lu&EBSÉ Rott. Toneel speelde Hete zomeravond Feijenoord lachende derde als Sparta van Ajax wint Korfbal IT V m ZWiTSAL SW gaat naar Noad Niet zeker of Hosselaar al zal kunnen spelen DOK hield vergadering John Postmus in paniek!: gratis Bl i j dorp was weer actief VOOR KUNSTKRING DFC 2 komt bij Hennes 2 WAL DO-TAXI 64.65.0 (3 lijnen) Straatnamen in het industrieterrein Receptie en concert v, OBK Filmavond van Excelsior H. j. v. d. Steen blijft adviseur Schoorsteenbrand Zaalhandbal TiMCO Vergadering van de PvdA-vrouwen BILJARTEN Dijkshoorn wint twee partijen Korfbal Hockey Turmveds trijden Burgerlijke stand WYBERT Termijnboekjes bij Spaarbank HOEST UW KIND,..? kinder honing siroop-^ „D.E.L."-collecte Inbraak zonder buiL Wie heeft iels verloren Vrijdag 26 februari 1960 3 ijn, lid ijf- ta- ik de k- ït- •1- H ik 55' Rotterdams Toneel speelde gister avond «'n Hete zomeravond" voor de leden van de Schiedamse Kunst kring. De keuze van dit stuk, dat het rassenprobleem benadert, is voor de Kunstkring wel gunstig geble ken, want de zaal van het Passage- theater was tot de laatste plaats be zet. Voor een beoordeling van de in houd van „'n Hete zomeravond" wil len wij volstaan met te verwijzen naar hetgeen onze toneelrecensent Indertijd schreef na de première. Het stuk gaat over een vakbondsbestuur der, die in die functie de belangen van kleurlingen weet te verdedigen, maar door zijn vrouw mm of meer gedwongen wordt om de tegenover gestelde houding aan te nemen tegen over de negerjongen die verliefd is op zijn dochter. Enny Meunier, Pim Dikkers en Trees van der Donck maakten leven de figuren van de moeder, vader en dochter. Donald Jones veroverde het publiek met zijn sympathieke ver tolking van de rol van de negerjon gen. Wim Grelinger speelde uitsle- Advertentie IM.) RENAULT agent Het programma voor Hermes-DVS is op de inhaaldag van a,s. zondag wel uiterst klein, doch niettemin zeer belangrijk. Alleen het 2e elftal komt ln liet veld en wel, zondag om 2 uur op het terrein Dam laan, legen DFC 2. De Hermes-reserves hebben de laatste 3 wedstrijden gewonnen. Dit heeft tot gevolg gehad, dat meer dere clubs in het gedrang zijn geko- men en één van deze elftallen is DFC 2, de tegenstander voor aa. zondag. Winnen de blauw-witte re- serves deze wedstrijd, dan zijn de perspectieven om zich in de res. Ie divisie te handhaven aanmerke lijk gestegen, P Nu het eerste elftal van Hermes vrij is, zijn alle reserves beschikbaar, doch dit geldt eveneens voor DFC, zodat beide elftallen op oorlogssterk te binnen de lijnen zullen komen Een spant: »nde kamp ligt in het ver schiet. 55 kend dc oude opa. Petra Verbeek en Onno Molenkamp speelden kleinere rollen. De volgende toneelvoorstelling voor de Schiedamse Kunstkring is op 31 maart. De toneelgroep Thea ter speelt dan „De zomer van de ze ventiende pop11. {Advertentie LM.) Prachtige "Super Kinglon" Ruilcord-pantclons tegen daverend lage prijs. In verband met de verdere aan- loir van rijksweg 20 zal de Oudedijk •*V plaatse tijdelijk voor het auto verkeer worden afgesloten, Voet gangers- en rij wiel ver keer zal ech ter normaal doorgang kunnen vin den. Deze afsluiting zal ingaan maan dag 29 februari a,s. en ongeveer 4 weken duren, of zoveel korter of langer als nodig mocht blijken. (Advertentie LM.) B. en W. stelten aan de gemeente- "Goedzittende' pantalons in uitmuntend model.j Slerke soepele railcord, duurzaam en met ongeëvenaard weerstands vermogen. Praktische/ fraaie broekceintuur van dezelfde stof. Normaal 24.75 en 26.75 75 7S Herenwalen Geer» post-oF telefoonbestellingen. Bellen by ongeval: G.G. en GJ3 Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Backer. St Lidulnastraat 58. