De dag der beslissingen voor Schiedamse teams Hoe moet nu met die kapotte broek Carnaval bij Spirit Resultaten tot nog toe teleurstellend Honderd jaar geleden is Grootje METZ begonnen! Oude Gereformeerde kerk wordt toch hotel H/r 't1 s Tafeltennis: R.A.P. incasseert nederlaag Stagnatie bij Willemsbrug SFC won de spelregeltest De kleine Beurs-mensen Koeriersters 686,- AGENDA IfO SPECIALE HERDENKIN6S- KOOPJES IJZERSTERK WILTON HUISKAMER! KARPET mm.! ■"'«J tl I Wmw lU VOOR DE KANTONRECHTER KOELKASTEN „COMPRESSOR" 150 Lifer DE MOL JANSEN - L, Kerkstraat 66 Lezing over UB O voor GBB Lager KNVB I kunnen ontplooien. Duitsers stalen 1 bromfiets In Hoek van Holland: jonge)] aangereden1 Auto uitgebrand SCHIEDAM Voor „ERRES" ieievisie en Radio RADIO Afd. Rotterdam Zaterdagvoetbal Fietsen gestolen Verkeerslessen voor bejaarden i Bromfietser bolst tegen sleepkabel' enige timmerlieden, schilders en metselaars Burgerlijke stand Dalai Lama verkoopt 18.000 kg zilver W. v. d. BURG >i?l |1 l9'(jj| Ji; dus j! W> turn ïe Tter .8«i, Je atijt (ztfn t«. ZCtf Wi([ freetje ta Heejt me i'ómtl ■ktudem rfn bj J«ïj« - '"e ted, Jwtfcn ■"•7 Jieb it; mwe pii. K*n, oni. |t «truotij let nuiij E'Wcmh Jolen..." Pflpirr las it liet] car. Jtmtntto Marif, Donderdag 25 februari I960 d«cW pie n»t juut» wen by Zt left e n te/i lur, tia- ..fcojrtl- Weld et nas L beetje. I/iff ar ff D-mon E.vPlrtow ner- |lf voor S«p<- hy it I Worii, «ch in Velop, ler eeit pet ifa- i mor- i van i on- Lgen lé; bo- Han dt Het moderne verkeer kent zijn öa-jujbaan voorbij de vluchtheuvels ge- perkïngen. Men mag: de weg In dekomen toen U, met een vaart kwam bebouwde kom im eenmaal niet ge- j aanrijden, zodat de politieman een faruiken alï» racebaan. Het moderne j aanrijding maar net kon voorkomen, verkeer stelt de eis van zelfbeheer- i „Ik dacht dat die agent stil stond sing aan de weggebruikers. Toch op de vluchtheuvel, dat doen ze wel heeft de magistraat bij voortduring 1 meer en kinderen heb ik niet ge- «ieirwe middelen moeten aanwenden 1 zien." „Inderdaad is cr nu eenmaal om het openbare verkeer zo min mo- I een soort voelgangersvoorrecht bij gelijk te doen botsen. Enkele van die de beschermde oversteekplaatsen, middelen zijn de vluchtheuvels, de maar ik geef toe dat de aanwezig- knjppcrbollen en de zebrastrepen, te- held van een vluchtheuvel de zaak zatnen soms vormend een bescherm- minder ernstigMoel zijri" zei de sub- Als het waar is dot iedereen zich by carnaval verkleedt tol iemand die hij graag zou zijn, dan lopen cr bij de R.K. Hockey-vereniging „Spirit" jongelui rond met héél rare wensdromen. We zagen er een groepje oude vrijsters die zongen van hel fijne schrUckeljuar, een heel klein. Arabisch sjeikjc, een paar wandelende knipperballen, een udgebroken gevangene, enfin teveel om volledig op tc sommen. Maar gezellig ge danst ts cr wel, op het Spirit-carnaval dat gisteravond in Musis Sacrum uterd gevierd. de oversteekplaats voor voetgangers. De Rotterdamse koopman A. U. had op 14 oktober 1959 des middags om vijf voor vier die oversteekplaats wel gezien, maar hü had haast en toen hü in zijn auto een vrachtauto pas seerde zag hij slechts die agent. Een politieman ïs geen voetganger dacht de 50-jarige u. op dat moment, maar dat is niet waar en daarom moest U. stituut-officier