Vlotte samenvatting van problemen rond de jeugd jeugdraad i.o. heeft al een werkprogramma opgesteld Buitenhek noteert hoogste serie: 62 m Westfiankenl. dijk wordt doorgetrokken Service nam afstand van laatste plaats Ontmoetingmet de Wonderdoeners DWS-dames met één been in eerste klas een .Per Luchtpost", comedie door KNA ?r Er blijft (nog steeds) een lange „verlanglijst" I, Dochter van Robin Hood Cordemans heeft nog één concurrent: v. d. Velde Koeriersters „JONG ZIJN IN ■rf-g Officiële oprichting: 29 februari Contacten met overheid en organisaties D Dijkshoorn in goede vorm Burgerlijke stand Hoofdklasse libre gestart TAFELTENNIS Voorlichting voor schoolhamlhal DISTRICTS-HANDBA L Geldlening Uitvoering door de Scliied. Balletschool Van der Does zonder verlies Vergadering van de A.B.v.O.v.D. it'll Hm** Judo-toernooi in het Sportcentrum SCHIEDAM S. S. KLEIN Jil9f \*>.h mLTel?* ■♦'«-aar ln T "«or i*t }"ffe rfe, fe*tot V??0- r^tpelb !5<* f "t Op ff. I^MS" I.c' ffrott r,eea ?4k f^Jcat;) Prefer, ■"Uroien 1 «toni ft, Net/ V°ordt h(t »anfl€n, ;f 1 *et irord Jw*d ny I fcl J»"il room, ■wor urj. Wr mi huii ^-hy" xti. "Biere dcj Bfleen Irek I»!. J Je word! m trek.., ■""stock. ccdim. Tm na q'; [j<JE<l<IT !f 0/ JHfi B°u fiooiï pod." |h?el ter hei it e zo onii O'tlden fti voor. Je ge« By n lib. Luit. Dinsdag 16 februari 1960 Identelf ■«-— Je ■van de J 15,25, I gezien i ech- lieer de ■toezeg. 'hg tot ■hebben JgGJi Re tail he» hbtcna- fcn toe liet ka- brocent |ver de Si. Om- Bstemde lering?- pntrum laten ran de Jde be- Jiet aan ■nisatie §.vaard- twee voor* I soort lie de I naar Ichts- Buddy ■wek- hoe Ik al- ■wone puent Jen ik I alles all rekt |apel 7 fact -ik Brug. In 1958 heeft het Jeugd Onderzoek Schiedam het resultaat van vele jaren bestudering van de jeugd en de jeugd -problemen in Scliiedam ge publiceerd. Zoals we toentertijds reeds bekendmaakten zijn het, voor wat he{ pedagogische deel betreft, vijf dikke deelrapporten en drie nota's ge worden en verder drie evpn dikke sociologische rapporten. Iïet was zo'n overstelpende vlloed van feiten en argumenten, van cijfers, tabellen en grafieken, bovendien geschreven in een moeilijk te verstane taal met ge bruikmaking van zo'n ingewikkelde terminologie, dat het gemeentebe stuur direct na de verschijning heeft besloten om, wltdc het onderzoek practische resultaten opleveren, de rapporten tc doen samenvatten in een beknopter maar nok leesbaarder verslag. Wel, het mag dan even hehben gedaan kan worden aan het ook in geduurd, nu is dan deze aangekon- j onze stad bestaande jeugd-problecm. dlgde samenvatting verschenen. HetDrs. Schelvis schrijft daarover in is geschreven door dc heer N. Schel- vis, soc. drs., die ook heeft meege werkt aan het J.O.S. „Jong zijn in Schiedam" is een aantrekkelijk ver zorgd hoekje van handig formaat geworden, verlucht niet tal van op de tekst aansluitende foto's cn met een vrolijke omslag waarop in een soort nawoord onder de veelzeg gende kop ..Een flinke verlanglijst" er o.m. hot volgende over: „Met betrekking tot de jeugd ver enigingen is een behoorlijke ver langlijst gemaakt. Als we een greep doen in de verschillende wensen dan afgebeeld. I>rs. Schelvis heeft dit J Airia «„„uwu: boekje geschreven ïn vlotte stijl, die makkelijk leesbaar is ook voor de niet-lngewyde, met uitsnijding van alle elementen die hei vlugge lezen kunnen bemoeilijken. Maar zo "zijn ook de argumenten voor de pro bleemstelling verdwenen, alsook de meeste voorstellen tol verbetering van de bestaande moeilijkheden. Nu de samenvatting een wel vlotte maar ook (volgens do doelstelling) f een flauwe afspiegeling is van deze rapporten, rijst de vraag of ai die j mensen die bij het jeugdwerk