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag {behalve m&mdag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal co Bibliotheek. Lange Haven: opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdaj? van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag vau 9-30—16.30 uur en 1920-30 uur. zaterdag van 9.3D16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.13 uur: „Ieder meisje weet het". Monopolr, 2.13, 7 en 9.15 uur: „Wa pensmokkel naar Cuba". DIVERSEN Musis Sacrum, 7 en 9.15 uur: Mar griet-modeshow. Jeugdhaven, 8 uur: Jeugdraad. Cur sus. Arcade, 8 uur: BK Bejaarden. Bij eenkomst. SW gaat zondag op bezoek bij het Tilburgse NOAD dat nog alle kansen heeft op promotie cn zon dag koploper GVAV op eigen terrein een overwinning heeft afgedwongen- De xood-groencn kunnen er dus op rekenen een geladen NOAD tegen zich te krijgen dat er alles op zal zetten de rood-groenen met lege handen naar huis te sturen. De SWcrs 2ijn de afgelopen we ken echter behoorlijk op dreef en men heeft een goede vaart in het spel weten te brengen. De laatste 41 overwinning op het zeker niet zwakke KFC betekent zeker een mo rele ruggesteun voor deze moeilijke uitwedstrijd tegen het op winst be luste NOAD. De rood-groenen zul len er zondag echter goed aan doen de gehele wedstrijd er het tempo in te houden cn het initiatief in han den te houden. Een overwinning op NOAD kan de positie op de ranglijst belangrijk verstevigen. SW 2 gaat zaterdagmiddag naar Woudensteijn voor de ontmoeting tegen Excelsior 2. Dc rood-groene reserves hebfoen de punten hard nodig en zullen er goed aan doen beide punten, mee naar Schiedam te brengen. Nu. 5-16 jaar, alle maten ROTTERDAM: Kone Koogtiraac 11 Meeat hk. Goudse - singel Kaïendr. Lagedijk bk. Dorpsweg west-Kruiskade 3S LEIDEN: Haulemmcrsuaat 25T Ter gelegenheid van het zestigja- rig bestaan van het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst", zal het be stuur op de jubileumdatum, 9 maart, van acht tot tien uur 's avonds reci- (Advertentie LM.) (Van onze sportredactie) Denis Neville is bereid om Feijenoord te helpen. Dit bete kent, dat Sparta het vaste "voornemen heeft om lijstaanvoerder Ajax te laten struikelen. Dat zou van groot belang zijn voor Feijenoord, nummer drie op de ranglijst. De stadionmannen spelen zelf niet en zij zullen ongetwijfeld duimen draaien voor Sparta. Denis Neville had een aardig voorstel. „Laat Feijen oord onze spelers een extra premie beloven". Hij voegde er direct aan toe, dat het maar een losse opmerking was, die direct vergeten moet worden. raad voor, de straten in het nieuwe J piëren in het repetitie-lokaal, ge- bouw rpivoli, Nieuwe Haven 237. Op donderdag 10 maart geeft O.B K. een jubileum-concert in het Pas sage-theater. Aanvang acht uur. Me dewerking verlenen het Schiedams Vrouwenkooroi.v. Ria Borgmeyer en 't Koninklijk Schiedams Mannen koor „Orpheus" o.l.v. Gijsbert Nieuw» land. Op het programma staan o.a. werken van Handel, Dvorak, Mous- sorgsky en Edw. German. Het concert is alleen voor leden, donateurs en introduced. Op zaterdag 5 maart kan men plaatsen bespreken van drie tot vijf uur aan de V.V.V.