brinta =tarwe II TBC-Consultatiebureau komt in een nieuw gebouw Coöperatie in strijd met de kartels Schijnwerpers op de Schiedamse Sport SS maastrichts Niemand de deur uit zondereen Brinta-ontbijt! Buurpraatje5* in de Kinderboerderij H Biljart uitslagen Oud-leerlingen van u.l.o.i Gem Bibliolheek stichtten ..Maaskanters 1959:record jaar export gedistilleerd Koeriersters Volgende week de eerste paal Met hulp van vakbeweging A. Kloos: niet alle waar naar z"n geld aÖSIn?.,. mm AGENDA Burgerlijke stand n Mi V 1 AANWINSTEN Wie heeft iets verloren Vergadering van SBLO Kosteloze inenting Nieuw Guinea weer voor Ver. Naties r VESI 1 II A l T PA Uit 1 MALI HA Bij cle RDM: Kiellegging op nieuwe helling SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO k_ Eerste elektro-monieurs Elekiro-monteurs Lasser-bankwerkers Magazijnbediende ASSISTENTEN EN AANKOMENDE ASSISTENTEN Woensdag 2 maart 1960 3 Op de hoek van de Stadhouders laan en de Penninglaan -wordt een stukje van het Volkspark omge- Sopt. Het is het voorbereidende werk voor de bouw van een nieuw onder komen van bet Consultatiebureau tot bestrijding der Tuberculose. Dit bu reau van de betreffende Provinciale Zuidhollandse Vereniging is nu ge vestigd In houten barakken, die In de tuin van Dr, Noletstichtlng staan. Het consultatiebureau huurde deze plaats in 3948 ▼oor de tyd van tien jaar. Daarna zou men naar een ande re vestiging omzien, maar het is dus enkele jaren later geworden. De barakken die men in 1948 tot zijn beschikking kreeg zijn van Zweedse makelij, en hoewel zij wel voldeden, gaan zij nu toch achter uit, ook al omdat men steeds dacht i dat er binnenkort wel verhuisd zou worden. Het nieuwe gebouwtje >s ontwor pen door de architect R. Fledderus uit Rotterdam. Het heeft een begane grond en één verdieping. Voor het personeel twee artsen, twee dis- tritsverpleegsters, een laborante, een assistente voor de röntgenkamcr en vijf administratieve personeelsle den betekent het nieuwe gebouw ■wel een vooruitgang, -want er ko men een zitkamer voor dc artsen en een koffiekamer bij. Het district van het consultatiebureau omvat Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Van een gestadige teruggang in het aantal tbc-patiëuten is geen spra. ke meer, zodat er voor het bureau nog veel belangrijk werk te doen blijft. Volgende week wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe ge bouw, dat in het voorjaar van 1961 gereed komt. (Advertentie I.M.) ROOMBOTER HET NEDERLANDS ZUIVÉLSUREAU - {Z H i (Advertentie LM.) borden! „Tussen de vakbeweging en de coöperatie kan en moet ook een nauwe samenwerking bestaan". Dit heeft de heer A. Kloos als basis ge nomen voor zijn uiteenzetting over de grondgedachten van de verbruiks coöperatie, die hij gisteravond In het Volksgebouw heeft gehouden voor een talrijk publick, bestaande uit bestuursleden van de bh de NVV- Bestuurdersbond aangesloten vak bondsafdeling en hunne dames. Dat deze samenwerking er inderdaad ook bestaat, blijkt wel uit het feit dat de heer Kloos niet alleen commissaris van de Co-op Nederland Is maar ook secretaris van het NW. En dat men ook In Schiedam zelf niet te klagen heeft over dit samengaan, kan dan weer blijken uit het feit dat de avond werd geopend door de heer A. M. v. de Wel, voorzitter van de afdeling van het NW en tevens voorzitter van de CoÖp-ver. „Door Eendracht Sterker" te Schiedam. De idee van de verbruiks-coöpera- tie heeft in Nederland nog niet alge meen ingang gevonden, waarschijn lijk omdat de volksaard zich daar tegen verzet. Dit in tegenstelling tot landen als Engeland en Zweden waar de Coöperatie algemeen is ge accepteerd en een geduchte enonomi- sche macht vormt. Deze gang van zaken vond de br Kloos