zijn betrokken en in de jeugdproblema- tiek zitten wel iets te leren hebben uit dit boekje. Want doordat met een 1 wijde boog is gelopen om alle ..moeilijke" onderwerpen (cn voor- ai de bewijsvoering in tabellen en statistieken daartoe), zullen de be langhebbenden toch moeten terug grijpen op de wei-doorwrochte rap porten. Zo is deze samenvatting eigenlijk meer geworden tot een in leiding tot die rapporten, waarvoor op deze wijze de belangstelling ge- j I ding, betere lokalieiten, aantrekkelij ker programma's, meer mogelijkhe den om te experimenteren en na tuurlijk meer geld of, mooier ge zegd, meer financiën." „Wat b.v, in de eerste plaats no dig is: het handhaven en verbeteren van het contact tussen het gemeen tebestuur aan de ene en de jeugd vereniging aan de andere kant. Zo zou men ook hier kunnen denken aan een „ambtenaar voor jeugdzaken" Verder komt drs. Schelvis met de wens tot de instelling van. een or gaan dat regelmatig contact onder houdt tussen, gemeente en jeugdver enigingen. Deze wens ïs echter al ver vuld door de oprichting van de Schiedamsc Jeugd Raad, waar we elders op deze pagina over schrij ven. „Het is echter niet alleen de ge meente," zo schrijft drs. Schelvis verder, „die een goed begrip moet hebben van het jeugdwerk. Ook bij de ouders moet dit er zijn. In dc praktijk is er vaak een ontstellend gebrek aan begrip, vooral bij diege- neti die ergens achter hun eigen jeugdervaringen een dikke streep hebben getrokken on moeilijk kun- Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D. I Tuinlaan 80, telefoon 69290, Politie-alarmnucnmer 64566. Apothekers nachtdienst: ia. Van Westendorp, Singel 83. R.K, Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve1 maandag) van 9.30 tot 36.30 uur en iedere avond (behalve woens- i dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten, Gemeentelijke Openbare Leeszaal cv I Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 - uur; dinsdag van 9.30—16 30 uur i cn van 19—20.30 uur: woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9.30—36.30 uur en 19—20.30 uur. zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart, BIOSCOPEN ganiseerd is), voor sport en spel,van de S.G„ anderzijds aan de me- lckeloneel, creatief spel, enz. Verder 1 dewerking door de S-T.R. aan ac- het behouden van kader-bijeenkom- tivi teilen van de s.g. sten en het verlenen van diensten j Gedacht is ook aan 't onderhouden Passase, 2 en 8.15 uur: De zieeu-1 Tii™m. f" bpeenkomst op maan- r»:~ti z ®eu dag 29 februari te houden, zal de nerin van Parijs", Mnnopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: „De dochter van Robin Hood" DIVERSEN St. Joris Doeie, 7 uur: Bont pro gramma. I Wijkcentrum, 8 uur: NVSII-film. als bv. bet beschikbaar stellen van een filmprojector, een discotheek of een büiotheek. Contacten Voorts ligt het in de bedoeling dat de S.J.R. de contacten gaat on derhouden. Dit betreft dan in de eer ste plaats het contact met de ge meentelijke overheid, waar de gro te lijnen besproken kunnen worden oj met het college van B. en W. of voor het georganiseerde jeugdwerk i Reeds in augustus heeft het bestuur i met de huidige Gemeentelijke Jeugd- I in het nieuwe recreatiegebied Briel- van de Schiedamse afdeling van de commissie. Het gaat hier uiteraard se Maas. Ned. Jeugdgemeenschap de samen-1 in de eerste plaats om financiële Wat de financiën betreft Is het werking verkregen van de Sectie kwesties, maar ook om het verkrij- bestuur \'an de „S.J.R. In oprlch- Jeugd van de Schiedamse Gemeen- gen van gebouwen, terreinen en der- ting" van mening dat de gemeente schap om tol rtc oprichting van de j gelijke voorzieningen. Ook zal ge- fljke subsidiëring alleen op basis