Sp: m Sporthal onmisbaar voor bloei van zaalsporten Aspirina reeuwen trekken al kleurrijke zomertenue hun aan ARDE Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Alle nieuwbouw ligt „plat" in Schiedam Cassatie in zaak aangetekend Agatb astraat rnaastrlchts Merel vestigt record in vroeg bouwen van nesten Snoek in park vijvers Ook bouw chr. sportcentrum op Harga aanbevolen Jubilerend dames-comité van „Schiedam" gehuldigd Aan sclioolsporttoernooien nemen 146 teams deel lvan Sf» ONZE VOGELS IN MAART AGENDA A vond-V ier d a a gse van de N.W.B. s:3.»r12.30 uur:>:«as I Filmavond van CBC Vinger gebroken bij aanrijding Fiets gestolen R.Ph.O. met R'damse delegatie naar Bremen en Hamburg Jaarverslag van S.B.L. O. Met fiets de sloot in Burgerlijke stand Door misverstand werd vorige dagen nog gewerkt Bevrijdingsspel op 5 mei Bijeenkomst van de PvdA-Vrouwengroep "-W oensdag 9 maart 1960 k sta mdat heie naar Jook issell 'ook- unch, snels Hij - een eens !t hij •haar 'Veel ■i ze •heb, &"dal lillen fver- J/v Jjöc' Maar e ik lit ik i'he- ischc ïjda- iinet maar ¥,°?T ^ch- jnnar n' de r - de t'oor- i|ia- lien. F Hoewel de lentemaand reeds drie weken oud moet zijn, aleer de lente officieel zijn intrede doei, bemerken we in de natuur thans reeds tal uatt symptomendie op het voorjaar be trekking hebben. De sneeuwklokjes hebben op be schutte plaatsen hun helder witte klokje al ontplooid; de winterjas mijn in de tuin bloeit reeds enkele ■weken en de bijzonder fraaie katjes uatt hazelaar en els bengelen ook al weer aan de takken. Hei zal voorts niet lang tneer duren af in onze tin nen bloeien de eerste krokussen, na: pe-eïeren. Sommige van deze meeu wen zijn wat de nestbouw betreft, ware archïtekten, doch andere vol staan met slechts een paar strootjes 930—16 30 uut en 19—20.30 uur zaterdag van 9 30—16,30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart heining of soms zelfs op de grond, waarbij zij de zonderlingste gelui den voortbrengen, terwijl zij met de vleugels als het ware de maat ple gen te slaan. Vele exemplaren onder hen zijn evenwel buitenlanders, die in de loop van deze en de volgende maand weer naar hun haardsteden in bet hoge noorden zullen terugkeren. In de loop van deze maand, zeer waarschijnlijk omstreeks de helft van de maand, zal de eerste zomer- 7- I vogel, de tjiftjaf, van zijn winter- m een kuiltje of ook we. tussen wat omzwervingen in de buurt van Span- a -ie - aangespoeld hout In de tweede je „aar ®ns terugkeren. Het is eik i h.(' 1,55,?: "SP "Mels" week van apr.1 kunnen we da eerste jaar opnieuw een evenement aLs we I )os 0!> l J eieren verwachten en aangezien de 1 jijn monotoom „tjif-tjef* weer voor OTVERSEJS kapmeeuwen ongeveer drie weken eerst horen Het is wederom een Ti vol, 8 uur: Receptie OBK broedt, kunnen de eerste donsjongen bewijs, dat de lente in aantocht is. Irene, 8 uur: Ver. eigendommen Wijk begin mei geboren worden. Ook in de weide komt er al aardig 2"Verg. en toneel. Vroede nestbouw *eïen *u 'brouwerij. De eerste £hr. Soc Bel., S uur: De Kunst. Film Over de bosbewoners onder de vo gels begint de Bellen bü ongeval: G.G en GD Tutnlaan 80. telefoon 69290 Poiitie-alarmnummcr 64656 Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. ILK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag {behalve maandag) van 9 30 tot 16 30 uur en iedere avond «behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20 3P uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cp Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920 