In de Lange Haven ligt weer het „Klein Artis" MIKHM Exp ositie van curiosa annex dierentuin Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Bijna dertig jaar in touw voor het dier „Harpe Davids" gaf een gloedvol concert maastrichts Buijtenhek kandidaat in hoofdklasse lihre Koeriersters f -S 2000 stuks Lerarenconcert muziekschool de lekkere Lezing voor I het IvAO Schoonzoon volgt H, J. v. cl. Steen op Wie heeft iets verloren SVG haalde goed resultaat j S.F.C. heeft nieuwe voorzitter SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio Eerste klasse a) een LEERLING-KELNER b) een JUFFROUW c) een ASSISTENTE 2 BEKWAME CHAUFFEURS JONGE KRACHT Burgerlijke siand Tweede klasse vrouwelijke administratieve kracht Woensdag 24 februari 1960 X rrtipf. Pp pevar. 1 22.25 MaKsl. pr**l- C. VL. 12-1« ■weff- 16.08 |1 Cr. Lkln<- JSporl- ■pro#r. 1. 22.M [Volkl* 1$ (trilde t pas- ■akter, Besloot louden ■en ge- de hand staan .ge haakte (•wierp een It toert leg. Ik legroe- ^schul- 1 mijn r me ■minu- Tst dat Ite la- (emur- I weg- 1 mijn ♦.deur it, als- geko- als de d last twee* rde, 'n us gp- iet me amaan lat de a elke snriep. "ten schud- tdnson a kin- geble- ?zeke- ïtlsche lïeuwe middel •peloie jlevcn. r," zei en om es zei- roegen i was. k niet k hem aéneer tablet «rug-" „Klein Artis" Is weer In Schiedam gearriveerd, de „drijvende tentoon stelling*' van levende en opgezette dieren, fossielen, ondheidkandige vondsten en allerlei curosftelten, die vooral voor de schooijeagd de moei te van het bezichtigen waard is, om dat het een mooie Illustratie is van veel wat rtj In de klas geleerd heb- ,ben. Het is de vijfde ol de zesde keer dat de heer M. H, Deutz met zjjn schuit In Schiedam aanlegt aan de Lange Haven. De laatste keer was in .1955, toen er voor rtln „Klein Artis** veel belangstelling bleek te bestaan. In die tussentijd is hy ook nog naar België geweest. Het schip heeft sinds november in Rotterdam gelegen, en begint das nu het nieuwe seizoen in onze stad. Vanaf vandaag is de ten toonstelling dagelijks van 10 tot 6 uur te bezichtigen, op zaterdag en zondag van 10 tot 9 uur. „Klein Ar tis" blijft tot en met 9 maart. Tot de nieuwe aanwinsten behoren ook twee rhestis-aapjes uit Turkije, een diersoort die de laatste jaren nogal „in het nieuws" is geweest want deze aapjes worden vaak ge bruikt bij raket-proeven. Zij tijdens het heen en weer reizen met de tentoonstelling kan de heer Deutz af en toe zijn collectie aanvullen. In Friesland kreeg hij van een kellner een prachtige kop van een Kaapse buffel het exemplaar waarnaar het restaurant indertijd was genoemd En de eigenaar van „Klein Artis" zat juist vier dagen „zonder kroko- dillen", toen hij twee kleintjes ge schonken kreeg, die nog kunstmatig gevoed moesten worden, maar die nu al flink gegroeid zijn. ln mei ls het vijfendertig jaar ge leden, dat de heer W. J. M. Deutz de vader van de huidige eigenaar, met „Klein Artis" door het land begon te trekken. De collectie Is langzamer hand uitgegroeid tot tweeduizend stuks. In acht aquaria leven zestig r soorten tropische vissen en er zijn i vitrines Wet twintig soorten tropische vogels. Er zijn de zwarte cavia's (die vaak worden aangezien voor mar motjes), zeer zeldzame dieren, waar van maar drie of vier mensen in Nederland er enkele bezitten, zoals de heer Deutz ons verzekert. In vi trines, iemidden van planten, le ven de zgn. „levende takken", een merkwaardige insecten-soort, die er inderdaad, uitziet als fijne groene takjes. Het zijn de vogels die wat leven in de brouwerij brengen, samen met de aapjes