kussen sloop HHü VOETBAL: nog heerst de vrees voor de degradatie Pistool ook gevaarlijk als een onderpand Animo demonstreert in fraaie R.A.P. organiseert een lustrum-toernooi II jaarverslag Huishoud school CfeCl n Enerverende afvalrace Parkzicht verbouwde 1 li VOOR DE KANTONRECHTER Nu een geborduurd bij Voor slechts f 1.60 en 15 Radion- merkjes ISïnf „Scopulus" danst Toneel van Comedia Cabaret rond de bruine fles Het Zwarte Paard verliest Gestolen' fietsen misschien in R'dam Honden mogen niet los lopen op straal Fiets door ruit Carrier kantelde Fietsen hotsten Twen-costuums Wetenschappelijke atlas van ons land op ieders lip' /utm, di/ied 2 'aspro'*fit/ KOFFIE schenkt u meer voldoening Beddenwinkel uitgebrand Vliegen met ANWB- kredietcoupons U11VUC1 A11g) HEROPENING CAFÉ THALIA "ÏE m CAS1NO.de paris Donderdag 3 maart 1960 |jd. tol %k r _bu Se' Ie na- iak als 'ee«f- ï'weer 3.3(1 J terug me |t nor* I-wefd. i elk |vat er Idel'jt De man had al enkele malen een fraaie staatsbrlef ontvangen, maar telkens weer had het Schledamse kantongerecht vergeef!» op dc koop man H. W. V. uit Jisp gewacht. Daar om kwamen woensdag twee stevige Amsterdamse dienaren van de Rijks politie met de koopman uit Jisp naar Schiedam. Wie niet komt wordt ge haaid als dat nodig wordt geacht. De verdachte gaf woensdag dan ook grif toe dat hy de 47-jarige koop man H. IV. V. uit Jisp was. Hy vroeg echter of ook ditmaal de aan klacht dat hij op 7 november 1959 als bestuurder van een onderneming snachts in Schiedam zou hehben la ten werken niet behandeld behoefde te worden, want „verdachtte achtte het heter als hy verdedigd werd door een advocaat." „Zit er dan verweer in?" vroeg de kantonrechter. „Ja, ik ben op het politiebureau geweest," zei verdachte en daarom mag hij over drie weken om kwart voor twaalf met zijn verde diger terugkomen. Verdachte B. W V. verdween met zijn twee bewakers naar de trein, sneller dan hy geko men was. Autorijschoolhoudcr A, F. D uit Rotterdam kwam op 4 december met zijn auto in Schiedam. Hij kroeg prompt een procos verbaal want het versiersel op de motorkap werd als een gevaarlijk uitsteeksel be schouwd. „Ik rij er altijd mee en dc Rotterdamse politie zegt cr mets van" was het verweer- „Dat doet niet ter zake, het voorschrift is al een jaar oud en dat dient u zeker te weten" zei de kantonrechter mr. P. B. Coso- Tien gulden boete of vier dagen hechtenis. „Waarom bent u niet verzekerd?" vroeg de substituut-officier van jus titie woensdag aan de Viaardmgse loodgieter D. van der V. die op 25 november 1959 's avonds om kwart voor zes op een voetgangersover steekplaats tegen een voetganger was (Advertentie l.M.) aangereden met zijn bromfiets. „Dat was ik, edelachtbare," zei de 28-jari- ge V- „maar ik had mijn brommer net twee dagen, het was een kwestie van overschrijving." De kantonrech ter noemde dit een bedenkelijke zaak. De voetgangers zijn op het pad bij de knipperbollen beschermd. „De man liep zo hard," zei verdachte. „Ja, natuurlijk," was hot antwoord van de officier, „voetgangers hollen wel eens omdat de practyk bewijst dat het beschermd zijn ook niet altijd safe is." Mx. Cos herinnerde eraan dat het slachtoffer W. in het ziekenhuis terecht kwam met een kniefrac tuur, die een geringe kans op gene zing heeft „De situatie is met best". Conform de eis werd het dertig gul den boete of twaalf dagen hechtenis. Taxichauffeur P. van D. uit Vlaar- dingen had op 18 oktober 1D59 in Maassluis een klant die weinig ani mo voor betalen had. Toen had die taxichauffeur uit de woning van zijn passagier op de Markt een lucht drukpistool meegenomen, maar het middel bleek erger dan de kwaal. Buiten de woning stond een politie man en die verstrekte aan Van D. een bekeuring wegens het overtre den van de wapenwet. Het pistool („semikmderspeelgoed" zei rnr. Cos) lag woensdag als corpus dcïic delic ti in de zittingszaal. „Ach, ik wist dat niet. meneer de rechter," zet ver dachte „de dienstdoende commissaris in Maassluis heeft het me later ver teld. Wc hebben zo dikwijls van die klanten die niet willen, betalen. Dan zeggen ze: „Schiet mc maar dood, ik heb toch geen geld." Dat kost jo twee uur cn wie betaalt dat? Ik nam dat ding mee als pand en. om moeilijk heden te voorkomen." „Ja, het wordt al te dwaas als ieder eigen rechter gaat spelen," merkte de officier op, waarna de chauffeur tot zijn ver ontwaardiging tweemaal hoorde dat hij vijftien gulden boete zal moeten betalen en dat het luchtdrukpistool verbeurd is verklaard. krijgt U een smaakvol geborduurd kussensloop. Een aanwinst voor Uw linnenkast - een sieraad op Uw bed. HAAL METEEN EEN SPAARKAART BIJ UW LEVERANCIER De Huishoud- cn Industrieschool voor Schiedam en omstreken heeft door dc aankoop van het naastgele gen gebouw van de voormalige ulo school aan de Prins Mauritsstraat de beschikking gekregen over de zo no dige ruimte, o.m. een gymnastiek lokaal en enige VAVO-Iokalen. Dc noodzakelijke reparaties zijn ver richt. Hoewel de huishoudschool door deze aankoop zeer geholpen Is, hoopt het bestuur toch dat de bouw van een nieuwe school niet meer veraf zal zyn, Zo wordt in het jaar verslag over 1959 opgemerkt. Op 31 december 1959 bedroeg het aantal leerlingen 776. Daarvan wa ren 499 leerlingen bij het lagere nij verheids onderwijs en wel 402 m de twee leerjaren van de primaire op leiding en 17 leerlingen bij het U.L.N.O. De cursussen werden ge volgd door 300 meisjes (voor koken, naaien, voorlopig kostuumnaaien, asp. leerling verkoopster, V.G.L.O. of de dagcursus Zonnebloem. In het verslagjaar konden aan 158 meisjes getuigschriften worden uit gereikt en wel primaire op- ding 86. assistente in de huishou ding 14, kinderverzorgster 12, kolo nieleidster 2, naaister 2, kostuum- naaister 5, leerling-verkoopster 13, gezins- en huish, hulpen 6 en V.O.C. 15. De Schiedamse jeugdsociëteit „Scopulus" geeft op zaterdag 5 maart m de grote zaal van het Wijkcentrum, Dr. Wibautplein, een dansavond. De dansmuziek wordt verzorgd door het* huisorkest o-l.v. Jan Rook. Aanvang acht uur. Het Schiedams Toneelgezelschap „Comedia" speelt op zaterdag 5 maart in het Volksgebouw „De on gewenste gast". Aanvang acht uur. Bellen by ongeval: G.G. en G-B Tumi aan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Ta. Gouka en Co., Groenelaan 127. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur cn iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 18 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.30—16.3Q uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.3032.30 uur; vrijdag van 9.30—36.30 uur en 19—20.30 uur. zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart BIOSCOPEN Passage, alleen. 