Pijnlijke nederlaag van SVDPW tegen H. v. II. 1 Vweweek- Sportavond voor „Doe Open trok weinig belangstelling !T v umnEnus WYBERT Muwi-woningbouw in Nieuwland ligt stil üook GSS komt dichter bij kampioenschap Supep-raylon AGENDA Demos mist de kans Comedia op de planken NOAD had geen kracht beter van VOETBAL IN SCHIEDAM Gefa deed goede keus met Elke minuut telt55 Chauffeur Koeriersters Jongenen r. GRIEP EOUDT BURG. PEEK UIT JUDO-GREEP Demonstraties van diverse sporten Overal elders werd' vanmorgen doorgewerkt UITZETÏENBOEKJE Jongen gewond door schommel Fietsen in de Lange Haven gegooid TAFELTENNIS 'spsgF-* Schoorsteenbrand Jongens betrapt Burgerlijke stand Jeud-concert gaat niet door Verheugende overwinningen van Ursus en ook DHS ZA TERDA GMIDDA G VOETBAL Goudsw. Boys-GSS 0—7 PPSC-GTB 4-2 HBSS-Gr. Limit 2-1 SFC-N aakhvijk 1-1 DHS-Sclioonhoven 1—0 Ursus-DZB 4-2 HvH-SVDPW 1-0 Hermandad-DRZ 2-1 DDC-Sehiedam 4-0 Martinit-Rijswijk SCHIEDAM Th. PASGALES ervaren CHAUFFEUR versterkt mot porton; ofTon en In rtheord jongens Maandag 7 maart 1960 n wc lier." n dat maar mden spön" 7 een •hteu. en in ,stak over rtelde htig", dc iendc rende Mijn T om lüs in jbui- irtuin e w- Lóve- met, rh de iêdels jenen S man- e hen mè&t) (Advertentie IM.) "Een sportdemonstralieavond van bijzonder goede klasse en ten bate van een goe.- doel beeft zaterdag avond in de korenbeurs beter ver- Het is niet de bedoeling om de strijd met kracht te winnen, maar de in telligentie dient te worden aange wend. Dat liet de heer Bishoff zien in enkele demonstraties waarbij de leer lingen de grepen en worpen uitvoer den. Zowel de boksers als de judoka's toonden enkele spannende partijtjes. De jonge groep krachtsportbeoefe naren van sportschool Jansse brach ten de toeschouwers in verbazing met hun prestaties in het heffen van zwa re staven en gewichten. Als speciale dicnd dan de teleurstellend geringe gasten waren uit Rotterdam op ver- zoplr vnn Wrtiif Wa opkomst van slechts enkele tiental len schiedammers. Het was een bij eenkomst in het ka dar van de actie „Doe open" voor de vluchtelingen hulp. Mogelijk dat onbekendheid met dit evenement de Schiedammers heeft weggehouden. Het lag in de bedoe ling van de organisatoren het jon- rencomité voor de sleutelactie „Doe" open", dat burgemeester mr. J. W. Peek op deze bijeenkomst enkele judoworpen met de bekende judo- leraar Wout Bishoff zou demonstre ren. Helaas moest burgemeester Peek wegens griep verstek laten. gaan. In zijn welkomstwoord heeft de voorzitter van het actiecomité do heer R. Goettsch gewezen op het be lang van de acties ten bate van de vluchtelingenhulp. Hierna heeft de heer Bishoff op kundige wijze een explicatie gegeven bij een aantal ge varieerde demonstraties Leerlingen van sportleider Berry Jansse toon den tezamen met de heer Jansse de oefenstof voor boksers, waarbij zij ook de conditietraining voor hun re kening namen. Leerlingen van de heer Bishoff toonden daarna op een judomat de techniek van de judospori. Hierbij zette de heer Bishoff uiteen dat judo de sport van de zelfverdediging is. zoek van Wout Bishoff gekomen de schermers die bij de heer Van Gel deren hun vaardigheid op floret en degen trachten op te voeren. De heer Van Gelderen en zjjn pupillen kre gen voor hun beheerste oefeningen, die een hoge mate van technisch en tactisch inzicht verrieden, een inten se aandacht. Ha deze indrukwekkende sportde- monstraties van goede kwaliteit heb ben de jongeren nog geruime tijd genoeglijk gedanst op muziek van het dixi elandorkest. The Riverside Jazzband. Inmiddels waren in de loop van de avond nog wat belang stellenden gearriveerd 2odat naast de kwaliteit van deze bijeenkomst ook de kwantiteit voldoening kon ver schaffen. (Advertentie LM.) GRIEP Gebruik regelmatig' Allien In ioien met Wybari-bietdmerk Bellen bjj ongeval: G.G. en G-D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64660. Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. E.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20,30 uur zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cv Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 192030 uur; dinsdag van 9.30—1630 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 930—16.30 uur; donderdag van 930—12.30 uur; vrijdag va» 930—10.30 liui en 19—20.30 uur zaterdag van 93016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart BIOSCOPEN Passage, 2 cn 8.15 uur: „Opstand der gladiatoren". Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur; „Meis jes op het slechte pad". DIVERSEN Wjjkl. Nwe. Maasstraat, 8 uur: CJV-meisjcskoor. Uitvoering. (Advertentie LM.) Ook Schiedam is niet vrjjgebleven van stakingen in het bouwbedrijf. De staking bleef echter, voor zovel wil althans bij een rondrit vanmor gen langs de diverse bouwplaatsen in de stad gewaar konden worden, beperkt tot cén plaats: dc woning bouw in Nieuwland. Geheel volgens het stakingsparool van de drie grote vakbonden dat het werk alleen bij de grote objecten stilgelegd moest worden, zjjn ook de bouwvakken van Muys en de Winters Bouw- en Aannemingsbedrijf in staking ge gaan en met hen de werknemers bij alle onderaannemers. Alleen de stukadoors, kraanma chinisten, e.d., die onder een dere C.A.Ö. vallen, zijn vanmorgen in Nieuwland toch aan het werk gegaan, terwijl ook een kleine be- ton-stortploeg het werk heeft her vat. Ook de niet-aangeslotenen hebben zich dus in grote lijnen solidair ver klaard met de staking. De afbouw van de Wilton-huizen langs de Parkweg in Nieuwland (aannemers Gebr. Both te Vlaardingen) ging echter normaal door. Zover we echter hebben kunnen nagaan, is er in Schiedam verder nergens gestaakt. Dit 2ijn dan ook kleinere projecten, zoals het gebouw van bakkerij Vlug aan do Broers- vest—Brocrsveld, de flatbouw aan het Newton-plein. De bouw van fa briekspanden in de industrie-terrei nen ging vanmorgen ongestoord door. Ook bij de diverse bouwobjecten bij Wilton-Fijenoord had vanmorgen het werk doorgang. De vakbonden wilden hier de zaak van dag tot dag bekijken, zodat het niet onmo gelijk js, dat het bouw-werk daar alsnog komt stil te liggen. A.S. BRUIDJE! Het nfeuwe Kodijko (s verschenen, met vele foto's In zwart/wik en kleur. U vindt or prachtige degelijke uliaetlen ïn, waaronderde nieuwe ,Opbouw- Uitaet". (Kopen In gedeelten). BOEKJE IS GRATIS VERKRIJGBAAR Ut 0KS FILIAAL. MEENT 31 A - TELEFOON 12 22 00 Op de kinderspeelplaats in hei Prinses Beatrrxpark heeft de 13- Jarige J. T. M. Gunneweg gistermid dag een ernstige hoofdwond opge lopen, toen hij een schommel tegen 2"Ün hoofd kreeg. Een politieagent beeft hem direct verbonden, waarna de G.G. en G.D. hem naar het Ge meenteziekenhuis heeft gebracht waar hij is behandeld. Twee Vlaardingse schoolmeisjes kwamen zaterdagavond na afloop van een feestavond in Musis Sa- cnim tot de ontdekking, dat hun fietsen verdwenen waren.