van ledentallen vaak weinig beVre officiële oprichting plaatshebben van de Schiedamse Jeugdraad (S.J.R.), het overkoepelende orgaan voor alle jeugd-organisaties in Schiedam. van contacten met de S.B.L.O. incidenteel met het Gewestelijke Jeugdcontact Zuid-Holland en met de N.J.G. In dit verband mag ver meld worden, dat op uitnodiging van het college van B. en W. van Rotterdam zeer binnenkort uit de jeugdraden van Rotterdam, Schie dam en Vlaardihgen een voorlopige commissie gevormd zal worden ter bestudering van de mogelijkheden Jeugdraad te komen. Het voorbe-1 streefd worden naar een rcgelma- reidendc werk. vooral het opstellen j tig contact op bestuursniveau. rijbuilcrs dok. Robfa Hood laten zich 71a de dood van hun I van het ontwcrp-reglcmcnt, heeft j noga! wat maanden gevorderd, zo dat eerst nu een oprichlings-verga- dering uitgeschreven kan worden. Op deze vergadering zal dit re- als de practische regelingen met bv. een ambtenaar voor jeugdzaken. Hoewel de S.J.R. volgens het ont- werp-reglement duidelijk geen sec tie van de Schiedamse Gemeenschap digend ii; er zal daarom gezocht worden naar andere mogelijkheden. Met betrekking tot de eigen geld middelen kan worden opgemerkt, dat deze voorlopig zullen bestaan uit bijdragen van de SG en van de STrfSSSfe d^,an■frffi.y? Qppg voltrekt niet nq,lmn door E!™™' ,bl!h3.n,deld, ^tgratetd meer ral zijn, ral toch een mtewwt aanpilotoi <2 pel. van de suMMf,! dc dingen, v. el oens anders wil doen. amnen n)s niwihciiw worden, terwijl ook de Raad van contact worden onderhouden met de, bedragen). Bekeken zal worden of S.G. Gedacht wordt aan de finan- j het gewenst ts, hier een wijziging ciele en andere steun van de zijde i in te brengen. In zekere zin ligt ook hier een taak voor de overheid, een taak die men het best kan 2ien als propaganda of als „public relations"." terwijl ook de Raad Afgevaardigden, waarin elke enigmg door twee personen verte genwoordigd zal worden, vastge- de dochter ven de nrljheidshctd de s»o>d ™den. Eon bKtuurraJ ver. .i..,,:1"»" moeten worden. Kandidaat corrupte graven als Dorchster Des Roches. Ze zitten wel even in de pul, maar vlammen na tien jaar toeer op als beste vechtjassen, als leiding overneemt. Hoe dat gebeurt 1 wordt in ..DE DOCHTER VAN HO- ÏJorrn v' I niv wnnn" a vCJC) voorzitter, R. Scholten sr. ,rh dZl-Z SEi® 3 'COJ) secretaris; E. f. M. van Dijk kleurde doeken gedaan. (KJTl pcnningmeester. teden w A. de Wolff (CJV).Ph. van Oordt (Oran je Garde) en nog twee leden die de moderne jeugd-organisaties en de VLAARDINGEN. Na hun twee de nederlaag in het toernooi om hel persoonlijk districtskampioenschap biljarten eerste klasse libre zijn Van Gendt en Van der Lee praktisch uit geschakeld voor de titel. De gister avond niet spelende (wegens ziekte) „v._ - Cordemans, die uit vier partijen het wékt "ltaii"worden. Ën dat is" oók maximum tc behalen aantal match- I asn le brengen. Van Duikeren speel- f I de daarom gisteren twee partijen, j In de partij Van der VeldeVan 1 der Lee heeft v. d. Velde voor zijn j kans op de ereplaats moeten vechten, Van der Lee gaf prachtig partij, Louche graven, bonkige verzets- jongens, paarden, lansen, pijlen, bo- i gen, fakkels, alles buitelt en dar- nische, doch geenszins geluidloze wijze koud is gemaakt (in Monopole). Activiteiten Door de „SJ.R. in oprichting" is aan dc besturen van de jeugd-or ganisaties een «ntwerp-werkpro- gramma toegestuurd, waaruit de le ondernemen activiteiten worden, aan- CEBOREN: Catharina L, dv K. P. gekondigd. maar moest tenslotte de eer aan deiCompanje en J. C. E. Weber; Cor- Wat de evenementen voor de ge- Schiedammer laten, die technisch nelia, dv D. J. Huigen en J. A. G. ^c'e Schiedamse