betreurens waardig, omdat daardoor de CoÖp. Nederland zich heeft moeten beper ken tot enkele terreinen van activi teit, vooral op het gebied van de le vensmiddelen. Za ligt het terrein van de duurzame verbruiksgoederen nog vrijwel geheel braak voor de coöpe ratie en juist hier bestaat de meeste behoefte aan een coöperatief wer kend apparaat. Daar is de invloed van de kartels met de bestreden on dernemers-afspraken het sterkst, zon der dat de Coöp, Nederland er iets tegen kan- doen. Zo bestreed de heer Kloos ook de waarheid van het gezegde „Alle waar is naar z'n geld", want het verband tussen kwaliteit en prijs wordt kunst matig aangelegd in afspraken tus sen producent en detaillist. Als voor beeld haalde de heer Kloos aan dat bij een onderzoek door het Consu menten Contact Orgaan (waarin naast drie grote vakbonden ook do Coöp. Nederland en de Ned. Con sumenten Bond zijn vertegenwoor digd) naar stofzuigers is gebleken, dat het goedkoopste apparaat tevens het beste was! Maar de Coöperatie verkeert in Nederland nog in een over gangsstadium en is nog bezig uit te groeien tot een modern groot bedrijf, dat op de zelfde efficiënte leest ge schoeid is als de bestaande groot-be drijven in de levensmiddelensector. Kortgeleden is nog besloten dat het streven gericht dient te worden tol de vorming van grote streeks-coöpe- raties met een bcdrijfs-voering die aangepast is aan de eisen van de tijd. Daarbij is het nodig dat de lei ding in één hand komt te liggen en dat deze leiding niet langer meer zal berusten bij de kleine plaatselijke verenigingen. „De consumenten moe ten zich bundelen tot één grote macht die tegen de grote bedrijven met hun kartel-afspraken kan optreden. Doch daarbij is de steun van de leden van de vakbeweging onontbeerlijk", zo stelde de heer Kloos het. Op deze coöperatie-bijeenkomst is j ook de uitstekende film van Alex de Haas vertoond over de Coöp. Ne- I derland. Dit is geen bedrijfsfilm 1 waarbij het productie-proces wordt getoond, maar 'n synvfoonie m beeld en kleur, muzikaal onderstreept, waarin het werk van de Coöperatie is vastgelegd. En na de pauze werden nog meerdere (kortere» propaganda- ftimpjes van de Coóp Nederland, afgewisseld met komische rolprenten, gedraaid. Bellen bij ongeval: GC co GD Tuin laan 80. telefoon 69290 Pril111 e-ii Iarmnutn mor 1466R Apothekers nachtdienst: Fa. Gouka on Co., Gtoenelaan 127. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dare geopend iedere dag «beha lv« maandag) van 9.30 tot 1630 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal e» Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 1920.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag var 9 30—16.30 uur en 19—20.30 uur. zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten lot 19 maart. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.1S uur: „Ieder meis je weet het." Monopole, 2.13, 7 en 9.15 uur; Lief de langs de -weg." DIVERSEN De Ark (Kethel) 8 uur: Animo. Uit voering. Wijkcentrum, 8 uur: Geref, Kerk. Wijkavond. Wijkcentrum, 8 uur: P.v.cLA. Bijeen komst. GEBOREN: Maria J. d. v. Ch. M. Rebers en P. M, Th. van der Knaap: Maarten C. z, v. M. C. van der Lin den en J. StoutihandelIzaak z. v. 1. Vink en J. C. van Gemerden; Adria- nus J z. v. W. H. de Haas en S. Blok- land; Maria H. d. v. D. J. van Soest erx B. Gonzalez; Johannes A. z. v. J. R. Meijer en M. J. den Elsen; Jolan- da W. S, d. v. A. D. Sprong en J. P, C. de Kort. OVERLEDEN: W. Tanis, 52 j.; A- M. van Vliet, 40 j,: H. G. A, Gonlag, 76 j. echtg. van L. Kalden; P. W. Jurgens, 84 j., wed. van W. P. Borsje; M. G. van Kan, 74 j., wed van J. A. Smit, - Si - In het kader van het „Bhckendaal Toernooi" werden gisteravond ge speeld bij de B.V. Het Oosten