TIMC0 „Rikketik"- voor Kath. revue Kring Uit de eerste divisie Weer een Lichtstoet op Bevrijdingsdag vitrage WALDO-TAX! VUL UW GARDEROBE GRATIS AAN 4 DAGEN geheel GRATIS TE KOPEN Sleutel-aktie „Doe Open' is reeds begonnen Vergadering Alg. Bond v. O. v. D. Zaalhandbal- competitie door Idiis Koeriersters |i n Ite Bont program in vlot tempo voor Gem. Werken 64.65.0 (3 fijnen) Ivlaverjasconcours van' ABvOD Hermes gaat naar Limburgia Nat. toernooi judo bruine banden KFC komt aan j de Bosrand R'damschenkt' fles water voor vijvertje in V.S. Driebanden- toernooi r# Ruilbeurs voor schooljeugd Cricket in de Korenbeurs Burgerlijke stand Schiedamse Toonkunst Muziekschool 2e LERARENUITVOERiNG Electrieiteit in j Ketliel afgesloten BRIGITTE BARDOT VRAAGT PROF, ARIËNS OM HULP Tinneroy 39." u 2qj» ..„Pol I Bock. 12,31 |uz. T, 1Ï.1S IS,*S Poikou. P- J 5.1! 17.19 J LI Hit- ■z. U.I5 183d jr. Ktliprl is Ven. Gcvar. heen I p Bk om ■waar in d« linsc- i de ■ede klopic J «laat lening ■or cn logln- prden. pt zo de ■rticu- i ele- lat de ■a zo- |nder- iale Zu tsonl- fet het Ir be- |;stufc •de l een wor- ■huw- lower A van lie op de I S«- flÜke lisen- Repu- I toen I idas" I had i de i ze *Ze ■enk- 1 met t dat wou i op, ik, de een „en ■ride |digd 1 zij ■sten loud liens WS- pgen kidig Vrijdag 19 februari I960 De Katholieke Kring heeft weer eens een ..uitverkocht huls" gehad, pat was gisteravond toen de K.R.O.- revue „Rikketik" van Gerard Wal- teksten of werkelijk-originele vond sten moet vernachten. In een hoog tempo wordt een bon te verscheidenheid van nummers over het voetlicht gebracht. Het gaat alles soepel in een gladde routine, zonder veel hoogtepunten, maar ook zonder leemten. Berry en Gerard namen de confe- BW tf„„fence voor hun rekening en hadden den en' Berry Kievils In het Pas- °°k «?n belangrijk aandeel in de sage-theater werd vertoond. Metschetsjes, waarbij ze dan weer ge- zeer veel succes mogen we wel zeg- j secundeerd werden door Harry Bo ren, want niet alleen dat de zaal ga» Sylvia de LeUr cn de goed-gekke nu geheel gevuld was, maar het pu- Ao1 Kievits. Naar onze smaak wa- bliek heeft zich, te oordelen naar rea ZÜ n°S het sterkst in het kolder de veelvuldige laeh-salvo's en het hummer van de „Five close Nozem- uitbundige applaus ook kostelijk ge- singers", even een verdienstelijke amuseerd. Nu hebben de leiders van 1 Persiflage. de groep, Berry Kievits en Gerard pr waren twee zang-duo's; de popu- Walden, er ook stag van om hunIaire Selvera's die hun pretentieloze revue's uitbundig met kleuren enhiaar aardige liedjes heel charmant veel effecten aan tc kleden en ver- wcten te brengen cn Fons Dankaart der hebben zü dc beschikking over t*| van medewerkers en vooral me dewerksters die hun nummers uit stekend kunnen lirengen. Als men dan ook «og dc vele pittige liederen dc aangename muziek met Lies both Lunow, die iets hoger mikken. Het trio Willy Ré drie aar dige meisjes, bloken uitstekend op hun accordeon de weg te weten, ter wij] Frances met haar danseresjes voor enkele te appreciëren nummers fAdeenenitc i.m.j mcrklng wil nemen, dan krijgl men worgden. De Movers brachten een een aantrekkelijke revue-show.P3ar exentrieke nummers en boezem- waarbij men echter geen puntige den a's de Hadory's respect in met hun waagslukjes op dc trampoïin. Meermalen kwam het gehele ge zelschap op de planken in de groots