m - m A. Theunissen werkt nu hard aan „De Waterpoorter Draaiorgel verschijnt in maart op straat „The Bravados5', een uitstekende western De klokkenluider van de Notre Dame SUSANNA Y JOSE OOK IN SCHIEDAM Koeriersters KOil gevat/, ITALIANO PHILIPS ASPRO AGENDA de lekkere mmPUMf vmmmmw? n0ya\ CT Met keu in foudraal onder de arm langs de speellokalen Valentijns (bloemen) dag KANTOORRUIMTEN MONOPOLE-THEATER Concours êffliP? KERKDIENSTEN ZICHTBAAR GEZOND HOOGTEZON Smakelijke lezing voor Huisvrouwen Artsen op zondag Burgerlijke stand DHnkl K Jnoian Tonic QUININE, F ilms voor Lascïub Schiedam PASSAGE VERTOONT Jazzconcert in De Heuvel Weer incident aan grens Tsraei-Svrië Jong zijn in Schiedam" SCHIEDAM TE HUUR TE SGHiEDAM GEBR. H. D. MUMS Wie heeft RUIMTE en TIJD KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 13 februari 1960 Bellen bij ongeval: G.G. en GD Tuiniaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Van Westendorp. Singel 83. U.K. Leeszaal cd Bibliotheek. Dan> geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Havea: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.3012 30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur eri 19—20.30 uur. zaterdag van 9.30—16.30 uur. 2ondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags vao 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". i 1 «c wyze waarup ae mmicn wuraiue neer inEumssen fleett nog vol.BIOSCOPEN* geveer arie maanaen DCZig is gehracht, de architectuur van het or- op werk aan het draaiorgel, met het Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „De met de algehele restauratie gel en de staat van onderhoud. Be- j maken van koperen en loden leidin- zigeunerin van Parijs." van het orgel JDe Waternoor- 1 lanS*teINng is er wel voor eoncour- gen, veertjes en kleine Ieren onder-Monopole, 2.30, 7 en 9.15 uur (zondag ter" kan er over meepraten 4,eÖ' want Utrecilt trok men on~1 deeIties- D,'t is voor het grootste deel j 2, 4.15, 7 en 0.15 uur). Als leek kan men zich moei- I inderdaad wel by zonder aardig zyn, Ink voorstellen hoeveel werk °e "l™"*" v i ,De Waterpoort er" In het middelpunt er vastzit aan het restaureren van de belangstelling zoti komen te van een draaiorgel. De heer j staan. Een jnry beoordeelt by zo'n 'n hit kan ik niet omgaan, hoor!" zegt de heer Theunissen. Aan de voor zijde van het orgel zal men een fraaie verchroomd metalen xylofoon zien, die de houten vervangt, aan de ach terzijde zijn een aantal ruiten, waardoor men iets van 't interessante mechanisme kan zien. De heer Theu nissen hoopt ook in Vlaardingen te gaan werken met „De Waterpoorter". En op mooie zomeravonden wil hij graag belangeloos concerten geven in de buurt van bepaalde instellin gen, zoals bv. „Het Zonnehuis" in de Boerhaavelaan, liet St. Jacobs Gast- Albert Theunissen, die nu on- j ™"c0!'.ts verschillende zaken, zoals huis. c.d. „„„„j,*., i1 de wuze waarop de muziek wordtDe heer Theunissen heeft nog vol- Üagelyks is hij er aan bezig geweest. Eerst werd het draai orgel geheel uit elkaar geno men onderdeel voor onder deel werd nauwkeurig geref- nigd, hersteld of vervangen. Maar nu is hij weer aan het j opbouwen uiteraard een dankbaarder werk, want nu ziet hy het orgel In zijn nleu- i we glorie groeien. Oorspronkelijk had hy het draai- 1 orgel begin maart aan liet Schie damse publiek willen presenteren het zal waarschijnlijk wel een paar weken later worden, maar dan ziet het er ook piekfijn uit, dat hebben we wel gezien aan het gedeelte dat al gereed is. Er zün momenteel drie vergunninghouders, die in Schiedam met hun draaiorgel kunnen werken twee Rotterdammers en één man nit Delft. Binnenkort komt daar dus ook een Schiedammer hij en we zijn er zeker van dat zün orgel ook by 't publiek favoriet zal zyn- Het is immers niet voor niets dat