jeugd betreft, wordt inderdaad ook wel meer in zijn mars 1 den Boer; Fokkolina H., dv G. Da- 1" eerste plaats gedacht aan heeft. Van der Velde begon over->mcIs en J. M. P. van Buuren; Ga- Jeugd-Joiyt, zoals dat tot verleden donderend met een serie van 28 es- j briel H., zv R. Hettmga en A. Mast; jaar werd georganiseerd door de rambolcs in zijn eerste beurt ge- Christina C., dv J. B. Verboort en sectie Jeugd van de S.G.; verder aan - ch. C- Jung; Ronald, zv G J. de een aauta! activiteiten In de zomer- Koning en N. Kriek; Ingrid. dv G. J. maanden en de vakanties. Voor de nuttig. Aan wie dit boekje ongetwijfeld wel vele goede diensten zou kun nen bewijzen dat zijn dc ouders van opgroeiende kinderen cn voorn 1 van leden van ouder-commissies. Vooral m bet hoofdstuk „Leren" staan vele bchartenswaardigo opmerkingen, die een handleiding kunnen zijn bij het moeilijke werk van opvoeden. W0 hebben indertijd reeds veel aandacht besteed aan de toen pas>- vefschetveu rapporto."?. Wij vilten nu niet In onvermijdelijke hcrlu- lingHredcn, door nogmaals de in houd van dc samenvatting weer te geven. Er Is echter een andere kwes tie: in dc eerder verschenen rap porten zjjn meermalen suggesties gedaan aan het gemeente-bestuur om tot een verbetering van de bestaan de toestand te komen. Deze sugges ties zijn lu dc samenvatting niet of maar terloops vermeld- Wij van on- punten scoorde, heeft daardoor prak tisch nog maar één concurrent voor de ereplaats overgehouden: zjjn stadgenoot Van der Velde, De op vallendste prestatie leverde maan dagavond in het clublokaal van LEV de 't Oosten-speler Dykshoorn, die in een ongenaakbare vorm stak en Van Gcndt door een sterke finish achter zich liet. Dijkshoorn werkte zich daardoor ook royaal boven de minimumgrens voor dc eerste klasse: hij heeft thans een algemeen moyenne van 5.38, reeds hoger dan dat van v. d. Lee cn Wille brand (beiden 5.27), Bene den die grens (450) zitten thans^ Van Duikeren met 4.22 en ook Eiken- broek nog met 4.20. Van Gendts moyenne, dat overi gens na de eerste speelavonden al flink is gedaald, bedraagt altijd nog C.5Ö. Van der Velde speelde tot op heden 6 68, terwijl Cordemans op 6.89 bleef staan. Door de afwezigheid van de DKC- volgd door 21 m de volgende. 8 beurten was de stand 6917. Na 10 beurten evenwel69—66 Van der Lee ging, met het ongecompli ceerde spel van de caramboleur, doorneïia E. M„ dv E. van Wier in gen en leidde na 15 beurten met 77—109. C. M. Verhoeven; Maria J., dv A. K. Daarna kwam Van der Velde terug, t Stigter en J. C. van der Veer. OVERLEDEN: P. F. Over de Vest. 71 jr; F. H. Zoun, 83 jr; H. Et man, 90 jr; K, Kooiman, 56 jr. de Koning cn N, Kriek; Johannes P.reeds georganiseerde jeugd kan dc zv J. P. Nouwels en B. Faber; Cor- -- - Hij zag kans zijn opgelopen achter stand, o.a. met een uitstekend ge speelde serie van 49 caramboles waarmee hij het toernooi record van Cordemans evenaarde, in een win nende voorsprong om tc zetten. SJ.R. slecht^ aanvullend, steunend of stimulerend werken; er wordt hier dus geen werk uit handen ge nomen van bestaande organisaties. Wel kunnen er z.g. „kader-cursus sen" worden gehouden, bv. voor handenarbeid (zoals nu reeds geor- re kant zouden daar echter wel op speler Cordemans zag de wedstrijd terug willen komen, a! was het alleen leiding zich genoodzaakt een wijzi- maar als herinnering aan wat er nog ging in het vastgestelde programma v. d. Velde v. d. Lee 200 178 31 49 33 22 6,45 5.74 Het duel Van GendtDijkshoorn was de mooiste partij op deze vijfde speelavond bij LEV. Dijkshoorn speelde of er voor hem nog een kam pioenschap op het spel stond. De partij verliep bijzonder spannend: na tien beurten was de stand 4654, na