Grote eensgezindheid bij oprichting Jeugdraad Sunil wast stralend wit, 1 iSUNIL i Drie sociëteiten nog niet aangesloten Brandweerlieden namen afscheid Schikhof grijpt met succes naar de top WF-heren verliezen degradatie-wedstr ij d Veel neerslachtigs in Liefde langs de weg mmmmm dames, doe het zelfü m mmm lng Jubileum van Excelsior Geen derby Problemen op komst Goed slot van SYG Gordemans ongeslagen pan 0BWt Symbolisch saucijzenbroodjes L. B 3 E R 's tvep WITTER DAN DE WITSTE GEIT Hoofdklasse libre Burgerlijke stand Jeugrl-concerl van R.Ph.O. Th. A. H. M. de Vette veertig jaar bij RoUerdamsche Bank Cefa-voori'teliïn <y en sr» aart uw linnenkast FOOT'S KEURSLAGERIJEN I ANBS-S'dam opgericht MONOPOLE VERTOONT: SCHIEDAM Koeriersters 1 OPZIENBARENDE DUITSE VINDING MAAKT IEDERE HUISVROUW OF JONG MEISJE m TOT HAAR EIGEN COUPEUSE 3' ïanil£ 10 iaat lerK! I"e,hdda '■Ml krt lw Dinsdag 1 maart I960 J <dce, lr MÜtt I.firmc JooeJcfto^. »ht77Wfi%. V. zodat V VP^r'm 1". dot ■ttordet t, Mtn3 two??; B^-'e meB?? urde zag „U iam. die dat «en. erg sens iaar ider Jkje gö In gebouw Jeugdhaven aan de Lange Haven is gisteravond de Schiedamse Jeugdraad op gericht, een overkoepelend or gaan voor alle Jeugdorganisa ties in Schiedam. Deze nieuwe organisatie komt min of meer in de plaats van de afd. Schie dam van de Ned. Jeugd Ge meenschap, die jarenlang eigenlijk alleen dienst heeft gedaan bij het verdelen van de overheidssubsidie onder de aangesloten verenigingen, en de sectie jeugd van de Schie damse Gemeenschap, die b.v. wel Jeugd Jolijt kon organise ren, maar te weinig binding had met de verenigingen. De vergadering werd bekwaam geleid door de heer R. J, S, Goettsch (VCJC), die nu ook defi nitief voorzitter is. De vertegen woordigers van de diverse jeugd organisaties maakten tydens de ver gadering: echter zo weinig op- of aanmerkingen ook bU het werk- progrranimz. dat wij eerder publi ceerden dat de heer Goettsch zei, hiervoor wel dankbaar te zijn, om dat het getuigde van waardering voor het voorbereidende werk van het voorlopige bestuur, maar er te ven» op wees. dat het er lclük uit zou zien als men het voortdurend volkómen met elkaar eens zou zijn Het bestuur van de Schiedamse Jeugdraad is thans als volgt sa mengesteld: R. J. 5. Goettsch 'VC JC).* voorzitter: K. Scholten sr (COJ), secretaris; F. J. ML van Dijk (KJE), penningmeester; W. de Wolff (CJV), Ph. van Oordt (Oran je Garde), mej. A. A. Bezemer (NPV), C. D. Sehcwe <JS>, leden, Mej. Pluym en de heren P. Bos man en Bezemer, bestuursleden van de NJG, zullen in het nieuwe over- koepelende orgaan dus niet meer i In het bestuur zitten, maar voor het verrichte werk zei de heer Goettsch hen hartelijk dank en hij was er ook van overtuigd dat zi? in het jeugdwerk nog veel goed werk zouden verrichten. Wat het werkprogramma betreft: men hoopt nu voor b.v. Jeugd Jo lijt gemakkelijker leiders en leid sters te kunnen vinden, dank zij het Intensieve contact met de ver enigingen. Het bestuur van do Jeugdraad hoopt ook, dat het con tact tussen de verenigingen onder ling niet beperkt blijft tot ontmoe tingen tussen de verschillende be stuursleden, maar dat ook de ge wone leden belangstelling voor ei kaars werk zullen tonen. D« heer Bronneman was op de vergadering eveneens aanwezig als vertegenwoordiger van de gemeen te Schiedam en z|jn