de Kring van Draaiorgelvrienden honderden en honderden guldens be steed aan de restauratie. Trots zegt de heer Theunissen „Ik ben er van overtuigd dat de echte liefhebbers hefa beter zullen^ vindon dan de „Arabier", dat toch één van de beroemdste draaiorgels is." Er zitten ongeveer 500 pijpen in het orgel, die er allemaal zijn uitgehaald, schoongemaakt en oprueuw gevernist. Nu zien zij er weer uit als nieuw. Het zijn alle nog de oorspronkelijke pij pen, want zij zijn werkelijk onver slijtbaar, Dat alle oorspronkelijke püpcn weer gebruikt zijn is niet zon der reden, want zo behoudt het orgel de eenheid van klankkleur, die één van de bijzondere kwaliteiten is. langs 40.000 mensen, in Alkmaar handwerk en er gaat dus nogal wat 1 12000! arbeldstyd in zitten. Maar wanneer „De Waterpoorter" komt op een het gereed is, kan hy terugzien op lage vrachtauto te staan „want met een welbestede arbeidstijd. Advertentie JW J 19 cent per rol. De heer Theunissen is van. beroep monteur, maar hij kan dit vak niet meer uitoefenen, sinds hij een ver wonding opliep aan één van zijn ogen. Zijn vakkennis is hem echter nog vaak van dienst geweest bij het weer opbouwen van dit orgel. Bijzondere technische kwesties werden veelal opgelost door de Rotterdamse orgel bouwer J. Minning, die de heer Theu nissen terzijde staat. Het orgel zal na de restauratie geheel gelijk zijn aan dat, wat omstreeks 1900 gebouwd werd, alleen zijn er enkele nieuwe vindingen toegepast op technisch ge bied, zoals de gelijkmatige verdeling van de wind uit de blaasbalg. We EEN PRODUKT VAN KING- EN RANGFABRIEKEN TONNEMA N.V. SNEEK EEN uitschieter in de klasse der niets met de moord op zyn vrouw westerns Is The Bravados, een uitstaande ie hebben. Pas bÜ de con frontatie met zün vierde „prooi" hebben gezien welk een kracht de luchtstroming uit de blaas balg kan ontwikkelen de hele vloer van het orgel buigt dan onder de druk. Maar bij de constructie is hiermee rekening gehouden en de kracht van deze blaasbalg komt het volume ten goede. Het orgel zaJ worden aan gedreven door een vrijwel geluid loos lopend motortje met hand kracht zou het werk echt al te ver moeiend zijn en het zou de muziek zeker niet ten goede komen, wanneer men met onregelmatige snelheid draaide, bijzonder spannende geschiedenis van misdaad en wraak, die onder de knappe regie van Henry King zelfs belangrijke filmische kwaliteiten heegt gekregen. King heeft de primi tieve sfeer van de pionierströd voor namelijk gebruikt als authentieke en tourage voor een persoonlijk drama: de jacht van een jonge boer op de vier mannen, die naar zyn over tuiging z\jn vrouw hebben aange rand cn vermoord. De gebruikelijke prairiefilm-folk- lore, die het vooral moet hebben van stug drinkende hard rijdende mannen, is in The Bravados vervall ener me ®en door Den zo natuurlijk mogelijk. Jaarlijks zUn er in Nederland ver schillende draaiorgel concoursen. De Kring van Draaiorgel vrienden heeft de Scbiedamse Gemeenschap nu ver zocht, om dit jaar een dergelijk con cours in Schiedam te honden. Het zou (Advertentie l.M. historisch milieu, waarin de mensen geen cliché-figuren zijn, maar leven de individuen. HENRY King heeft een bijzonder spannende film gemaakt, nend niet door sensatie, maar suggestie. Niet het moment va. handeling is het belangrijke, maar de dreigende seconden, die er aan voorafgaan. Daarbij toont de came- raman (Leon Shamroy) een zeer scherp ontwikkeld gevoel voor de beeldende werking van de natuur, die hier op de grens van Mexico een wilde, harde pracht bezit. Gregory Peck is de grote wreker, die vier vlak voor hun executie ont vluchte boeven achtervolgt en op een na doodt, hoewel zQ hem bezweren een Indiaanse Mexicaan, ontdekt hy, dat de mannen althans aan de dood van zyn vrouw niet schuldig zijn. Zyn