twintig 117128. Toen Van Gendt in zijn 25e speel beurt een serie van 34 caramboles produceerde, had Dijkshoorn daarop zijn antwoord klaar: 21; en in de volgende beurt telde de arbiter hem op 47 af, omdat hij de 200 caram boles had volgemaakt. Het was voor Van Gendt teveel Dezer üagen is begonnen met de aanleg van de verlengde West- frankenlandsedijk. De meuioe dijk komt „arhter" de beslaande dijk te liggen en is de voortzet ting van de dijk Ia ups de scheepswer/ A. de Jong. De zand-aanooer voor de dijk had men „naast de deur", nl. can de Wilhelmina-haven. De foto is ge nomen vanaj de 'Adm. de Ruyter- straat. Dijkshoorn v. Gendt 200 168 27 47 7.40 6.22 Willebrandv. Duikeren cn Van Duikeren—Eikenbroek waren slechts voor de toernooitabel van belang. "Willebrand v. Duikeren Jn Ac afgelopen weken Is Service drie punten oorsprong op de andere er In geslaagd In twee belangrijke degradatie-kandidaat. Ook TSF in wedstrijden zich te dlslanoièren van dc derde cn RAP in dc vierde klas de achterste plaats, zodat er wat bicven de overwinningen-reeks meer fleur is gekomen in dc tevoren voortzetten. zo weinig rooskleurige positie. De uitslagen van afgelopen week De eerste wedstrijd ging tegen PTT "J"- Eerste klM! Scmce-Een. dat er even slecht voor stond als JfS' ,TSJ~?IZ de Schiedammers. Bo.de teams wis- 6-4: Kood 4-SVA 1 <)_1; Noad 5- ten dus dat er vee! op het spel stond. HPV 2 4-6. Vierde klos: Holland,, zodat het een zeer spannende strijd aan is geworden. Maar Service verover de de kostbare puntjes, zij het ook, --- - -i- met het kleinst mogelijke verschil, j j» dc komende weken staan voor woensdag 7 februari a.s. een bij- Gesterkt door dit succes is Service TSif }wcc belangrijke wedstrijden i eenfo0mst georganiseerd in het wijk- toen thuis Eendracht 2 met nieuwe °P het programma: eerst een bezoek gebouw Nieuwland, Op deze bijeen- Advertentie I.MJ —RAP 0—10. Vijfde klas: Noad 8—GGD 4 8—2; Noad S—Telefoon 7 7—3. In verband met het school-hand' baltoernooï, hebben de gezamenlijke Schiedamse handbalverenigingen DWS, UVG en Wïlton-Fijenoord op Eiken broek v. Duikeren 200 39 35 132 39 16 200 43 29 174 43 39 5.12 moed tegemoet jotr^en. WetohHir ^KB 1. v„r MÜ kon"d,Imrar",,S"d7''«niTi'St ""ïSf', dn ?adC°aofe,^d, teff" gegrepen tvordon, maar met de pun- dc grootste rivaal Stadhuis 1. Het 4.65 tendeling was Service ook wel tcvre- 4.04den. De Schiedammers hebben nu bezoekende team van Stadhuis zal Smashing Fellows het vuur na komst zal de heer L. J. Vare wij ck, lid van de districts scheidsrechters- commïssie, de belangrijkste spelre- gels doornemen en tevens de tech- I nische zijde van het handbalspel be-1 5 SCHIEDAM. - Het toernooi om zijn totaal vol. In twee beurten had het persoonlijk kampioenschap hij daarmee zijn moyenne van bijna hoofdklasse libre van het biljartdis- 10.— tot ruim 13.opgevoerd, trïct Schiedam begon maandagavondBuitenhek 250 19 62 13.15 met drie spannend verlopen partyen. I Kooy 172 19 34 9.05 Ook al waren de verschillen, waar-1 De weinige toeschouwers keken ch- mce Buitenhek en Schikhof van hun j reet gemtereseerd toe bij de partij respectieve tegenstander wonnen uit- Van Stigt Thans—Schikhof, Beiden eindelijk in aantal caramboles vrij begonnen namelijk met een tik-tak- groot, zoveel verschilden de aantallen spelletje, zoals libre op de kleine ta- caramboles (och niet dat de verlie- fe) behoort te worden gespeeld. De zers helemaal buiten bereik van de j desillusie volgde spoedig. Eerst mis- wlrmaars waren. Ren serie van 62 oa- te Schikhof enkele keren op nauwe- ramboles, zoals Buitenhek gister- j lijks verklaarbare wijze. Toen hij j dit seizoen afgesloten met een cau- avond bij „De Sluis" produ- revenwel het