2 irtir: „Ieder meisje weet het". Monopole, geen voorstellingen. DIVERSEN Passage, 8 uur; Toonkunst. Concert Musis Sacrum, 8 uur; Geron. S.G.- toneel. De Ark, 8 uur: Animo. Uitvoering. Irene. 8 uur: Coop. DES. Contact-, avond. Wijkcenrum, 8 uur; ARKA. Verg. WestfrankeDlanjïsestr. 40, 9 uur: J. en E. Koffiesoos. VLAARDINGEN. Vanmorgen maakten voor de eerste maal de huisvrouwen in het grote versprei dingsgebied van Koninklijke Hollan- dia ten westen, van Rotterdam ken nis met de bruine melkfles, nadat gisteren dat reeds het geval was geweest m het verspreidingsgebied van genoemde N.V. m Noord-Hol land en Amsterdam vanuit de fa brieken in Hoorn en Purmerend. Gistermiddag werden de pers in het Waterweggebied dezelfde in lichtingen verstrekt als op de dag daarvoor in Amsterdam, waarvan we gisteren uitvoerig melding maakten. Op een bindmgsavond met de afnemers in zaal Harmonie heeft namens Hollandia de heer P. H. Odijk gisteravond hen ingelicht en de voordelen, van de bruine melk fles duidelijk gemaakt. Daarna werd de relaties van Hollandia een voor treffelijke cabaretavond aangeboden. Het ensemble „De Toverfluit" on der leiding van Wim Verhagen met o.a, het kwartet de Windmolens van Johnny Holshuysen. met zang van Annie Palmen en Herman Emmink, met Frans van Dusscboten als con- lerancier en nog vele andere beken de artiesten, bracht m vliegende vaart een bijzonder gewaardeerd cabaretprogramma over het voet- licht. De Scliicdamse schaakvereniging „Het Zwarte Paard" heeft voor de competitie van. de NRSB een thuis wedstrijd gespeeld tegen het team van PTT I. De Postmensen wonnen met 3—6. De uitslagen zijn: Th. RavestynP. Schaap 0—1; P. van der Kraan—J. Bruntsma 3—1; J. ZwartC. Molendijk 0—1; J. Moe- rer—A. Versluis C. Paulus A. Apon y2Vs. P. van der Waal A. Verhagen 01; H. van der Kraan— G- Bezemer ys—A. de Bruyn~P. Both 1—0, J. Witlox— C. Kalshoorn afgebr.; J, van der Wal—j. Schellebeek J/2 Er zyn^ ongetwijfeld nog vele Schiedammers van wie indertijd de fiets is gestolen. Het is best mogelijk, dat deze later in Rotterdam weer is opgedoken. De eigenaars kunnen op a.s. vrijdag en zaterdag van 9 tot 4 uur een kijkje gaan nemen op het Rotterdamse hoofdbureau van poli tie aan het Haagseveer. De politie maakt er de eigenaars van honden op attent, dat deze die ren op straat niet mogen loslopen. Dit is onlangs bij algemene politie verordening vastgesteld, oa. met het oog op de gevaren, die dit voor het verkeer kan opleveren. De 26-jarige heer J. C. v. d. M, is gisteren in de Vlaardingenstraat aan. gereden door een personenauto, waarvan de bestuurder onbekend is gebleven. De heer v. d. M. stak. on voorzichtig over de auto raakte hem nog net, waardoor de man stui- kelend op het trottoir terecht kwam en daarbij een geparkeerde fiets door een winkelruit stootte. Hij liep een schaafwond boven het linkeroog op. Van de auto werd een koplamp be schadigd. De heer v. d. M. vergoedde de schade. 1 Op de Grote Markt is gistermiddag een bakkerscarrër, bestuurd door de heer G. H. uit Rotterdam omgesla gen bij het nemen van de bocht. De laadbak werd ontzet. Enige banket bakkerswaren gingen verloren. De wielrijder M. d, R. liep gister middag een lichte hersenschudding en een pijnlijke knie op, toen hij in de Nicolaas Beetsstraat tegen de wielrijdster mevrouw P. K.