éénmans-berechting is dus ei- geniyk een drievoudige moord. Het gewetensconflict wordt op een nogal goedkope manier in een kerk scène verantwoord. Er is een lieve, knappe vriendin van vroeger, die met zijn kindje op de arm op hem staat te wachten en buiten juicht het op geluchte dorp Peck toe als de moedi ge bestraffer van misdadigers... Peck speelt deze rol op z'n beken de, stroeve en traag-stoere manier, ook de andere figuren zijn boeiend getypeerd. j (IN MONOPOLE) DIVERSEN Irene, 8 uur: VlOS-mondacc. Feest Volksgebouw, 8 uur: KNA, toneel. Jeugdhaven, 8 uur: CJV Fasse-par- tout. Musis Sacrum, 8 uur: Instuif R.K. Jong Schiedam. Bcüersbergen, 8 u.: Kindervrienden Contact. Ned, Herv. Gemeente. Grote Kerk 10 uur ds H, W. Hemmes en 5 uur ds, A. Hoffman. Bethelkerk 10 en 5 uur ds. J. D. Smids (H. Avondmaal), opstaa- dingskerk 10 uur ds. A. Hoffman en 7 uur de neer A. H. v. d Heuvel, Utrecht en ds. G. al Couvée (oeeum dienst), Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds, J. G Jansen cn 7 uur ds. E. van Bruggen, Rotterdam (Opendeurdienst). Ketheï 10 en 7 uur ds. Brummelkamp. Ned. Herv, Geref. Evanc. Gebouw Irene 10 uur ds. J, Lekkerkerker, Berg ambacht cn 4 uur ds. L. Vrocgmdewei]. Delft. EVang. Luth. Gemeente, lü uur ds S. G v, d. Haagen. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92, 1030 uur ds J, A- Hebly, jeugddag en 7 uur ds. J. A. Hebly in O L.S, Lorcntzplein. Jehovah's Getuigen. Volksgebouw 3 uur openbare lezing en 4 uur wacht torenstudie. onderwerp: „Rein blijven van het bloed van alle mensen". Woens dag 7.30 uur dienstvergadenng en theo. cratische bedEenlngsschooI. Oud-Kath, Kerk. Dam 23 18 uur hoogmis. Chr. Geref, Kerk. Kerkgebouw Wa rande, hoek B.K. Laan. ÏO uur lees- dienst en 3 uur ds. D Henstra, Delft. Leger des ïleils. Lange Haven 27, 10 uur heillgingssamenkomst en 7.30 uur verlossingshijeenkomst. Gerrit Verboomstraat 6.30 uur openluchtbijeen komst o.J.v. majoor en mevr. M. Sou- vcreln. Geref. Kerk. Oosterkerk 10 uur ds. E, J. Oomkes en 5 uur ds. J. Nawijn. Jutianakerk 9 en 10 30 uur ds. J Na- wijn en 5 uur ds. J Couvée. Keihei ..De Ark" 0-30 uur ds. J. 2.30 uur ds. E. J. Oomkes. (Advertentie IM.) door Raadpleeg uw arts De dames van de Schiedamse af deling van de Ned. Ver. van Huis vrouwen hebben m Maison Westhuis een heel „smakelijke" bijeenkomst gehad waarbij zij geluisterd hebben naar een. lezing over nieuwste vor men van verduurzaming van levens middelen. Het ging om soep in pak jes en koffie in pocdervorm, gege ven door vertegenwoordigsters van twee grote fabrieken op dit gebied. Daarbij werd gesteld dat de soep in droge vorm al veel ouder is dan men denkt: reeds een eeuw gele den kregen de Zwitserse boeren ge droogd materiaal mee om zich in de bergen een smakelijk soepje te be reiden. Uiteraard hebben de dames zelf ook de produkten kunnen keu ren. De voorzitster, mevr. C. Schroot- Drooglever Fortuyn heeft de bijeen komst geopend. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te bereiken: G. in 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 68599; F, Jungerius, Jacob Catslaan 8, tel. 67355; A. Q. C. Klomp, JuL van Stolbergstraat 3, tel. Geopend is apotheek fa. Van "Wes tendorp, Singel 83, die ook geduren de de volgende week dc nachtdienst waarneemt. GEHUWD; P. de Jong, 28 jr en J. P. A. Mulder, 26 jr. GEBOREN: "Wilhelmina L. C., dv R. J. Gnn en E. C. C. Helmer; Wül- n a helmus M.p zv J. H. A. Boetkamp dsT ï!"couvêe"en 1en M. Volk; Madelon, dv J. W. Schreuder en F. M. A. Evers. (Advertentie LM.) V de enige echte Sedert 1912 (Advertentie LM.) De Lasclub Schiedam gaat op ver zoek van de leden een technische film-avond houden en wel op woens dag 17 februari in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. Vertoond wor den: „Eiland op stelten" (de bouw van 'n