam der plaat selijke afdeling van het Comité van Belgisch-Nederlandsch-Luxemburg- sche Samenwerking. Maquette N.H.-wijkcentrum in Kethel (Van eea onzer verslaggevers) Een tegenvaller voor Verolme: de molen die bij in 1952 aan de ,Ver- eenlging De Hollandse Molen schonk en die daarna ter beschikking werd gesteld van Haarlem, krijgt hl) (nog) niet terug. De besprekingen met het Haarlemse gemeentebestuur zijn vast gelopen. De Spaamcstad wil genoegen he men met een andere molen, maar vraagt voor de aankoop, de verbou wing en het transport een bedrag van 25 mille en dat vindt Verolme te veel. „Laten We de prijs balveren" heeft de Rotterdamse scheepsbouwer voor gesteld,' maar Haarlem wimpelde het aanbod af en hield het been stijf. Wat er nu gaat gebeuren? Verolme verblijft op 'fc ogenblik Drs. G. C. Stubenxouch, staatsse cretaris van. onderwijs, kunsten en wetenschapen, zal volgende wéék woensdag in de Economische Hoogc- school de onderwijstentoonstelling „Waarvan moet Nederland bestaan?'" Openen. De expositie, die in opdracht van de Rotterdamséhe Bank N.V. ingericht, zal worden overgedragen aan de Stichting Onderwijstentoon stellingen. „Waarvan moet Nederland be staan?" richt zich. tot de kinderen uit de hoogste klassen van de lagere schooL Er wordt getoond, hoe de ge meenschap in grote trekken econo misch in elkaar zit. Het voornaamste doel is de jeugd er van te doordrin gen, dat slechts met goed opgeleide vaklieden op elk gebied ons land in staat is het hoofd boven water k houden. Omstreeks middernacht is op de Rotterdamsedijk een personenauto tegen een boom gereden, waarschijn lijk doordat het wegdek, glad was. Om onbekende redenen is de be stuurder uit de auto gestapt en beeft zich daarna niet meer laten zien. By onderzoek van de politie wees uit, dat de auto (met kenteken TB. 03-65) de laatste tijd enige maal van eige naar is verwisseld. Het is niet on mogelijk dat de bestuurder de auto gestolen heeft. De auto was midden op de rijbaan terecht gekomen na de botsing met de boom en hierdoor reed de heer J. A. W, uit Vlaardingen er met zijn personenauto tegenaan. Omstanders hebben de auto toen aan de kant ge duwd. Hij staat nu bij bet hoofd bureau van Politie. In een yrjj korte maar zéér doel treffende actie hebben vorig jaar tic leden van de Ned. Hervormde ge meente in Kethel (waarin overigens heel Kethel Intens meeleefde) ruim 100.000 bijeengebracht vodt de houw van een eigen hervormd wijkcen trum In Kethel. Daarna fs de actieve bouwcommissie verder gegaan met het voorbereidende werk en zo kon op een gemeente-avond in de zaal voor Cbr. Belangen het ontwerp in maquettevorm van de Vlaardingse architect Jac. van der VJis getoond worden. Dit ontwerp heeft wel do belangstelling en ook de by val kun- fAduenentfe LM.) GRIEP Gebruik regelmatig p Ober- punistm peti; ver- haan de tenland In de kantine van Hermes-DVS zet de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging vanavond de serie test wedstrijden voor junioren voort. Aanvang 7 uur. MImo In <i«en roet Wjrbert-beeldmerlc ste lust hebben om een. ander beroep uit te oefenen. Op de „omloop" van de molen, in de schaduw van de wieken zal hij het kippenhok weer in orde maken waarschijnlijk wel het hoogstgelegen kippenhok in Schiedam en evenmin als zijn voorouders verlangen naar openbare functies. Vroeger op het Öostpleln in Rot terdam, had hij by zijn molen ook een winkel. Binnenkort zal hy die ook in Schiedam hebben, op de hoek van de Branderssteeg en de Wesivest waar de „Driekleuren-grutterij" wordt gevestigd. Het bleek nl. dat er nogal wat vraag Is naar speciale grutterswaren. ftlksn-pt |?-iarig? r- B, uit pgen de [chtaufn po od. Mat de Be? wee [cfataufo rijdende uk'heb- gngwa- Twaalf pakken turfmolm lagen vannacht te smeulen in de kwekerij van de heer J. A. J. de V.» Lange Nieuwsiraat 393. Surveillerende agenten probeerden de eigenaar wak ker te maken, maar toen. deze niet verscheen, alarmeerden, zij de brand weer, die daarna nog enkele uren is bezig geweest met het blussen van de turfmolm. 