-Zij deden aangifte bij de politie: daar ver goedde men dat de fietsen wel eens ih de Lange Haven gegooid kon den zijn. Politiemannen gingen dreg gen en in-daad, beide fietsen "werden op>- 'naald. Esperanto-agendo Merkredon, Ia 8an de marto. Klub- vespero Ni tradukos frazojn ce kdi- "o v. Gink, Floegstraat 19. Venu car ekzercado estas bona por progresi. Afdelings-voet bal Voor Demos is de strijd in de eerste klas van de afdeling Rotter dam nicl belangrijk meer. De rood zwarten kwamen tegen Wit Rood Wit niet verder dan 1—1, zodat zowel Demos ais WRW geen kans meer maken op de tweede plaats, die dit seizoen ook van belang is voor pro motie. Wilton Fyenoord kon dc over winning van vorige week niet pro longeren, St. Lodewijk won in Schiedam roet 20 van WF. In theo rie kan WF nu nog gelijk komen met Steeds Hooger, maar het ziet er wel naar uit dat Wilton de eerste klas vaarwel gaat zeggen. Op het slechte terrein van Vier- poldcrs heeft Demos tegen "Wit Rood Wit een harde en sfeervolle wed strijd gespeeld. In de achtste mi nuut veroverde "WRW via een vrije trap de voorsprong. De Schïedamse spil Jaap Roelfzema schoot in de 25e minuut zo hard uit een vrije trap in dat de tegenstanders het na kijken hadden. Met wind tegen kreeg Demos in de tweede helft voldoende kansen. WRW nam de voorsprong door een schot van de middenvoor dat in de twintigste minuut via de rug van de Schiedamse doelman in de doelmond kaatste. Twaaf minu ten voor het einde schoot rechts buiten C. Tetteroo zijn club naar 2—2 cn hierna kwam Demos nog bijna aan de begeerde winst Voor een schaars bezette zaal heeft het Schiedams Toneelgezel schap „Comedia" zaterdagavond In het Volksgebouw een voorstelling ge geven van het toneelspel „De onge wenste gast" van A. Jurriaan Zoet mulder. Sporadisch bleek ons iets van to neelspel. Dat kon ook moeilijk an ders, want het merendeel van de spelers kende de rol zo slecht, dat de souffleur het stuk bijna xn zijn eentje ging spelen. Hij kreeg een seintje dat hij wat zachter moest pra ten, maar toen werd er hier en daar „Harder!" geroepen vanuit de zaal dat guid d; n de spcl-rs. Wèl werd er af en toe heftig ge sproken door de spelers, maar als die heftige uitvallen bijna voortdu rend een paar tellen te laat komen, heeft het een komische uitwerking, wat niet de bedoeling was. Namen noemen willen we dit keer achterwege laten. Zoals gezegd was er weinig publiek. Nee, van „Come dia" hebben we eerder wel betere opvoeringen gezien. Een gehavend NOAD-team is zon der veel hoop zaterdag naar Dongen (NJB.) getrokken voor de strijd te gen het sterke B.SM. Dc hele ploeg bestond uit Invallers, n.I. Ton v. d. Poort, Martin Noordam en Theo van Zuylekom en zij hebben geen schijn vun kans gehad In de hopeloze strijd tegen de Brabanders, die met 100 verloren werd. Toch hebben de jon gens sportlef tegenstand geboden en Ton v. d. Poort kon zelfs een derde game afdwingen. Persoonlijke uitslagen: Koenen-v. d. Poort 21—15, 21—9; tegen Noordam 219, 21—6,* tegen v. Zuylekom 21— 13, 2111. Dirksev. d. Poort 217, 2116; tegen Noordam 21—8, 21—7; tegen v, Zuylekom 21—9. 21—10, O omens-v. d. Poort 2112, 17-—21, 21—8; tégen Noordam 21—8, 21—7; tegen v. Zuylekom 21-10, 2113. Koenen/Oomensv. d. Poort/-v. Zuylekom 21—17, 21—19. Zaterdag a.s. staat de thuiswed strijd Favoriet op het programma. Het is echter nog niet bekend of Noad dan over de Beurs kan be schikken i.v.m. de Actie „Doe Open". de lekkerste vers gerolde Amerikaanse cigaret! rVH'n Zaterdagavond omstreeks 8 uur brak door een onbekende oorzaak een schoorsteenbrandje uit in do woning van de heer J. T. K, in de Anth. Muysstraat. De brandweer on der leiding van de heer Titular verwijderde het vuur met een ra- moneur. Er was geen schade. Vier Vlaardingse jongens, één van vijftien, twee van zestien en één van zeventien jaar, zijn in Schiedam op heterdaad betrapt door politieman nen in een surveillanceauto, toen zij op de hoek van de Kommiezenlaan en de Strïckledeweg in een pand wil den inbreken. De jongens gingen aan de haal, maar drie van hen werden korte tijd later na een achtervolging gepakt. De vierde werd in zijn woning in Vlaardingen aangehouden. De jongelui bekenden ook andere inbraken, waaronder