van justitie en daar om hield de kantonrechter mr. P. B. Cos de boete laag: vijftien gulden o£ zes dagen hechtenis. „Vrijspraak, heb je nog iets te zeg gen?" zei mr. Cos tegen de groot handelaar D. G. S. uit Naaldwijk. „Welnee, edelachtbare, ik ben veel te blij, voor hetzelfde geld hadden we elkaar hartstikke dood gereden" ant- recht in Schiedam verantwoorden. Als geluige-deskundïge vertelde de verbalisant de 23-jarige H. D. dat hij met twee kleuters de rijweg wilde oversteken. Hij was net op de tweede (Advertentie LM.) Teief. 6 85 70 zicli woensdag voor het kantongc- woordde S. die daarvoor omstandig ».ki i_ _jhad uiteengezet dal hij meende dat er een auto in de berm van Rijks weg 20 had stilgestaan op 9 decem ber van het vorig jaar 's avonds om kwart voor zes. Dat was ook zo. De wegenwachter L. van 't Z. vertelde dat zijn motor defect was geraakt, hij had een auto doen stoppen en net was hij als passagier van deze auto weggereden of hij zag dc tegenligger met oen snelheid van 100 km nade ren. Slechts door het geven van een ruk aan het stuur kon een botsing worden voorkomen. De officier en, de rechter achtten niet bewezen dat de tegenligger in een verkeerde ma noeuvre op het Jinkerwogdek was gekomen. Wiet altijd heeft het snelverkeer 1 voorrang. Dat meende de chauffeur IJ. W. uit 'sGravendeel die op 14 i november 1959 "s middags om half f twee met zijn vrachtauto over het kruispunt Cronjéstraat—Korte Hoog- j straat—Gedempte Biersloot in Maas- I sluis wilde rijden. Er was echter een i fietser die naar links wilde rijden. I Bij de botsing had de auto van J. "W. 1 voor 177 schade en de gescheurde 1 broek van de wielrijder B. kostte Energie Boys kan GSS wel aan de j ƒ29.50. De heer B. liet zich misschien leiding blijven in de tweede klas A. wel imponeren door de chauffeur W. j De overigen: PPSC 2—-ZWSH 2; i In ieder geval betaalde hij de schade DVO '32/2—GTB 2; HBSS 3—NSW i aan de auto. Hij zou te zeer links 3: GSS 2ZBVH 2; TOGR 4—PPSC j van dc weg hebben gereden. Woens- 3; GTB 3Zwaluwen 6; DVO '32/4r dag werd de zaak echter voor het PPSC 4: HBSS 5The Red Stars 3; kantongerecht in Schiedam behan- GSS 3Vlaardïngcn 4; Hermes DVS deld. De politie had geconstateerd (Advertentie l.M mWlTTE TANDEN DROP OP EN TOP DROP Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Turn laan 80. telefoon 69290 Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Backer. St, Liduinastraat 58. JR.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dan» geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uui en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal c» Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20 30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uui cn van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag vac 9.3016.30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.30—-16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart. BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur: „The five pennies." Monopole, Geen voorstellingen. DIVERSEN Monopole, 7 en 9.15 uur: KFA. Film. Passage, 8 uur: Schied. Kunstkring" Toneel. Arcade, 8 uur: KAB. Prop. avond. Chr. Soc. Bel., 8 uur SRB. Ver- gadcring. j Westfrank sir. 40, 9 uur: J. en Ef Kof- j liesoos. Volksgebouw, 8 uur: ABC. Bijeen- i