'Waarschijnlijk zijn er bij hét verbranden van een hoopje afval fn de buurt, vonken in de turfmolm terecht gekomen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: Wollen deken; bril in étui; bos sleutels in étui; autoband; deel van kinderledikant. Te bevragen bij de vinders; Rood met wit "kinder want je, A, Bekhuis, Aleidastraat 108 a; beige handschoen, H. v. d. Pluim, Buiten havenweg 3 a; blauw kindenvantje, R. v. Groningen, Lange Achterweg 24; zwarte glacé dameshandschocn (L), Van Zuylen, Nassaulaan 49; 1 p. glacé herenhandschoenen, bovenop gehaakt, v. Zanten. Schimmelpcn- ninckstraat 17; 1 rol kastpapier, A. v. Wies, Dr. Wïbautpleïn 18; dames polshorloge, Steinder, Burg. Knap- pertlaan 225; bedrag aan geld, mevr. De Vries, Jan Steenstraat 63; bedrag aan geld, R. de Wolf, v. d. Duyn v. Maasdamstraat 20: bedrag aan geld, Meijer, Anth. Muijsstraat 27 c; gou den damesring met steen, C. Jung, Numansdorpsestraat 17 b: nagelétui, J- Slagmolen, Numansdorpsestraat' 19; wit damesschort, Willemsen, 3. v. Avennesstraat 37 a; zwarte alpino muts, L, Vlug, Voomesestraat 5 a; xvlt kinderschoentje, C. Hersbach, posterstraat 36; plastic regencape, M. Overgoor, Lange Achterweg 92; grijs geblokte herenshawl, H. v. Schie, West Frankelandsestraat 113 b; gele shawl, Noordijk, Vlaardinger- dijk 255; zwarte portemonnee met inhoud, v. Vooren, Rotterdamsedijk 423; portemonnee met inhoud, Ka merman, Burg. van Haarcnlaan 1203; herenportemonnee met inhoud, R. Koster, Slachthuislaan 25; kinder portemonnee met inhoud. Holier- hoek, Polderweg 194, Kethel. enige molen die nog echt in bedrijf is voor de bakkerij. De molen „De drie Koornbloemen" maalt nu vee voeder, terwijl „De Vrijheid" (de derde die nog wieken heeft) als pak huis in gebruik is. Binnenkort krijgt ook de „Noordmolen" weer wieken, zodat er dan vier van deze sierlijke cultuurmonumenten in Schiedam zijn. Dc molenaar G, Kluit stamt uit een familie, die dit bedrijf al uitoefent sinds 1818. „De begin-geschiedenis is eigenlijk een triest verhaal," vertelt hij, „héél triest", voegt hij er een beetje spottend aan toe. De molenaar kan z(jn afstamming nagaan tot 1460! En steeds zijn er on der zijn voorvaders vooraanstaande figuren, zoals burgemeesters, schou ten notarissen e.d. Maar in de Franse tijd, zo tegen het einde van de acht tiende eeuw, wedde één van die voor vaders op het verkeerde paard, Hfj mocht Napoleon wel; toen die in 1815 voorgoed van het toneel werd ver wijderd, mochten de bewoners van de Hoeksewaard, deze patriciër niet meer. Hij werd uil al zi)n ambten ontzet en ook z(jn nakomelingen zou den „ten eeuwigen dage" uitgeslo ten zijn van openbare functies. Dat is zo uitgekomen, maar zeker niet. omdat er van weerskanten in al die tijd zo'n hevige wrok werd gekoesterd. De tragische Napoleon- liefhebber kocht nl. voor zijn zoon een molen in de Hoeksewaard. Ludo- vicus Comelis Kluit was de eerste molenaar, maar ook zijn nakomelin gen vonden dit een prima beroep, en niemand heeft ooit nog „getaald" naar een openbare functie! En wan neer de wieken van „De Walviseh" weer lustig draaien in de wind. zal de molenaar Kluit ook niet de min- Ongevecr anderhalf jaar lang heb ben de wieken van de molen „De Walviseh" aan de Wesivest stilge staan. Gedurende dit tijd werd dit fraaie bouwwerk nl. grondig geres taureerd, zodat hy er over een week of drie weer helemaal als nieuw uit ziet. Dan zijn nl. ook dc wieken ge heel gereed, en dan kan de mole naar, dc heer G. Kluit, de eleetro- motoren vonr liet maten stopzetten om „over te schakelen" op wind kracht. Merkwaardig Is wel, dal in dit eeuwenoude molenaarsbedrijf nu ccn uitvinding wordt toegepast, die nog maar enkele jaren geleden ge daan werd. Ir. Fauel, een groot lief hebber van de zcilsport. vond voor de molens nl. een „fok-wiek" nit. De ze fok-wiek is een gesloten latwerk over de gehele lengte van de molen wiek, naast het gebruikelijke latwerk tnct zeil. Het