gemonteerde scènes, waarbij men schattige matroosjes en uitgelaten - m OrZ |l kermis-gaslen te 2ien kreeg. Daar- fJÊ 1 r IPu I win vonden wij de nummers geweven Al I 3 Ja w» rond die vreemde tijd van de charics- wm I Wfjlj 11 tori no5 het aantrekkelijkst, ook 1 Qmdat de bekende liedjes uit de u**» 11 oude doos het nog bost bleken te doen. Deze bonte werveling van grap pen, zang, dans en muziek, kreeg de muzikale omlijsting van het revue orkest van André van Wattingen; vreemd echter was dc plaats van dit orkest: met de hoofden uitstekend boven het halve achtergrond-decor. T -J (w n till 1 n crurl ff pti i f s uitvoering werd ingeleid door IjiücfC tl cl II11 till 2T\» c'vjKlj. voorzitter N. J. van Baarle, die aan- j kondigde dat de Kath. Kring zal trachten de leden op 21 april een opera-avond met solisten en koor I aan te bieden. RENAULT- agent 11 Bij de Dienst van Gemeentewerken bestaat behoefte aan een aanhang wagen met laaggelegen laadvloer voor het vervoeren van schaftwagens en straatmakerswerktuigen fo.a. tril- wals en kleine bulldozer). Een der gelijke wagen kost ƒ6.500. R. cn W, verzoeken de Gemeenteraad een kre diet voor dat bedrag en dat doel ter beschikking te willen stellen. Advertentie I A7.J Wij gaan door met onze speci ale aanbiedingen tijdens de grote Vitrage Show (die U be slist moet zien) en waar onze klanten door nü te kopen tientallen guldens besparen op de mooiste vitrage die voor het nieuwe seizoen worde aan geboden. Nu koopt U de mooiste Riche lieu, de droom van elke huis- •vrouw... opgenomen gordijnen met echte broderie rand (maar doorgaans niet te betalen). Dit is een Show aanbieding van dezelfde Richelieu mar quisette, die normaal voor 3,75 verkocht wordt. Een ragfijn weefsel van 100% katoenen garens met een rijk geborduurde broderie rand, koopt U nu per meter voor nog géén twee gulden. (Advertentie fM.) f Advertentie LM.) In het tijdvafc van 15 FEBRUARI tot en met 14 MAART stellen wij u in de gelegenheid Mocht u tot de gelukkigen behoren, dan krijgt u tegen inlevering van uw kassabon het gehele door u bestede bedrag in contanten terug. Herenmodemagazijn BROERSVEST 56 Het bovenstaande geldt ook voor onze afdeling confectie. Sinds enkele dagen is op verschil lende scholen en in verschillende organisaties de sleutelverkoop gestart In de actie „Doe Open" in het kader van het Vluchtelingen jaar. Daar naast zijn verschillende acties be raamd om een zo groot mogelijk aan tal sleutels te verkopen, zo bericht ons het plaatselijke Jeugd-comlté. Helaas zijn nog niet alle plannen in kannen en kruiken, zodat slechts onder voorbehoud vermelding kan warden gemaakt van de volgende evenementen. Gedacht is aan een Sport-demon- stratieavond op zaterdag 5 maart, waarbij o.a. judo, schermen, boksen en turnen zullen worden gedemon streerd. Met bal na! j Op zaterdagmiddag 12 maart heeft I de grote straatverkoop van sleutels j plaats, met medewerking van een aantal muziekkorpsen. Gedacht Is verder aan een wedstrijd ..Raadt het gewicht'*, waarbij men tegen beta ling van één sleuteltje het gewicht zal kunnen T&den van een aantal bekende, geachte en dus „gewichtige" stadgenoten. De grote Slotavond wordt gehouden op zaterdag 12 maart met toneel, volksdans-demonstraties en muziek: eveneens met bal na. De Aig. Bond van Ouden van Da gen, afdeling Schiedam, heeft gis teren in het Blauwe lluis