komst. Amstelbron, 8 uur: Coop. D.E.S. Variété. v. (ftüaapaa In het komende weekeinde gaan de Schiedamse voetbalclubs bijzonder moeilijke wedstrijden tegemoet. Vooral voor de KNVB'-ers wordt het „de dag der beslissingen" omdat ge streden moet worden met concurren ten die evenzeer in degradaliegevaar verkeren als de stadgenoten. Aange zien elk punt in de nog resterende wedstrijden van betekenis is, mogen enerverende wedstrijden worden alSparta al. evenveel verliespunien als hekke- siuitcr VCS. Het duel Excelsior '20 VCS aan de Oudedijk In het sport park Thnrlcde wordt zondag van be slissende betekenis. Voor eigen pu bliek geven we dc zwart witten dc beste kansen, maar er dient een be roep op het gehele arsenaal te wor den Voor een klem aantal leden van Ook m de derde klas heeft Seine- ïï"St£ïk%??tUïen Bond h?ef1 0...jdam een somber gezicht. Daar staat j _?,ei woe"sdag- verwacht. Met recht mag ook een DHS in 3C met Wcstlandia en VOC 5.1® d| ^f°,tc van gebouw vraagteken voor de resultaten wor-1 met nog vier wedstrijden te spelen „„ÏT1 Belangen een uit- 3i - - eenzettmo sppnopn au», .„„„t- den gesteld, want hoewel de stadge noten ook jn deze competitie hebben getoond kaliber te bezitten, zyn de resultaten zelfs zeer teleurstellend te noemen. Het is nu zelfs zo ver dat enkele clubs voeling hebben met het d eg r adatiespo ok. Tweedeklasser EsccNior '21) ].ecf( B" vierdeklassers sal DRZ in achttien punten op dc laatste plaats. Zondag wordt de beslissende strijd WestlandiaDHS gespeeld. De thuisclub heeft het voordeel van het eigen terrein, maar DHS heeft onge twijfeld meer capaciteiten dan de clüb uit Naaldwijk. "Wij hopen dat dat W. geen voorrang had gegeven. „Welnee" zei W. „die fietser reed links." „Ja. omdat hij naar links reed" zei dc officier, „U diende voor rang te geven." Voetganger S. had hel ongeval gezien. Als getuige ver klaarde hij dat de auto bij de hoek van het kruispunt had stilgestaan om daarna door te rijden. „Ik acht het bewezen, de doorgang voor de wielrijder is niet vrij gelaten en het is hier niet van belang of ook de fietser een fout heeft gemaakt." Het werd twintig gulden boete of acht dagen hechtenis. Getuige B. vroeg nog; „Maar hoe moet het met nog vier wedstrijden te spelen met (Advertentie I M t eenzelting gegeven over het werk van de N.V. Levensverzekering Mij. UBO. Deze instelling zag in 1956 alle mijn kapotte broek en de J177?' aandelen overgaan m handen van Verbaasd hoorde ieder dat de getuige het CNV. Spreker meende dat de al had betaald op vordering van de protestanten deze UBO dienen te j chauffeur, die nu veroordeelde is, ciuu un na«uuwi]K. wu nopen oat ornda(- het kapitaal van do voordat de schuldvraag bekeken is. DHS ditmaal het normale spel za) P worden gebruikt voor hel j Hü zal nu voor het verkrijgen van van de heer J- V, in brand, doordat Wttnn*m nnini^inmn creeisn van kcrkehjKe gebouwen, I zijn eigen geld cn de schadevergoe- de benzine over de uitlaat liep. De onderwnsmstellingen. militaire te. ding voor dc broek een vordering brandweer bluste het vuur. De auto huizen, bejaardentehuizen on ook de s bü de civiele rechter moeten indie-was na de brand geschikt voor de Twee Duitse zeelieden van 17 cn 21 jaar zijn vannacht op de Vlaar* dmgerdijk bij de Vyfsluizenbrug aan