juiste maatgevoel terug serie over „De wonderdoeners". Dit ccerde, mag men feiteiyk in deze had, bleek Van Stigt Thans met een klasse op elk moment van welke i inzinking tc worstelen, die hij niet deelnemer ook verwachten. meer te boven kwam. Schikhof won tenslotte met ruim verschil. Overi- Voor dit toernooi bestond op de i werd i(i dlt treffen de construc- opemngsavond een teleurstellende^iefste poging gedaan om tot het Wansstellmg. zulks in tegenstelling ]JtI, libre.spe] komen, tot de helde andere in lagere klassen Schlkhof 250 23 32 10.86 gelijktijdig aan de gang zijnde toer- v Stigt Thans 187 23 40 8.13 nooien Opvallend was ook, dat geen enke-- Ie deelnemer zich gisteravond de moeite getroostte zich in biljartvest te steken. Ook al is het hemd smette loos wit en zit de stropdas nog zo keurig gestrikt, biljarters van doze klasse zouden o.», reglementair in vest moeten spelen. Over de drie gespeelde partijen op j de openingsavond het volgende: j In de (voor de hoofdklasse libre) traag vorderende openingspartij Rug- genberg—Valkesiïjn werkte laatstge noemde in zjjn 26e beurt met een se rie van 41 caramboles zijn achlcr- Drs. Th. van Velzen, directeur van het Cultureel Centrum „De Bej-erd" in Breda, heeft gisteravond in de aula van het Stedelijk Museum de serie „Ontmoetingen met kunst' was de enigszins wonderlijke titel voor een instructief verhaal over de geschiedenis van het goden- en pries terbeeld in de beeldende kunsten. Bij deze lezing ging de spreker niet systematisch te werk „van de oudste tijden tot heden" en hoewel dit zeker het voordeel heeft, dat men daarbij niet gauw vervalt tot een droog relaas van een zich geleide lijk of trapsgewijs voordoende ont- de eerste promotiewedstrijd een plaats in de districts Je stand precies weg (179-179)Toen 1 jtias zaalhandbal, hebben de dames werd het duel om dc winst interes- van DtVS zondag in de Encrgiehai sant. Valkestijn produceerde nog een fa Rotterdam een 6—5 overwinning goed gespeelde serie, met enkele behaald, op Schutters uit- Rotterdam, moeilijke massé's. van 34 caramboles.jn de eerste minuten van tie strijd maar ook Ruggenberg voerde snel u-aren de Rotterdamse dames supe- spelen voor enkele minuten. Schut ters profiteerde hier dankbaar van en kwam via 3—2 in de zevende minuut op 3—3. De Rotterdamse da mes gingen door, maar ook in dc tweede helft zagen zij hun vlijm scherpe schoten m de handen van keepster A. Veldhoven verdwijnen. zijn totaal op. Bij de stand 230—2301 rieur en onze :,ladgenoleu hadden Toen er nog 9 minuten gespeeld caramboles greep Valkestijn met een kennelijk veel Jast van zenuwen, In slotserie van 20 caramboles de volle de eerste minuut ketste een keihard Winst. schot op de Jat en de terugkomende Valkestijn 250 33 41 7.57ba! werd wederom goed ingeschoten, Ruggenberg 230 33 22 6.96jen keepster A. Veldhoven moest In da niet bepaald imponerend bc-toen al direct haar talenten tonen, gonnen partij Buitcnhek—KooyGesterkt door een betrouwbare (stand 8080 na 11 beurten) kwamen keepster was het toen de beurt aan de combattanten allengs beter in 1 de DWS-dames en in de 4e minuut Vorm. Kooy putto ook vechtlust enschoot N. Rob art raak (10). inspiratie uit Buitenheks produktie: Twee minuten later was hel H. van achtereenvolgens 24, 24 en 32 ramboles, waardoor de stand na 37 speelbeurten 168171 werd. Toen kwam de daarvoor iets te nonchalant spelende, volkomen geconcentreerde Buitenhek aan de tafel en produceer de in snel tempo een fraaie serie van 62 caramboles. Opvallend waren 2ijn magnifieke piquë's en massé's, terwijl hij bij lange stoten blijk gaf van een uitstekend maatgevoel. Toen Kooy op de hoge serie van zijn tegenstander het antwoord schuldig