de druk bezochte jaarvergadering gehouden In zijn korte inleiding heeft de voor zitter, de heer B. Kersen er zijn vreugde over uitgesproken dat zove- len gehoor hebben gegeven aan de oproep. Tijdens de vergadering is een mi- j Bellen btf ongeval: G.G. cn G.D Tumlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer G466S- Apothekers nachtdienst: fa. Van Westendorp, Singel 83. R.K. Leeszaal cn Bibliotheek. Dam j nuut stilte in acht genomen ter na- geopend iedere dag (behalva i gedachtenis aan de 90 leden van de I maandag) van 9.30 tot 16.30 uur j afdeling die sinds de vorige vergade- j en iedere avond (behalve woens- i ring zijn overleden. In het bijzonder dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 is de heer Vredebregt herdacht, die uun zondags gesloten, zovele jaren de „motor" is geweest cn I Gemeentelijke Openbare Leeszaal e» heel veel voor de afdeling heeft gc- I Bibliotheek. Lange Haven: ge-daan opend maandag van 1920.30 I De voorzitter vestigde er de aan- tiur; dinsdag van 9.3016.30 uur dacht op dat alles wat er in het club van 1920.30 uur: woensdag lokaal gebeurd, geschied onder ver antwoordelijkheid van het afdelings bestuur. Bij plannen tot het ontwik kelen van activiteiten kan men steeds het bestuur raadplegen dat dan naar een mogelijkheid zal zoeken Na het voorlezen en goedkeuren van de jaarverslagen, kwam ook de bespreking van. het beleid en de ver kiezing van een nieuw bestuur aan de orde. Het voors4'* zittende bestuur bij aecla* «kiezen werd onder apph men. In van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.30—-16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „The five Pen- nies". .Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: Stella* Dc klaverjas-afdeling van de Aig. DIVERSEN Bond van Ouden van Dagen, heeft t Musis Sacrum, 8 uur: S.O.T. SG-to- een concours georganiseerd, die, om dat het Blauwe Huis niet ter be schikking werd gesteid, plaats heeft in Café „Het Raadhuis" aan de Grote Markt. Gespeeld wordt op dinsdagen en donderdagen en wei 18, 23, 25 fe bruari en 1, 3. 8 10, 15. 17, 22, 24, 29 en 31 maart. De prijsuitreiking heeft plaats op 5 april. neel. Irene, 8 uur: Clir. Graf. Bond, Ver gadering en film. Wijkcentrum, 8 uur: Gesprekscen- trum, Bijeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB-Nïeuw-1 land. Causerie. t Jcugdhaven, 8 uur: Schied. Jeugd raad. Cursus. I Geref. Jeugdhuis. 8 uur: NCVB-Ccn- trum. Dezing. I Chr. Belangen (Kethel), 8 uur: CJV, Toneel. I nog beslaanc... rerd de 1 heer B. van Noordenn oenoemd. Gezien het gevorderde uur werd van i een. rondvraag afgezien. I Zondag gaat Hermes-DVS naar het verre Brunssum voor de steeds moei lijke wedstrijd tegen Limburgia. Toch lijken de vooruitzichten thans wat gunstiger dan in de voorgaande jaren. De nuttige overwinning op ZFC heeft de blauw-witten niet al leen wat dichter bij de top gebracht, maar ook meer moed gegeven. 