briitla =tarwe Rustieke pracht in het oude Kethel I TMIMHBÜ Jongenskoor van Orpheus is dadelijk gunstig gestart 1 VOETBAL: spannende weken voor de Schiedamse clubs Stadhuis - Service bleef onbeslist B. L. van Soelen wint P. v. d. Water-beker 0 SVC-teams zegevieren f Eindstrijd in klas 4 E Frans Halsplein krijgt een kinderspeelplaats Koeriersters Diversen iö 11%' G- Nieuwland is met repeteren begonnen Niemand de deur uit zonder een Brinta-ontbijt! TAFELTENNIS Modeshow voor Huisvrouwen j Jubileum van Hoogstraat Belangen Wie heeft iets verloren L. var.' SijlT blijft SSV-voorzitter AGENDA VVD-dames op excursie Onderscheiding Burgerlijke stand Baal cellulose tegen hoofd Twee inbraken De originele pepermuntplant! De originele KING pepermunt! SCHIEDAM Mevr. 1. VAN SLUIS-R00S Gebouw „Arcade' LEERLINGENUITVQERING SCHIEDAMSE BALLETSCHOOL RADIO 'li Donderdag *=- 18 februari 1960 I' not J, vSf.,s» K S. "Ai i «w I, toöii, lom. If""'*, Itofen, ij. 1ïft ptou t» jsfcracfdjj Kn Vcrfr. te den- |n fa# 1 ®w» ft "G wafer, kun ]t PteP Hef Aotd ?i«. h(| afa. TÖ fiourfe 1 plafond Jï worden ■r(jrut e» ■oorhoo/d rich op. |wn datt. K dai J»J BtT7iIaefi/( Pt truitje Poc/d ge- ■T op«n j Wjje rot- ■•le {weei le. t'roe- ■j1 huilde ■Vk nieti, fff eft en ppst-bad- e-dunuj- Jfen mei ■zerr van m op du ionpefje Bpff Been B en tast ■de (i;er- ■dere ge- j?de «ol- t d« koi' boint-lo- fje, mei I dei, dei f ei" tof. der to- di jriaat t» scheep- isel, dat Pt, ipail» ■difl, ali pz« looi* M in di h«t Juni |lprdöt, Irftincfii al» pmpeir- B^kennn laf meer Mdan uit 5 Krcft- f dirti- |ipe iie- voor ■kt open i toor- f ttïfpe- s cli tfc J4d« on- |«t «feu iu>aar- i -Droef I hij ten |n lach ftuia dt zanp* ■Ük ton fNKEl Gur- |mede- New Jposito- indelen loc. die robain. jterdag- - aan fet mijn I (wijze Ie rink- 1 raam- in een fen van lerduiï- 1 tenta- loedige flg over pa van I kruis- pUk op - naar L voel- |te ho- was. lehnu- ■en.de 1 mijn ■chtjes I, naar perzo. J.keek ■éren lèg'en ploten üisen, Het eerste jongenskoor in Schie dam is gisteravond goed begonnen in gebouw Arcade. Zoals wc vorige week schreven, had het Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Orphens" onlangs het initiatief genomen tot oprichting van een dergeiyk jeugd koor, waardoor het te zijner tjjd ook mogelijk wordt dat „Orpheus" werken kan uitvoeren voor gemengd koor. Vorige week hadden zich 25 jongens opgegeven. Gisteravond kwam er nog een groot aantal bij, waardoor men nu kon starten met 66 jonge leden. Dat is zeker een goed begin, als men in aanmerking neemt dat het actief deelnemen aan het verenigingsleven tegenwoordig vaak te wensen over laat. Gijsbert Nieuwland is met de scha re jongens meteen aan het werk ge gaan. De jongelui kregen de tekst van enkele liedjes, en begeleid door Gijsbert Nieuwland aan de vleugel, werd er prettig gezongen en geflo ten- Aandachtig luisterde de dirigent naar de vocale prestaties, en dan was het oordeel „een mager zesje hoor!" en opnieuw doet iedereen zijn best „bijna!" zegt de dirigent, tot er tenslotte een „zeventje" af kan. Dan gaat Gijsbert Nieuwland zijn jongenskoor verdelen in „eerste en tweede stemmen" één voor één komen zij bij de vleugel om dapper bun regeltje te zingen. Enkele leden van „Orpheus" zul len tijdens de repetities optreden als „oppassers", want uiteraard zullen de van nature nogal rumoerige klant jes zich enigszins in bedwang moe ten houden, wil het jongenskoor se rieus kunnen oefenen. In de deze geest had de heer P. Smit, voorzitter van „Orpheus" de jongens