die bij Wood- Miine en de Rotterdamse Blikfa- briek in Schiedam. Verder hadden zij eerder al enkele malen ingebroken in Vlaardingen, Rotterdam en Maassluis. GEBOREN: Pieter J., z v. J. van der Ree en C. van Hattem; Leonar- dus J.r z, v. J. van Hagen en H. C- G. van Leeuwen; Jacoba, d. v. F. Ch. de Ronde en N. van den Bergh; Ro bert J., z. v. B. "W, van Gent en L, Heijnsbroek; Simone, d. v. S. J, van der En de en B. Bos; Bernardus P- H.. z. v. B. P. H. Janse en A. M. Jansen; Marcellino A„ z. v. A. Bon te en. S. A. van de Klundert; Angelo J. H„ z. v. J. H. de Boer en S, C. de Koning; Alexander G., z. v. E. Brui ning cn E. W. Klörcn, OVERLEDEN; F. J. Muijlaert, 5 jr; Ph. H. 't Hart, 79 jr., echtg. van C. Hollaar: G. van den Hoeven. 78 jr; J. Sitton, 56 jr. Daar een groot aantal leden van het Rotterdams Philharmonisch Or kest wegens ziekte is uitgevallen, kan het pedagogische Jeugdconcert dat morgen 8 maart in het Passage- theater te Schiedam gehouden zou worden, niet doorgaan. Ook kan nu nog niet worden bepaald of het mo gelijk is het Jougdconcert op een ander tijdstip te laten doorgaan. Zo somber als de vooruitzichten voor de clubs in het zondagvoetbal zij zo fleurig zijn de kansen voor de Schiedamse zaterdagvoetballers. HBSS klom met een Z1 zege op Grcote Limit weer wat hoger in de middengroep, PPSC handhaafde haar aanspraken in de titel in de eerste klas. Helaas voor PPSC wonnen alle concurrenten ook, zodat nog een felle eindstrijd mag worden verwacht. GSS schoot zich met een formidahc- le 7—0 overwinning op Goudswaard- se Boys dicht naar het kampioen schap van de tweede klas A. Als de concurrenten falen bü de inhaalwed strijden dan is GSS spoedig kam pioen. Zo fel ging Goudswaardse Boys in de aanval dat hel verwonderlijk is dat de thuisclub niet tot scoren kwam. Enkele mistrappen in de Schie damse achterhoede lieten de boys on benut. In de achtste minuut was het Putters die een fout in de defensie van Goudswaard afstrafte. In de tweede helft veroverde GSS steeds meer terrein. Na zeven mi nuten scoorde Putters het tweede doelpunt. Htema kon Immerzeel twee maal scoren waarna Putters met zijn hat trick de stand op 0—5 bracht Immerzeel en Scholten verhoogden tenslotte de score tot 0—7. In een fel duel heeft PPSC zich met 42 de sterkste getoond in de ze derby. Reeds direct trok GTB in de aanval maar resultaten bleven uit. In de twintigste minuut kon De Beer scoren op een voorzet van links. Wel ketste de bal van de paal terug maar De Beer retourneerde het leer. In de tweede helft zette linksbuiten Groe- neweg van de lijn voor en via do paal werd het 20. GTB verzette zich en toen de spil van PPSC een overtreding beging kon GTB via een strafschop de achterstand verkleinen. Vijf minuten later had de midden voor van GTB de achterstand alweer teruggebracht, maar het technisch sterkere PPSC bleef in de aanval cn via een kopbal van rechtsbinnen Van Dijk werd het tenslotte 42 voor PP. In de eerste twintig minuten over speelde HBSS de tegenstander. Het was de aanwinst Rijnbende die in de tiende minuut de score opende en twee minuten later bracht dezelfde speler dc stand op 20. Toen kwam Groote Lindt in de aanval. Na een aantal hoekschoppen kreeg Robbie Aaldijk eerst in de 25e minuut het eerste schot te verwerken. Vlak daarna was het echter raak. Toen Scheffers terugspeelde ketste de bal op de bovenlat, het teer bleef in het veld en het was rechtsbuiten Tessels die links voor doel inkopte (2—1). Hierna hebben de partijen in een ge- lijkopgaande strijd vergeefs getracht verandering in de stand te brengen. In de tweede helft stonden soms tal rijke HBSS'ers in de doelmond van Groote Lindt maar de scrimmages