111:1111 UUfh 111VM 1UUVU h *l,v *-"• I Daarentegen vallen de prestaties van SVV spelen. De rood-groenen Limburgia de laatste weken wat te- hebben zich m de afgelopen weken gen. Een overwinning voor de Schie- 1 ^t een eno^enthousiasme ingezet dammers zit er dan ook wel in Aan dc Damlaan wordt zondag middag om 2 uur de belangrijke der by der reserve-ploegen van Hermes en SW gespeeld. Hermes 2 boekt de laatste weken goede resultaten en vecht hard om uit de gevaarlijke zone te komen. Daar ook de SVV-ploeg Voor het nationale Judo-toernooi voor bruine banden (Ie kyu) dat zaterdag- 20 februari in het Sport centrum van Reinier Hulsker wordt gehouden, zijn in totaal 60 'nschrilvingen ontvangen. Slechts zeven junioren hebben m» gefchr** -en die dan ook in één groep zin. ondergebracht. Bij de dertien lichtgewicht senioren zal de strijd zich wel toespitsen tussen Kentie CGorinchem), van Kuinder (Hilver sum) en mogelijk Frans Klaasman van SCS zelf. Drieëntwintig middengewichten binden de strijd aan; waarbij ook Schipper (Dordrecht) die hot blau- we-bandenloernooi voor zwaarge- wichten won; Bokhorst uit Hilver- Noad spreekt boekdelen. Zij beschik-sum, Handstede uit Vlaardingcn, kam- ken dan ook over een technisch I pioen blauwe-banden Wolf uit Lei- niet geheel veilig is, is deze wedstrijd van belang. Het zal er spannen! f Hermes 3 speelt om 10 uur op Harga tegen RFC 4 en kan haar posi tie verbeteren. Het 4de elftal, reeds kampioen, kan het kalmer-aan doen. maar zal toch het record ongeslagen te zijn willen handhaven. 4 Zondag komt KFC aan de Bosrand om uit de gevaarlijke zone te komen. Met succes, want daarbij werd het sterke BW geslagen en de oude ri vaal Excelsior bedwongen. De op stelling blijft ongewijzigd. Maar de Kogers zijn lange tijd kandidaat voor het kampioenschap geweest en ook de laatste zege over Zondag zal het de laatste speeldag zijn in de normale zaalhandbalcompe- titic. De week daarop worden er de nationale kampioenschappen ver speeld, Volgende week zaterdag moe ten de Wilton-heren een beslissings wedstrijd in Naaldwijk spelen voor de degradatie. Daarom heeft W.F. za terdag a.s. de Energiehal gehuurd voor een oefenwedstrijd tegen Schut ters om zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. De DWS-dames. die de eerste pro motie-wedstrijd wonnen, moeten nu i zondag weer aantreden tegen Schut- j Iers. De stadgenoten hebben aan een gelijkspel voldoende om volgend zaalhandbalsetzoen in de le klas te mogen uitkomen. De UVG-dames spe len de laatste wedstrijd en zullen wel aan het kortste eind trekken. Dames 2 van DWS kan kampioen worden als de volle winst behaald wordt op Actief 3 en dat zal wel luk ken. Ook dames 2 van Wilton kan, gezien de laatste prestaties, winnen van ADO 2. Van dc DWS-heren is al uitge maakt dat volgend seizoen een klas lager gespeeld zal moeten worden. Ze staan puntloos onderaan en van ONA zal ook wel niet gewonnen worden, Dc UVG-heren kunnen in LOS ANGELES Water uit ha vens van dertig landen zal op 4 maart ter gelegenheid van de ope- ning van het nieuwe havengebouw van Long Beach, in een vijvertje worden uitgegoten. Er is ook water bij van Rotterdamaldus meldt A.P. Aardige meisjes van verschillende landen zullen het water uit /lessen, kruiken en dergelijke gieten. De eer ste fles was die van Rotterdam. Hij is aanpeboden door het blonde 17- jarigc Nederlandse meisjes Willy van der Bttrph uit Den Haag, die een middelbare schoot bij Hoüyiuood be zoekt. Zij zal het ook zijn die Ne derland bij de opening vertegen woordigt. gekleed in Voiendams kos tuum J De Entre-JVous-speler B. L. van 1 j Soelen, winnaar van de P. v. d. 4 J Wafer-beker, rechts op de foto, j wordt met zijn overwinning geluk J gewenst door zijn grootste con- current P. v. d. Water. (Voorver- f J slap zie onze editie van gisteren.) i In het driebanden-toernooi om het Blickenclaal-biljart werden gespeeld: In poule 2 bij de b.v. Het Oosten in Vlaardingen: P. v. d. Water H. Walda 30 30 30 23 83 83 3 5 0,361 0.337 J, de Ruiter J. Smit 30 30 30 20 95 95 3 3 0.315 0.210 C. van Letten 30 30 63 2 0.476 P. v. d, Water 30 21 S3 2 0333 In poule 4 werden gespeeld in het clublokaal van de b.v. De Sluis: Th. Slobbe 30 30 44 4 0.68I J. Zwanenburg 30 19 44 5 0 431 W. Keinsbroek L. Penning 30 30 no 29 aa GB 4 3 0 44! 