bleef, maakte Opschoor die met een vlugge aan val mee bouwde en er 2—0 van maakte. In dezelfde minuut echter had Schutters meer succes en kwam op 2l. Hierna namen da Rotter damse dames het heft in handen, maar tot doelpunten kwamen zij niet. dank zij het voortreffelijke werk van de DWS-keepster. Drie minuten voor rust was het N. Bos-v. Houwelingen die de rust stand op 3—1 wist te brengen. In de 5e minuut van de tweede helft uuinuuiu i Li - Buitenhek met een slotserie van 20 i moest DWS met een dame mmaer moest worden en L. Robart na eerst tweemaal op de staander te hebben geschoten, er 4—3 van wist te maken, was er aan spanning geen gebrek, Fr. Peters die bij de Schiedamsen goed opbouwend werk verrichtte, had in de 15e minuut succes door een mooie aanval met een doelpunt af te ronden (53). Een halve minuut later was het we derom N. Robart die kennelijk de zege veilig stelde door er 63 van te maken. De Rotterdamse dames gaven zich echter nog niet gewon nen en in de 16e cn 18e minuut kwamen zij nog aan 6,5. Hierna floot de prima leidende arbiter A. v, Geveren voor het einde en DWS won deze eerste wedstrijd en staat dus al met één been in de districts le klas. Volgende week zondag wordt de tweede ontmoeting ge speeld. eveneens in de Rotterdamse Energiehal. B. en W. van Schiedam stellen voor om bij de Bank voor Noder- j land se Gemeenten een vaste geldle- I ning aan te gaan ten bedrage van 1 398.000, zulks ter financiering van de bijbouw van vier lokalen aan de ulo-school, de uitbreiding van het gemeente-ziekenhuis met de pavil- vikkeling, aan de andere kant kan joens 3 en 4 cn de verbinding van men moeilijk ontkennen, dat de luis- ccn trafo-huisje met het schakelsta- teraar en kijker zich wel eens af- tjon Schiedam-west. vraagt waar de spreker heen wil. Overigens leverde dc confronta tie van kunstwerken uit verschillen de cultuur-perioden (die naast el kaar werden geproj'ecteerd) vaak verrassende resultaten op, waaruit men tenslotte misschien alleen nog de conclusie kan trekken, dat er weinig nieuws is onder de zon en dat ook veel van het oude (desnoods uit het steen-tijdperk) levend is ge bleven tot op de huidige dag. aan de schenen leggen; hot eerste j lichten. Voor deze avond zijn uit- treffen eindigde onbeslist. f genodigd de leiders(sters) die zui- I len optreden bij de diverse school- teams, Maandag 22 februari is er in ge bouw Arcade een leerlingenuitvoe- xing van de Schiedamse Balletschool o.l.v. Peggy van Ham. Aanvang acht uur. Op het programma staan o.a. „Bosavontuur" op muziek van Hoif- Het museum blijft nu gesloten lotmann e a „Etudes ebssitiues"' op mu. 10 maart Den ..ordl de tentoon- Mozart, Beethoven en Cho- stelltng „Start 8 geopend, met u-erk D Poppen,vinkei" op mu- vtrn jonge Nederlandse kunstenaars. van' B JV chore„grafie js Voor het eerst zullen hierop ook Pc.,,„v H n-,,. See£, beeldhouwers vertegenwoordigd zpn.Boufen oftavm Gey- Heiisde derde ke_r dat er in „isel een uitvoering van Spaanse dan- Sch.edam een Stan-tentoonstelling,n cll0„DgraIic van Peter wordt gehouden. Deze zal o.m. door L [t Aan de vl Ernst Wl_ 33 groepen leerlingen van het voort- t be de gezet onderwijs worden bezocht. W.O.I balletschool. Inschrijving ook de Willon-Bedrijfsschool, BILJARTEN aan de zaal van gebouw Irene, woensdags van tweo tot drie uur en vrijdags vaa half vijf tot zeven uur. De Alg. Bond van Ouden van Da gen, afd. Schiedam houdt op don derdagmiddag 18 februari, aanvang 2 uur de jaarvergadering in het Blauwe Huis, Lange Nieuws tra at. De agenda vermeldt de gebruikelijke punten, zoals bespreking van het be stuursbeleid. Het gehele bestuur treedt periodiek af, doch is herkies baar; tegen-kandidaten kunnen worden