want de meerkatten zijn maar wat jaloers op de nieuwkomers de rhesus-aapjes, en keer op keer klinkt hun fel en doordringen, geluid. Er is uiteraard nog veel meer te zien op het schip; koralen in hun natuurlijke kleuren, schedels van ve le verschillende dieren, vlinders cn schelpen. Maar men kan eigenlijk het best zelf eens een kijkje gaan nemen. Vanuit Schiedam gaat „Klein Artis" daarna naar Vlaardlngen en Maassluis en dan naar Groningen en Drente. i Btj het binnenstappen van het scheepje, wordt men al meteen geconfronteerd met deze ittdruk- 1 wekkende buffelkop. Bellen bij ongeval; g.G. en G.B Tuin laan 80, telefoon 69260. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst; fa. Backer. St Liduinastraat 58. RE. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal ev Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920.3 P uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur: vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur. zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart. BIOSCOPEN Passage, 2 en 6.15 uur: „The five pennies." Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: „Pa niek in een wereldstad." j DIVERSEN Kantine Hermes, 7 uur: SSV, Spel- regelwedstrijd. Wijkcentrum. 8 uur: Aig. Fotokring Foto-avond. Arcade, 8 uur; Harpe Davids Con- cert. Chr. Soc. Bel.. 8 uur: Chr. Besturen- j bond. Lezing. j Musis Sacrum, 8 uur: BIC Spint. Car- naval. Gcref. Jeugdhuis. 8 uur: DOK. Le- 1 denvorg. Wijkcentrum, 8 uur: Pepsi Cola Prop.avond. Wijkcentrum. 7 uur: DKS. Lezing on film. I i Advertentie iJWJ (Advertentie l.M.) 19 cent per rot. Eduard Verschoor en Liesbeth van Buul waren de uitvoerenden op hot tweede lerarenconcert van de Schie damse Toonkunstmuziekschool. Er was tamelijk wat belangstelling van ouders en leerlingen en het was don ook een beetje jammer, dat de uil voering niet wat beter verzorgd was. Daarbij denken we niet zozeer aan de prestaties van de uitvoerenden, maar aan de zorg voor de instru menten. Wat Eduard Verschoor be treft, niemand was gekomen om een piano-virtuoos te horen: men wilde alleen nader met een leraar kennis maken, Maar op deze rammelende vleugel met een beperkte toon en een ongelukkige aanslag, was het hem uiteraard onmogelijk te laten horen wat hij kon. We onthouden ons daarom uitdrukkelijk van een beoordeling van zijn recital, dat composities van Bach, Erahms, Cho pin en Debussy vermeldde. Liesbeth van Buul voerde met een grote mate van expressiviteit een drietal solodansen uit. Voor „Agaué", gebouwd op een gegeven dat ten enenmale buiten de gezichtkring van de aanwezige kinderen lag, had zij zelf de uitsluitend voor slaginstru menten geschreven muziek gecom poneerd, die mechanisch werd weer gegeven. De muziek van de beide andere dansen, respectievelijk van Blancours en van Norbert Loescr. werd te slordig gespeeld op een piano, die van de vorige verschilde doordat ze bovendien vals was. Jam mer: deze muziekschool verdient een betere presentatie. A.I. De bekende natuurvorser de heer A. A. Gols heeft dinsdagavond in het i Volksgebouw voor de leden van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling een drietal boeiende films vertoond, j Na het openingswoord van de heer P. Spruyt hebben de leden van het IvAQ een excursie gemaakt door het mooie Deense land. De heer Gols i heeft in een inleiding verleid over de buurstaat waarna de film een tocht door het land, inzonderheid de Itaaie architectuur, in beeld bracht Na de pauze werd een film over de Deense industrieën vertoond, waarbij \ooral het werk van de pottenbak