-kiosk, Plantage. industrie-terrein ten westen van de Schie de namen van P. Caland, A H. G. Fokker en dr. A. Plesman te geven. Deze straten liggen in de on middellijke omgeving van de indu striebal die de aannemerseombïnatie S.S.N. onlangs heeft' gebouwd aan de Oudedijk. Advertentie l M.) Want dat doet U toch, als U morgen dit Valentino overhemd koopevoor 12.50, de vastgestelde winkelprijs! Maar morgen bij ons geen vast gestelde prijs voor Valentino overhemden, neen, morgen koopt U deze overhemden van hoogveredelde poplin, struc tuur poplin, met de zoveel ge vraagde ingeweven dessins.... Sinfor. dus krimpvri)voor nog géén zeven gulden. Sanlor structuur Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Valentino overhemden, van 12.50, met dubbele manchetten cn modern Italiaans boordmodel. in wit (nog steeds de modekfeurj slechts één dag, voor De junioren van „Excelsior "20" hebben donderdagavond in wijkcen- tram Nicuwland een aantrekkelijk S filmprogramma aangeboden gekre gen. Aangezien deze Schiedamse voetbalclub over het grootste aantal juniorleden beschikt moesten twee j voorstellingen worden gegeven. Bei- de malen werd de muziekfilm „The Mills Brothers" vertoond, waarna 'n indrukwekkende documentaire over Vaticaanstad volgde. Hierna zagen de. jongens paardenrennen in „Mike wint de race" en tenslotte hebben Stan Laurel en Olivier Hardy de vele bezoekers vele malen doen lachen om hun avonturen in „Het legioen op stelten". Op de jaarvergadering van de gymnastiekvereniging „Door Oefe ning Kracht" is de heer D. van der Zwan gekozen in de_ vacature van penningmeester A. Gijsen en de heer M. Houtzager werd gekozen in de vacature mej. BI- van 't Hof, de tweede secretaresse. Voorzitter F- E. Koelman heeft de scheidende func tionarissen dank gezegd. De heer Koelman zal in de najaarsvergade ring aftreden. De propaganda-actie die DOK in 't najaar van 1959 heeft gehouden heeft goede resultaten af geworpen, DOK groeide naar de 1400 leden. Na afloop van de vergadering heeft de heer F. A. den Boeft een uiteenzetting gegeven over streven en karakter van het NCGV. Het zal de vele vrienden van H. J. v, d. Steen genoegen doen te ver nemen dat hij adviseur blijft in zijn bedrijf aan de Hoogstraat 76. Als de heer Van der Steen officieel zijn be drijf aan zijn kinderen heeft overge dragen wordt zijn beroep weer hobby, zoals dertig jaar geleden zijn hobby zijn beroep werd. Voor iedere dierenvriend is de heer Van der Steen dagelijks te spreken, waarbij hij gratis 2ijn adviezen blijft ver strekken. De nieuwe beheerder van het be drijf, de heer P. v. d. Knaap heeft vele plannen tot uitbreiding van de activiteiten. In de woning van de weduwe H- Ruigrok, Schiedamse weg 103, is gis teren een schoorsteenbrandje uitge broken. De Kethelse brandweer on der leiding van de adjunct hoofd brandmeester Peters had het vuur spoedig onder de knie. Ook de Schie damse brandweer was uitgerukt, maar behoefde geen dienst te doen. Er was geen. schade. Nu de periode van onbespeelbare velden voorbij sehynt te zijn, mag verwacht worden, dat de korfbal- compctltles weer volledig op gang zullen komen. Voor onze plaatselijke korfballers staat een spannende ont moeting op het programma n.I. de derby Succes-Schietlam. Op het Schiedam-terrein werden op 1 no vember de punten gedeeld na een enerverende en emotionele strijd. Beide clubs zullen er ook nu weer op gebrand zijn een zo goed mogelijk resultaat te behalen, maar we ver trouwen, dat er fair zal worden ge speeld. Schiedam kwam j.l. zondag uitstekend voor de dag tegen Blauw Wit '51. Bij Succes evenwel wilde het tegen Ons Huis niet vlotten. We zijn daarom geneigd te veronder stellen, dat Schiedam ditmaal aan het langste eind zal trekken, hoewel het niet de eerste keer zou zijn, dat dc blauwwitten een verrassing in petto hebben. Hoe