95ct ÜÜiiÉ Jubilerend OBK toont zich de meesterklasse waardig I2i5 Uit de eerste divisie Trainer Hans Croon zoekt nieuwe wegen Rook die lekkere halfzware shag halfzwaar uit de bekende handige doos mgnE», Het handbal- programma j _l|g Goed toneel bij wijk 5 Groots slotconcert R.Ph.O. met Brahms en Bruckner WALDO-TAXi In een vrijwel vlekkeloze uitvoering SIPS komt bij Hermes SVV gaat naar GVAV A.N.M.B. -klaverjas ia Virginia, american en zwaar Don derdagavon dserie - bou wend aan 5 F Fis toekomst 6.48.50 (3 lijnen) Café-interieur als in een grot Sneeuwstorm in YS neemt af Benzinebrand bij Karei Doorman voor Marineraad Burgerlijke stand Walvisvangst valt tegen CNV bleef in PKD-straat Prins Bernhard naar Parijs Johannes Passion Vrijdag 11 maarl 1960 (Advertentie LM.) Het Schledaaise Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" heeft zicli kennelijk opgemaakt om in dit ju- bi teum-jaar, waarin het zestigjarig beslaan gevierd wordt onder andere door het organiseren van een Inter nationaal en een nationaal-eoncours. de rol van gastheer ap waardige wjj- xe te kunnen, vervuilen, door zich zelf naar de hoogst-mogelijkc muzi kale prestatie op te werken. Want het jubileum-concert dal gisteravond In het Passage-theater is gegeven voor,leden en donateurs yas er een zoals men dat nog nooit in Schiedam door een orkest van amateurs heeft horen geven! Dc nog jeugdige dirigent, de heer D. Koster,heeft kans gezien om de laatste jaren dit van ouds gereno- meerdè orkest, waarin nu ook vele jongeren een plaats hebben gekregen, te smeden tot een hecht korps, met grote muzikale capaciteiten, maar ook een korps dat in staat is icnig de beheerste en spaarzame aanwij zingen van dc dirigent te volgen in de fijnste nuances van de muziek. Zo werd het gisteravond tot een schier vlekkeloze uitvoering. Bij de prestaties; van dit orkest moest het optreden van de aan do avond medewerkende koren, het Schiedams Vrouwenkoor o.l.v. Ria Borgmeyer en van het Kon. Schie dams Mannenkoor „Orphous" o.l.v. Gijsbert Nitruwland, hoewel op zich zelf zeker niet onverdienstelijk wel enigszins verbleken. j Nadat O.B.K. „Water muziek" van G. Fr. HKndel ten gehore had ge bracht bereikte het orkest naar ons gevoel een hoogtepunt in Concertino van CariM. von Weber, waarbij A. de Bruyn jr. klarinet, als solist op trad. Op fijngevoelige wijze en goed genuanceerd werd dit nummer ver tolkt en het tot een ovatie aanzwel lende applaus bevestigde de inslem- jubilerende orkest kunnen ophalen. Hoe in het „Zwart Schiedam" van 1900 het orkest werd gesticht met veertien leden en hoe het later met het orkest onder leiding van de heer Van Gent steeds crescendo is gegaan tot in 1937 de vaandel-afdeling, de hoogste klasse van de Kon. Ned.' Federatie van Harmonie- en Fanfa re-gezelschappen, werd bereikt Dit vaandel prijkte dan ook op het po dium, dat overigens aan de andere kant werd gesierd door het met vele lauwertakken behangen eigen korps vaandel. Het hoogtepunt in de geschiedenis van O.B.K. is echter vorig jaar be reikt toen het orkest uitgenodigd werd voor hel top-concours in Nij- fffit met tauincftakken suxtar be hangen vaandel van „Oefening Baart Kunst" (rechts) prijkte op het podium toen dit jubilerende orkest gisteravond een concert gaf in het Passage-theater. Naast diri gentD.' Koster ziet men de heer A. de Bruyn tijdens zijn solo cp de klarinet. me gen waar de allersterkste orkesten aanwezig waren. „We zouden teyre- den zün geweest met een plaats on deraan het werd echter de derde plaats", vertelde de heer de Bruyn. Hft succes is er de oorzaak van dat O.B.K. nu In het jubileum-jaar het Internationale concours in Schiedam mag organiseren. SVV gaat in Groningen een Citer- ma te zware