ASTHMA Eenzame tegen-stemmers in tamme raadsvergadering Nieuwe tennisbanen in 't middelpunt Amusant trio in een zorgeloze komedie nieuws Toonkunst concert Met keu in foudraal onder de arm langs de speellokalen Audie Murphy rekent af met wapensmokkelaars KANTOORRUIMTEN Koeriersters HDVS vergadert Benoemingen SRB-vergader in g PASSAGE-THEATER: Artsen op zondag VAN LOENEN VOOR LIJSTEN Burgerlijke stand MONOPOLE-THEATER: Prijsvraag van jubilerende Bibliotheek KERKDIENSTEN Vertrouw de schoonheid van uw huid toe aan de wetenschap Automatische bakoven met infra-rood Kind aangereden Tegen auto gelopen Bromfiets gestolen huidverzorgingspreparaten schenken schoonheid door gezondheid Jongetje viel van aanhangwa. gen Studentenalmanak voor 1960 Suiker' i.p.v. „Twee op d e wip" Nog geen wijziging in verordening op winkelsluiting SCHIEDAM HOOGOVENS IJMUIDEN Personeel ter opleiding voor a. rangeerder b. smelter arbeiders woning I beschikbaar Ie buur ie Schiedam GEBR. H. D. MU1JS mannelijke kantoorbediende vrouwelijke kantoorbediende KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 27 februari 1960 F® tram een Het i Pin ptwo«g Boordde lrfioo/d f otter- wr ft wrfteid De gemeenteraad toonde zich gisteravond tijdens de raadsvergadering zeer welwil lend tegenover de door B. en W. gedane voorstellen. De meeste punten van de vrij uit< voerige agenda gingen onder de voorzittershamer van bur gemeester mr. J. W. Peek door, zonder dat de raadsleden het woord vroegen. Alleen de kwestie van de uitbrei ding van het aantal tennisbanen ln het Volkspark ontlokte aan enkelen wat kritische opmerkingen. De heer J. van Vliet wil zijn complex aan de Stadhonderslaan uitbreiden met twee banen, terwijl de r.k. lawn ten nisvereniging „Los BJgotcs" even eens grond van de gemeente wil bu ren b(j dit complex, en wel voor de aanleg van drie banen. Ir. C. Boerman (PvdA) meende dat dit de „groengordel" om Schie dam zou schaden. De banen van „Los Bigotes" zag hij dan ook liever elders. Wethouder mr. P. van Bocho- ve betoogde echter, dat ook vroeger op deze plaats tennisbanen- hebben gelegen, en dat de grond ook nooit beplant is geweest. Van een knab- Het Rotterdams Philharmoniseh Orkest onder leiding van Eduard Flipse geeft op donderdag 3 maart een uitvoering in de reeks Toon kunst-abonnementsconcerten. Aan vang acht uur. Be uit te voeren wer ken zijn het Rondo Veneziano van Pizzetti, het pianoconcert in G. van Mozart en de symphonie in d van César Franck. Solist is 'de pianist Hans Henkemans. Aan de kassa van het Passage-theater is gelegenheid voor plaatsbespreken; voor Toon kunst-leden vanaf 22 februari, voor anderen vanaf 29 februari. Het RPHO geeft op 23 maart, sa men met het Rott, Phüh. Koor en het jongenskoor De Kleine Stem West in de Grote Kerk te Schiedam een uitvoering van de Matthaus-Passion. Aanvang hall acht. Dirigent is Eduard Flipse, Vanaf 1 maart zijn in Schiedam 'kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Venemans, Gerrit Verboonstraat 12. De voetbalvereniging Hermes- DVS houdt op maandagavond 28 j maart voor de leden de seizoenver gadering in de kantine in sport park Harga. Op de agenda staat een verkiezing cricketcommissie. Kandidaat is de heer P. Borsboom. Verder zal gesproken worden over de vaststelling van de contributie voor het jaar 1960-61. beien aan de groengordel zou dan ook geen sprake zijn. Dat de heer Van Vliet inmiddels, vooruitlopend op het raadsbesluit, begonnen is met de aanleg van de ba- nen noemde de wethouder (naar aan leiding van een opmerking van ir. Boerman) onfatsoenlijk, al kon hij zich wel indenken dat tijdnood hier een rol kan hebben gespeeld. Dat het complex tennisbanen ook een toegangsweg zou krijgen aan de zijde van het Volkspark, vond ir. K. J. J. Dominicus (AR) bezwaarlijk. Zijn idee, om te zijner tijd bij de tennisbanen een parkeerterrein aan te leggen, vond mr. Van Bochove het overwegen waard. Tenslotte