voor poule 2: Met het doel om het contact tus sen de oud-leerlingen van de Wil Dc voetbalcompetitie is bijna voorbij voor de Schiedamse voetbal clubs en voor het eerst in tien jaar zijn de resultaten van gering formaat. Terwijl de kans op kam pioenschappen steeds verminderd blijven een aantal Schiedamse teams In gevaar. Met nog twee tot vijf wedstrijden te spelen behoren Excelsior'20, DHS, SVDPW, DRZ en Ursus tot de degradatiekandida ten. Vooral de positie van Ursus, Wilton Fyenoord en Excelsior'20 is benauwend. De competitie kan begin maart voor de Schiedam mers tot bet verleden behoren, maar het ziet er naar uit dat er nog enkele beslissingswedstrijden zullen volgen tussen de teams die op de laatste plaats als gelijken eindigen. Dankzij liet gunstige weer kon het voetbalprogramma deze winter vlot worden afgewerkt Voor het eerst was voetbal wintersport en voor het eerst behoeven de Schiedamse cricket- en honkbalteams dan ook niet te vrezen dat hun spelers niet kunnen worden opgesteld of zullen moeten doubleren. De zomersporten en ook de speciale wedstrijden als serie-," jubileum- en bekerwedstrijden zullen nu meer aan hun trek komen. Voor HBSS en HBSS 2 vangen de be kerwedstrijden aan op 19 maart en de reserveteams kunnen strijden om de Bronzen Zwaluw. Na het succes van vorig jaar heeft de Algemene Bedrijfsvoetbal Com petitie ook ditmaal weer van alle betrokken instanties de volle me dewerking gekregen voor het or ganiseren van een competitie voor alle Schiedamse bedrijfsvoetbal teams. De liefhebbers voor deel name, aan de volledige competi tie, die op 9 mei aanvangt, dienen zich te melden bij de wedstrijdse cretaris J, Mastenbroek Rozen- burgsestraat 30. HBSS houdt op 1 april de jaarver gadering in het wijklokaal van de Ned. Hervormde-Kerk an De Nieu we Maasstraat. Het wordt ditmaal een zeer belangrijke vergadert ng. eensdeels omdat de leden zullen spreken over de verhuizing naar de twee velden tussen de sport terreinen van „Hollandiaan" en de s.v. h.v. „Schiedam" en in meer dere mate omdat ook in de kring van HBSS het gesprek over de toto in hevige mate gaande is. Niet alle leden van HBSS zijn het er over eens of het juist is om afwij zend te staan tegenover deelname aan de voetbaltoto. Hoewel DRZ vorig jaar kam pioen er dit seizoen heel weinig van heeft terecht gebracht daagt er weer een nieuwe periode van successen voor de vierde klassers. Er hebben zich een aantel verster kingen gemeld voor de roodwitten. Zo komt de broer van goalgetter Joop Molendijk, de negentienjari ge Bouk die onlangs in het eerste elftal van SVV speelde, naar DRZ. Ook ds bekwame Ouwens, een speler uit de hoogste reserveteams van 5W zal in DRZ gaan spelen. Ook dit jaar zal de juniorencommis sie van DHS op de velden in Kethel op Hemelvaartsdag een groots aspirantentoernooi organi seren. SFC houdt op 20 maart een contactavond in Marijke, voor de maandagavonden op 7 en 27 maart worden in de kantine op Boshoek klaverjaswedstrijden georgani seerd. Na het beëindigen van de competitie zal het terrein in het Volkspark volledig uit gebruik worden geno men. Het ziet er namelijk nog niet naar uit dat het bouwen van de woningen aan 't verlengde van de Prins Bemhardlaan spoedig zal gebeuren en daarom zal het terrein grondig worden, gerestaureerd tot vreugde van Martinit Hedenavond geeft het bekende lid van Hermes DVS de heer Frans Damen in het nieuwe clubgebouw in het sportpark „Harga" weer een simultaanschaakseance. Excelsior'20 heeft ook een kampioen. Zondag versloeg het achtste met 3—1 Musschen 10. Reeds eerder leverde dit team een soortgelijke prestatie. Met steunpilaren als Ge rard Kerklaan, H. Verhart e.a. werd Excelsior'20/8 kampioen van de ros, vierde klas B. Te bevragen aan het hoofdbureau va politie te Schiedam tussen 9 en 12.30 uur en 2 en S uur: herenhand3Choen (1.); herenhand- schocn r,steeksleutel; tas met beer tje; zak met meel. Te bevragen by de vinders: een. paar motorwanten, verkoopster Coöperatie (winkel). Vondellaan 64; dameshand- schoen, S. Knijper, B.K,-laan 194; een paar wantjes. Schroot, W. Frankeland- sestraat 10: wantje (r.h De Wolf, Rijn straat 12a; vulpen, B. Hijman, Tuinlaan 30: zakmes. Lijten, Van Ostadelaan 30a: ccn. damesoaraplu, magazijn Teba, Dr. Wibautplein. 