aanbrengen van de fok-wjek op de „Walviseh" betekent het af sluiten van de restauratie-werkzaam heden. De molenaar Kluit heeft met deze uitvinding indertijd goede er varingen opgedaan, toen hij nog werkzaam was op de Oostmolen in Rotterdam, die helaas enkele jaren geleden is afgebrand. De voordelen van deze vinding zijn: de molen loopt sneller, en ook bij weinig wind draaien de wieken eerder dan vroeger het geval was; bovendien daarien de wieken regel matiger bij een harde wind werkt de fok-wiek min of meer als rem, terwijl hij er bij weinig wind de gang in houdt. „De Walviscb" is eigendom van do vereniging „De Hollandsche Mo len". Het is begrijpelijk dat men veel werk heeft gemaakt van de restauratie, want dit monument Is zeker de moeite waard. We hebben in het inwendige van de molen eens een kijkje genomen acht verdie pingen zijn er in dit 36 meter hoge bouwwerk. Op elke verdieping kan men alleen komen via eer. smal lad dertje, dat maar weinig houvast biedt. En op cike verdieping zijn de wonderlijkste constructies alles van zwaar er. stevig hout, zware tal ken, katrollen en enorme radarwer- ken. tot vlak onder de kap. waar de meest ingenieuze constructie te bewonderen is. Als een Nederlander nog eens het idee krijgt om een film te maken, zouden we hem zeker het inwendige van eer. molen aanbevelen als ver rassend decor, al was het maar voor een spannende achtervolging. Op' el ke verdieping is het weer even zoe ken naar het trapje dat verder om hoog voert, en door grote luiken.in de vloeren kan men ookweer in de diepte kijken. Hierdoor hijst de molenaar balen gemalen tarwe om hoog en schudt ze leeg in de volgende maaïmachine alles in een wolk van fijn „stuifmeel". „De Walviseh" is in Schiedam de IvTram- ||Brink- |®oógle pTCdoor vangrijke evenementen, op deze velden plaats vinden. Overigens is het gebrek aan terrei nen niet zo groot in. Schiedam. Mo menteel prevaleert het tekort aan accommodaties. Naast de s.v. h.v. „Schiedam" liggen tussen Schiedam en Vlaardingen twee ter reinen, die door gebrek aan kleed- gelegenheden niet bespeeld kun nen worden. Zoals wij reeds eer der berichtten zullen deze twee terreinen bespeeld worden door HBSS. Aangezien in de toekomst een ge deelte van een weg over een hoek van een der sportterreinen zal worden geleid heeft de Sportraad met HBSS besloten om de twee terreinen voor de komende twee jaar per speeltijd te verhuren. De gemeente zal op die terreinen voor accommodaties zorgdragen. Over 3 jaar gaat HBSS terreinen bespelen, die in de buurt van de Sport- parkbrug moeten worden aange legd, en eerst op die terreinen gaat HBSS de langgekoesterde bouwplannen verwezenlijken. Momenteel speelt HBSS op de twee velden bij het gemeentelijk ver- enigingscentrum aan de ingang van sportpark Harga. De kantine en de kleedgelegenheden van dit lokaal worden door vele clubs ge bruikt. Nu Demos binnenkort even eens naar deze velden verhuist, zal HBSS plaats gaan maken voor de zusterverenigingen. HBSS hoopt over deze bouwplannen op haar jaarvergadering op 1 april me dedelingen te kunnen doen. Het bestuur van de handbalvereni ging „Wilton-Fijenoord" is uitge breid van 5 tot 7 personen. De heren Piet de Jonge en Aat Herm- sen zijn aan het bestuur toege voegd. Het wedstrijdsecretariaat van Excelsior'20 is gewijzigd. De heer Aad Meeder, Filips var. Bour- gondiëslraat 15. telef. 66304 heeft de vervulling van deze belangrijke functie op zich genomen. In de protestants-christelijke sport wereld is Schiedam op donderdag 18 februari getuige van een „korf- balhuwelyk". De voorzitter van de c.k.c. ..ODI" Piet Winkelman (27). bestuurslid van de SBLO treedt dan in het huwelijk met de twin tigjarige Nel Toussaint, lid van ODL In de komende maanden krijgen de zomersporten in Schiedam onge twijfeld enige concurrentie van het voetbal- Zo bereiden de functiona rissen van SFC, Ursus, Excelsior '20 en Demos, die in maart, mei cn juni het veertigjarig bestaan van hun clubs vieren, een aantal jubileumwedstrijden