0.426 L. Penning J. Kreuger 30 30 30 19 44 44 3 5 0.681 0.431 W. Droge L. Penning 30 30 30 29 99 99 3 3 0303 0392 Th. Slobbe w. Droge 30 30 30 10 51 51 9 2 0.588 0.196 Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Richelieu marquisette, 90 cm breed, in een mooie ecrukleur. per meter voor t LiV*! De lentc is weer op komst en zo moesten gisteren oof; de gemeen- 1 te-zujancR ht:« icinfcr-kicarncr weer verlaten om naar de zomer- i residentie in het recreatie-oord overgebracht worden. Hetgeen niet erg aangenaam schenen tc vinden, want de mannen van de Plantsoenendienst, met de overbrenging belast, hadden er de handen vol aan. Vooral aofc om buiten bereik van de ge spierde vlerken te blijven! Gezien de gebleken grote belang- stelling van de jeugd %*oor ruil benr- i sen, waar de kinderen, suikerzakjes, postzegels, sigarenbandjes, enz. kun nen rullen, Jieeft de ScliJedamse Ge meenschap besloten om ook op woensdagmiddag 24 februari in ge- 1 bouw Irene een dergelijke ruilbeurs te liooden, speciaal bestemd voor de I leerlingen van dc lagere scholen. I Dc beurs duurt van 2 tot 4 uur. Voor Kermes-jeugd Reeds enige iveken wordt er door de jeugdige cricketers van Hermes- I D.V.S. op donderdag- en vrijdag avond i" de Korenbeurs ijverig en enthousiast geoefend. AI is deze ruim- tc niet ideaal, toch is het een unicum in ons land dat men gedurende de wintermaanden, bal en bat te voor schijn kan halen. Aangezien men evenals bij andere sporten ook bij cricket talentvolle jeugdspelers moeilijk kan ontberen j heeft men besloten geselecteerde groepen een intensieve training te i geven. Onder de uiterst kundige Ioi- ding van H. Stolk en mr, B. Hoek trachten de jongelui de diverse stro- kes" zo goed mogelijk uit te voeren en de bal op de juiste plaats te la ten pitchen. Dc wijze waarop som- knappe ploeg en zullen SW de han- den en Cor van Gameren van SCS. het ffevaar van de onseliike licèinu den vol geven. Gezien het voordeel I Bij de zwaargewichten kan mis- de laatste zaal^-edstrijd revanehe ne. j tba„Jen 88 S (Van onze correspondent) SLIEDRECHT. Het bijna twee jarig dochtertje Geertje van me vrouw M. C. Bouwman—Verheul werd gedood bij een tragisch onge val. Mevrouw Bouwman fietste op de Siiedrechtse Dijk met haar doch tertje in een rijwielzitje. Zij slipte op een ongelijk liggende afsluitband van het wegdek. Het kind kwam te- v- recht onder de wielen van een pas- h, v: dj Veer serende bus en werd op slag ge-J dood. De wielrijdster zelf liep geen Leyte verwondingen op. 171:f In de laatste raadsvergadering wees de heer G. van 't Hof nog op Om tweede klasse libre-titel Voor de finale om het persoon lijk kampioenschap tweede klasse 3i- bre van het biljartdistrict Schiedam werd bij de voortzetting van het toernooi als volgt gespeeld: J. de Koning i Rees 143 51 150 33 203 43 29 11 van cigon terrein en het spelen voor schicn de 114 kg wegende