gehouden. Zij reden op een bromfiets zonder licht. De bromfiets bleken zij te hebben gestolen in de Bosboom laan. Het slot hadden zij vernield. Do zeelieden waren afkomstig van een Duits schip, dat in Vlaardmgen ligt De 7-jarige Jan Smit uit het Sint Imelda-internaat op de Hoogstraat is gistermiddag in de Korte Smgel- straat tegen een motorcamer gelo pen. Hy hep een lichte hersenschud ding op. De G-G. en G.D. heeft hem per ambulance naar het internaat gebracht Op de Buitenhavenweg raakte gis termiddag omstreeks zes uur de auto Woerden van VEP verliezen met als gevolg dat DEZ dichter bij de staart- posiüe komt. Ursus heeft elke punt nodig om uit de benarde hoek te komen, maar betwijfeld mag worden achterstand in het aantal ziekenhui zen kan worden weggewerkt. De sloper. UBO groeit hard. Na de pauze volgde een discussie hebber Geluksvogels de j punten af te nemen. De voorbeschou- i wing m mineur dient ook te worden j gewijd aan SVDPW, dat evenals DHS j een hogere positie op de ranglijst verdient. SVDPW is echter met pech naar de bedreigde hoek gezakt en ook nu weer moet er rekening mee worden gehouden dat SVDPW de 1 klappen gaat incasseren. Ook in het sportpark Thurlede kan leider Kra nenburg met kracht en tempo van de rood witten winnen. Zelfs Martin it is nog niet vrij van. gevaar, maar als de witroden er in slagen VELO op afstand te houden dan be wijzen ze zich zelf cn SVDPW een bijzonder goede dienst. Wij achten Marlinit tot deze prestatie in staat, ook al verblijft VELO op de voor laatste plaats. De KNVB'-ers hebben helaas nog slechts een enkel troefaas, belang van een eigen ngsmaatschappij gewezen. Op deze bijeenkomst werd dc documentaire „Het gouden CNV" vertoond. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND. Dc oude Gereformeerde kerk aan de Strandweg te Hoek van Holland zal waarschijnlijk toch tot hotel wor den verbouwd. De plannen hiervoor bestaan al langer, doch over de uit voering er van bestond onzekerheid. Maar nu zijn de vereiste vergun ningen verleend en met de eerste werkzaamheden is reeds begonnen. Twee jaar geleden, toen de nieu we Gereformeerde kerk in gebruik %verd genomen, had de firma J Kleywcgt en Zonen al het voorne men om de oude kerk tot hotel te verbouwen. Aanvankelijk leek het er op dat het plan snel zou wor den gerealiseerd. De meeste ver gunningen werden vlot verkregen, maar een krak kwam er in de ka bel toen het schetsplan werd afge keurd. Inmiddels was m het vorige voor jaar bij de kerk een. bord geplaatst, dat vertelde dat het hotel nog het zelfde seiïoen zou worden geopend Het bord staat er nog steeds. De bouwers hadden eigenlijk hun plan al opgegeven, maar dezer da gen werd dan toch vergunning ver leend, zij het dan dat het bouw schema op een aantal punten moest worden gewijzigd. Het restaurant dat eerst gelijkvloers was geprojec teerd, komt nu boven in het ge bouw. Het hoteJ wordt nog dit seizoen geopend, zodat het bord, zij het dan een jaar later, toch gelijk krijgt. Doordat gisteren om 17.10 uur een wissel van de tramrails op de Boompjes tegenover de Willemsbrug defect raakte, moest al het tramver keer dat van de Willemsbrug kwam tot 18 uur over de Boompjes via de Rederijstraat naar de Blaak worden geleid. Het verkeer op het Stieltjesplein en over de Maasbruggen is