ook welkom geheten bij het koor. Men hoopt voor de vakantie nog een uitvoering te geven met het f Advertentie LM.) jongenskoor. Gegadigden kunnen zich i elke woensdagavond van half zeven, tot half acht nog opgeven aan ge bouw Arcade, waar wekelijks gere peteerd wordt. Koorleider Gijsbert JVteutuïcmd kreeg gisteravond op de eerste re petitie meteen de woelige jongens tot een aandachtig musiceren. De belangrijke wedstryd om de be zetting van de bovenste plaats in de derde klas is onbesHst gebleven. De ontmoeting in Rotterdam tussen Stadhuis cn TSF is, evenals de eerste keer, in een gelijkspel geëindigd. Dit is in het voordeel van Stadhuis dat één punt voorsprong heeft op de Schiedammers, die namelijk een punt hebben verspeeld tegen Milk- steamers. Toch heeft TSP in de loop van het duel een veelbelovende voorsprong gehad. Na acht partijen was de stand 3—5 in het voordeel van de Fellows. Dit bleek echter toch met voldoende te zijn voor een ovei winning, want de twee laatste partijen werden zowaar nog verloren. Stadhuis blijft nu aan de top en TSF moet afwach. s, In gebouw Irene was gistermiddag j een drukbezochte modeshow van de i EMKA. De leden van de afdeling Schiedam, Vlaardingen en Maassluis van de Ned. Ver. van Huisvrouwen kregen deze show voorgezet onder het motto „Kent en waardeert wat Nederland presteert". De uitgebreide collectie werd toe gelicht door mevr. Krispijn. De pre sidente van de Huis vrouwen vereni ging in Schiedam, mevr, M. C. Schroot-Droogleever Fortuyn open de bijeenkomst. In juli bestaat „Hoogstraat Be langen", de organisatie van mid denstanders in die winkelstraat twaalf en een half jaar. Een kope ren jubileum dat niet ongemerkt voorbij zal gaan. In januari 1918 werd de vereni ging opgericht op initiatief van de heren D. Grimmelijkhuisen (beter bekend als Lou Daniels van Mono- pole). Bram Noordijk cn J. G. E. Buys en van de aanvang af is er een grote activiteit ontwikkeld, die aan Hoogstraat belangen een stevi ge basis gaf. Maar in de laatste ja ren is het enthousiasme sterk be koeld. Doch blijkbaar nog niet gedoofd, want de vereniging heeft, zoals op een kortgeleden gehouden vergade ring bleek, grote plannen voor de viering van het koperen jubileum. De Hoogstraat zal daarbij weer in een vanouds bekende sfeer getrokken worden. Een jubileum-commissie zal meer in het bijzonder de schouders zetten onder de organisatie. In de commissie hebben zitting mevrouw N, Reese en de heren A, v.d. Veer, G. Vcrhulsdonk, T. Roosendaal en D. Grimmelikhuisen. ten of de Rotterdammers in het laat ste deel nog punten wil verspelen. De overige uitslagen in de afgelo pen week waren: Eerste klas: Ger minal'Service 8—2; GGD—Noad 2 4—6. Tweede klas: Noad 3Favoriet 2 4—6. Derde klas: SKB—TSF 1—9: Noad 4PVA 2 91; OverschieTSF 2 91, Vierde klas: Wilton 5Elan 3—7; RN 2—Wilton 4 2—8 Vijfde klas; SCS 1—TSF 5 6—4; Holland iaan —Noad 7 5—5: Noad 8—MAF 2 1—9; Noad 9—Elan 8 3-7; Service 3*t Veer A—6; Milksteamers 8Service 2 5—5. In verband met de polio-inentingen in de week van 22 februari—27 fe bruari wordt er in de Beurs niet ge tafeltennist. De vastgestelde competi tie kunnen echter, dank zij de vlotte medewerking van de Geneeskundige Dienst, wel doorgang vinden. TSF speelt .dus alleen op maandag en Noad alleen op dinsdag. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: L. bruine suède dameshandschoen; blauw kinderwantje; wit kinder wantje (l.); i paar beige wollen handschoenen; grijze wollen hand schoen <r); lederen kinderhand- schoen (1.); grijze kinderwant; bei ge dameshandschoen <L); 2 sleutels; 1 paar wollen handschoenen; blauw kindervest. Te bevragen bij de vinders: steun zool, J. v. d. Toorn, v. Ostadelaan 65a; zwart hondje met halsband, L. Dool, Schaepmansingel 10; herders hond, D. Bitter, Voornesestraat 7a; blauwe autoped en 3-wieïig kinder- fietsje. Lelieveld, Troelstralaan 26; 3-wielig kinderfietsje, Saas, Mgr. No- lenslaan 201; houten speelg. auto, A. Schreuder, Tuinlaan 34, wit kinder- schoentje, C. van Noortwijk, v. Hall- 1 straat 27; wit kinderwantje, G. Ko- revaar. L. Nieuwstraat 165a; I paar brum lederen handschoenen, J. v. d. Meij, Fabriplein. 20b; damesschoen frt» P. Koremans Singel 9b; zwarte damesgiacé, H. Kekers, Leliestraat 27; grijze' glacé handschoen <D, R. de Vuijst, Pr. Bernhardlaan 5, Vlaardingen; 1 paar grijze glacé's, L* de Hond, Gr. Fiorisstraat 29, blauw kinderwantje, W. WTssema, Copernicusstraat 5b; 4 sleutels, H. v. d. Broek, Buitenhavenweg 166a; rozenkrans, Elgers, Westfrankeland- sestraat 70b; huissleutel, A Scham- Je, Pr. Maurltsstraat 8b; bruin glacé herenhandschocn J. Verdugt, Mo lensingel 34; kinderwant, C. Spren- Eer, Parallelweg 246a; chroom pols horloge. v. d. Herik, Korte Hoog straat 6, Vlaardingen; chroom pols horloge, Fijnekam, Havendijk 150a; bedrag aan geld; A. v. d. Meeberg, Perenlaan 24 Kethel; zilveren ser vetring. Boekholt, Gr." Fiorisstraat 34; zilveren schakelarmband, A. v. d Zee, Tuinlaan 2a. De teams van dc Schiedamse Vol leybal Club hebben in de afgelopen wedstrijden alle de volle winst bin nengehaald. Dames 1 won op vrij eenvoudige wijze van het tegenval lende Shell met 3—0. De wedstrijd tegen het onderaan bungelende Rot terdam Zuid was heel wat lastiger door de onverwacht felle tegenstand. De Schiedamse meisjes zegevierden echter met 31 door een betere techniek. Dames 2 leverde een fraaie pres tatie door een 31 overwinning op DRL 2, Dames 3 was vrij. Heron 1 won met 30 van Sport club Hïllegersberg 2, volgens de ver wachtingen. Heren 2 tenslotte klopte ZVC 4 met 3—0. Op het programma staan: dames: SVC 3—Hermandad 1, SVC 2—DOP l; heren: ZVC 1SVC 1, Juliana 1— SVC 2. Dc buitengewone algemene leden vergadering van de Schiedamse Scheidsrechters Vereniging heeft woensdagavond een vlot verloop ge had. Voor deze bijeenkomst in de bovenzaal van De Amstelbron be stond ruime belangstelling. Op ver zoek van de vergadering is voorzit ter L. van Sijll, die te kennen had gegeven te willen aftreden, in func tie gebleven. Het bestuur werd her kozen. Bellen bij ongeval: G.G. cn G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmoummer 64666, Apothekers nachtdienst: fa. Van Westendorp, Singel 83. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iederè dag (behalve maandag) van 9.30 tot IB.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9.30—12-30 uur; vrijdag van 9.3016.30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.30—15.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart. BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur; „De zigeune rin van Parijs". Monopole, Geen. voorstellingen. DIVERSEN Passage, 8 uur; Kath, Kring. Cabaret. St, Joris Doele, 8 uur; Bonte avond voor ouders. Irene, 8 uur: Huisvrouwen ver. Voor lichting, Wijkcentrum, 8 uur: Onder Ons. Film, Westfr.straat 40, 9 uur: J. en E Kof- fiescos. Wökgebouw, (Nwe Maasstr.) 