3P uur; dinsdag van 930—16-30 uur De Nederlandse Wandelsportbond organiseert dit jaar voor de zeven tiende maal een Avond-Vierdaagse in Schiedam en wel van 21 tot 24 juni. De startplaats is evenals xn de voorgaande jaren weer gevestigd bij de St. Tomasschool m de Warande Schelen en verenigingen en ook in dividuele lopers, die van plan zijn deel te nemen aan de mars, kunnen zich in verband met schoolreisjes, vakanties, e.d. nu reeds voor inlich tingen wenden tot de secretaris van wandeltocht. De Schiedams-Vlaar- dingse wandelsportvereniging „Li berty" organiseert op die data een Bevrijdingshordenkingstocht. Ook daarvoor kan men inlichtingen ver krijgen bij de heer Bakkeren. (Advertentie I.M.) BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: der gladiatoren". „Opstand en ter afwisseling Ritmeester lichte Sjgd-artjes 1.20 grutto's zijn in de laatste week van Wijkcentrum, 8.15 uur; Alg. Foto- - kring. Verg. T februari al gesignaleerd en dit kan, lente eveneens al j jjanfc jiet eunS(ige weer, als een - - 1 u^un. AU „C b ij C '4.J lint U/UCI, ItAO Lt l, cissen en hyacinten en langs de vaardig te worden. Verscheidene me- zeer vroege datum beschouwd wor- wegbermen de geele bloempjes van 't klein hoefblad en in de polder het glanzend gele speenkruid. Dat de prille voorjaar op de vo gels ter dege van invloed is, zal ieder duidelijk .zijn. Het aantal kapmeeu wen dat de bruine kap reeds opzet, wordt met de dag groter en aan het eind van deze of begin volgende maand zullen deze vogels naar duin en strand verhuizen en zich lang zamerhand weer op de oude broed plaatsen gaan vestigen. Op deze broedplaatsen, die wij o.a. op de Beer aantreffen, broeden vaak dui zenden vogels bij elkaar, zodat er dan met recht van een kolonie ge sproken kan worden. Het is er al tijd een kabaal van je welsle, want onze meeuwen roepen en schreeuwen vrijwel onophoudelijk en doen dit bijzonder luidkeels. Horen en zien vergaat je als je met de schuiltent in zo'n kolonie bent neergesteken, en als je 's avonds ai lang en breed weer thuis zit, klinkt het meeuwengekrijs je om zo te zeggen nog in de oren. De eieren zijn heel mooi, bronsachtig gioen met bruine vlekken en stippen bezaaid en 2ïjn iets kleiner dan kip- (Advertentie t.M.) Produkt Voor de hengelaars met een voor liefde voor snoek Is er goed nieuws. In opdracht van de twee plaatselijke hengel >por ..verenigingen heeft n.l. visser vai Wijk uit Groot-Ammers zrtcrchig j.l. in de wateren van het Pr. Beatrixpark een flinke party Val)grype snoek uitgezet. Het zyn 86 flinke knapen in gewicht varië rend van g pond! Zolang he, water echter geen na- muilyke visaamvas oplevert, moet cr echter zorgvuldig gehengeld wor den. Snoekvergunningen worden dan °ok niet meer uitgereikt; wel kunnen nieuwe leden zich bij de verenigin gen aanmelder voor de zg. kleine "vergunning. Er wordt echter een rijksdaalder inleggeld gevraagd als ejrtra bijdrage in het bestrijden van de kasten van de nieuwe aankopen. Maar nu heeft Schiedam de be schikking gekregen over een viswa- tertje waar men jaloers op kan zijn. De Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale houdt op maandag 14 maart in gebouw Chr. Soc. Bel. aan de Lan ge Haven een filmavond. Aanvang acht tiur. Voor de kinderen is er om vier uur een filmvoorstelling. Uitslagen in poule 2 driebanden- toernooi om het Bliekendaalbxljart De Ruiter 30 30 67 3 0.447 Simons 30 18 67 3 0.268 Vermeulen 36 36 85 3 0.423 Dries 30 18 85 2 0.352 v. Letten 30 30 71 4 0.422 Simons 30 18 71 3 