voor. Demos belegt op 28 februari, 20 maart, 18 april en 29 mei con tactavonden. In dc sportschool van einier Httlsker worden zaterdag avond de clubkampioenscbappcn voor de judo-leerlingen van Huls- ker gehouden. Het Schiedamse voetbal heeft alweer een kampioen. Het is Hermes DVS 4 dat zondag met een 40 zege op stadgenoot Excelsior '20/ï kam pioen werd van de reserve derde klas H. Nu de NSF toestemming heeft ge geven om jeugdwedstrijden op de halfverharde velden te houden heeft Schiedam er plotseling een belangrijk sportgebied bij gekregen. De NSF wil het spelen op de half verharde velden stimuleren omdat er een gebrek aan sportvelden is en gebleken is dat de halfverharde terreinen geen nadelige gevolgen voor de sportslieden met zich bren gen zoals men oorspronkelijk vreesde. Schiedam heeft in de par keer- en trainingsvelden aan de ingang van sportpark „Harga" een belangrijk en omvangrijk speelgc- bied. Deze halfverharde velden, aange legd naar *n procédé van. de gem, tuinarchitect de heer J, J. Schipper, trokken landelijk: al eerder do aandacht vanwege hun goede kwa liteit. Het is nu mogelijk de com petitiewedstrijden voor de junio ren op deze terreinen te houden en in. de toekomst kunnen ook om- Het Rotterdams Toonkunst Jeugd orkest onder leiding van Elisabeth de Monchy-Kuiper en leerlingen uit de bla2ersklBs van het Rotterdams Toonkunst-Conservatorium onder lei ding van H. van Mourik geven za terdagmiddag in de zendingskapel in de Gerard Scholtenstraat een jeugd- concert dat zal worden uitgezonden door de NCRV. Scholieren, die dit concert willen bijwonen, kunnen donderdag en. vrij dag tussen tien en vijf uur gratis toegangsbewijzen afhalen by de Toonkunst-Muziekschool in de Ma- thenesserlaan. Het jeugdconcert be gint om kwart over drie.' pn half pér uil perwij* hKnoJ- lis ver- Jerd de BbZe in Met een kapitaal van 10.000 is t« Den Haag opgericht de N.V. tot Af wikkeling van Shipping Develop ments Corporation Project, Oprich ters zijn de Stichting Nederlandsche Scheepsbouw Export Centrale eh de heer Th. van der Graaf (directeur, van deze stichting)De nieuwe N.V. heeft ten doel het aanvaarden en verlenen van opdrachten, tot de bouw en het in eigendom krijgen van schepen, alsmede het verhuren en bezwaren van en de handel in schepen. Het kapitaal is verdeeld in 10 aandelen van. 1000, alle geplaatst en in contanten volgestort. (Advertentie LM.) febogen Is Tim kUIeyn [geves- fcaalde He een pnd de LNiets. Bet silhouet van een van de mo lenbouwers in dc wieken van de moten „De Walviseh". Ook in defies natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Handelskantoor te Schiedam zoekt voor spoedige indiensttreding (mnl. of vrl.) Leeftijd circa 16 jaar. M.u.l.o,-opleiding gewenst. Sollicitatiebrieven onder no. S-—775 bureau blad. Hdeu- inden ïhoog chicn gjnen jyaas,: fdpof' agent voor bromfietsen was door de ze arrestatie levendig gebleven en omstreeks kwart voor zes kwam hij op de Singel weer een jongeman te gen op'de bromfiets. De politieman vroeg hem naar de herkomst van. de bromfiets en hoewel de jongeman eerst beweerde dat die,zijn eigen dom was, gaf-hij even later toe, hém te hebben gestolen op de Korenmarkt, in Delft. Hij had thuis onenigheid gehad en was toen op stap gegaan De 19-jarige jongeman, eeö kok uit F-elft is ^«gehe'Jder.. Een hoofdagent van politie trof vannacht omstreeks twaalf uur op de Overschiescweg 2 jongens aan, die bezig waren eeu bromfiets te slopen. Een van hen, een zeventienjarige zee man uit Schiedam kon direct worden aangehouden. De ander, een 18-jarïge bijrijder eveneens uit Schiedam, nam de benen maar werd enige tijd la ter thuis aangehouden. Vanmorgen .bleek, dat de bromfiets in Vlaar dingen was gestolen. Ontwikkelen, van rolfitms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. var» Vuüren, Hoogstraat 106, Schiedam. Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8,— com pleet Telefoon 66833. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1