8 uur; Coöp. DÉS. Contact. Irene, 8 uur: Herv. Vrouwengr. Le zing. De vrouwen van de V.V.D., afde ling Schiedam, hebben op woensdag 17 februari een excursie gemaakt naar de gemeentelijke Bejaardenflat te Vlaardingen. Voordat tot bezichtiging van het gebouw werd overgegaan, hield de directrice een interessante inleiding. Deze Bejaardenflat bestaat uit 2 af delingen nL het Rusthuis (2 verdie pingen) en de flatjes in de rest van het gebouw. Het geheel wordt gecom. pleteerd door een grote conversatie- zaal. Dat de directrice een goede geest in het huis weet te kweken, blijkt wel uit het feit, dat er nooit moei lijkheden met het personeel zijn. De dames hebben zo een kijk ge kregen op een oplossing van het grote probleem van deze tijd, het bejaardenprobleem, in een uitste kend geoutilleerd gebouw onder be kwame leiding. HAARLEM Mr. A. van Velsen te Sciiiedam voorzitter van de Aarts broederschap der Ziekenverpleging van Onze Lieve Vrouwe van Lour- des, welke vereniging zieken bijstaat die naar Lourdes gaan, is benoemd tot ridder in de orde van St. Grega- rius de Grote. Dit is hem meegedeeld na afloop van de kerkelijke viering van het vijftigjarig bestaan der broederschap in het klooster „Alverna" te Aerden- hout. De bisschop van Haarlem, mon seigneur J. P. Huybers droeg een mis op. GEBOREN; Joseph A., z. v. A. B. Mels en J. M. "Tempelman; Marja J. L., d. v. H. H. M. Voorwald en J. W. Jongste; Lucia, d. v. A. Koning en M. F. I. van Hees, OVERLEDEN: C. M. C. van Pinx- teren, 79 jaar. ÖcA**c -ca. In het ruim van het sleepschip Johanna Catharina in de Maashaven heeft gistermiddag de 38-jarige ha venarbeider H. Borsten uit de Pieter de Raadtstraat een baal cellulose te gen het hoofd gekregen. Hij kreeg een verwonding aan de neus en een lichte hersenschudding en moest in het Havenziekenhuis worden opge- Gisternacht hebben inbrekers hun slag geslagen bij de radiohan- del Van U. aan de Westersingel, waar zij uit een opengebroken bu reaulade ƒ1300 stalen, en in het ca fé van Van E. aan de Westzeedijk, waar de jukebox en de kassa het moesten ontgelden, waaruit in totaal ƒ310 wordt vermist. Bovendien sta len zij 90 uit een. doosje, 65 pakjes sigaretten en namen 2ij de inhoud van een collectebus voor gebrekkige kinderen mee. De heer J. M, van Oostrum vierde het feit, dat hij gedurende veertig jaar als broodverkoper in dienst is bij Van der Meer en Schoep N.V. Hij is onderscheiden met de ere medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons. Aan het einde van de buslijn 40 te Kethel hoejt men nog maar een klein eindje verder te lopen om deze mooie eeuwenoude boerderij te bereiken. Zij is gelegen aan cie Kerkweg, tegenover de doodlopende Groeneweg. Op de tekening ziet men nog vaag de bovenleiding van de elektrische spoorbaan Schiedam-Delft. De overweg geeft toegang tot de bekende KxtRdefa/iTsyiep. De prachtige boerderij met haar gepa- tineerde muren wordt omsloten door een groep schilderachtige bomen die het peheel to1, iets volmaakts maken. Octave DcConinck CAdverienlie LM.) Voor dc Sciüedam.se voetbalclubs breken spannende weken aan cn he laas betekent dit voor enkelen zoals DHS SYDFW, Wilton Feyen- oortl, Excelsior '20, Ursus dat zij moeten trachten uit de hoek te kruipen waar de slagen vallen. Voor het eerst na jaren heeft Schiedam meerdere degradatiekandidaten. In de voorgaande jaren behoorden de meeste Schiedamse clubs gewoonlijk tot de kampioenspretendenten. Slechts PPSC, GSS, Schiedam en SFC gaan in de resterende wedstrij den pogen de hoogste eer te beha len. Overigens staan alle clubs voor de noodzaak de volle winst te ver overen omdat zowel voor de kam pioenschappen als voor het ontko men aan degradatie de kansen ge ring zijn