0.253 v. d Water 30 30 109 3 0.275 Smit 30 21 109 2 0.192 reis en zanglijsters laten bij gunstigden m- 'hebben hun heldST kHn. ,2£itV llOTen„ en de kend „gricto-grieto" cl toeer gehoord vaortvarendste onder hen zullen te gen het einde van deze maand onge twijfeld reeds aan nestbouw gaan denken. Maar wat te denken van het merel- paar dat op een lichtreklame van een magazijn in de Lijnbaan reeds begin februari 'n nest had gebouwd? Reeds op 9 februari werden wij op dit feit attent gemaakt en dit mag bepaald wel in de annalen van de vogelgeschiedenis vermeld worden, want bij mijn weten is een derge lijke vroege waarneming nog nim mer gedaan. Op deze datum zat het wijfje reeds te broeden en met be langstelling zien wij het verdere ver loop tegemoet. Bovendien is het reeds een grote bijzonderheid dat een merel, die toch een echte bosbewoner is, zo maar en kele meters boven de grond op een verlichting broedt en dan nog wel waar een drukke passage is. Het wijst in ieder geval op een tekort aan broedgelegenheid, maar dat kun nen de merels in het hart van een drukke stad toch moeilijk verlan gen. Het is overigens te hopen, dat de vogels, die In het bos voorkomen, nog even zullen wachten met de nestbouw, aangezien de grote ronde nesten in de nog bladerloze takken te gauw in het oog vallen met alle nadelige gevolgen daarvan. Pimpel- en koolmezen roepen en en daarmede is een maanden lang gekoesterde wens in vervulling ge gaan. Reeds tn het najaar bij min der prettige weersomstandigheden plegen wij elkaar toe te voegen, och nog zoveel maanden en dan komen de grutto's weer. En ziet nu zijn de eerste exemplaren weer verschenen De kieviten In de loop van deze maand zullen er nog vele volgen, al dienen wij er wel rekening mede te houden, dat een groot deel hier slechts op door trek vertoeft en te zijner tijd ver der noordwaarts zal trekken. Niette min blijven er in de polder voldoen de grutto's over om er in de eerstko mende maanden volop van te kun nen genieten. Met de kieviten is het al net een der gesteld; soms zijn er heel veel, terwijl enkele dagen later hun aan- tal aanzienlijk afgenomen kan zijn. Ook de eerste tureluurs hebben wij al waargenomen en hun melodieuze roep „le-lu-te-lu" klinkt je vooral zo'n eerste maal als muziek in de oren. Kemphaantjes hebben wij vrijwel de hele winter gezien, doch het zal nog wel tot hall april duren eer de mannetjes I un fraaie bontkragen gaan opzetten en hun onbloedige steekspelen gaan houden. De veld- of akkerleeuweriken in Op de hoek van de Viaardinger- straat en de Vellevest botsten giste ren een scooter, bestuurd door de heer P. de G. uit Rotterdam, en een vrachtauto, bestuurd door de heer J. B. uit Bergambacht tegen elkaar. De seooterrijder had geen voorrang verleend. Hij liep een gebroken vin ger op. In bet Gemeenteziekenhuis is hij behandeld. Van de scholier M. K. is de fiets gestolen, die op de Broersvest stond. (Van onze kunstredactie) Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal op 16 en 17 mei concerten geven in Bremen en Hamburg. Dit zingen op hun manier ook al weer de weide zingen reeds allerwegen het parmantige winterkoninkje laat eveneens zijn lenteliedje weer horen. Binnen enkele weken ver nemen wij dan tevens het gezang van de groenling, terwijl de vink ook omstreeks deze tijd weer gaat zingen. Zomertenue De spreeuwen verwisselen hun ge spikkeld winterkostuum langzamer hand voor het veel kleurrijker zo mertenue en als deze vogels zich in het zonlicht bewegen, bemerken we eerst welke