aanwezigheid vond de heer Goettsch „symbolisch", omdat men hoopt op de benoeming van een ambtenaar voor jeugdza ken. De Jeugdraad begint met ee» saldo van i 276.75, waaruit de lo pende uitgaven kunnen worden be streden. De Schiedamse Gemeen schap heeft nu f 1900 subsidie toe gezegd voor de kamende activitei ten. Hoe men de verwachte ge meentelijke subsidie onder de aan- gesloten organisaties gaat verdelen, zal nog nauwkeurig worden nage gaan. Te zijner tijd krijgt de le denraad (bestaande uit twee ver tegenwoordigers van elke aangeslo ten organisatie) hierover voorstel len voorgelegd. Gisteravond waren vertegenwoor digd de jeugdorganisaties Jonge Strijd, CJV, Geref. Jeugdcentrale, Instuif RK Jong Schiedam, Kath. Jeugdbeweging, Luth, Jeugdorgani satie^ Ned. Gidsenbeweging, Ned. Padvinders Ver., Oranje Garde, Ruimte. VCJC, St. Joris Doele.Zec- kadettcn en de sociëteiten Seopulus, Gmllaumc, Solutas. Over de aansluiting van de drie sociëteiten zal nog nader worden beslist, omdat deze organisaties 'n noviteit zijn in Schiedam en nog een eigen vorm zoeken. De Jeugdraad zal ook contact on derhouden met Pro Juventute, op verzoek van deze instelling. Mis schien zouden de zgn. probleem kinderen zich kunnen aansluiten bij dc voor hen meest geschikte jeugd organisatie, waarin de Jeugdraad kan adviseren. De heer P. Bosman zal de Schie damse Jeugdraad vertegenwoordi gen in een commissie, gevormd uit de jeugdraden van Rotterdam, Schiedam en Viaardingen, die de mogelijkheden voor het georgani seerde jeugdwerk in het recreatie gebied Brielse Maas zal onderzoe ken. Men kan daar de beschikking krijgen over vier hectare bebost terrein voor kamperen, e.d. Bellen b|j ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64636. Apothekers nachtdienst: Fa. Gouka en Co., Groenelaan 127. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dan) geopend iedere dag (behalvf maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal eu Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20,30 uur; dinsdag van 930—16.30 uu;r en van 1920.30 uur: woensdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9.3016.30 uur en 19—20J0 uur. zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Ieder meis je weet het." Monopoie, 2.15, 7 en 9.15 uur: Lief de langs de weg." DIVERSEN Volksgebouw. 8 uur: NVV-Bestuur- dersbond. Causerie en film. Chr. Soc Bel, 8 u.: Mob. Kruis. Con tact, Marükc, 8 uur: Oud-Kath. Gem. Vastenavond. "Voor de R.K. Sportvereniging Ex celsior, die op 13 jnni veertig jaar zal bestaan, heeft een speciale ju bileum-commissie een aantrekkelijk feestprogramma verzorgd, dat, boe kan het anders, voor een zeer groot deel aan de sport is gewijd. Het sportieve gedeelte van het ju bileum-programma begint op 15 mei, wanneer negen senior-elftallen (het 2e t/m het 10e) wedstrijden spelen o tegen DHL uit Delft. Daarna komen van 9.3016.30 uur; donderdagde junioren aan bod: op 21 mei de ii=n o*)019 so HUT- C-, en op 22 mei de A.