drijvend booreiland), „Pa leontologie" (reconstructie van het leven, miljoenen jaren geleden), „Tanker in wording", „Forming of steel" (het vervormen van staal on der hoge druk) en „A Himalayan tapestry" Cweven van tapijten in Kashmir). durven niet met zekerheid Het wereldberoemde Spaanse d Het wereldberoemde Spaanse dans ensemble „Susanna, y José" zal ook iu Schiedam een uitvoering geven! En wel op donderdag 24 maart in het Passage-theater, onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap. Deze uitvoering heeft plaats tijdens het tournee van het dans-ensemblo In Nederland, dat op 1 maart be gint en dat vijf weken zal duren. Daarby zullen oun. bezocht worden Den Haag, Amsterdam. Rotterdam, Schiedam, Delft, Arnhem. Hilversum, Eindhoven, Maastricht, Heerlen, Slt- tard en Groningen. Op l maart heeft öe gala-voorstelling plaats In de Kon. Schouwburg in Den Haag. In het programma is opgenomen het nieuwe ballet ,JDe Ballade van Carmen en Don José", geïnspireerd op de bekende Carmen-geschiedenis van Prosper Merimée. De muziek werd speciaal door Antonio Robled o geschreven voor Susanna en José, terwijl de decors door Max Röhlis- berger zijn ontworpen. Het program ma is het zelfde als ook zal worden getoond op het Edinburgh Festival 1960. Als begeleiders zijn voor de Ne derlandse tournée geëngageerd de jonge concert-pianist Hené Gerbcr, de in Nederland zo geliefde guitarist i Paco Hernandez en de voor ons land nieuwe flamenco-zanger Manuel Mai- rena, een zanger van bijzondere kwa liteiten. Tenslotte ook de voor de „Ballade van Carmen en Don José" noodzakelijke slagwerker Claudio Iseli. Het ensemble heeft een tournee ge maakt door de beide Amerika's, waarbij is opgetreden inZuid-Ame- rika, de Nederlandse Antillen, Cana da en de Ver. Staten. Na het be zoek aan Nederland reist de groep naar België, voor uitvoeringen in o.a. Antwerpen en Brussel. Behalve voor het Edinburgh-Festival he,bben Su sanna y José nog contracten voor Rome, Engeland, Ierland, Scandina vië en Duitsland terwijl een tournée naar Australië wordt voorbereid. beweren hoe vaak Victor Hugo's roman „De klokkenluider van de Notre Dame" al als grondstof voor een film Is gebruikt en mis bruikt. Steeds weer heeft de filmin dustrie in. de geschiedenis van de mismaakte verschoppeling Quasimo do een onderwerp gezocht en het moet worden erkend ook wel ge vonden. Thans hebben de Fransen het gees teskind van een hunner voorvaderen weer eens van de plank gehaald en toen ze eenmaal aan de verfilming begonnen, hebben ze het meteen maar royaal aangepakt. .Notre Dame de Paris" (in het Passage-theater vertoond onder de titel „De zigeunerin van Parijs") is vóór alles een boeiend kijkspel ge worden. Regisseur Jean Delannoy heeft bijzonder veel werk gemaakt van wat we zouden kunnen noemen de franje aan het verhaal. Niet alleen werden de opnamen van het middel eeuwse Parjjs gemaakt tegen grootse decors, maar ook de mensen in die stad werden omstandig en vaak in massa voor de camera gezet. Huiveringwekkend zijn de scènes die, zich afspelen temidden van de ontzagwekkende bedelaarskolonie, die er een eigen moraal en een eigen rechtspraak op nahoudt. En niet minder aangrijpend is de uiterst realistische weergave van de aanval, die deze volksmenigte doet op de kathedraal, waarin Quasimodo zijn zigeunerinnetje wil bescher men. Dat zigeunerinnetje is ons aller Gina Lollobrïgida: een uitgelaten wezentje met een hartje van goud, dat zich dodelijk verwondt aan de ruwe wereld om haar heen. Gina be wijst in deze film opnieuw haar kwa liteiten als actrice: ze kan speels en Uitdagend zijn zonder daarbij te vervallen in de rol van gevoelloze „sexbom", die men La Lollo wel eens heeft willen laten zijn. Dat de Fransen deze (dure) Itali aanse actrice voor een van de grote rollen