tot 18.30 uur ernstig gestagneerd geweest. Een ongeluk deed zich voor toen een tramconducteur, de 34-jarige A. Ver- hoeckx, van de West-Frankenland- scweg in Schiedam, die op het ver hoogde deel van de "Willemsbrug liep, door een personenauto werd aangereden vermoedelijk doordat hij een stap op de rijbaan deed. Hij werd met het hoofd tegen de opbouw van de brug gedrukt en moest naar het Coolsïngekickenhuis worden ver voerd. Door oververhitting van de oven is gisteravond een binnenbrandje ontstaan in de vis- en patatzaak van A. H. Kauts in de Boekweit- straat 41. Er ontstond voor onge veer ƒ600 schade. Het vuur is met CO 2-apparaten geblust waarbij de politie de mannen van de blusgroep 611 en de G 8 assisteerde. Onder- brandmeester A. P. Seegers had de leiding van het bluswerk. Op geanimeerde wijze is woens dagavond de laatste speli egel test avond voor junioren van Schiedams*» voetbalclubs gehouden. Ditmaal wn- turmvedstryd moest dus eventueel ren de A-junioren aan de beurt cn deze jongens van 1718 jaar bleken heel veel van de spelregels te weten Men zou geneigd run tc conclude- maar wij'vroren dat do aohlerstand I f'V van SFC tc groot wordt. Zondag ac Sch.cdamsc Scheidsrechters Ver- In de lagere regionen feltuniiiscnnijietitie is afgelopen weck weer heltig gestreden om de punten. Een van de wedstrijden was ongetwijfeld de ontmoeting tussen stadgenoot K.A.P, cn Everest. Beide teams gingen samen aan dc kop van hun aldelmg in de vierde klas. De eerste ontmoeting eindigde in een geijjk spel. De rc- bcslisacn wie venier als grootste kampiucnskandiduaL naar de finish zou gaan. Het is voor R.A.P. een teleurstellend eindresultaat gewor den. de ta- ton—Gezico 64, Shell 3—"Wilton 2 7—3, Xerxes 3PITS 10—0. Derde klas NO AD 5—HPV 2 4r—6, Over- schie 2TSF 2 7—3, Wilton 3—Ro- teb 2 a5, Vierde klas RAP—-Eve rest 46. Wilton 5—-Elan 7 6—4, R.N. 2—Wilton 4 o—io. Service 2— H. P. 4—6. FTTS 2—Zuidwjjk 3 5, Hermandad 3—TSF 4 37, Stokvis 4—TSF 3 7—3. Vijfde klas: NOAD 6H.E. 2 9—3, NOAD 7— Xerxes 9 2—8, Cincinnati 2—RAP 2 0—10, RAP 3—TOGB 6 10—0, TSF 5—SCS 4—6. JKS 2—NOAD 6 4—6, Holiandiaan 5NOAD 7 55, Juni oren-wedstrijd; Service-HTTC 100 gruui worm zranaacZelfs in mgen huis spelend wor- dient SFC op de Boshoek tiet zwak- ™!f'n£,e?? It, BS vtJTSi dac" Z!J' zu ,mot fct. k!e,nsl natuurlijk naar kè'DDC te slaan and~cr7vcrlïezen7e I J*"' g^Jt^vS fn hljLorlv^ i veertigjarige blauwzwarten definitief van Hcrmes UVo In -,et *porlpai1. ttrhwlnnering aan dit feit bfengen wij jj Als tersfc aanbieding Perzische dessins Al dlsgfluen, die een dergelijk karpet 'ft 't afgelopen jaar kochten voor jj l 89,., betaalden geen cent te veel, maar wat zoudt NU denken van slBchls Het ic aan prachtig hülskamer karpet met,; •tfra versterkte zware t«g, Een karpet, dat vele jaren meegaat. Dus geen f maar slechts Mallienesserlaan 19( hoek Nieuwe Binnenweg Pielorialaan 47 West Kmis^ade 4 de aansluiting met de leiding. Reserves: Neptunus 3DHS VOC 2—Excelsior '20/2. Ook in de afdeling Rotterdam past geen fanfarestemraing. Als Wilton Fyenoord er in slaagt de nitwcdsfryd tegen Eureka In winst om te zetten dan wordt de kennismaking van de scheepsbouwers met het degradatie mes nog uitgesteld. In Spieringshock moet DSmos in staat zjjn van Hllle- gersberg te winnen ook