- en B-junlo- ren in wedstrijden tegen WP uit Den Haag. Op 26 mei is er een ju- nioren-tournooi Ah El cn Cl. waar aan deelnemen Quick-Steps, Lenig en Sterk en Vredenburgh. i Een hoogtepunt wordt gevormd door de ere-wedstrijd, die Excelsior op 29 mei speelt met Volendam als tegenstander. De cricketers komen op 8 juni aan bood in de wedstrijd tegen Quick uit Nijmegen. De feestviering buiten het sport veld, heelt plaats op 11 juni met een officiële receptie in Musis Sacrum en een reünie met diner van leden en oud-leden. Op 12 juni heeft er na het gezamenlijk bezoeken van de Hoog mis en het ontbijt daarna een fecst- vergadering plaats. Tot slot is er de zelfde dag een feestavond in Musis Sacrum met de revue „Cocktail en confetti" van het gezelschap Rcns van Dort. Wat het feesten betreft zijn de aspiranten en junioren al op 1 juni aan bod geweest. Op 14 mei i zal het speciale Jubileumclubblad verschijnen. (Advertentie LM.) (Advertentie l.M.) Overheerlijk zyn de uit de volautomatische elektrische Kem bakoven Delicatessen en, Vïsbedrijf Mgr. Nolenslaan 850 - Schiedam De afscheidsbijeenkomst bij de Schiedamse brandweer. Op dc {oto van links naar rechts: de heren H. de Bruijnmr, J. 11'. Peek, A. StruijckA. van Wijk, D. de Jager ir. S. Moesker; daarachter de heren M, A, van Reenen, JF. Veenman en JMak. Zeven leden van het Schiedamse brandweerkorps hebben cisteravonddcndc 'r' Moesker namens de vaste in de kantine van de brandweer- k5n,efn, Platenspeler er. enkele lang- kazerne afscheid Benomen. Onder SC£'PÏ .E5andra<iost?'' J- ben was de voormalige commandant ^ak' d'? vijfentwintig jaar als zo- ir. S. Moesker. Hoofdbrandmeester d,cns '"-eft sedaan, nam nu J. C. Putter opende de bijeenkomst a'«*<"d adjuncl-hoofdbrand- en heette de aanwezigen hartelyk welkom, in het byzonder burge meester mr, J. W. Peek, de com mandant D, de Jager en de uit Rot terdam „overgekomen" brandmees ter Kuijper. Burgemeester Peek ging uitvoerig in op de problemen die sinds enige tijd zijn gerezen voor de brandweer, nu in verband met de geplande bouw van een nieuw stadhuis, de kazerne zal moeten verdwijnen. De stad groeit en dit brengt met zich mee. dat ook het aantal beroepsbrand weerlieden uitgebreid zal moeten worden. Ook de gemeentesmederij zal moeten verdwijnen en dit heeft tot gevolg, dat men voor de beroepsbrandweerlieden te zijner tijd een andere nevenfunctie zal moe ten vinden. Inmiddels blijft de vrijwillige brandweer uiteraard van de groot ste betekenis. Veel waardering had de burgemeester voor het door ir. Moesker verrichte werk. terwijl hij de opvolger, de heer D. de Jager prees voor zijn jarenlange toewij ding, zodat men hem met een gerust hart lot commandant kon benoemen. De heer De Jager bood de schei- afscheid meester. Ook voor de andere scheidende brandweerlieden, de heren A. van Wyk, A. Struück, M. A. van Ree nen, J. F. Veenman en II. de Bruyn waren er geschenken, die werden aangeboden door de heer Dc Jager. De heer J. C. Putter voerde het woord namens dc brandweerlieden- vereniging „Vriendschap zij ons doei." G-EBOBEN: Johannes A., z. v. J. A. van der Schee en A. J, van den Arend: Eva M„ d. v. A. A. de Boer en J. Kor- pershoek: Elisabeth, d. v. A. P. Hessel- berth en p, J. c. Nooijen; Helena W., a. v. R. A. Dijkmans en E. H, W. Rouss; Johannes, z, v. A. J. Barvoets en J, Blom: Peter C, z. v. C. Elshout en M. L. van der Stel; Eduard. z. v. A. P, Koor eva ar en 3VJ. C. van Vliet; Lldulna J. M- d. v. H. W. Olsthoorn en A. P, M. Ruijs: Helena G. M.. d. v. H. W. Olsthoom eat A. P. M. Ruijs; Prisctlla A., d, v. J. J. Zorge en A. de Boer; Rudolf, z. v. C. S. Krop en C. M. Ro mein: Rudolf, z. v. C. Stout cn W. van Schatjk OVERLEDEN-; C. Ch. Dries. 