Van Ant- men op V en C 2, waarvan eerder is eigen publiek, met dc prikkel van werpen (Dordrecht) voor een verras- verloren. Wilton 2 speelt tegen kam- twee fraaie successen, zit er voor de sing zorgen, maar zal dan eerst Bok- j pioen St. Lode wijk en ook DWS 2 rood-groenen toch nog wel winst in. j horst (Hiiversumi. Van Koperen speelt tegen deze sterke ploeg; de SVV 2 speelt zondagmiddag tegen I (Gorinchem), Van Santen (Dor- punten zullen wel in Rotterdam biij- j Hermes 2 en SVV 3 ontvangt om 10 drectit) en ook z*n eeuwige rivaal De j ven. uur aan de Poldervaart VFC 2. i Zeeuw (Gouda) moeten verslaan. Maandag 22 februari is bet Ameri kaanse consulaat-generaal gesloten in verband met de viering van de geboortedag van Washington. Gelet op hei succes, in de voor- i een dag. welke waard is gevierd te gaande jaren hiermede behaald, heeft j worden. van onze bevrijding, nu 15 jaar gc-Schoof,Lange Haven leden, wederom een lichtstoet opge- j ij"79 (Mercurius), tel. 6831-, P.J. nomen. De belangstelling van deDrenth, Burg van Haareiilaan. 946, zijde van het publiek was zeer groot, j 1el* 63838 en G. Rosman, Lange Ha- p. een bewijs, dat het programma-punt ven 132, tel. 63784, bij wie men zich x>R'nian 02 mar e •5 hetook reeds als deelnemer kan opge- Rosman, -z jaar e GEBOREN: Johannes W., r. v. J. F. dc Ruiter cn W, H. Rolaf: Johan P. L-, z. v. J. L, van der Maas en L, A. van Santen. ONDERTROUWD: N. van der Beek M. J. van MU, 22 jaar: Ch. Seton, 20 6G jaar en S, van den Heuvel. 48 jaar; jaar en D. A. C. Dal, 18 jaar; J. S. H. Geslaagd voor het kandidaatsexa men m de economische weten schappen aan de NEH, de heren D. P. Salters en J. Biesheuvel, beiden te Rotterdam. Voor het Praklijkdïploma Engelse Ha ndelscorrespondentie slaagden mej. J. Biok, alsmede de heren N. Both en C. v. Walsum. Voor het cer tificaat Nederlandse Handelscorres pondentie: mej. I. Korbee, alsmede de heren B. Peterbroers en C. Lands bergen. Allen cursisten, van de heer H, Meyers. Schiedam. J. van der Burg, 20 jaar en L. J. de Waard, 18 jaar; J. H. D. Kapelle, 21 jaar en J. Vroegop, 19 jaar; G- A- Lanser, 26 jaar en J. M. van der Haar, 21 jaar; B. van Marion, 19 jaar in de smaak valt en daarom is het volkomen verantwoord de lichtstoetven' oj> de avond van. 5 mei tot een tra- i ditic te maken. j Een commissie is reeds met de voorbereidingen begonnen. Zij hoopt1 bij de organisatie ervan meer nog 1 dan voorheen te mogen rekenen op j de deelname van zeer vele bedrij- ven, zowel grote als kleine, van mid- denstanders, van sport-» jeugd- en andere verenigingen. Met eenvoudige middelen 2ijti aar dige effecten te verkrijgen. Ten gerieve van hen, die wel zou- L. Swartjes. 27 jaar; W, F. Noote- boom, 23 jaar en B. J. M. Kalkman. 23 jaar; C. A. van Oudenaarde, 20 jaar en L J. Meulstee, 18 jaar; G. van Put, 23 jaar; n P. van Vuuren, 1G jaar; J. G. Ruigrok, 25 jaar en A- GEHUWD: M. J. Dcelen. 37 jaar j en H, M. T. L, van der Meer, 33 jaar; H. M. Dirker, 32 jaar en E. B. Hers- 5 bach, 24 jaar; P. J. M. Daeter, 33 jaar en J, C. T. van der Meer, 31 jaar; J. P. Winkelman, 27 jaar en N. Tous- saint, 20 jaar; J. M. Hormes, 28 jaar en H. J. C. van Son, 22 jaar; P. A. J. Appels. 