werd het voorstel van B. en W. aangenomen, met alleen de stem van ir. Boerman tegen. „5 mei Algemene waardering was er voor het plan, om aan de cshooljeugd ter gelegenheid van de a.s. 5 mei-herden king en verzet 194045" uit te rei ken. Verschillende sprekers wilden het niet laten bij deze ene keer, maar ook in de toekomst bij de herden king van de Bevrijding' de school jeugd dit boekje uitreiken. Wethou der H. Sabel had hier niets op tegen, maar meende dat men telkens op nieuw zou kunnen bekijken welk boekje hiervoor jn aanmerking komt Het harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" krijgt voor een te or ganiseren internationaal muziekcon- omrs ƒ1000,subsidie. Alleen de heer A. Hoek (AR) kon zijn stem niet geven aan dit voorstel, daar hij had begrepen dat dit concours ook op zondag zal worden gehouden. In de vacatnre van de heer M. Holl, als gedelegeerd lid van de ge meente In bet bestuur van de Ver eniging .Technische Scbool en Om streken" ls benoemd de heer C. A. Kamp, gemeentelijk inspecteur van het onderwas. Tot hoofd van de Theo Thijssenschool aan het Edison- plein Is benoemd mej. G. D. de Graaff, onderwijzeres aan de Jan Ligt bar tschaol. De heer D. J. Faas- Sen ls benoemd tot onderWÜ«r aan de openbare aio-school aan de St. Llduinastraat; de heer G. J. Corbeau, onderwijzer ln tijdelijke dienst aan de A. H. Gerhardschool, ls daar be king het boekje „Volk in verdruk- noemd tot onderwijzer. Het biljartspel is niet alleen een spel dat met een keu en drie ballen wordt beoefend; naast deze onmisbare attributen moet men ook over een scherpe blik en een goed denkvermogen beschikken. Wanneer het spel vol gens de regelen der kunst gespeeld wordt, weet de beoefenaar waar de ballen na zijn stoot terecht zullen komen. Dat is een kwestie van zuiver berekenen, het spelen met je hersens zoals dat in vaktermen genoemd wordt. Wanneer het denkvermogen niet meer goed werkt, gaat een speler de verschillende stoten verkeerd beoordelen, hetgeen direct aan zijn spel merkbaar zal zijn. Let u maar eens goed op, als er een partij gespeeld moet worden waarbij een bepaalde kans op het spel staat Men ziet dan, dat de spelers moeilijk hun zenuwen in bedwang kunnen houden. Afgelopen maandag werd zo'n partij gespeeld om 'het eerste klas kampioenschap. J. v. d. Velde wist, dat hij de partij tegen G. v. Gendt moest winnen, wilde hij nog aanspraken maken op de titel. Dat was nu net iets te veel voor hem, anders een speler die technisch zijn mannetje wel staat en tot grote dingen kan komen, maandag een speler die niet in staat was een behoor lijke serie op te bouwen en roemloos ten onder ging. In die eerste klasse resten nog twee partijen/die alleen voor de bepaling van het moyenne nog van belang zijn. Nu zowel Cordemans als v, <L Velde vrijuit kan spelen, zijn we benieuwd naar hun verrichtingen. De belangstelling concentreert zich nu (in het district zelf) voorname lijk op de hoofdklasse; het toernooi wordt maandag bij De Sluis In Schie dam voortgezet. Het duel BuitenhekSchikhof kan uitsluitsel geven welke speler voorlopig de leiding neemt Volgende week beginnen de voorwedstrijden om de DKC-zuil en worden de voorwedstrijden om het Bliekendaalbiljart voortgezet. De stand in de tweekamp 't OostenLEV is thans 20—12; er moeten nog tien partijen worden gespeeld. Flardinga, DGL en Volksgebouw gaan een driekamp spelen. Flardinga en HVO hebben op 21 maart een tweekamp op het programma. (Advertentie LM.) nu ia 30 seconden verlicht De hevigste asthma-aanval wordt met één enkel Adozo.tablet bedwon gen. De verlichting is onmiddellijk. Indien u aan asthma lijdt, moet U beslist Adozo proberen! Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten. De jaarvergadering van de Schie dams Reddings Brigade heeft geen problemen opgeleverd. Op vlotte wijze werd donderdagavond in een bovenzaal van gebouw Christelijk Sociale Belangen de agenda afge werkt. Secretaris Figee, die wegens om standigheden zijn functie ter beschik king heeft gesteld, werd gehuldigd wegens zijn vele arbeid voor SRB. Hij ontving een aandenken. Tot se cretaris werd gekozen de heer J. Koopmanschap, die de functie reeds ten dele heeft vervuld. Het telefoon nummer van de SRB blijft 65251. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren, Buys Ballotsingel '2-76, tel. 69661; P. J. W. Beukers, B.K.-laan 76, tel. 68004; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend is de apotheek Gouka en Go., Groenelaan 127, die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt VOOR zorgeloos, maar daarom nog niet hersenloos vermaak biedt „Ieder meisje weet het" de beste garanties. In Passage gaat deze heel beminnelijke, en soms zelfs geestige filmcomedy over een jong meisje In de jungle van New York. Shirley MacLalne stort zich ln het kantoorleven, waarvoor ze meer am bitie dan capaciteiten bltfkt te be zitten. Omdat ze een net meisje is, heeft ze aanvankelijk niet zoveel suc ces bti de mannen, die in het stede lijk oerwoud loeren. Ze verliest wel een baan, maar niet haar eer, al betwijfelt ze later wel even of ze er goed aan gedaan heeft haar gevoelsleven in een staat van „onderontwikkeling" te houden. In- formatrice en manusje-van-alles op het kantoor van een reclame-firma droomt ze de droom van zo menige secretaresse: trouwen met de ver overende directeur. Deze heer is ech ter een notoire losbol, die meer tijd besteedt aan ztfn regiment vriendin nen en vriendinnetjes dan aan zijn werk. Zijn medefirmant en broer is pre cies zijn tegendeel: een consciën tieuze. harde werker, correct streng. Shirley weet zich van zijn medewerking te verzekeren bij haar operatie om de charmante broer in de juiste stemming voor een huwelijk te brengen. Hij onderwerpt alle vrou welijke relaties van zijn broer aan een uitgebreid .marktonderzoek", teneinde Shirley precies te kunnen vertellen welke attracties het meeste effect op haar „doelwit" hebben. Als 2ij die wapenen allemaal te gelijk in stelling brengt, bezwijkt de losbol. Hij vraagt haar ten huwelijk. Natuurlijk trouwt Shirley niet met hem, maar met zijn stijve, correcte broer. Omdat die rol nu eenmaal ge speeld wordt door David Niven. En NIven komt uit zo'n filmgeschiedenis nooit met lege handen tevoorschijn... Gig Young is de vermakelijke playboy-broer, die z|jn verlies spor tlef neemt. Met de voortreffelijke Shirley MacLalne vormen deze bel de acteurs een hoogst amusant trio en regisseur Pasternak heeft daar van alle profijt getrokken. H|j ver taalde de bestseller van Winnifred Wolfe bovendien nog in een niet on aanzienlijk aantal beeldgrapjes, die meestal verrassen en altijd venna, ken. (Advertentie LM.) biijstjin -v^iri eiiz. DAM 41-H3.A'fa.'EFOÖN-v66192 GEBOREN: Anna M„ d. van A. van èsr Wolf en L. Th. van Jole; Paulus, z. van C. F. de Laat en M. Bruin; Albert Ch., z. van A. M. Osté en A. van der Burgh; Stepha nie J. M. A„ d. van P. L. Steijger en A. M. van der Schoot; MichieU z. van M. Kuijsbroek en C. Butter; Lenette, d. van L. P. van der Most en A. Baas; Maaike N-, d. van A- E. Teeuw en W. C. Verkerk. OVERLEDEN: E. W. van der Meij, 81 jaar, echtg, van J. Gou weleeuw; A. G. Arts, 81 jaar, wed. van H. W. van Druten; P. Nijman, 64 jaar. P OTENVERH UURDE R Sam ■*-* Martin, een mooie rol voor de jongensachtige Audie Murphy, komt letterlijk en figuurlijk in de boot tc zitten, wanneer een wapensmakke- hai misbruik maakt van zijn ta melijk moeilijke financiële positie om hem te dwingen wapens naar Cu ba te smokkelen voor revolutionai ren ln Wapensmokkel naar Cuba, de titel liegt er niet om kunnen wij zien hoe de brave Audie Murphy zich na een spannende boot tocht en een fikse vechtpartij uit het lastig parket redt om met onbevlekt blazoen naar zijn lieve vrouw te rug te keren. Het gegeven is gebaseerd op een verhaal van Ernest Hemingway. De joviale maar in-gemene