74 jaar. cchtg. v, A. Gommel: C- J. L. Pagter, 70 jaar. wed. v. L. J, F"ijnaut: P. Akker man, 73 jaar, wed, v. D. van Diejen; P. van den Broek, 84 jaar. De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben de competitie met mooie successen beëindigd. Dames 1 won met 3—0 van het tweede SVC-zestal, dat ditmaal wei nig goeds liet zien. De eindstand in de dames Ie klasse is nu: Smash 1 32 punten; SVC 1 31 p.; ZVC 2 21 p.; Shell 1 19 p.: Hou Stand 1 17 p.; SVC 2 15 p.; DOS 1 15 p.; DRL 2 9 p.; Rotterdam Zuid 1 8 p.; DOP 1 7 p. (Allen uit 18 wedstrij den). Heren 1 won de lastige wedstrijd met 31 via de setstanden 15—13, 136, 1416 en 15II. Het eerste herenteam is dus geëindigd gelijk met Hou Stand. Beide ploegen met 23 punten uit 14 wedstrijden. Zij zullen nu dus in een beslissings wedstrijd uit moeten maken wie zich kampioen le klasse kan noe men en zodoende zal kunnen deel nemen aan de promotie-wedstrijden voor de overgangsklasse. Het tweede herenteam tenslotte zegevierde In haar laatste wedstrijd met 30 over DOS 2. De griep en de terreinafkeuringen hebben de korfballers parten ge speeld. De in beide kampen met zo veel spanning tegemoet geziene der by SuccesSchiedam werd op ver zoek van beide partijen uitgesteld, j Succes had niet minder dan vijf zieken in het eerste twaalftal en ook nog verscheidene in het tweede, waardoor dit ook niet binnen de lij nen kwam. Het aantal zieken bij Schiedam was niet zo groot, maar toch teveel om redelijk voor de dag te komen. De ODI-plocgen kwamen niet aan bod door terreinafkeuring. De enige wedstrijd, die is gespeeld is Succes 3Sperwers 4, die door de bezoekers met de monstercijfers 117 werd gewonnen. Tijdens een interne bijeenkomst in het kantoor Schiedam van de Rotter- damsche Bank is vanmiddag de heer Th. A. II. M. de Vette, boekhouder van de bank, die in Viaardingen woont, gehuldigd wegens het feit, dat hü veertig jaar werkzaam is by die bank. Of juister gezegd, op 1 maart 1920 kwam de nu 57-jarige heer De Vette als jongeman in dienst bü Loopuyt's Batik, die echter in 1940 door de Rotterdamsche Bank is over genomen. De heer De Vette kwam I zo in dienst by de Rotterdamsche I Bank, welke instelling hij nog een aantal jaren zal kumten dienen, i Tijdons de bijeenkomst, waarbij j ook mevrouw De Vette aanwezig was, heeft de directeur, de heer F. Kamstra de verdiensten van de jubi laris gememoreerd en hem een ca deau onder couvert aangeboden. Na mens de collega's voerde de heer J Het Rotterdams Philharmnmsch Orkest onder leiding van Eduard Fiipsc, geeft op diixdagmorgen 8 maart ïn het Passage-theater een f. W. Schell het woord, waarna ook pedagogisch jeugdcuncert. De aan vang is gesteld op 1U30 uur. Gespeeld worden: de ouverture „Anacreon" van Luigi Cherubini (17601842); twee delen uit de symfonische suite „Sheherazade" van Nicolai Rimsky-Korsakow namens het personeel en de mede werkers geschenken werden aange boden aan het ecthtpaar De Vette. Namens bet bestuur van het depar tement Schiedam van de Nederland se Mij voor Nijverheid en Handel kreeg de heer De Vette de zilveren (18441908) en de Ouverture 1812 legpenning en het vererend getuig- van Peter Iljisj Tschaikowskyschrift aangeboden. (1840—1B93). Zaterdag a.s. vertoont de Stich ting Christelijke Filmactie in ge bouw Irene de bekende Cinema- scopefUm „Elke minuut