schitterende kleuren hun verenkleed heeft. We ontdekken dan groene zowel als blauwe en paarse kleuren soms met gouden glans en de rode pootjes steken daarbij zeer fraai af. Zingen doen zij reeds lang; daarbij zitten zij op een tak, op een en het is een genot de steeds hoger stijgende zingende vogels met het oog te volgen totdat zij tenslotte uit onze gezichtskring zijn verdwenen. Na vele minuten keren zij eindelijk al zingende weer naar de aarde te rug. Binnenkort kunnen we eveneens in de polder de beide kwikstaarten, de witte en de gele, terug verwach ten zomede aan de leetiwerik ver wante graspiepers en daarmede is zo ongeveer de hele weidebevolking io eer present. Als bovendien de futen weer tn da vaarten en vlieten rondzwemmen en elkaar al knorrend het hof ma ken, dan heeft het lentefeest in de polder eerst zijn hoogtepunt bereikt A. DE JONG De schoolsportwedstrijdsn zullen dit jaar van ander formaat zijn dan en vier kandidaten werden voor lopig afgewezen. vorige jaren. Öp de scholen heb- J Voor de bouw van de tribunes in beoefenaren, maar ook de andere Indoor-sporten zijn in Schiedam zeer In trek, al hebben de turnverenigin gen bij de verdeling van de gymnas tieklokalen de voorkeur. Voor het beoefenen van sporten als "badminton en zaalhandbal zyn bovendien dc af metingen van de normale gymnas- culturcel vlagvertoon begeleidt een i tieklokalen niet ideaal. Rotterdamse delegatie, die onderZowel de Sportraad als de SBLO aanvoering van burgemeester Van 7(Jn overtuigd van de noodzaak van In het 29e jaarverslag van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Op voeding toont de Bond zich niet ontevreden over de in het afgelopen jaar bereikte resultaten, hoewel de wensen van het gehele sportleven in Schiedam nog niet verwezenlijkt z$n kunnen worden. Wel wordt er de nadruk op gelegd dat het bezit van een goede sporthal voor onze stad zo langzamerhand wel onmisbaar wordt, vooraï om de indoor- en zaalsporten te kunnen herbergen. De aanleg van nieuwe sportvelden zal in de toe komst grote problemen met zich brengen. Daarom Is het hclangryk dat de beoefening van de binnensporten gestimuleerd worden. De gymnastiek telt wel de meeste fn Schiedam een Sporthal te bou- T de bouw van, een sporthal. De Schle- Walsum op genoemde dagen een be- damse Gemeenschap heeft In het ver zoek zal brengen aan beide Noord- leden al eens een actie op touw ge^ wen, zo wordt in het jaarverslag op> gemerkt. De Beurs Verschillende takken van sport hebben nu in het historische Beurs gebouw een onderdak gevonden. De tafeltennissers gebruiken elke avond het middenschip en de honkballers en cricketers trainen hier in de win. eindelijk een compensatie had ge- kregen voor de verloren gegane ijs baan in de Spieringshoek, kreeg een vijver toegewezen in het Pr. Beatrix- park. Maar het bestuur heeft het te grote risico van een baan op die plaats niet willen dragen, zodat Schiedam nu zonder ijsbaan zit. Het aantal beoefenaars van de ten nissport is met sprongen vooruit ge gaan. Vooral het gebruik van de -ba nen tijdens het weekend is door het deelnemen aan de competities van de K.N.L.T.B. veel intensiever ge worden. Sportvelden Ook aan de sportvelden wordt in het jaarverslag aandacht gewijd. Bin nenkort zullen de hoofdvelden van Hermes-DVS en van SW aan de bestemming worden onttrokken. Aan de Damlaan komt er een flatgebouw- voor in de plaats, terwijl SW plaats moet maken voor Scheepswerf de Jong N.V. Het terrein van Demos aan de Spieringshoek wordt in de toekomst gebruikt voor de bouw van een r.k.