wapensmok kelaar wordt gespeeld door Eddie Albert en zijn geheimzinnig doend vriendinnetje door Gita Halt (ln Monopole} Ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Gemeentebi bliotheek op 3 maart schrijft deze een drietal prijsvragen uit voor de leden. Kinderen beneden twaalf jaar krijgen als opgaaf het zoeken naar titels van boeken in een ver haaltje: voor grotere kinderen is"er een dergelijke prijsvraag, terwijl volwassenen de 'schrijvers moeten opsporen aan de hand van frag menten van hun werk. Voor iedere jeugdafdeling is er een hoofdprijs en een tweede prijs. Volwassenen kunnen boekenbonnen winnen van resp 25, 15 en 10 gulden. In de week van 20 februari tot en met 5, maart kan men prijsvraag- formulieren aanvragen bij de Centra le Bibliotheek aan de Lange Haven en bij de wijk-filialen. De inleve- ringstermijn sluit op 26 maart. Neö. Herv. Gemeente, Grote Kerk 10 uur ds. E R. Damsté. Usselstein on 5 uur ds. X B. Oskamp, Nijmegen, (jeugd dienst). Bethelkcrk IQ uur ds. H. W, Hemmes en 5 uur ds. D. J. Spaling. Opstandingskerk 10 uur dr L J. Ca- zemier en 7 uur ds. J. Gras. Vredes- kerk 9 en 10.45 uur ds, D. J. Spaling en 7.30 uur pastoor H. D. Raymaekers en ds. G. Vegter (oecumenische dienst) Kethel 9 uur jeugddienst, 10 uur ds Wiss Ink, Schipluiden en 7 uur ds Brummelkamp. Ned. Herv. Gerer. Evang. Grote Kerk 10 uur ds. E. R. Damsté. LJsselstein en gebouw Irene 4 uur ds E. R. Damsté, IJsselstein. Evang. Luth. Gemeente. 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen. Lutherse Kerk Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed Ned. Prot. Bond Westvest 92, 10.30 uur ds. J. A. Hebly en 7 uür in Wijk centrum Nieuwland ds. J. A. Hebly. Jehovah's Getuigen. Volksgebouw uur wachttorenstudie, onderwerp: „Practische wijsheid in deze ruimte vaar t- eeuw" Woensdag 7.3Q uur dlenst- vergaderlng en theocratische bedie- ningsschool. Oud-Katb. Kerk Dam 26 10 uur hoog- li». Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Wa rande. hoek B.K. laan 10 en 5 uur ds Xleissen, Utrecht. Leger des Heil*. Lange Haven 27. 11 uur helüglngssamenkamst en 7.30 uu: verlossingsbijeenkomst, Gerrit Verboom straat 7.30 uur openlucbtbUeenkomd oJ.v. majoor en mevr. M. Souveretn. Geref. Kerk Oosterkerk 10 uur dl. W. A. Krijger en 5 uur ds S. couvét. Jullanakerk 9 en 10J30 mir'ds. J, Cou- vée en 5 uur ds. J. Na Wijn. Kethel ,33e Ark" 930 uur ds. J. Nï- wijn en 230 uur ds W. A. Krijger. Bellen b|j ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 69290. Polltie-alarmnuinmer 64666, Apothekers nachtdienst: Fa. Gouka en Co., Groenelaan 127. R£. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.3Q tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 2030 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.39 uur; dinsdag van 920—16.30 urn en van 19—20.30 uur; woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9.3016.30 uur en 19—2020 uur: zaterdag van 9.30—1620 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Ieder meisje weet het". Monopole, 2.30, 7 en 9.15 uur: (zon dag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur): „Wa pensmokkel naar Cuba". DIVERSEN Jeugd ha ven 8 uur; CJV, Passe-par- tout. Musis Sacrum, 8 uur; St Bonaven.- tura. Toneel. Arcade, 8 uur: St, Francïscus v. Aa- sisië. Toneel. Irene, 8 uur: CJV. Toneel. Volksgebouw, 8 uur: Amicitia. To neel. Kantine Excelsior, 8 uur; p,v. Excel sior. Film. (Advertentie I.Af.) Een gezonde huid is mv mooiste bezit. Boer's Visbedrijf in de Mgr. No- lenslaan heeft de primeur van een ultra-moderne volautomatische bak oven met afstandbediening. Met in- fra-rood licht worden daarin saucij- zebroodjes, kippen en pasteitjes ge roosterd. Deze methode heeft bet voordeel, dat de voedingswaarde be houden blijft, en door de hogere temperatuur gaat het werk in deze installatie ook sneller. Duo: rriddel van een schakelbord, kan de t^eer Boer het apparaat ook van?m «un huiskamer