-K. bot ste. Hij was plotseling naar links af geslagen, waardoor de botsing ont stond. De G.G. en G.D. heeft hem naar de Dr. Noletstichting gebracht, waar hij is behandeld. (Advertentie LM.) tfljr dg, Maak, bij da aanvang van hst nieuwe seizoen, voordelig kennis met een van de troeven uit de ritke Waarborg-coUectie. Nieuwste model Twen-costuum, in prachtige kleuren, moderne dessins en in de vertrouwde Waarborg-kwalitelt. Binnenweg 128 - N. Binnenweg/ Aelbr.kade - Zwart jansstraat 60-64 - Bcyerlandselaan 87-93 - Botterdam. 25 zaken DEN HAAG Met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, zal de stich ting „Wetenschappelijke atlas van Nederland" die is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het nationale plan een atlas gaan uitgeven. Deze zal onder meer klimatologische, geo logische, geofysische, floristische, faunistische, historische, geografi sche, water-huishoudkundige, plano logische, agrarische en bevolkings- statistische kaarten bevatten. Voer de tweede maai heeft de Kethebe christelijke vereniging voor lichameiykc oefening „Animo' in de zaal van „De Ark" een uit voering gegeven. De prestaties var de leden, van deze driejarige ver enigingen waren weliswaar niet zo feilloos als vorig jaar, maar ook woensdagavond werd een moeilijk en gevarieerd programma op vaar dige wyze afgewerkt. Tweede voor zitter J. Meyboom vestigde In z\jn Advertentie l.M.) 20 stuks f. 1- De Kethelse tafeltennisvereniging RAP bestaat vjjf jaar en de vereni ging heeft het plan om dit eerste lus trum op gepaste wijze te vieren en wel met een groot toernooi, dat op zondag 27 maart in Arcade wordt gehouden. Voor dit toernooi, dat om 12 nur begint, zijn uitgenodigd Cin cinnati, Intiem, MAF en Eeflex uit (Advertentie I.MJ 'ASPRO' tegen griep, verkoudheid, keelpijn Wederom zullen talrijke suppor ters van de Schiedamse voetbalclubs met vrees naar de wedstrijden van. hun favorieten gaan kijken. Een aan tal teams dient deze maand nog voor het behoud van. haar posities te strij den en daarom kan iedere week een beslissing ten goede of ten kwade vallen. Die Schiedamse teams ver blijven met een gelukkig ruim aantal concurrenten in de onderste regio nen van de ranglijsten, zodat bet van veel belang is dat de stadgenoten de volle winst gaan veroveren en dat de concurrentie minder goede resul taten zullen behalen. In deze enerve rende afvalrace zijn de duels DHS Schoonhoven, Ursus—DZB, Hoek van Holland—SVDPW en Hermandad— DRZ topwedstrijden. Lager KNVB Derde klasser DHS heeft met nog drie wedstrijden te spelen twee punten voorsprong op Westlandia en VOC en een punt voorsprong op Schoonhoven. Als DHS er zondag an Kethel in slaagt Schoonhoven op af- stand te houden is het behoud van het derdeklasserschap vrijwel verze kerd. Schoonhoven is echter niet kansloos. Ursus krijgt de kans KNVB-er te blijven. -Als deze hefckesluïter in sportpark Harga van DZB wint en dat is zeer wel mogelijk dan is het verschil met DZB nog slechts één punt. Nog steeds is SVDPW niet in veilige haven. De roodwïtten staan voor de taak om uit de laatste twee wedstrijden drie punten te verove ren. Er is al veel