telt" (Les assassins du Dimanche). Aanvang acht uur. Stralend wit -wordt uw wasgoed met Sunil. Bleken en blauwen mag u overslaan. TJ wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minder! U - en hon derdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste wasmiddel is. De mooiste witte geit verliest het van uw stralend witte was lts Neem meteen, het voordelige reuzenpak SUN 56 „'.kiOLU iAdvertentie I.Af i SCHIEDAM. ....53 en nog 5. De aankondiging van de arbiter, dat Buytenhek in de nastoot tegen Schikhof nog slechts vjjf carambo les van de remise verwijderd was. verraste Buytenhek niet. H|j be keek even de situatie en besloot tot een niet a] te moeilijke band- stoot, waarna de overblijvende po- tlUe ongetwijfeld geen moeilijkhe den meer zou opleveren om de 250 caramboles vol te maken. Hö gaf s t LAARDINGEN. In het toer- evenwel juist Iets te veel effect en i nooi om het kampioemicb*P eerste miste de 246e carambole op een klusse libre van 14 Eerste klasse libre milllmeterlje. Aldus gelukte het Buytenhek niet om met een machtige slotserie naast de 23-jarige Schikhof te ko- raen in de derde ronde van het toernooi om het hoofdklasse libre- kampioenschap van het biljartdis trict Schiedam. De overwinning van Schikhof. met een serie van 57, waarin een aantal fraaie lange, af gemeten rappels voorkwam, was volkomen verdiend. Schikhof gaai nu met drie gespeelde en gewon nen partijen en met een algemeen moyenne van 10.71 alleen aan het hoofd van de ranglijst, .Buytenhek en Van Sligt Thans zijn. thans de runners-up; Buyten hek met het uitstekende moyenne ]2-41, v. Stigt Thans met 8.58. Val- kestijn en Kooy hebben beiden één winstpartij op hun naam gebracht 'twee matchpunten dus) en moyen nes van resp. 7.69 en 7.09. Ruggen- berg sluit met 0 punten en een al gemeen gemiddelde van 6 de rij van deelnemers, die elke maandag avond bij De Siuis elkaar treft. De uitslagen waren: Schiedam Is J. Cordemans (DKC) ongeslagen gebleven. Over de ge- WOENSDAG GEHAKTDAG 1.45 per pond met zout cn kruiden UIT ONZE EIGEN KEUKEN: Fantastisch lekker ERWTENSOEP, per kg 0.69 Heerlijke VLEESCROQUETTEN, per stuk 0.25 Zoals altijd het allerbeste vlees tegen gerenommeerde prjjs. BROERSVELD 359 B MGR. NOLENSLAAN 846 SCHIEDAM TEL 6 83 37 TEL. 6 25 55 Het eerste heren-team van Wilton- hard schot) maakten er 19—6 van Fljenaord Is gedegradeerd uil de hele linie nande hü zich de sterk- districts tweede klas en zal dos vol ste: als enige deelnemer eindigde hü juist boven de moyenne-grens van deze klasse en promoveert der halve naar de hoofdklasse hü bracht voorts de hoogste serie (61 caram boles) op z|jn naam en speelde de kortste partij (20 beurten). De heer A. Spronkers voorzitter gend zaal hand bal-seizoen in de eerste klas var» de afdeling Rotterdam moe ten spelen. De beslissing is zater dagavond gevallen tydens de be slissingswedstrijd die In de bloe- menveiHnghal te Honselersdük Is ge speeld tegen AHC '28 uit Den lïaag. Deze beslissingswedstryd was nodig Kooy 250 35 56 7.14 Ruggenberg 184 35 35 5.25 Van Stigt Thans 250 30 57 3.33 Valkestyn 191 30 55 6.36 Sch'fchor 250 21 57 11.90 Cuytenh k 2*5 21 53 11.03 van dc uitvoerende vereniging LEV, i omdat zowel AIIC als W.F. met twee - J--- punten gelyk stonden onder aan de lÜst In de districts 2e klas. De Hagenaars hebben verdiend gewonnen, want 