bedienen. Ook om te zien is de bakoven interes sant, omdat men bet proces in de oven kan gadeslaan. De oven is ont worpen door de heer Krijgsman uit Rotterdam en zal te zijner tijd in serie worden gemaakt. m - «kwh3 NIEUWE ENDOCIL huidverzorgingspreparaten bieden u een volledige wetenschappelijk verantwoorde schoonheidsbehandeling - elke dag, in slechts enkele minuten EndocH Hydrating Hormone Night Cream Endocil Hydratïng Fluid Cream Verricht weldaden terwijl u slaapt. Herstelt het .vocht-evcnwicht in de huid. Bevat het beproefde neutrale Endocil hu id hormoon dat dc weef sels versterkt en de soepele veer kracht vernieuwt. I I rating Hormone Day Cream De ideale voedende dagcrcme - dc gezonde basis voor poeder of make up. Voorkomt uitdrogen van de huid door vochtverlies. Het medisch ver antwoorde huidhonnoon herstelt cn bewaart dc frisse soepelheid. Een wetenschappelijk uitgebaTanceer». dc vloeibare crème - voor het behoud van een jeugdige huid. *s Nachts werkend ais voch (regulerende voe- dingscrcme. Overdag: bescherming tegen weer cn. wind. Endocil Cleansing Tonic De 7-jarige Adriana Overgoort ls gistermiddag in de Lange Kerk straat aangereden door de bromfiet ser N. V., toen zij onvoorzichtig overstak. Het kind liep lichte ver wondingen op en is door de G.G. en G.D, naar huis-gebracht. In het Herenpad is de 76-jarige mevrouw A. C. H.-L. gistermiddag tegen een personenauto, bestuurd door de heer A. H., gelopen. Met een gekneusde linkervoet is zij naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd door de "G.G. en G.D. Daar is zij behandeld. De heer H. v. B. vermist zijn bromfiets, die niet op slot in de stalling van Wilton Fijenoord stond. Reinigt dc huid tot diep in de po riën. Verwijdert elk spoortje van stof» make-up cnandere huidbelagers. Ver* sterkt dc huid weefsels ert irriteert zelfs een zeer gevoelige huid niet. Stimu leert een vermoeide huid. De Endociï-prcparaten zijn producten van de ORGAN OH laboratoria Verkoopkantoor voor Nederland: Kennemer Handel-Maatschappij N.Y., Amsterdam De 3-jarïge Augustinus Storm uit de Stationsstraat 68 is gistermiddag op het Stationsplein van een aan hangwagen gevallen. Het kind had geholpen bij het ophalen van oud papier aan dc deur. Toen de auto wegreed wilde het kind aan de aanhangwagen blijven hangen, maar viel er af en liep daarbij een hoofd wond op. Het kind is in de Dr. Noletstiehting opgenomen. ROTTERDAM De Almanak van de Rotterdamse Studenten voor 1960 (46e jaargang) j*s. weer verschenen en zij bevat als gewoonlijk tal van wetenswaardighe den die door de redactie vakkundig werden vermengd met personalia, jaarverslagen, memoranda, adressen, enz. Het boekje van ruim 300 blad zijden bevat voorts foto's en een groot aantal caricaturen. Er werd grote medewerking ondervonden van het Gemeente-Archief en het Mari tiem Museum Prins Hendrik. In het mengelwerk zijn bijdragen opgenomen van de studenten zelf, waaronder de gebruikelijke bizarre vertelsels en gedichten, die alleen maar „knots" willen 2ijn, Maar wij vonden ook nog dit: Dat kan alleen in Rotterdam/ de bakermat der eco nomen/ waar een eerstejaarsstudent/ zelfs onmiddellijk onderkent/ dat een krisis aan gaat komen/ Dat kan alleen in Rotterdam/ waar besteed wordt binnen perken/ en toch bou wen ze maar voort:/ Botlekplan en Europoort,/ dat kan alleen in Rot terdam. Het boekje werd gedrukt door de drukkerij v. d. Wed. Bolk en Co. Wegens ziekte van Andrea Dom burg kan de voorstelling van „Twee op de wip", die Rotterdams Toneel morgenavond in de Rotterdamse Schouwburg zou geven, niet door gaan. Het gezelschap zal nu Claus' „Suiker" vertonen. Verwacht wordt dat binnenkort een wijziging zal worden gebracht in de Rotterdamse verordening op de winkelsluiting, voor zover het betreft de verkoop in zogenaamde avondzaken. De Ume van Usbereiders had b, en w. toestemming gevraagd avond zaken op zondag al om 14 uur to mogen openen