voorgesteld bij het secreta riaat, de heer H. NL vanDriel.Nieuw- land-flat 51. Het bestuur vestigt verder de aan dacht op het volgende: het komt nogal eens voor dat personen na mens de A.B.V.O.V.D. aan winke liers om prijzen vragen voor een tebouden tombola of een concours. Het bestuur wijst er op dat de Bond absoluut buiten dergelijke activitei ten staat. en als U toch naar de stad komt voor onze unieke vitra ge show, waarmee wij met taJ van voorbeelden laten zien... hoe voor weinig geld toch Uw huls een ander aanzien kan krij gen... profiteer dan gelijk van deze aanbieding cretonne. Prachtige gesatineerde cretonne, van 2.95 per meter, 120 cm breed licht en zon echt in leuke moderne kleuren en des sins, koopt U morgen voor bijna de halve prijs- MOSKOU. In. Moskou zal dit jaar eert ..volksvriendschapsuniversi teit" worden opgericht voor opleiding van buitenlanders tot ingenieur, dok ter, econoom en landbouwdeskun dige. Men verwacht dit jaar 500 stu denten. Op den duur zal de univer siteit 3.000 studenten tellen. Het grappige blijspel „Per Lucht- SCHIEDAM De finale om het kampioenschap (persoonlijk) tweede klasse libre werd maandagavond voortgezet met de vijfde ronde, waarvan overigens slechts drie par- (fS.yS"1*? gespeeld. H. v. d. Does ,v„ al eCsls eerder op. J. bleet opgeslagen. Be moven-voe|,d ...zjjen döor één van de nes bleven opnieuw aan de lage kant.|chiedamse anialeurtoneelverenigl,.- i gen, maar de voorstelling die „Kunst 3 65 I Na Arbeid" er zaterdagavond in het Volksgebouw van gaf, was toch ook alleszins de moeite waard. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze gordijncretonne met kleine drukafwijkmgen. 120 cm breed, per meter voor Op 'zaterdag 20 februari a.s. wordt 's avonds om 8 uur in Sportcentrum Reinier Hulsker, te Schiedam een nationaal Judo-toernooi voor bruine banden georganiseerd. Van de zijde van de judoka's be staat hiervoor goede belangstelling. Reeds zjjn inschrijvingen ontvangen uit: Hilversum, Dordrecht, Breda, Gorinchem, Vlaardingen, Rotterdam en Schiedam. Uit andere plaatsen worden nog inschrijvingen venvacht. De uitslagen waren. 107 151) 14 2.60 25 39 In het kader van de toneelwed strijd van de S.G. geeft de Schie damse Onderwijzers Toneelver., de S.O.T., op vrijdag 19 februari in Musis Sacrum een opvoering van 't blijspel „Als 'n man geen hobby heeft" door Eric Hud«-De regie berust bij de heer Jan Vos. Het verhaal gaat over een jong Amerikaans meisje, dat aan een vlieger een soort „troostbrieven" stuurt, maar dan op naam van haar zuster, omdat ze zelf nog tc jong is. De ..brief-verhouding" wordt heel intiem en daar komen natuurlijk moeilijkheden van, als de oorlogs vlieger met verlof overkomt.' Gelukkig heeft de jongste dochter des huizes voor haar zuster de „ware Jacob" gevonden, terwijl zij aan het slot van hel stuk zelf een marine man aan de haak slaat (ook dank zij een briefwisseling). Leni de Bruin speelde de brief schrijvende dochter heel aardig en Willy Rijkenboer was als haar „slachtoffer" even overtuigend. Piet Kreeft en Cor Schoel-Smit waren de ouders van het duo; enigszins fi losofische mensen, die hun noodlot tige dochters niet a! te zeer tegen werkten. Arnold van Rosmalen was de oorlogsvlieger, die het tenslotte even goed treft als dc marine-man Steef van Lith. Ook Tini van Spron- sen, Frans Delhaes, Willy Bos en Lou Ouwendijk droegen het hunne bij om er een geslaagde voorstelling van te maken. A. van Rosmalen had de regie. Voorzitter H. de Vries opende de avond. Vrouwenarts Schiedam AFWEZIG lot 7 maart a.s. Voor waarneming tel. 6 94 IJ. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 66833. #1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1