2ij hebben gevoch ten om de zege en dat is iets wat niet van. de Wilton-heren gezegd kan worden; zij speelden te week en het plaatsen was zeer slecht, zeker geen districts-klasse waardig, AHC kwam in de zesde minuut reeds aan een 30 voorsprong, waarna eerst H. Overheul tactisch de bal doorspeelde naar L. Vare wij ck die de stand bracht op 33. Dit mocht de schietlust van AHC niet beïnvloeden en nadat het 5—1 was geworden kwamen ze goed op dreef, zodat de ruststand 9—2 was In de tweede helft gingen de Schie- dammers wat beter spelen en er werd feller aangevallen. Een toege kende strafworp, wegens te hard verdedigen, werd door H. v. cL Lugt in een punt omgezet AHC kwam op 103 en toen speelde Wilton het beste kwartiertje: W. Noordyk, H Overheul en J. Zonneveld (met een reikte met welgekozen woorden do veremgmgsprüzen uit, gevolgd door de zaalhouder, de heer D. W. van Doorn. De waardering van de spe lers voor de prettige leiding werd door de heer G. van Gendt onder woorden gebracht. De heren J. v. d. Have en A. v. d. Roest, die zich bijzonder verdienstelijk hadden ge maakt, ontvingen een aandenken. De laatste uitslagen waren: v. du Lee v. Dmkeren Cordemans v d. Velde De eindstand: Cordemans 34 v d. Lee 10 v. Gendt 8 v. d. Velde 8 1 Willebrand 1 v Dutkeren 200 31 28 6,45 "135 31 21 4.35 200 26 39 7.69 100 26 18 3.84 1400 192 61 7.29 1333 230 37 5.79 1173 179 48 6.55 1190 191 49 6.23 1240 216 47 5.74 1150 232 46 4.06 980 238 39 4.11 842 209 37 4-03 Maar voordat H. v, d. Lugt kon sco ren, hadden de Hagenaars al twee maal het doe] gevonden. In de laat ste drie minuten schoten beide ploe gen elk nog tweemaal raak, zodat de eindstand kwam met 149. De AHC-doelrnan verdient alle hulde voor zijn prima keeperswerk. In „De Amsielbron" is gisteravond de afdeling Schiedam van de Alge mene Nederlandse Bond van Siga renwinkeliers opgericht. De afde ling, waaronder ook Viaardingen ressorteert telt een dertigtal leden. Voordien waren Schiedam en Viaar dingen b|j de Rotterdamse afdeling. Het bestuur wordt gevormd dooi de heer Overveid, voorzitter, mevr. Rosman, secretaresse en de heer 't Hoen, penningmeester. Nu er eers eigen afdeling is opgericht,, hebben zich ook verschillende nieuwe leden aaSeeSdeÜng van de ANBS zal de j vlekkeloze, natuurlyke spel van de typisch plaatselijke problemen beter hoofdfiguren, de rake, karakteristle- kunnen behandelen dan voorheen, zoals het ondernemen van stappen bij het gemeentebestuur om te voor komen» dat d erookariikelen ook door andere winkeliers worden ver kocht, Ook het vlak naast elkaar t gevestigd zijn van sigarenwinkeliersgen en wind en alles is bij deze- is zo'n probleem. Over ongeveer drie-*1 weken is er weer een vergadering in de Amstelbron. WIE alles van het zware weg transport in Frankrijk wil we ten, kan daarvoor in MONOPOLE terecht bij „Liefde J a n g s de weg," een zeer sombere, zeer re genachtige film van Henri VerneuiJ over de tragische liefdesverhouding van truck-chauffeur Jean Gabln en dienster Francoise Arnoul. Het klinkt wat cynisch, want het is Vemeuils bedoeling beslist niet ge weest een soort vervoersreportage te maken. Prachtig camerawerk, intens gevoel voor sfeer en milieu, subtiele waarneming van menselijke hande lingen en sentimenten, het zou al les büeen een filmisch kunstwerk kunnen opleveren. Daarbij nog bet ke