kers de aandacht kreeg. Als toegifl werd een leuk filmpje „De tinnen soldaten" vertoond dat naar aanlei ding van de Deense sprookjesschrij ver Hans Andersen is vervaardigd. Sinds enkele maanden is de gemeente Schiedam in het bezit van een bureau voor de Gem. Sportraad. Dat is een aanwinst. De activitei ten. voor de sport worden, steeds omvangrijker en intensiever. Voor al nu m de toekomst een steeds ruimere vrijetijdsbesteding kan worden verwacht en de vijfdaagse werkweek met ver meer af is mag het bezit van een gemeentelijk bu reau voor sportzaken als zeer be langrijk worden genoemd. Ilier toch kunnen de werkzaamheden van de Sportraad worden voorbereid en het vele administratieve werk worden verzet. Bovendien is er nu een centraal punt waar de sport verenigingen en andere betrokke nen zich dagelijks kunnen vervoe gen met hun problemen. Er is weieens de vrees geuit dat dit bureau voor sportzaken de weg zou kunnen zijn naar de bureau cratie van de sport, die, zo vrees de men. in 'n „verambtelijke sfeer" zou komen. Wij zijn van mening dat deze vrees ongegrond is. Er blijven uiteraard voldoende werk zaamheden cn voldoende gelegen heid tot initiatieven voor de sport functionarissen over. Het is slechts zo, dat dit bureau een grotore ont plooiing van bet sportleven moge lijk maakt. Voorheen konden veel initiatieven niet worden uitgevoerd, omdat de functionarissen te zeer bezet zijn. Bovendien is het coör dineren en het stimuleren via dit bureau van grote betekenis. Bij de schoolsporten is de winst van het gemeentelijk sporlbureau al te zien. Onlangs is een overkoepelend orgaan, de schoolsportcommissie, ingesteld voor het coördineren van de diverse takken van schoolsport. Hierdoor wordt voorkomen dat langs elkaar wordt gewerkt. Tevens kan via het full-timewerk van dit bureau meer arbeid worden ver zot. Het ge\'olg van de administra tieve activiteiten is dan ook nu al dat veel meer teams van veel meer scholen hebben ingeschreven dan in vroegere jaren liet geval was. Van particuliere zijde is kortgeleden het idee Sporthal weer van stal gehaald. Gedacht wordt tot de bouw van die begeerde hal over te kunnen gaan in het centrum van Schiedam. Uiteraard dient een sporthal en voor de sportvereni gingen in Schiedam te zijn en hier kan er geen sprake van zijn dat de Schiedamse sportwereld de kos- EEN PROODKT VAN KINS. EN RANGFASRIEKEN 70KNEMA N.V. SNEEK Dicht bij de overweg op de Nieu we Damlaan brak gistermorgen de achteras van een vrachtauto beladen met zand, die bestuurd werd door de chauffeur J. H. Een dubbel stel achterwielen, liep ios van de auto, en kwam gelukkig zonder schade te hebben aangericht 250 meter verder m 'ti tuin terecht. De chauf feur kon de auto met moeite tot stilstand brengen. De auto is ter plaatse provisorisch gerepareerd. Een bekend stadgenoot beeft een belangrijk en moeilijk besluit geno men. Gedurende bijna dertig jaar heet H. J- van der Steen in ztfn win kel aan de Hoogstraat de belangen van de dierenliefhebbers en van de dieren in Schiedam behartigd, In de crisisjaren in juli 1933 be sloot de bankwerker H. J. van der Steen eigen baas te worden. Onder moeilijke omstandigheden heeft hij toen hij had bijvoorbeeld een toonbank van sinaasappelenkisten als meubilair de basis gelegd voor een goed bedrijf. Nu is de winkel van Van der Steen voor bonderden het pand waar men met raad en daad ten behoeve van bet dier wordt bij gestaan. Per 1 maart zal men Henk van der Steen echter niet meer ach ter de toonbank zien staan. Hij beeft zijn bedrüf overgedragen aan zijn dochter Marie