gewonnen als SVDPW in Hoek van Holland met de club van die naam stuivertje kan wisselen. Ook DRZ kan in Rotter dam van Hermandad winnen, maar nu ook de Rotterdamse pohtievoet- ballers in gevaar zijn geraakt mag een. felle strijd en een puntendeling worden verwacht. Martmit kan in het Volkspark van Rijswijk wannen, in Rotterdam wint „Schiedam" van DDC. Van groot belang kan de ont moeting SFC—Naaldwijk zijn. Als de blauwzwarten het normale spel ont plooien kunnen wij winnen van lei der Naaldwijk en dit kan tot gevolg hebben dat SFC en Schiedam in die laatste drie wedstrijden weer tot de kampioenskandidaten gaan beho ren. De reserves: Schiedam 2—Hille- gersberg 2; DHS 2Leonidas 2; Ex- seicior '20 2—CKC 2; Dindua 2— DHS 3. Afd. Rotterdam De strijd in de eerste klasse is vrywel gestreden. Als "Wilton. Fyen- oord de laatste twee wedstrijden wint is het mogelijk dat de scheeps bouwers alsnog de laatste plaats overdragen aan teams, die nu een of twee punten meer hebben, doch die in de komende wedstrijden dan die nen te struikelen. Het is daarom van belang dat Wilton Fyenoord thuis van St. Lodewijk wint. In Den Briel kan Demos van Wit Rood Wit win nen, maar er dient stevig gevoetbald te worden want in 1 C maken nog veel teams aanspraak op de tweede plaats, die ditmaal ook van belang is voor promotie naar de KNVB. Schie damse Boys wint de uitwedstrijd tegen Boezemkwartier. Lagere elftallen: Excelsior *20 4 SVV 5; Hermes DVS 5—DCL 3; ODI 2SW 6; DRZ 2-Nado Vooruitgang 2; PFC 2—Martinit 2; Ursus 2—DEH 2; Zuiderster 2Wilton Fyenoord 2; Spartaan '20 4—SVV 7; Feyenoord 9 Hermes DVS 6; SW 3Excelsior R 3; CW 6—DHS 4; Schiedam 3— Overmaas 6; PFC 3—SFC 3; Martinit 3—Progress 3; DRZ 3—SVDPW 3; Dindua 5—SFC 4; Demos 2WRW 3; DCL 4Excelsior '20 6; Excelsior *20 7Slikkerveer 4; DRL 4—SVDPW 4; VDL 4—Hermes DVS 9; DHS 6 ODI 6; Progress 4—DRZ 4; Schiedam 6CW 13; Hillesluis 6SVDPW 5; Dilettant 3—Demos 3; Wilton. Fyen oord 3—Swift Boys 2; Swift Boys 3— Demos 4; DRZ 5St, Lodewijk 4; Demos 6DOZ 3. Zaterdagmiddagvoetbal De Wedstrijd HBSS—Groote Lindt is van. niet veel betekenis meer. De Schiedammers kunnen op de rang lijst klimmen door een. zege op Groo te Lindt. De tegenstander zal in deze laatste competitiewedstrijd fel ver zet bieden omdat Groote Lindt nog een punt nodig heeft om onbereik baar voor degradatiekandidaat Die Haghe te zijn. Het zo langzamerhand traditionele duel PPSCGTB zal op de Boshoek veel belangstelling trek ken. We vrezen dat kampioenskan didaat PPSC van twee kostbare pun ten zal worden beroofd. Als GSS in Goudswaard van Gouds waar dse boys wint is het kampioenschap wel heel dicht bij voor de Gustomannen, maar een gemakkelijke zege wordt het zeker niet De overigen: DOTO 3—PPSC 2; GTB 2TOGR 3: HBSS 3—Zwalu wen 4; PPSC 3TSB 4; Excelsior M 4HBSS 4; TSB 5—GTB 3; DVO *32 4—HBSS 5; The Red Stars 3—GSS 3; PPSC 4—Excelsior M 5; HBSS 6 WIA 2. VlaardJngen, Elan, Maasstad, Germi nal, SV VA-, HTTC en TOGB uit Rotterdam en Service, NOAD TSF en Wilton uit Schiedam. Het zal gaan om persoonlijke prijzen, maar er is ook een vercnigïngsprUs ter beschik- king gesteld. Het was op 12 mei 2955 dat in Kethel de oprichting plaats had van de RKTTV „Ready and Play". De vereniging vond een onderdak in het R.K.