strijd tegemoet tegen de leider van de divisie GVAV. Maar de Groningers worden momenteel, zwaar dwarsgezeten door de naaste .concurrenten, zodat de kampioens- ming van het pubhek. Ook de Iwco illusic5 verstoord ,vordt.n. Dit dolen uit do Symphonic „Ans dor ,kkeWo GVAV 2a, ongetwijfeld neuen Welt van Dvoi-.uak. vooral de 7D„d cr a|,e5 Ucn om d(, vo|Ic imposante finale kregen een u.lsle-1 wins, binncn tc halcn f kende uitbeelding. Na de pauze kreeg „Nel] Gwyn" De SVV'ers zijn echter de laatste van Edward German, het verplichte wedstrijden muoi aan de winnende ,,^;„ihand en hun spel is dermate enthou- i stuk np het top-eoncours van vor.s s]asl da, do Jod.momon zeker nie, jaar, waarbij O.B.K, in het lande-bij voorbaat kansloos zijn. Temeer lijke gezelschap derde werd, een j daar door de tegenslagen van de speelse ccn machtige vertolking. laatste tijd de Groningers wel enige TT j\ j v last van de zenuwen zullen hebben. Het podium weid dmirtia serieel i F ,e utl(, tjj gevuld met de leden van het Schie-i - J ook verkrijgbaar CAPTAIN GRANT dams Vrouwenkoor en Orpheus, die onder leiding van D, Koster hel Hal lelujakoor uit de Messiah van Han del ten gehore brachten. Een nummer dat ons niet geheel bevredigen kon. Onder- leiding van Ria Borgmeyer bracht het Vrouwenkoor daarna a capella twee speelse, vriendelijke werkjes .van Zoltan Kodaly, terwijl Orpheus daarna met begeleiding van het door Meindert Bocke! bespeelde Standaartorgel waardig het Te Deum j Laudamus liet ohren. j Tot'slot van dit zeer geslaagde con cert tverd door de beide koren en j het orkest The voice of freedom van i Lucien Caillet ten gehore gebracht. CLB.K.'s voorzitter, de heer A. dc Bruyn heeft in zijn openingswoord, met gerechtvaardigde trots de ont- i wikkclings-geschiedenis van het nu neer de Schiedammers de punten naar huis brachten. SVV 2, dat de punten hard nodig heeft om zich te kunnen handhaven in de hoogste reserve-klasse gaan Jn den Bosch op bezoek bij BW, in welke wedstrijd goede rnogelijkhe-1 den zitten. SVV 3 trekt naar Feyn-1 oord 3 en SW 4 speelt om 10 uur op f Harga tegen DHC 4. De populaire club Scheveningen- Holland Sport komt zondag om twee uur aan de Damlaan tegen Hermes- DVS spelen. De Hagenaars hebben, evenals Hermes overigens, dit sei zoen nogal tegenslag gehad met spe lers. De ploeg is echter in staat om een behoorlijk cn vooral ook ra enthousiast partijtje voetbal weg le geven, zodat een aardige wedstrijd is te verwachten, waarbij de blauw- witten bovendien revanche kunnen nemen van de nederlaag van vorige week. Piet Henkc speelt weer op de linksbuitenplaats. Het 2e elftal krijgt om 2 uur op Spangen een zware wedstrijd. Hei elftal heeft enkele mooie successen geboekt bij het streven uit dc ge vaarlijk zone te komen, maar zondag zal het niet meevallen. Hermes 3 moet op Harga van Slie- drecht 2 kunnen winnen (aanvang 10 ur) cn dit geldt ook voor het nog steeds ongeslagen 4e team, dat tegen Neptunus 4 aantreedt. Advertentie I.M.) (Advertentie I.M.) VERLOVINGSRINGEN in alle .maten en -modellen HOOGST» A AT164 BEUERLANPSEIAAN176' ROTTERDAM v.' Op dinsdag 29 maart houdt dc ANMb afdeling Schiedam voor de ioden een klaverjasconcours, Men kan zich hiervoor opgeven bij het secretariaat, Tuinlaan 50. Voor dc Schledamsc handbalteams staan er enige Interessante wedstrij den, waaronder derbies op het pro gramma. Bij de dames ontmoeten Wilton en DU'S elkaar om 11 uur In het sportpark aan de Maaskant. De DWS-dames hebben 10 punten wit 9 wedstrijden In Wilton 9 uit 9. Gezien de prima prestaties van dc DWS- ploeg in het zaalhandbal, geven wij hen dc beste kansen. Er kunnen ove rigens verschuivingen voorkomen op de ranglijst, want de derde cn vierde plaats worden gedeeld door Animo en Turnlust, die zondag elkaar ont moeten. RENAULT Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poiitie-alarmnummcr 64068, Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uui cn iedere avond (behalve tvoens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ye opend maandag van 19—20.3& uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 19—20.30 uur; svoensdas van 9.3016.30 uur; donderdap van 9.3012.30 uur; vrijdag vac 9.30—16.30 uur en 39—20.30 uur zaterdag van 9.30—36.