cn haar man Piet van der Knaap, die jarenlang toneelmees ter in Musis Sacrum was. In dertig jaar heeft Henk van der Steen grote faam verworven. Als l>d van de Dierenbescherming is hij ge durende vele jaren bij nacht en ontij op pad geweest voor het zieke, het gewonde of het hulpbehoevende dier. Achter zijrt woning aan de Hoog straat groeide geleidelijk een zeer omvangrijk cn gedegen pension an nex asiel. Daar zijn vele dieren tij delijk gehuisvest. Als er een zwer vend dier of een gewond dier was dan bracht Van der Steen redding. Men wist dat men naar de winkel van Van der Steen kon gaan voor goede en belangloze adviezen. Als j assistent van de dierenarts <Je heer Voogt heeft Van der Steen geduren- 1 de diverse jaren hot opofferende werk gedaan. Duizenden dieren heb ben by Van der Steen verzorgtng ge noten en in vele gevallen hun leven aan Van der Steen te danken ge had, omdat dc verblijven, die Van der Steen achter zijn huis bouwde de uitkomst vormden voor deze hulp behoevende dieren zolang er in Schiedam geen dierentehuis van de Dierenbescherming was. Zelfs kolo nies reigers hebben by" Van der Steen bescherming en verzorging genoten. Ook op een andere wijze hebben velen kennis kunnen maken met het goede hart van Henk van der Steen. Hij behoorde bij de mannen die reeds in dc eerste oorlogsjaren hun positie ve houding tegenover de bezetter kenbaar maakten. In de kring van t zyn vrienden is zijn vele illegale j werk tegen de gehate bezetter be- kend. Henk van der Steen was mis schien een nors man omdat hij van de waarheid houdt en liefde voor de mens en het dier op hoge prijs stelt. In een lange reeks van jaren heeft hy dikwijls teleurstellingen opge daan omdat niet Iedereen tot opof feringen voor het dier bereid is. Dat bezorgde Van der Steen een stug karakter, maar de zeer vele dieren vrienden die de mens II. J. van der Steen en zijn echtgenote Marie van der Steen-Van Eyk hebben Ieren waarderen zullen hem wel missen. De adviezen van Van der Steen zijn voor velen van onschatbare waarde geweest. Wii zyn er evenwel van overtuigd dat het echtpaar Van der Steen aan de nieuwe beheerders, hun kinderen, hun ervaring van ja ren ten bate van de clientele zullen overdragen. Te bevragen bij de vinders: Blauw wit kinderwantje, J. Verver, Kort landstraat 3; bruin glacé dameshand- schoea, M. Hollander. Brugmanstraat 3a; wit kinderwantje. Valk, Villa- straat 72; 1 p. zwarte dameshand schoenen, F. v. Vulpen, Paulus Pot terstraat 50b; 1 wild lederen heren handschoen, mevr. v. d. Broek, Rot- terdamsedyk 154c; 1 p. rode kinder wantjes. A, Kool, vHeemskerkstraat 54; rood kinderwantje, Geurtsen, Aleidastraat 25; zilveren ringetje, K. v. 't Hof, Lange Haven 33; portcmon- naie met inhoud. N. Hcijstcr, Broers- yeld 130; zwarte portemonnaie met inhoud. Schlebaum. v, Leeuwen - hoeckstraat 14b; bril, K. Winter, Kortlandstraat 34a: grijze vulpen, Meijer, p/a Grensflat 25 (na 18 uur): zakmes. Kooy. Populierenlaan 48, Kothei; afdekpaatje van Solex, J Oers, Populierenlaan 50; trekveer voor elektricien. Portier Ver, Glas fabrieken, Buitenhaven weg; ijzeren boutjes, moertjes en sierklemmen, J. Stehouwer, Nieuwe Haven 2Ö5; zak lantaarn. Verspeek. Schiedamseweg 1; 1 p balletschoentjes, R. v. d. Geip. Morsestraat 42; overall, W. Donker sloot, Oude Dijk 101; gele wollen shawj. Brand, Beierlandssetraat 51b; 1 p voetbalschoenen. Veldhuis, Buys BallotsingeL 73b. i De voorlaatste eompetitie-wedstrij- j den van de Schiedamse Volleybal Club zijn met behoorlijke resultaten tot stand gekomen. 