-veremgmgsgebouw in Kethel en ongeveer twintig leden begonnen op een geleende tafel het balletje zo goed mogelijk raak te slaan. Ruim drie jaar later liet RAP zich inschrijven bij dc NTTB en in dat zelfde jaar werd voor het eerst deel genomen aan de competitie, in de vijfde klas uiteraard. Er volgde di rect succes, want in het eerste jaar werd reeds het kampioenschap be haald en de vereniging promoveerde naar de vierde klas. Hier stuitte men op wat meer tegenstand en zoals de situatie nu ligt, ziet het er met naar uit dat ook dit jaar bekroond zal worden met een kampioenschap. Dit is zeker geen reden om by de pakken neer te zitten, want RAP beschikt over een goede kern van jeugdspelers waaruit de teams (mo menteel drie in, de competitie) kun nen putten voor aanvulling en ver jonging. Ongetwijfeld zullen de Kethelaren in de toekomst ook wel uitkomen in hogere klassen. Een prachtig resultaat was al vast dat RAP bij de laatste kampioen- schaps-wedstrijden beslag wist te leggen op de verenigingsprijs. Er is dan ook alle reden voor de „RAP-fa- milie" om het eerste lustrum opge wekt te vieren met een groot toer nooi. (Advertentie I.M.) COFFEINEVRU MOSKOU. De Sowjet-Unie zat de nieuwe Afrikaanse republiek Guinee technische bijstand, deel uit makende van een groot bouwproject, verlenen. Het project omvat o.a. een groot stadion in de hoofdstad Co nakry. (Advertentie LM.) GRONINGEN. Het grote be drijfspand van een beddenmagazijn in de Poelestraat te Groningen is m de nacht van woensdag op donder dag voor het grootste deel uitgebrand. De brand die omstreeks twee uur uitbiak, werd ontdekt door voorbij gangers die rook uit de tweede etage zagen komen. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen op de eerste etage reeds naar buiten. De aangrenzende gebouwen, waar op een dichte vonkenregen neerdaal de, konden voldoende nat gehouden worden om uitbreiding van de brand te voorkomen. Toen de brandweer na drie kwar tier de brand meester was, was het pand vrijwel geheel uitgebrand. DEN HAAG Leden van de AN WB, die in het buitenland vertoeven en plotseling om dringende redenen naar huis moeten terugkeren, zullen in het vervolg de door de ANWB verschafte en gedekte kredietcou pons, die tezamen een tegenwaarde van 500 Zwitserse francs vertegen woordigen, kunnen inleveren bij de Europese KX»M-kantoren. De KLM zal dan maatregelen nemen om de toerist met het eerstvolgende vlieg tuig van een willekeurige lucht vaartmaatschappij naar huis terug te laten vliegen. •m -m -m -B«r ~r /V openingswoord de aandacht op het gebrek aan een geschikte zaal in Kethel. Hy hoopte dan ook dat vol gend jaar de zaal van het nieuwe wijkcentrum kan worden gebruikt. Gestart werd met een leuke vlag- genparade. Meisjes en jongens van 5 en 6 jaar voerden daarna een speelse kleuterfantasie op. De jon gens van 10—13 jaar toonden bij het kastspnngen een grote vaardigheid. De wedstrydoefenmg voor dames voor de bondsfeesten 1960 op mu ziek van de tango Jealousy van Gade kon ons nog niet bekoren. Kennelijk hebben de dames dit nummer nog te kort ingestudeerd. Dat de dames van Animo wei tot een poëtische vertolking van een bewegingsoefening op muziek kun nen komen bewezen zij in de graci euze uitvoering van het ontwerp van technische hoofdleider H. Voor- bach op de Czardas uit