al ziet het er j niet meer naar uit dat de roodzwar- j ten de begeerde tweede plaats, die van belang Is voor een eventuele pro motie, kunnen veroveren. Schiedamse 1 Boys trint thuis in een moeilijke j match van Zwart Wit. Lagere elftallen: Musschen 3— Excelsior '20/4: SVV 6— Excelsior R 1 6: DRZ 2FFC 2: SVDPW 2—Ur sus 2; Martini t 2—SFC 2; SMV 3— i Wilton Fyenoord 2: Excelsior B 8— ,SW 7; Hermes DVS 6—Sparta 10; SYV 8—Fortuna 5: DHS 4Leonictes 4: Coal 5—Schiedam 3; LMO 3—Mar- tmit 3; Hillesluis Schiedam 4; De mos 2Radio 2; Xerxes 5Excelsior "20/5: Fyenoord 14—SVV 9: SVV 10— Musschen 7; ODI 3Excelsior '20/7; SVDPW 4—DZB 4; EDS 6—Schiedam 5: SFC 5—Eureka 2; Schiedamse Boys 2SCR 2; Hermes DVS 8— DCL 5: SW 11—Fortuna 7; Excel sior '20/8—Musschen 10: Excelsior 20/5)DCL 6: DHS 6Slikkerveer 5; DEZ 7—DHS 7: Ursus 3—Coal Hil- 1 lesluis 6Schiedam 6; SVDPW 5 I Marümt 5: DRZ 5—Demos 4; SVDPW 6VND 4; Willon Fyenoord 4—HWD 4: Demos 5—GEM 2; Aeolus 7—De mos 6: Het Noorden 8Hermes DVS 10' Bjj de KNVB'-ers gaat HBSS naar Noord wijk. De oranjehemden kunnen met een gelijk spel al tevreden zijn. HBSS Z ontvangt Noordwyk 3. Jn de afdeling Rotterdam van de KNVB zal GTB, dat uitgeschakeld is voor de strijd ora de titel, thuis wel winnen van RSM. Ook PPSC moet kunnen winnen, maar voor PP is het behalen van winst uit de uitwedstrijd tegen ZWSH niet gemakkelijk om dat dc concurrentie in de eerste klas bijzonder scherp is. GSS dient af te wachten of dc concurrenten zullen struikelen, in de uitwedstrijd togen mogelijke verschil geklopt. Gnge- twijfeld is deze nederlaag voor de prijsuitreiking worden R.A.P. harct aangekomen. Tot nu toe hadden zij in. de twee seizoenen dat zij nu m dc bond uitkomen geen nederlaag gekend. Het zag cr zelfs naar uit dat zij uit de vijfde klas rechtstreeks naar dc derde Idas zouden gaan. Deze enkele nederlaag „Harga" 1 gehouden. I De uitslagen zijn: A. junioren: 1. SFC 90 punten: 2. Excelsior '20 89 punten; 3. Schiedam 77 punten: 4. SVDPW 75 punten; 5. PPSC 74 pun ten; 6. Hermes DVS 58 punten: SVV 57 punten en 8. HBSS 56 pun- i echter heeft deze verwachting te- ten. niet gedaan. R.A.P. zal het nu wei Totaaluitslag (A-, B- cn C-l: 1.niet halen, tenzij Everest nog een SFC 255 punten; 2, SVDPW 239 p.; 3 wedstrijd zou verliezen. Dil zit er PPSC 224 p.: 4. Hermes DVS 223 p.: 5. 'echter met ih en zo kan RAF. zich Excelsior '20 212 p.; 6. Schiedam 205 dan troosten bij het a.s. eerste lus- p.: 7. SW 170 p. en 8. HBSS 146 p i trumfeest dat zij toch in ieder ge- 1 val beslag hebben gelegd op de wissolbeker bij de Schiedamse kam pioenschappen. Verdere uitslagen Van dc heer A. d. W. is de licts ™n.de Slopen wek zijn: eerste gestolen, die op de Hoogstraat stond klas: In de Stadhouderslaan is de fiets gestolen van mevrouw J. v. A.-G. l De politie is van plan om binnen- j kort verkeerslessen te gaan geven 1 aan Schiedamse ouden van dagen j Dit is een mooi initiatief, waarvan wij hopen, dat vele bejaarden zullen willen profiteren. Men heeft reeds j contact opgenomen met de Algemene j Band van Ouden van Dagen, do R.K. Bond van Bejaarden, en Ge- pensioneerden en de Bcjaardenso- S cicteit van Gusto. I ServiceXcrxes 3—7, NOAD 2— Europoort 1 9—1. Tweede klas Wil- De bromfietser A. K. uit Rotter dam kwam gistermorgen m dc B.K.