het ook zij: het zal in het Harga-sportpark niet aan spanning ontbreken. ODI gaat op bezoek bij HKC. In september werd met 73 gewonnen. Ook nu verwachten we een zege, maar die zal wel niet zo royaal uit vallen. Verder zijn vastgesteld Succes 2— Flamingo's, HPV—Schiedam 2, Suc ces 3—Sperwers 4, ODI 2—DIO 3 en ODI aSSVa. Tinus Bosselaar en Joop Daniels zijn nog in de lappemand en dat vindt Denis Neville een beetje spij tig. Hij had zo graag voor de ont moeting met Ajax de kwikzilverige Bosselaar opgesteld. De kans, dat hij toch meedoet is zeer groot, doch een definitieve beslissing neemt Neville aan het eind van de week. Zowel Bosselaar als Daniels zijn volop in training. Hetzelfde geldt voor Ad Verhoeven. Sparta, dat uit de laatste drie wedstrijden vijf punten vergaarde en de imposante doelcijfers bereii'te van elf voor en slechts één tegen, is hard van plan om de Amsterdamse topploeg in de kleffe klei van de Kasteel grasmat te laten happen. Sparta is up het ogenblik in the winning mood. Neville wil dit vol houden, niet alleen ter verbetering van de positie op de ranglijst, maar ook als warming up voor de Europa cup wedstrijd op woensdag 9 maart tegen Glasgow Hangers. SW, dat ook bezig is om in de lift te stappen zal zteh zondag in Tilburg tegen NOAD niet van dc wijs laten brengen. De Schiedam mers doen het de laatste weken .Jekker" en het zou ons werkelijk verbazen als de rood/groenen met lege handen naar huis zouden ko men. Xerxes kan het lot van degradatie wedstrijden vrijwel niet meer ont lopen. Zo nuchter beziet Toon van den Enden de zaken ook wel. Daar om zijn alle nog te spelen compe titiewedstrijden eigenlijk oefenwed strijden om straks goed door de degradatie te komen. Maar dit neemt niet weg. dat een overwin ning van Xerxes op Baronie in Bre da de zebra's niet zou misstaan. De amateurs: Tweede klasse: Ex celsior '20—VCS: OVV—LFC: Dc Musschen—Roodenburg en E>CL VFC. Gedurende het weekeinde zullen in de Rotterdamse Energiehal de nationale zaalhandbaltitels worden verspeeld. Dank zij de unieke ac commodatie is dit nu reeds de derde achtereenvolgende maal dat de Rot terdammers dit evenement binnen hun muren krijgen, hoewel nog geen enkele maal een Rotterdams team aan deze kampioenschappen heeft deelgenomen. Een vernuftig bedacht competitie systeem, hoewel niet op alle punten bevredigend maakt het mogelijk dat de deelnemende teams ieder slechts vier wedstrijden behoeven te spelen. Op zaterdagavond worden de voorronden gespeeld, waartoe de zes dames en de zes herendistricts- k am pioen en in poules van drie teams elk zijn verdeeld. Op zondag wordt dan een nieuwe poule gemaakt waarin de nummers een en twee van de zaterdagsavonds gespeelde wedstrijden worden on dergebracht. Deze spelen dan weer een halve competitie om dc kam pioenstitel. De op zaterdagavond gespeelde wedstrijden tellen in het eindresultaat ook mee, zodat ook de wedstrijden van de zaterdagavond voldoende spanning kunnen bieden. Verleden jaar was het zelfs zo, dat de wedstrijden van de zaterdag kwalitatief op hoger plan stonden dan die van zondag. Dit is, gezien het feit, dat de teams dan nog fris zijn ook niet iets, waarover men zich moet verbazen. In poule A bij de dames ziin de teams van Zeeburg (A'dam), Olym- pia (Hengelo) en Sparta (Gronin gen) ondergebracht. Waarschijnlijk zullen Zeeburg en Olympia zich hier wel voor de eindronde klasse ren. Bij de B-poele zijn het Athene (Den Haag), WLC (Woensel) en Walcheren, waarbij we de twee eerstgenoemden in de eindronde zien terechtkomen. Bij de heren