aantrokken, bewijst ook dat ze niet op een franc keken bij het ma ken van „Notre Dame de Paris". Toch heeft Delannoy niet meer nadruk op de figuur van Gina gelegd dan no dig was. In het middelpunt van deze film staat Anthony Quinn, met behulp van een knappe roake-up veranderd In een afschuwelijk lelijke klokkenlui der. Bespot door de menigte, uitge buit door een sinistere aartsdiaken van de kerk, een meelijwekkende figuur. Maar toch een mens met een goed hart. Quinn heeft sterk de nadruk op het menselijke in zijn rol laten val len; groots is hy in zyn woeste klokkenspel, dat dank het sfe- reofonlsche geluld het effect geeft alsof we ons midden tussen de klokken bevinden. De jazzclub „The Hill" geef -mor gen een concert in het jeugdcentrum De Heuvel. Aanvang 14 uur. Mede werking verlenen de hotviolist Frans van Bergen, het Ad Schilperoort Combo, The Harbour Jazzband, The Sincere Jazzband. De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan de slachtoffers van de waters nood in Tuindorp-Oostzaan. In vrijwel elke tak van sport dragen de beoefenaren daarvan passende kleding. Terwijl het reeds lang voorschrift is, dat in officiële, landelijke en zelfs ook wel gewestelijke wedstrijden de deelnemers in zwart vest zijn gestoken, ziet men dat nog niet algemeen m de districten. Dat is jammer. Het dragen van een zwart mouwvest geeft een bepaald, gunstig cachet aan elke wedstrijd. Het laten wapperen van een stropdas tijdens het spelen van een partij moest, vinden wij, helemaal verboden zijn (en wordt automatisch voorkomen door het dragen van het biljartvest), evenals het roken, terwijl men aan stoot is. Deze gesignaleerde euvelen komen we echter nog maar al te vaak tegen, zelfs in de officiële toernooien van het district Schiedam van de KNBB. Langzaam aan zien we evenwel meer vesten verschijnen, ook in het district Schiedam. Als derde vereniging m Vlaardingen en, naar wij menen, als vierde van het district, zijn nu ook alle leden van LEV in een keurig, zwart mouwvest gestoken. Wie volgt? De eerstvolgende maandagen worden wel echte biïjartdagen in het dis trict gehouden. Immers, gedurende tweede maandagen 15 en 22 februari vallen niet minder dan drie officiële bondskampioenschappen samen. Maandag start namelijk in „De Sluis" te Schiedam, Lekstraat 2 de hoofdklasse, terwijl diezelfde avond de eerste klasse en de finale van de tweede klasse worden voortgezet, resp. bij Mes in Vlaardingen en bij „De Kleine Confianee" te Schiedam. Terwijl we uiteraard benieuwd zijn naar de entree van de deelnemers in de hoofdklasse, wordt in de eerste klasse In het bijzonder belangrijk de ontmoeting tussen de nog ongeslagen Corde- mans en de zo sterk gestarte, maar daarna enigszins afgezakte Maassluizer Van Gendt In de tweede komt Van der Does voor de niet gemakkelijke taak te staan zich aan het hoofd van de ranglijst te handhaven, waar we, gezien zijn betrekkelijk mager moyenne, nog niet zo zeker van zijn. Naast de kampioenschappen, trekt vooral de laatste ronde om de P. v. cL Water-beker woensdagavond bij ,,'t Centrum" te Schiedam volgende week de aandacht. „De Confianee" uit Vlaardingen heeft beslag gelegd op het districtskam pioenschap competitie E. Het team won de tweekamp tegen LEV met 10—6. Het succesrijke viertal wordt gevormd door de spelers Van. Wijk, Van Stolpe, v. d. Linden en v. Hecrde en zal het district vertegenwoordigen in de strijd om de gewestelijke titel. Deze week begonnen Het Oosten en LEV aan hun tweekamp. Na de eerste speelhelit leidt Het Oosten met 42 punten. Tonegido en 't Raad- buys hebben hun tweekamp afgesloten. Tonegido won met 2816 punten. H. v. d, Veer van Tonegido maakte de kortste partij: voor zijn 130 caram boles had hij slechts 24 speelbeuren nodig, aldus spelende met een moyen ne, dat aanzienlijk hoger