- ler in hun oefenkooi. Ook de pas-op- lyceum. Zodra hiermee een begin is gerichte schietvereniging .Schiedam' gemaakt wordt ook Demos op Harga spreidt hier de activiteiten ten toon.ondergebracht. Ook 't veld van Mar- Maar de scheve vloer blijft, vooral tlnlt zal in de toekomst moeten Duitse steden Het liet in de bedoe-1 zet voor de financiering vin de bouw Tl*>r tafeltennissers, een groot be. j verdwijnen. Ten noorden van het t van zo'n hal, zonder echter resultaten zwaar. Het aanleggen van een rechte j sportpark Ilarga zullen echter meer ling dat de Bremer Philharmonie in te mogen boeken. Indien de sportver- de loop van het volgend seizoen een t enigingen zelf ook medewerken moet concert zal geven in. Rotterdam. het in de toekomst mogelijk zijn ook Hoe groot de waardering voor hetZonneveld vertegenwoordigde de elf- werk van het damescomité bij de talcommissie. Joop van Gent sprak Schiedamse voetbal-, honkbal en soft- namens de redactie en mevrouw balvereniging „Schiedam" is bleek Ouweneel en de heer Th. Kroramen- houten vloer kan hier verandering sportvelden worden aangelegd en het in brengen. Tevens wordt dan de1 is tc hopen dat daarmee aan de mogelijkheid geschapen om hier vol- vraag naar velden kan worden vol leybal, basketball, mircro-korfbal e.d. daan. te beoefenen. De Dienst voor Monu-1 De voltallige sportraad Is tot de mentenzorg heeft echter zijn veto conclusie gekomen dat het aanbeve- over de verandering uitgesproken.Hüe verdient om een prot, chr. sport- Ook voor het aanbrengen van be- centrum te creëren en de bouw van hoorlijke kleed- en douche-gelegen, held, die de sport-hygifene ten goede zou komen is geen toestemming ver leend. Het is jammer dat dit gebouw hierdoor niet intensiever kan worden gebruikt. Ondanks de bouw van verschillen de nieuwe gymnastiek-lokalen is het een eigen clubhuis toe te staan op de nieuwe velden In het zuiden van het sportpark Harga. Jubilea In het jaarverslag wordt ook her innerd aan verschillende jubilea. Zo hoek sloten de rij van sprekers. De voorzitster van het comité mevrouw J. Ebben heeft de sprekers dank ge zegd. dinsdagavond op de receptie ter ge legenheid van het twaalfenhalfjarig bestaan van dit comité, die m de kantine van „Schiedam" in sportpark Harga werd gehouden. Een lange rij van sprekers uit de „Schiedam'-wereld heeft van hun waardering voor het stuwende werk De 9-jarige Elbert Bijl uit Kethel van de dames getuigd. Tevens wer- is gistermorgen met zijn fiets in de den tal van bloemstukken en ge- sloot langs de Schiedamseweg gere- - den, toen hij de macht over het stuur verloor. Een voorbijganger kon de jongen er bijtijds uittrekken. De po litie heeft de jongen thuis gebracht. Eindstand: 1. J_ de Ruiter CUnie"1 12 pn» m-"- one 03«3: 2. v. letten 10 0 S^; 3. v. d. Water 10 - 0.355 ben vele leerlingen weer de nodige voorbereidingen getroffen. Voor een sporf als korfbal bijv. hebben zij gedegen instructies ontvangen. De belangstelling voor deelname is groter dan vorige jaren. Zo heeft de gymnastiek-leraar van de Tech nische School de heer H. Voorbach ditmaal liefst twintig elftallen on der zijn leiding, die de eer van de Technische School in de toernooien gaan verdedigen. Voor het eerst zal worden gespeeld op de nieuwe velden in sportpark „Harga". Er wordt o.a. gebruik gemaakt van twee velden van Hermes DVS en van de terreinen die bij het ge meentelijk gebouw met kleedloka len liggen. De ieugd krijgt ditmaal dan ook de beschikking over meer kleedlokalen o'an voorheen. In