47; zeildoeken fietstas, F. van EÖk, Kethelstraat 3t; popje, T. Bokhorst, Groenclaan 36; etui met in houd, E. Dupont, Havendijk lala: wiel dop, M. van Marion, R'dljk 201 A; jon gensjasje, K. van Gerven, WllheJmina- plein 12: kinderwantje (1.), G. Ruts, Vlaardlngerdljk 5a; stofdoek, J. Sprong, wattstraat 7a: sjaal, vincent, w. de Zwljgerlaan 13; pakken camisoles. Ro de, Stokhof, Broersveld 2S; sjaal. Her tog. Singel 203; polshorloge met bandje, S. Kaptein. Warande 46; broche, N. v. d. Kraan, Hogenbamveg 43. (Advertentie l.M.) lem de Zwijger-ulo te versterken is onlangs de vereniging „De Maas- kanters" opgericht. Leerlingen van de jaargangen 1950 tot en met 1955 kunnen hiervan ltd worden. Men kan zich opgeven bij: W. van Pelt, West- frankenlandsestraat 92 b, J. Verhoeff. Van. Hoogendorplaan 13, en mej. E. Zwaan, Loeffstraat 117. Er zijn nu al ongeveer vijftig leden. Eén keer per jaar hoopt men een grote cabaret-avond te geven m het najaar. Verder staan er gezellige con tactavonden op het programma. Op IB maart is er zon contactavond om half acht is het verzamelen ge blazen bij de bushalte op dc hoek van de Burg. vaa HaarenJaun en de Troelslralaan, Hei nachtegaaltje zingt Daïr, in het „bronsgroen eikenhout" zingt het nachtegaaltje de lof over het mooie Limburg. De vrolijke fluiter zou een even zwierig loflied kunnen zingen over het mooie, moderne Maas trichts aardewerk van de n.v. Konink lijke Sphinx-Ccramiquc. Dc onover troffen kwaliteit, dc gave vormen, kleuren en decoraties zijn een loflied v. jzed. Niet alleen van nachtegaaltjes, maar vooral van dc moderne vrouw, die weet wat moot en goed is; AARDEWERK is waardewerk N.V. KONINKLIJKE SPHINX - CÉJUMIQUE WH. fETRUS RECOUr MJUSTRJCHI 1939 is een recordjaar geworden wat de Nederlandse export van, ge distilleerde dranken betreft. De totale exportwaarde bedraagt n.l. 35.022.000 tegen 24.293.000 in 1958 en 24.358.000 in 1957 dat toen ook een recordjaar was. Zo deelt het Centraal Gedistilleerd Bureau te Schiedam mede, welk bureau reeds In het eind 1959 verschenen voorlo pige jaarverslag de verwachting uit sprak dat dc export-waarde de 25 miljoen zou gaan overschrijden. Deze gunstige uitkomst is te meer opvallend omdat de uitgevoerde hoe veelheid teruggelopen s, een dlscn- pansie die ontstaan is doordat de afzet van de goedkopere produkien is gedaald terwijl die van de duur dere juist is gestegen. Het zijn voor al de likeuren waarvan de afzet In grote mate is gestegen, nJ. van 7.376.000 tot 9.218200, een stijging derhalve van 20 pet, "Van de verschil lende geexporteerde draksoorten zijn de likeuren met 37 pet nu de belang rijkste post gaan vormen. Jenever, eens het allerbelangrijkste export artikel, is in 1959 uitgevoerd tot een bedrag van 8.416.400. De jaarvergadering van de Schie damse Bond voor Lichamelijke Oefe ning zal op vrijdagavond 16 maart.in het wijkcentrum Nieuwland worden gehouden. Voorzitter J„ Bijloo zal af treden, hy is niet herkiesbaar. Her kiesbaar zijn de leden M. van Dijk en L. van der Kraan. In de vacature penningmeester J. J. Kloos wordt kandidaat gesteld de oud-penning meester van de SBLO, de voorzitter van PPSC de heer M. Kooyman. Io het summiere