is dan het resultaat van dezelfde speler in de finale van de tweede klassers. B. v. Dorsen van Tonegido maakte de hoog ste serie: 23 caramboles, hetgeen voor hem bijna 3/10 gedeelte van de lengte van 'zijn partij betekende. RES uit Schiedam begint maandagavond aan zijn tweekamp tegen Schanswijk. J TEL AVIV Eén Israëliër zou vrijdag gedood zijn en twee gewond bij een nieuw incident aan de Is- raelisch-Syrische grens. Syriërs zou den met mitrailleurs het vuur ge opend hebben op een Israëlische pa trouille die zich op eigen gebied be vond, Het gevecht duurde twee uur. Volgens een Syrisch legerbericht werden twee Israëliërs gedood, maar de Israëlische legerleiding heeft dit tegengesproken. Israël heeft gepro testeerd bij de VN-bestandscommis- Nadat het Jeugd Onderzoek Schie dam in 1958 het resultaat van het ja renlange onderzoek, neergelegd in 8-deel-rapporten en 3 nota's, aan de opdrachtgeefster. de Gemeen to Schiedam, had aangeboden, heeft de wethouder van Onderwijs en Sociale Zaken direct aangekondigd dat eruit deze lijvige rapporten een uittreksel gemaakt zou worden dat handiger te hanteren is door de belanghebben den. Het heeft even geduurd maar dezer dagen is dit uittreksel dan van de pers gekomen. Het draagt de po pulaire naam „Jong zijn an Schie dam" en is samengesteld door do heer N. Schelvis, soe. doctorandus, die ook beeft meegewerkt aan de totstandkoming van de eerder gepu bliceerde rapporten. ipmr".rts'te a.d. B. van Haarenlaau, met c.v«; a.d. Heïnsiuslaan, zonder c.v. Oppervlakte 6%x5 meter, verdeeld in 2 kamers, hal en w.c. Alles begane grond en met colovinyl vloeren. Huur met c.v. 95.— per maand, inclusief stookkosten; huur zonder c.v, ƒ65.— p. m. Inlichting enmaandag t.m. vrijdag van 917 uur: Kappeynestraat 2 A - Rotterdam - Telefoon 49463 beschikbaar, liefst in Schiedam, op goede stand, voor lichte kantoorwerkzaamheden.? Voor telefoonaansluiting wordt gezorgd. Brieven onder nr. S.T. 1628 aan Ri car do Adver tentiebureau, Frederikspïeïn 6, Amsterdam. Speciaal voor spoedgevallen Rotlerdamsedyk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Permanent wave De bloemistenpatroonsvereniging „Rotterdam en Omstrek'en" heeft gis tere» de portiers van het Gemeenteziekenhuis en de DrNoletstichting verrast met een boeket bloemen, ter gelegenheid van Valentijnsdag (14 februari), de Dag der Vriendschap. In Schiedam werden de bloe men aangeboden door de bloemist A. can Dijk (links op de foto). Rechts op de foto de portiers J. Ding^nauts e» M. Ossewaarde. Volgend jaar hoopt men Valentijnsdag op een grootsere toüze tot een dag van ge schenken-geven te maken. De portiers ontcingen deze geste, omdat zij er alttfd zorg voor dragen dat de vele bloemen die in de ziekenhuizen worden bezorgd op de juiste plaats terecht komen. tïèlène permanent met toe- Stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos 7.50. Op vertoon'van deze advertentie 1.korting Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rercbrandtlaan 22, telefoon 67170. Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 66833. Uw kleine advertentie wordt gelezen in deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie las. Foto, film, optiek Ro (films vergeten Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Diversen 25 proeent korting. Markie zen en zonneschermen, nieuw en overtrekken. Lange Ha ven 100 B, Schiedam. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telefoon 6 7028 (na 18' uur teleloon. 6 67 89). Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden Kom eens praten. Siyperq „Solingen", Nieuw- straat 43, Philishave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slijpen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's-Mor- gens gebracht, 's-middags klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1