in A-poule, bestaande uit Niloc (Amsterdam), EMM (Vlis- singen) en Sittardia (Sittard) ko men Niloc en Sittardia op de eerste twee plaatsen en in de B-poule, be staande uit Olympia (Hengelo) (reeds drie maal titelhouder) Olym pia (Groningen) en Operatie '53 (Den Haag), houden we het op Olympia (Hengelo) en Operatie '55. wordt wel bewezen, wanneer in de samenstelling van het Zuidhollands meïsjeselftal maar liefst 8 represen tanten van Rotterdamse clubs voor komen, met bovendien nog een re serve, Victoria en RBC leveren bei de twee speelsters, til. de meisjes Hudig en Reerink, resp. Koek en Nieuwveld. Van Leomdas is BI. Duyzmgs gekozen en staat R, van Haeren als reserve. Het Schiedamse Asvion is vertegenwoordigd door Irene Mens. Het elftal wordt ge completeerd met 3 speelsters van Kieviten, een van VCL en een van HGC. In totaal dus een uitstekende beurt van de meisjes uit dc Eurostad. Bij de jongens is de Rotterdamse vertegenwoordiging niet zó groot, maar naar het aantal spelers gere kend toch voldoende. Van RBC is H. Fenijn gekozen en van MRHC staat F. Crezee reserve. Het Gor- kumse Rapid doet met H. de Bic nu ook mee. Daarnaast bestaat deze ploeg behalve nog uit 1 Leidse spe ler, uit jeugdleden van Haagse ploe gen. Zondag zal op de velden van Be Fair om 2030 de districts-jeugd- hockeydag worden gehouden, waar op Zuid-Holland het moet opnemen tegen Noordholland, Gooi-Utrecht, Zuid-Nederland. Oost-Nederland en Noord-Nederland, Overigens zijn er enkele inhaal wedstrijden en bekerwedstrijden vastgesteld. (Advertentie iil.) Woensdagavond vormde de Lijnbaan het moderne decor van wel zeer ongewone massa-tonelen. De directie en bedrijfsleiding van John Postmus' dameskapsalons heeft daarbij de schrik van haar leven opgedaan en Is j tevens een bijzonder leerzame ervaring rijker geworden. Een dringende, opgewonden menigte van naar schatting 3G0 tot 500 dames belegerde de kapsalons van John Postmus, met ?t kennelijke doel hierin klokslag 8 uur binnen te dringen, als gold het ecu fïlmsterauditie. De aanleiding van deze enorm toeloop was de plaatsing van een kleine advertentie in enige Rotterdamse dagbladen, waarin, beschaafde -dames gevraagd werden als model voor het creëren van nieuwe modekapsels. Wie schelst echter de verbazing van John Postmus en zijn staf, toen hier eer gisteravond op een dergelijke massale wijze gereageerd werd. De inmiddels gearriveerde politie kon aanvankelijk met assistentie enigs zins ordenend optreden, doch vond het na telefonisch contact met het hoofdbureau en in overleg met John Postmus verstandiger om deze onver wachte massa-sollicitatie voortijdig te beëindigen, nadat met veel moeite de eerste golf van plm. 50 dames de salons was binnengeleid. Het was voor de beer John Postmus onmogelijk, in deze sfeer een Vul UW Garderobe in het tijdvak van 15 februari tot en met 14 maart stellen wij u in de gelegenheid 4 dagen geheel gratis te kopen Mocht u lol de gelukkigen behoren, don krijgt u tegen inlevering van uw cassabon het geheie door u bestede bedrag in contanten terug. Herenmodemagazijn BROERSVEST 50 Het bovenstaande geldt ook voor onze afdeling confectie. Dinsdag 8 maart vergadert de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid in het Volksgebouw. Aanvang acht uur. Mevr. C. A. de Ruyter-de Zeeuw spreekt over „Liefdadigheid en maatschappelijk werk". behoorlijke en volledige selectie toe te passen. Hierdoor zijn wellicht vele -Tm ®^Ujy'^®jli-'eenlcornst is vas^e" serieuze en geschikte gegadigden helaas teleurgesteld. Uit deze massa- j opkomst