Sunil wast stralend wit, Van De Witte bleef slechts een „schaduw" in t wegdek 'SUNIL Sint Joris Doele viert verjaardag Molen-fundciment wasgoed onderheid Een herboren THOR geeft Tl uitvoering maasfrichts AGENDA Weer polio inentingen Koeriersters WITTER DAN DE WITSTE POES en spaart uw linnenkast H. J. v. Drooge onderscheiden Bromfietser door auto aangereden SCHIEDAM Betalen voor nitsnijtafels T oonkuns t-lerar en geven uitvoering GESLOTEN KICK W1LSTRA Voor „ERRES" televisie en R?dio JONGSTE MEDEWERKER STENO-TYPISTE Rewbran jtlaan hoelc Mesda'glaari Schiedam Tel, 657341 Woensdag 17 februari 1960 (Advertentie IM.) Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnurmner 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Van Westendorp, Singel S3. K.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 15.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 95012.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten, stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart. BIOSCOPEN Passage. 2 er» 8,15 uur: „De zigeu nerin van Parijs". Mono pole. 2.15, 7 en 9.15 uur: „De dochter van Robin Hood". DIVERSEN Amstelbron, 8 uur SSV Verg. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Lasclub Schie dam. Film. Irene, 7.45 uur. Wijk 3. Wijkavond. Wijkcentrum, 8 uur: NVSH. Film. Wijkgebouw Nw. Maasstraat 8 uur, Coöp. DES. Contact. De directeur van de Gemeentelij ke Geneeskundige- en Gezondheids dienst alhier deelt mede, dat In de week van 32 februari tot en met 27 februari 1960 de derde inenting tegen poliomyelitis gegeven zal worden aan de kinderen geboren In 1945- 1946-1947-1948-1949 en 1958. De in entingen zullen wederom plaats vin den In de Koopmansbeurs, Lange Haven. Tevens kunnen kinderen van de jaarklassen 1959 tot en met 1957, die tenminste zes maanden van tevoren hun eerste twee injecties tegen kin derverlamming hebben on Wangen als nog een derde injectie krijgen. De oproepkaarten voor alle genoemde kinderen worden toegezonden. Voor een vlot verloop der inentingen is het noodzakelijk dat de ouders of verzorgers der kinderen zich stipt aan de op de oproepkaart aangegeven da tum en tijd houden. De inentingen in Ketbel vinden plaats in het v.m. Gemeentehuis op woensdag 2 maart van 9.30 tot 11.15 en van 2.15 tot 4 uur en donderdag 3 maart van 9.30 tot 11.15 uur. Voor inlichtingen wende men zich lot de administratie van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Pke-Z3 IfShig paeJlDj Fh-mr. Sterdam P®, taalt l-üuióat pesler- Nfien- [alajge. fëgten F8 geen rouwde Rttini. kinster, p ktin. jdraRe. It^r be- n Am- achtte -tunnel dunne i an dan Stralend wit wordt uw wasgoed met Sunil. Bleken en blauwen mag u overslaan. U wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minder! TJ-.- en hon derdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste wasmiddel is. De mooiste witte poes verliest het van uw stralend witte was! Bij K.B. van 28-l-'C0 is aan de heer H. 3. J. van Drooge. wegens langdu rige cn trouwe dienst, toegekend dc ere-medaiile in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau; De heer Van Drooge is expeditie- chef bij de fo. W. Hasekamp en Co, alhier, alwaar hij op 20 januari 1920 in dienst getreden is. De burgemeester reikte deze onder scheiding heden bij de fa. Hase kamp uit. kandidaat gesteld voor de vervul ling der bestuursvacature, De christelijke gymnastiekvereni ging „DOK" zal dit jaar even eens haar voorzitter dc heer F. E. Koelman moeten missen. „DOK" houdt op woensdagavond 24 fe bruari in het Gereformeerde Jeugdhuis dc jaarvergadering. De heer Koelman, die ook bestuurslid van de SBLO is, heeft toegezegd te kunnen aanblijven tot de na jaarsvergadering. Herkiesbaar is tweede secretaresse M. van 't Hof en voor de aftredende penning meester A. Gijsen en de commis saris van materiaal J. van der Kooy stelt het bestuur kandidaat de horen D. van der 2wan en M- Houtzagcr. De 35-jarige bromfietser A. Visser uit Rotterdam is gistermiddag op liet Rubensplein aangereden door een vrachtauto, bestuurd door de heer tV. J. de tV, uit Reeuw ijk, die hen» geen voorrang verleende. De brom fietser liep een hoofdwond en een gekneusd linkerbeen op. Hij Is in het Gemeenteziekenhuis behandeld. Met droefheid geven wij u kennis, dat na een lang durig smartelijk lijden, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va der, behuwd- en grootva der, broeder, zwager en oom Abraham van Weringen echtgenoot van M. Sonne- veld in de ouderdom van 79 jaar. Leiden: M. van Wieringen- Sonneveld A. van Wieringen C. van Wierin gen- Van Doorn Ria Al ine J. van Wieringen Schiedam, 16 februari 1960 Tuinstraat 19. Dc begrafenis zal plaats hebben vrijdag a.s. op de algemene begraafplaats Schiedam, vertrek van het sterfhuis te 2.30 u. n.m. Lwaar I.Der- ■léven l'Zes rver- [n; d* [sge- Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.e om- pleet, Telefoon 66833. [tijdis ;sver- irmen ureen- kelijk Foto, film, optiek Eduard Verschoor, piano en Lies- beth van Buul, solodans, leraren van de Schiedamse Toonkunst Muziek school, geven op dinsdag 23 februari in Musis Sacrum een uitvoering. Aanvang acht uur. Op het programma staan piano- werken. van Bacli, Brahms, Chopin, en Debussy, terwijl de solodansen worden uitgevoerd op muziek van Blancours, Glinka Loeser en Nor- bert Loeser. Kaarten zijn verkrijg baar bij de Schied. Toonkunst Mu ziekschool en bij de administratie van het Stedelijk Museum. Ontwikkelen, van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 14)6, te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar, de avonturen van Japonnenhuis STEINAS Hoogstraat 88 - Schiedam wegens verbouwing HEROPENING 25 FEBRUARI Advertentie J.JW.) de wondermldvoor Prijs per deel 60 et Bestel bij uw be zorger. boekhande laar of kiosk natuurlijk naar Dal is goed uitgebalanceerd Hetzelfde mag gezegd worden van Maastrichts aaidcwerk,zoals het wordt vervaardigd »n dc fabrieken van de n.v. Koninklijke Sphinx-Céramitjue. Zuiver uitgebalanceerde producten, zowel wat model, decor, kleur als kwaliteit betreft. Hei is dc trots van de moderne vrouw, een feesr op tafel, ccn genot in het gebruik, wam: PIEKFIJNE SERVICE Voor actieve jongeman is plaats op kantoor van distilleerderij als Bij voorkeur in bezit van mulo-diploma. Brieven onder nr. S 777, bureau van dit blad. is waardewerk Op groot handelskantoor te dezer stede wordt gevraagd g|j|j|g niu dia natuurlijk var d* kV. KONIKKLUKE SPHIHX CÉRAHfQUE V/H. PETRUS REGDUT - MAASTRICHT Kennis der moderne talen wordt vereist! Brieven met volledige inlichtingen onder nr. 5 778- bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1