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, gesloten tot 10 maart. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: tristessc." Monopole: 2.15, 7 en 9.15 uur: „War lock." DIVERSEN Irene. 8 uur: Alg. Bond Mercurius. Flim. Musis Sacrum, 8 uur: S.G.-toncel. „Tot Steun." Museum-aula, 8.15 u. Opening Start- tentoonstelling. Beijcrsbcrgcn. B uur: Société Guil- laume. Jazz-avond. Jeugdhavcn. 8 uur: Schied. Jeugd raad. Handenarbeidcursus. i Wijkcentrum 8 uur: Alg. Ned. Gra fische Bond. Verg. De Christelijke Toneelgroep „Rlioon" heeft gisteravond vele le den van Wijkgemcenle 5 van de Ned. Herv. Gemeente bijzonder veel ge noegen verschaft roet dc opvoering van het blijspel „Hoera: Petroleum". Het stuk speelt in Amerika, waar een aantal jonge mannen nogal erg gauw warm loopt voor allerlei idee- en, die in een handomdraai tot rijk. dom kunnen voeren. Zo koopt een jonge Amerikaan ook nogal hals overkop een stuk grond waarin olie zou zitten. Die zit er inderdaad in, maar die is er eerst in gegooid, De aardige blijspel-types werden door de Rhoanse toneelspelers aan- trekkelijk vertolkt, waarvoor het publiek een hartelijk applaus over had. De heer Jongsten opende deze ..Bonjour avond- zoen. voor zover het de donderdag avondconcerten in de Rotterdamse Schouwburg betreft, besloten met een programma dat karakteristiek voor Eduard Flipse kan worden ge acht. De twee majestueuze roman tische composities, die het publiek urenlang in dwingende luisterspan ning hebben gehouden waren Brahms' vioolconcert, gespeeld door Herman Krebbers, en Bruckners zevende symfonie. Misschien wel zonder dat hij het zich. zelf precies bewust is heeft zich de laatste tijd in Krebbers* Inter pretatievermogen een wijziging vol trokken. die van de knappe violist van xveleer een kunstenaar maakte, naar wie men niet meer alleen ge boeid, doch zelfs gefascineerd luis- j tert. De Brahmsvertolking van gis- j teren was wel zo geïntroverteerd, zo restrictieloos geconcentreerd, dat de I anders al bijzonder fraaie toon edeler dan ooit klonk. Het groei proces, dat leidde tot dit zeer hoge J niveau in Krebbers' carrière deelt zich trouwens ook uiterlijk mee. De virtuoze passages missen thans elke spectaculaire allure, die niets met de artistieke prestatie te maken jheeft. Daarvoor in de plaats trad een wel dadige uiterlijke rust, die, omdat zij uit innerlijk evenwicht voortkomt, de grootheid van Krebbers' kunste naarschap nog sterker accentueert. De technische prestatie was moe- i ten wij het nog zeggen? vïekke- vooral om een bijzonder cachet te ioos en het publick heeft zijn mate- f Advertentie I.M.) Een bijzonder origineel interieur heeft de heer L. van Eyden gevon den voor zijn café-bar ,.De Grot" in het Brocrsveld 13. De zaak. die reeds zeven jaar door dc heer Van Eyden wordt geleid, is enigszins uitgebreid, maar het ging bij de verbouwing Magistraal en grandioos is gisteravond het R. Ph. O.