geworden. Lager KNVB Uit de resterende vijf ^wedstrijden moet DHS meer dan zeven, punten zien te veroveren. Het bezoek aan Leonid as Jcan de volle winst bren gen omdat het resultaat voor Leoni- das niet van veel belang is. SVDPW staat voor de moeilijke opgave *s-Gravenzande te slaan. Daartoe is SVDPW wel in staat om dat enerzijds de laatste plaats wenkt »n anderzijds de competitie voor 's-Gravenzande vrijwel tot het ver- B. L. van Soelen heeft de beslis sende party in het toernooi om de P. v. d. Water-beker op overtuigende wyze gewonnen cn daarmede het toernooi. De belangrijkste partij gisteravond, tussen Van Soelen en P. v. d. Water, die de beslissing moest brengen over de bezetting van de eerste plaats, heeft niet die spanning opgeleverd, die me» ervan zou verwachten. Van der Water bleek namelijk geheel uit vorm, terwijl Van Soelen juist met een aantal hoge series startte. Na tien beurten noteerde hij reeds 207 caram boles tegen de tegenstander pas 27, waardoor Van Soelen van. zijn voor gift van 230 caramboles er reeds 180 had weggewerkt. Van Soelen kon het daarna wel wat kalmer aan doen, want Van der Water kwam geen en kele keer in de .dubbele cijfers. Met het fraaie moyenne van rond 36 be ëindigde Van Soelen de partij; zijn tegenstander bleef beneden de drie. De andere partijen dienden slechts om de eindrangschikking te bepalen. Schikhof noteerde een moeilijke overwinning op Stigter, terwijl Van Duikeren tegen Eikenbroek revanche nam voor de eerder deze week in dc finale om de eerste klasse titel gele den nederlaag. De uitslagen waren: Van Soelen 400 400 25 60 16.00 v. d. Water 170 72 25 8 2.92 Schikhof 322 322 34 53 9.47 Stigter 160 152 34 18 4.47 v, Duikeren 184 164 29 28 6,34 Eikenbroek 180 126 2 9 20 4.50 De eindstand werd: 1. B. L. van Soelzn 10 punten; 2. P. v. d. Water 8; 3. Z. Schikhof 6 (92.75 <L M. Kooy 6 (80.81%); 5. C. v. Duikeren 6 (84.91%); 6. P. Eikenbroek 4; 7, W. Stigter 2. Na afloop werd de wisselprys met enige welgekozen woorden door de wedstrijdleider van het büjartdistrïct van Schiedam, de heer A. Snijders aan de winnaar uitgereikt. Ook voor de andere spelers had de heer Snij ders woorden van waardering en. aan moediging, evenals voor de zaalhou der, de heer P. v. d. Water, De Sluïs-speler M. Mooy noteerde In dit toernooi de hoogste serie: 10L leden behoort. Ook DRZ kan nog staartclub worden, maar betwijfeld mag worden of DRZ in Rotterdam van kanshebber Steeds Volharden kan winnen. Voor een enerverende eindcom- petitie zorgt de vierde klas E. Daar blijven de kanshebbers in wisselend gedrang bij elkaar. Ditmaal ontvangt Schiedam leider Naaldwijk. Schie dam moet winnen om te pogen in de resterende vier wedstrijden Naald wijk te passeren. SFC staat voor de zelfde taak, met dezelfde kansen als Schiedam en moet winnen van EDS. Martinit is weliswaar niet geheel zorgenvrij, maar uit vijf wedstrijden halen de roodwitten wel meer dan de nodige vijf puntjes. Zondag wordt RA VA in het Haagse Zuiderpaik ge klopt. De reserves: DHS 2DCV 3; Xer xes 3Excelsior '20 2; Hïllegersberg 2—DHS 3; HOV 3—Schiedam 2. AM. Rotterdam De Schiedamse eerste klassers zijn zondag vrij. Schiedamse Boys wint om twaalf uur aan de Havendijk van SVO. Lagere elftallen: VFC 3—SW 5; DEH 2—SVDPW 2; SW 7—Feijen- oord 9; DHS 4—'Transvaiia 4; Bel vedère 2SFC 4; FortUrta 6—SW 9; RFC 7—Hennes DVS 7; Excelsior '20 6—Sparta 14; Excelsior '20 7— Neptunus 9; DHS 5RFC 10; Marti nit 4DRL 4; Smectsland 2—Schie damse Boys 2; VFC 6SVV 11: Feijenoord 16—Excelsior '20 8; Ex