Wijkt, dat vele dames niet op de hoogte zijn van de hoge eisen, j die aan een goede kapsel-mannequin worden gesteld. Dames, die echter j menen geschikt te zijn, worden alsnog verzocht zich opnieuw doch uit- Advertentie IJa.) sluitend per brief met foto en opgave van leeftijd te wenden tot John i Postmus, Korte Lijnbaan 4, 7.odat een wat lustiger selectie mogelijk is. John Postmus heeft eergisteravond letterlijk en figuurlijk met zijn i handen in het haar gezeten! GREEP! Gebruik regelmatig In het driebandentoemooi om het Bliekendaal Biljart, zijn gister avond gespeeld in poule 4 bij de B.V. De Sluis in Schiedam, onder staande partijen: BLeiksloot Droge Heinsbroek Bleiksloot Slobbe Penning 30 30 73 2 0.410 30 24 73 3 0.328 30 30 61 5 0.491 30 30 61 3 0.491 30 30 69 4 0.434 30 25 69 2 0.362 VLAARDINGEN. Voor de eer ste klasse libre-titel (welk toernooi overigens reeds is beslist) speelde KI. Dijkshoorn gisteravond twee Dijkshoorn Willebrand Dijkshoorn Eikenbroek Al moeten voor de Zuidliollandse eerste klas nog 18 wedstrijden wor den gespeeld, toch zal de beslissing voor het kampioenschap snel kun nen vallen als zondag HKV van zijn ernstigste concurrent Die Haghe zal weten te winnen. De blauwwitten hebben na 12 wedstrijden één punt voorsprong, een magere voor sprong, maar met de strijd tegen de kanaries in het vooruitzicht. Veel spanning verwachten we bij Spangen—Het Zuiden, al wisten de Tuindorpers in het najaar met 85 over hun stadgenoten de baas te blijven. Doordat men elkaar echter van „haver tot gort" kent en dames en heren tegen elkaar komen, die elkaar al zovele malen hebben ont moet, mogen we geen verrassingen verwachten. In Dordrecht ontmoeten Regen boog en Quick elkaar voor de twee de maal. Het zijn de zwakste twaalf tallen van de afdeling, die echter aan elkaar gewaagd zijn. won ze beide. 200 31 24 6.45 89 31 38 2.87 200 20 43 H.B9 124 29 20 4.27 Met het Rotterdamse hockey gaat het niet best. En dat baseren wij niet alleen op de, op een enkele uitzondering na, slechte resultaten van de onderscheiden verenigingen in het lopende seizoen, maar óók op die van voorgaande seizoenen. Men behoeft maar de posities na te gaart die de ploegen zowel bij' de dames als bij de heren in de competities innemen, om al ras tot de overtui ging te komen dat de hockeysport in de Maasstad en naaste omgeving een „down" meemaakt. Daarom is het des te verheugend dat de jeugd uit de2e contreien het blijkbaar en vrij weten het ook van eigen 4.27 aanschouwing wèl goed doet. Dat De gymnastiekvereniging „Blij- dorp" is de enige van de vele turn verenigingen in Rotterdam, die voor de leden jaarlijks onderlinge wed strijden houdt, waarvoor zoveel be langstelling bestaat, dat het pro gramma over verschillende dagen verdeeld moet worden. Nadat de kleinsten en de adspi- ranten hun dag hadden gehad, wa ren het donderdagavond de hoofd afdelingen turnsters en turners, die aan de beurt waren. Het aantal deel nemers (sters) was door het grote aantal zieken kleiner dan in vooraf gaande jaren, en misschien was er ook wat minder spanning. Vooral bij de eerste graad heren, waar in an dere jaren het duel tussen Jaap van den Berge en Wim Schoenmakers een van de hoogtepunten was. Eerst genoemde moest m verband met verstuikte polsen, evenals in de kampioenswedstrijd van de R.T.B., verstek laten gaan en volgde nu als toeschouwer de strijd. Ook Eddy Teegelaar en enkele anderen in de ze groep deden niet mee. Zo onder vond de jeugdige Schoenmakers weinig tegenstand en kwam niet al leen als clubkampioen uit de