-sei- biieme visie op het werk cn het met volle overgave musiceren van he4 orkest werd het een groots evene ment en een waardig besluit, waar voor dirigent cn R.Ph.O. een dank baar applaus werd geschonken. ELLY SALOME NEW YORK De tweede sneeuw storm die het oostelijk deel van de Verenigde Staten in een week tijd heeft getroffen, en die tot gister middag minstens 23 levens heeft ge- eist. is enigszins aan het afnemen. De hevige sneeuwval hebben in Noord-Carolina en Kentucky een noodtoestand veroorzaalct. Vele door de sneeuw geïsoleerde dorpen heb ben gebrek aan voedsel en medicij nen. Het is de ergste sneeuwstorm die Kentucky ooit heeft beleefd. (Advertentie I.M.) Want als Wij Zaterdag de veel gevraagde charmeuse jupons (habe onderjurken) van f 5.25 verkopen voor nog géén drie gulden, dan beweren wij, dat U nu voor elke andere Ju pon te veel betaalt. jupons, het grote mode-arcikel voor voorjaar en zomer, afge werkt met brede strook Valen ciennes kant en plissé. Deze charmeuse jupons gaan wij Zaterdag verkopen voor bijna de halve prijs. chormtuse iup"n Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze charmeuse jupons in wit. geel en lila in alle In de afdelings le klas moeten de UVC-dames, die er niet zo best voor staan op de twee-na laatste plaats in Vlaardingen op bezoek bij WIK. Wilton-dames 2 moet thuis volle winst kunnen behalen op Actief 2, terwijl de DWS-rescrves, ook al in de gevaarlijke zone geraakt, het rel I niet zullen klaren tegen Roda 2. Wat de heren betreft, achten wij Wilton 1, nog steeds puntloos onder- i aan, niet in staat Dynamo op Var- kensoord te slaan, ondanks de over winning op Schutters in de zaal. j DWS speelt om 12 uur aan de IVÏaas- I kant een derby tegen de Wllton- reserves, waarbij de gasten veruit de beste kaarten hebben. De heren van UVG, nog ongeslagen op de tweede j plaats in de afd. 3e klas, kan zich i meer lucht verschaffen door runner- j up Activitas 2 te kloppen. DWS 2. ook al onderaan de ranglijst zal bij Dynamo 2 wel niet tot winst komen Da mes-junioren: ADO-DWS: Snel- wick-Wilton cn Spartaan-UVG. geven aan het interieur. Voorin het pand is nu een beperkte cafetaria- ruimte. Daarachter ligt de bar. Deze is ontworpen in de geest van een druipsteengrot; hiervoor werd gril lig gevormd beton op steengaas langs de wanden aangebracht, terwijl de lambrizering van dennestammetjes is gemaakt. Van glas gemaakte „druip- sleenpegels" vormen een fraai con trast met deze ruwe wand. Een mooie kleurenverlicbting verhoogt de sfeer in alle opzichten. Vanmorgen is de café-bar. die plaats biedt aan on geveer zestig personen, geopend. j Ouderavond Gunning- kleuterschool loze bewondering dan ook ondubbel zinnig door middel van langdurig applaus getoond. Zeer nadrukkelijk deelden Eduard Flipse en het orkest in de ook door hen welverdiende hulde. Toen Bruckners 2evcnde symfonie haar première zou beleven, schreef de componist aan de dirigent Nikisch: hoe klinkt het stuk eigenlijk? Het antwoord zou hebben kunnen luiden, dat het klinkt zoals slechts de schep ping van een waarachtig kunste naar. wiens hart vervuld is van een kinderlijk-naief vertrouwen cn een oneindige liefde voor de mensheid klinken kan. Bruckners tragedie is altijd geweest zijn ongelimiteerde I eerlijkheid, zijn zich absoluut bloot- DEN HAAG. De Marineraad zal op donderdag 24 maart een onder zoek instellen naar de oorzaken, welke er toe hebben geleid dat een hoeveelheid drijvende benzine in de onmiddellijke omgeving van het vliegkampschip Karei. Doorman,1 welke bodem op de Maas te Rotter dam gemeerd lag, in brand raakte, waarbij één der opvarenden, die zieh door een sprong in het water in vei ligheid wilde stellen, verdronk. De brand vond plaats op 24 augus tus 1959. (Advertentie I.M.) Geboren: Markus z.v. M, van der Meiden en C. Jansson; Adrianus z.v. i I. van der Pijl en J. Nauta; Adriana P. J, dv. S. van den Berg en C. E. Muiten; Wallerus J, J. z.v. FJ. J. Krauwinkel en A. C. Erades; Yvonne d.v. J. Schopenhouer en C. van Rij; Desirêe