- laan te vallen, toen hij tegen de sleepkabel van een auto botste. De automobilist C. v. d. G. sleepte een auto, bestuurd door de heer J. K De beide auto's remden af op het kruispunt B.K.-laan—Vondellaan, maar dc bromfietser zag de sleep kabel te laat. Hij kwam te vallen, maar liep geen letsel op. PIEKFIJNE SERVICE RembrandllaanhoeUMesdaglaanSchiedarnTel, 65734 GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Dienst van Gemeentewerken te Schiedam kunnen worden geplaatst op een weekloon afhankelijk van bekwaamheid, erva ring en leeftijd van ƒ35,04 tot ƒ78,72 o£ van ƒ67,20 tot 84.—, exclusief de vakantietoeslag, de huurcompensatic. de 3 tijdelijke loonbeslag en de jongste loonsverhoging van 5 Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder ver melding van leeftijd, ervaring, enz., binnen 10 dagen in tc zenden aan de directeur. Korte Haven 33. GEBOREN: Marcel, zv J. Wesdorp cn A. M. A. Wigmans; Johannes B. zv J. B. Boer en M. W. J. Blanker. OVERLEDEN: M. Timmermans, 77 jr; C. Mcerding, 79 jr. wed. van F. de Ronde; G. M. van der Burg, 73 jr; J. Ketting, 79 jr. wed van J. M. van 't Hof; J. Osephius, 75 jr; J. H, Dun, 72 jr. SCHOONHEIDS-INSTITUUT mevr. J. VAN SLUIS-ROOS Schoonheids verzorging Lichaamscultuur Elektrische verwijdering van storende huidafwijkingen. Haarverzorging. Manicure. Diverse bestralingen. Tevens maandelijkse cursussen in „Zelf- verzorgwg". Behandeling volgens afspraak. SCHIEDAM - JAN STEENSTKAAT 15 - Tel. 6 7867 Gebouw Irene begint zo langzamerhand een tweede Beursgebouw te ■worden in »9chiedam. Gistermiddag werd er door de sectie jeugd van de Schiedamse Gemeenschap nl. weer een. ruilbeurs voor de jeugd ge houden en ongeveer honderdvijftig jongens en meisjes begonnen daar een levendige uitwisseling van kostbaarheden als: luciferdoosjespost zegels, suikerzakjes, sigarenbandjes, e.d. Voor zover we begrepen heb- ban is iedereen er beter op geworden en daarom kunnen we de ruil beurs wel geslaagd noemen. Dit jaar wordt er wat regelmatiger een S.G.-ruilbeurs gehouden. De eerstvolgende is in de paasvakantie. NEW DELHI Dg Dalai Lama I heeft in Calcutta totnogtoe 18,000 kg 1 zilver verkocht, waarvoor hij een be- i drag -van ruim 2Vèmiljoen gulden ontving, zo meldt het Indische blad „The Statesman". I Men schat dat de Dalai Lama in I Calcutta voorts nog beschikt over een schat van gouden voorwerpen j en baar' goud vart 12.000 kg, dicj een 100 miljoen gulden waard is. J Tien Dakota's (elk een laadvermogen van 7000 kg) waren nodig oin de J schat naar Calcutta over te bren- VOORJA AKS- DAMESJAPONNEN in fibraxmc, wol cn linnen Zie etalage Zie onze collectie binnen Lange Kerkstraat 19 Schiedam - Tel. 6 6135 Foto, film, optiek Rolfüms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Vermager 2onder dieet met Gracial, 50 dragees 1.98. Bij apotheek en drogist. Permanent Wave Permanent 1 Dames, voor oen goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerk straat 13. Permanent vanaf 8.— compleet. Telefoon 66833. Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek kantoorboekhan del „Modern", Boerhaavelaan 124, telef. 68415. Schiedam. Uw kJeine advertentie wordt gelezen m deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie Jas, s M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1