leverden geen doelpunten op. De voetbal heeft vreemd gerold bij de KNVB-crs. Verheug* nd ia de bijzondere prestatie van Lrsus, dat met 42 van DZB won waardoor de stadgenoten nog een kans hebben aan de degradatiedans te ontkomen. Schiedam schakelde zich met een 40 nederlaag tegen DDC uit voor de strijd om de titel. SFC hield lei der Naaldwijk nog even vast met een 1—1 gelijkspel, maar of dit nut zal hebben moet nu nog worden be twijfeld. SVDPW vlei op de bodem van de compctïtieladder door een ongelukkige 1—0 nederlaag tegen Hoek van Holland. Ook Martinlt komt weer In gevaar door een 4—1 nederlaag tegen Rijswijk, Het ver lies van DRZ (3—1} tegen Herman dad kan ook voor De Roode Zonnets onaangename consequenties met zich brengen. Vreugde heerst er bij DHS dat zich met een verdiende 10 overwinning op Schoonhoven vrij wel In veiligheid bracht. In de eerste helft kon de thuis club tegen het sterk aanvallende Naaldwijk nauwelijks gevaarlijk worden. De verdediging van SFC kreeg het heel moeilijk, maar doel man Jung stak in een goede vorm, Eenmaal bracht de paal redding, De tweede helft was drie minuten oud toen de middenvoor van Naald wijk van grote afstand onverwachts inschoot. Vijf minuten voor het einde kwam SFC nog op 11. De doelman van Naaldwijk had een aanval afgeslagen, maar hij was met tydig in zijn doel terug. Linksbuiten Rietveld kon daardoor hard mknallen, Met het windvoordeel startte DHS overrompelend. In de 15e minuut lanceerde Roozen een goede voorzet Krommenhoek kopte de bal tegen de deklat waarna De Kievit hard in schoot, De Schiedamse defensie hield goed stand, zodat doelman Burger weinig werk kreeg. Aan de andere zijde had Roozen, die weer uitste kend op dreef was, geen geluk. De Schiedamse middenlinie speelde in defensieve positie, waardoor de aanval gevaarlijke uitvallen kon ondernemen. Zeven minuten voor tijd gaf Roozen aan De Kievit 1 kans, maar deze wipte de bal voor open doel over de lat. DHS won daardoor met de geringe cijfers (1—0). De mentale training van stadge noot cn oud-trainer Piet Smit heeft bij Ursus een uitstekende resultaat gehad. Reeds voor de rust had Ur sus een veilige 4—0 voorsprong, Linksbinnen Weeda opende In de tiende minuut de score. Een kwar- buiten van DDC de stand op 20 bracht en tien minuten later werd het 3—0 waarna de Rotterdammers het overwicht direct daarna op 40 besloten. Weer hebben de rood-witten op ongelukkige wijze met gering ver en tien minuten voor rust hadden schil verloren, SVDPW heeft vrij de stadgenoten voor het eerst in i wel voortdurend een veldoverwicht lange tijd de weelde van een 4—0 gehad maar het ontbreekt de stadge- voorsprong, dankzij Weeda. In de noten aan schutters. De thuisclub tier later kon rechtsbuiten Marie Huigen de voorsprong vergroten. Middenvoor Bergkotte bracht de stand m de dertigste minuut op 30 tweede helft was er geen sprakeheeft de weinige kansen wel weten meer van een Schiedams overwicht,te gebruiken. In de 25e minuut Na tien minuten werd het 41, hier- 1 kwam Hoek van Holland na een na kon Ursus de Rotterdammers op prachtige aanval door een hard afstand houden en acht minuten schot van de rechtsbinnen op 10 voor tijd was het A—2. Het technisch sterkere Hermandad heeft voor rust met wind mee niet kunnen scoren dankzij het goede werk van stopper Jan van Santen en doelman Henk Zonneveld. Vier minuten na rust kreeg Hermandad door een schot van Slijkhuis loon naar werken. In de twintigste mi nuut maakte Hoekstra er 2—0 van. Twee minuten later beging de thuis club een overtreding in het beruchte gebied waarna Ouwens de penalty met een tam schot benutte. Her mandad behield de verdiende 2—1 Het gouden Schiedam vertoonde in Rotterdam