Coppelia van L. Delibes. De heren lieten goed turnen zien aan hoogbrug en minder spectacu lair werk bij het kastspnngen. By de damesploeg heeft Animo enkele leden van grote klasse. Met souples se en een schijnbaar gemak draai den de dames op de brug hun inge wikkelde figuren. Ook op de even- wichtsbalk turnen deze dames met grote gratie en een keurige li- chaamsbeheersing. Als intermezzo heeft een groepje meisjes van 7 tot 9 jaar in folkloristische kostuums een leuke boerendans op aecordeon- muziek van een der leden uitge voerd. De meisjes van 1416 jaar hebben de strijdoefening voor de bondsfeesten 1960 op muziek Tra falgar van W. Zehle met meer een vormigheid en op vlottere wyze sfeer kunnen geven. Hedenavond wordt dit programma nogmaals uit gevoerd, zij het dat een enkel pra- grammanummer wordt vervangen. (Advertentie LM.) ROTTERDAM centrum van UITf3AAND|RPTTERDAM f Het voormailJiÉlarkzicht in het Park is omgtï maféM ^myloeren - aan - Grote Ondergetekende bericht hiermede, dat vanaf VRIJDAG 4 MAART Rotterdamsedijk 34b Telefoon 6 87 31 door hem zal worden ge ëxploiteerd. Heropening des namiddags 3 uur. Beleefd aanbevelend A. X van Harmei cn. Parkzicht is in een ander kleed gestoken. Sinds december van het vorig jaar zijn directeur-eigenaar Gerard Huisdier en zijn doe het zeif-personeel aan de slag geweest om de zaak in het Park een ander interieur te geven. Rond de dans vloer zijn de loges verwijderd, waardoor veel ruimte is gewonnen In de Grinzing is het meubilair vernieuwd. De Lutinc Bar en de Louis Seize Bar zijn onherkenbaar. Verdwenen is bijvoorbeeld de sloep, die jaren lang als bar heeft ge diend. Het gevolg van deze verbouwing is» dat Parkzicht nu zyn capaciteit met honderd stoelen vergroot heeft, men uit alle delen van de zaak een beter gezicht op de dansvloer heeft en de optredende artiesten er beter uit de voeten kunnen. Dat is m de komende Floriade- periode zeer belangrijk. Parkzicht krijgt in andere jaren zo ongeveer 150.000 bezoekers, dit jaar zullen dat er ongetwijfeld meer zijn. Voor al ook, omdat ook de terrassen meer bezoekers zullen kunnen heb ben. Directeur Hulscher is van plan in zijn tuin een waterorgel te plaat sen. Binnen een paar dagen valt daarover de beslissing. Hij heeft bovendien het plan in de tuin een plastic zwembad te installeren, maar zekerheid daarover bestaat nog niet. Vrijdagavond tussen negen en elf uur wordt ter gelegenheid van de verbouwing een receptie gehouden, waarna de zaak, die overigens niet gesloten is geweest, tot de orde van de dag over gaat. Alex de Haas verzorgt die avond de conference. VRIJDAGA' zullató'Wff RECEn jipAl gaarne tfli H smaakvol het nm geworden. Uw.la2 len wij ten zeej Vanaf 4 maart;'"" dagen van 10 een nieuw ALLES O r CABARET^., worden geboqln havenstad van elke 20 minlfli attractie! KijktrJ eerste programjft. 2. DE De mal vrouv^ri 3. LI ND® De moo|. Porto Rïc< U. DE FREDDY'S Parodieën opfeeri 5tierengevf 5-YMKO Met sen 6. SA ma: Met ^4 Waart9.s. jfjdèhs *de ~fpf 11 UUR [pzellig en hoe </e Interieur is ijwezigheid stel- lé, op prijs..- ;r iedere 14 uur 's nachts .JANE Costu RTREFFEND RAMMA EDJENS ^t^aantre! I&bn ver hl handhavü ie etc. He (voog||lIg Parkzicht) --~Pffs«Gerard Hulscher

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1