M. S, d.v. J. M. A. Legen en C. M. J. Eijgenroam; Wilhelmus J. z.v. W. J. Woermeijer en F. M. Feijen: Ramona d.v, J. Bekker en M. L. van der Ham. Ondertrouwd: W. Blok 3S jr en C- Kerkhof 32 jr: A. Breman 29 jr en F. A. C. van Herwaarden 27 jr; D. v. Dongen 24 jr en J. M. vap. der Spoel 21 jr; S. Jongepier 23 jr en A. M. Versluijs 22 jr; C. van de Panne 27 jr en J, A. van Dijk 19 _Th. de Ruijter 31 jr en C. G. van Raaij,32 jr. Gehuwd: J. v„ d. Burg 20 jr en L. r J. de Waard 18 jr;.M, W. van der, I Hïdde:23 jr en A. Bijl 23 jr; J. S. H. Stoop 24 jr cn A. Adams 19 jr: A. J. j Ballijns 22 jr en L. M, Buurman 26 I jr; J. dc Jong 23 jr en E. Kooijman i 19 jr; J, Roelse 42 jr en M. Sleijgcr 35, jr: P. J. J. dc Wit 30 jr en H. Sitton 19 jr; J. G. Ruigrok 25 jr en 1 A. M J. van Mil 22 jr; P. L. Sla 19 jr cn C. E. de Winter 13 jr; W, J. C. j Kortland 44 jr en W. M. Martens 35 i jr; W. -F. Nootcman 23 jr en B. J. M. Kalkman 23 jr. I Overleden: F. de Roo 91 jr. Oefenmeestcr Hans Croon heeft nieuwe tralnlngswegcn ingeslagen bfó SW. De jonge energieke, trainer hoopt In de komende maanden dc bouwstof te leggen voor een goede toekomst van de roodgroenen daarvoor heeft hij niet vergeefs een 1 beroep gedaan op dc bereidheid van vele talentvolle jongeren van de eer- stedivisieclub. Hans Croon meent dat dc clubs met weinig financiën zich slechts kunnen handhaven in de top van het betaalde voetbal als er vol doende eigen kweek Is. Iljj meent echter ook dat het niet mogelijk ls om het spelpeil op te voeren als er op de gebruikelijke manier enkele uurtjes per week wordt geoefend. Daarom heeft Croon ccn selectiegroep samengesteld met dc bedoeling dat deze jongeren iedere morgen direct na zonsopgang deelne men aan cofcningen, die niet gericht zjjn op het gebruikelijke conditie- trainen, positiespel e.d. maar die welbewust gericht Is op het verbete ren van de techniek van de spelers Enthousiast hebben de spelers van het eerste elftal en vele jongeren uit Al en zelfs coming men uit de B- en C-tearns er in toegestemd om ia de komende 3 maanden iedere woens dagochtend, "donderdagochtend en zondagmorgen gedurende meer dan een uur té oefenen. Donderdagmorgen om kwart over zes draafden dertig SVV'ers over het hoofdvéld aan de Westfrankdandse- dijk. De bonderden meeuwen die on der bet mistige dek op het veld za ten te buiveren keken verbaasd naar de capriolen van de voetballers die bij het licht van het eerste morgen- grauwen en de tintelende lichtjes van de schepen .in, de Wühelminabaven poogden „het gevoel voor de bal" te verbeteren. Het balanceren rati de woel bal op het Itoojd ts oofc een onderdeel van de nieuwe trainingsmethode die door oefenmeestcr Hans Croon is ingevoerd voor dc SVV'ers. „Het gaat cr niet om of je veel traint, maar hoe je traint" zegt Hans Croon, „Er zijn zoveel voetballers met technische tekortkomingen. De één is eenbenig. de ander kopt slecht, enzovoorts. In de rustige oefeningen in de morgenuren krijgen we nu ge legenheid om ons elke keer intensief met een enkel onderdeel bezig te houden. Daar voort men 't technisch kunnen en de vaardigheid onge twijfeld mee op want het is een on weerlegbaar feit dat men elke vaar digheid kan verbeteren als men het intensief probeert." De heer Croon is verheugd over hel enthousiasme van de SVV'ers en over de goede medewerking die hij krijgt. Hij weet dat het heel moeilijk is een nieuw standaardtesm van jongeren te kweken. Toch is hij ervan over tuigd dat de opzet slaagt als .de me dewerking en het" .enthousiasme blijven. Hij hecht daarom ook veel waarde aan de normale befenavon den, die gehandhaafd blijven en deze extra tramingsochtendcn waarbij lou ter aandacht aan de techniek wordt besteed. De man