typeringen van de anderen, die hen omringen. MAAR het verhaal is zo lood zwaar, de grote vrachtauto van Gabin kruipt zo lang en zo traag door steeds maar weer nacht en re in. het weekeinde zijn vijftien ruit jes van de gemeentesmederij aan de Smgel ingegooid. Waarschijnlijk is dat het werk van baldadige jongens. Gisteravond ontstond er een brand je langs de spoordijk ter hoogte van de Dr. Zamenhoffstraat. De brand weer onder leiding van de comman dant D. de Jager heeft het vuur met een nevelspuit geblust. Het afval was aangestoken door jongelui. Op het Rubensplein is de fiets ge stolen van de heer L. H. Z, De fiets stond op slot. mensen zo tot mislukking gedoemd, dat de proporties zoekt geraakt zijn cn men van neerslachtigheid niet meer weet of men geïrriteerd of triest moet zijn. De dramatiek is er hier dus met overigens zeer artistieke cn op zich zelf zuivere middelen zo dik opge legd, dat men de geschiedenis niet meer kan consumeren. Gabin is dc vrachtwagenchauffeur op leeftijd, die altijd moet vechten tegon de tijd, tegen de slaap die hem op zijn lange nachtelijke ritten bedreigt. In dit routine-leven komt dan in een weg- café de ontmoeting met het jonge meisje Clothilde, dat naar liefde snakt. HU is getrouwd en zelden zal een verhouding... onder zulke ho peloze omstandigheden volgehouden zijn. Op de duur heeft ook de vrien din Clo niet meer genoeg aan de korte ontmoetingen, die hij ten koste van zijn werk moet forceren. Maar als Gabin eindelijk het be sluit neemt om zijn vrouw en kin deren te abandonneren en met Clo een nieuw leven te beginnen, is het tc laat Op de reis naar de vrijheid sterft 't uitgeputte meisje. Voor hero rest er nu niets meer dan het ge- woonteverband van zijn gezin en de vele, vele kilometers, die een een voudige chauffeur moet maken om te kunnen blijven bestaan. (In MONOPOLE) Diversen Gezellige zitjes; 4 stoelen, ronde tafel voor elke prijs. We leveren alleen kwaliteit bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. Permanent Werro PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.com pleet. Telefoon 66833. De nieuwste automatische „PAS-KLAAR" METHODE voor het hele gezin. Thans mogcliik door de enive ,„If rekenende PATENT-KNIP-PANTOGRAAF ter wereldS U ZIET THANS OOK IN NEDERLAND: 1. Alte patronen naar eigen maat, slank, volslank, typische maatfiguren. smalle of brede heupen, enz. enz. voor alle boven- en onderkledmg, ook uit andere modebladen U nebt niemand xneer nodig bjj het passent 2. Sensationeel: Zelfs kinderen maken poppekleertjes naar maat, evenals stefdieren, poppewiegen, handtassen, speelgoed borduurvoorbeelden. Vergroten van tekeningen ciiz DAMES IN SCHIEDAM! IN DE 14e WEEK VAN BOTTERDAM KOMEN WIJ 2 DAGEN BIJ U. BEZOEKT DAAROM ONZE DEMONSTRATIES in de ..AmKtel- bron", Broersvest 13 (beneden, feestzaal), op dinsdag 1 maart en woensdag 2 maart dagelijks om 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds Schoolgaande dochters van 10 jaar af, mits onder gelelde, en echtgenoten, vrfje toegang. Onkostenbïjdrage slechts 50 ct. Geen verkoop. Circa 2 uur één en al verbazing. GRATIS voor iedere bezoekster een compleet knippatroon! Wij overdrijven niet! IEDEREEN ZEGT: „FANTASTISCH"! E5 3^- ^5 213 C V- .PAS-KLAAlt '-IHEÏHOllE ARNHEM Het lijkt wel toveren!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1