25 jaar en C, J. Putters, 25 jaar; A. Bezemer, 23 jaar en Th. Smidh, 21 jaar. OVERLEDEN: C. van der Lec. 91 jaar Vreugdenhil, W.; A. van Wiorin- gen, 79 jaar. Permanent wave Permanent: Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 66B33. Diversen Onthoudt één ding: voor uw pantalons ,.De Broekenko ning'', Hoogstraat 85. Lange Haven 103 - Dir. C„ Backers - Tel. 69680 Dinsdag 23 februari - MUSIS SACRUM - 20 uur Liesbeth van Buul - solodans. Eduard Verschoor - piano. Kaarten a 1.30 verkrijgbaar aan de adm. der Muziekschool en des avonds aan de zaal. migen het bat hanteren of de bal een i den willen meedoen, doch geen be- geraffineerde „break" mee weten te paalde ideeën hebben of met de uit geven rechtvaardigt alleszins de hoop dat Hermes-D.V.S. ook op het prach tige cricketveld in bet sportpark Harga", haar fraaie positie in bet Nederlandse cricket zal weten te handhaven. voering van hun plan op bezwaren stuiten, is er een commissie van des- kundigen, welke desgewenst van ad- vies kan dienen. Kleine kinderen zullen ditmaal niet in de stoet kunnen meelopen, j Voor hen komt op de vooravond van Koninginnedag, op 29 april, 's avonds een speciale lampion-op- j tocht, waarover later meer zal wor den medegedeeld. Na afloop van de Lichtstoet op 5 mei, zal er aan de Vlaardingerdijk, waar dan ook het einde van de stoet I zal zijn, een vuurwerk worden afge- stoken. I AI met al een lichtend eind van j De directeur van de Technische Bedrijven maakt bekend dat, in ver- band met uit te voeren werkzaam-1 i heden, de elektriciteitsvoorziening aan vm. Kethel op zondag 21 fe bruari a.s. van. 8 uur vm. tot ca. 4 j uur nam. zal worden onderbroken. 1 Het betreft hier bet Bijdorp en h«t Tuindorp. I Hedenmorgen is prof. dr. Ariëns met sooed naar Parijs vertrokken om de breuk die is ontstaan tussen B-B. en baar echtgenoot trachten te herstellen. U zult ziel: afvragen, hoe kennen die twee elkaar. Nu. dat is heel eenvoudig. Beiden hebben enige jaren geleden in een film de hoofdrollen gespeeld en die film is een daverend succes geworden. Helaas moest hierna prof. dr. Ariëns het filmen aan de kant zet ten, daar zijn olieconcern te veel tijd ging opeisen. Doch uit het oog. uit het hart ging niet op. en thans heeft B.B. de bemiddeling ingeroepen van pref. Ariëns. Alle ogen zijn nu gericht op deze affaire. Of het prof. Ariëns zal lukken de breuk te herstel len, is nog niet geheel te overzien, maar wel is be kend geworden, dat er reeds vele weddenschappen zijn afgesloten op de afloop van de onderhandelin gen. De meningen van het publiek liggen nogal uit een, doch intieme vrienden cn zakenrelaties van de Schiedamse olie-vorst zijn er van overtuigd, dat de tact en persoonlijkheid van de prof. wel zal lei den tot een herstel van de vrede in dit huwelijk. Gelijktijdig zal prof. Ariëns een bezoek brengen aan de grootste schoenenfabriek van Frankrijk. De di recteur, een zeer persoonlijke vriend van onze Schiedammer, hoeft nl. een grote partij pasvorm- schoenen te verhandelen, die uniek zijn in prijs en kwaliteit. Komt ook u er eens een keus uit maken, zoveel moois heeft u nog niet gezien. De kinderen geven wy een mooie Brigitte-Bardot- in-de-gloria-schoenen-ballon cadeau. Een pracht combinatie met de moderne shirts en sweaters. Grijs, beige, raf-biue en olijfgroen in 1962 heeft u nóg plezier van dit koopje! Smoorenburg Self Service SCrttaWM ritJOeSIRMT 39.4a - KOrïERPV-l KNNENW£G 42-54 (Of^Ccrtruri - AMÏTERCAM NIEJWENOUK f88A90

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1