in plaats van om 19.30 uur. Bovendien zou men graag de mogelijkheid willen hebben een avondverkoopvergunning aan te vragen voor zaken waarin een aan tal in de verordening opgesomde artikelen in hoofdzaak worden, ver kocht. Thans komen alleen in aan merking winkels waar deze waren uitsluitend worden verkocht, B. en w. willen echter nog even wachten met het wijzigen van de verordening, omdat over dezelfde zaak op landelijk niveau stappen worden ondernomen. Een algemene maatregel van bestuur wordt op korte termijn verwacht. Dt Koninklijke Nedertandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. en aangesloten bedrijven N.V, Mekog, Ctmij N.V. en Breedband N.V. te IJ muiden vragen in verband met uitbreidingen D« opleiding geschiedt de eerste 5 weken op de bedrljfsschool, daarna 2 13 maanden kt de praktijk. Na de opleiding kan een weekinkomeo worden bereikt vwi ca. fK)9.(bruto), Indien men 23 jaar of ouder Is. Zij die kleurenblind zijn of een bril dragen kunnen niet in aanmerking komen. Min. leeftijd 25 jaar» max. 35 jaar. Voor ongehuwden Is de min. leeftijd 21 jaar. (bij de hoogovens en in de staalfabrieken) Voor hen, die een interessant vak willen leren en over doorzettingsvermogen beschikken, bestaan »ft deze functie goede promotiekansen. Min. leeftijd 25 jaar, max. 35 jaar. Voorts vragen wij die verantwoordelijk werk In één der productie afdelingen zullen moeten verrichten. Min. leeftijd 25 Jaar, max 42 jaar. \oor ongehuwden Is de min. leeftijd 21 [aar. De tewerkstelling geschiede arbeiders in ploegendienst. Voor gehuwden die min. 25 jaar xijn komt eer voor aile groepen Voorlichting; Onze Personeelsdienst zal een voorlichtingsavond houden, alwaar serieus geïnteres seerden geheel vrijblijvend alle gewenste Inlichtingen omtrent loon- en arbeids voorwaarden. de aard der werkzaamheden, woongelegenheid enz. kunnen ontvangen. Deze voorlichting vindt plaats In: Ylaardingen - in de zaal van het Café-Restaurant „Mes" Schiedamseweg 17. op maandag 29 februari «a Aanvang van de voorlichting *s avonds om half acht. frelcf allifcf, iedere dag ook advertenfie-raeuws tafloze Oftdememmgen z^n „grootgebrachl" door dagbladreclame a/dB, van Haarenlaan, met C.V. a/d Heinsiusstraat, zonder C.V. Oppervlakte 6% x5 mtr., verdeeld in 2 kamers, hal en W.C. Alles begane grond en met colovlnyl vloeren. Direct te betrekken Inlichtingen maardag t/m vrijdag van 95 uur: Kappeynestraat 2 A - R'dam - Tel. 4 9463 De Amsterdamsche Bank N.V. te Schiedam vraagt een Vlot typist. Boekhouddiploma strekt tot aanbeveling. De militaire dienstplicht vervuld hebbende. Niet ouder dan 25 jaar. EN EEN Vlot kunnende typen. Met kantoorervaring. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedqk 265 Telefoon 680 21 Schiedam Diversen Zanger zoekt moderne com bo. Brieven onder nummer S780, bureau v, blad. Kapstokken vanaf 13.50. De nieuwste van de nieuw ste ƒ23.50. Keus uit 60 stuks. Ga naar Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. Laat utv spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adxes DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledi kanten, kam peer be d d en enz. Kom eens praten. Slljperu „Snlingen", Nieuw- strant 43, Philishave slijpen, reviseren en repareren, scha ren slij'pen, tafel- en brood messen, golfslijpen. 's-Mor- gens gebracht, *s-middags klaar. Foto, film, optiek RolfUms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. AUe soorten films. Foto K van Vuurcn, Hoogstraat 105, Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar- Permanent wave PermanentDames, 'voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J, de Ruiter, Lange Kerk straat 13. Permanent vanaf 8.— compleet Telefoon 833. Hélène permanent met toe stel, bet beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1korting Dames- en herenkapsalon. „Hélène". Rembrandtlaan 22, telefoon 67170.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1