1 Dames 2 speelde een rustige op hoog peil staande wedstrijd tegen DOP 1 en zegevierde met 3—0. Het tweede dames-team heeft vooral in deze wedstrijd getoond goed in de eerste klasse mee te kunnen ko-1 raen. Dames 3 verloor met 31 van 1 Hermandad, hoewel een gelijkspel zeker bereikt had kunnen, worden. Dames 1 was vrij. Heren 1 moest de moeilijke uit- wedstrijd tegen ZVC met twee in- I vallers spelen. Dank zij het feit, dat de ZyC-hcren cr geheel uit bleken I te zijn, wonnen de Schiedammers l met 30. Heren 2 speelde tegen stadgenole Juliana 1 cn moest voor een tweede maal, na een 2—0 voorsprong genoe gen nemen met een 2-2 puntenver deling. Voor de komende dagen staan de laatste, zeer belangrijke, wedstrij den op het programma: DAMES: SVC 2—Shell 1; SVC 2' SVC 1. HEREN: SVC 2—DOS 2; SVC 2— j Sp.cl. HiUegersberg 1. ten en de onkosten van de hal zal kunnen opbrengen. Het gebouw moet dan ook met behulp van de gemeente tot stand komen om een rendabel gebruik mogelijk te ma ken, Het ligt geheel in de goede lijn van de ontwikkeling dat het bureau voor de Gem. Sportraad het beheer over de Sporthal krijgt zoals dit bureau nu reeds op ad vies van de leden van de Sport raad het beheer over de terrei nen (en ten dele) over de zalen heeft. De tekening voor de Sport hal is er. Hopelijk kan met wat subsidie spoedig tot de bouw van een. ruim sportcentrum in Nieuw» land worden overgegaan ten bate van sportminnend Schiedam. Het altijd weer aantrekkelijk ver» emgingsorgaan van de s. v. h. v „Schiedam" is deze maand in een nieuw (blauwwit!) gewaad ver schenen. De voetbalvereniging HBSS houdt op 1 april de jaarver gadering in het wijklokaal aan do Nieuwe Maasstraat. Tijdens dc jaarwisseling heeft HBSS ditmaal geen OlieboUenavond gehouden. Ter compensering staat een grote feestavond m Arcade op 29 april op het programma. De christelijke vereniging voor li chamelijke oefening .Juliana' houdt op 7 maart een ledenvergadering. Gedurende de weken van 9—30 juli gaan de leden van Juliana naar vakantiekampen m Soest. Het huwelijk van Piet Winkelman en Nel Toussaint, dat vorige week gesloten is. heeft voor de christe lijke korfbalclub „ODl" het gevolg dat ODI haar voorzitter kwijt raakt omdat het echtpaar in Zwijndreeht is gaan wonen. Ook als bestuurslid van de SBLO zal J. P. Winkel-man aftreden op de vergadering die zaterdag In gebouw „Ons Huis" wordt gehouden. Het bestuur stelt kandidaat voor het voorzitterschap van de oudste christelijke korfbal club in Nederland de jeugdige se cretaris les van Keulen. Verder staan kandidaat voor de nieuwe vacature-Van Keulen, de heren Henk Roozenbeek er Bas Sleeu- wenhoek. Voor de Kring Maasmond wordt nj samenwerking met de Kring Rot terdam van het Ned. Christ. Gym nastiek Verbond een leiderscursus georganiseerd. Donderdagavond komen de toekomstige leidsters en leiders bijeen in het lokaal van de Chr. Technische school aan de Nieuwe Damlaan en later zullen de theorielessen in een zaaltje van de Opstandingskerk worden gege ven. ♦atóu: Produfc, De voetbalvereniging SFC heeft gisteravond een buitengewone leden vergadering gehouden. Voorzitter D. Verdam is wegens persoonlijke om standigheden afgetreden. Unaniem werd de heer W. Schilperoord als voorzitter gekozen Gedurende een lange reeks van jaren heeft deze de voetbalvereniging op voortreffelijke wijze geleid. Nu SFC op 29 maart het 40-jarige bestaan gaat vieren, prijzen de blauw-zwarten zich ge lukkig, dat de heer Schilperoord, die in de sportwereld een grote bekend heid heeft, zich aan de leiding van de jubilerende vereniging wil stel len. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rémbrandllaan hoek Mesdaglaan Schiedam Te!. 65734 De directeur van de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam maakt bekend dat het telefoonnum mer van deze bedrijven (gas, water cn elektriciteit) vanaf 29 f ebruari 1960 wordt gewijzigd in: 64980. Met een wmstpartij (vorige week) in negentien beurten en maandag avond tegen Valkestijn in twintig speelbeurten, aldus spelende met een algemeen moyenne van 12.82, heeft G. Buytenhek duidelijk zijn kandi- Advertentie l.M.) Het enthousiasme en de muzikall- lelt van de leden van de christelijke harmonie vereniging „Harpe Davids" hebben dinsdagavond in gebouw Ar cade, tezamen met de goede akoes tiek van de grote zaai een aantal handicaps overwonnen. Ondanks vi handicaps overwonnen. Ondanks vier zieke musici en ondanks het feit dat „Harpe Davids" dringend nieuwe instrumenten nodig heeft is het corps erin geslaagd op gloedvolle wijze te musiceren. Begonnen werd met de BBA-mars die tezamen met het team- boerkorps werd gespeeld. Na dit le venslustige begin waarvan dc zaal daverde kreeg een pittig Boedyn werk de „Sinfonie Concertante" de vereiste vertolking. Van een serene klankkleur was het werk .X'Arléssienne van Bizct en in de Suite-Ballet in drie delen van Bopy bereikte het korps hoogtepun ten. „Harpe Davids" schrikt niet terug voor contrasten want na dit ge varieerde en moeilijk te vertolken programma toonde het gezelschap zich evenzo onvervaard in de „Euro- visiemaxe" en in een vloeiende para frase over „Avondgezang" van Ruth. Ondanks de kleine bezetting slaagde het korps erin melodieus le concerteren, waarbij het tonenscala in de juiste harmonie tot verklan king kwam. Het talrijke publiek dankte met veel applaus. Voorzitter L .A. Ale- bregtse heeft in zijn openingswoord gememoreerd dat het instrumenta rium volkomen versleten is. Hij hoop te dat het korps bij de viering van het veertigjarig bestaan volgend jaar met nieuwe instrumenten zou wor den verrast. Drie leden werden ge huldigd wegens hun zilveren lid maatschap. Het waren de heren W. C. Planken. W. H. de Bakker en het rustend lid D, M. van der Veer. De heer Alebregtse herinnerde eraan dat de heer Van der Veer altijd trouw uit Vlaardingea naar de clubavonden kwam. Hij moet ech ter op dokters advies rust nemen. De heer Van der Veer kreeg een en velop met inhoud en de beide andere heren 'n aandenken. De solokiarinet- tist de heer J. Zagwyn was eveneens 25 jaar lid, maar hij moest wegens ziekte verstek laten gaan. Na de pauze heeft de CJV-toneelgrcep „Ons Doel getrouw" een reprise gegeven van „Poiverlentje wint de laatste slag." Hedenavond wordt een her haling van dit programma ia Arca de gegeven. Sigarenwinkelier* willen I NABS-afd. oprichten Op initiatief van enkele slgarea- winkeliers uit Schiedam en Vlaar dlngen is men overgegaan tot de oprichting van een eigen afdeling van de NA.B.S. vvoor deze plaatsen. Tot dusverre ressorteerde men onder de afdeling Rotterdam. Aangezien echter iedere plaats naast de algemene problemen ook haar eigen moeilijkheden heeft, biedt een eigen afdeling grote voordeion: o.a. kunnen beter contact en groei ende collegialiteit een samenwer king tot stand brengen, die grote voordelen op kan leveren, het ver- gaderingbezoek is gemakkelijker, etc. Teneinde alle sigarenwinkeliers van Schiedam en Vlaardmgen in de gelegenheid te stellen nader kennis te maken met deze nieuwe afdeling zal er op 29 februari a.s. om 3.30 u. in de bovenzaal van de „Amstel- bron" een vergadering worden ge houden, waar alle sigarenwinkeliers