tegen het niet sterke DDC geen glans. Bij de rust was de stand nog blank maar daarna voer den de Rotterdammers de score ge leidelijk op. Toen Reynïerse in de eerste minuut de bal slecht weg werkte kon DDC een voorsprong en daarna verbleef SVDPW vrijwel voortdurend cp de helft van de te genstanders. maar elke aanvalspo- ging strandde. Met snelle aanvallen zetten de Schiedammers het doel van Rijswijk onder druk, maar verder dan enkele hoekschoppen kwam Martin it niet. In de twintigste minuut strafte de linksbinnen een mistrap van de Schiedamse delensie af. De rechts buiten van de bezoekers bracht een kwartier later de stand met een hard schot op 0—2, Na rust speelde Rijs wijk veel beter dan het teleurstel lende Martinit. In de twaalfde mi nuut kon H Post op een pass van W. Bos het tegenpunt scoren. In de 23e minuut glipte de middenvoor van Rijswijk langs de spil van Mar tinit <13) Daarna geselde H. Post nog eenmaal de Rijswijkse paal maar ook Rijswijk kwam voor de doel mond van de tegenstander. Wel kon rechtsachter A. de Jong nog ten koste van een hoekschop redding brengen, maar het was slechts een nemen. In de 15e minuut greep doel- uitstel want uit de corner schoot de man Reep mis waardoor de rechts-linksbuiten hard in <14). De Stichting Christelijke Fllmac- tie „Cefa" beschikt over een aantal bijzonder goede films, zoals wel is gebleken in de loop der jaren. Er zijn goede ontspanningsfilms en films waarin hel gewetensconflict als cen traal probleem gesteld wordt. Zo'n laatste was „Les Assassins du Di- manche" (Elke minuut telt), die za terdagavond In gebouw Irene werd vertoond. Deze Franse Cinemascope-film (bij uitzondering in zwart-wxt> vertelt van een garage-houder, die voor het probleem komt te staan of hij zijn faam als vakman durft te verlie zen om een mens van een zekere dood te redden. Er is in zijn garage nJL een auto gerepareerd, waarbij men echter vergeten heeft een moer aan te draaien in de stuurinrichting. Dan volgt een dramatische speur tocht naar de auto, die uitstekend verfilmd is. In het voorprogramma was er een grappig filmpje over wol („Gebreid verhaal") waarin men zich o.a. kon vermaken met Conny Stuart. De heer B. F. J. van den Hoek. tweede voorzitter van de Ccfa, open de de avond en deelde o.m. mee. dat de collecte voor „Vier maal ZN", die in de Julianakerk werd gehouden, ruim ƒ183,heeft opgebracht. Op veler verzoek wordt op 2 aprE een tweede versie van „Die Nachtwache" vertoond. Heden is rustig van ons heengegaan ons lief jong ste zoontje Simon hij is 8 jaar geworden. H. Bijl C. C. Bijl-Lenderink Schiedam, 6 maart I960 Lange Haven 106. Ons kind ligt opgebaard Sn het Gemeentezieken huis. Bezoektijden van 11 tot 11.30 uur en van 18 tot 18,30 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben op dc al gemene begraafplaats, Vlaardingerdijk te Schie dam, op donderdag 10 maart i960 te 13 uur. Gelegenheid tot condole ren na afloop van de be grafenis in de aula. Huidarts Vondellaan 8 Praktijk geheel herval Gevraagd; voor G.M.C. kip-auto Telefoon 3 90 52 na 6 uur tel. 5 30 17 Diversen Rotan, vanaf ƒ19,75, kuip- model. Eerste soort rotan en onder garantie. Zie 4e ver dieping. Keus uit 60 stuks bij Plate, Grote Markt 19—21 te Schiedam, Permanent wave 'ermaneot i Dames, voor een. goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.com pleet. Telefoon 668 33, gevraagd, ca. 20 jaar, in het bezit van minstens diploma m.u.l.o., door chemische fabriek te Schiedam, voor verschillende administratieve taken, expeditie, correspondentie, enz. Sollicitaties onder nr. S. 781 aan het bureau van dit blad. 7C leeft. 5 j. 70 ct. st. p. m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1