bus, maar won hij ook dc wisselbeker, die in het bezit van Van den Berge was. Zij'n zusje Jacqueline daaren tegen. die vorig jaar bij de turnsters beslag legde op de wisselbeker, raak te deze donderdagavond kwijt. Ma rina Bal. die 46.20 punt behaalde in de vijf onderdelen, dus gemiddeld met ruim negen per onderdeel, ein digde voor Jacqueline, die maar tot 45.25 p. kwam. De voornaamste uitslagen: Turnsters; Eerste graad: 1. Manna Bal 46.20 p; 2. Jacqueline Schoen makers 45.25 p: 3. mevr. Nel Melisse 42.90 p; 4. Anneke Harrewijn 41.15 p; 5. Annie van Aalst 41.05 p. Twee de graad: 1. Kobi in 't Hout 46.15 p: 2. Connie Weenink 43.80 p; 3. Cor Akkermans 42.10 p. Derde graad; 1. Marijke Leentvaar 43.85 p; 2. Irene Hageraats 42.65 p. Turners: Eerste graad: 1. Wim Schoenmakers 55.73 p; 2. Cor Lam- mers 51Ü5 p: 3. Hennie IJsseldyk 51.4a p; 4. Jan v, d. Werf 49.40 p; 5. René van Haasteren 47.95 p. Tweede graad: 1. Ben Mulder 53.35 p: 2. Fnts v. d. Avis 50.60 p; 3. Ruud Degenaar 49.55 p. Derde graad: 1. Peter van Sprang 50.30 p; 2. Frans Rehewert 49.25 p; 3. Rob Duncker 47.30 p. Het bestuur van de stichting Spaar- bank anno 1820 gaat met ingang van jr; .T. 't Hoen, 22 jr. cn M. van Ros- 1 maart 1960 speciale termijn boek- GEBOREN: Johannes F. M, z. v A. de Groot en E. H. van Eekeren; Freddy, z. v. J. Korpel en M. Pol derdijk; Anthoma, d. v. W. Zonne veld en T. Verkerk; Renée, d. v. J. van der Kooij en E, E. Rosman: Dick, z. v. C. Verboom en J. M. Schafthuizen; Frederik Th., z, v. P. A. R. Govaart en J. M. Groenendaal. ONDERTROUWD: J. Boxma, 22 jr. en J, K. Hoogstad, 21 jr; L. van den Heuvel, 23 jr. en J. Verbiest, 20 sen, 19 jr; ,J. de Jong, 23 jr. en E, Kooijman, 19 jr; J. G. Koning. 28 jr. en A. C. Verkerk, 23 jr; j. Roelse, 42 jr. en M. Steijger, 35 jr; H. G. P. Rijntjes, 24 jr. cn M. P. L. Schenk, 22 jr; F. L. Sla, 19 jr. en C. E. de Winter, 18 jr; P. J. J. de Wit, 30 jr. en H. Sitton, 19 jr, GETROUWD: C. M, Zijderveld, 25 jr. en W. van den Hoek, 22 jr; M. B. de Jonge, 25 jr. en N. J, van der Vlugt, 23 jr; J. C. A. M. van IJzen- doom. 22 jr. en H. C. van Geeren- stein. 22 jr; P. J. Huisman, 32 jr. en A, M. van den Bosch, 29 fc; S. van den Hoek, 24 jr. en C. J. van Doorn, 20 jr; T. J. Vermeulen, 26 jr. en H. Kuiters, 19 jr: H, Baas, 27 jr. en C. de Leeuw. 21 jr; A. van der Meij, 54 jr. en H. G. Specka, 32 jr; G. M. Kreukniet, 23 jr. en J. M. Bergers, 23 jr. OVERLEDEN: IJ. J. Komijn. 73 jr., wed. van Ch. J. F. Neervoort t Atlurv in doi«n m*t Wjrb»rt*««ld»it»rk jes invoeren. Op deze spaarbank boekjes, waarop slechts in ronde be dragen van 1.000,kan worden ge stort, wordt 3,6% rente vergoed. De terugbetaling geschiedt slechts na 6 maanden opzeggen. Dc reden van de hogere rentever goeding op termijnboekjes is dat de betreffende rekeningen, waarop wei nig mutaties zullen voorkomen, weinig administratiekosten veroor zaken, zodat de spaarbank met een geringere rentemarge kan volstaan. (Advertentie 1M.) Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kïnderhoest met Jubileum bij „Schiedam" Het damescomité van de Schie damse voetbal-, honkbal- en softbal- verenigmg „Schiedam" bestaat twaalf en een half jaar. Uiteraard wordt aan dit koperen jubileum aan dacht geschonken want het damesco mité heeft voor de opbouw van „Schiedam" veel werk verricht. Zelfs andere verenigingen hebben geprofi- teerd van de activiteiten van dit comité. De honkbalafdeling van Ncp- tunus bijvoorbeeld ontving van dit comité prachtige honkbalcostuums. die de dames overigens ook voor d?