vo rige jaren moest zelfs gebruik wor den gemaakt van z.g, „sehaftwa- gens" van Gemeentewerken die bij het sportcomplex Boshoek werden gezet. Ook voor de organisatoren zijn de technische voorzieningen, aanzienlijk verbeterd. Het zal met behulp van microfoons gemakke lijk zijn een overzicht van de tal rijke wedstrijden te krijgen. SW beschikt over een oefenmeester met initiatieven. Trainer Hans Croon zal deze zomer met drie collega's naar Spanje gaan om daar een aantal wedstrijden van Spaan se clubs als Barcelona en Real Madrid bij te wonen. Hij hqppt de vergaarde kenms ten bate van SW te kunnen aanwenden. Hans Croon heeft bij de wereldkampi oenschappen in Stockholm zoveel goede ervaringen opgedaan dat hij tevens van plan is de wedstrijden voor de wereldkampioenschappen 1962 in Chili ook bij te wonen. De belangstelling voor het Bureau van de Medische Sportkeuring in da Tuinïaan stijgt. Het aantal keu ringen wordt ieder jaar groter. Vo rig seizoen werd een totaal van 1399 keuringenbereikt. Dit komt ten dele doordat tegenwoordig ook de jonge voetballers beneden twaalf jaar dienen te worden ge keurd. Tevens werden enkele keu ringen aan het geheel toegevoegd voor takken van sport, die Schie dam nog niet kende, als schermen en parachutespringen. Toch blijven er nog tal van sportbeoefenaren die nimmer zijn gekeurd (omdat er0dan geen verplichte keuring is) Of die geen periodieke herkeurin gen ondergaan. In wezen ij? het aantal keuringen, in Schiedam daarom nog steeds te laag. Vier Schiedamse artsen hebben vo rig jaar op 132 avonden de keurin gen verricht. Er werden 1045 man nen en 254 vrouwen gekeurd, die achttien takken van sport beoefe nen. De voetballers namen 792 keu- - ringen voor hun rekening, daarna kwam de zwemmers met 149 en de handballers mét 141 keuringen. De overige sporten haalden de hon derd keuringen per tak van sport schenken aangeboden. Bij tal van gelegenheden hebben de leden van het damescomité nuttige werkzaam heden ten bate van „Schiedam" ver richt. Zij maakten o.a. de honkbal- kostuums en 2elfs vervaardigden zij de sportkostuums voor leden van andere verenigingen voor de scheids rechters. Voorzitter J. van der Touw heeft met trots gewaagd van deze afdeling in de vereniging. Hij zag In nen van een wedstrijd op de staan- 1 de werkzaamheden van de dames het tribune geen genoegen is. Als de teken dat de sfeer in de vereniging betrokken besturen hun plannen t goed is en dat er een stevige*onder- kunnen verwezenlijken zullen de linge band is. Namens de honkbal- Schiedamse complexen in de ko- wereld voerde Diek Molenaar het mende jaren worden voorzien van woord. Oud-voorzitter Chris van het sportpark „Harga" is een goe de suggestie gedaan. Gedacht wordt aan overdekte staan tribunes. Zo dikwijls blijft het publiek bij slecht weer weg omdat het bijwo- overdekte staantribunes. GEBOREN: Henricus, z. v, B. J. Vermeulen en C. Dito; Elisabeth P., d. v. Ch. J. Vredenbregt en M. C. P. Schoo; Clasinus D.. z. v. C. G. Kre- mers cn G. C. Smit: Maria. d. v. D. Morcus en C. A. M. Gerstel. OVERLEDEN: B. van Engelsdorp Gastelaars, 85 jaar; J. Koster. 