die de moed had om enke le oudere spelers, die nog steeds tot dc goede krachten behoorden, naast het team te zetten weet dat het ja ren kan duren voordat de resultaten van de nieuwe methode te bemerken zün. Hans Croon mikt echter onver saagd op de toekomst en dat hy voor zjjn streven de steun heeft van jong SW bemerkten wjj aan het enthou siasme van zjja pupillen. mentale symfonieën. In Bruckners eigen tijd waren er de problemen van een ingewikkelde muziekpoli- tiek, in latere jaren is er bij velen een soort gêne gebleven voor het ge confronteerd worden met een zo on bedekte emotionaliteit. Mocht de weerloze mens Bruckner toch nog eens weten, dat, in weerwil van de enorme concepties, zijn werken toch door onnoemelijk velen worden be schouwd als hoogtepunten uit de or kestliteratuur! Als zodanig weer klonk de zevende gisteravond in de Schouwburg cn dank zij Fiipse's su- In h« nieuwe schoolgebouw aan j ceven de klanken van zijn menu i dc Burg. van Haarenlaan heeft de - Oudcrcommissic van de openbare kleuterschool de eerste ouderavond georganiseerd. Het hoofd van de j kleuterschool, mej. H. M. M. Klei- nenberg kon daarbij de inspecteur van het gem. onderwijs, de heer C. A. KAmp, het hoofd van de school, de heer Brugman en mej. van Leeuwen hoofd van de Thorbecke-kleuter- school welkom heten. De schoolarts, mej. dr. J. van Haat ten. heeft daarop een zeer interessan te lezing gehouden over de moeilijke opvoeding van kleuters, terwijl na de pauze de heer Rocourt vrolijke kleu rendia's vertoonde, opgenomen tij dens het St. Nicolaas- en Kerstfeest. KAAPSTAD. Dé ..Bloemencfael" i het vroegere Nederlandse fabrieks- schip voor dc walvisvaart, dat - als eerste de naam „Willem Barendsz" heeft gedragen, is gisteren de haven van Kaapstad binnengelopen met een „4_, - vuile lading walvistraan. Dc kapi- va" dc staking met gpland gedaan, hin. dat tpccnwnnrdi. Z» MWl MtólB. «I het «touw VLAARDINGEN Achteraf heelt de christelijke bouwbeörijfsbond haar toezegging j haar bureau ook naar het Volksge- i bouw over tc.plaatsen voor de duur Prachtig» tcin van liet schip, dat tegenwoordig als tankschip dient voor de Neder landse walvisvangstexpeditie met de huidige "Willem Barendsz in het Zuidpoolgebied, zei dat het tot dus verre geen goed vangstseizoen was geweest. van dc christelijke besturenbond in de PDKstraat. Zoals bekend, was het stakingsbureau van de in het NVV en bij St. Joseph georganiseerden al vanaf het begin van de staking in het Volksgebouw gevestigd, waar dc samenwerking tussen beide organi saties voorbeeldig genoemd kan wor den. ,Er heerst uiteraard wel enige teleurstelling over het feit, dat dc christelijke organisatie in deze weer apart wilde blijven stsan. DEN HAAG- Prins Bernhard zal zaterdag in .Parijs de halfjaar lijkse vergadering van gouverneurs van de Europese cultuurstichting presideren. Maandag brengt de Prins een officieel bezoek aan hetmet medewerking" van het Rottcr- hoofdkwartier van de opperbevel- i dams PhiJharmonisch Orkest en on- hebbcr der geallieerde .strijdkrach- der de algehele leiding van Piet van ten centraal Europa in Fontaine- j den Kerkhoff in dc Grote kerk de bleau. Dinsdagmorgen keert de Prins Johannes Passion van Johan Sebas- naar Nederland terug. tiaan Bach. Op zaterdag 2 april brengt Gloria PAHTALONS Kr«ukh«ritel!end, waiboor, krim pen ni»f, plooïboudend. Onberh- pelijke afwerking. Jn nieuwst* modek leuren. Normaal 26.- tot 29.- Ni3, tot 8 jaar, ALLE MATEN 9-12 jaar, alle maten 14.75 13-16 jaar, alle maten 16.75 HERENMATEN 18.75 ROTTERDAM: Korte Hoogitr*« 11 Meerit hk. Goo4f«- lingel Karcndr. Lagedijt h)(. Dorp«weg Wear Kruïikade 35 LEIDEN; H«»rtemmemnut 35.'- -V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1