jaarverslag worden enkele activiteiten van het afgelopen jaar gememoreerd. De SBLO be treurt het dat B. en W. van Schiedam niet verplicht zijn advies omtrent sportzaken aan de Gem. Sportraad te vragen. Het dertigjarig bestaan op 18 juli zal op bescheiden wijze wor den gevierd. De Gemeente-bibliotheek heeft de beschikking gekregen over de vol gende nieuwe romans: J, Daisoe: ,De neusvleugel der muze." Terugblikkend op de drie filmfestivals die hij jaren geleden bijwoonde overdenkt hoofdpersoon deze zorgeloze tijd, waarin de mooie vriendschappen die hij sloot en zijn kunstindrukken hem de schoonheid V3n het lev<m openbaar den. A, M- Ekert—Rotholz: „Het gou den web". Roman uit de jaren 1920 1950 spelend in Nederlands-Indië' Indonesië met Nederlanders als hoofdfiguren allen min of meer ge vangen in bet „gouden web" van de tropen. R. Gordon: „Doctor and son." Hu moristische beschrijving van de ge compliceerde verwikkelingen die ontstaan, wanneec een jonge pas ge trouwde dokter zich denkt te vesti gen als eenzaam arts en daarbij be trokken raakt m de vele moeilijk heden, die zijn vriend en studiege noot zich op de hals haalt, S. Greup—Roldanus: „De draai- kooL" In het eentonige leventje van een levenslustig, wat vrijge vochten meisje, dat samen met haar moeder en tante in het 18e-eeuwse Doesburg woont, brengt de komst van een nieuwe compagnie soldaten opschudding en leidt hun bestaan in nieuwe banen. W. F. Hermans: „De donkere ka mer van Damocles", Een volkomen negatieve instelling ten opzichte van het leven stempelt een jonge man tot een willoos werktuig in de verzetsbeweging en veroorzaakt ten slotte zijn ondergang. A. Neyssel: „De onvolmaakte schurk". Een mismaakt, eenzaam en ongelukkig man, die zich op het le ven tracht te wreken door een cy nische houding, maar die kwets baar als hij is inplaats van de „schurk" die hij zou willen zijn steeds het slachtoffer wordt, vlucht hierom weg naar zijn enige vriend een. „volmaakte schurk", minister van een of andere opstandige Zuid- Amerikaanse staat, om met hem te strijden tegen politieke „vijanden" die in hun soort betrouwbaarder zijn dan vrienden. H. Qucffélec: „Gevecht met het onzichtbare". Geheel geabsorbeerd door de zorg voor de niet altijd goed functionerende, door hem ge schapen en geleide kernreactor, verwaarloost een Franse atoomge leerde in zijn dramatische strijd met de bevolking en autoriteiten zijn huiselijk leven geheel, met als ge volg allerlei complicaties. J. van de Walle: „Wachtend op de dag van morgen." Een verlofganger uit de West, die in het na-oorlogse Nederland ervaart dat er een kloof is tussen zijn eigen problemen en die van de mensen die de tweede wereldoorlog van nabij hebben mee gemaakt, voelt 2,ch niet thuis in het moederland en keert teleurge steld, maar toeh bevrijd, térug naar zijn eigen stukje rimboe. Op vrijdag 4 maart bestaat er 's middags van 3.30 tot 430 uur ge legenheid tot kosteloze inenting in het Wijkcentrum Nieuwland, Dr. Wibautplein 129; tussen 3.30 en 4 uur tegen pokken en tussen 4 en 4.30 uur tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Trouwboekjes der ouders en even tueel inentingsboekjes van de kin deren meebrengen. G. van Letten L. Dries G. van Letten J. Vermeulen 30 30 69 2 0.434 2 30 20 69 3 0.285 0 30 30 77 3 0,389 2 30 25 77 4 0 324 0 30 30 80 4 0.375 2 30 27 80 3 0.337 0 In poule 3 werden gespeeld by dc B.V. Entre Nous: DJAKARTA De Indonesische munster van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, heeft dinsdag in het parlement verklaard dat de regering overweegt of zij dc kwestie westelijk Nieuw-Guinea opnieuw in de Ver enigde Naties zal brengen. f Advertentie LM.) E. Fortuin A. Vos G. Buitenhek C. ScheJlcnbeek P. Eiken broek G. van Gerven G. van Gerven B. van Deursen 30 30 77 3 0 389 2 30 26 77 2 0.337 0 36 36 42 5 0.857 2 30 12 42 2 0.285 0 30 30 85 2 0 352 2 30 22 85 3 0.270 0 30 30 98 4 0.303 2 30 25 98 3 0.255 0 t 80 - TEL. 12 0207 Voor de DK.V.