/ honkballers van „Schiedam"' hebbed" vervaardigd. Het bestuur van het ko- peren damescomité zal op dinsdag avond 8 maart van acht tot negen recipiëren in de kantine van de s.v Sc h.v. .Schiedam' in sportpark „Har- ga". (Advertentie LM.) Ook voor U brengt het lang ver wachte en welkome voorjaar toch de nodige kosten meeMaar waarom dan wachten op het hoog seizoen als U nu kunt kopen voor prijzen die bijna de helft zijn van de normale. Nog nooit was onze collectie zomerstoffen zó groot als nu.... en morgen kunt U kiezen Uit honderden dessins en kleuren... En een aanbieding 2<?als van deze bedrukte poplin, kunc U geen tweede keer verwachten. Duizenden meters 100% katoe nen poplin in tientallen dessins bedrukt, kleur-, licht- en was echt met een normale verkoops prijs van 3.50 per meter, koopt U nu voor nog géén twee gulden. 90 cm breed Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze bedrukte katoenen poplin,90crn breed, in een enorme verschei denheid van kleuren en dessins, voor de allerleukste japonnen, blouses en rok- y» ken. nu per meter J £r A wr 90 Ook in Schiedam zal in de week van 29 februari tot en met 5 maart een collecte worden gehouden voor het Algemeen Sociaal Fonds voor de Volksgezondheid „Draagt Elkanders Lasten". Het fonds verleent hulp en bijstand en hiermee zijn jaarlijks honderdduizenden guldens gemoeid, volgende weck worden in dc wijken de lijstcollecten gehouden en voor zaterdag 5 maart is vergunning ge kregen voor een algehele buscollecte in Schiedam. Medewerkers wordt verzocht zich hedenavond na zeven uur te melden in gebouw Christelijk Sociale Belangen, Lange Haven 73. Bij de N.V. Wood-Milne aan da Nieuwe Haven en bij dc N.V. Rot terdamse Blik-industrie aan de Wes terkade is vannacht ingebroken. De kantoren werden, doorzocht maar er is niets van betekenis gestolen. Te bcviagcn aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9- 12.30 uur en 2-6: uur Jongenspet; wit kinderschoentje (R); autoped; sleutel; ring met sleu tel: vulpen; vis-lcefnet: passerdoos; autocontactsleutel; voetsteun van brommer; handpompje; hamer; Te bevragen bij de vinders: hamer, A. v. d. Ende, Westfrankelandsestr. 119b; uitlaat van bromfiets, Kramer, Lorentzlaan 12a; aktentas met inh., v. d. Maat. Kerklaan 49; autosleutel aan ring. B. de Vries, Hogenbanweg 63b; doosje hansaplast, Roodenberg, Alexander Numanstraat 22b; passer, Bosselaar, Boerhaavelaan 65: meisjes- bril, G. de Man, Troelstralaaa 127; damesbnl, Landsbergen, Vlaardin- gerdïjk 193a; ring met sleutels, v. Til burg. Dr. Wibautplein 58; bril in etui, J. Woud, Buys Ballotsingel 35; bal pen, C. Smit, Groenelaan 33; zwarte hond, G, Krabbendam, Hoogstraat 75; damesportemonnee met inhoud. G. de Groot, Herenstraat 41/10; da mesportemonnee met inh., M. de Ko ning, Oostsingel 22; knipportemotmee met Inh., T, Haag, Buffelstraat 71, Rotterdam (O); passer in etui, M. Stoffels, Fr. Haverschmidtlaan 68; plastic portemonnee, M. van Tricht, Buitenhavenweg 176 klein 14; bedrag aan geld, B. Holtkamp, L. de Collig- nystraat 30; grijze glacé handschoen, B. Swaerdens, Maasdijk 102; bruin j lederen handschoen (R); v. d. Berg. Pr. Fred. Hendrikstraat 26a: blauwe kinder gymschoen, K. Scholte. Gor- 1 donstraat 12a: blauw sportbrockje, 5 A. Veltenaar. Boerhaaveplcin 3a; blauw kinderwantje. Egberts, Alei- daslraat 89; zwarte dameshand- schoeu. De Bruin, Goeman Borge- j siuslaan 74; blauwe zwembroek met i handdoek, Zandstra, IJsselmondese- jstr. 31b; grijze wild-lederen hand schoen, Tams, Loeifstraat 36.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1