68 jaar echtg. van A. Vrijenhoek; M. Kloos, jaar; J. Klarenbeek, 53 jaar; A, Dijk sprak hierna. De heer H. M. I van Herwijnen, 76 jaar. WPflft cnol on uoilirt Ir hel beeld van dc staking in liet bouwbedrijf in Schiedam is gister middag een totale wijziging gekomen: alle projecten van de nieuwbouw liggen nu ook „plat", zoals de term luidt. Dat gedurende maandag en een deel van dinsdag op tal van werken, buiten de woningbouw van Mays en De Winter in Nieuwland, nog gewerkt is, was een gevolg van een misverstand in de opdracht. Aanvankelijk werd gezegd, dat „Rotterdam" viel onder de stakingsgebieden en dit werd opgevat als de gemeente Rotterdam. Bedoeld was echter het distrirt Rotterdam en daar vallen ook Schiedam cn Vlaardingen onder. Gistermiddag hebben de vakbond bestuurders echter de diverse bouwplaatsen bezocht om de bouwvakkers „van het werk" te halen. „Alles ligt nu plat", belde ons ANBB, die het hoofdkwartier heeft gevestigd in het Volksgebouw; de KAB-afdeling zetelt in Arcade en de christelijke bouwvakkers in het ge bouw voor Chr. Soc. Belangen. Op deze drie hoofdkwartieren komen de stakende bouwvakkers zich melden. Over het algemeen kan gezegd wcör- den, dat ook de ongeorganiseerden meegaan met de staking. Alles heeft een rustig en. ordelijk verloop gehad en incidenten deden zich niet voor. I staking doorkruist. Want bij de wo ningbouw in Kethel b.v., waren de bouwvakkers al „uitgevroren", maar na de vorst gaat. daar het werk ook „plat". Dit geldt eveneens voor de bouw van de nieuwe Sportparkbrug over de Poldervaart. Het kleine on derhoudswerk gaat echter overal ge. woon door. De afdeling Schiedam van de Vrou wengroep van de Partij van de Ar beid heeft dinsdagavond in 't Volks- gebouw een gezellige bijeenkomst gehouden. Het lag in de bedoeling dat mevrouw Chr. A de RuyterDe Zeeuw een causerie zou houden over „Liefdadigheid en maatschappelijk werk" maar door een misverstand heeft mevrouw De Ruyter verstek laten gaan. Zij zal nu op een latere datum haar lezing houden. Onder leiding van voorzitster mevrouw G. Bos-Van Ringen zijn een aantal huis houdelijke punten van de agenda be handeld. Besloten werd de tocht naar de Gewestelijke Landdag in juni uit te breiden en. het karakter te geven van een uitstapje. totaal aantal nog niet toereikend. bestaat de SBLO op 18 juli dertig -- - - jaars -weik jubileum op bescheiden wijze zal worden gevierd. Besloten is venier om in het vervolg de moge lijkheid te scheppen om bii jubilea e.d, een gezamenlijk cadeau aan te bieden, te organiseren door de SBLO. Eerstdaags zal de gemeentelijke Sporfnota verschijnen, waarin de hui dige toestand wordt geschetst en de toestand die men in de toekomst verwacht. Ook na het verschijnen van de nota zullen wel niet alle wen sen in vervulling gaan, maar in Ieder geval kent men dan de bestaande behoeften. Vooral op de accommodatie is nogal wat aan te merken. Het is niettemin prettig, dat er in verschillende loka len verbeteringen zijn aangebracht. Met de opening van de Chr, Tech nische School werd een prachtig gym- nastiek-lokaal in gebruik gestold. Het is jammer, zo wordt in het verslag opgemerkt, dat 't schoolbestuur zich bij de verhuur al bij voorbaat bleek te beperken tot de christelijke sport verenigingen. Ijsbaan De Schiedamse ijsvereniging, die De 30-jarige chauffeur Arie A., heeft b|j de Hoge Raad cassatie aan getekend tegen het arrest van het Haagse gerechtshof, waarby hij we gens doodslag veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van tien jaar met aftrek. Het hof achtte, evenals destijds de rechtbank te Rotterdam, bewezen, dat Arie A. in de nacht van 18 op 19 november 1954 in een woning aan de Sint Agathastraat te Rotterdam de 39-jarige administrateur L. P. van Wijnen van het leven heeft beroofd door hem met een hamer op het hoofd te slaan en hem vervolgens uit het raam van de tweede ver dieping te gooien. In eerste instantie was Arie