van Schiedam en Vlaardingen ver wacht worden. Alle sigarenwinke liers, dus ook zij die geen lid zijn van de N-A.B.S. datuur gesteld voor het kampioen schap hoofdklasse libre van het bil jartdistrict Schiedam, v. Stigt Thans 250 27 50 9.25 Kooy 153 27 39 5.66 Schikhof 250 27 50 9 61 j Ruggenberg 150 26 17 5.76 i Buytenhek 230 20 60 32.501 Valkestijn 198 20 41 9.90 Reeds op de voorlaatste speel avond is de beslissing gevallen in het biljarttoemooi om het districts- i kampioenschap eerste klasse libre. Terwijl de Schiedam-speler J. v. d. f Velde verloor van G. v. Gendt (Bel- i levue), won dc DKC'er J. Corde- mans beide maandagavond door hem J gespeelde partijen en is nu onbereik- baar geworden voor de andere deel- nemers. 1 De uitslagen waren: Cordemans 200 25 61 8.1 v. Duikeren 77 25 24 3.08 Café-Restaurant EUROPOORT Maasboulevard - Schiedam raagt voor spoedige indiensttreding: voor liet restaurant voor de garderobe en toiletten van de buffetjuffrouw Wij vragen v. dieselaulo's met aanhanger or oplegger. Bekend met expeditiebedrijf. H. VAN DAM EN ZN. Nieuwe Haven 77 B, Schiedam, telefoon 6 97 55, N.V. Industr. Producten Compagnie „I.P.CJ" Hoofdstraat 1-5, Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding: voor dc verzorging van de post en lichte administratieve werkzaamheden. Leeftijd: 16 a 17 jaar. Aanvangssalaris: 100.per maand. Sollicitaties aan bovengenoemd adres. i v. Gendt 1 v. d. Velde v. d. Lee Eikenbroek 200 128 Geboren: Julia A. d.v. G. J. Krui- ninger en M. A. de Cristo; Eric z.v. A. J. de Wolff en J, J. Leenhouts. Overleden: C. Vriends, 81 jr. eéhtg. van G. Wiegman; H. Hooghart 75 jr; hl van der Jagt, 78 jr echtg, van J. Valk; J. Janssen 62 jr. Over evenwicht gesptoken Bekijk dan hccccbt Maastrichts aarde» werk eens. Die evenwichtige vormen van ieder servies-on der deel, die uit gebalanceerde klcurverhoudingen In de moderne decoraties. En vooral die evenwichtige kwaliteitZo is echt Maastrichts aardewerk, dat vervaar digd wordt in dc fabrieken van de n.v. Koninklijke Sphinx-Ccramique. Wie het bezit weet AARDEWERK is waardewerk 21 22 22 9.52 6.09 I 9.09 2 45 Cordemans 200 25 48 8,— v. Gendt 108 25 18 432 De LEV*cr H. v. d. Does is weder- i om kampioen in de tweede klasse' libre van het biljartdistrict Schie dam. Maandagavond spelende met het zeer goede moyenne van 655 won hij op overtuigende wyze van M. Leyte. Van der Does zal nu als representant van het biljartdistrict op 5 en 6 maart deelnemen, aan het door het district Gouda te organi seren gewestelijke kampioenschap. De uitslagen waren: Handels- en transportonderneming te Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding die in staat is dictafoondictaal uit te typen in het Frans, Duits en Engels. Kandidaten moeten tevens bereid zijn hiernaast andere administratieve werk zaamheden te verrichten. Alleen zjj, die aan alle bovenstaande eisen kunnen voldoen, gelieven te solliciteren aan: postbus 133. Schiedam, telefoon 6 69 606 87 946 6617. dm n*tuufli;k v«n df N.V. KONIHKLUKE Sf HINX - CÉIUMIGUE V/K. PETXÖS REGOUT - M/UStHCRT v. d. Does 330 24 22 6.25 Leyte 69 24 9 2.S7 Hartog 150 64 19 2.34 v. d. Veer 130 64 20 2.03 v. Rees 150 42 32 3.57 De Koning 127 42 12 3.02 Weeland 150 61 13 2.94 v. Reeven 137 51 16 2.68 Foto, film, optiek Permanent Wave j Ontwikkelen van rolfilms des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Permanent 1 Dames, voor een goede permanent en I. de Ruiter, Lange Kerk straat 33. Permanent vanaf 8.— compleet Telefoon 66833. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1