-zuil werden ge speeld in poule 1 bij de B.V. „Entie Nous": F. v. d. Knaap 80 44 28 6 1,57 0 80 80 28 12 2.85 2 80 80 38 12 2.10 2 80 63 38 11 1.65 0 v. d. Berg P. van Buuren P. van Buuren. F. v. d. Knaap 80 80 25 12 3.20 2 80 62 25 7 2.48 0 80 80 42 10 1.90 2 80 5B 42 9 1.38 0 In poule 2 werden gespeeld bij „MES" in Vlaardingen: T. Kornaat 70 70 30 13 2.33 P. Kolenbrander 70 53 30 10 1.76 C. de Vormer 70 70 21 10 3.33 C. de Herder 70 30 21 5 1.42 H. v. d. Knaap 70 70 44 7 1.59 W. Hovener 70 54 44 6 1.22 P. Kolenbrander 70 70 45 9 1.55 H. v. d. Knaap 70 52 45 9 1.35 J. v. d. Have 70 70 44 6 1.59 W. Hovener 70 43 44 3 0.97 T. Komaat 70 70 34 7 2.05 J. v. d. Have 70 42 34 7 1.23 Bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. werd gisteren de kiel gelegd voor een supertank schip voor Shell Tankers N.V. Dit schip, het grootste dat door Shell Tankers N.V. tot nutoe aan een Ne derlandse werf in opdracht is ge geven, zal een draagvermogen van ongeveer 48.000 ton krijgen. De kiel werd gelegd op de nog in aanbouw 2ijnde nieuwe helling van de R.D.M., die met een breedte van meer dan vijftig meter en een voorlopig uit te voeren lengte van meer dan driehonderd meter tot de grootste hellingen ter wereld zal behoren. De aannemmgsmaatschappij v.h. H. en P. Voormolen hoopt de helling met bijbehorende installaties over enkele maanden gereed te hebben. JVu de lente weer genaderd is, is er ook nieuw leuen gekomen in de Kinderboerderij tn het Prinses Beatrix-park. Zo heeft het grappige dwerg geitje uit de boerderij enkele weken geleden een allerliefst jong gekregen. Moeder en dochter zijn op bezoek gegaan bij het grauwe ezeltje, dat van de zomer weer vele kinderen tot rijdier zal dienen. „Hoe moet dat nu met de kinderverzorging?", lijkt moeder geit op deze foto aan het ezeltje te vragen. Een overbodige vraag overigens, want onder de goede zorgen dan oppasser Post gedijt het kleine diertje uitstekend. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan boek Mesdaglaan Schiedam Tel. 65734 STEREL en WECHGELAAR Electrotechnische Industrie N.V. te Delft Wij vragen voor spoedige indienst treding: in het bezit van rybewijs. Kennis van electro-technische ma terialen gewenst; leeft. plm. 25 jaar. Solliciteren: woensdag 2 maart 1960 des namiddags 6 tot 7.30 uur in hotel Bellevue, Zuidwal 10 te Delft; donderdag 3 maart des namiddags 6 tot 7130 uur in Café-restaurant „De Amstelbron", Broersverst 13 te Schiedam, of dagelijks schriftelijk of mondeling aan ons kantoor Oude Delft 28 te Delft. f Accountantskantoor Mr. Dr. A. Kammer Leden V.A.G.A. en N,I.v_A. Rotterdam, Westzeedijk 122 vraagt: Sollicitaties uitsluitend schriftelijk- Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerk straat 13. Permanent vanaf 8— compleet. Telefoon 6G833. Foto, film, optiek Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Diverse» Overtrekken van stoelen, en vernieuwen. Nieuwste sta len. Prijsopgaaf vooruit. Plate, Grote Markt 19-21, S'dam, tel. 6 7762 en 63190 Wederom mocht ik het voor jaar weer beleven, werd ik gekoesterd volop door de zon, mocht ik weer dwalen door bos, veld en wegen, waar weer een bron van nieuw leven begon. Ik zag op het kerkhof de talloze graven, wSar ik ook eens in de bodem verdwijn. Ik nam bij dit al de moraal als be schouwing. Groots is de schepping, de mensheid is klein. Koos de Kapper, Franklinstraat 1 gelegen heids- en satirisch, dichter. Tel. 6 85 87,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1