A„ die een verhouding had gehad met de vrouw van het slachtoffer, door de rechtbank te Rotterdam veroor deeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. De raadsman, rnr. J. M. van der Vorm, heeft tijdens de behandeling van de zaak voor de rechtbank en voor het hof geprotesteerd tegen het MOSKOU, Geleerden in Lenin grad hebben vastgesteld dat de aar de viereneenhalf miljard jaar oud is. De geleerden, die onder leiding stonden van Polkanov, hebben een absolute datering vastgesteld voor de gesteenten van het Baltischp Schild (Noorwegen, Zweden, Fin land, Karelie en het schiereiland Kola). Aan het schoolvoetbaltoemooi zul len dit jaar 95 elftallen en aan het schoolhandbaltoemooi 33 zeventallen en 18 elftallen deelnemen. Een aan tal teams, dat pl.m. 100 hoger ligt dan. in 1959, toen i.v.m, de beschik bare terreinen al by voorbaat het Onder auspiciën van de Schiedam- uiAm'nirhniim i se Gemeenschap zullen een aantal iwivuisu <u ujj vuumaai MuwenDeVStra wattluaat<ia'- tonelisten op BevrliainssdOK aantal deelnemende teams per school {S me,l in bet openluchttheater in de moest worden beperkt. nnkwwhirnhp Plantage een bevrijdingsspel opvoe- j Dank zij de spontane medewerking was, hegen nu ook de werkzaamhe- reru Regisseur is de heer Van der van „Hermes-DVS", welke vereni- HeuveL De krachten, die aan dit spe! ging haar volledige accommodatie kery Vlug (N.V. Gerbo)r_by de fiat- deelnemen zijn voornamelijk de to- alsmede het gebruik van enkele ter- nellsten, die al ervaring hebben in de reiden ten behoeve van de school- revues vsn de S.G, Donderdagavond sport heeft toegezegd, kan vorenbe- wordt In gebouw Arcade de eerste doelde beperking ditmaal aehterwe- repetitïe gehouden. ge blyven. bouw aan het Newtonplein" (gebr. Van der Velden) en bij alle bouw- „iet. B« do M99 ^00™*^ werken ba Wilton Fyeooord. 7 personen voorlopig goedgekeurd in zekere zin heelt de vorst de Het schoolvoetbaltoemooi wordt gehouden op 19, 20 en 21 april en het schoolhandbaltoemooi op 22 april aanstaande. De finale wedstrijden van beide toernooien worden gespeeld op za terdag 30 april (Koninginnedag). Met betrekking tot het op 7 juni as. te houden schoolkorfbaltoernooi wordt medegedeeld, dat 22 hoofden van scholen de vraag of hun leerlin gen aan het korfbaltoemooi zullen deelnemen in bevestigende zin heb ben beantwoord. feit, dat de vrouw Dina P. als getuige tegen Arie A. werd gehoord. In het belang van de goede rechtsorde heeft heeft mr, Van der Vorm er op aan gedrongen, dat de zaken zouden worden gevoegd, omdat de vrouw primair hetzelfde feit ten laste was gelegd. De rechtbank en het hof hebben de protesten van de raads man evenwel naast zich neergelegd. De Hoge Raad kan op 'n els tot cas satie alleen ingaan wegens verzuim der vormen, v/egens verkeerde toepas sing of schending der wet of wegens overschrijding der rechtsmacht. Zij kan de vonnissen van lagere rech ters vernietigen, wanneer deze strij dig zijn met de wetten. De Hoge Raad onderzoekt met meer het feite lijke gedeelte van het proces. (Advertentie l M.) „Wie sjoen oes Limburg is Zeker zo „sjocn" is echt Maastrichts aardewerk. Dat begrijpt iedereen, die in bet blij bezit is van de fraaie aarde- wcrkproducten van dc n.v.Koninklijke Sphinx-Ccramique. Met zijn gave vormen, kleuren en doordachte deco raties wint Maastrichts aardewerk ook het hart van dc moderne vrouw. Want: AARDEWERK is waardewerk N.V. KONINKLIJKE SPHINX - CÉRAKIQUE V/H. PETRUS REG0U7 MAASTRICHT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1