celsior '20 9—Schiebroek 4; Trans vaiia 6—DHS 6; Ursus 3—Transva iia 8; Nado Vooruitgang 4—DRZ 4; Martinit 5DDC 5; Steeds Volhar den 5Schiedam 6; SVDPW 5Nado Vooruitgang 5; HWD 4— DRZ 5; SVDPW 6—Demos 4; Demos 5— AVO-ZVC 2; Demos 6Soag 3. Zaterdiagvoetbal lti sportpark Harga ontvangt HB SS zaterdagmiddag een felle tegen stander, Groote Lindt. De bezoekers verkeren in degradatiegevaar, zodat HBSS al verheugd mag zijn bij oen puntendeling. HBSS 2 gaat naar Die Haghe 2. Bij de eerste klassers moet PPSC aan de Gordelweg een zege behalen op RSM om vlak bij de concurren ten m het leiderspeloton te blijven: Aan de Havendijk krijgt GTB het moeilijk tegen het stugge SNS. Een gelijk spel zal een goed resultaat zijn. De belangrijkste match is NBSW —GSS voor de tweede klas A. Met nog vier wedstrijden te spelen schijnt GSS op de titel af te gaan, maar Rhoon en NBSW hebben ge lijke of betere kansen. Zij hebben echter minder wedstrijden gespeeld. Als GSS zaterdag NBSW op eigen terrein kan slaan komt het kampi oenschap heel dicht bij. De overigen: Barendrecht 2—GTB 2; PPSC 2—Heinenoord 2; GSS 2— BVCB 2; ZWSH 3—PPSC 3; HBSS 6—DOS '32 3. B. cu W. komen na rijp beraad met een voorstel aan de gemeenteraad, tot het aanleggen van een definitieve speelplaats op het Frans Halsplein, va or de beide Jan Lighartscliolen. De rijweg voor de scholen zal daar toe bij het plein worden getrokken. De weg wordt met beplantingen afgesloten en de rest van de weg, na eerst te zijn opgehoogd, wordt voorzien van een tegel- en klinker bestrating, die een geheel zal vor men met de aan te leggen speelplaats op het Frans Halsplein, Door het aanwenden van tegels van verschillende kleur en van klin kers zal een levendig patroon wor den verkregen. Op de speelplaats zullen speel- werktuigen en negen banken worden geplaatst, terwijl op het plein een basketball-stelling wordt aange bracht. De uitvoering van het plan komt volgens raming op ƒ54.000 te staan. Het college wijst er nadrukkelijk op, dat de speelplaats niet alleen ten diénste komt van de beide scholen, maar dat zij ook bestemd is als open bare speelplaats voor de kinderen, die in de omgeving van het Frans Halsplein wonen. Met dit voorstel hebben B. en W. het verzoek ingewilligd dat door de oudercommissie van de Jan Lig- hartscholen, gesteund door een pe titionnement van de ouders der leer lingen, aan de gemeenteraad is ge richt Schoonheidsinstituut Schoonheidsverzorging - Lichaamscultuur Elektr. verwijdering van storende huidafwijkingen- Haarverzorging - Manicure Diverse bestralingen Tevens maandelijkse cursussen In „ZELFVEKZORGING" Behandeling volgens afspraak SCHIEDAM - Jan Steenstr. 15 - Tel. 6 78 «7 Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon j. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.-- com pleet. Telefoon 66833. Een. goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe'uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modem", Boerhaavelaan 124, tel et 68415. Schiedam. Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees l.f" Bij apotheek en drogist Langf. Haven 't MAANDAG 22 FEBRUARI 3960, AANVANG 8 UUJ. oLv. Peggy van Ham Kaarten ad. 1.verkrijgbaar aan .de zaal op de avond van de uitvoering. Foto, film, optiek J jVoor „ERRES" televisie en Radio Kolfilms vergeten Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K- van Vuuren, Hoogstraat 106. ADVERTEREN doet VERKOPEN!' natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 -• 'hïM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1